Základná škola M. R. Štefánika, Vajanského 35, 921 01 Piešťany
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH
ZA ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014
Prerokované pedagogickou radou školy dňa 27.08.2014.
Vyjadrenie Rady školy:
Rada školy pri Základnej škole M. R. Štefánika, Vajanského 35, 921 01 Piešťany
odporúča zriaďovateľovi s c h v á l i ť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014.
–––––––––––––––––––––––
Mgr. Ivica Králová
predseda rady školy
Stanovisko zriaďovateľa:
Mesto Piešťany
schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2013/2014 Základnej školy M. R. Štefánika, Vajanského 35, 921 01 Piešťany.
PREDKLADÁ:
SCHVAĽUJE:
–––––––––––––––––––––
Mgr. Kamil Moravčík
riaditeľ školy
––––––––––––––––––––––––
Ing. Remo Cicutto
primátor mesta Piešťany
OBSAH
1
ÚVOD – základné údaje o škole
4
Štatistické údaje o škole v školskom roku 2013/2014
5
1.1 Personálne obsadenie školy
2
5
Vyhodnotenie práce výchovného poradenstva
2.1 Rozmiestnenie žiakov 9. ročníka v stredných školách v školskom roku 2013/2014
3
Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2013/2014
3.1 Klasifikácia prospechu a správania
7
8
9
11
4
Učebné plány
12
5
Personálna oblasť v školskom roku 2013/2014, východiská na školský rok 2014/2015
12
5.1 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
12
6
Záujmová činnosť školy
13
7
Vzdelávacie aktivity školy
14
7.1 Výsledky „Testovanie – 9 - 2014“
14
Spolupráca školy s inštitúciami
14
8
8.1 Spolupráca so ŠPÚ
9
10
14
Kultúrno-spoločenské aktivity školy
15
Projekty
20
10.1 Projekty celoslovenské
11
20
Predmetové olympiády v pedagogicko-organizačných pokynoch (POP)
21
11.1 Ďalšie súťaže
22
11.2 Iné súťaže
23
11.3 Športové súťaže
25
12
Inšpekčná činnosť v škole
35
13
Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
35
14
Finančné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti
35
15
Vyhodnotenie koncepcie školy v školskom roku 2013/2014
37
16
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, návrhy opatrení na zlepšenie
38
17
Spolupráca s Centrom ped.- psych. poradenstva a prevencie (CPPPaP)
38
18
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)
38
19
Návrhy a pripomienky pre zriaďovateľa
39
ZÁVER
39
3
ÚVOD - základné údaje o škole
Názov školy: Základná škola Milana Rastislava Štefánika
Adresa školy: Vajanského 35, 921 46 Piešťany
Telefón:
033/7726092, 033/7719124, 0915 877093
Fax:
033/7726092
Internet:
www.zsmrspy.edu.sk
E-mail:
[email protected]
Zriaďovateľ školy: Mesto Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany
Riaditeľ školy: Mgr. Kamil Moravčík
Zástupkyňa riaditeľa školy: Mgr. Jana Grežová
Výchovný poradca: Mgr. Roman Nedorost
Počet členov rady školy: 11
Predsedníčka rady školy: Mgr. Ivica Králová – pedagogický zamestnanec
Členovia rady školy:
pedagogický zamestnanec: p. Anna Zsolnayová
nepedagogický zamestnanec: p. Jozef Šedlbauer
rodičia: Mgr. Katarína Zabadalová, p. Tatiana Držíková, p. Lenka Adamíková, Mgr. Silvia
Cuľbová
delegovaní zástupcovia zriaďovateľa: Mgr. Gabriela Stanková, Ing. Eliška Gocká, JUDr. Ing.
Eva Kolláriková PhD, PaedDr. Elena Skovajsová
Predsedníčka rodičovského združenia pri ZŠ: p. Tatiana Držíková
Počet členov RZ pri ZŠ: 9
4
1 Štatistické údaje o škole v školskom roku 2013/2014
Školský rok 2013/2014 začal 1.septembra 2013, vyučovanie začalo 2. septembra
2013. Školu navštevovalo k 27. júnu 2014 187 žiakov v 9 triedach, z toho na 1. stupni 91
žiakov v 4 triedach, na 2. stupni 96 žiakov v 5 triedach:
Organizácia tried a vyučovania v školskom roku 2013/2014
Trieda
Tr. učiteľ
Počet ž/d
Trieda
1.A
Tr. učiteľ
Počet ž/d
Mgr. Michlovská
25/6
5.A
Mgr. Straková
18/10
2.A
Mgr. Gábrišová
17/10
6.A
Mgr. Blahová
24/12
3.A
Mgr. Králová
27/15
7.A
Mgr. Nedorost
19/11
4.A
Mgr. Nedorostová
22/12
8.A
Mgr. Bolješiková
19/11
9.A
Mgr. Planková
16/11
Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 5
Počet žiakov ŠKD: 75 (3 oddelenia)
1.1 Personálne obsadenie školy
I.stupeň:
Triedni učitelia: Mgr. Michlovská , Mgr. Gábrišová, Mgr. Králová, Mgr. Nedorostová,
Beztriedni učitelia: Mgr. Straková, Mgr. Baloghová, Mgr. Masariková, Mgr. Orviská
II.stupeň:
Triedni učitelia: Mgr. Straková,
Mgr. Blahová, Mgr. Nedorost, Mgr. Bolješiková,
Mgr. Planková,
Beztriedni učitelia: Mgr. Grežová, Mgr. Košťálová, Mgr. Baloghová, Mgr. Orviská, Mgr.
Masariková, Mgr. Moravčík
Školský psychológ: Mgr. Mária Bajaníková / PhDr. Dana Obuchová
Metodické združenie (MZ) pre I. stupeň – Mgr. Králová
Predmetová komisia (PK) humanitných predmetov – Mgr. Planková
PK cudzích jazykov – Mgr. Straková
PK prírodovedných predmetov – Mgr. Blahová
PK výchov – Mgr. Bolješiková
5
Koordinátor protidrogovej prevencie a prevencie proti šikanovaniu - Mgr. Bajaníková/ PhDr.
Dana Obuchová
Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu - Mgr. Planková
Školský klub detí - 1.oddelenie: Mgr. Masaryková
2. oddelenie: p. Voráčová
3. oddelenie: p. Zsolnayová
Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2014/2015:
35
Celkový počet pedagogických zamestnancov bol 20, prepočítaný počet 13,35; celkový počet
odborných zamestnancov bol 1, prepočítaný počet 0,50.
Nepedagogickí pracovníci :
administratívne pracovníčky - Nina Kiššková do 28.2.2014 / Lenka Vatrtová od 1.3.2015,
Mária Králiková
školník, kurič - Jozef. Šedlbauer
upratovačky – Ivona Valachová, Zdenka Schlesingerová
Celkový počet prevádzkových zamestnancov bol 5, prepočítaný počet 4,5. Celkový počet
zamestnancov školy bol 26.
Personálne podmienky školy boli v súlade s požadovanými kvalifikačnými podmienkami.
Slovenský
jazyk,
matematika
a
cudzie
kvalifikovanosťou.
Počet dôchodcov: 3
6
jazyky
boli
vyučované
so
100%-nou
2 Vyhodnotenie práce výchovného poradenstva v školskom roku 2013/2014
Výchovný poradca vypracoval v školskom roku 2013/2014 plán výchovného
poradenstva na škole v súlade s výchovno-vzdelávacím plánom práce školy.
Aktualizoval nástenku s profesijnými informáciami, poskytoval konzultácie žiakom
deviateho ročníka o voľbe povolania, priebežne zisťoval profesijnú orientáciu žiakov
deviateho ročníka, odovzdával CPPPaP v Piešťanoch informácie, ktoré spracovalo ŠVS
Piešťany.
V spolupráci s triednymi učiteľmi a školským psychológom PhDr. Obuchovou
monitoroval, zhromažďoval a zdokumentoval materiály problémových žiakov, ich návrhy na
psychologické vyšetrenia, rozhodnutia z psychologických vyšetrení a iné dokumenty.
Činnosť v oblasti výchovného poradenstva sa okrem iného zaoberala integráciou
žiakov zdravotne a telesne postihnutých do bežných tried. Pri práci s nimi sme sa riadili
Metodickými pokynmi na hodnotenie a klasifikáciu žiakov. Škola evidovala v školskom roku
5 integrovaných žiakov. Každý žiak má vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací
program.
V novembri a decembri boli žiaci informovaní o termínoch Dní otvorených dverí na
stredných školách, v decembri výchovný poradca informoval na rodičovskom združení
deviateho ročníka rodičov o priebehu voľby povolania, o prihláškach, o termínoch prijímacích
pohovorov, o zápisných lístkoch.
V januári a februári prebiehali záverečné možné zmeny v profesijnom vývine
v záznamoch žiakov. Výchovný poradca zabezpečil prípravu prihlášok k potvrdeniu lekárom
a k podpisu rodiča.
V marci sa výchovný poradca podieľal na príprave celoslovenského testovania
deviatakov pod názvom „Testovanie 9 – 2014“, ktoré malo hladký priebeh aj vďaka
spolupráci s vyučujúcimi slovenského jazyka a matematiky.
Vo februári a v marci žiaci odovzdávali prihlášky potvrdené lekárom a podpísané
rodičom. Termín odovzdania prihlášok, 20. 4. 2014, bol dodržaný.
Na základe úspešnosti prijímacích skúšok boli žiaci umiestnení na nimi zvolených
školách. Traja žiaci 5. ročníka boli prijatí na osemročné gymnázium v Piešťanoch, traja žiaci
postupujú v štúdiu na bilingválnom gymnáziu vo Vrbovom.
V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do celonárodného projektu VÚDPaP-u
s názvom „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických
7
javov v školskom prostredí“. Výchovný poradca sa bude aktívne zapájať do priebehu školení
tohto projektu.
Výchovný poradca sa pravidelne zúčastňoval pracovných porád v CPPPaP a získaval
cenné informácie potrebné k jeho profesijnému rastu v oblasti výchovného poradenstva.
V školskom roku 2013/2014 končilo 16 žiakov 9. ročníka a traja žiaci 8. ročníka, ktorých sa
nám podarilo umiestniť v riadnom termíne alebo po odvolaniach. Šiesti žiaci 5. ročníka mali
záujem o štúdium na osemročnom gymnáziu, traja z nich boli prijatí. Vzdelávanie v škole
ukončili aj 1 žiak 6.ročníka a 1 žiak 7. ročníka.
2.1 Rozmiestnenie žiakov v šk. roku 2013/2014 na stredných školách a osemročnom
gymnáziu
Gymnázium
1
Bilingválne gymnáziá (8.ročník)
3
Osemročné gymnázium ( 5. ročník)
3
SPŠE Piešťany
2
Stredné umelecké školy
2
Odborné učilište 2-ročné
2
SOŠ (študijný odbor – 4-ročný)
8
SOŠ (učebný odbor – 3-ročný)
3
Vyjadrenie v %:
Gymnáziá
31,82%
SOŠ
59,1%
SUŠ
9,1%
iné
9,1%
8
3 Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2013/2014
Základnú školu navštevovalo k 27. júnu 2014 187 žiakov v 9 triedach. Na I. stupni školu
navštevovalo 91 žiakov v 4 triedach, z toho 48 chlapcov a 43 dievčat; na II. stupni 96 žiakov
v 5 triedach, z toho 41 chlapcov a 55 dievčat.
Zo
187
žiakov
školy
v minulom
školskom
roku
183
žiakov
prospelo,
2 neprospievajúci žiaci ukončili vzdelávanie v našej škole, 1 žiak opakuje ročník; 1 žiak nebol
hodnotení (navštevoval školu v zahraničí).
Na konci školského roku 2013/2014 zo všetkých 187 žiakov školy v 1. ročníku
prospelo z 25 žiakov všetkých 25 žiakov, v 2. – 9. ročníku prospelo s vyznamenaním 94
žiakov, prospelo veľmi dobre 30 žiakov, prospelo 34 žiakov a neprospeli 3 žiaci, 1 žiak nebol
klasifikovaný; 1 žiak mal znížené známky zo správania 2. stupňa, 4 žiaci mali 3. stupeň zo
správania, nikto nemal 4. stupeň zo správania.
Žiaci mali v priebehu celého školského roku 18356 zameškaných hodín, z toho 8771
v 1. polroku a 9585 v 2. polroku. Výchovno-vzdelávací proces prebiehal okrem klasických
učební aj v 2 učebniach výpočtovej techniky, v multimediálnej učebni, v telocvični na
2 školských ihriskách.. Vyučovanie sa realizovalo v štátnom jazyku. Školu navštevovali
k 30.6.2014 5 žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí pracovali podľa
individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu.
Práca vedúcich predmetových komisií, metodického združenia, výchovného poradcu,
koordinátora prevencie drogových závislostí, výchovy k manželstvu a rodičovstvu a
enviromentálnej výchovy sú rozpracované vo vyhodnocovacích správach za školský rok
Škola sa zúčastňuje veľkého množstva akcií, či už uvedených v pedagogickoorganizačných pokynoch a tiež ďalších výchovno-vzdelávacích, športových, kultúrnospoločenských a iných podujatí.
9
Prospech na konci školského roku 2013/2014
Prospeli
Prospel
veľmi
s vyznamenaním
dobre
(PV)
(PVD)
Trieda
Počet
žiakov
1.A
25
-
-
25
-
-
2.A
17
16
1
-
-
-
3.A
27
25
2
-
-
-
4.A
22
19
3
-
-
-
5.A
18
12
3
3
-
-
6.A
24
8
7
6
2
1
7.A
19
9
4
4
2
-
8.A
19
4
5
10
0
-
9.A
16
1
5
10
-
-
10
Prospeli
(P)
Neprospeli Neklasifikovaní
3.1 Klasifikácia prospechu a správania
Polrok
Spráanie
Celkový
prospech bez
správania
NBV ETV
a výchov
Trieda
P R E D M E T Y
SJL
ANJ
NEJ
1.
I.
1,00 1,08
1,00
-
-
-
1,08
-
-
-
-
-
-
-
1,00 1,00
-
II.
1,00 1,16
1,00
-
-
-
1,12
-
-
-
-
-
-
-
1,00 1,00
I.
1,00 1,13
1,00
-
-
-
1,00 1,00
-
-
-
-
-
-
II.
1,00 1,41 1,00
-
-
-
1,23 1,00
-
-
-
-
-
-
I.
1,00 1,29
1,18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
II.
1,00 1,18
1,07
-
-
-
1,44 1,03
-
-
-
-
-
-
1,00 1,00
-
1,00
1,07
1,11 1,00 1,00
I.
1,00 1,36
1,05
-
-
-
1,27 1,00
-
-
-
-
1,00
-
1,00 1,00
-
1,00
1,27
1,23 1,00 1,00
II.
1,00 1,81, 1,18
-
-
-
1,40 1,00
-
-
-
-
1,00
-
1,00 1,00
-
1,00
1,40
1,50 1,00 1,00
I.
1,00 2,058 1,47
-
1,59 2,0 2,18 1,058
-
-
2,0 1,17
-
-
1,0
1,0
-
1,1
-
-
1,0
1,0
II.
1,00 2,22
1,05
-
1,5
-
-
1,94 1,11
-
-
1,0
1,0
-
1,2
-
-
1,0
1,0
I.
1,13 2,61
2,60 2,35 1,87 2,43 2,57 1,13 1,96 1,74 2,00 1,17
-
-
1,13 1,09
-
1,17
-
-
1,00 1,00
II. 1,09 2,70 1,70 2,13 2,39 2,57 2,71 1,17 2,13 1,78 1,91 1,43
-
-
1,17 1,39
-
1,26
-
-
1,00 1,00
I.
1,09 2,55
1,83 1,94 2,27 2,16 2,55 1,16 2,16 2,05 2,05 1,50
-
1,00 1,11 1,00
-
1,00
-
-
1,50 1,00
II.
1,04 2,47
1,89 1,89 2,16 2,26 2,68 1,00 2,21 1,84 2,47 1,37
-
1,00 1,11 1,00
-
1,05
-
-
1,00 1,00
I.
1,17 3,09
2,14 2,61 2,95 2,08 3,33 1,0
2,9 2,95 2,8 1,95
-
1,0
-
-
1,23
1,47
-
-
1,0
II. 1,12 2,89
2,0 1,89 2,57 2,21 3,05 1,05 2,84 2,57 2,44 2,0
-
1,0
-
-
1,05
1,21
-
-
1,0 1,07
I.
1,18 3,19
2,56 2,875 3,12 3,18 3,37 1,62 3,25 3,31 2,81 1,37
II.
1,06 3,125 2,31 2,31 2,81 3,0 3,37 1,43 3,43 3,31 2,87 1,37
A
2.
A
3.
A
4.
A
5.
A
6.
A
7.
A
8.
A
9.
A
DEJ GEO MAT
INV
INF
1,40 1,00
2,0 2,11 1,11
FYZ CHE
BIO
OBN PVC
11
SVP
TECH
VYV HUV VYU
TEV
PRI
VLA
1,00
1,00
-
1,00 1,00
-
1,00
1,00
-
1,00 1,00
1,00 1,00
-
1,00
1,00
1,00 1,00 1,00
1,00 1,00
-
1,00
1,00
1,00 1,00 1,00
1,00 1,00
-
TSV
1,00
1,81 1,125
1,37
1,31
1,00 1,11
1,00 1,00
1,2
1,2
1
1
1
1,04
1,07
1,02
1,10
1,19
1,21
1,23
1,46
1,69
1,63
2,13
2,12
2,07
2,09
2,49
2,23
2,78
2,66
4 Učebné plány
Vyučovanie v školskom roku 2013/2014 prebiehalo podľa učebného plánu
vytvoreného školou v rámci ŠkVP. Na 2. stupni sme vyučovali nemecký jazyk ako 2. cudzí
jazyk.
5 Personálna oblasť v školskom roku 2013/2014, východiská na školský rok 2014/2015
K 27. júnu 2014 pracovalo v škole 26 zamestnancov, z toho 20 pedagogických
zamestnancov, školský psychológ a 5 nepedagogických zamestnancov; 13 pedagógov malo
úplný pracovný úväzok, 6 mali čiastočný úväzok, školský psychológ mal pracovný úväzok
50%, 4 nepedagogickí zamestnanci mali úplný pracovný úväzok, 1 mal čiastočný. Všetci
pedagogickí pracovníci boli kvalifikovaní.
V školskom roku 2014/2015 zostane počet tried nezmenený v porovnaní
s predchádzajúcim školským rokom, počet zamestnancov sa zníži o jedného, nakoľko
náboženskú výchovu katolícku (NBK) vyučovali v šk. r. 2013/2014 dvaja pedagógovia a od
šk. r. 2014/2015 bude opäť NBK vyučovať iba 1 pedagóg.
5.1 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Pedagógovia si v priebehu školského roka zvyšovali svoju kvalifikáciu pravidelnými
vzdelávaniami zameranými najmä na prácu s interaktívnymi prostriedkami, ktoré usporiadali
ŠVS Piešťany a MPC Bratislava – DP Trnava. Vzdelávania sa zúčastnili Mgr. Grežová, Mgr.
Nedorost, Mgr. Nedorostová, Mgr. Moravčík, ktorý navštevoval aj funkčné inovačné
vzdelávanie
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov je podrobne rozpracované v pláne
kontinuálneho vzdelávania.
12
6 Záujmová činnosť školy:
Por. č.
Názov krúžku
Počet
detí
1.
Počítačová grafika – kreslenie RNA
15
Mgr. Marcela Nedorostová
2.
PC a ja
25
Mgr. Irena Gábrišová
3.
Výtvarný krúžok
13
Mgr. Jana Masaryková
4.
Turisticko – športový krúžok 1
16
5.
Loptové hry
16
Mgr. Marcela Šicková
6.
Loptové a pohybové hry
15
Mgr. Ivica Králová
7.
Orientálne brušné tance
13
Mgr. Andrea Vachová
8.
Basketbalový krúžok
14
Mgr. Janka Studená
9.
Krúžok anglického jazyka
18
Mgr. Zuzana Straková
10.
Krúžok anglického jazyka
18
Mgr. Oľga Baloghová
11.
Krúžok ruského jazyka
12
Mgr. Kamil Moravčík
12.
Krúžok ruského jazyka
14
Mgr. Jana Grežová
13.
Krúžok francúzskeho jazyka
23
Ing. Janka Bachárová
14.
Odysea mysle
13
Mgr. Ivica Králová
15.
Kynológia
15
Mgr. Lívia Blahová
16.
Priateľ poľovníctva a prírody
11
Peter Kočárik
17.
Mladý turista 1
17
Mgr. Marcela Šicková
18.
Mladý turista 2
20
Mgr. Lívia Blahová
19.
Florbalový krúžok
14
Mgr. Roman Nedorost
20.
Športové a loptové hry
13
Spolu počet žiakov navštevujúcich krúžky:
315
Vedúci krúžku
Janka Voráčová
Anna Zsolnayová
(niektorí žiaci
navštevovali viac krúžkov)
13
7 Vzdelávacie aktivity školy:
7.1 Výsledky „Testovanie – 9“
MATEMATIKA
Počet žiakov riešiacich
test
Priemerný počet
získaných bodov na žiaka
Úspešnosť celkovo v %
16
6,56
32,81
Počet žiakov riešiacich
test
Priemerný počet
získaných bodov na žiaka
Úspešnosť celkovo v %
16
13,00
52,00
SLOVENSKÝ JAZYK
8 Spolupráca školy s inštitúciami:
8.1 Spolupráca s ŠPÚ
Por.
Akcia - zameranie
č.
1.
Mená pedagógov, ktorí
danú formu absolvujú
Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích
jazykov
14
Mgr. Irena Gábrišová
9 Kultúrno-spoločenské aktivity školy
- organizované pre školu
Por.
1.
NÁZOV AKCIE
Zápis prvákov do knižnice
Organizátor
Mgr. Ľ. Michlovská
Miesto konania
Mestská knižnica
Piešťany
Počet
detí
23
Mgr. M. Nedorostová
2.
Prezentácia zručnosti žiakov
Mgr. Z. Straková
v Hasičskom zbore Piešťany
Mgr. L .Blahová
HaZZ Piešťany
117
Mgr. Ľ. Michlovská
3.
4.
5.
6.
7.
Mesiac úcty k starším –
školská relácia
„To je jazda“ beseda
Detské sny o mieri - vernisáž
Vianočné mystérium– tvorivé
dielne
Strigôňove Vianoce – tvorivé
dielne
Mgr. Jana Masaryková
Mgr. A. Bolješiková
Mgr. J. Masaryková
A. Zsolnayová
A. Zsolnayová
A. Zsolnayová
ZŠ M. R.
Štefánika
ZŠ M. R.
Štefánika
25
21
ZŠ M. R.
Štefánika -
40
vestibul
ZŠ M. R.
Štefánika, ŠKD
ZŠ M. R.
Štefánika, ŠKD
20
23
Mgr. Michlovská
8.
Výmena kníh
Mgr. M. Nedorostová
Mestská knižnica
Mgr. I. Králová
Piešťany
67
Mgr. I. Gábrišová
9.
Beseda s J. Uličianskym
10.
Analfabeta negramotná
Mgr. J. Masaryková
ZŠ M. R.
A. Zsolnayová
Štefánika, ŠKD
Mgr. J. Masaryková
ZŠ M. R.
15
50
20
Štefánika, ŠKD
beseda o knihe
Výstava „Naša škola
Rodičovská rada,
v historických fotografiách“
ZŠ M. R. Štefánika
Prednáška o technickej
Mgr. R. Nedorost
ZŠ M. R.
zručnosti
Mgr. Anna Bolješiková
Štefánika
13.
Dopravná výchova
Mgr. I. Králová
14.
Balneologické múzeum
ZŠ M. R. Štefánika
15.
Veľkonočné tvorivé dielne
A. Zsolnayová
16.
Keramické tvorivé dielne
A. Zsolnayová
17.
EKO hry
ŽIWELL, p. Rusnák
11.
12.
KSC Fontána
ZŠ M. R.
Štefánika 3.A
Balneologické
múzeum Piešťany
ZŠ M. R.
Štefánika, ŠKD
ZŠ M. R.
Štefánika, ŠKD
ZŠ M. R.
Štefánika
183
27
183
25
25
40
ZŠ M. R.
18.
Mini turnaj vo florbale
Mgr. R. Nedorost
Štefánika
78
telocvičňa
19.
20.
21.
Advent – relácia do
školského rozhlasu
Mikuláš v škole
Adventný kalendár – tvorivé
dielne
Mgr. Jana Masaryková
p. Janka Voráčová
p. Anna Zsolnayová
ZŠ M. R.
Štefánika
ZŠ M. R.
Štefánika ZŠ M. R.
Štefánika ŠKD
25,
183
72
ZŠ M. R.
22.
Na Luciu – recitačné pásmo
Mgr. Anna Bolješiková
Štefánika
20
telocvičňa
23.
24.
25.
Karneval
MusicDance - diskotéka pre
5. – 9. ročník
Súťaž na kolieskových
Mgr. J. Masaryková
ZŠ M. R.
A. Zsolnayová
Štefánika
J. Voráčová
telocvičňa
125
ZŠ M. R.
Mgr. Anna Bolješiková
Štefánika
96
telocvičňa
Mgr. L. Blahová
16
Areál ZŠ
40
Mgr. Z. Straková
prostriedkoch
Mgr. Ľ. Michlovská
26.
Mgr. M. Nedorostová
Olympiáda v ľahkej atletike
Mgr. I. Králová
pre 1. až 5. ročník
Areál školy
109
Mgr. I. Gábrišová
Mgr. L. Blahová
27.
Deň matiek – relácia do
Mgr. Jana Masaryková
školského rozhlasu
ZŠ M. R.
183
Štefánika
Mgr. Ľ. Michlovská
Mgr. M. Nedorostová
Mgr. I. Králová
28.
Noc v knižnici
ZŠ M. R.
Mgr. I. Gábrišová
Mgr. J. Masaryková
92
Štefánika
A. Zsolnayová
J. Voráčová
29.
Historický šerm Baroko
ZŠ M. R.
Mgr. K. Moravčík
189
Štefánika
- organizované školou pre verejnosť
Por.
1.
NÁZOV AKCIE
Tekvicový deň
Úcta k starším – kult.
2.
Organizátor
Rodičovská rada,
ZŠ M. R. Štefánika
Mgr. J. Masaryková
program pre Klub
Deň otvorených dverí
ZŠ M.R.Štefánika
Otvorené hodiny
4.
MAT 5.A
ANJ 6.A
NEJ 8.A
5.
Kultúrny program –
ZŠ M. R .Štefánika
Klub dôchodcov
Rozmarín
dôchodcov Rozmarín
3.
Miesto konania
Mgr. Jana Grežová
Počet detí
110
15
ZŠ M.R.Štefánika
183
ZŠ M.R.Štefánika
57
KSC Fontána
32
Mgr. M.Jankechová
Mgr. Z.Straková
Mgr. J.Košťálová
Mgr. J. Grežová
17
otvorenie výstavy
Mgr. A. Bolješiková
„Naša škola
p. Z. Kočáriková
v historických
fotografiách“
Rodičovská rada,
ZŠ M.R.Štefánika
6.
„Veľká noc ide...“
7.
Program na OLKS
MsKS
Pred Domom umenia
29
8.
Uvítanie detí z MŠ
Mgr. Ľ. Michlovská
ZŠ M. R. Štefánika
25
Mgr. A. Bolješiková
Areál školy
189
9.
Program ku Dňu
matiek
89
ZŠ M. R. Štefánika
- organizované inými organizáciami
Por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
NÁZOV AKCIE
Jarné čistenie mesta
Piešťany
Na kolesách proti
rakovine
Deň holokaustu
Medveďku, daj
labku
Mesto Piešťany
Sĺňava, Vajanského
60
Mesto Piešťany
Dom umenia
85
Mesto Piešťany
KSC Fontána
55
MsK Piešťany - Buvik
Mestská knižnica
Piešťany
rozprávky - beseda
Piešťany
Piešťany
Mestská knižnica
Mestská knižnica
Piešťany
Piešťany
Mestská knižnica
Mestská knižnica
Piešťany
Piešťany
„Chrochtík
detí
ul., Krajinská ul.
Mestská knižnica
Beseda s J.Józiovou
Počet
Krajinský most –
Mestská knižnica
a kvíkalka“
8.
Miesto konania
Hlbokomorské
Beseda E.Stará
7.
Organizátor
Záhradkárska
Slovenský zväz
výstava
záhradkárov
22
35
64
Mestský klub
dôchodcov
Rozmarín
18
40
21
9.
10.
Vzdušné zámky vých. koncert
Pesničky z vrecka
M. Miková
11.
„Mrakodrapy“
prezentácia
12.
13.
14.
Vedomostný kvíz o
Piešťanoch
Dopravná výchova
Návšteva herne pre
ŠKD – tvorivé dielne
LETart Žilina
KSC Fontána
90
LETart Žilina
KSC Fontána
70
Mestská knižnica
Mestská knižnica
Piešťany
Piešťany
A. Zsolnayová
Mgr. Ľ. Michlovská
A. Zsolnayová
Mestská knižnica
Piešťany
Mestská knižnica
Piešťany
22
19
23
CVČ Piešťany
25
SZአPiešťany
81
Mgr. A. Bolješiková,
Mgr. M. Nedorostová
15.
Deň zdravia
Mgr. I. Králová
Mgr. I. Gábrišová
Mgr. Ľ. Michlovská
16.
Čítame s
Osmijankom
Mgr. M. Nedorostová
Zázračný oriešok17.
karnevalový
Mestská knižnica
Piešťany
Hudobný pavilón -
MsK
pešia zóna
CPPPaP Piešťany
ZŠ M. R. Štefánika
Beseda s Tamarou
Mestská knižnica
Mestská knižnica
Heribanovou
Piešťany
Piešťany
22
70
sprievod
Prevencia
18.
obchodovania s
37
ľuďmi
19.
20.
Osmijanko – riešenie Mestská knižnica
Mestská knižnica
rozprávkových úloh
Piešťany
Piešťany
Mestská knižnica
Mestská knižnica
Piešťany
Piešťany
„Lichožrouti se
Mestská knižnica
Mestská knižnica
vracejí“ scénické
Piešťany
Piešťany
„Otvorte kozliatka,
21.
beží k Vám
Alžbetka“
22.
19
45
40
39
42
čítanie
Prešibané dvojčatá –
23.
beseda so
Centrum knihy
spisovateľkou
Centrum knihy,
Piešťany
22
Alenou Penzešovou
24.
25.
26.
27.
Piešťanské
Kvíz o Piešťanoch
Mgr. Ľ. Michlovská
Pozri sa na svet
Mestská knižnica
Mestská knižnica
rukami a ušami
Piešťany
Piešťany
Kocúr Leonardo -
Mestská knižnica
Mestská knižnica
beseda
Piešťany
Piešťany
Trinásta komnata
LETart Žilina
KSC Fontána
informačné centrum
24
22
39
117
10 Projekty
10.1 Projekty celoslovenské
Názov projektu
Por.
Cieľ projektu
č.
1.
2.
3.
„Hravo ži zdravo“ / Potravinárska
komora Slovenska
Fibonacci / Trnavská univerzita PF
Katedra chémie
Zdravý životný štýl
Overovanie vytvorených
aktivít z organickej chémie
Les ukrytý v knihe „Naj lesná
kniha“
Enviromentálna tematika
Meno pedagógagaranta projektu
Poč.
detí
Mgr. Lívia Blahová
24
Mgr. Lívia Blahová
16
Ing. Milan Sarvaš,
PhDr.
55
Moderné vzdelávanie – digitálne obsahová prestavba
4.
vzdelávanie
pre
všeobecno- vzdelávania na ZŠ a SŠ s
vzdelávacie predmety
využitím inovatívnych foriem
UIPŠ
Vladimír Hegedűš
5
učiteľov
a metód výučby
5.
Moja família
finančná gramotnosť žiakov
Mgr. M.Nedorostová
135
6.
Spumato
splývavé čítanie
Mgr. Jana Masaryková
68
7.
„Zvyšovanie kvality vzdelávania v
Tvorba elektronickej
Mgr. Roman Nedorost
4
20
8.
9.
základných a stredných školách s
databázy úloh a testov podľa
využitím elektronického testovania“
ŠVP
"Vzdelávanie učiteľov telesnej a
Zvyšovanie kvality
športovej výchovy"
vyučovania
Elektronizácia vzdelávacieho
systému regionálneho školstva
učitelia
Mgr. Lívia Blahová
Zabezpečenie PC techniky
1 učiteľ
Mgr. Roman Nedorost
189
Mgr. Roman Nedorost
37
Mgr. Lívia Blahová
15
Mgr. Kamil Moravčík
187
„Podpora profesijnej orientácie
žiakov základnej školy na odborné
10.
vzdelávanie a prípravu
Príprava žiaka ZŠ na
prostredníctvom rozvoja
vykonávanie kvalifikovanej
polytechnickej výchovy zameranej
práce v hospodárstve
na rozvoj pracovných zručností a
práca s talentami.“
komplexný rozvoj mladých
11.
KomPrax – Kompetencie pre prax
ľudí s ohľadom na prípravu
do profesionálneho života
12.
zavedenie PC do škôl
Infovek
11 Predmetové olympiády z pedagogicko-organizačných pokynov (POP)
PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY a postupové súťaže 2013 / 2014
Umiestnenie
Meno a priezvisko žiaka
Názov súťaže
Okr.
Kraj
Celo
Pripravil
slov.
Oliver Kopún
Adriana Juricová
Anita Murínová
5.
11.
Geografická olympiáda
Dominika Pánska
17.
Adam Žitňanský
2.
Adam Kadlec
Mgr. Roman Nedorost
13.
Chemická olympiáda
8.
Milan Mišík
14.
21
32.
Mgr. Lívia Blahová
Oliver Kopún
Matematická olympiáda
Adam Kadlec
Agáta Piešťanská
Olympiáda anglického jazyka
Chris Salviany
Dominika Pánska
Olympiáda nemeckého jazyka
Tomáš Vizina P4
Jankechová
6.
Mgr. Zuzana Straková
3.
Mgr. Jana Košťálová
9.
Mgr. Ivica Králová
Mgr. Marcela
Nedorostová
Mgr. Miriama
3.
Jankechová
Pytagoriáda
Mgr. Miriama
7.-10.
Phuong Thao Nguyen P7
Jankechová
Mgr. Roman Nedorost
7.
Adam Kadlec P8
Adam Žitňanský- kat.A
10.
3.
Oliver Kopún P5
Adam Kadlec
Mgr. Miriama
8.
Matej Vulgan P3
Adriána Juricová P6
2.
Mgr. Miriama
15.
Technická olympiáda
1.
Jankechová
5.
Mgr. Roman Nedorost
11.1 Ďalšie súťaže
Dominika Pánska – III.
Šaliansky Maťko
2.
Mgr. Anna Bolješiková
Slávik Slovenska
4.
Mgr. Jana Grežová
Na bicykli bezpečne
6.
kat.
Andrea Hatašová
Tomáš Vizina,
Stanislav Slezák,
Natália Nedorostová,
Katarína Špániková
22
Mgr. Marcela
Nedorostová
11.2 Iné súťaže
Názov súťaže
Meno a priezvisko žiaka
Titul, krstné meno
Poč.
a priezvisko učiteľa
detí
Umiestnenie
Mestské
Okresné
Krajské
Celoslov.
Dominika Valková, Zora Šimová,
Odysea mysle
Dominika Kleinová, Radovan
Mgr. Ivica Králová
Střecha, Daniela Bielovičová,
Mgr. Zuzana Straková
7
1.
3.
Natália Nedorostová, Dinh Thuy
Dung
Gabriela Dósová, Dominika
Odysea mysle
Pánska, Jana Matejová, Dominika
Mgr. Ivica Králová
Vozárová, Michaela Zabadalová,
Mgr. Zuzana Straková
7
Mgr. Miriama Jankechová
2
Laura Vančová, Nguyen Phuong
Thao
PANGEA matemat.olympáda –
Adam Kadlec
celoslov. súťaž
Adam Žitňanský
Hollého pamätník
Adam Ondruška – II. kat.- poézia
Mgr. Anna Bolješiková
Dinh Thuy Dung
Moderné tance
Nguyen Phuong Thao
Salvianyová Elisabeth
Mgr. Lívia Blahová
5.
7.
1
2.
2
2.
2
3.
Lipková Ema
Playback show
SPELL AND TELL -
Dinh Thuy Dung
Andrea Hatašová
S.Shakjiri, K.Čavojský,
A.Piešťanská
Michaela Zabadalová, Dominika
„Daj si čas“ RTVS Bratislava
Pánska, Dominika Vozárová,
Phuong Thao Nguyen
Mgr. Lívia Blahová
Mgr. Miriama Jankechová
Mgr. Zuzana Straková
Mgr. Ivica Králová
Mgr. Zuzana Straková
2
= zapojených 30 žiakov
1.st.
5.
4
1.
= úspešnosť nad 80%
90 %
5
Lukáš Pavlíček
Tomáš Vizina
Mgr. Miriama Jankechová
Natália Nedorostová
2.st
3.
3
Matej Takáč
Matematický klokan
2.
z 30
nad
80%
Oliver Kopún
81,7 %
83,3 %
82,2 %
84,2 %
24
11.3 Športové súťaže
Názov súťaže
Školské majstrovstvá
Meno a priezvisko
Meno a priezvisko žiaka
učiteľa
Poč. detí
Umiestnenie
Miestne Okresné
Andrea Slabá
Mgr. Zuzana Straková
1
1.
Roman Plško
Mgr. Anna Bolješiková
1
3.
Streľba – starší žiaci
Adam Žitňanský, Tomáš Pavlíček, Adam Kadlec
Mgr. Lívia Blahová
3
4.
Rybárske preteky
družstvo
2
1.
1
1.
1
2.
v šachu žiačok ZŠ
Školské majstrovstvá
v šachu žiakov ZŠ
žiakov ZŠ okresu
Piešťany
Gymnastický štvorboj
jednotlivci
Jakub Lipka, Matúš Stanko
Jakub Lipka
Mgr. Roman Nedorost
Matúš Stanko
E.Salvianyiová, L.Vidličková, E.Lipková,
N.Šutovská
Cezpoľný beh žiakov a
Blašková, Drličková, Košinárová, Piešťanská
žiačok
Blaško, Bublavý, Jurák R., Jurák M.
Kinderiáda
Družstvo žiakov 1.-5.roč.
Mgr. Lívia Blahová
Mgr. Lívia Blahová
Vyučujúci TEV, TSV
4
4.
4
5.
4
5.
10
6.
Nikola Horáková - 60 m
Kinderiáda – 1.roč.
6.
Lukáš Pavlíček – 60 m
Mgr. Ľudmila
Nikola Horáková - trojskok z miesta znožmo
Michlovská
2
Lukáš Pavlíček- trojskok z miesta znožmo
Kinderiáda – 2.roč.
Vanesa Černegová - 60 m
6.
4.
4.
Mgr. Irena Gábrišová
25
2
5.
Krajské Celoslov.
3.
11.
Kinderiáda – 3.roč.
Kinderiáda – 4.roč.
Vanesa Černegová - skok z miesta znožmo
6.
Jakub Lipka – 60 m
7.
Jakub Lipka - skok z miesta znožmo
5
Mária Krištofíková – 60 m
7.
Mária Krištofíková - hod plnou loptou
Matej Vulgan – 60 m
Mgr. Ivica Králová
2
7.
Matej Držík – 60 m
5.
Matej Držík - hod kriketovou loptou
Michaela Nedorostová - 60 m
Elizabeth Salvianyová – 60 m
Elizabeth Salvianyová - skok do diaľky
Oliver Kopún – 60 m
Oliver Kopún – skok do diaľky
Štafeta 4 x 60 m
7.
Matej Vulgan - hod plnou loptou
Mgr. Marcela Nedorostová
2
Michaela Nedorostová - hod kriketovou loptou
Kinderiáda – 5.roč.
5.
Oliver Kopún, Elizabeth Salvianyová, Matej Držík,
Michaela Nedorostová
Obvodné kolo v malom
Rybanský, Orviský, Kopún, Sasák, Taraba, Vizina,
futbale mladší žiaci
Stanko, Slezák, Nedorostová
Obvodné kolo v malom
Blaško, Jurák M., Jurák R., Salviany, Kadlec, Mišík,
futbale starší žiaci
Pavlíček, Čavojský, Moravanský, Žitňanský
4.
5.
6.
5.
Mgr. Lívia Blahová
1
Mgr. Jana Grežová
1
Mgr. Ivica Králová
4
Mgr. Roman Nedorost
9
4.
Mgr. Kamil Moravčík
10
4.
26
5.
6.
4.
6.
Florbal starší žiaci
Jurák M., Jurák R., Salviany, Kadlec, Mišík, Plško,
Žitňanský
Florbal mladší žiaci
Kopún, Rybanský, Ambruš, Bihári, Kučírek,
Ondruška, Čechvala, Blaško,
Florbal staršie žiačky
Mgr. Roman Nedorost
7
5.
Mgr. Roman Nedorost
8
7.
Mgr. Roman Nedorost
9
5.
Mgr. Lívia Blahová
4
4.
Bielovičová, Krejčíová, Pánska, Vančová,
Zabadalová, Piešťanská, Zimová, Dinh Thuy Dung ,
Nguyen Phuong Thao
Badbinton
Jurák M., Jurák R., Salviany Ch., Blaško M.
umiestnenie školy zo 7 ZŠ
300 m
dievčatá
6.roč.
1 000 m dievčatá
Piešťanské hry
6.roč
Skok do diaľky dievč
6.roč.
5.
Šutovská Nikol
1
5.
Sasáková Tamara
1
4.
1
6.
1
6.
1
4.
1
4.
Šutovská Nikol
Mgr. Lívia Blahová
Hod kriketovou
loptičkou dievčatá
Sasáková Tamara
6.roč.
60 m dievčatá
7.roč.
300 m dievčatá
Phuong Thao Nguyen(Monika)
Michaela Zabadalová
27
7.roč.
1 000 m dievčatá
7.roč.
Skok do diaľky dievč.
7.roč.
Dinh Thuy Dung
1
4.
Dinh Thuy Dung
1
4.
1
3.
Hod kriketovou
loptičkou dievčatá
Phuong Thao Nguyen
7.roč.
60 m dievčatá 8.roč.
Košinárová Alexandra
1
7.
500 m dievčatá 8.roč.
Agáta Piešťanská
1
3.
Mareková Veronika
1
5.
Mareková Veronika
1
7.
4
5.
1
7.
1
3.
Skok do diaľky
dievčatá. 8.roč.
Hod granátom
dievčatá 8.roč.
Klára Jankechová,
4 x 60 m dievčatá
8.roč.
Alexandra Košinárová,
Mgr. Lívia Blahová
Agáta Piešťanská,
Barbora Bielichová
60 m dievčatá
9.roč.
500 m dievčatá
Šimová Zora
Mgr. Lívia Blahová
Držíková Adriana
28
9.roč.
Skok do diaľky
dievčatá
Držíková Adriana
1
4.
Blašková Patrícia
1
6.
Ondruška Adam
1
7.
Ponížil Ján
1
7.
Kučírek Juraj
1
5.
Čechvala Andrej
1
4.
Čechvala Andrej
1
5.
Roman Jurák
1
1.
. 9.roč.
Hod granátom
dievčatá
9.roč.
60 m chlapci
6.roč.
300 m chlapci
Piešťanské hry
6.roč.
1 000 m chlapci
6.roč
Mgr. Jana Grežová
Skok do diaľky
chlapci
6.roč
Hod kriketkou
chlapci
6.roč.
60 m chlapci
7.roč.
29
500 m chlapci
7.roč.
1 500 m chlapci
7.roč.
Martin Jurák
1
2.
Filip Seč
1
1.
Filip Seč
1
1.
Roman Jurák
1
1.
4
1.
Skok do diaľky
chlapci.
7.roč
Hod granátom chlapci
7.roč.
Roman Jurák,
4 x 60 m chlapci
7.roč.
Martin Jurák,
Filip Seč,
Michal Blaško
60 m chlapci 8.roč.
Adam Kadlec
1
3.
500 m chlapci 8.roč.
Kadlec Adam
1
4.
Kadlec Adam
1
4.
1
7.
Bublavý Domink
1
5.
Žitňanský Adam
1
6.
Skok do diaľky
chlapci. 8.roč
60 m chlapci 9.roč.
1 500 m chlapci
9.roč.
Hod granátom
Mgr. Anna Bolješiková
Svorad Lukáš
30
chlapci 9.roč.
ATLETIKA - Piešťany
Beh na 60 m
Beh na 300 m
Beh na 1 000 m
Beh na 800 m
Skok do diaľky
ATLETIKA - Piešťany
Hod kriketkou
Roman Jurák
8.
Adriana Držíková
10.
Adam Kadlec
4.
Nicol Šútovská
8.
Milan Mišík
12.
Agáta Piešťanská
11.
Dinh Thuy Dung (Kristína)
12.
Filip Seč
10.
Lenka Mociková
11.
Dinh Thuy Dung (Kristína)
17.
Roman Jurák
8.
Patrícia Blašková
12.
Phuong Thao
15.
Nguyen(Monika)
Vrh guľou
4 x 60 m
Laura Vančová
17.
Filip Seč
12.
Andrea Hatašová
11.
Veronika Mareková
14.
Roman Jurák
2.
31
Martin Jurák
Michal Blaško
Filip Seč
Alexandra Košinárová
Klára Jankechová
7.
Agáta Piešťanská
Barbora Bielichová
O Moraviansku Venušu
(atletická súťaž žiakov
umiestnenie školy z 5 ZŠ
40
3.
Šimon Mikloška 1.A
1
3.
Lukáš Studený 3.A
1
1.
Matúš Stanko 4.A
1
3.
Oliver Kopún 5.A
1
5.
Matúš Ščevko 2.A
1
5.
Nikola Hanáková 1.A
1
4.
Lucia Karabová 3.A
1
3.
Michaela Ertlová 2.A
1
5.
Michaela Nedorostová 4.A
1
5.
Zuzana Zambojová 5.A
1
4.
1
4.
(atletická súťaž žiakov 1. – 5.ročníka)
O Moraviansku Venušu
1. – 5.ročníka)
Beh na 60 m chlapci
Beh na 60 m dievčatá
Beh na 200 m dievčatá Anna Mária Balažovičová 1.A
32
Beh na 300 m chlapci
Beh na 300 m dievčatá
Beh na 500 m chlapci
Beh na 500 m dievčatá
Skok do diaľky
Michaela Ertlová 2.A
1
5.
Alex Gaisl 1.A
1
1.
Tomáš Cuľba 2.A
1
5.
Vanesa Bučková 3.A
1
3.
Lucia Držíková 4.A
1
1.
Tomáš Čechvala 3.A
1
3.
Jakub Taraba 4.A
1
5.
Daniel Rybanský 5.A
1
1.
Elisabeth Salvianyová 5.
1
4.
David Vladislav Štefko 1.A
1
1.
Jakub Lipka 2.A
1
3.
Lukáš Studený 3.A
1
2.
Matej Držík 4.A
1
5.
Oliver Kopún 5.A
1
5.
Vanessa Černegová 2.A
1
2.
Lucia Držíková 4.A
1
1.
Hana Gavorová 3.A
1
4.
1
4.
Vanessa Brečanová 5.A
1
4.
Matúš Mikloška 1.A
1
1.
Anna Mária Balažovičová
1.A
Hod kriketkou
33
Bruno Hričovec 2.A
1
5.
Zdenko Nedelka 3.A
1
4.
Matej Držík 4.A
1
4.
Daniel Rybanský 5.A
1
3.
Elif Shakjiri 1.A
1
1.
Vanessa Černegová 2.A
1
4.
Nina Akay 3.A
1
3.
Michaela Nedorostová 4.A
1
3.
Lenka Vidličková 5.A
1
4.
4
3.
Lenka Vidličková,
Štafeta družstiev
Elisabeth Salvianyová,
Oliver Kopún,
Daniel Rybanský
34
12 Inšpekčná činnosť v škole
V školskom roku 2013/2014 vykonala štátna školská inšpekcia (ŠŠI) v škole 05.03.2014
následnú inšpekciu. ŠŠI rozanalyzovala s riaditeľom školy opatrenia, ktoré boli škole uložené
a zhodnotila, že všetky boli splnené.
13 Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
V škole sa nachádza riaditeľňa, zborovňa, kancelária, 10 klasických učební, 1 multimediálna
učebňa, miestnosť pre ŠKD, 2 PC učebne, výdajná školská kuchyňa, kabinety s pomôckami,
telocvičňa, na školskom dvore je multifunkčné ihrisko s umelým osvetlením a asfaltové
ihrisko. Škola nemá kabinety (miestnosti) pre učiteľov a tiež jej chýbajú dielne na vyučovanie
predmetu svet práce/technika. Ku škole patrí aj areál školskej záhrady. Naďalej potrebujeme
obmieňať niektoré už zastarané počítače. V rámci finančných možností postupne vymieňame
školský nábytok, v priebehu školského roka boli zakúpené nové lavice a stoličky do dvoch
tried. Obrovským prínosom bolo získanie ďalších 3 interaktívnych tabúľ, čím sa výrazne
zlepšili podmienky pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.
14 Finančné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti
Čerpanie finančných prostriedkov v školskom roku 2013/2014
Prenesené kompetencie
Dotácia – mzdy
Dotácia – prevádzka
238 546,00 €
38 946,00 €
Spolu
277 492,00 €
Čerpanie mzdy + prevádzka
262 121,78 €
Zostatok – prenos do školského roku 2014/2015
15 370,22 €
Vzdelávacie poukazy
Dotácia
4 925,00 €
Čerpanie – mzdy
4 824,20 €
učebné pomôcky
100,80 €
0, €
Zostatok
Dopravné žiakom
Dotácia
983,68 €
Vyplatené
782,76 €
Vrátené MÚ
200,54 €
0,- €
Zostatok
Hmotná núdza
Dotácia
282,20 €
Čerpanie
282,20 €
Zostatok
0,- €
Vlastné príjmy 2013/2014
Príjmy
8 390,67 €
272,00 €
Prenos z roku 2012/2013
Čerpanie
1 036,77 €
Zostatok – prenos do šk. roku 2014/2015
7 625,90 €
Čerpanie finančných prostriedkov v školskom roku 2013/2014
Originálne kompetencie
Dotácia – mzdy
35 111,00 €
Dotácia – prevádzka
765,00 €
Spolu
35 876,00 €
Čerpanie mzdy + prevádzka
34 362,36 €
Zostatok – prenos do školského roku 2014/2015
1 513,64 €
Vlastné príjmy 2013/2014
Príjmy za ŠKD
6 035,00 €
481,00 €
Prenos z roku 2012/2013
Čerpanie
4 367,56 €
Zostatok – prenos do šk. roku 2014/2015
2 148,44 €
36
Škola bola financovaná zo štátneho rozpočtu a pridelené prostriedky jej rozpisoval
zriaďovateľ. Súčasťou školy boli 3 oddelenia ŠKD a výdajná školská kuchyňa, ktorá
zabezpečovala stravovanie pre žiakov i pedagógov školy. Financie na
prevádzku ŠKD
prideľoval zriaďovateľ z podielových daní obce.
15 Vyhodnotenie koncepcie školy v školskom roku 2013/2014
V priebehu školského roku 2013/2014 sa zvýšilo zapojenie školy do projektov, ako
vyplýva z tabuľky Škola spolupracovala so Spoločnosťou M. R. Štefánika, s Ligou proti
rakovine (LPR) – podporovali sme finančnou zbierkou „Deň narcisov“, finančnou zbierkou
sme tiež podporili „Svetový deň ochrany zvierat“, „Týždeň modrého gombíka“, „Slovenský
zväz sklerózy multiplex“. Škola sa zapojila aj do nasledujúcich celoslovenských projektov:
Hravo ži zdravo - potravinárska komora Slovenska – zdravý životný štýl, Fibonacci Trnavská univerzita PF Katedra chémie (overovanie vytvorených aktivít z organickej
chémie), Les ukrytý v knihe „Naj lesná kniha“ - Enviromentálna tematika (Technická
univerzita vo Zvolene), Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety, Moja família – finančná gramotnosť žiakov, Spumato - splývavé
čítanie, Modernizácia vzdelávacieho procesu - prispôsobenie vzdelávacieho systému
potrebám vedomostnej spoločnosti, Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných
školách s využitím elektronického testovania - tvorba elektronickej databázy úloh a testov
podľa ŠVP. Zapojili sme sa tiež do medzinárodného projektu Prečo som na svete rád/rada v
rámci primárnej prevencie drogových závislostí.
Tradične sme pokračovali v športových aktivitách, uskutočnili sme plavecký výcvik,
lyžiarsky výcvik a korčuľovanie na zimnom štadióne. V rámci koncepcie rozvoja školy sme
v minulom školskom roku uskutočnili Deň otvorených dverí.
Pedagógovia školy napĺňali hlavné ciele koncepcie rozvoja školy, pokračovali sme tiež
v rozvíjaní projektu „Infovek“. Obrovským prínosom pre výchovno-vzdelávací proces bolo
získanie 3 interaktívnych tabúľ. Ďalšie tabule by mali pribudnúť v nasledujúcom školskom
roku. Väčšina bodov koncepcie rozvoja školy bola v priebehu uplynulého roku splnená
V priebehu letných prázdnin bola vymaľovaná 1 trieda.
Veľkým prínosom pre rozvoj telesnej kultúry žiakov i zamestnancov školy je
existencia 2 ihrísk, jedného asfaltového a jedného
povrchom a umelým osvetlením.
37
multifunkčného ihriska s umelým
16 Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, návrhy opatrení na zlepšenie
Ako vidieť z priložených tabuliek, škola sa zúčastňuje veľkého množstva akcií, či už
uvedených v pedagogicko-organizačných pokynoch alebo ďalších výchovno-vzdelávacích,
športových, kultúrno-spoločenských a iných podujatí.
Vo výchovno-vzdelávacom procese dosiahli celkovo žiaci lepší prospech na 1. stupni.
Všetky triedy na 1. stupni si prospech na konci školského roku pohoršili v porovnaní s 1.
polrokom. Rozdiely neboli však vo väčšine tried veľmi veľké. Najlepší prospech mali v 1.
polroku žiaci 2. A triedy, v 2. polroku v 1.A triede.
Na 2. stupni si všetky triedy okrem 7. A prospech na konci školského roku zlepšili
v porovnaní s 1. polrokom. Najhorší prospech dosiahli v 1. i 2. polroku žiaci v 9.A triede.
Rozdiely medzi polročnými a koncoročnými priemermi v jednotlivých ročníkoch nie sú
veľmi veľké.
Pedagógovia sa budú snažiť naďalej vylepšovať prospech vo všetkých triedach vďaka
práci
v predmetových
komisiách, vzájomnými
konzultáciami
a výmenou
skúseností.
Opatreniami na ďalšie zlepšenie prospechu je tiež zintenzívnenie spolupráce s rodičmi. Našou
snahou je, aby viac rodičov navštevovalo rodičovské združenia a aby sa rodičia pravidelnými
návštevami a konzultáciami s pedagógmi zaujímali o prospech svojich detí.
17 Spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
(CPPPaP) Piešťany
Uskutočňovali sa pravidelné i nepravidelné návštevy našich žiakov v CPPPaP,
spolupráca s CPPPaP je na dobrej úrovni. Škola zamestnáva na polovičný pracovný úväzok
školského
psychológa,
ktorý
veľmi
napomáha
riešiť
problémy
vyskytujúce
sa
v pedagogickom procese.
18 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)
V školskom roku 2013/2014 sme uskutočnili všetky potrebné a plánované revízie, či
už išlo o revíziu telocvične, kotolne (pred i po vykurovacej sezóne), komínov, elektrických
rozvodov a zariadení.
Úrazy zamestnancov sme nemali, drobné úrazy žiakov evidujeme v zošite úrazov. V
rámci zlepšenia BOZP je nevyhnutná výmena okien v budove školy.
38
19 Návrhy a pripomienky pre zriaďovateľa
Z hľadiska bezpečnosti žiakov i pracovníkov školy je nevyhnutná výmena pôvodných
76-ročných okien v budove školy. Žiadosť o výmenu i s kladným vyjadrením Krajského
pamiatkového ústavu je od októbra 2004 na Mestskom úrade Piešťany. Spolu s výmenou
okien by aj z hľadiska úspory energií bolo vhodné zatepliť celú budovu.
Akútnym problémom je situácia so sociálnymi zariadeniami na 1. a 2. poschodí, najmä
z hygienického hľadiska.
Spomenuté problémy, vzhľadom na ich finančnú náročnosť, nie je škola schopná
uskutočniť zo svojho rozpočtu.
Záver
Na záver si dovolím poďakovať zriaďovateľovi – Mestu Piešťany, pedagógom
a zákonným zástupcom za spoluprácu v školskom roku 2013/2014 a verím, že ešte lepšia
spolupráca bude pokračovať v školskom roku 2014/2015.
39
Download

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2013-2014