Grodzisk Mazowiecki dnia 14.04.2014 roku
ZAMAWIAJĄCY
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Grodzisku Mazowieckim
ul. Sportowa 29
05 - 825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 755 51 97
faks (22) 755 51 97
DZNiS/6/2014
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę roślin do obsadzenia skweru przy placu Króla
Zygmunta Starego w Grodzisku Mazowieckim
CPV 03.12.11.00-5 – Żywe rośliny, bulwy korzenie, sadzonki i rozsady.
…............................................
….............................................
Opracował
Zatwierdził
…............................................
Sprawdził
1 str.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Nr postępowania: DZNiS/02/2014
I.
ZAMAWIAJĄCY
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Grodzisku Mazowieckim
ul. Sportowa 29
05-825 Grodzisk Mazowiecki
www.zgkgrodzisk.pl
zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 oraz 39 - 46 Prawa Zamówień
Publicznych zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zwanej dalej również „SIWZ”.
II.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn.
zm.), zwanej w treści specyfikacji „Pzp”, lub "Ustawą" a także wydanych na jej podstawie
rozporządzeń wykonawczych.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8
Pzp.
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art.
39 – 46 Pzp.
4. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z
2010r., Nr 113 poz. 759 z późn. Zmianami),
b) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz.U.2013.231),
c) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości
zamówień publicznych (Dz.U.2013.1692),
d) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskie (Dz.U.2013.1735),
e) Kodeks cywilny,
f) ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r.
Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
2 str.
III.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa roślin do obsadzenia skweru przy placu Króla
Zygmunta Starego w Grodzisku Mazowieckim w asortymencie i ilościach określonych w
tabeli asortymentowo-cenowej, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.
1. Wymagania jakościowe do wszystkich gatunków roślin:
a) rośliny powinny być w pierwszym wyborze, gatunki ozdobne z kwiatów
wykwitnięte w 50%, dojrzałe technicznie, jednolite w całej partii, zdrowe,
niezwiędnięte.
b) Pokrój roślin, barwa kwiatów i ilość powinny być charakterystyczne dla gatunku i
odmiany.
c) Stopień rozwoju wielkość i sposób uformowania powinny być jednakowe w całej
partii.
d) Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna,
nieuszkodzona.
e) Niedopuszczalne jest występowanie w partii roślin innych gatunków i odmian.
f) Niedopuszczalne jest występowanie na roślinach chorób, szkodników i śladów
porażenia przez choroby czy szkodniki.
g) Rośliny nie powinny wykazywać uszkodzeń mechanicznych.
h) Każda partia dostarczonych roślin powinna być zaopatrzona w etykietę z nazwą
gatunku odmiany itp.
i) rośliny powinny być zahartowane
2. przed przystąpieniem do realizacji zadania zamawiający dokona kwalifikacji
materiału roślinnego w obecności wykonawcy.
3. Transport materiału roślinnego.
a) koszt transportu i rozładunku wliczony jest w cenę materiału roślinnego.
b) wykonawca własnym transportem dostarczy materiał roślinny na miejsce
sadzenia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym na bieżąco.
c) Wykonawca powinien zabezpieczyć rośliny w czasie transportu przed
uszkodzeniami i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (rośliny powinny
być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem).
IV.
OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
V.
ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki
na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 PZP. Wielkość zamówienia uzupełniającego stanowić będzie nie
więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegać będzie na powtórzeniu tego samego
rodzaju zamówień.
VI.
PODWYKONAWCY
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom. Należy to zaznaczyć w formularzu ofertowym.
3 str.
VII.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
dostawa całości zamówienia do dnia 06.05.2014r.
Dostawa po uzgodnieniu telefonicznym lub emailowym
Okres obowiązywania umowy Od dnia podpisania umowy,
do
06.05.2014 roku lub do
wyczerpania maksymalnej kwoty wynagrodzenia wskazanej w umowie.
VIII.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
1. o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, w szczególności dotyczące:
a) posiadania wiedzy i doświadczenia: Wykonawca potwierdza spełnienie powyższego
warunku podpisując oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
(załącznik Nr 3 do SIWZ),
b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia: Wykonawca potwierdza spełnienie powyższego warunku
podpisując oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik Nr
3 do SIWZ),
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Wykonawca potwierdza spełnienie powyższego
warunku podpisując oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
(załącznik Nr 3 do SIWZ).
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Wykonawcy,
którzy
nie
wykażą
spełniania
warunków
udziału
w
postępowaniu,
podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego
uznaje się za odrzuconą.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ust. 1
powyżej. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki
Wykonawca spełnił.
4. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
4 str.
a) jest niezgodna z Pzp,
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
d) zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
e) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
f) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia,
g) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
h) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp,
i) est nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
5. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną
zawiadomieni
niezwłocznie
po
dokonaniu
wyboru
najkorzystniejszej
oferty.
Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.
IX.
Informacje o oświadczeniach i dokumentach
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik
Nr 1 do SIWZ wraz z tabelą asortymentowo-cenową,
b) Parafowany przez Wykonawcę projekt umowy – odpowiednio załącznik Nr 2 do SIWZ,
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
z art. 22 ust. 1 Pzp z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 3 do SIWZ,
d) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków
o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 1 Pzp - załącznik Nr 4 do SIWZ,
e) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art.24
ust.2 pkt.5 Pzp, albo informację o tym, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej.
f) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt. 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1
pkt 4 Ustawy.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do
5 str.
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.
Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 4
Ustawy.
b) Oświadczenie, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 Ustawy – załącznik Nr 4 do SIWZ.
c) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art.24
ust.2 pkt.5 Pzp, albo informację o tym, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej.
3. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów
a) Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby
uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
b) Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.
c) Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język
polski poświadczonym przez Wykonawcę.
d) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
e) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o
których mowa w niniejszej specyfikacji.
f) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem
rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.
g) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest
on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania
prawnego.
h) Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów –
załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w
szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz zawierać
odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych co do
treści i formy dokumentów. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji,
mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania,
stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania.
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa
w art. 25 ust. 1 Pzp zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że
mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie
postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę
6 str.
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowaną usługę wymagań określonych
przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego, jako termin
uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.
4. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez co najmniej dwa
podmioty gospodarcze (konsorcja / spółki cywilne)
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
b) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona
w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda
w wyznaczonym terminie
złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez
wszystkich konsorcjantów, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być
krótszy niż termin realizacji zamówienia.
c) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a
pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z
wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli
każdego z Wykonawców, winno być dołączone do oferty.
d) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione, w
punktach:
•
rozdz. IX ust. 1 pkt. 4, 5,
•
rozdz. IX ust. 2 pkt. 1, 2 i 3
dla każdego konsorcjanta z osobna. Pozostałe dokumenty i oświadczenia składane są
wspólnie.
e) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust.1, o
którym mowa w rozdz. IX ust. 1 pkt 3 SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
zamówienie mogą złożyć jako:
•
Oświadczenie podpisane przez lidera (pełnomocnika) lub
•
Oświadczenie (jeden druk) podpisane przez wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdz. IX ust. 2 pkt. 1), składa dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
7 str.
2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę, lub miejsce
zamieszkania – wystawionych nie wcześniej niż w terminie określonym w pkt. 1).
6. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych
1. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem
informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.
2. Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie, Wykonawca wydziela lub oznacza
w wybrany przez siebie sposób.
3. Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja Zamawiającego dokona analizy ofert, które
w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek.
Dokumenty
złożone
niepodlegających
w
prowadzonym
ujawnieniu
oraz
za
postępowaniu
wyjątkiem
są
informacji
jawne,
za
wyjątkiem
zastrzeżonych
przez
składającego ofertę.
4. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych
aktów prawnych w tym m. in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy p zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr
153, poz. 1503 z późn. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione
do
wiadomości
publicznej
informacje
techniczne,
technologiczne,
organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą , co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z
zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
9. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania
firmy
na
zewnątrz
i
zaciągania
zobowiązań
w
wysokości
odpowiadającej cenie oferty.
10. Każda zapisana strona (kartka) oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę.
X.
Osoby uprawniona przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami
8 str.
1. W zakresie zamówień publicznych:
Kierownik DZNiS – Krzysztof Dzierzba tel. ( 0-22) 755 51 97 wew. 113 tel. kom. 500044716
Pok. Nr 8; godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:00 ÷ 15:00.
2. W zakresie asortymentu rodzaju roślin
Kierownik ORK Bożena Borkowska tel. ( 0-22) 755 51 97 wew.105 tel kom. 512 148 661
XI.
Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywanie
oświadczeń lub dokumentów
1. Warunki przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami,
którą można nieodpłatnie otrzymać w pokoju nr 8 w ZGK w Grodzisku Mazowieckim Sp z
o.o. lub pobrać ze strony internetowej: http://zgkgrodzisk.pl/przetargi.html
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz w/w dokumentów faksem,
pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert kierując swoje zapytania na piśmie pod adres
Zamawiającego ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Zapytania mogą być
składane
faksem
pod
numer:
(22)
755-51-97
bądź
na
adres
email
[email protected] pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na
piśmie (przesłania własnoręcznie podpisanego zapytania pocztą).
4. Treść zapytania i wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom,
którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bez wskazania źródła
zapytania a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej
stronie.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz
zamieszcza ją na stronie internetowej starostwa.
XII.
Termin związania ofertą
1. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
9 str.
XII.
Informacja na temat wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium ani ustanowienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
XIV.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w sekretariacie Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. przy ul. Sportowej, 29 05-825 Grodzisk
Mazowiecki do dnia 23.04.2014 roku do godz. 0945. Kopertę należy zaadresować: "Do
obsadzenia skweru przy placu Króla Zygmunta Starego w Grodzisku Mazowieckim ”
2.
3.
4.
5.
6.
XV.
oznaczenie sprawy DZNiS/06/2014 z dopiskiem na kopercie zewnętrznej nie otwierać
przed dniem: 23.04.2014 roku, do godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.04.2014 roku o godz. 1000, w siedzibie Zamawiającego w
Grodzisku Mazowieckim przy ul. Sportowej 29, w pokoju nr 8.
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku
nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle informację z otwarcia
ofert, na pisemny wniosek Wykonawcy.
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi oferent.
Wykonawca na żądanie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem,
jakim oznakowana została oferta.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
Wycofanie lub zmiana złożonej oferty
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak
składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”.
3. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad
jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie
„WYCOFANIE”.
5. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po
stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi
ofertami.
XVI.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1. Cena oferty winna być obliczona w PLN.
2. Ocena ofert zostanie dokonana wg następujących zasad:
1) Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami:
Cena brutto zamówienia – waga kryterium 100%
W zakresie tego kryterium oferty będą podlegały ocenie zgodnie ze
wzorem:
10 str.
cena najniższa
ocena punktowa = ----------------------- x 100 punktów
cena badana
2) Punkty wyliczone w tym kryterium przez każdego oceniającego członka Komisji
zostaną zsumowane i pomnożone przez wartość punktową tego kryterium.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska
największą liczbę punktów.
1. Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
2. W formularzu ofertowym należy podać cenę zaoferowanej części zamówienia lub całości
zamówienia.
3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, dokonywanie
jakichkolwiek zmiany w jej treści (za wyjątkiem omyłki pisarskiej i rachunkowej).
4. Zamawiający poprawia w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe
w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ nie
powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu
Wykonawcy prześle zlecenie oraz wskaże miejsce i termin podpisania umowy.
XVII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się
o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę
wybrano.
2. Zamawiający zawrze umowę na piśmie z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana
jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 183 Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od
dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to
zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało
przesłane w inny sposób. Dokładny termin zawarcia umowy jak i miejsce podana zostaną
wybranemu Wykonawcy po wyborze jego oferty.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp,
wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia, o których mowa w art. 93
ust. 1 ustawy Pzp.
XVIII. Zmiana umowy
Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość
wprowadzenia istotnej zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:
1. zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi
zmiana przepisów podatkowych lub zmiany przepisów powszechnie obowiązującego
prawa,
2. zmiany podwykonawców lub zakresu usług wykonywanych przez podwykonawców
zgłoszonych przez Wykonawcę,
3. jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie
można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ,
4. zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i realizujących przedmiot umowy,
11 str.
5. wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
6. zmian ilości w poszczególnych pozycjach ilościowych wymienionych w tabelach
asortymentowo cenowych stanowiących integralną część umowy i dostosowania ich do
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego wynikający z bieżących potrzeb. Łączna
wartość zleconych do realizacji dostaw, w wyniku dokonanych zmian pomiędzy
poszczególnymi pozycjami nie może przekroczyć ceny ofertowej brutto stanowiącej
całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, określonej w umowie,
XIX.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony
prawnej określone zostały w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych ( Art. 179 ÷ 198g).
Załączniki:
1. Formularz ofertowy wraz tabelą asortymentowo-cenową - (załącznik Nr 1 do SIWZ).
2. Projekt umowy (załącznik Nr 2 do SIWZ).
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
z art. 22 ust.1 (załącznik Nr 3 do SIWZ).
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków
o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych
(załącznik Nr 4 do SIWZ).
5. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (załącznik Nr 5 do SIWZ)
12 str.
Załącznik nr 1
Formularz ofertowy
…………………………………..
pieczęć Wykonawcy
Zamawiający: Zakład Gospodarki
Komunalnej w
Grodzisku Mazowieckim Sp. z o. o.
ul. Sportowa 29
05-825 Grodzisk Maz.
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę „roślin do
obsadzenia skweru przy placu Króla Zygmunta Starego w Grodzisku Mazowieckim ”
oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia.
Nazwa wykonawcy ……………………………………………………………………………........
Adres………………………………………………………………………………………................
………………………………......................…………………………………................................
Adres korespondencyjny ………..............………………………………………..........…………
…………………………………..............……. ………………………………...............................
Numer identyfikacji podatkowej (NIP) …….............………………………………………..........
Regon …………………………………..............………………………………………..................
Nr konta bankowego ………………………..............………………………………………..........
Nr tel./faxu …………………………………..............……………………………………..............
Cena wykonania całości zamówienia wynosi netto .....................plus ........ %VAT w
kwocie .................... czyli cena brutto wynosi...............................zł ,
słownie.. .............................................................................................................................................................
Ceny są stałe przez cały okres obowiązywania umowy,
1. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie przez okres trwania umowy.
2. Oferujemy termin płatności 14 dni po zrealizowaniu dostawy i dostarczeniu faktury
VAT.
3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
4.Oferujemy
wykonanie
przedmiotu
zamówienia
na
warunkach
zgodnych
z
załączonym projektem umowy.
5. Integralną częścią oferty są wszystkie załączniki do oferty wymagane w specyfikacji
.
6.Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od
dnia wskazanego na otwarcie ofert.
Miejsce i data ………………………………
Podpisano ………………………………….
Tabela asortymentowo-cenowa
Lp
Gatunek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Liliowiec „Stella d'Odro”
Rozplenica Hameln
Hakenochloa
Lilak Meyer'a Palibin
Liliowiec Frans Hals
Jeżówka Green Eyes
Dzielżan Goldrausch
Kocimiętka Walker's Low
Starzec Silver Carpet
Ilość
sztuk
35
75
43
28
40
40
40
40
25
pojemnik
Cena jedn.
(netto)
Wartość
(netto)
C1,5
C1,5
C1,5
C25
C1,5
C1,5
C1,5
C1,5
C1,5
…..............................................
Podpis oferenta
Załącznik Nr 2 do SIWZ
UMOWA Nr ………….
zwana dalej "Umową"
PROJEKT
Zawarta w dniu ……………… roku w Grodzisku Mazowieckim w wyniku udzielenia zamówienia
publicznego po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.
10 ust. 1 oraz art. 39 – 40 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst
jednolity Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 roku z późniejszymi zmianami)
pomiędzy:
Zakładem Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000444249, NIP 529 180 05 40,
o kapitale zakładowym w wysokości 14.640.000 zł (czternaście milionów sześćset czterdzieści
tysięcy złotych), reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu
-
Andrzeja Plebana
zwaną w dalszej części Zamawiającym,
a
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
................................................
- zgodnie z odpisem KRS
zwaną w dalszej części Wykonawcą reprezentowaną przez:
1. ………………………….
2. ………………………….
§ 1.
Przedmiot Umowy
Na warunkach określonych postanowieniami Umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, a
Zamawiający zakupić w okresie obowiązywania Umowy (począwszy od daty jej zawarcia) rośliny
zgodnie z ilościami i asortymentem wyszczególnionym w tabeli asortymentowo-cenowej.
§ 2.
Zmiany zapotrzebowania
1. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek odchyleń na plus bądź na minus w zakupionych
ilościach roślin Zamawiający nie poniesie żadnych skutków prawnych ani finansowych,
a Wykonawca nie będzie miał żadnych roszczeń z tego tytułu w stosunku do
Zamawiającego.
2. W razie istotnych okoliczności powodujących zmianę potrzeb ilościowych: wystąpienia
zdarzeń
losowych,
wystąpienia
niekorzystnych
warunków
pogodowych
uniemożliwiających dokonanie odbioru roślin np. ciągłe opady deszczu, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do korekty w kolejnych okresach obowiązywania Umowy.
§ 3.
Zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do wykonania przedmiotu umowy z
należytą starannością z zasadami wiedzy obowiązującymi w tym zakresie oraz
uzgodnieniami dokonanymi w czasie realizacji dostaw dotyczącymi zakresu i terminu i
zakresu ich wykonania.
2. Wykonawca odpowiada za prawidłowe wykonanie dostaw, zapewnienie warunków
bezpieczeństwa podczas rozładunku.
3. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy
4. Strony ustalają że wykonawca zlecając część przedmiotu umowy podwykonawcy robi to na
własne ryzyko, za które nie ponosi odpowiedzialności zamawiający.
§ 4.
Sposób realizacji Umowy
1. Termin dostaw będzie każdorazowo wyznaczał Zamawiający informując o tym Wykonawcę
telefonicznie lub faxem, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, przy czym termin
realizacji dostawy wynosi maksymalnie do 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia
dokonanego w sposób określony w zdaniu powyżej. Za dni robocze uważa się dni od
poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy w Polsce.
2. Następujące osoby są odpowiedzialne za realizację Umowy:
a) ze strony Zamawiającego – osobą odpowiedzialną za zamawianie u Wykonawcy
dostaw jest Pani Bożena Borkowska 512148 661
b) ze strony Wykonawcy – osobą odpowiedzialną za przyjmowanie od Zamawiającego
zgłoszeń w zakresie dostaw jest …....................................................................................
c) Dostawy będą się odbywać do siedziby zamawiającego w Grodzisku Mazowieckim przy
ul. Sportowej 29 lub do miejsca wskazanego przez zamawiającego. Wykonawca
zobowiązany jest realizować wyłącznie w dni robocze w godzinach 7:00 – 14:00
transportem na swój koszt i swoje ryzyko.
d) Każdorazowa dostawa będzie uzgadniana z zamawiającym telefonicznie lub faxem
e) Podstawę do obciążenia Zamawiającego za dostarczone kwiaty, byliny i krzewy stanowi
prawidłowo wystawiona faktura VAT lub rachunek zamawiający zastrzega sobie prawo
do sprawdzenia jakości dostarczonych kwiatów, bylin i krzewów w każdej realizowanej
dostawie.
§ 5.
Wynagrodzenie
1. Maksymalna wartość Umowy wynosi…………………., z podatkiem VAT w stawce…%
wynosi……………(słownie złotych:…………………) i jest ona niezmienna w całym okresie
obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
2. Za każdą jednorazowo dostarczoną Zamawiającemu ilość roślin zobowiązany jest wystawić
i dostarczyć fakturę VAT.
3. Faktura VAT płatna będzie na nr konta bankowego Wykonawcy na niej wskazany w
terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby
Zamawiającego.
§ 6.
Kary umowne
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości
netto: danej dostawy za każdy dzień opóźnienia, w przypadku opóźnienia terminu dostawy w
stosunku do terminu wynikającego z § 4 ust. 1 Umowy;
§ 7.
Okres obowiązywania Umowy
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ...............2014 r. do dnia ...............2014 r. lub do
wyczerpania maksymalnej kwoty wynagrodzenia wskazanej w Umowie - w zależności od tego
które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.
§ 8*
Podwykonawcy
1. Wykonawca
zgodnie
z
ofertą
zleca
następujące
części
umowy
podwykonawcom…………………………….
2. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy
wobec zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym
stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
*
uzupełnić w przypadku gdy informacja o podwykonawcach została wskazana w ofercie
§9
Postanowienia końcowe
1.
W sprawach nie uregulowanych w Umowie będą miały zastosowanie przepisy ustaw: Prawo
zamówień publicznych, Kodeks Cywilny i inne przepisy właściwe dla przedmiotu Umowy.
2.
Do odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr
16, poz. 93 ze zm.).
3.
Wszelkie spory wynikające z realizacji treści Umowy, w przypadku nie osiągnięcia
porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji, poddawane będą sądowi miejscowo
właściwemu z uwagi na siedzibę Zamawiającego.
4.
Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o każdej
zmianie danych w dokumentach rejestracyjnych oraz innych danych wymienionych w
Umowie, a mających wpływ na jej ważność.
5.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
6. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość
wprowadzenia istotnej zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:
7.
zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana
przepisów podatkowych lub zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
a)
zmiany podwykonawców lub zakresu usług wykonywanych przez podwykonawców
zgłoszonych przez Wykonawcę,
b)
jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można
było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ,
c)
zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i realizujących przedmiot Umowy,
d)
wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy,
e)
zmian ilości w poszczególnych pozycjach ilościowych wymienionych w tabelach
asortymentowo-cenowych cz. I, II, III do Umowy i dostosowania ich do rzeczywistych
potrzeb Zamawiającego wynikający z bieżących potrzeb. Łączna wartość zleconych do
realizacji usług, w wyniku dokonanych zmian pomiędzy poszczególnymi pozycjami nie
może przekroczyć ceny ofertowej brutto stanowiącej całkowite wynagrodzenie
Wykonawcy, określonej w Umowie.
8.
Integralną częścią Umowy jest załącznik nr 1 - formularz ofertowy oraz tabele asortymentowo
cenowe część I, II i III.
9.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze
Stron.
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH W ART. 22
UST.1 W ZWIĄZKU Z ART. 44 USTAWY
Nazwa Wykonawcy .....................................................................................................................
Adres Wykonawcy .......................................................................................................................
Telefon ................................................. Teleks / telefax ..............................................................
NIP ...................................................... REGON .........................................................................
___________________________________________________________________________
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na
„dostawę roślin do
obsadzenia skweru przy placu Króla Zygmunta Starego w Grodzisku Mazowieckim ”
oświadczam* – oświadczamy* że, spełniam* - spełniamy* warunki udziału w tym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.
Posiadam* - posiadamy* uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Posiadam* - posiadamy* niezbędną wiedzą i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Dysponuję* - dysponujemy* odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Znajduję się* - znajdujemy się* w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
.............................................., dnia .......................
........................
..................................
podpis
upoważnionej osoby
 niepotrzebne skreślić lub usunąć
Załącznik nr 4 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Nazwa Wykonawcy ................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ..................................................................................................................................................................
Telefon ................................................. Teleks / telefax .........................................................................................................
NIP .................................... REGON .................................. PESEL ……………….............................…………
„dostawę roślin do obsadzenia
skweru przy placu Króla Zygmunta Starego w Grodzisku Mazowieckim” oświadczam* –
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na
oświadczamy* o braku podstaw do wykluczenia mnie* - nas* z przedmiotowego zamówienia na podstawie art. 24
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), który
stanowi, co następuje:
Art.24 ust. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat
przed wszczęciem postępowania;
2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację
majątku upadłego;
3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
2.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,
chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie
stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub
art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy.
2. nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w
terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu
związania ofertą;
3. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
4. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1.
Załącznik nr 5 do SIWZ
Data ….................................
…............................................
Nazwa firmy
Lista podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej
1..............................................................................................................................................................
2..............................................................................................................................................................
3..............................................................................................................................................................
4..............................................................................................................................................................
Oświadczam że nie należę do żadnej grupy kapitałowej
…..….....................................
pieczątka podpis
Download

dostawa roślin do obsadzenia skweru przy placu