VF
NABIZSIZ VT
ASİSTOLİ
NABIZSIZ ELEKTRİKSEL AKTİVİTE (NEA)
ASİSTOLİ / NEA
 KPR sırasında:
 Monitör/defibrilatörün bağlantılarını kontrol edin
 Geri döndürülebilir nedenlerin (6H - 6T) bulunup
bulunmadığını araştırın / tedavi edin
 Her 3-5 dakikada bir, Adrenalin 1 mg İV veya İO
yoldan uygulayın
Geri döndürebilinir nedenler
6H
• Hipovolemi
• Hipoksi
• Hidrojen iyonu (Asidoz)
• Hipo/Hiperkalemi
• Hipoglisemi
• Hipotermi
6T
• Toksinler
• Tamponad, kardiyak
• Tansiyon pnömotoraks
• Tromboz koroner
• Tromboz pulmoner
• Travma
 Asistoli ve NEA’de defibrilasyon faydalı
değildir.
1. Basamak:
Hemen KPR uygulamaya başlayın
Epinefrin 1 mg IV/IO (3-5 dak tekrar)
Veya Vazopressin 40 U IV/IO
İleri Yaşam Desteği İlaçları
 Adrenalin
 Vazopressin
 Amiodarone
 Lidokain
 Magnezyum
 Bikarbonat
Adrenalin
 Anti-aritmik ve vazokonstriktör ilaç
 Kardiak arrestte en yararlı tek ilaçtır.
 VF/VT’ de: Üçüncü şok sonrası uygulanan 2 dakikalık KPR’nin
başında 1 mg i.v adrenalin. VF/VT inatçı olarak devam ediyorsa
her 3–5 dakikada bir adrenalin tekrar edilir.
 NEA / Asistoli’ de: Damar yolu erişimi sağlanır sağlanmaz 1mg i.v
adrenalin verilir, spontan dolaşım geri gelinceye kadar her 3–5
dakikada bir tekrarlanır.
 3 – 5 dk arayla
 1 mg IV
 0.01 mg/kg IV
 Üst sınır yok resüsitasyon süresince
Vazopressin
 Vazopressör ve ADH aktivitesi vardır.
 V1 reseptör aracılığı ile distal renal tüp
epiteline etkir,su rezorpsiyonu yapar.
 Vazopressör etki ile vasküler yatak boyunca
düz kas kasılması sağlar.
Amiodarone
Cordarone® amp= 150 mg Amiodarone
İv amiodaron SA ve AV düğümdeki otomatisiteyi
azaltan,(-) inotropik etkilibir ajandır.
Özellikle dirençli VF/NVT’de önerilen
antiaritmiktir.
Arrest dozu 300mg ıv puşe.
Dirençli VF/NVT’de 150 mg iv puşe tekrarlanır.
Daha sonra 1mg/dk 6 saat süre ile infüzyon
uygulanır.
Lidokain
 % 2 Aritmal® = 100 mg Lidokain
 % 10 Aritmal® = 500 mg Lidokain
 Ventriküler taşiaritmilerin tedavisinde






kullanılır.Sınıf IB.
Ventriküler ektopiyi baskılar.
1-1.5 mg/kg iv puşe 3-5 dk içinde uygulanır.
Daha sonra 0.5-0.75 mg/kg tekrarlana bilir.
Toplam 3mg/kg’a kadar yapılabilir.
İdame 1 – 4 mg/dk 24 st IV inf.
Amiodaron verilmiş ise lidokain verilmez
Magnezyum Sülfat
 Potasyum kaybettiren diüretiklerden kullanan
 Hipomagnezemiden şüphelenilen hastalarda gelişen
refrakter VF
 Torsades des Pointes magnezyum verilmesi
önerilmektedir.
 1 - 2 g IV
Sodyum Bikarbonat
 Hasta yeterince ventile edilmeden kesinlikle
verilmemeli
 Bilinen hiperkalemik metabolik asidoz
 Salisilat ve TCA overdoz
 1 mEq/kg IV
 Üst sınır yok
 pH kontrolü
.
Download

İKYD - İlaçlar