ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI SZKOLENIOWEJ W CELU
ROZEZNANIA RYNKU
POWIATOWY URZĄD PRACY W BĘDZINIE ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI
SZKOLENIOWEJ W ZAKRESIE:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie usługi szkoleniowej
w zakresie „OPERATOR KOPARKO – ŁADOWARKI KLASY III
WSZYSTKIE TYPY” dla 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Będzinie.
2) Szkolenie obejmować ma 202 godzin zegarowych w tym 116 godzin zajęć
teoretycznych, 60 godzin zajęć praktycznych i 26 godzin dodatkowych zajęć
praktycznych
3) Zajęcia szkoleniowe muszą odbywać się we wszystkie dni robocze od poniedziałku
do soboty z wyłączeniem świąt w przedziale czasowym od 800 do 2000
z zastrzeżeniem, że liczba godzin zajęć szkoleniowych w ciągu jednego dnia nie
przekroczy 8 godzin zegarowych dziennie, a tygodniowo obejmować będzie
przeciętnie nie mniej niż 25 i nie więcej niż 40 godzin zegarowych zajęć
szkoleniowych.
4) Godzina zegarowa praktyczna szkolenia liczy 60 minut, a godzina zegarowa
teoretyczna szkolenia liczy 45 minut zajęć i 15 minut przerwy, przy czym długość
przerw może być ustalana elastycznie.
5) Szkolenie zostanie przeprowadzone w oparciu o program szkolenia, który musi
spełniać wymagania określone w § 75 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia
usług rynku pracy (Dz.U. 177 poz 1193 z późn. zm.)Ponadto program szkolenia
musi być opracowany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa
Skalnego w Warszawie, zgodnie z § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z
dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz.1263).
6) Po zakończeniu szkolenia Wykonawca zobowiązany jest zorganizować egzamin
wewnętrzny, potwierdzający zdobytą wiedzę i na tej podstawie wydać każdemu
uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i inne dokumenty potwierdzające
ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji.
7) Wykonawca zobowiązany jest wystawić każdemu uczestnikowi szkolenia po
pozytywnym jego zakończeniu zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z
wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
14 września 2010 roku w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku
pracy /Dz. U. z 2010 Nr 177 poz.1193 z późn. zm./ zawierające co najmniej:
1. numer z rejestru
2. imię/imiona i nazwisko uczestnika szkolenia,
3. datę i miejsce urodzenia,
4. numer PESEL,
5. nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie,
6. formę i nazwę szkolenia
7. okres trwania szkolenia
8. miejsce, datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego
1
ukończeni szkolenia i uzyskanie kwalifikacji
9. tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych
10.pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową
przeprowadzającą szkolenie
8) Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wystawić uczestnikowi oryginał świadectwa
potwierdzającego pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzanego przez komisję
powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
w Warszawie, o którym mowa w § 26 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) wraz z oryginałem książki operatora maszyn
roboczych, zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do w/wym.
rozporządzenia, uprawniającej do obsługi wszystkich typów koparko - ładowarek
klasy III wszystkie typy” wydawanym przez Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
9) Wszystkie zajęcia muszą być przeprowadzone w systemie stacjonarnym.
Nie dopuszcza się prowadzenia zajęć drogą elektroniczną, metodą e-learningu,
w formie eksternistycznej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
10)Szkolenie należy przeprowadzić na terenie województwa śląskiego, jak najbliżej
siedziby zamawiającego wraz z podaniem dokładnego adresu realizacji szkolenia.
Zamawiający przed wyborem instytucji szkoleniowej, zastrzega sobie prawo
do sprawdzenia bazy lokalowej, w której odbywać się będą zajęcia.
11)Uczestnik w ramach szkolenia winien otrzymać na własność niezbędne materiały
dydaktyczne potrzebne do udziału w szkoleniu. Wszystkie materiały szkoleniowe
jakie zostaną przekazane uczestnikowi/om szkolenia należy wpisać do programu
szkolenia.
12)Wykonawca winien dysponować odpowiednią ilością sal oraz wyposażenia
potrzebnego do odbycia szkolenia.
13)Wykonawca zobowiązany jest wykazać w ofercie osoby o odpowiednich
kwalifikacjach niezbędnych do prawidłowej realizacji szkolenia objętego przedmiotem
niniejszego zamówienia
14)Szkolenia musi zakończyć się sprawdzianem przeprowadzonym przez komisję
powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, a jego
termin musi być zbieżny z terminem zakończenia szkolenia.
15)Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia
stanowiącej: dziennik zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności uwzględniającą
podpisy uczestników szkolenia oraz wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych,
protokół z egzaminu, rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów
potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji.
16)Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu
oryginałów list obecności za miesiąc poprzedni w przypadku jeśli ukończenie szkolenia
przypada na koniec miesiąca wraz z podpisami uczestników szkolenia, a po
zakończeniu szkolenia dokumentacji obejmującej: oryginały list obecności wraz
z podpisami uczestników szkolenia, protokół z egzaminu, zaświadczenia o ukończeniu
szkolenia i inne dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia i uzyskanie
kwalifikacji oraz ankiety wypełnione przez uczestników szkolenia służące do jego
oceny.
17)W koszcie szkolenia należy uwzględnić w szczególności:
a. Uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej,
2
b. Koszty egzaminu umożliwiającego uzyskania odpowiednich zaświadczeń, w tym
koszty sprawdzianu o którym mowa w § 23 rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz.1263).
c. Koszty przejazdu na szkolenie środkami transportu zbiorowego
18)Cena szkolenia nie powinna uwzględniać kosztów ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
2. Termin rozpoczęcia szkolenia: Rozpoczęcie szkolenia winno nastąpić w ciągu 30 dni od
momentu wybrania wykonawcy, który przeprowadzi szkolenie.
3. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć na załączonym formularzu
ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia).
4. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 11 lutego 2013 roku, do godziny 1400:
a) osobiście lub pocztą na adres: Powiatowego Urzędu Pracy
w Będzinie, kod
pocztowy: 42-500 przy ul. I. Krasickiego 17 A, pokój 113 (sekretariat)
b) drogą e-mailową: [email protected],
c) faksem: (32) 267-41-53.
5.
Propozycje szkoleniowe złożone bez załączników i z niepełnymi danymi nie będą
podlegały ocenie.
6. Przy wyborze instytucji szkoleniowej która będzie organizowała szkolenie będą brane pod
uwagę następujące kryteria:
•
•
cena (koszt szkolenia) – 90%,
posiadanie certyfikatów jakości usług – 10% w tym:
- akredytacja w zakresie danego szkolenia – 5%,
- ISO – 5%.
7. Wykonawca musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony
przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia rozeznania rynku w każdej chwili
bez podania przyczyny lub odstąpienia od realizacji szkolenia objętego rozeznaniem.
9. Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony zamawiającego jest :Iwona Sochacka –
starszy specjalista ds. rozwoju zawodowego, tel. 32 267-30-03 (wew. 483).
3
WYMAGA SIĘ BY ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ OFERTA ZAWIERAŁA:
1. Wypełniony formularz oferty –stanowiący załącznik nr 1.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowego Rejestru Sądowego) wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Upoważnienie: Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy udzielone przez
uprawnione osoby, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcy.
4. Certyfikaty jakości usług - w przypadku ich posiadania - przez certyfikat jakości usług
Zamawiający rozumie certyfikat systemu zarządzania jakością kształcenia / szkolenia,
wydany na podstawie międzynarodowych norm ISO oraz akredytację kuratora oświaty
w zakresie przedmiotowego szkolenia. W przypadku braku posiadania certyfikatu jakości
usług, Wykonawca zobowiązany jest wskazać przedmiotową informację o braku
posiadania certyfikatu jakości usług.
4
Download

(ZAPROSZENIE Koparko-ładowarki kl. III