Zoznam daňových dlžníkov
k 31.12.2013
Obec Svätý Peter ako správca dane a poplatkov podľa § 52 ods. 2., písm a)
zák. SNR č. 563/2009 Z.z. o správe dani a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zverejňuje tento zoznam daňových dĺţníkov:
FYZICKÉ OSOBY u ktorých Obec Svätý Peter eviduje daňové nedoplatky
presahujúce sumu 160.00 EUR v členení podľa jednotlivých druhov daní
a poplatkov.
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Priezvisko
Meno
Baláţ
Attila
Bandová
Mária
Bednár
Tibor
Bencová
Silvia
Csalava
Ladislav
Csalavová
Helena
Csonka
Vojtech
Csonka
Zoltán
Csonka
Alexander
Darázs
Attila
Fitosová
Marta
Gyarmati
Ľuboslav
Hamran
Tibor
Hamranová
Hilda
Hegedűsová
Andrea
Horváth
Štefan
Horváthová
Zuzana
Ing. Germánová Katarína
Jakubek
Tibor
Kajan
Róbert
Kiss
Róbert
Kolarovský
Ján
Kovács
Ernest
Kováčová
Silvia
Krekácsová
Denisa
Llobera Guiral Zuzana
Mesterová
Klaudia
Miklósi
Tibor
Molnár
Peter
Molnár
Tibor
Nagy
Štefan
Pasztoreková Margita
Péntek
Viliam
Répás
Vojtech
Sárközi
Róbert
Sárköziová
Mária
Seszták
Ladislav
Szelidová
Kristína
Bydlisko
Sv. Peter
Sv. Peter
Sv. Peter
Sv. Peter
Sv. Peter
Sv. Peter
Sv. Peter
Sv. Peter
Sv. Peter
Hurbanovo
Sv. Peter
Sv. Peter
Sv. Peter
Sv. Peter
Sv. Peter
Sv. Peter
Sv. Peter
Sv. Peter
Sv. Peter
Sv. Peter
Sv. Peter
Sv. Peter
Sv. Peter
Sv. Peter
Sv. Peter
Sv. Peter
Sv. Peter
Sv. Peter
Sv. Peter
Sv. Peter
Sv. Peter
Sv. Peter
Sv. Peter
Sv. Peter
Śv.Peter
Sv. Peter
Sv. Peter
Sv. Peter
Ulica č. domu
DzN v € Poplatky v € Spolu v €
Cintorínska 29B
187,50
187,50
Severná 52 A
241,00
241,00
Severná 24
570,28
570,28
Horná 25
32,04
152,50
184,54
Malá 74
81,45
190,50
271,95
227,76
227,76
Severná 52 B
380,11
380,11
Severná 52 C
275,94
275,94
Severná 52 D
272,66
272,66
191,65
191,65
Horná 29
187,60
185,50
373,10
Malá 12
50,35
143,50
193,85
Hlavná 93
250,80
250,80
Hlavná 93
2141,95
2141,95
Severná 36
213,08
213,08
629,74
629,74
Malá 79
151,44
112,00
263,44
Brieţky 8
245,34
245,34
Poľná 18
160,50
160,50
Mierová 3B
315,00
315,00
Hurbanovská 14
152,56
73,50
226,06
Severná 42 A
236,00
236,00
Hlavná 11
329,79
329,79
Podzáhradná 45
191,55
191,55
199,71
199,71
Mierová 5
42,80
201,88
244,68
Cintorínska 19
57,78
145,50
203,28
Pionierska 28
233,25
164,00
397,25
Školská 16
341,30
341,30
Malá 13
531,97
531,97
Hlavná 99
96,01
135,00
231,01
171,75
171,75
Hurbanovská 48
85,13
175,00
260,13
Hurbanovská
92,77
127,00
219,77
189,27
189,27
Horná 39
64,76
581,48
646,24
Široká 20
119,16
224,62
343,78
Cintorínska 27
302,98
302,98
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Tökölyová
Trencsik
Tummová
Urbánek
Víghová
Ţilinský
Spolu:
Irena
Zoltán
Ildikó
František
Helena
Michal
Sv. Peter
Sv. Peter
Sv. Peter
Sv. Peter
Sv. Peter
Sv. Peter
Cintorínska 27
Rozmarínova 39
Dlhá 46
35,86
94,78
84,30
Hurbanovská 31
176,27
379,78
167,50
185,50
203,00
252,00
166,00
415,64
262,28
269,80
203,00
428,27
166,00
14601,70
Download

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2013 Obec Svätý Peter ako