Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina
Úsek hospodárskych činností
VÝZVA
zákazka podľa § 9 ods. 9
Podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
na dodanie tovaru / služieb/ stavebných prác s názvom
„Blúzy.“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Sídlo:
Ul. V.Spanyola 43, 012 07 Žilina
IČO:
17335825
Telefón:
041/5110221
Fax:
041/7233257
Stránkové hodiny: 7,00 – 15,00
Kontaktná osoba:
Maljarová
E-mail:
[email protected]
2. Typ zmluvy:
Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
3. Miesto dodania predmetu zákazky: FNsP Žilina
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Predmetom obstarávania je zakúpenie :
Dámska blúza s krátkym rukávom, výstrih do V, tri vrecká. Materiál 100% bavlna 165g/m². Farba
tkaniny musí byť odolná pri vysokých pracích teplotách, pracích a dezinfekčných prostriedkoch.
Počet blúz 1410 kusov, z toho farba fialová 900 ks a farba žltá 510 ks.
Doprava v cene tovaru.
Slovník spoločného obstarávania: 18332000-5
5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: nie
6. Variantné riešenie: nie
Tel.: + 421 41/ 5110 221 , Maljarová
Fax: + 421 41/ 7233 257
www: fnspza.sk
e-mail: [email protected]
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Č. účtu: 7000 280 470/8180
IČO: 17335825
DIČ: 2020699923
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina
Úsek hospodárskych činností
7. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
na základe podpísanej kúpnej zmluvy
8. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
a) dňa 9.9.2014 do 15.00 hod.
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy, osobne na tej istej adrese, alebo emailom
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a Eur.
d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od
úspešného uchádzača
Podmienky financovania:
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote
splatnosti faktúr 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
9. Kritéria na hodnotenie ponúk:
- najnižšia cena bez DPH
- prípadne ďalšie kritéria
10. Ďalšie informácie:
Doklad potrebný na preukázanie podmienok účasti:
- doklad o oprávnení dodať tovar alebo poskytovať službu, zrealizovať stavebné práce,
v ktorom musí byt zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytnutie
požadovaného tovaru alebo služby, stavebnej práce: originál alebo overenú kópiu .
11. V prípade, že bude Vaša ponuka pre nás prijateľná vyzveme Vás na rokovanie o uzavretí zmluvy.
Melánia Beniačová
vedúca HP
Tel.: + 421 41/ 5110 221 , Maljarová
Fax: + 421 41/ 7233 257
www: fnspza.sk
e-mail: [email protected]
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Č. účtu: 7000 280 470/8180
IČO: 17335825
DIČ: 2020699923
Download

V Ý Z V A - Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina