Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Świętokrzyski w Kielcach
Świętokrzyski Klub Turystów Kolarzy „KIGARI”
XXXV Jesienny Rajd Rowerowy
„Złote Liście” 2013
Dolina Pilicy i Góry Przedborskie
27 – 29. 09. 2013r.
REGULAMIN - INFORMATOR
ORGANIZATOR
• Świętokrzyski Klub Turystów Kolarzy „KIGARI” w Kielcach
CEL RAJDU
• Poznanie zabytków i przyrody Doliny Pilicy oraz Gór Przedborskich
• Propagowanie turystyki kolarskiej jako formy aktywnego wypoczynku
• Uczczenie 40-lecia ŚKTK „Kigari” w Kielcach
TERMIN I MIEJSCE RAJDU
• Rajd odbędzie się w terminie 27-29 września 2013r.
• Zbiórka na dworcu PKP w dniu 27 września godz. 600
Odjazd z dworca PKP w Kielcach do Koniecpola godz. 614 z peronu 3
cena biletu normalnego 16.10 zł + 7 zł za rower ( w ofercie PKP znajduje się propozycja
tzw: 1,2,3 dla kupujących bilety normalne!!! Wówczas za cztery osoby bilet normalny
kosztuje 12.50 + oczywiście 7 zł rower, ale to juŜ do omówienia wśród klubowiczów,
którzy skorzystać będą chcieli z takiej oferty )
• Baza Rajdu: 97-570 Przedbórz, szkolne schronisko PTSM, ul. Mostowa 37B (internat LO)
tel. (0-44) – 781 – 20 – 61 (kom: 727-832-826) (m.in. kuchnia samoobsługowa, natryski).
WARUNKI UCZESTNICTWA
• Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają
członkowie PTTK z opłaconą składką na 2013 rok.
• Zapisy i wpłacenie do dnia 20 września 2013r wpisowego w wysokości 50 zł kol. Renacie
Tomczak ( 692 148 026 ) lub w biurze PTTK Kielce ul. Sienkiewicza 29
• WyŜywienie uczestnicy organizują sobie we własnym zakresie
W RAMACH WPISOWEGO UCZESTNIK OTRZYMUJE:
• Ubezpieczenie (NW) dla członków PTTK
• Nocleg w schronisku w dniach 27/29.09.2013r ( pokoje 4-5 osobowe)
• Wstęp do Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki w Dojo
• Regulamin-informator Rajdu
OBSŁUGA RAJDU
Andrzej Wągrowski
Renata Tomczak
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
• Posiadanie dowodu toŜsamości,
• Posiadanie sprawnego roweru wyposaŜonego zgodnie z „Prawem o ruchu drogowym”,
odzieŜy ochronnej odpowiedniej na jesienna porę roku oraz kasku ochronnego
• Przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym, przeciwpoŜarowych oraz Karty Turysty
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe (moŜliwa korekta trasy).
Organizatorzy nie ponoszą Ŝadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników
osobom trzecim oraz za inne szkody poczynione w czasie rajdu. Organizatorzy nie ponoszą
odpowiedzialności za mienie uczestników. Interpretacja regulaminu naleŜy wyłącznie do
organizatorów Rajdu.
Dzień pierwszy - 27.09.2013 (piątek)
Koniecpol (przyjazd pociągiem godz. 7 27) – Radoszewnica (dwór z 1886r) –Okołowice –
Grodzisko – Pukarzów – Maluszyn (pozostałości Pałacu Ostrowskich) – Silniczka(pałac z 1839r
i zbór ariański z XVIIw) – Łazów - Ferdynandów – Wielgomłyny (zespół klasztorny paulinów,
1465 – 66r) – Goszczowa – Góra Chełmo (grodzisko pierścieniowe, X-XIw) – Masłowice
(szlakiem czerwonym „Hubala”) – Kalinki – Bąkowa Góra (ruiny zamku z XIV-XVw, dwór
Małachowskich 1770-1780r) – Dęba – Przedbórz.
Długość trasy 65km
Dzień drugi - 28.09.2013 (sobota-jedziemy bez bagaŜu)
Przedbórz – Chałupy (niebieski szlak pieszy „Rzeki Pilicy”) – Biały Brzeg – Gradek (stanica ZHP
„Biały Brzeg”) – Rączki Dwór (czarny szlak pieszy „Rezerwat Bukowa Góra” w Paśmie Gór
Przedborskich, odcinek pieszo-rowerowy, trasa widokowa wśród lasów i muraw kserotermicznych,
ok. 4km) – Dobromierz – Mrowina (powrót na szlak niebieski) – Piaski – Krzętów – Wola
śycińska – Sudzin (most na Pilicy) – Ciemiętniki – Miedziana Góra – Łapczyna Wola – BoŜa Wola
– Józefów (dalej niebieskim szlakiem rowerowym „Góry Przedborskie” – Stara Wieś (Centrum
Japońskich Sportów Sztuk Walki Dojo, Stara Wieś 1) – Mojrzeszów – Góry Mokre – Józefów
(niebieski szlak rowerowy) – Henryków – Gepnerów - Przedbórz.
Długość trasy 60km
Dzień trzeci - 29.09.2013 (niedziela)
Przedbórz – Brzostek – Józefów – Góry Mokre – Zaostrów – Skąpe – Wólka – Mnin – Sarbice
Pierwsze – Kuźniaki – Hucisko – Niedźwiedź – Oblęgór – Oblęgorek – Chełmce – Brynica –
Szczukowice – Kielce.
Długość trasy 70km
Opisy trasy wg. Mapy turystycznej „Dolina Środkowej Pilicy” 1:75 000
OPIS KRAJOZNAWCZY
BĄKOWA GÓRA
Wieś letniskowa z XVw. połoŜona malowniczo na wschodnim zboczu wzgórza o tej samej
nazwie (280 m n.p.m.), zbudowanego ze skał wapiennych górnej jury. Wieś posiada wiele
zabytków: kościół św. Trójcy zbudowany w XVw., przebudowany około 1603r., konsekrowany
w I połowie XVIIw., orientowany, murowany. Dzwonnica z XVIIw., dwukondygnacyjna, ściany
opilastrowane, dzwon z 1657r. Ruiny zamku z XIVw. – jedna z niewielu budowli świeckich
w stylu romańskim. Fundatorem tego zamku był Nikosz Bąk, sławny rycerz-rozbójnik, który
prześladował rycerza Floriana Szarego, bohatera bitwy pod Płowcami. Nikosz Bak nie mógł
zapomnieć miłości do Donny, która wyszła za mąŜ za Floriana. Gdy ten walczył z KrzyŜakami on
napadł na zamek, gdzie mieszkała piękna Donna z ojcem Szarego. Dzieje tych dwóch rycerzy
opisał w powieści historycznej „Jelita” Józef Ignacy Kraszewski, często bywający w Bąkowej
Górze u brata, ks. Antoniego Kraszewskiego, pochowanego na miejscowym cmentarzu.
We wsi jest równieŜ murowany dwór z XVIIIw., zamoŜnego rodu Małachowskich (dziś
stylowa restauracja z hotelem). Obiekt zbudowany jest na terenie wzgórza zamkowego. Jest
przykryty łamanym, gontowym dachem typu polskiego. Jedynym elementem o charakterze
barokowym jest przebudowana od frontu sionka, zwieńczona falistym szczytem wspartym na
dwóch parach półkolumienek.
CENTRUM JAPOŃSKICH SPORTÓW I SZTUK WALKI
Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo – Stara Wieś” to połoŜony w malowniczej
scenerii Przedborskiego Parku Krajobrazowego ośrodek zaprojektowany zgodnie z kanonem
architektury japońskiej. Pokazuje rzeczy związane ze sztuką kaligrafii, przygotowania sushi,
układania ikebany czy nauką parzenia herbaty- zgodnie z duchem, klimatem i filozofią japońskich
sztuk walki. Więcej info
http://www.karate.pl/inwestycja_dojo_stara_wies.php
PRZEDBORSKI PARK KRAJOBRAZOWY
Utworzony został w 1988. PołoŜony jest na pn. wsch. od Przedborza i obejmuje pow. 16 640
ha. W skład jego wchodzi m.in. Pasmo Przedborsko-Małogoskie z piaskowcowymi i wapiennymi
kulminacjami wys. do 347 m n.p.m. (góra Fajna Ryba), Wzgórz Łopuszańskich i Niecki
Włoszczowskiej. Urozmaicona rzeźba terenu kontrastuje tutaj z zabagnioną doliną rz. Czarnej –
prawego dopływu Pilicy. Zalesienie wynosi 63%. Są to zbiorowiska borów sosnowych i lasów
liściastych – łęgów, olsów i grądów. Z roślin chronionych występują m.in.: wawrzynek wilczełyko,
obuwik pospolity, cis pospolity, wiśnia karłowata, wierzba borówkolistna, bluszcz pospolity,
a w zbiornikach wodnych m.in. wolffia bezkorzeniowa – najmniejsza roślina kwiatowa świata.
W lasach Ŝyją sarny, łosie, lisy, dziki, bobry oraz liczne gatunki ptaków, m.in. czapla purpurowa
i sowa śnieŜna. Na terenie parku utworzonych zostało 5 rezerwatów przyrody.
PRZEDBÓRZ
Pierwsza wzmianka o Przedborzu pochodzi z 1145r. Prawdopodobnie Kazimierz Wielki
wzniósł zamek, a prawa miejskie odnowił Władysław Jagiełło. W średniowieczu miasto słynęło
z wyrobu kamieni młyńskich i handlu nimi. Miały tu miejsce dwa pamiętne wydarzenia. We
wrześniu 1370r. przebywał w Przedborzu Kazimierz Wielki, który w czasie polowania w okolicy
dzisiejszej śeleźnicy uległ wypadkowi, co spowodowało przedwczesną śmierć króla.Drugie
wydarzenie to nadanie przez Władysława Jagiełłę praw miejskich Łodzi w 1423r. Miasto było
niszczone przez kolejne poŜary w roku 1638, 1655 i 1834. W latach 1939-45 zniszczona i rozebrana
znaczna część starego miasta wraz z synagogą. DuŜe znaczenie odgrywała w Ŝyciu miasta spławna
niegdyś i zasobna w ryby Pilica. Rzeką spławiano do Gdańska duŜe ilości drewna. Na Pilicy
pływały takŜe barki i galary przewoŜące produkowane na Ziemi Koneckiej Ŝelazo do Warszawy,
kamień budowlany na budowę warszawskiej cytadeli i inne towary. W pierwszej połowie XIXw.
czynna była niewielka stocznia rzeczna nazywana fabryką statków wodnych. Tu takŜe znajdowała
się siedziba Głównego Inspektora Spławów Wodnych w Królestwie Polskim.
Miasto spełniało i spełnia funkcje ośrodka handlu i usług dla otaczającego go rolniczego terenu.
Ponadto miasto czerpało dochody od przejazdów przez prywatny most na Pilicy.
Zabytki: kościół parafialny św. Mikołaja, zbudowany przez Kazimierza Wielkiego
w 1341r. Z tego czasu zachowana wieŜa i zapewne zrąb murów. Spalony w roku 1638 i 1665.
Odbudowany wraz z kaplicami. WieŜa spalona w 1793. Kościół częściowo spalony w 1848r.,
odbudowany, orientowany, murowany z kamienia i cegły. WieŜa z czerwonego piaskowca.
Wewnątrz wiele cennych zabytkowych przedmiotów.
Na cmentarzu katolickim murowana kolumna na cokole z XVIII/XIXw. Pozostałości zamku
i murów miejskich. Wybudowany przez Kazimierza Wielkiego zamek juŜ w 1660r. był w ruinie,
w roku 1765 opustoszały, rozebrany w XIXw. Zachowane resztki piwnic zamkowych z kamienia,
ciągnące się w głąb wzgórza zamkowego, częściowo zamurowanego, dostępne z domu na szkarpie,
z XVIIw. Fragmentaryczne resztki murów kamiennych wybudowanych prawdopodobnie przez
Kazimierza Wielkiego przy ulicy Podzamcze – szczątki rozwidlającego się muru, prawdopodobnie
resztki bramy. Dawny ratusz – przy ul. Mostowej. Wybudowany w latach 1820-30,
późnoklasycystyczny. Murowany, piętrowy, na planie prostokąta. Dach czterospadowy. Domy
w rynku – murowane, piętrowe, pozostałość dawnej zabudowy, pochodzą zapewne
z XVII/XVIIIw., częściowo przebudowane w XIXw., w niektórych bramy przejazdowe. Kapliczki
i figury przydroŜne – unikatowy zespół barokowych kapliczek typu słupowego (5 szt.), tzw.
kapliczek cholerycznych, wystawionych w związku z epidemią cholery w XVI i XVIIw.
REZERWAT „BUKOWA GÓRA”
Utworzony w 1959 na pow. 35 ha dla ochrony Ŝyznej buczyny na wapiennym wzgórzu.
Na jego obszarze są pozostałości szybów górniczych i fortyfikacji z okresu wojen napoleońskich.
Download

Polskie Towarzystwo Turystyczno