T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Ekim 2015 itibariyle
“FAALİYET RAPORU”
1
İLİMİZ GENEL TANIMI
2
İLİMİZ GENEL BİLGİLERİ
Tarihi/Amasya Adının Kökeni
Eskiçağda bir çok Anadolu şehrinin kurucu (ktistes) tanrısı veya kahramanının olduğu
bilinmektedir. Bu mitolojik kuruluş Amasya için de geçerlidir.
Roma İmparatoru Septimius Severus (M.S. 193-211) dönemine ait bir Amasya sikkesi
üzerinde yer alan ERMHC KTICAC THN POLIN yazıtından hareketle Hermes’in
Amasya kentinin kurucu tanrısı olduğu kabul edilmektedir.
Bu kısa açıklamadan sonra Amasya adının tarihçesine gelecek olursak;
Hitit belgelerine göre Amasya’nın bilinen ilk adının Hakmiş [Khakm(p)is] olduğu
sanılmaktadır. Bu isimin Perslerin Amasya’yı fethine kadar devam ettiği
değerlendirilmektedir.
Amasya’nın Mitridates Krallığı Dönemi'ndeki adı “Amasseia” dır. Özellikle M. Ö. II.
yüzyıldan itibaren darp edilen Amasya şehir sikkelerinde AMASSEİA ibaresi açıkça
görülmektedir. Zaten coğrafyacı Strabon’da Amasya için Amaseia sözcüğünü
kullanmaktadır.
3
Amaseia sözcüğü, “Ana” anlamına gelen ve özellikle “Ana Tanrıça” yı kasteden ‘Ama’ ve
onun çeşitlemesi olan ‘Mâ’ ibaresi ile bağlantılıdır. Bundan hareketle denilebilir ki
Amaseia “Ana Tanrıça Mâ’nın şehri” anlamına gelmektedir. Ana Tanrıça Mâ, Perslerin
Anadolu’yu fethinden sonra tapımı yaygınlaşan doğu kökenli bir tanrıçadır. Aynı zamanda
bu tanrıça Mitridates ve Kapadokya’nın yerel tanrıçasıdır. Amaseia sözcüğü de Persler
zamanındaki asıl söyleniş şeklinin Hellen ağzına uydurulmuş biçimidir.
Roma döneminde Amaseia adı fazla bir değişikliğe uğramadan AMACIAC (Amasia)
olarak kullanılmıştır. Örneğin, İmparator Septımıus Severus, Caracalla ve Severus
Alexander döneminde darp edilmiş Amasya şehir sikkelerinde AMACIAC adını
görmekteyiz.
Bizans Devri'nde de Amasia adının değişmeden devam ettiği bilinmektedir.
Amasya’nın adı Danişmendliler zamanında ise bazen Amasiyye, bazen de Şehr-i Haraşna
olarak anılmıştır.
Selçuklu, İlhanlı, Beylikler ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde de Amasya adı herhangi
bir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir.
4
Coğrafi Yapı/Coğrafi Konum
Amasya ili; Orta Karadeniz Bölümünün iç kısmında yer almaktadır. Doğudan Tokat, güneyden
Tokat ve Yozgat, batıdan Çorum, kuzeyden Samsun illeri ile çevrilidir.
İlin yüzölçümü 5.701 km2 dir.
Toplam sınır uzunluğu 492 km olan ilin Samsun’la 169 km, Tokat’la 165 km, Yozgat’la 6 km,
Çorum’la 152 km. sınır uzunluğu vardır.
İl genelinin deniz seviyesinden ortalama yüksekliği (rakım) 1.150 m, il merkezinin ise 411,69 m dir.
34° 57’ 06” - 36° 31’ 53” Doğu Boylamları ile 41° 04’ 54” - 40° 16’ 16” Kuzey Enlemleri
arasındadır.
Ankara’ya 336 km, İstanbul’a 671 km uzaklıkta olan Amasya’nın komşu illere uzaklıklara ise
Çorum’a 92 km, Samsun’a 131 km, Tokat’a 114 km, Yozgat’a ise 196 km dir.
İl merkezinin ilçelere uzaklıkları; Göynücek 46 km, Gümüşhacıköy 68 km, Hamamözü 90 km,
Merzifon 46 km, Suluova 27 km ve Taşova 48 km dir.
5
6
Tarım
Amasya, arazi varlığı ve bitkisel ürün çeşitliliği bakımından tarımsal potansiyeli yüksek
illerdendir. Amasya’da topoğrafya; iklim ve jeolojik yapı farklılıkları ile vegatasyondaki (üretim
sezonu) çeşitlilik nedeniyle değişik özelliklere sahip topraklar oluşmuştur. İlin toprakları taban
ve yamaç arazi toprakları olmak üzere iki grupta toplanabilir. Taban arazi toprakları genellikle
Yeşilırmak ve kolları ile yan derelerin sedimentleri olan allüviyal topraklardan oluşmuştur.
Yamaç arazilerde ise toprak bünyeleri hafiften ağır bünyeye kadar değişmektedir.
İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırayı almakta olup G.S.M.H.’nın önemli bir miktarını
oluşturmakta; yaklaşık 35.998 çiftçi ailesinden 179.988 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır
İlin toplam yüzölçümü 5.701 km2 olup bunun % 44,4’i yani 253.029 hektarı tarım alanlarıdır.
Tarım arazilerinin 174.366 hektar kuru, 78.663 hektar sulu tarım arazisidir.
7
Amasya ili ekolojisi değişken ve çeşitliliği olan bir yapıya sahiptir. Ekolojideki bu
değişiklik ve çeşitlilik, tarım için çok sayıda alternatifler ortaya çıkarmaktadır. Bu
özelliklerden dolayı gerek kültür bitkilerinde gerekse tabii florada (bitki çeşidi) çok değişik
tür ve çeşitlerin yetişmesine imkan vermektedir. İl’de yetişen başlıca ürünler buğday,
şekerpancarı, kuru soğan, ayçiçeği ve haşhaş gibi tarla bitkileri yanında elma, kiraz, şeftali
gibi önemli meyve ürünleri ve ağırlıklı olarak iç pazarda tüketilen sebze ürünleri mevcuttur.
Son yıllarda sebze yetiştiriciliği açık alanlardan örtüaltı alanlara kaymakta, plastik örtülü
sera alanları yaygınlaşmaktadır.
Amasya da sulama suyu temin eden başlıca su kaynağı, Yeşilırmak nehri ile bunun
kolları olan Çekerek, Deliçay ve Tersakan Irmağıdır. Bunlardan başka Yeşilırmak’ın diğer
kolları ile çeşitli kaynaklardan beslenen gölet ve kuyulardan da sulama suyu temin
edilmektedir. Sulama suyu kalitesi genelde iyidir. Ancak son yıllarda sulama suyu kirliliği
problemleri ortaya çıkmaktadır.
İlimizde hayvancılık genelde aile işletmesi şeklindedir. Tarım İl Müdürlüğümüzün
çalışmaları ve yapılan destekler sonucu Kültür hayvancılığında önemli ilerlemeler olmuştur.
Bu ilerleme, ırk ıslahı ve birim hayvandan alınan verimde artış şeklinde ortaya çıkmıştır.
8
Hayvancılık
Amasya'da büyükbaş hayvan varlığı Ülkemiz hayvan varlığının 2009 yılına göre
yaklaşık % 1,3 ünü kapsar. İlimizde büyükbaş besi hayvancılığı özellikle Merkez ve Suluova
ilçelerinde gelişmiş olup, önemli miktarda et üretimi yapılmakta, üretilen etin büyük bir
kısmı il dışına (Ankara, İstanbul, Samsun v.b.) illere pazarlanmaktadır. Damızlık Süt
Hayvancılığı ise son yıllarda tarımsal amaçlı kooperatiflerin düşük faizli kredi dağıtımları
ile gelişmeye başlamıştır.
9
Sanayi
Amasya İlinde sanayinin başlaması ve gelişimi Devlet girişiminin öncülüğü ve katkıları ile
olmuştur. Amasya’da sanayi; 1926 yılında kurulan Eski Çeltek Kömür İşletmesi ve 1955 yılında kurulan
Yeni Çeltek Kömür İşletmesi ile, fabrika ölçeğinde ki sanayileşme hareketi ise 1954 yılında Suluova’da
Şeker Fabrikası’nın kurulması ile başlamıştır. Pancar ekiminin artırılması ve Amasya Şeker
Fabrikasının kurulması ile başta şeker sanayi olmak üzere gıda sanayinde büyük gelişmelerin
başlangıcını oluşturmuştur. 1954 yılında Suluova İlçesi’nde Şeker Fabrikasının kurulmasıyla ilçede
canlılık başlamış, ziraat, hayvancılık ve ulaşım sektörlerinde de katma değer oluşturarak il ekonomisine
önemli katkı sağlamıştır. Suluova İlçesi şeker fabrikası kurulmadan önce 1.110 nüfuslu küçük bir
yerleşim yeri iken, şeker fabrikasının kurulması ile gelişerek bugün merkez nüfusu 37.151’ya ulaşmıştır.
Suluova İlçesi’ndeki bu gelişme sanayileşme ile olmuştur.
1976 yılında Et Balık Kurumu’na ait et kombinasının kurulması ile ilçede hayvancılık büyüme
göstermiştir. Amasya İli sanayisi uzun yıllar taşa toprağa dayalı işletmelerden oluşmuş, 5084 sayılı
kanunun uygulanmaya başlaması ile imalat sanayi, tekstil, mobilya ve madencilik alt sektöründe
Amasya Beji olarak ünlenen ve markalaşan mermer sanayinde ciddi gelişmeler olmuş gıda ürünleri ve
içecek imalatı,
madencilik ve taşocakçılığı,
taşa toprağa dayalı sanayi ile başka yerde
sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı sektörleri öne çıkmaktadır.
10
Ticaret
Ticaret Alt Sektörünün Yapısı ve Gelişimi
Amasya ili gelirinin önemli bölümünü, ilde yetiştirilen tarımsal ürünlerinin (tahıllar) yanı sıra sebze
ve meyve satışlarından sağlanan gelirler oluşturmaktadır. Köyler bağlı olduğu ilçelerle yoğun ticari
ilişki içerisindedir. İl merkezi ve ilçelerde haftanın belirli günlerinde semt pazarları kurulmakta, ilde
yetiştirilen sebze ve meyveler satışa sunulmaktadır. Son yıllarda Merzifon OSB’de elektrikli makine ve
ev aletleri (ankastre mutfak ürünleri, aspiratör, davlumbaz), tarım ve ormancılık makineleri, plastik
sanayi, mobilya, metal, tekstil ve gıda sanayinde gelişme kaydedilmiş, ilin ticaretine olumlu yansımalar
olmuştur. İlimizde tarıma dayalı sanayi un, kuru maya, ayçiçeği yağı, yumurta, et ve süt ürünleri, şeker
üretimi önemli yer tutmaktadır.
İlimizden; tarımsal ürünler (elma, kiraz, bamya, soğan, haşhaş, mercimek, fasulye), tarıma dayalı
sanayi ürünleri (şeker, süt mamulleri, yumurta, ayçiçek yağı, havyan yemi, un, kuru maya) ve sanayi
ürünleri (kireç, tuğla, mermer, ankastre mutfak ürünleri, mobilya, linyit kömürü, metal sanayi ürünleri
ve plastik sanayi ürünleri) yurt içine pazarlandığı gibi ihraç da edilmektedir. Dayanıklı tüketim
maddeleri, demir, çimento ve giyim ile narenciye gibi tarımsal ürünler ise il dışından alınmaktadır. İlde
ticaretle uğraşanların büyük çoğunluğu perakende ticaret ile uğraşmaktadır. Amasya ili şehirleşme
oranı, yıllık nüfus artış hızı, kişi başı gayri safi yurtiçi hâsıla ve sanayi iş kolunda çalışanların toplam
istihdama oranı bakımından Türkiye ortalamalarının altındadır. 2006 yılında kurulan Amasya
Üniversitesi,
ilimizde üniversitenin kurulmuş olması, ticaretimizde olumlu yönde bir gelişme
sağlamıştır.
Avrupa-İran Uluslar arası Karayolu üzerinde yer alan Amasya, Kuzeyde Samsun Limanı ve
Karadeniz kıyılarına Karayolu ile bağlanmaktadır. • Samsun, Sivas Demiryolu Amasya il merkezinden
geçmektedir, • Ankara’ya 336 km, • İstanbul’a 671 km uzaklıktadır. Amasya –Merzifon Hava alanı 2008
yılı Haziran ayı itibari ile uçuşlara açılmıştır. İlimizde son yıllarda kültür turizminde önemli gelişmeler
olmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığınca marka kent projesi kapsamındaki 15 il arasına Amasya da
alınmış olup, son yıllarda turizm eksenli düzenleme ve faaliyetlerle turizm gelişmektedir. Bunun da ilin
ticaretine olumlu yansımaları olmaktadır.
11
12
İlimiz Defterdarlığı Yüzevler mahallesi, Ziyapaşa Bulvarı No:43’de Mülkiyeti
Bakanlığımıza ait 3 katlı binada hizmet vermektedir. Giriş katta, Danışma Bürosu, Engelliler
Başvuru Bürosu, Nöbetçi Memurluk, Eğitim Salonu ve Personel Yemekhanesi, birinci katta;
Vergi Dairesi Müdürlüğü, ikinci katta; Gelir Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü ve Milli
Emlak Müdürlüğü, üçüncü katta ise Defterdarlık Makamı, Personel Müdürlüğü,
Muhakemat Müdürlüğü, Defterdarlık Uzmanları (Milli Emlak ve Muhasebe) Teftiş ve
Denetim büroları bulunmaktadır.Toplam 3600,96 m2 olup Gelir Birimlerimizin kullanmış
olduğu alan 2018 m2 , Gider Birimlerimizin kullanmış olduğu alan ise 1.582,96 m2 dir.
Ayrıca 450 m2 çatı katı Gelir Birimlerimizce arşiv olarak kullanılmaktadır., Ayrıca
Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Dere Mahallesi Çelebi Mehmet Caddesi
No:9 Amasya Üniversitesinin şehir merkezindeki ek binasında hizmet vermektedir. Ayrıca,
Pirinçci caddesinde bulunan lojmanlarımızın üst katında iki Dairemiz Misafirhane olarak
ayrılmış olup, 10 yataklıdır.
Merzifon Vergi Dairesi ve Malmüdürlüğü ile Taşova Vergi Dairesi Müdürlüğü Mülkiyeti
Bakanlığımıza ait binada, diğer Malmüdürlükleri, Vergi Dairesi Müdürlükleri ise İlçe
Hükümet Konaklarında hizmet vermektedirler.
13
14
Önce İnsan,
Nitelikli Personel,
Kaliteli Yönetim.
İSTATİSTİK BİLGİLERİ
15
EKİM- 2015
PERSONEL
16
EKİM- 2015
PERSONEL
17
EKİM– 2015
PERSONEL
18
EKİM- 2015
PERSONEL
19
EKİM - 2015
PERSONEL
20
EKİM-2015
PERSONEL
21
EKİM- 2015
PERSONEL
22
EKİM-2015
PERSONEL
23
EĞİTİM DURUMU
EKİM - 2015
PERSONEL
24
EKİM - 2015
PERSONEL
25
EKİM-2015
PERSONEL
26
EĞİTİM ÇALIŞMALARI; Hazırlanan Planlar çerçevesinde Gider Birimlerinin 2015 yılı Eğitimleri
Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmiş, Gelir Birimlerinin ise 2015 yılı Ekim ayı içerisinde bitirilmiştir.
EKİM-2015
PERSONEL
27
SOSYAL TESİSLER ;
Pirinçci caddesinde bulunan lojmanlarımızın üst katında iki Dairemiz Misafirhane olarak ayrılmış olup, 10
yataklıdır.
SİVİL SAVUNMA
Sivil Savunma Hizmetleri ile ilgili, hazırlanmış ve güncel hale getirilmiş Planlarımız.
1- Sivil Savunma Planı,
2- 24 Saat Devamlı Çalışma Planı
3- Sabotajlara Karşı Korunma Planı
4- Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Planı
5- Tahliye Planı
6- İl Afet Acil Yardım Planı
7- Milli Alarm Faaliyet Planı
8- Detay Planlar
9- Özel Planlar
10-Yerel Düzey Hizmet Grubu Operasyon Planı
28
İHTİYAÇ VE SORUNLAR:
İlimiz Yüzevler Mahallesinde bulunan 267 ada 55 parsel no.lu mülkiyeti Hazineye ait ve üzerinde
Defterdarlığımız hizmet binası bulunan 1.640,72 m2 yüzölçümlü taşınmaz malı da kapsayan alanda
yapılan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planın onaylanmasına ilişkin Amasya Belediye
Meclisinin 04.06.2010 tarih ve 1 sayılı kararında özel proje alanı olarak ayrılması nedeni ile; davaya konu
alanın resmi kurum alanı iken özel proje alanı olarak ayrılması ve değişiklik yapılırken İdaremizin
görüşünün alınmaması nedeniyle işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile Samsun II. İdare
Mahkemesi nezdinde 2010/1277 Esas no.da dava açılmıştır.
Anılan davada Samsun II. İdare Mahkemesinin 2013/313 esas ve 22.03.2013 tarihli kararı ile
Amasya Belediye Meclisinin 04.06.2010 tarih ve 1 sayılı kararının iptali istemimiz reddedilmiş olup bu
kararın Danıştayda temyizi yoluna gidilmiştir.
Defterdarlığımız hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için gelir ve gider
birimlerini kapsayacak şekilde daha büyük bir hizmet binasına ihtiyaç duyulmaktadır.
29
DEFTERDARLIĞIMIZ İHTİYAÇ VE SORUNLARIN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI :
BİRİMİ
Merkez
Müdür
1 Personel Müdürlüğü
2 Muhasebe Müdürlüğü
3 Milli Emlak Müdürlüğü
4 Muhakemat Müdürlüğü
5 Kurumlar D:S.S.Md.ğü
6 Gelir Müdürlüğü
7 Vergi Dairesi Müdürlüğü
TOPLAM
0
İlçeler
8 Göynücek Malmüdürlüğü
9 Hamamözü Malmüdürlüğü
1
10 Gümüşhacıköy Malmüdürlüğü
11 Gümüşhacıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü
1
12 Merzifon Malmüdürlüğü
13 Merzifon Vergi Dairesi Müdürlüğü
14 Suluova Malmüdürlüğü
1
15 Suluova Vergi Dairesi Müdürlüğü
16 Taşova Malmüdürlüğü
17 Taşova Vergi Dairesi Müdürlüğü
TOPLAM
3
GENEL TOPLAM
3
BİRİMLER
Merkez Birimleri
İlçe Birimleri (Taşova
Malmd.,Suluova
Malmd.,Gümüşhacıköyve
Göynücek Malmd.)
TOPLAM
Müdür Yard.
Hz.Avk.
ÜNVANLAR Teknisy
Deft.Uzman
(Denet. Defterdarl
en
Teknisy
Yetk.)
ık Uzmn. Gelir Uzm.
Şef VHKİ (Kadastr en(Elkt) ŞoförHizmetliKalöriferci
Bekçi Aşçı
1
2
1
2
5
2
1
1
2
1
1
1
1
1
0
2
5
1
0
0
1
1
1
2
1
4
0
3
2
1
5
1
1
1
1
1
2
5
0
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
8
5
5
5
7
1
1
10
1
1
1
1
2
2
2
ARAÇ İHTİYACI
Binek AraçMinibüs
1
0
2
7
12
1
5
7
7
0
0
2
24
28
1
6
6
0
1
1
3
0
1
Kamyonet
3
4
0
0
30
Vergi;
toplumda barış
ve güvenliğin
temelidir.
31
EKİM- 2015
GELİR
32
EKİM
2014
(Karşılaştırma)
GELİR
33
EKİM- 2015
GELİR
34
EKİM- 2015
GELİR
35
2013-2014 BİRİMLER İTİBARİYLE GENEL TAHAKKUK – TAHSİLAT DAĞILIMI
KARŞILAŞTIRMA
36
2013-2014 GENEL BÜTÇE GELİRLERİ İTİBARİYLE TAHAKKUK TAHSİLAT ORANI İLE ARTIŞ
ORANLARINI GÖSTERİR TABLO
KARŞILAŞTIRMA
37
2014- AĞUSTOS BİRİMLER İTİBARİYLE GENEL TAHAKKUK – TAHSİLAT DAĞILIMI
KARILAŞTIRMA
38
VERGİ GELİRLERİ İTİBARİYLE TAHAKKUK TAHSİLAT ORANI İLE ARTIŞ ORANLARINI GÖSTERİR
TABLO
EKİM -2015
GELİR
39
2014-2015 GENEL BÜTÇE GELİRLERİ İTİBARİYLE TAHAKKUK TAHSİLAT ORANI İLE ARTIŞ
ORANLARINI GÖSTERİR TABLO
EKİM-2015
GELİR
40
2015-AĞUSTOS- SONU -BİRİMLER İTİBARİYLE GENEL TAHAKKUK – TAHSİLAT DAĞILIMI
41
2015
(Üç Aylık Dönemler)
GELİR
42
EKİM-2015
GELİR
43
AKARYAKIT İSTASYONU DENETİM TABLOSU
EKİM-2015
GELİR
44
EKİM-2015
GELİR
45
EKİM-2015
GELİR
46
2015
Temmuz-Ağst-Eylül (Üçer aylık)
GELİR
47
2015
Temmuz-Agst-Eylül)
(ÜÇER AYLIK)
GELİR
48
2014-2015 YILI AYLAR İTİBARI İLE NİSPET
KARŞILAŞTIRMALARI
EKİM- 2015
GELİR
49
SON 5 YIL TAHAKKUK TAHSİLAT KARŞILAŞTIRMASI
EKİM- 2015
GELİR
GELİR
50
2011- 2012-2013-2014-2015 YILI AYLAR İTİBARI ile TAHAKKUK TAHSİLAT
GRAFİĞİ
EKİM - 2015
GELİR
51
EKİM- 2014
(Karşılaştırma)
GELİR
52
EKİM- 2015
GELİR
53
EKİM- 2015
GELİR
54
EKİM- 2015
GELİR
55
Gelirin Gideri Karşılama Oranı
% 41.73
EKİM - 2015
GELİR
56
57
Haziran –2015’ de Açıklanmıştır.
GELİR
58
-Şeffaflık
- Mükemmelliyet
- Adalet
59
EKİM- 2015
MUHASEBE
60
EKİM– 2014
KARŞILAŞTIRMA
MUHASEBE
61
Bütçe Harcaması
EKİM- 2015
(1.000 TL)
MUHASEBE
62
Kamu Harcamaları Dağılımı
1.000 TL
EKİM- 2015
MUHASEBE
63
EKİM - 2015
MUHASEBE
64
EKİM- 2015
MUHASEBE
65
Ödeme Yapılan Personel Sayıları
EKİM- 2015
MUHASEBE
66
Yevmiye Sayıları (Adet)
EKİM- 2015
MUHASEBE
67
-Güvenilir
- Katılımcı
-Kaliteli hizmet
68
EKİM- 2015
MİLLİ EMLAK
69
EKİM- 2015
MİLLİ EMLAK
70
EKİM- 2015
MİLLİ EMLAK
71
İRTİFAK
EKİM- 2015
MİLLİ EMLAK
72
Satış İşlemleri
*6292 Sayılı Kanunun 12. Maddesi uyarınca kullanıcısına doğrudan satışı amaçlanan taşınmazlar için
kullanıcılarından alınan başvurular,
**2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi ile 4706 sayılı Kanuna göre satışı yapılan taşınmazlar (2015 Yılı
için Merkez ve İlçeler Dahil)
***Bakanlık tarafından programa alınan taşınmazlar ilişkin veriler aşağıda birinci tabloda
****6292 sayılı Kanunun 2/B maddesi uyarınca satışı yapılan taşınmazları gösterir veriler ikinci
tabloda sunulmuştur.
EKİM- 2015
MİLLİ EMLAK
73
EKİM- 2015
MİLLİ EMLAK
74
EKİM- 2015
MİLLİ EMLAK
75
76
MERKEZ İLÇE DAVA DURUMU
EKİM- 2015
MUHAKEMAT
77
İL GENELİ DAVA DURUMU
EKİM- 2015
MUHAKEMAT
78
İCRA TAKİBİ
EKİM - 2015
MUHAKEMAT
-S O N-
79
Download

istatistikler - Amasya Defterdarlığı