Dobrá správcovská, s. r. o.
Vajnorská 48
831 04 Bratislava
IČO: 45 471 908 DIČ: 2023035333
Koncoroč odpočet
Koncoročný
et vodomerov
1. Meno a priezvisko vlastníka bytu:..............................................................
bytu:.........................................................................................
2. Bytový dom:..................................................
...........................č. bytu:.............................................................
bytu:...............................................
3. Variabilný symbol:.......................................
symbol:...................................... .Dátum uskutočnenia
nenia odpočtu:.........................
odpoč
4. Odčítané údaje (v prípade väčšieho
väč
počtu vodomerov prosím uviesťť do osobitných
osobit
záznamov nižšie typ, číslo a stav vodomerov):
Druh vodomeru
Číslo vodomeru
Stav vodomeru
Merač SV
Merač TÚV
5. Počet bývajúcich osôb v byte v jednotlivých mesiacoch:
Mesiac
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Spolu
Počet
6. Korešpondenčná
ná adresa pre doručenie
doru
ročného vyúčtovania:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................
7. Kontaktné údaje (telefón, e-mail):
mail):
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................
8. Osobitné záznamy:
9. Svojím podpisom potvrdzujem správnosť
správnos údajov
Dna: ..................................
Podpis:................................
Podpis:.......................................
UPOZORNENIE: V prípade nedoručenia
nedoru
odpočtu do 07.01.2015, Vám bude spotreba
vyúčtovaná „odhadom“ v zmysle §9 vyhlášky č. 630/2005 Z.z.
Odpočet môžete vhodiťť do schránky správcu vo Vašom bytovom dome, ako aj zaslať
zasla na
korešpondenčnú
nú adresu uvedenú v hlavičke a taktiež elektronicky na
[email protected]
pravcovskaspolocnost.sk.
Download

Koncoročný odpočet vodomerov