Panorama
Powiatu Janowskiego
Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki
Nr 1(40)
Marzec - kwiecień 2014
W NUMERZE
BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU JANOWSKIEGO
O pracę dla 50 - latka coraz
trudniej
więcej str. 5
Dwie kobiety uratowały życie
mężczyzny
więcej str. 8
Konkurs palm wielkanocnych w Modliborzycach
Tradycyjnie, jak co roku w Niedzielę Palmową, w Modliborzycach odbył się konkurs palm,
organizowany przez Piotra Rogożę - Przewodniczącego Rady Miejskiej. Tuż po mszy św., komisja
konkursu przyznała 6 nagród pieniężnych w dwóch kategoriach, a także 10 wyróżnień. W kategorii na
najwyższą palmę zwyciężyło 13-metrowe „dzieło” Oktawii Babińskiej, natomiast za najpiękniejszą palmę
uznano pracę Przedszkola Samorządowego w Modliborzycach. Ponadto, wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali okolicznościowe króliczki wielkanocne.
Tekst; foto: Edyta Sołtys
www.powiatjanowski.pl
Zegar słoneczny. Nietypowy
prezent dla kobiety
więcej str. 8
Drodzy Diecezjanie,
Podczas Triduum Paschalnego będziemy przeżywali
zwycięskie przejście Chrystusa ze śmierci do życia.
Każdy chrześcijanin wezwany jest do podobnej Paschy.
Życzę, aby przez zjednoczenie
ze zmartwychwstałym Panem,
wielkanocne misterium dokonywało się
nieustannie w Waszych sercach, rodzinach,
miejscach pracy i zamieszkania.
Odrzućcie przygnębienie i niepokój,
gdyż Bóg ma zawsze ostatnie słowo,
którym jest Jego miłosierdzie.
Bp Krzysztof Nitkiewicz
Radujcie się, uczestnicząc w Liturgii i przy świątecznym
stole. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Wesołych Świąt !
+ Krzysztof Nitkiewicz - Biskup Sandomierski
Siły i mądrości, płynących z tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego,
aby zwycięstwo dobra nad złem i życia nad śmiercią,
będące przesłaniem nadchodzących Świąt Wielkanocnych
stało się źródłem radości i nadziei.
Wesołego Alleluja
Mieszkańcom Powiatu Janowskiego
Procesję prowadzi ks. Marek Danek
Około 450 tys. zł na drogę w Potoku Stanach
Około 450 tys. zł wyniesie przebudowa kilometrowego odcinka drogi powiatowej w
miejscowości Potok Stany w gminie Potok Wielki. Umowę w tej sprawie podpisano 27 marca. Wykonawcą,
wyłonionym przez Zarząd Dróg Powiatowych spośród 10 oferentów, zostało Przedsiębiorstwo Budowy
Dróg i Mostów S.A z Żołyni. Prace rozpoczną się po świętach. Termin realizacji zadania określono na 29
sierpnia br. W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia, przepusty oraz wzmocnione
pobocza. Zadanie jest współfinansowane przez Powiat Janowski i Gminę Potok Wielki (200 tys. powiat,
250 tys. - gmina). Dodajmy, że w tej gminie zostanie też wykonany przepust pod drogą w Potoku Stanach.
Materiały na ten cel w wysokości 20 tys. zł sfinansuje gmina, o wykonanie zadba ZDP. Tekst; foto: A. Boś
życzą:
Jerzy Bielecki - Starosta Janowski
i Stanisław Rawski - Przewodniczący
Rady Powiatu w Janowie Lubelskim
50 mln zł na 80 km dróg powiatowych
Ile i „za ile” wyremontowano dróg powiatowych od początku
funkcjonowania powiatu janowskiego? Gdyby podzielić to zadanie na
kadencyjność władz powiatowych, to w ciągu 4 kadencji (w latach 1999 - 2014, przy
założeniu wykonania planu inwestycyjnego w tym roku) będzie to około 83 km, co
stanowi prawie 25 % ogólnej liczby dróg powiatowych w naszym powiecie.
WIĘCEJ na str. 4
Muzeum Fotografii otwarte
Pierwsze prywatne Muzeum Fotografii w Polsce zostało otwarte 11.
kwietnia br. w Janowie Lubelskim.
WIĘCEJ na str.14
Umowę podpisują (od lewej): Witold Kuźnicki - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Grzegorz Pyrzyna - Członek
Zarządu Powiatu, Grzegorz Rachwał - pracownik Wydziału Inwestycji ZDP, Mieczysław Wilk z ramienia
Wykonawcy, Jerzy Bielecki - Starosta Janowski
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Złożeniem wieńców i wiązanek kwiatów przed obeliskiem „Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
I-ego Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej, poległym w walce o wolną Polskę na Ziemi Janowskiej
w latach 1941-1946” zakończyły się 2. marca br. powiatowe uroczystości, związane z Narodowym Dniem
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
WIĘCEJ na str. 6
Od lewej: Józef Wieleba, Bartosz Piech, Józef Zbytniewski, Grzegorz Krzysztoń,
Artur Pizoń, Grzegorz Pyrzyna, Jan Frania, ks. kan. dr Jacek Staszak
Antoni Florczak
Nowoczesny sprzęt dla noworodków
Nowoczesny sprzęt medyczny o wartości ponad 130 tys. zł trafił pod
koniec lutego na oddział noworodkowy janowskiego szpitala. WIĘCEJ na str. 3
Od prawej: Bernarda Pawlus - lekarz medycyny, neonatolog;
Ilona Maziarz - położna oddziałowa
Panorama Powiatu Janowskiego
Powiat Janowski i nowa perspektywa unijna
Na „grube” miliony liczy Powiat
Janowski w latach 2015 - 2020. Chodzi o
perspektywy finansowe, m.in. z
Regionalnego Programu Operacyjnego. To
właśnie z tego programu mają płynąć
pieniądze na drogi, szpitale, szkolnictwo
zawodowe i geodezję. Szanse są duże, tym
bardziej, że samorządowcy 20 powiatów
województwa lubelskiego zawarli
porozumienie, które wyklucza element
konkurencji, dając każdej ze stron szansę na
dofinansowanie. Przypomnijmy, że do tej
pory pieniądze unijne przyznawane były na
Foto: Tomasz Pastuszak
zasadzie różnego rodzaju weryfikacji
wniosków, składanych przez urzędników w odpowiedzi na ogłaszane konkursy, a że
„zapotrzebowanie” było wyższe niż dofinansowanie, to dostawali tylko nieliczni. Teraz, po
zmianach każda ze stron dofinansowanie ma dostać - mniejsze lub większe, ale jednak.
Dodajmy, że taka forma wspólnego ubiegania się „lubelskich” powiatów o fundusze z
Regionalnego Programu Operacyjnego znajduje zastosowanie jedynie w województwie
lubelskim, nic więc dziwnego, że samorządowcy liczą również na dodatkowe punkty z tytułu
realizacji inwestycji na zasadzie porozumienia. Oczywiście, każdy powiat określi, na co chce
unijne dofinansowanie przeznaczyć. Liderem wspólnych projektów byłby powiat lubelski.
Według „Pulsu Regionu”, „Lubelskie powiaty będą walczyły o około 200 mln zł
unijnego dofinansowania w zakresie finansowania szpitali powiatowych”. - Każdy z powiatów
będzie mógł liczyć na około 10 mln zł na modernizację i zakup sprzętu dla swojego szpitala czytamy w Lubelskim Informatorze Unijnym.
- Oprócz pieniędzy na szpital, Powiat Janowski liczy na 12 mln zł dofinansowania na
poprawę jakości dróg, na około 8 mln zł na szkolnictwo zawodowe i na 3 mln zł na projekty
geodezyjne - wylicza Jerzy Bielecki - Starosta Janowski.
Prócz RPO, po 2015 roku zafunkcjonują także inne programy krajowe i unijne. Co
prawda, procedura konkursowa będzie obowiązywała nadal, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by
starać się o kolejne dofinansowanie, m.in. na „Inkubator Przedsiębiorczości”. - „Inkubator”
powstałby w budynku na ul. Bialskiej. Koszt zadania to kwota rzędu 10 mln zł. „Inkubator”
wspierałby rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, byłby również
wykorzystywany do kształcenia uczniów i absolwentów szkół zawodowych. Oprócz tego, jest
szansa na zdobycie 8 mln zł na projekty, związane z turystyką, i na 7 mln zł na
termomodernizację szpitala - wymienia Starosta.
Przypomnijmy, że w latach 2007 - 2012 powiat zrealizował różnego rodzaju projekty
o wartości około 70 mln zł, z czego prawie 60 mln zł stanowiły środki zewnętrzne. - Część
projektów o wartości około 54 mln zł dofinansowana była z funduszy unijnych, reszta - o
wartości około 16 mln zł - z funduszy krajowych - przypomina Starosta. - W kolejnych latach,
począwszy od 2015 roku - jeśli nic się nie zmieni, może to być kwota prawie 60 mln zł. Część
pieniędzy stanowiłyby środki zewnętrzne, część - własne - tłumaczy Bielecki.
Kolejna publikacja o powiecie janowskim
W miękkiej oprawie, w
kolorze, na kredowym papierze,
w nakładzie 6 tys. egzemplarzy trzy 40-kartkowe zeszyty o
przyrodzie, kulturze i historii
powiatu janowskiego wydało
ostatnio janowskie Starostwo.
Koszt publikacji to kwota rzędu
35 tys. zł, z czego około 23 tys. zł
stanowi dofinansowanie z
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013
(reszta to wkład własny
Starostwa). Publikacja ma
zachęcać turystów do
odwiedzania powiatu
Foto: Tomasz Pastuszak
janowskiego. Dodajmy, że
książki były promowane 4. lutego br. podczas spotkania autorskiego z udziałem Zenona
Baranowskiego - autora tekstu i Marka Jawora, reprezentującego wydawcę.
,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Niż demograficzny coraz groźniejszy
Niż demograficzny coraz bardziej daje się we znaki - za 2 miesiące w 17 gimnazjach
powiatu janowskiego edukację zakończy 514 uczniów (o 36 mniej w stosunku do roku
poprzedniego, o 167 mniej w stosunku do roku 2009). W tej liczbie - według prognoz Lecha
Wronki - szefa oświaty powiatowej, „Około 130 gimnazjalistów z naszego terenu może
wyemigrować za nauką poza powiat, a około 60 młodych ludzi, mieszkających poza powiatem
janowskim, może wybrać naukę w janowskich szkołach ponadgimnazjalnych”. Gdyby
prognozy pana Wronki okazały się słuszne, to od września br. w Liceum Ogólnokształcącym,
Zespole Szkół i Zespole Szkół Zawodowych rozpoczęłoby naukę 440 uczniów,
umiejscowionych w 16 oddziałach.
Od lewej: Jerzy Bielecki, Bartosz Piech, Teresa Biernat, Jarosław Lenart,
Bogumiła Kita, Mariusz Wieleba, Lech Wronka, Alicja Gąbka
Niestety, tendencja spadkowa, która trwa od 2002 roku, będzie się utrzymywać przez
kolejne lata, ale prawdziwe „tąpnięcie” nastąpi w roku szkolnym 2020/21 - wtedy mury
„naszych” gimnazjów opuści o 1/5 uczniów mniej w stosunku do roku bieżącego. Spadek liczby
gimnazjalistów o stu uczniów spowoduje w szkołach ponadgimnazjalnych spadek liczby klas
pierwszych o 3-4 oddziały, a wiadomo, że mniej uczniów to mniejsza subwencja oświatowa, to
mniej nauczycieli. Dodajmy, że obecnie, w trzech janowskich szkołach ponadgimnazjalnych
uczy się ogółem około 1500 uczniów, podczas gdy 10 lat temu było ich około 2,5 tys.
Szansą na zwiększenie naboru uczniów do placówek ponadgimnazjalnych jest
poszerzanie oferty edukacyjnej o nowe kierunki kształcenia - w Zespole Szkół im. Wincentego
Witosa od września br. młodzież będzie się mogła kształcić w Technikum Geodezyjnym,
natomiast w Zespole Szkół Zawodowych w zawodzie: technik organizacji reklamy, technik
cyfrowych procesów graficznych oraz technik mechanik o nowej specjalizacji „operator
obrabiarek sterowanych numerycznie”.
Nadzieję na poprawę sytuacji stwarzają też „Dni Otwarte”, organizowane przez
janowskie Starostwo. W tym roku, podobnie, jak w roku ubiegłym, odbyły się one w dniach 2021 marca. O terminie i przebiegu „odwiedzin” gimnazjalistów w murach janowskich szkół
zadecydowali dyrektorzy jednostek oświatowych oraz starostowie powiatu. W czwartek i piątek
młodzież z klas III szkół gimnazjalnych z powiatu janowskiego oraz z Szastarki, Frampola,
Polichny, Huty Józefów i Jarocina odwiedziła placówki, by przekonać się, czy to dla niej
odpowiednie miejsce. Oczywiście, o transport i wyżywienie gimnazjalistów i ich opiekunów
zadbało janowskie Starostwo.
http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_2932.html
Aktualizują „Strategię Rozwoju Powiatu”
Trwają prace nad aktualizacją „Strategii Rozwoju Powiatu Janowskiego” w związku z
nową perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2014-2020. W środę, 5 marca odbyło się
w tej sprawie drugie spotkanie zespołu roboczego, w skład którego wchodzą przedsiębiorcy,
samorządowcy, urzędnicy gmin, powiatu i jednostek organizacyjnych oraz przedstawiciele
lokalnych instytucji i organizacji. Przypomnijmy, że „Strategia” stanowi nieodzowny dokument
przy aplikowaniu o środki unijne, przedstawiający wizję rozwoju powiatu na przyszłe lata.
Obecna „Strategia Rozwoju Powiatu Janowskiego” została opracowana kilka lat wcześniej na
lata 2007-2020, a w związku z nowym okresem programowania i zmieniającą się sytuacją
społeczno - gospodarczą powiatu i województwa, zostanie zaktualizowana i dostosowana do
kształtujących się założeń polityki regionalnej, krajowej i unijnej.
Termomodernizacja budynków zakończona
W dniu 31 grudnia 2013 r. zakończyła się realizacja projektu pt. ,,Termomodernizacja
budynków jednostek organizacyjnych Powiatu Janowskiego - etap II” w ramach Programu
Priorytetowego ,,System Zielonych Inwestycji”(GIS - Green Investment Scheme) Część 1)
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. W ramach projektu
przeprowadzono prace termomodernizacyjne w czterech budynkach należących do Powiatu: w
tzw. ,,Starym szpitalu” przy ul. Zamoyskiego 77, gdzie mieści się Poradnia PsychologicznoPedagogiczna oraz Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, w budynku Środowiskowego
Domu Samopomocy w Janowie Lubelskim przy ul. Zamoyskiego 37, gdzie wykonano nową
kotłownię gazową, w budynku przy ul. Zamoyskiego 77, w którym mieści się Niepubliczny
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, gdzie docieplono dach oraz w budynku Zarządu Dróg
Powiatowych przy ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29. W tym ostatnim budynku
wykonano nową instalację centralnego ogrzewania oraz docieplono
strop. Całkowita wartość projektu wyniosła 1 982 374 zł, z czego 1 076
983 zł stanowiło dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W grudniu 2013 r. został złożony wniosek do Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie
dofinansowania uzupełniającego do realizacji projektu. Dofinansowano
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
Aneta Sosnówka
- Wydział Organizacji, Promocji i Rozwoju
strona 2
Od lewej: Justyna Flis, Renata Myszak, Zbigniew Buryta,
Aneta Sosnówka, Renata Ciupak, Mariola Surtel, Grażyna Łysiak
Podczas spotkania, przeanalizowano mocne i słabe strony powiatu, jego szanse i
zagrożenia. Bolączką nadal pozostaje wysokie bezrobocie i niskie zainteresowanie ofertą
inwestycyjną powiatu i Janowską Strefą Inwestycyjną. Silną stroną powiatu - zdaniem
debatujących, jest dobra baza surowcowa do rozwoju biogospodarki oraz czyste środowisko
naturalne, sprzyjające rozwojowi turystyki i agroturystyki. Szansy na rozwój powiatu włodarze
upatrują w nowej perspektywie unijnej oraz branży przetwórstwa rolno - spożywczego. Liczą
też na „napływ dużych inwestorów przemysłowych i utworzenie Inkubatora
Przedsiębiorczości, powiązanego z rozwojem szkolnictwa zawodowego”.
Dodajmy, że ostateczna wersja Strategii zostanie zatwierdzona przez Radę Powiatu w
maju br. Wcześniej, odbędą się w tej sprawie konsultacje społeczne, a radni powiatowi
przedyskutują dokument również na posiedzeniach komisji powiatowych. W międzyczasie,
zostanie przeprowadzona ankietyzacja, będąca „podstawą do postawienia diagnozy sytuacji
społeczno - gospodarczej powiatu oraz określenia wizji i kierunków jego rozwoju”.
Foto - galeria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_2929.html
Tekst; foto: Alina Boś
www.powiatjanowski.pl
e-mail: [email protected]
Panorama Powiatu Janowskiego
Nowoczesny sprzęt dla noworodków W tym roku więcej urodziło się dziewczynek
C d . z e s t r. 1
Wśród urządzeń
m e d y c z n y c h ,
podarowanych w tym roku
przez Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy,
znalazł się inkubator
zamknięty - urządzenie do
intensywnej opieki
n o w o r o d k ó w i
wcześniaków oraz
s t a n o w i s k o
resuscytacyjne z
w b u d o w a n y m
respiratorem. - W
inkubatorze możemy
ustawić właściwą
temperaturę i stopień
natlenienia. Urządzenia są
nowoczesne i wygodne w
obsłudze. Zapewniają
szybką diagnostykę i
monitorowanie akcji serca
i oddechu dziecka - mówi Bernarda Pawlus - lekarz medycyny, neonatolog.
Oprócz tego, oddział noworodkowy wzbogacił się o 2 egzemplarze pulsoksymetrów
do pomiaru akcji serca i poziomu tlenu we krwi oraz o bilirubinometr do pomiaru bilirubiny przy
żółtaczce (bez pobierania krwi do badań laboratoryjnych). Do tego, dodano jeszcze wagę
noworodkową i nowoczesną lampę do fototerapii w leczeniu żółtaczki (dzięki temu nie
wykonuje się już wymiennych transfuzji krwi).
- Najważniejszy sprzęt jest zabezpieczony, ale przydałby się jeszcze jeden inkubator i
lampa do fototerapii - mówi Ilona Maziarz - położna oddziałowa.
Dodajmy, że w latach poprzednich janowski szpital otrzymał od WOŚP sprzęt
medyczny o porównywalnej wartości, m.in. aparat do wykrywania niedosłuchu u noworodków,
kardiomonitor, pompy infuzyjne oraz inkubatory.
Warto zauważyć, że nowoczesny sprzęt na oddziale noworodków to przede
wszystkim zasługa obu pań, które napisały do Owsiaka stosowny wniosek, a były na tyle
przekonywujące, że sprzęt janowskiej placówce przyznano.
Kolejki do specjalistów będą mniejsze?
Od połowy marca
okulista w janowskim
szpitalu jest dostępny przez 4
dni w tygodniu. Do tej pory
jeden okulista przyjmował 3
dni w tygodniu, teraz
zatrudniono drugiego. Dzięki temu, okulista będzie
dostępny od poniedziałku do
piątku w godz. 8.00 - 15.00, a
we wtorki do godz. 18.00
(oprócz środy) - zapowiada
Janusz Popielec Wicedyrektor szpitala. - Tym
sposobem zmniejszą się
kolejki do okulisty. Niestety,
w sobotę, niedzielę i święta
pacjent będzie musiał udać
się na leczenie do kliniki
okulistycznej w Lublinie na
ul. Chmielnej - tłumaczy.
Okulista to nie jedyny
lekarz, przyjęty ostatnio do
janowskiej lecznicy. - Na
oddziale wewnętrznym i
dziecięcym mamy dwóch rezydentów, których wynagrodzenie finansowane jest ze środków
Ministerstwa Zdrowia. Mamy też nowego anestezjologa. W dzisiejszych czasach pozyskanie
lekarza o takiej specjalności graniczy z cudem, ale udało się. Obecnie mamy 3 anestezjologów,
myślimy o czwartym, bo dzięki temu możemy przeprowadzać więcej operacji - informuje
Wicedyrektor.
Jeśli chodzi o kolejki w janowskim szpitalu... Najdłużej czeka się na wizytę do
ortopedy - od 2 tygodni do czterech miesięcy. - Zależy do którego lekarza pacjent się wybiera,
ale tak czy siak, musimy usprawnić system przyjmowania pacjentów w poradni ortopedycznej zapowiada Popielec.
Chodzi o to, by lekarz skupił się na leczeniu, a nie na „drobiazgach”. - Chcemy
usprawnić wewnętrzny system przyjmowania pacjentów. Wymaga to zmiany technicznej
pomieszczeń i większego zaangażowania wymienionych pielęgniarek i personelu w rejestracji.
Nie może być tak, że przez godzinę lekarz będzie odpowiadał na pytania, czy kogoś przyjmie
czy nie, czy ma kartę pacjenta czy nie, czy skierowanie jest aktualne czy nie. O pełną
dokumentację pacjenta muszą zadbać pielęgniarki i panie w rejestracji, natomiast lekarze mają
się skoncentrować na leczeniu, przez co kolejki powinny się zmniejszyć - tłumaczy.
Na wizytę do kardiologa i endokrynolga czeka się od miesiąca do trzech. Powód? Brak lekarzy i zbyt mały kontrakt na usługi medyczne. Szpital mógłby więcej przyjąć
pacjentów, ale za nadwykonania NFZ nie płaci, stąd te kolejki - wyjaśnia Popielec, wspominając
o zamiarze zatrudnienia kolejnych specjalistów na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, tzw.
SOR-ze.
Z danych statystycznych wynika, że prawie 25 % pacjentów, leczących się w styczniu
i lutym w naszym szpitalu, to pacjenci spoza powiatu janowskiego (najwięcej z powiatu
biłgorajskiego). W ciągu dwóch miesięcy przez janowską lecznicę przewinęło się około 2,5 tys.
pacjentów, z czego prawie 600 to mieszkańcy innych regionów (Lublin, Zamość, Kraśnik,
Biłgoraj, Tereszpol). Ogółem, szpital dysponuje 280 łóżkami na 10 oddziałach szpitalnych.
Najwięcej pacjentów było na SOR-ze (około 760), oddziale wewnętrznym (około 600),
ginekologiczno - położniczym (około 300), ortopedyczno-urazowym (około 240) i chirurgii
(około 210). Co ciekawe, na oddziale ortopedyczno-urazowym ponad 60 % stanowili pacjenci z
innych powiatów, podobnie jak i na oddziale psychiatrycznym, rehabilitacyjnym i
ginekologiczno-położniczym (prawie połowa). - A skoro pacjenci sami wybierają leczenie u
nas, to znaczy, że nasz szpital jest dobry - zauważa Wicedyrektor.
www.powiatjanowski.pl
Z danych statystycznych wynika, że liczba wcześniaków od lat utrzymuje się na
poziomie 5-6 % ogółu urodzeń. Niektóre z nich ważą 400-500 gram, a niektóre „duże” ważą w
granicach 1,5 - 2 kg. Okazuje się, że przyczyną wcześniactwa nie zawsze musi być zatrute
środowisko. - Duże znaczenie ma tutaj sytuacja rodzinna i ekonomiczna ciężarnej - czy
właściwie się odżywia, czy ma dużo dzieci, czy żyje w biedzie, stresie i strachu - wylicza
Bernarda Pawlus - lekarz medycyny, neonatolog. - Jeśli w naszym szpitalu urodzi się wcześniak,
to my zabezpieczamy pierwsze godziny jego życia. Potem dziecko jest odwożone karetką z
lekarzem i pielęgniarką noworodkową do Lublina do szpitala wyższego poziomu
referencyjnego - mówi dr Pawlusowa.
- Ciąża donoszona trwa od 37 do 41 tygodni, a noworodek, który jest wcześniakiem,
przychodzi na świat przed ukończeniem 37 tygodnia. Za skrajne wcześniactwo uznaje się dzieci
urodzone przed 25 tygodniem ciąży - informuje Ilona Maziarz - położna oddziałowa.
Średnia wieku rodzących w janowskim szpitalu to 25-30 lat. Najczęstsza waga
noworodków to 3 - 3,5 kg, chociaż zdarza się, że urodzi się i 5-kilogramowy. Dodajmy, że w ub.
roku w janowskim szpitalu urodziło się 284 dzieci, natomiast w tym roku w styczniu i lutym
urodziło się prawie 50 dzieci (więcej dziewczynek), z czego około 25 % to są dzieci spoza
powiatu janowskiego.
Janowski szpital stara się o akredytację
Janowski
szpital ubiega się
o uzyskanie
certyfikatu
akredytacyjnego.
Certyfikat
p r z y z n a j e
Ministerstwo
Zdrowia na
wniosek Centrum
Monitorowania
Jakości w
O c h r o n i e
Zdrowia w
Krakowie, które
realizuje projekt
„Bezpieczny
S z p i t a l Bezpieczny
P a c j e n t ” . To
właśnie do udziału w tym projekcie zakwalifikował się janowski szpital, obok 20 innych szpitali
z całej Polski. Na liście „wybrańców” są duże szpitale kliniczne, uniwersyteckie oraz
wojskowe, a z województwa lubelskiego - oprócz naszego, jest jeszcze szpital w Łęcznej. Janowski szpital nigdy nie będzie kliniką, ale musi dążyć do wysokich standardów. Chodzi o
poprawę jakości leczenia i opieki nad pacjentem - mówi Janusz Popielec - Zastępca Dyrektora
janowskiego szpitala.
Okazuje się też, że certyfikat otwiera furtkę do lepszego kontraktowania świadczeń
zdrowotnych w Narodowym Funduszu Zdrowia, ale by tak się stało, szpital musi przejść
pozytywnie całościową ocenę placówki w oparciu o ustalone kryteria. To oznacza, że w
kwietniu i maju za pieniądze unijne personel szpitala na miejscu weźmie udział w konsultacjach
i szkoleniach na temat wdrażania i wymogów standardów akredytacyjnych (by wcielić je w
życie), po czym w sierpniu przyjdzie czas na 3-dniowy decydujący przegląd akredytacyjny. To
właśnie wtedy komisja stwierdzi, czy janowski szpital spełnia wymogi akredytacyjne i czy
otrzyma stosowny dokument. - Uzyskanie akredytacji nie jest łatwe. Przy ocenie szpitala bierze
się pod uwagę dosłownie wszystko: sposób zarządzania, działalność medyczną, sprawy
sanitarno - epidemiologiczne i administracyjne, a nawet drogi ewakuacyjne w budynku tłumaczy Popielec.
Dodajmy, że aby uzyskać certyfikat, szpital musi wdrożyć wymagane standardy,
oceniane w skali punktowej (minimum 85 %). Jeśli tak się stanie, szpital otrzyma certyfikat na 3
lata. Obecnie, certyfikat akredytacyjny posiada około 140 publicznych szpitali w Polsce. Oczywiście, cały proces przygotowań i szkoleń nie gwarantuje sukcesu, ale spróbować zawsze
warto, tym bardziej, że za darmo będziemy mieć wiedzę na temat mocnych i słabych stron
naszego szpitala (nad tymi ostatnimi trzeba nadal pracować) - podsumowuje Wicedyrektor.
Przypomnijmy, że jesienią ub. roku certyfikat ISO janowskiego szpitala został
przedłużony do stycznia 2017 roku.
„Lekarz mówi za głośno - żalą się pacjenci”
Jak w każdym szpitalu, pacjent ma prawo do złożenia skargi. - Niekiedy pacjenci żalą
się na to, że jeden lekarz powiedział coś za głośno, drugi za cicho, a lekarz też człowiek - jeden
ma taki sposób wypowiedzi, drugi inny. Niektórzy skarżą się na sprawy techniczne (np.
nieszczelne okno), na personel (że nieuprzejmy) i na operację, która się nie odbyła, ale... szpital
to nie zakład produkcyjny - tutaj nie da się wszystkiego zaplanować, a kiedy jest jakaś nagła
sytuacja, wypadek, to operację planową musimy przełożyć - tłumaczy Janusz Popielec Wicedyrektor.
Niestety, niektóre skargi trafiają bezpośrednio do prokuratury (z pominięciem dyrekcji
szpitala). - Ogólnie, tych skarg nie ma dużo, co świadczy o nienajgorszej obsłudze pacjentów
przez personel medyczny, a więc i zaufaniu pacjenta do personelu - konkluduje Popielec.
e-mail: [email protected]
strona 3
Panorama Powiatu Janowskiego
Nowe drogi ze „schetynówek” wkrótce
„Powodziówka” dla powiatu. Reaguje Wojewoda
Około 2,5 km nowej nawierzchni
wykona w tym roku Powiat Janowski na
dwóch drogach powiatowych w gminie
Godziszów i Batorz. Inwestycja zostanie
dofinansowana z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych, tzw. „schetynówek”.
Zadanie dotyczy przebudowy
półtorakilometrowego odcinka drogi w
Zdziłowicach i kilometrowego odcinka
drogi w Stawcach. Inwestycja w 50 %
zostanie sfinansowana z dotacji
rządowej, a w 50 % - z budżetu powiatu
oraz gminy Batorz i Godziszów.
Przetarg zostanie ogłoszony w kwietniu.
- Roboty drogowe rozpoczną się w czerwcu. Zakończenie inwestycji zaplanowaliśmy na
połowę października - informuje Witold Kuźnicki - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.
ZDP podpisuje umowy na modernizację dróg
Umowy na modernizację dróg powiatowych w gminie Potok Wielki, Dzwola i
Chrzanów zostały podpisane, natomiast w gminie Modliborzyce trwa procedura przetargowa na
drogę na Felinów. - Niebawem zostanie ogłoszony następny przetarg, dotyczący modernizacji
drogi w Zdziłowicach w gminie Godziszów i w Stawcach w gminie Batorz (inwestycja byłaby
realizowana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych). Kolejny przetarg
wiązałby się z modernizacją dróg powiatowych w gminie Janów Lubelski w ramach rezerwy
subwencji ogólnej budżetu państwa (obecnie, Zarząd Dróg Powiatowych czeka na decyzję
Ministra Infrastruktury o przyznaniu środków na ten cel).
Okazuje się, że w roku bieżącym zainteresowanie wykonawców inwestycjami
drogowymi jest bardzo duże. - Do przetargu na drogę w gminie Potok Wielki zgłosiło się 10
wykonawców, w gminie Dzwola na drogę w kierunku Kocudzy Górnej - 8, a na zadanie
drogowe na odcinku Krzemień - Flisy - 7. Są to firmy z całej Polski. Pierwsze prace drogowe
powinny rozpocząć się na przełomie kwietnia i maja, natomiast na realizację tegorocznych
zadań drogowych mamy czas do końca sierpnia br. - zapowiada Witold Kuźnicki - Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych.
Dyrektor przypomina, że „W ciągu ostatnich 3 lat zmodernizowano prawie 17 km dróg
powiatowych, a kolejnych 9 km za kwotę rzędu 5 mln zł zostanie wyremontowanych w tym
roku”. - Razem, prawie 26 km „nowej” nawierzchni w latach 2011-2014 - konkluduje Kuźnicki.
50 mln zł na 80 km dróg powiatowych
Droga w Krzemieniu Pierwszym
Prawie 9 mln zł z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji trafi w tym roku do 36
jednostek samorządowych województwa lubelskiego. Pieniądze zostaną przeznaczone na
usuwanie skutków powodzi, a więc na odbudowę dróg i zabezpieczenie wąwozów.
Wśród odbierających 4. marca promesy z rąk ustępującej wojewody Jolanty Szołno Koguc, nie brakowało wójtów z naszego regionu: Henryka Michałka z gminy Batorz, Czesława
Jaworskiego z gminy Chrzanów, Marka Piecha z gminy Dzwola i Andrzeja Olecha z gminy
Godziszów oraz Witolda Kowalika - Burmistrza Modliborzyc.
Niestety, na liście „szczęśliwców” zabrakło przedstawicieli Powiatu Janowskiego chodzi o odbudowę drogi powiatowej w Krzemieniu Pierwszym i Drugim w gminie Dzwola.
Powód?
Złożony wniosek nie spełniał wymogów formalnych. Chodzi o wytyczne
Ministerstwa, według których jednostka może otrzymać dofinansowanie, jeżeli straty,
wywołane np. na skutek powodzi, są nie mniejsze niż 5% planowanych dochodów własnych
jednostki na rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej. Niestety, w
tym przypadku ta wytyczna nie została spełniona. Czy to oznacza, że sprawa jest przesądzona?
Niekoniecznie.
- Ponownie przeanalizujemy sytuację i zwrócimy się w sprawie drogi powiatowej w
Krzemieniu do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Procedury MAiC są jednak istotne i
muszą być dotrzymane - zastrzega Wojciech Wilk - obecny Wojewoda Lubelski.
Godziszów. Prace drogowe w toku
Na ten cel, Powiat Janowski - wspólnie z 7 gminami, wydał ponad 50 mln
Cd. ze str. 1
zł. Z tej kwoty, ponad 40 % stanowi dofinansowanie z zewnątrz.
Wielkość zmodernizowanych dróg najlepiej odzwierciedla poniższy wykres. Okazuje
się, że „liderem” w tym zakresie jest gmina Godziszów - prawie 19 km nowej nawierzchni (co
ciekawe, w tym roku to właśnie ta gmina (dodatkowo) wyremontuje samodzielnie prawie 5 km
dróg powiatowych za około 3 mln zł). Na II miejscu - jeśli chodzi o długość zmodernizowanych
dróg, jest gmina Modliborzyce. Trzecie miejsce zajmuje gmina Potok Wielki, czwarte - Dzwola,
piąte - Janów Lubelski, szóste (ex-aequo) - gmina Chrzanów i Batorz.
Prace drogowe, prowadzone przez Wójta Gminy Godziszów
Tr w a j ą p r a c e p r z y
kopaniu rowów drogowych wzdłuż
drogi powiatowej na trasie
Godziszów - Branew. Koszty
zadania ponosi powiat, natomiast o
przepusty muszą zadbać sami
rolnicy. Dodajmy, że ten fragment
drogi wraz z odcinkiem na trasie
Wólka Ratajska - Godziszów
Trzeci stanowi trzon inwestycji,
finansowanej przez Urząd Gminy
w Godziszowie. Wartość zadania to
kwota ponad 2,1 mln zł.
Wykonawcą przebudowy 6 km
dróg powiatowych jest
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Karol Cieśla z Chybic.
Sezon robót drogowych rozpoczęty
wykres - ZDP
Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim rozpoczął letni sezon robót na
drogach powiatowych. Trwają prace związane z wycinką zakrzewień w pasach drogowych.
Wycinki dokonano już przy drodze Trzydnik - Potoczek w miejscowości Potok Stany, w chwili
obecnej wycinka odbywa się przy drodze Zarajec - Potok Wielki. Rozpoczęto prace związane z
kopaniem rowów odwodnieniowych przy drodze Wolica Pierwsza - Godziszów - Branew w m.
Godziszów Trzeci. Ponadto w miesiącu styczniu zakończono kopanie rowów w m.
Wierzchowiska Drugie. Wykopano tam w roku bieżącym 440 mb oraz wykonano trzy zjazdy.
Zakończono prace związane z remontem zatoki postojowej przy ul. Bohaterów Porytowego
Wzgórza (przy OPS w Janowie Lubelskim), a to dopiero początek zadań, które Zarząd Dróg
Powiatowych wyznaczył sobie do wykonania w roku bieżącym.
Wszystkie prace wykonuje Zarząd Dróg Powiatowych siłami własnymi i własnym
sprzętem. O innych pracach będziemy informować na bieżąco.
Tekst; foto: Grzegorz Rachwał ZDP w Janowie Lubelskim
Dodajmy, że wszystkie powiatowe inwestycje drogowe (podobnie, jak w większości
powiatów w Polsce) były i są prowadzone przy współfinansowaniu wszystkich gmin. Nie
oceniając trafności doboru modernizowanych dróg, sposobu wykonania ani wysokości
pozyskiwanych środków zewnętrznych, trzeba zauważyć, że jest to praca wielu urzędników z
gmin, powiatu i Zarządu Dróg Powiatowych, jak również praca obecnych i poprzednich władz
powiatowych i gminnych oraz radnych powiatowych i gminnych. Oczywiście, trudno jest
porównywać możliwości mniejszych gmin typu Batorz, Chrzanów czy Potok do takiego
Janowa czy Modliborzyc, ale samorządy te - w miarę posiadanych środków, inwestują, mając na
uwadze priorytety rozwoju swojej gminy, w tym drogi... gminne. Z drugiej jednak strony, trzeba
uczciwie powiedzieć, że inwestycje drogowe, realizowane w miastach, są dużo droższe od tych,
realizowanych na wsi.
Jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne w rozbiciu na lata... Otóż, w latach 1999-2002
zmodernizowano około 13,5 km dróg powiatowych za kwotę prawie 4,1 mln zł, z czego 21 %
stanowiły środki zewnętrzne. Zauważmy, że w tym okresie nie było mowy o żadnych
funduszach unijnych. Kolejne lata 2003-2006 (po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej) niosą
możliwości korzystania z funduszy unijnych. W tym czasie, zostaje wyremontowanych około
11,6 km dróg powiatowych, na co samorządy przeznaczają prawie 7 mln zł. Tym razem, 47 %
ogółu wydatków stanowi dofinansowanie unijne. Lata 2007-2010 to czas największych
inwestycji drogowych w powiecie janowskim. W tym okresie, ponad 25 mln zł zostaje
wydatkowanych na modernizację prawie 32 km dróg, z czego 55 % to środki z zewnątrz. To
właśnie wtedy, 16,5 mln zł zostaje wydanych wspólnie z godziszowską gminą na drogę
Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim informuje, że w terminie od dnia 14
powiatową w tejże gminie (z Unii Europejskiej dostają na ten cel około 13 mln zł).
kwietnia 2014r. prowadzone będą roboty, związane z remontem mostu z pomostem
Jak wygląda sytuacja na drogach w latach 2011-2013 i roku 2014? Przy
drewnianym na rzece Rakowa w m. Władysławów na drodze powiatowej nr 2821 L Janów
uwzględnieniu tegorocznych zaplanowanych inwestycji - ponad 14 mln zł na modernizację
Lubelski (ul. Wojska Polskiego) - Flisy - Andrzejówka z całkowitym zamknięciem mostu dla
prawie 26 km dróg powiatowych, z czego około 22 % to środki z zewnątrz (pozyskane i
ruchu drogowego. Przewidywany okres zamknięcia mostu od dnia 14 kwietnia 2014r. do około
planowane do pozyskania). W materiale wykorzystano informacje z ZDP.
Tekst; foto: Alina Boś 16 maja 2014
Ogłoszenie
strona 4
www.powiatjanowski.pl
e-mail: [email protected]
Panorama Powiatu Janowskiego
O pracę dla 50-latka coraz trudniej
Przekroczyłeś 50 lat - spodziewaj się kłopotów na rynku pracy. Dzisiaj najtrudniej jest
znaleźć pracę osobom niepełnosprawnym i po 50-ym roku życia, ponieważ pracodawcy
poszukują pracowników przed trzydziestką - Wybierają młodszych, ponieważ ci są bardziej
energiczni, lepiej wykształceni, potrafią pracować na komputerze, no i znają języki obce stwierdza Tomasz Kaproń - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.
Co w takim razie ze starszymi i niepełnosprawnymi, którzy stanowią ponad 15 %
ogółu bezrobotnych w Polsce? Im mają pomóc programy unijne i krajowe, realizowane przez
urzędy pracy. Jednym z nich jest unijna „Recepta na zatrudnienie” o wartości około 800 tys. zł, z
czego około 80 tys. stanowi wkład własny janowskiego „pośredniaka”. Z projektu korzysta 60
osób z powiatu janowskiego (30 w wieku 50 plus i 30 osób niepełnosprawnych). - Piętnaście
osób zaliczyło już kurs technologa robót wykończeniowych w budownictwie (teraz
poszukujemy dla nich pracy w branży budowlanej), a kolejnych 15 obecnie się szkoli informuje dyrektor. - Natomiast pozostałe dwie 15-osobowe grupy szkolić się będzie na kursie
biurowym z elementami księgowości i w kierunku sprzedawcy w czerwcu - dodaje Kaproń.
Efektem realizowanego projektu ma być zatrudnienie bezrobotnego co najmniej na 6
miesięcy. W tej sprawie urząd pracy prowadzi rozmowy z pracodawcami.
Bezrobocie spada. Powody? Różne
Przyszła wiosna, a wraz z nią zmniejszyło się bezrobocie w powiecie janowskim.
Informacja budująca, ale tylko z pozoru, bo gdy dowiemy się, że powodem takiego stanu rzeczy
są wyjazdy młodych ludzi do pracy za granicę, to cieszyć się nie ma z czego. - Coraz więcej osób
podejmuje pracę sezonową za granicą. Mężczyźni najczęściej wyjeżdżają do prac remontowo budowlanych, a kobiety do prac ogrodniczych. Pracują tam kilka miesięcy i wracają. Są też i
tacy, którzy pracują za granicą przez cały rok, a do Janowa wracają tylko na święta. Coraz więcej
do pracy za granicą wyjeżdża też rolników - tłumaczy Tomasz Kaproń - dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy.
Praca za granicą to nie jedyny powód obecnego spadku bezrobocia. Kolejny dotyczy
prac drogowo - budowlanych, które ruszają skoro wiosny. Jak co roku, pracę znajdzie część osób
bezrobotnych i jeżeli nawet przetarg wygra jakaś firma z zewnątrz, to - ze względów
ekonomicznych (by nie płacić za lokal czy rozłąkę) są szanse na zatrudnienie osób
miejscowych. Wiosna to też początek realizacji projektów unijnych i krajowych, z których
korzystają bezrobotni z naszego powiatu (chodzi o płatne staże, stypendia i prace
interwencyjne).
W Momotach stanie nowy pomnik
Nowy pomnik w
75. rocznicę wydarzeń
historycznych stanie w
Momotach. Jego
odsłonięcie zaplanowano
na 28 września br. w
rocznicę zakończenia
działań obronnych grupy
pułkownika Tadeusza
Zieleniewskiego. Nowy
posąg stanie w miejscu
d r e w n i a n e g o ,
uszkodzonego zębem
czasu, odsłoniętego w
2004 roku. Pomnik o 2,5
metrowej wysokości i
ponad metrowej
szerokości zostanie
wykonany z brązu lub
metalu pokrewnego.
Rzeźba, przypominająca
p o s t a ć
p ł k
Zieleniewskiego, zostanie
zamocowana na cokole na
placu przy zabytkowym
kościółku w Momotach Górnych. Na cokole zostanie też zamontowana tablica pamiątkowa o
następującej treści: „1.X.1939. Oficerom i żołnierzom Wojska Polskiego z grupy Pułkownika
Zieleniewskiego - uczestnikom walk z Wermachtem i Armią Czerwoną, wziętym do sowieckiej
niewoli w rejonie Momot i Bukowej”. Dodajmy, że pomnik o wartości prawie 50 tys. zł to
element wniosku, który janowskie Starostwo złożyło do Lokalnej Grupy Działania „Leśny
Krąg”. Wnioskowana kwota dofinansowania to ponad 60 tys. zł. Pozostała kwota zostanie
wykorzystana na techniczną organizację uroczystości rocznicowych na Porytowym Wzgórzu i
w Momotach.
Profilaktyka zdrowia za norweskie pieniądze? I owszem, jeśli wniosek przejdzie
Od lewej: Bogumiła Kita, Małgorzata Wasilewska, Janusz Popielec, Krystyna Zyśko
Gdyby się udało, byłyby to pierwsze badania profilaktyczne na tak dużą skalę w
powiecie janowskim. Szansą są fundusze norweskie, o które chce się ubiegać janowskie
Starostwo. Do dyspozycji w skali kraju jest około 15,5 mln euro. Konkurs, ogłoszony przez
Ministerstwo Zdrowia, ma charakter ograniczony, a skierowany jest do 156 powiatów w Polsce.
Maksymalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się dany powiat, wynosi 1,2 mln zł.
Lista powiatów, uprawnionych do udziału w konkursie, została opracowana na podstawie
analizy przyczyn zgonów w latach 2009-2011. Brano pod uwagę m.in. nowotwory złośliwe oraz
choroby układu krążenia, układu oddechowego i trawiennego (raport przeprowadził Narodowy
Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny). To oznacza, że Starostwo ma
szansę pozyskać duże pieniądze na zapobieganie i zmniejszanie stopnia zachorowalności na
choroby cywilizacyjne wśród mieszkańców powiatu janowskiego. O powodzeniu
działania zadecyduje model promocji zdrowia i profilaktyki chorób, wypracowany przez
grupę osób, mających określoną wiedzę w tym zakresie. Być może, będzie też potrzebna
pomoc ekspertów w dziedzinie pozyskiwania funduszy norweskich na tego typu cele.
Na dzień dzisiejszy trudno określić, jaką formę działania wybiorą wnioskodawcy, tym
bardziej, że diagnozie problemu zdrowotnego musi towarzyszyć umiejętność dotarcia do
mieszkańców powiatu, a w dobie nowoczesnych form przekazu - zdaniem ekspertów,
starodawne ulotki i broszurki są mało efektywne. Oczywiście, jak w każdym wniosku,
trzeba trafnie oszacować wydatki, wyartykułować oczekiwania, ocenić możliwości, a na
koniec odnieść się do oczekiwanych efektów programu i zadbać o monitoring działania
w przyszłości.
W jakim kierunku pójdą działania? Na dzień dzisiejszy, trudno powiedzieć. Może w
kierunku wykrywania chorób nowotworowych (raka piersi, szyjki macicy, jelita grubego
oraz prostaty), a może w kierunku bezpłatnych szczepień przeciwko grypie i
pneumokokom u dzieci? Może trzeba bliżej przyjrzeć się próchnicy, wadom postawy i
otyłości u dzieci, może postawić na profilaktykę uzależnień i zaburzeń depresyjnych, a
może przebadać ludzi pod kątem cukrzycy, tarczycy, osteoporozy i gruźlicy? Sugestii
jest wiele, niektóre też dotyczą organizacji „Białych Niedziel” w mniejszych
miejscowościach. Ważne, by uświadomić ludziom, że „Lepiej jest zapobiegać, niż leczyć”, a
gdyby projekt przeszedł, to nawet kilka tys. osób mogłoby skorzystać z bezpłatnych badań czy
porad lekarzy specjalistów. Niestety, pozyskiwanie funduszy norweskich nie jest proste, a
szansę na realizację programów profilaktycznych otrzyma 1/3 powiatów ze 156 wytypowanych
przez Ministerstwo. Czy „naszym” się uda? Miejmy nadzieję, że tak.
Dodajmy, że program w 85 % finansowany jest z funduszy norweskich, a w 15 % - z
budżetu państwa. Artykuł opracowano na podstawie dyskusji uczestników spotkania, które
odbyło się 26 marca br.
Foto - galeria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_2990.html
By pomóc rodzinom „wyjść na prostą” - PUP realizuje pilotażowy projekt
Pieniądze przyznane, rodziny wybrane, porozumienia podpisane - Powiat Janowski
jako jeden z 40. powiatów w Polsce realizuje pilotażowy projekt „Schematom STOP!”. Liderem
projektu jest Powiatowy Urząd Pracy, który na aktywizację 10 rodzin wielodzietnych,
długotrwale bezrobotnych i korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej otrzymał
prawie 800 tys. zł.
Główną ideą projektu jest utworzenie - w stosunku do wytypowanych rodzin,
właściwego systemu współpracy Powiatowego Urzędu Pracy z instytucjami pomocy
społecznej oraz innymi instytucjami, działającymi w obszarze integracji i aktywizacji
społeczno-zawodowej. Ta współpraca odbywa się na dwóch płaszczyznach. Pierwsza dotyczy
metod pracy pracownika socjalnego z członkami danej rodziny. Taki „opiekun” „rejestruje”
problemy danej rodziny i określa dlań formy pomocy, które bywają różne. Jeśli ktoś ma
problemy z mówieniem - otrzyma pomoc logopedy, kiedy dzieci są zdolne - dostaną dodatkowe
zajęcia, ktoś ma nadwagę - trafi pod skrzydła diabetyka, ktoś ma próchnicę - skorzysta z usług
dentysty, a jeśli ktoś ma problemy emocjonalne - skorzysta z porad psychoterapeuty. To, m.in..
tego typu pomoc będzie finansowana z projektu. Dodajmy, że zadaniem opiekuna jest też
pokazanie możliwości rozwoju danej rodziny. Czasami w rodzinie jest jakaś „złota rączka”,
która samodzielnie wyremontuje dom (pod warunkiem, że otrzyma materiał), a czasami jest
ktoś, kto ma zdolności kulinarne czy krawieckie i w tym kierunku będzie się kształcić i szukać
pracy. W tym działaniu chodzi o to, by się wykazać i uwierzyć we własne siły, a więc
usamodzielnić. - Usamodzielnić, znaleźć pracę, a z czasem uwolnić się od pomocy systemowej
państwa - dopowiada Tomasz Kaproń - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. - W znalezieniu
pracy mają też pomóc organizowane przez nas szkolenia i kursy zawodowe, m.in. w zakresie
montażu kolektorów słonecznych i opieki nad osobami starszymi - tłumaczy Kaproń.
Drugą testowaną stroną „medalu” jest współpraca instytucji społecznych z urzędem
pracy, a więc dostosowanie i ujednolicenie podejmowanych przez nie działań w taki sposób, by
skutecznie i długofalowo pomóc danej rodzinie. Pomóc rodzinie ma też powstające w internacie
Zespołu Szkół Zawodowych Centrum dla Rodziny, które będzie miejscem realizacji działań
projektowych, a przede wszystkim miejscem spotkań specjalistów z rodzinami. Wzmocnieniu
więzi rodzinnych mają też służyć pikniki rodzinne, wyjazdy integracyjne oraz
zajęcia kulturalno - sportowe.
Dodajmy, że pieniądze przekazywane są transzami. Partnerami projektu jest
janowskie Starostwo, Gmina Janów Lubelski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzicie, Ośrodki
Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, Modliborzycach i Godziszowie oraz Janowskie
Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus” i Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
Przypomnijmy, że projekt jest realizowany w ramach pilotażowej części projektu
„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż”. Zadanie, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, zakończy się 31 marca 2015 roku.
Foto - galeria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_3029.html
Tekst; foto: Alina Boś
www.powiatjanowski.pl
Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy (od lewej):
Anna Wojtan, Tomasz Kaproń - Dyrektor, Anna Mazur
e-mail: [email protected]
strona 5
Panorama Powiatu Janowskiego
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Cd. ze str. 1
Wcześniej, przedstawiciele władz samorządowych, partii politycznych,
szkół i instytucji lokalnych oraz mieszkańcy powiatu janowskiego spotkali się na uroczystej
Mszy Św. w intencji Ojczyzny i „Żołnierzy Wyklętych” w janowskim Sanktuarium. Oddając
hołd bohaterom tamtych lat, polecano Bogu sprawy narodowe naszego kraju. Modlono się
również o pokój na Ukrainie. Modlitwę prowadził ks. kan. dr Jacek Staszak.
- „Nie lękam się” - te słowa przyświecały żołnierzom antykomunistycznego i
niepodległościowego podziemia, potępionym i zapomnianym po 1945 roku, z których wielu
pochodziło z naszych okolic i ukrywało się w Lasach Janowskich. „Żołnierze Wyklęci” nie
poddali się, nie zwątpili i kiedy niemieckiego okupanta zastąpił sowiecki, „Niezłomni” nadal
walczyli o wolność naszego narodu, bo chcieli Ojczyzny wolnej i niepodległej - podkreślał
kapłan. Dalej duchowny zaznaczył, że „Pamięć o Tych, którzy podjęli nierówną, ale świętą
walkę o niepodległy byt państwa polskiego, była przez władze komunistyczne zacierana”. - Za
swoją postawę, za przeciwstawianie się sowieckiej agresji i reżimowi komunistycznemu byli
mordowani, osadzani w więzieniach. Dzisiaj odsłania się prawda o „Niezłomnych”, dzisiaj oddając Im hołd, wołamy „Cześć Ich Pamięci” - mówił.
Kwiaty składa delegacja OSP Modliborzyce (od lewej): Jarosław Małek,
Tomasz Taradyś, Józef Kamiński
O bitwie z 29 września 1939 r. we wsi Dzwola
(...) Polskie natarcie dochodzi do zabudowań wschodniej strony wsi Dzwola. Jazgot
broni maszynowej i setek kb nie milknie nawet na chwilę. Spieszone szwadrony ułanów 22-ego
pułku wypędzają Niemców z opłotków i zabudowań. Ułani rzucają granaty, błyski, detonacje i
świst odłamków. Niemcy ostro ostrzeliwują się zza muru
wokół kościoła. Zaskoczeni nagłym atakiem i zmasowanym
ostrzałem tam znaleźli schronienie. To ich główny bastion
oporu. Atakują ich oddziały polskiej piechoty. W centrum wsi
stoją gęsto stłoczone kolumny pojazdów wojskowych,
transporterów, ciągników artyleryjskich, ciężarówek. Spod
nich również ostrzeliwują się ukryci niemieccy żołnierze.
Odzywa się polska bateria artylerii. Siedemdziesiątki piątki
biją salwami na niemieckie pojazdy i plac wokół kościoła.
Błyski, huki wybuchów i gejzery poderwanej ziemi
przemieszanej z gorącymi odłamkami lecą w powietrze.
Huraganowy ostrzał krzyżuje się ze wszystkich stron. Wśród
zaskoczonej ludności wsi wybucha panika. Zszokowani
cywile szukają chaotycznie schronienia, grupki ich
przebiegają między opłotkami. W tym piekle, niektórzy
miotają się we wszystkich kierunkach. Gęsto padają ranni.
Kilkadziesiąt metrów od kościoła leży ciężko ranna kobieta.
Z trudem unosi głowę i zaczyna rozpaczliwie krzyczeć.
'Przestańcie strzelać! Błagam, ja umieram, ja muszę do
spowiedzi!. Boże, ja muszę księdza! Błagam - księdza!
Kwiaty składa delegacja Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa: Elżbieta Moskal,
Teresa Biernat - Dyrektor, Małgorzata Łukasz, ...- uczeń klasy mundurowej
- ... Im pamięć odebrano. Cześć, szacunek, nadzieję wolności jak śmieć zdeptano deklamowała pod koniec nabożeństwa Teresa Duda.
Przypomnijmy, że Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” przypada na
dzień 1 marca, kiedy to w mokotowskim więzieniu zostali zamordowani przywódcy Zrzeszenia
„Wolność i Niezawisłość”, m.in... ppłk Łukasz Ciepliński. To właśnie o tym oficerze Wojska
Polskiego, na rynku miasta, przed kamieniem poświęconym „Żołnierzom Wyklętym”, mówił
Jan Frania - Radny Województwa Lubelskiego. - Ppłk Ciepliński, w grypsach do żony i 4letniego syna, pisał tak: „Odbiorą mi tylko życie. A to nie najważniejsze (...)”. „Wam teraz
będzie najgorzej, bo to na was spadnie cała represja za moje działanie, ale może znajdą się
dobrzy ludzie i pomogą...”, niestety, ta pomoc wtedy nie nadeszła. Za czasów PRL-u pamięć o
„Żołnierzach Wyklętych” była tępiona i dlatego dobrze się stało, że - z inicjatywy śp. Lecha
Kaczyńskiego - Prezydenta RP, w 2011 roku Sejm podjął ustawę o ustanowieniu 1 marca
świętem państwowym, obchodzonym jako Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” tłumaczył. Dodajmy, że organizatorem uroczystości był Jerzy Bielecki - Starosta Janowski.
Podobne uroczystości odbyły się w Modliborzycach .
Foto - galeria:http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_2918.html
http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_2934.html
Przestańcie strzelać!”.
Krztusi się od szlochu. Przez kanonadę wystrzałów, unosi się nad polem bitwy
nieludzkie wycie umierającego człowieka. Przez potrzaskane ułamkami okna plebanii ksiądz
Panecki słyszy błaganie. Bez chwili namysłu ubiera się szybko, zakłada krzywo stułę, chwyta
Najświętszy Sakrament, oleje i biegnie do drzwi..., a tam - kościelny! Ze łzami w oczach pada on
na kolana i chwyta oburącz księdza za nogi i krzyczy: „Nie, nie dam, zabiją księdza, zabiją, nie
wolno iść”. Ksiądz przez chwilę mocuje się z kościelnym, odpycha go resztkami sił i patrząc w
przerażone oczy krzyczy: „Ja muszę iść człowieku!. Tam mnie potrzebują! To mój obowiązek!
Muszę iść, tam umierają ludzie! Słyszysz! Wychodzi z plebanii wyprostowany prosto w serce
bitewnego cyklonu. I staje się cud! Setki pocisków sypie się jak grad ze wszystkich stron.
Odłamki szarpią sutannę. A on, idzie nadal przepojony wiarą, że tak trzeba, że tak musi być, bez
wahania, na spotkanie śmierci, z rozwianymi włosami, z przekrzywioną stułą, w postrzelanej
sutannie. Już klęka przy rannej. Lewą dłoń kładzie na rozgorączkowanym czole, gładzi włosy.
Już słucha, spowiada, modli się, namaszcza i błogosławi. A szał bitewny stygnie. Strzały
zaczynają cichnąć. Milkną jeden po drugim stanowiska strzeleckie. Zanika zupełnie strzelanina.
Nad polem bitwy zapada nagła, głucha cisza. Zza muru wokół kościoła wygląda kilkadziesiąt
niemieckich hełmów. Polscy żołnierze leżą jak zaczarowani. Z opłotków wsi wychylają nosy co
odważniejsi mieszkańcy Dzwoli. Bo chwila to jest niezwykła. Kobieta zmarła, opatrzona
sakramentami, pojednana z Bogiem. Ksiądz chwilę jeszcze szeptał słowa modlitwy, wstał i
zaczął obchodzić wszystkich rannych i zabitych. Niemców i Polaków, cywilów i żołnierzy,
katolików i protestantów. Spowiadał, namaszczał, modlił się za nimi. Opatrzono i zniesiono
rannych. Ale bitwa jeszcze się nie zakończyła (...).
Tomasz Żuławski; foto: archiwum domowe Sławomira Góry z Konstantowa
(opracowanie powstało na podstawie relacji mieszkańców wsi Dzwola o bitwie z 29
września 1939 roku. Jest to fragment pracy o księdzu Paneckim)
W 4. rocznicę katastrofy smoleńskiej...
Wczoraj wieczorem w Janowie Lubelskim, w czwartą rocznicę katastrofy
smoleńskiej oddano hołd jej ofiarom. W intencji 96 ofiar modlono się podczas mszy św. w
janowskim Sanktuarium, po czym na Placu Maryjnym przy Kamieniu Smoleńskim złożono
kwiaty, zapalono znicze. Podczas modlitwy, ks. proboszcz dr Jacek Staszak podkreślał, iż
„należy dbać o miejsce i pamięć tych, którzy zginęli. Za śmierć dla jutra, za ten lot tragiczny, o
Polsko odmów odpoczynek wieczny”. Podczas modlitwy odśpiewano też pieśń „Boże, coś
Polskę”. Przypomnijmy, że w katastrofie lotniczej zginęła elita intelektualna polskiego narodu,
w tym Lech Kaczyński - Prezydent RP wraz z małżonką.
Tekst; foto: Edyta Sołtys
Foto - galeria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_3037.html
W 70. rocznicę pacyfikacji Szczecyna
Drugiego lutego br. minęła 70. rocznica pacyfikacji Szczecyna w gminie
Gościeradów w powiecie kraśnickim. Uroczystości patriotyczno - religijne rozpoczęły się od
uroczystej mszy św. w intencji pomordowanych w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego. Jak
co roku, uczestnicy uroczystości przy pobliskiej kapliczce i zbiorowej mogile złożyli kwiaty i
zapalili znicze. Ciekawym akcentem rocznicowego spotkania była wzruszająca akademia
Wieniec składa delegacja Prawa i Sprawiedliwości (od lewej): Antoni Kulpa, Jan Frania, Artur Pizoń
szkolna „Ku pamięci i przestrodze” w
wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej
im. Karola Konopki. Dodajmy, że w
uroczystościach wzięło udział około 200
osób, w tym dwaj przedstawiciele powiatu
janowskiego - Jan Frania - Radny
Województwa Lubelskiego i Artur Pizoń Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i
Zarządzania Kryzysowego janowskiego
Starostwa.
Przypomnijmy, że 2. lutego 1944 roku
Szczecyn wraz z sąsiednimi
miejscowościami - Borowem, Wólką
Szczecką, Łążkiem Zaklikowskim i Łążkiem
Chwałowskim został spacyfikowany przez
kilkutysięczną ekspedycję niemiecką.
Szacuje się, że w pacyfikacji tychże
miejscowości zginęło około 1250 osób, w
t y m p o n a d 3 0 0 d z i e c i .
http://powiatjanowski.pl/podglad_ne
Tekst; foto: Alina Boś
wsa_n_2882.html
strona 6
www.powiatjanowski.pl
e-mail: [email protected]
Panorama Powiatu Janowskiego
Sesja powiatowa. Temat przewodni - fundusze PFRON i bezpieczeństwo powiatu
Wręczeniem dyplomów i nagród uczestnikom Konkursu Wiedzy o Samorządzie
Terytorialnym rozpoczęła się 28 marca br. XLIV sesja Rady Powiatu w Janowie Lubelskim.
Podczas konkursu, młodzi ludzie wykazywali się wiedzą, m.in.. w zakresie organizacji i
kompetencji jednostek samorządu terytorialnego. Na szczeblu powiatowym konkurs wygrał
Mariusz Bożek z Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza. Do etapu
wojewódzkiego z tejże szkoły (oprócz Mariusza) zakwalifikowała się również Olga Sosnówka
oraz dwoje uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych - Anna Wiechnik i Krzysztof Biernat, który
w eliminacjach wojewódzkich zajął siódme miejsce. Tego dnia, podziękowania i gratulacje
powędrowały również w stronę nauczycieli opiekunów oraz dyrektorów szkół.
Kolejny punkt sesji dotyczył zmian w budżecie w zakresie zwiększenia puli środków
finansowych na inwestycje o kwotę 4,1 mln zł. Po zmianach, na inwestycje przewidziano 10,5
mln zł. Chodzi o budowę Zakładu Aktywności Zawodowej przy szpitalu powiatowym.
Dodajmy, że będzie to zakład budżetowy Starostwa Powiatowego, w którym pracę znajdzie
około 50. osób, w tym 35 osób niepełnosprawnych. Kolejna zmiana dotyczyła, m.in.
zwiększenia udziału środków własnych na modernizację 2,5-kilometrowego odcinka drogi
powiatowej Zdziłowice - Batorz z programu odbudowy dróg lokalnych.
Tego dnia radni zatwierdzili też podział środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych w 2014 roku. Do dyspozycji jest prawie 955 tys. zł, z czego
około 665 tys. zł stanowi dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Kwota około 178 tys.
zł „powędruje” na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze, natomiast 38 tys. zł stanowi dofinansowanie likwidacji
barier architektonicznych. Na rehabilitację zawodową zaplanowano 20 tys. zł, na turnusy
rehabilitacyjne około 5 tys. zł, na sport, turystykę, kulturę i rekreację osób niepełnosprawnych
przewidziano ponad 22 tys. zł, a na dofinansowanie „likwidacji w komunikowaniu się i
technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych” - 25 tys. zł.
W dalszej części sesji radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu
unijnego, pn. „Uczniowskie staże narzędziem do podniesienia umiejętności zawodowych”.
Biblioteka w Janowie zostaje
Dobra, choć nieoficjalna nowina przed świętami. Filia Biblioteki Pedagogicznej w
Janowie Lubelskim zostaje - tego typu informacje płyną z Lublina. O sprawie informowali radni
wojewódzcy: Jan Frania, Krzysztof Babisz i Piotr Rzetelski oraz Posłowie na Sejm RP Sławomir Zawiślak i Jacek Czerniak.
Na spotkaniu w bibliotece (od lewej): Jerzy Bielecki, Anna Łopata-Żuraw, Sławomir Zawiślak
Gminy dostały kasę na solary
Dodajmy, że projekt o wartości prawie 400 tys. zł będzie realizowany w Zespole Szkół
Zawodowych. Zadanie dotyczy płatnych staży zawodowych (w czasie wakacji) dla ponad 100
uczniów technikum o różnych specjalnościach. Każdy z nich otrzyma wynagrodzenie w
wysokości 1500 zł oraz zwrot kosztów dojazdu. W ramach projektu, do pracowni
samochodowej zostanie również zakupiony sprzęt pomiarowy i diagnostyczny o wartości 150
tys. zł, co - zdaniem wnioskodawców, „wpłynie na unowocześnienie bazy dydaktycznej
warsztatów szkolnych”.
Drugą część sesji poświecono sprawom bezpieczeństwa w powiecie janowskim.
Sprawozdania z działalności Komendy Społecznej Straży Rybackiej, Komendy Powiatowej
Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej niosą
ciekawe informacje, o których w następnym numerze Panoramy.
Foto - galeria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_2996.html
Kiedy w ubiegłym roku na listopadowej sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego
większością głosów przyjmowano uchwałę intencyjną w sprawie likwidacji 11 filii bibliotek
pedagogicznych, nikt nie przypuszczał, że „ostanie się” nasza i tomaszowska. - Uchwałę
intencyjną przyjęto przy sprzeciwie tylko radnych Prawa i Sprawiedliwości - w tej sprawie
twardo oponował radny Frania - uściśla Jerzy Bielecki - Starosta Janowski... I przy głosach
wstrzymujących Sojuszu Lewicy Demokratycznej - uściślamy dalej. Co prawda, radny
Rzetelski zagłosował za likwidacją biblioteki, ale tylko dlatego, że wcześniej otrzymał 3-krotne
zapewnienie Jacka Sobczaka - członka Zarządu Województwa, że w przypadku odmowy
przejęcia filii przez samorząd lokalny, biblioteka nadal pozostanie w strukturach
marszałkowskich.
Na sprawę od samego początku krzywo patrzył Jerzy Bielecki - Starosta Janowski,
broniąc się „rękami i nogami” przed przejęciem „nowego zadania bez pokrycia finansowego”. Bibliotekę przejmiemy, jeśli dostaniemy pieniądze na jej utrzymanie - ripostował. Podobnego
zdania byli radni powiatowi.
Tak mijał miesiąc po miesiącu, aż gruchnęła nowina, że biblioteki w Janowie i
Tomaszowie Lubelskim zostają na dotychczasowych zasadach. Satysfakcji z obrotu sprawy nie
kryje Bielecki. - Dobrze, że zwyciężył rozsądek - komentuje lakonicznie, wspominając o
zaangażowaniu w obronę biblioteki Posła Zawiślaka. Dodajmy, że w obronie biblioteki
występował też Poseł Jacek Czerniak z SLD.
Radości z dobrego zakończenia bibliotecznej „zawieruchy” nie kryje też Anna Żuraw
- Łopata - dyrektor biblioteki. - Nie ukrywam, że byłam zaniepokojona tą sytuacją, podobnie jak
czytelnicy, ale najważniejsze, że wszystko dobrze się skończyło. Tą drogą chciałabym
serdecznie podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w jej obronę - mówi zadowolona.
Dodajmy, że ostateczna decyzja zapadnie 30. kwietnia br. na sesji Sejmiku Województwa
Lubelskiego.
Co dalej z sądem w Janowie?
Około 24 mln zł trafi do powiatu janowskiego na zakup i instalację solarów i pieców
Trzy sądy w województwie lubelskim wracają na „stare śmieci”. Staro-nowe tabliczki
na kotły centralnego ogrzewania, wykorzystujące biomasę. Umowy w tej sprawie podpisują
z napisem „Sąd Rejonowy” pojawią się na budynkach w Opolu Lubelskim, Rykach i
obecnie mieszkańcy 3 gmin: Janowa
Krasnymstawie, ale nie w Janowie Lubelskim. Likwidowane przez reformę Gowina sądy
Lubelskiego, Dzwoli i Potoka
powracają do „macierzy” za sprawą nowelizacji prawa o ustroju sądów przez Prezydenta
Wielkiego. W pozostałych gminach Bronisława Komorowskiego. Prawa, zezwalającego na przywrócenie tych sądów rejonowych,
chodzi o Batorz, Chrzanów i
do których rocznie wpływa minimum 5 tys. spraw i które swoim zasięgiem obejmują co
Godziszów, umowy o
najmniej 50 tys. mieszkańców. Niestety, w przypadku Janowa w 2012 roku żaden warunek nie
dofinansowanie zostaną podpisane
został spełniony, jednakże nadzieję stwarza pewna „możliwość”, którą przewidziano w ustawie.
najprawdopodobniej w przyszłym
Chodzi o zapis, który dopuszcza tworzenie sądu (nawet przy mniejszej liczbie ludności), jeżeli
miesiącu, natomiast gmina
wpływ
spraw przekracza 5 tysięcy rocznie - to właśnie ten warunek został spełniony w 2013
Modliborzyce „czeka” na
roku w przypadku „naszego” sądu, a jeśli zostanie spełniony i w roku bieżącym, to sąd będzie
dofinansowanie na liście
kwalifikował się do „powrotu” z Biłgoraja.
rankingowej.
- Stosowny wniosek o przywrócenie sądu w Janowie zostanie złożony do Ministra
Zadanie jest realizowane ze
Sprawiedliwości
najprawdopodobniej w przyszłym roku - mówi Bartosz Piech - Wicestarosta
środków unijnych przez Urząd
Janowski.
M a r s z a ł k o w s k i Wo j e w ó d z t w a
Przypomnijmy, że do kontrowersyjnej reorganizacji sądów rejonowych doszło na
Lubelskiego w ramach działania 6.2
Foto: internet „Energia przyjazna środowisku”. Tekst; foto: Alina Boś przełomie 2012/2013 roku.
www.powiatjanowski.pl
e-mail: [email protected]
strona 7
Panorama Powiatu Janowskiego
Dwie kobiety uratowały życie mężczyzny
FV Concept zaprasza do współpracy plantatorów
„Sangę” - najlepszą odmianę sadzonki deserowej ze szkółki w Skierniewicach oferuje
bezpłatnie producentom truskawek firma VF Concept. Obecnie, zakład podpisuje umowy z
plantatorami, którzy decydują się na jej uprawę. - W umowie określamy minimalną ilość
truskawki, którą producent musi nam dostarczyć przez 4 lata. Szacowany zbiór owoców z
hektara to 10-15 ton rocznie, czyli przez 4 lata rolnik musi nam dostarczyć minimum 40 ton.
Jeżeli się z tej umowy wywiąże, to dostanie od nas sadzonki gratis, jeżeli nie, to będzie musiał
nam te pieniądze z czasem zwrócić. Oczywiście, w umowie gwarantujemy ceny minimalne informuje Waldemar Jakubaszek - Prezes firmy. Dodajmy, że koszt kwalifikowanej sadzonki
wynosi 12 tys. zł na hektar i że plantatorzy - na koszt firmy, przechodzą różnego rodzaju
szkolenia na temat sposobu sadzenia, ochrony i pielęgnacji roślin. Warto zauważyć, że jesienią
VF Concept planuje rozszerzyć działalność, oferując plantatorom - oprócz sadzonek truskawek,
kwalifikowane sadzonki maliny wiosennej i jesiennej na podobnych warunkach. W przypadku
truskawki i maliny, wymagany areał uprawowy to minimum pół hektara. - Nie możemy się
uzależniać od jednego produktu, truskawka się kończy, za chwilę jest malina, czyli maszyny nie
stoją i nie ma przerw w pracy. To jest dobry interes i dla nas, i dla plantatora - ocenia Jakubaszek.
Gdzie „powędrują” nasze owoce? - 70 % trafi do krajów Unii Europejskiej, 10 % - na
Wschód, a pozostałe 20 % to rynek krajowy - informuje prezes. Dodajmy, że w firmie pracuje 90
osób, a w sezonie - około 150 ogółem. Zainteresowani mogą dzwonić na numer tel. (81) 506 50
00. - Zapraszamy do współpracy - zachęca Prezes.
Od lewej: Andrzej Wiśniewski - Dyrektor szpitala, Jerzy Bielecki - Starosta Janowski,
Danuta Pachuta, Wiesława Łebko
Gdyby nie ich refleks, zdecydowanie i odwaga, poniedziałkowy poranek 17. marca
dla pewnego desperata mógłby się skończyć źle. To ich postawa i natychmiastowa reakcja
uratowały życie pacjenta - mowa o Wiesławie Łebko - pielęgniarce i Danucie Pachuta - salowej paniach, pracujących na Oddziale Wewnętrznym janowskiego szpitala.
- Jestem dumny, że w naszym szpitalu pracują ludzie, którzy wiedzą, co robią i zawsze
są na swoim miejscu. Narażając własne życie i zdrowie, ocaliły Panie drugiego człowieka - taka
postawa jest na wagę złota - mówił 31. marca, wręczając kwiaty i dziękując, Jerzy Bielecki Starosta Janowski. Do podziękowań i gratulacji przyłączyli się również inni uczestnicy Rady
Społecznej janowskiego szpitala, przyłącza się również Panorama Powiatu Janowskiego.
Prof. Józef Zając otrzymał honoris causa
Prof. Józef Zając - rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie 4
kwietnia br. otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu w Łucku na Ukrainie. Ten
zaszczytny tytuł polskiemu uczonemu przyznała łucka Rada Uczonych, doceniając jego
wieloletni dorobek naukowy oraz działalność na rzecz poprawy stosunków polsko-ukraińskich.
Przypomnijmy, że tego typu wyróżnienie stanowi honorowy stopień naukowy, nadawany przez
uczelnie (od ponad 500 lat) osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury.
Dodajmy, że prof. Zając urodził się i mieszka w Potoku - Stanach Kolonii Trzeciej
(obecnie Stany Nowe) w gminie Potok Wielki. Karierę naukową rozpoczął w latach 70. ub.
wieku w Instytucie Matematyki Polskiej Akademii Nauk, gdzie pracował ponad 20 lat. Przez
lata współpracował z ośrodkami naukowymi w Finlandii, Izraelu, Japonii, Meksyku,
Niemczech, Ukrainie i USA. Jest wykładowcą akademickim przedmiotów matematycznych i
ekonomicznych, które prowadzi w języku polskim i angielskim. W latach '90 pracował na
Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim i Akademii Polonijnej w
Częstochowie. W 2001 roku został
rektorem PWSZ w Chełmie, a w
2011 - Senatorem RP. Jest autorem
kilkudziesięciu prac naukowych (z
których kilka dotyczy nawigacji
powietrznej) oraz pilotem
szybowcowym i samolotowym, a
także członkiem janowskiego Koła
Łowieckiego „Darz Bór”.
Wy r ó ż n i o n y, m . i n . O r d e r e m
Odrodzenia Polski - Polonia
Restituta i Złotym Krzyżem Zasługi,
z ramienia Ministerstwa Edukacji
Narodowej recenzuje podręczniki
szkolne z zakresu matematyki.
Oczywiście, wśród wielu zasług,
nie można pominąć ogromnego
zaangażowania w dziedzinie
wychowania i kształcenia kadry
naukowej w zakresie matematyki i
ekonomii.
Panie Profesorze, gratulacje!
foto: archiwum PWSZ w Chełmie
Czy warto „Zawrócić”?
Dnia 2 kwietnia br., w Sali Widowiskowej Janowskiego Ośrodka Kultury odbyło się
spotkanie autorskie z drem Zdzisławem Sałdanem, doświadczonym i cenionym pediatrą, który
promował swoją debiutancką powieść, pt. „Zawrócić”. Książka ta liczy 258 stron, została
wydana w miękkiej oprawie przez Warszawską Firmę Wydawniczą. Spotkanie cieszyło się dużą
popularnością, przyciągnęło wielu gości, m.in. rodzinę, przyjaciół i wielbicieli talentu
początkującego literata. Uczestnicy obejrzeli krótki reportaż, zrealizowany przez internetową
telewizję - ITV Lublin, opowiadający m.in.. o życiu doktora i kulisach powstania powieści.
Zdzisław Sałdan mówił w nim: „trochę tak późno debiutuję, ma to jednak swoją wartość, bo
wbrew pozorom na różne rzeczy z wiekiem patrzy się zdecydowanie inaczej. Może młodemu
człowiekowi trudno w to uwierzyć, ale nawet taka percepcja rzeczywistości, jak się ma trochę
więcej lat, jest inna. Prosty przykład - jak jesteśmy młodzi to żyjemy pełnią życia, gdzieś tam
wyjeżdżamy, gdzieś podróżujemy i dzień biegnie za dniem, a teraz potrafię już zauważyć piękno
krajobrazu, piękno przyrody, co dawniej mi się po prostu przesuwało, bez jakiegoś większego
zastanowienia. Myślę, że z taką wrażliwością twórczą czy literacką, mówiąc wielkimi słowami,
jest podobnie, do pewnych rzeczy trzeba po prostu dojrzeć”.
Następnie, powieściopisarz, mówiący już na żywo, a nie ze szklanego ekranu, w
niezwykle błyskotliwym i żartobliwym tonie relacjonował uczestnikom opinie najbliższych mu
osób na temat swojego dzieła. Stwierdził, iż „różne były głosy i to jest fajne, bo każdy zwrócił w
tej książce uwagę na coś innego”. Dr Sałdan dał się poznać także jako autor wierszy o
zabarwieniu satyrycznym. W niepublikowanym tomiku zatytułowanym „Bajki dla
zaangażowanych”, trafnie diagnozuje współczesne zjawiska m.in.. celebrytyzmu (pojęcie
określające osoby znane z tego, że są znane); z wyczuwalną ironią opisuje groteskową część
politycznej rzeczywistości.
Tekst; foto: Edyta Sołtys Tekst; foto: Alina Boś
strona 8
www.powiatjanowski.pl
Sadzonki zdejmuje na nowo zakładanej plantacji truskawek
Tomasz Sochaj z Lutego w gminie Modliborzyce
Zarząd „Janowianki ” sadzi las...
foto: Internet
Ponad tysiąc drzew posadzili niedawno w Lasach
Janowskich Członkowie Zarządu Miejskiego Klubu
Sportowego „Janowianka”. Panowie, wspierani przez Tadeusza
Fusiarę - leśnika z janowskiego Nadleśnictwa, sadzili sosny. Drzewa posadziliśmy w ramach rewanżu za sponsoring
finansowy Nadleśnictwa - mówi Zygmunt Wasilewski - Prezes
Klubu. Dodajmy, że „Janowianka” liczy obecnie około 130
zawodników. Trenerem piłkarzy jest Marek Krzysztoń.
Przypomnijmy, że Klub powstał w 1922 r.
Zegar słoneczny. Nietypowy prezent dla kobiety
Nietypowy prezent na urodziny podarował
swojej żonie jeden z mieszkańców Janowa. Miast
kwiatów i upominków podarował jej... piękny stylowy
zegar słoneczny. Mowa o Radosławie Czubie, który dla
swojej małżonki Urszuli zegar obliczył i zaprojektował, a
o jego wyżłobienie w kamieniu poprosił kolegę rzeźbiarza
- Zbigniewa Janusa. Zadanie proste nie było. Wymagało zarówno od projektanta, jak i wykonawcy, pomysłowości,
wiedzy i precyzji, o fantazji nie wspominając. Piękny, a
przy tym pokaźny i dokładny zegar (dokładność zegarów
słonecznych mieści się w granicach do 5 minut) stanął w
ogrodzie, gdzie stanowi swego rodzaju atrakcję i
oryginalny element dekoracyjny. - Jeśli chciałby go ktoś
zobaczyć, chętnie pokażę, najlepiej w piękny słoneczny
dzień - deklaruje pan Radosław.
Przyrząd, wykonany z piaskowca, ma
kwadratowy cyferblat o wymiarach 60x60cm i grubo
ponad metr wysokości. Prócz podziałki godzinowej, na
zegarze znajduje się również kalendarz, określający
najdłuższy i najkrótszy dzień w roku oraz równonoc, a
także dwie prywatne deklinacje - datę ślubu Urszuli i
Radosława oraz urodzin ich córki Igi. W kamieniu na foto: archiwum domowe U. i R. Czubów
cokole wyryto dwie sentencje: „Czas rządzi światem - czasem rządzi Bóg” (autorstwa pana
Radosława) i „Człowiek stworzony do pracy, jak ptak do lotu” autorstwa Eugeniusza - jego
ojca). Na gnomonie (wskazówce, rzucającej cień na tarczę zegarową) umieszczono dwa napisy:
Urszula - „Znaczę tylko szczęśliwe godziny”, Radosław - „Wiem, komu zaufałem”. Dodajmy,
że jest to jeden z tysiąca zegarów słonecznych w Polsce i drugi w Janowie (pierwszy znajduje się
na wieży w Sanktuarium).
Pierwszy od prawej: Zdzisław Sałdan
Foto - galeria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_3011.html
e-mail: [email protected]
Panorama Powiatu Janowskiego
„Czytam” obrazy starych mistrzów - mówi Tatiana Borisovna - Majewska
W Janowskim Ośrodku Kultury miała miejsce wystawa malarstwa Tatiany Borisovny
- Majewskiej. Malarka urodziła się w Rosji, ale od 20 lat mieszka w Polsce. Jak sama mówi,
nieraz tęskni za Rosją. - Rosja jest piękna, a zostawić Rosję nie każdy się odważy - częściej robią
to kobiety, jadąc za mężem (ja tak zrobiłam) - żartuje, dodając, że „Polacy i Rosjanie mają
podobne słowiańskie dusze”
Przez obrazy pani Tatiany przebija pewna nostalgia i tęsknota. - W moich pracach
malarstwo realistyczne styka się z abstrakcyjnym - jest to takie jakby przebudzenie, kiedy
budzimy się i nie wiemy, czy to już realność, czy może jeszcze fantazja. Często mi się śni, że
maluję, ale te obrazy są nierealne i niemożliwe do odtworzenia - tłumaczy artystka.
Pani Tatiana maluje codziennie. - Pamiętam jeszcze z dzieciństwa słowa pewnego
nauczyciela, który powtarzał: „Ni dnia bez kropki farby”, ale prawda jest taka, że bez
natchnienia nie ma malowania. Ja nie zawsze myślę o tym, co maluję - nieraz to robię jakby w
podświadomości, nie bojąc się tego, co w niej znajdę. Wszystkim się wydaje, że ta praca
uspokaja i relaksuje, ale nie zawsze tak jest. Nieraz bywa zbyt emocjonująca - wszystko zależy
od tego, co się maluje i w jakiej chwili.
Pani Tatiana malowała od dziecka. - Zawsze miałam w fartuszku ołówki, zawsze
rysowałam i malowałam. W wieku 11 lat poszłam do szkoły plastycznej, potem do szkoły
artystycznej, potem studiowałam, a nauka malarstwa w Rosji była i jest na bardzo wysokim
poziomie... Od tamtej pory ciągle się uczę, obserwuję świat i „czytam” obrazy starych mistrzów.
Maluję kompozycje tematyczne, akty, kwiaty i wszystko, co mnie otacza, co piękne... Mam
kolegów i przyjaciół (malarzy i konserwatorów) w Rosji i w Polsce, często się spotykamy,
rozmawiamy...
O kunszcie malarskim gościa wypowiada się malarz Leszek Waberski, który na co
dzień pracuje w JOK-u jako instruktor ds. plastyki. - Widać, że prace wyszły spod bardzo
zręcznej ręki. Malarka odnajduje się w obszarze realizmu, ale i trzeci plan obrazu potrafi w
Od lewej: Andrzej Gorzelewski, Tatiana Borisovna - Majewska, Wiesława Król
sposób umiejętny zaaranżować. Również kolorystyka jest oryginalna i spoista (wszystkie prace
mają w sobie wspólny rys), co charakteryzuje twórców szczególnie utalentowanych.
Dodajmy, że prace pani Tatiany można oglądać w prywatnych kolekcjach w
Czechach, Niemczech, Polsce i Rosji. http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_2842.html
Najlepiej maluje się na plenerach - tłumaczy Stefania Wójcik
Od lewej: Stefania Wójcik, Leszek Waberski
Ponad 100 obrazów Stefanii Wójcik - janowskiej malarki można oglądać w
Janowskim Ośrodku Kultury. Na ekspozycję składają się pejzaże, kwiaty i martwa natura. Najczęściej maluję krajobrazy, a najlepiej mi się maluje na plenerach - to spoglądanie na piękno
natury budzi emocje, a najlepsze prace powstają tam, gdzie się maluje „na żywo” - światła nie da
się złapać w zamkniętej przestrzeni - tłumaczy malarka.
Pani Stefania od wielu lat pracuje w miejscowej szkole podstawowej. Jako wieloletni
nauczyciel i doświadczony pedagog zauważa pewne zmiany w podejściu dzieci do malowania. Niepokoi brak koncentracji i wytrwałości - w erze Internetu dzieci szybko się nudzą,
Kamil Momot „szuka interesujących twarzy”
Podobizny ze świata muzyki i sceny (m.in. Boba Marleya i Roberta De Niro),
wizerunki piłkarzy, wikinga czy strasznego zombie można obejrzeć na wystawie rysunków w
Domu Nauczyciela na ul. Ogrodowej w Janowie Lubelskim. Autorem prac jest Kamil Momot uczeń „starego” ogólniaka. Chęć do rysowania w małym Kamilu zaszczepiła babcia Tereska. Dużo czasu spędzał z babcią, a ołówek, kredka i długopis zawsze były w jego ręku - wspomina
pani Beata, mama Kamila.
- O tak! Kamil na każdej lekcji słuchał nauczyciela, a w międzyczasie, w zeszycie
zawsze coś rysował - żartuje Grażyna Kras - Wicedyrektor janowskiego gimnazjum.
„Na poważnie” swoją „przygodę z ołówkiem” 19-latek zaczął w 2009 roku pod okiem
Krzysztofa Biżka - nauczyciela gimnazjum. Kamila wspierają rodzice i siostra. Dumy z wnuka
nie kryje również dziadek. - Prace dziecka dla matki i ojca są zawsze najlepsze, ale - według
mnie, Kamil jest zdolny i chciałam się Państwu nim pochwalić - mówi wzruszonym głosem pani
Beata. - Kamil skromność ma po mamie, a talent po tacie - uzupełnia wesoło pan Robert, ojciec
maturzysty. Kamil jest samoukiem, a rysując, szuka interesujących twarzy. - Rysunek ołówkiem
to odskocznia od codzienności. to coś, co lubię Niekiedy działam pod wpływem emocji - obejrzę
jakiś film czy program, który mnie poruszy, i już wiem, że muszę to oddać na papierze tłumaczy. Tegoroczny maturzysta zajmuje się również karykaturą - ostatnio charytatywnie
rysował podobizny „wawrzynkowych” dzieci na choince integracyjnej. Dodajmy, że
organizatorem wystawy młodego artysty jest janowskie Muzeum Regionalne.
Foto - galeria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_2914.html
niecierpliwią, wolą malować w komputerze niż na papierze. Niepokoją też obrazy, malowane
przez dzieci - niektóre rysunki przedstawiają smutne i samotne, skulone postacie, a niektóre,
pełne czerwonych plam krwi, świadczą o przemocy i agresji - zauważa.
Kolejna sprawa dotyczy podejścia rodziców do planów życiowych dziecka. - W
ostatnich latach - ze względu na duże bezrobocie, rodzice kładą coraz większy nacisk nie na
wolny zawód typu rysownik czy malarz, ale na konkretny, praktyczny, przynoszący dochody.
Kiedyś jedna z matek wykazywała wielkie niezadowolenie z pasji malarskich syna, ale ja w
niego wierzyłam, ukierunkowywałam i ten chłopak skończył studia plastyczne, został
wykładowcą na uniwersytecie, a po latach dziękował mi za „bakcyla”, którego mu wszczepiłam
- wspomina ze śmiechem malarka.
Przypomnijmy, że pani Stefania od kilkunastu lat jest członkiem Polskiego
Stowarzyszenia Plastyków, że uczestniczy w wystawach malarskich, plenerach krajowych i
międzynarodowych, że jej uczniowie zdobywają laury na krajowych i międzynarodowych
konkursach plastycznych. - Praca z dziećmi daje mi wielką radość. Dzieci trzeba
ukierunkowywać, ale nie wolno im niczego narzucać - po prostu, trzeba pozwolić im na
samodzielną twórczość - wyjaśnia.
- Pani Stefania to człowiek o wielkim sercu, to dobry nauczyciel, bardzo lubiany przez
dzieci - mówi Krystyna Ćwiek - Dyrektor szkoły. - ... przez dorosłych też - dopowiada wesoło
przyjaciółka malarki - Barbara Kapusta, wspominając z lat szkolnych jej urocze malunki w
zeszytach i dom rodzinny na Maliniu, w którym królowała pani Woźnicowa (mama pani
Stefanii), robiąca piękne kwiaty z bibuły i pająki ze słomy.
Dodajmy, że malarka jest zdobywczynią wielu nagród i wyróżnień i że jej prace
dobrze się sprzedają. - Pani Stefania jest bardzo twórcza, a prezentowane obrazy to jedne z
najnowszych w jej kolekcji. Pracuje w technice olejnej, akwareli, pasteli i batiku. Jej prace
znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce, Belgii, Niemczech, Wielkiej Brytanii,
Kanadzie i Stanach Zjednoczonych - mówił 28. lutego na otwarciu wystawy Leszek Waberski malarz, instruktor ds. plastyki JOK-u. http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_2920.html
Piękne „panny młode”.
Pokaz fryzur i sukien ślubnych
Od lewej: Wiktoria Szabat, Katarzyna Popielec,
Monika Kucia, Milena Breś, Marta Golec, Urszula Moskal
Od lewej: Robert i Beata Momotowie, Barbara Nazarewicz,
kolega i koleżanka Kamila, Krzysztof Biżek, Kamil Momot
www.powiatjanowski.pl
Ponad 30 sukien ślubnych zaprezentowało dwa miesiące temu w „Piwnicy” w
Janowie Lubelskim 6 modelek, z których najmłodsza to uczennica gimnazjum. Pokaz sukien
połączono z pokazem fryzur. Okazuje się, że obecnie modne są suknie w kolorze białym, często
do połowy łydki lub przed kostką. - Do białej sukni dziewczyny coraz częściej dobierają
kolorowe dodatki, np. czerwone buty i czerwony pasek - mówi Janina Breś z pracowni
krawieckiej, współorganizatorka pokazu.
Stroje to nie wszystko, liczy się też odpowiednia fryzura. Do lamusa odchodzą
sztywne loki i koki, posypane brokatem czy ozdobione świecidełkami. Odchodzi się też od
tapirowania włosów. Co ciekawe, welony coraz częściej zastępują opaski lub diademy. Jeśli
chodzi o fryzury ślubne... - Teraz modne są włosy długie, naturalne, często rozpuszczone lub
upięte na głowie w formie warkoczy. Na uczesanie panny młodej potrzeba około 1,5 godziny mówi Katarzyna Wójtowicz z salonu fryzjerskiego, druga współorganizatorka pokazu.
Dodajmy, że pokaz zakończył się konkursem na najpiękniejszą suknię i fryzurę, w
którym główną nagrodą była darmowa usługa krawiecka i fryzjerska.
Foto - galeria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_2833.html
e-mail: [email protected]
strona 9
Panorama Powiatu Janowskiego
Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Niech radosny nastrój utrwali się w naszych sercach
i pozostanie w poświątecznej codzienności.
Wesołego „Alleluja!”
Mieszkańcom Powiatu Janowskiego
życzą:
Strażacy Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim
wraz z bryg. Grzegorzem Pazdrakiem - Komendantem
Najserdeczniejsze życzenia,
zdrowych, radosnych i spokojnych
Świąt Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa, a także odpoczynku
w rodzinnym gronie życzą wraz z policjantami i pracownikami
Mieszkańcom Powiatu Janowskiego
mł. insp. Zbigniew Kędra - Komendant Powiatowy Policji
w Janowie Lubelskim,
mł. insp. Jacek Zaczkowski - I Zastępca
Komendanta Powiatowego Policji w Janowie Lubelskim
Alleluja! Jezus żyje.
Juz go dłuzyj grób nie kryje.
Szczyre życenio
dlo Cytelników Panoremy Powiatu Jenowskigo
składa
„Jarzębina” - Zespół Śpiewaczy z Kocudzy
Najserdeczniejsze życzenia
zdrowych, spokojnych
Świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka, mokrego dyngusa,
a także odpoczynku w rodzinnym gronie
Mieszkańcom Ziemi Janowskiej
życzy
Tadeusz Kuśmierczyk - trener
Janowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Olimp”
Na zbliżające się
Święta Wielkiej Nocy
dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, obfitego dyngusa
oraz wszelkiej pomyślności
mieszkańcom naszego Powiatu
składa
Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „Janowianka”
Życzenia dla Czytelników
...Idziemy w skwarze dnia i szarym pyle dróg,
a On nas uczy kochać i przebaczać,
i z celnikami siąść, zapomnieć, kto to wróg,
pochylać się nad tymi, którzy płaczą...
Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół,
niech radosne „Alleluja” płynie z serca każdego z nas
Mieszkańcom Powiatu Janowskiego
życzy
Jan Frania - Radny Województwa Lubelskiego
Z okazji
Świąt Wielkiej Nocy
życzę
wielu Łask Bożych,
zdrowych i pogodnych świąt,
aby ten wyjątkowy czas
upłynął Państwu w spokoju,
bez pośpiechu i zmartwień
Piotr Rzetelski Radny Województwa Lubelskiego
Niech Zmartwychwstały Chrystus
napełni nasze serca miłością i pokojem,
niech przemieni każdy smutek w radość,
a każdy płacz i zmartwienie w szczęście i nadzieję...
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkiej Nocy
Mieszkańcom Powiatu Janowskiego
życzy
Zarząd Komitetu
Prawa i Sprawiedliwości w Janowie Lubelskim
Niech blask Zmartwychwstałego Chrystusa Pana rozświetli
codzienność życia, a pokój, radość
i błogosławieństwo niech obficie wypełnia serca.
Z okazji Wielkiej Nocy
moc najserdeczniejszych życzeń
Mieszkańcom Powiatu Janowskiego
składa
Zarząd Powiatowy
Polskiego Stronnictwa Ludowego
w Janowie Lubelskim
„Znowu nadeszła Wielkanoc
taka, jak w roku poprzednim.
Żyjemy nową nadzieją,
że świat się może przemieni”.
Z okazji nadchodzących
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
dużo zdrowia, radości,
Błogosławieństwa Bożego
i wszelkiej pomyślności
życzą
Członkowie Stowarzyszenia Porozumienie
Inicjatyw Samorządowych
Radosnego przeżywania Świąt Wielkanocnych
w zdrowiu i ciepłej rodzinnej atmosferze
Czytelnikom Panoramy Powiatu Janowskiego
życzy
Bogdan Pituch - Członek Prezydium NSZZ „Solidarność”,
Region Ziemia Sandomierska
Z okazji Świąt Wielkanocnych
kieruję do Państwa z serca płynące życzenia
zdrowych, radosnych, spokojnych świąt
oraz wesołego „Alleluja!”
Marian Widz - Przewodniczący partii Samoobrona
Województwa Lubelskiego
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
zdrowia, wszelkiej pomyślności
i wzajemnej życzliwości
oraz wesołego „Alleluja!”
życzy
Najserdeczniejsze życzenia, zdrowych, radosnych
i pogodnych Świąt Wielkanocnych
Mieszkańcom Powiatu Janowskiego
życzy
Janowskie Stowarzyszenie
Niesienia Pomocy „HUMANUS”
w Janowie Lubelskim
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych
dla poszukiwaczy tajemnic i zagadek historycznych naszego regionu
oraz dla wszystkich entuzjastów i sympatyków historii lokalnej (i nie tylko)
życzą:
Tadeusz Ptaszek - Przewodniczący Historycznej Grupy Poszukiwawczej
w Janowie Lubelskim
oraz
Przyjaciele Ziemi Janowskiej: Stanisław Szymula i Jan Rzekęć
ze Stalowej Woli oraz Zbigniew Markut z Niska
Zdrowych, wesołych Świąt Wielkanocnych
oraz wszelkiej pomyślności, sukcesów i wytrwałości
w realizacji planów
dla Beneficjentów LGD i Mieszkańców Powiatu Janowskiego
życzą:
Zarząd i Pracownicy Stowarzyszenia LGD
Leśny Krąg
strona 10
www.powiatjanowski.pl
Stanisław Mazur - Wiceprzewodniczący
Zarządu Wojewódzkiego
Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
Radny Rady Powiatu w Janowie Lub.
Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych
najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości, smacznego jajka,
mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego słońca
oraz wszelkiej pomyślności
mieszkańcom naszego Powiatu
składa
Koło Platformy Obywatelskiej
w Janowie Lubelskim
Niech ten świąteczny czas
będzie wypełniony
radością, refleksją i nadzieją,
niech będzie okresem
wspólnego oczekiwania
na cud Zmartwychwstania.
Najserdeczniejsze życzenia wielkanocne
Czytelnikom
Panoramy Powiatu Janowskiego
życzy Redakcja
(zdjęcia świąteczne - Internet)
e-mail: [email protected]
Panorama Powiatu Janowskiego
Życzenia dla Czytelników
Niech Zmartwychwstały Chrystus
wspiera nas swymi łaskami
i da moc pokonywania codziennych trudności.
Najserdeczniejsze życzenia
zdrowych, radosnych i pełnych pokoju
Świąt Wielkiej Nocy
składa
Mirosław Piotrowski
Poseł do Parlamentu Europejskiego
W dniu Zmartwychwstania Pańskiego
radosnych spotkań rodzinnych
przy wielkanocnym stole,
smacznego jajka
życzy
Arkadiusz Bratkowski
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Wielkopostne śpiewanie „Stabat Mater” w Branwi
W niedzielę, 16 marca br. w Kościele pw. Św. Anny w Branwi odbył się Koncert Pieśni
Wielkopostnych „Stabat Mater”, zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną i Ośrodek Kultury
w Dzwoli. W koncercie wystąpiły zespoły ludowe z gminy Dzwola: „Jarzębina”, „Wisienki”, Klub
Seniora „Sami Swoi” z Kocudzy, Stowarzyszenie KGW z Kocudzy, „Branwiacy” i „Roztoczanki”.
Koncert odbył się w najstarszym
kościele na terenie gminy Dzwola,
kościele, w którym - jak mówi Irena
Krawiec - szefowa „Jarzębiny”, „Jest
dobra akustyka, sprzyjająca atmosfera i
ogromna przychylność i życzliwość ks.
Bartosza Rachwała - proboszcza parafii.
Jest też duże zainteresowanie ze strony
samych parafian”.
Koncert, w którym uczestniczyło
około 150 wiernych, odbył się w tym
roku po raz drugi. - Będą kolejne edycje
- zapowiada pani Irena. Dodajmy, że
podobny koncert odbył się tydzień
później w kościele w Krzemieniu.
http://powiatjanowski.pl/podglad_new
ks. Bartosz Rachwał sa_n_2967.html Tekst; foto: Alina Boś
Proboszcz Parafii w Branwi
Spokojnych
Świąt Wielkanocnych,
spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół,
pogody w sercu i radości,
płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
życzy
Włodzimierz Karpiński
Minister Skarbu Państwa
„Jarzębina” i „Wisienki” z Kocudzy: I rząd od lewej; Franciszek Tutka, Weronika Kufera,
Natalia Kaproń, Oktawia Woźnica, Sara Brodowska, Agnieszka Piecyk, Natalia Bańka
II rząd od lewej; Janina Oleszek, Monika Jargiło, Barbara Woźnica, Irena Krawiec
Pełnych spokoju i radości
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
dobrego wypoczynku w gronie rodziny i przyjaciół
oraz
nadziei, optymizmu i wszelkiej pomyślności
Mieszkańcom Powiatu Janowskiego
życzą:
Grzegorz Czelej - Senator RP
oraz Elżbieta Kruk i Sławomir Zawiślak
Posłowie na Sejm RP
Zdrowych pogodnych Świąt Wielkanocnych,
spędzonych w gronie najbliższych, w zdrowiu,
szczęściu i radości
Mieszkańcom Ziemi Janowskiej
Stowarzyszenie KGW z Kocudzy Drugiej(od lewej): Grażyna Denis, Aniela Rawska,
Irena Gilas, Helena Kaproń, Bronisława Małek, Krystyna Dyjach, Maria Rawska, Teresa Bielak
życzą:
Józef Zając - Senator RP
oraz
Jan Łopata i Henryk Smolarz
Posłowie na Sejm RP
Pogody ducha, zdrowia i radości
oraz wszelkiego dobra z okazji
Świąt Wielkanocnych
Klub Seniora "Sami Swoi" z Kocudzy: I rząd od lewej: Klementyna Bielak, Władysława Osieł, Genowefa
Góra, Anna Jaszek, Emilia Małek, II rząd od lewej: Teresa Papierz, Emilia Małek, Władysława Garbacz,
Edwarda Dyjach, Alina Myszak
Mieszkańcom Powiatu Janowskiego
życzy
Jacek Czerniak - Poseł na Sejm RP
„Chrystus zmartwychwstan jest, nam na przykład dan jest,
iż mamy z martwych powstać,z Panem Bogiem królować”
Alleluja!
Szczęśliwych i radosnych Świąt Wielkanocnych,
przeżywanych w gronie najbliższych i przyjaciół
oraz
wszelkiego dobra na każdy kolejny dzień
życzą
Roztoczanki (od lewej): Janina Oleszko, Janina Porada,
Maria Liwak, Maria Boś, Leokadia Liwak, Danuta Bańka, Teodora Kapica
Wojciech Wilk - Wojewoda Lubelski
Marian Starownik - Wicewojewoda
Zdrowych, spokojnych i wesołych Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości
oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.
Wesołego „Alleluja!”
Mieszkańcom Powiatu Janowskiego
życzą:
Krzysztof Hetman
Marszałek Województwa Lubelskiego,
Tomasz Zając
Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego,
www.powiatjanowski.pl
Od lewej Aleksander Bielak i „Branwiacy”: Jan Jamroży, Krzysztof Łukasik,
Jan Kłyza, Bronisław Liwak, Stanisław Kapica
e-mail: [email protected]
strona 11
Panorama Powiatu Janowskiego
Adrian, Jakub i... symbole narodowe Krzysztof Kiszka na mistrzostwach Polski
Mistrzostwa Polski juniorów w kickboxingu odbyły się w dniach 21 - 23.02.2014 r. w
Kobyłce koło Warszawy. Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w
Janowie Lubelskim po raz drugi reprezentował Krzysztof Kiszka z klasy III H, w kategorii
wagowej do 63 kg- formuła kick-light. W zawodach startowało ponad 160 zawodników z całej
Polski. Obrona tytułu Mistrza Polski była dla Krzysztofa wielkim marzeniem i celem, do
którego dążył przygotowując się do zawodów. Przygotowania wymagały systematycznego
przychodzenia na treningi, rezygnacji z wielu rzeczy oraz umiejętności godzenia nauki w szkole
z obecnością na zajęciach. Sukcesem dla Krzyśka jest udział w zawodach na tak wysokim
szczeblu, a przede wszystkim obrona tytułu Mistrza Polski. Serdecznie gratuluję Krzyśkowi tak
dużego sukcesu, który osiągnął dzięki systematycznej i wyczerpującej pracy.
Trener: mgr Wojciech Dąbek
Od lewej: Joanna Kulpa, Adrian Wach, Jakub Paryś
Każde państwo ma swoje symbole narodowe, które podkreślają jego niezależność,
dumę i sławę, symbole, wiążące się z tradycją historyczną i dziejami danego kraju. Przez
poszczególne wieki i epoki historyczne, hymn, godło i flaga charakteryzowały też istnienie
narodu i państwa polskiego, stanowiąc nienaruszalną relikwię w dniach zwycięstw i klęsk,
przemawiając silnie do uczuć patriotycznych i obywatelskich Polaków. Historia pokazuje, że
symbole narodowe w chwilach dziejowych stają się tak ważne, że dla uchronienia ich przed
profanacją, człowiek gotowy jest zginąć w ich obronie. Wiedza na ten temat - choć obszerna, jest
ciekawa i zajmująca, o czym wiedzą doskonale dwaj uczniowie z janowskiej szkoły
podstawowej: Adrian Wach z kl. VIe i Jakub Paryś z kl. IVe. To właśnie oni na szczeblu
województwa lubelskiego zajęli pierwsze miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym
„KLIO 2013” (Adrian w kategorii „test konkursowy”, a Jakub w kategorii „praca
fotograficzna”). Dodajmy, że Adrian Wach - na ponad 5,5 tys. uczniów z 500 szkół z całej Polski,
zajął 6 miejsce. Dumy z osiągnięć syna nie kryje Zbigniew Wach - ojciec. - Mam czworo dzieci i
każde jest inne - ten od małego interesuje się historią i różnymi ciekawostkami naukowo historycznymi - mówi pan Zbigniew. Chłopcy, gratulacje!
Na koniec, warto zauważyć, że do innych symboli narodowych, charakteryzujących
naszą polskość, zalicza się również mundur wojskowy, tradycje i stroje ludowe oraz ...legendy.
Dodajmy, że koordynatorem konkursu była Joanna Kulpa, nauczyciel szkoły. W materiale
korzystano z informacji www.symbolenarodowe.pl.
Od lewej: Wojciech Dąbek, Krzysztof Kiszka, Cezary Osieł, Tomasz Dudek
Potoccy uczniowie na stażu w Niemczech
Żołnierze Wojska Polskiego na rzecz uczniów ZS
Prawie 20 uczniów ze szkoły rolniczej w Potoczku przebywało na 2-tygodniowym
stażu zawodowym w niemieckim Nienburgu na Dolnej Saksonii. Staż był realizowany przy
wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. - Na ten cel pozyskaliśmy 37 tys. euro z
edukacyjnego programu „Leonardo da Vinci” - mówi Dariusz Wolan - Dyrektor Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku. - Młodzież odbywała staż w „Deuli” nowoczesnym międzynarodowym centrum kształcenia i doskonalenia zawodowego,
związanego z rolnictwem i techniką rolniczą - tłumaczy Wolan.
W ramach programu, od 2 marca „potoccy” technicy mechanizacji rolnictwa
„szlifowali” niemiecki, uczyli się obsługi technicznej maszyn i urządzeń różnych firm,
poznawali konstrukcję budowy najnowszych kombajnów, ciągników i agregatów. Uczyli się też
wykorzystywania elektronicznych systemów sterowania komputerowego i GPS. - W
międzyczasie, zwiedzali miasto, okolice Saksonii i fabrykę Volkswagena w Wolfsburgu. Do
Polski wrócili w sobotę, 15 marca - mówi Dyrektor Wolan, który również „odwiedził” Deulę.
Dodajmy, że zagraniczny staż zakończył się egzaminem, składającym się z części
teoretycznej i praktycznej, a więc uzyskaniem certyfikatu ukończenia stażu w Ośrodku
Naukowym „Deula”. Oczywiście, każdy z chłopców poważnie myśli o prowadzeniu
nowoczesnego gospodarstwa, w którym wykorzysta wiedzę z „Deuli”.
foto: archiwum szkoły
Prawie 10 tys. zł - tyle kosztuje umundurowanie i sprzęt wojskowy, który sześć
jednostek wojskowych w kraju przekazało (nieodpłatnie) na rzecz uczniów klas mundurowych
Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim. Mienie wojskowe dostali w
ramach dobrej współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, Akademią Obrony Narodowej
i Jednostką Wojskową w Zamościu. - Cała procedura trwała około roku, ale warto było - cieszy
się Teresa Biernat - Dyrektor szkoły. - Ostateczną decyzję wydał generał brygady Dariusz
Łukowski - szef Logistyki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Ministerstwa Obrony
Narodowej - tłumaczy pani Dyrektor.
Odbiór sprzętu nastąpił na początku marca. - Sprzęt otrzymaliśmy z Jednostek Wojska
Polskiego w Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Wędrzynie, Nowogrodzie i Nowej Dębie - tłumaczy
Radosław Szymański - wychowawca klasy mundurowej, nauczyciel wychowania fizycznego.
Tym sposobem, szkoła wzbogaciła się o prawie 50 zestawów wojskowych mundurów,
płaszczy i kurtek polowych z podpinkami. Do tego dochodzą zasobniki żołnierskie (plecaki),
maski przeciwgazowe, niezbędniki stalowe (m.in. sztućce, menażki), namioty z
omasztowaniem oraz saperki. - Serce „rośnie”, jak się patrzy na „mundurowych” - uczniów,
którzy w naszej szkole realizują swoje marzenia o wojskowości, a jak się widzi ich pasję i
zaangażowanie, to człowiek „staje na głowie”, by im pomóc, chociażby w taki sposób tłumaczy pani Dyrektor, żartując, że tak „Oprzyrządowani uczniowie mogą śmiało brać udział
w różnego rodzaju ćwiczeniach obronnych” (tą drogą, Dyrekcja szkoły serdecznie dziękuje
wszystkim „darczyńcom” oraz Starostwu Powiatowemu i Zarządowi Dróg Powiatowych,
którzy sfinansowali koszty transportu). Dodajmy, że pozyskany sprzęt i umundurowanie
przyczyni się do poprawy jakości kształcenia w klasach o profilu wojskowym, jak również do
podniesienia wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie obronności kraju, co w dzisiejszych
czasach - patrząc na sytuację polityczną w Europie, jest sprawą najważniejszą.
Foto - galeria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_2962.html
Dzieci z „Supełka” zadają pytania
Na czym polega zarządzanie, co w pracy starosty jest najtrudniejsze i co zrobić, żeby
nim zostać - tego typu pytania zadawały Staroście Jerzemu Bieleckiemu 11 kwietnia br. dzieci ze
szkolnego radiowęzła „Supełek”, działającego w janowskiej szkole podstawowej. Owocem
spotkania ma być wywiad uczniowski z samorzadowcem szczebla powiatowego. Wspólna
fotografia zakończyła spotkanie.
Przysłowia na Wielkanoc
Kto dzień i noc gości, to w Wielką Niedzielę pości.
W Wielką Niedzielę pogoda, duża w polu uroda.
Kto we Wielki Tydzień sieje, będzie miał szyćko wielgie.
We środę po kołaczach, gdy żaba zakuka, już nas zima mrozami pewnie nie oszuka.
Jeśli w Wielki Piątek deszcz kropi, radujcie się chłopi.
We Wielki Piątek deszcz, nieurodzaju wieszcz.
Kto w Wielki Piątek sieje, ten się w żniwa śmieje.
W Wielki Piątek rób początek, a w sobotę kończ robotę.
W Wielki Piątek boleści Marii początek.
Tekst; foto: Alina Boś
strona 12
www.powiatjanowski.pl
e-mail: [email protected]
Stypendia Starosty przyznane
Panorama Powiatu Janowskiego
Tajemnicze liczby
Po 300 zł miesięcznie od marca do sierpnia otrzyma w tym roku 4 stypendystów
Starosty Janowskiego. Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce przyznano Agnieszce
Gzik z Zespołu Szkół Zawodowych i Magdalenie Chmiel z Liceum Ogólnokształcącego. W
dziedzinie sportu doceniono również osiągnięcia Aleksandry Krzysztoń - uczennicy z Zespołu
Szkół im. Wincentego Witosa, a na niwie artystyczno - sportowej wyróżniono Krzysztofa
Kiszkę ze „starego” ogólniaka. Dodajmy, że fundusz stypendialny został utworzony w 2002
roku. Od tamtej pory stypendium otrzymało około 130 uczniów na łączną kwotę rzędu 145 tys.
zł (oczywiście, przez lata zmieniały się i kwoty stypendium, i liczby stypendystów).
Od lewej: Wiesława Siczek, Tomasz Siroń, Alicja Gąbka
Od lewej: Jerzy Bielecki - Starosta Janowski, Aleksandra Krzysztoń,
Agnieszka Gzik,Magdalena Chmiel, Krzysztof Kiszka
Samorządowcy kopią piłkę, grają w tenisa
Uczeń kalsy IIIa LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza, Tomasz Siroń został
finalistą XXXI Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków. Tomek - zgłaszając się do konkursu,
napisał pracę pt.: „Walidacja numerów identyfikacyjnych - suma kontrolna w modelu
matematycznym”, która zawiera informacje na temat wielu sposobów zastosowań sum
kontrolnych. We wstępie pracy przedstawił cel, w jakim stosuje się sumy kontrolne oraz
możliwe konsekwencje ich braku. Następnie, podjął temat zastosowania sum kontrolnych w
numerach ewidencyjnych (takich jak numer PESEL i numer dowodu osobistego). Zastosowanie
sum kontrolnych poparł praktycznymi przykładami, polegającymi na wygenerowaniu
przykładowych numerów. Kolejno ukazał skróconą specyfikację kart płatniczych, ich numeru
oraz zawartej w nim sumy kontrolnej. W swojej pracy przedstawił również inne rodzaje sum
kontrolnych: bit parzystości i cykliczny kod nadmiarowy. Przy ich opisie użył przykładów
praktycznych zastosowań. Praca w czytelny sposób ukazuje generowanie numerów
dokumentów identyfikacyjnych oraz innych zastosowań sum kontrolnych nie opierając się
wyłącznie na teorii.
W finale, który odbędzie się w dniach 5-8 czerwca 2014r. w Szczyrku, zaprezentuje po
raz kolejny swoją pracę wraz z 21 innymi finalistami z całej Polski. Nauczycielem ucznia jest
mgr Wiesława Siczek.
Tekst; foto: LO
Uczestników było niewielu, ale zawody się udały. Sportowej rywalizacji
towarzyszyła precyzja ruchów, pogoda ducha i ogromne poczucie humoru jedenastu
zawodników II-ego Samorządowego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Stanisława
Rawskiego - Przewodniczącego Rady Powiatu w Janowie Lubelskim. Najliczniejsza, mieszana
drużyna przyjechała z Janowa. Turniej (w 3 kategoriach) przeprowadzono w sobotę, 5-ego
kwietnia w Zespole Szkół w Dzwoli. Okazuje się że większość uczestników w ping-ponga gra
od małego, a sympatia do tego sportu pozostała im do dzisiaj. Wśród zawodników, zmagających
się przy stole tenisowym, nie zabrakło też kobiet. W klasyfikacji indywidualnej I miejsce zajęła
Agnieszka Jargiło - Bożek, reprezentująca Urząd Gminy w Dzwoli. Drugie miejsce wywalczyła
Bożena Czajkowska, a trzecie - Małgorzata Jasińska - obie pracują w Urzędzie Miasta w Janowie. Pierwsze
miejsce w klasyfikacji indywidualnej mężczyzn zajął Krzysztof Kołtyś z Janowa, drugie - Jerzy Duda, a trzecie Krzysztof Miś (obaj reprezentowali Urząd Miasta w Modliborzycach). W grze podwójnej mężczyzn najlepszy
był Krzysztof Kołtyś z Andrzejem Łukasikiem, reprezentujący janowską gminę (obydwaj obronili tytuł z
ubiegłego roku). Drugie miejsce zajął Krzysztof Miś i Jerzy Duda z gminy Modliborzyce, trzecie - Mieczysław
Małek i Piotr Sawicki, reprezentujący janowską gminę, a czwarte - Tomasz Taradyś i Stanisław Mazur - radni
powiatowi, reprezentujący janowskie Starostwo. W grze deblowej uhonorowano też Agnieszkę Jargiło - Bożek i
Bożenę Czajkowską, które o każdą piłkę dzielnie walczyły z kolegami. Dodajmy, że zawody sędziował Lesław
Bratkowski, a o sprawny przebieg organizacyjny turnieju zadbał Stanisław Rawski - Dyrektor szkoły i
Władysław Matwiej - wieloletni nauczyciel, znany działacz sportowy.
Przypomnijmy, że podobny turniej, tyle, że w piłkę nożną odbył się miesiąc temu w Zespole Szkól
Centrum Kształcenia Rolniczego. Do rozgrywek stanęło pięć drużyn: I miejsce zajęła reprezentacja Urzędu
Gminy w Dzwoli, II - Urzędu Miejskiego w Janowie, III - drużyna Janowskiego Starostwa, IV- drużyna Urzędu
Miejskiego w Modliborzycach, V - drużyna Urzedu Gminy w Potoku. Najlepszym strzelcem został Leszek
Pachuta, grający w barwach Dzwoli.
Dolny rząd (od lewej): Jerzy Łukasik, Tomasz Taradyś, Bartosz Piech, Tomasz Ciupak; górny
rząd (od lewej): Jerzy Bielecki z córką, Grzegorz Krzysztoń, Artur Pizoń, Krzysztof Pachuta,
Michał Kuźnicki, Jarosław Lenart, Jan Kowalczyk; foto: Dorota Kozdra
Anna Dycha i BHP
W dniu 9 kwietnia
br. w Izbie Rzemiosła i
Przedsiębiorczości w
Lublinie odbył się etap
regionalny XIV edycji
Ogólnopolskiego Konkursu
Wi e d z y o Z a s a d a c h
Bezpieczeństwa i Higieny
P r acy d la u czn ió w z
zakładów rzemieślniczych.
W konkursie wzięło udział
ponad 30 uczniów z
województwa lubelskiego.
Zasadniczą Szkołę
Zawodową w Zespole Szkół
Zawodowych w Janowie
Lubelskim reprezentowało 3 uczniów klas trzecich: Damian Mazur - murarz
w zakładzie Andrzeja Łacko, Ewelina Flis - fryzjerkaz zakładu Genowefy
Jarosz oraz Anna Dycha - fryzjerka z zakładu Ewy Kozioł. Pakiet pytań
konkursowych obejmował następujące dziedziny: prawo pracy, techniczne
bezpieczeństwo pracy, fizjologię, psychologię, socjologię i ergonomię pracy,
postępowanie powypadkowe, zasady udzielania pierwszej pomocy,
świadczenia powypadkowe oraz ochronę p.poż, a także pytania zawodowe z
poszczególnych branż reprezentowanych przez uczestników konkursu.
Do drugiego etapu zakwalifikowało się 6 uczniów z całego
województwa. W tej grupie znalazła się Anna Dycha, uczennica trzeciej klasy
Zasadniczej Szkoły Zawodowej, która zajęła ostatecznie V miejsce i w
nagrodę otrzymała tablet. Reprezentanci naszej szkoły tradycyjnie już
osiągają wysokie notowania na szczeblu wojewódzkim konkursu.
Towarzysząca uczniom Bożena Dębiec - Kierownik Cechu, nie kryje dumy z
powodu sukcesu uczennicy, podobnie jak Anna Majdanik - opiekun
merytoryczny.
Wiesława Dyjach; foto: archiwum szkoły
Tekst; foto: Alina Boś
Dolny rząd (od lewej): Krzysztof Kołtyś, Małgorzata Jasińska ,
Andrzej Łukasik, Tomasz Taradyś; górny rząd (od lewej):
Stanisław Rawski, Krzysztof Miś, Jerzy Duda, Agnieszka JargiłoBożek, Bożena Czajkowska, Mieczysław Małek, Piotr Sawicki,
Stanisław Mazur, Lesław Bratkowski
www.powiatjanowski.pl
e-mail: [email protected]
strona 13
Panorama Powiatu Janowskiego
Muzeum Fotografii otwarte
Od lewej: Iwona i Antoni Florczakowie
Cd. ze str 1
Aparaty szpiegowskie, których używał James Bond - agent brytyjskiego
wywiadu i agenci KGB, film z pouczeniem typu „Wywoływać do 1945 roku”, nienaświetlony
szklany negatyw z '33 roku (na którym jeszcze dzisiaj można robić zdjęcia), wyłożony atłasem
album fotograficzny z fotografiami carskich urzędników, ciężki aparat fotograficzny z '33 roku,
przypominający panzerfaust, stary negatyw z obrazu Matki Bożej janowskiego ołtarza i
napędzany korbką projektor filmowy z lat '20 ub. wieku (z kilkoma pudełkami niewywołanych
filmów, nakręconych najprawdopodobniej w Zaklikowie) - tego typu eksponaty można oglądać
w pierwszym prywatnym Muzeum Fotografii w Polsce, będącym własnością Antoniego
Florczaka - pasjonata fotografii, właściciela Zakładu Fotograficznego w Janowie Lubelskim.
Muzeum mieści się na ulicy Zamoyskiego 20. Na wystawie można obejrzeć około 300
oryginalnych, różnych marek, „starszych” i „młodszych” aparatów fotograficznych, sprawnych
w 95 %. Generalnie, eksponaty dzielą się na przedwojenne i powojenne. Jest cała „paleta”
aparatów polskich, wyprodukowanych od 1933 roku (z których niegdyś słynęła Polska), ale są
też aparaty niemieckie, angielskie, amerykańskie, czeskie, radzieckie i australijskie. Spośród
wielu aparatów, najbliższy „sercu” pana Antoniego jest aparat z II wojny światowej, z niemiecką
swastyką, znaleziony na polu bitwy. W zbiorach są też aparaty z lat 30 ub. wieku, które wówczas
były bardzo drogie - kosztowały około 18 zł (tyle, co krowa).
Warto zauważyć, że pan Antoni zbiera aparaty od ponad 30 lat, a pasją fotografowania
zaraził również swoją małżonkę Iwonę. Obydwoje chcą pokazać różnice w podejściu do
fotografii na przestrzeni lat, bo - o ile dawniej, by zrobić zdjęcie trzeba było mieć wiedzę na
temat fotografowania, tak dzisiaj wystarczy wiedza..., gdzie nacisnąć spust. - Chcemy pokazać,
że tradycyjna fotografia ma ogromną przewagę nad nowoczesną i że fotografia winna mieć
pewną wartość estetyczną, czyli dobry kadr, kompozycję i myśl autorską - mówią „jednym
głosem”.
Przypomijmy, że oficjalne otwarcie Muzeum odbyło się 11. kwietnia br. Podczas
otwarcia, oprócz prezentacji eksponatów, odbył się również wernisaż wystawy fotografii
otworkowej Ryszarda Karczmarskiego. Dodajmy, że zainteresowani fotografią mieszkańcy
Janowa i powiatu janowskiego będą mogli zwiedzać Muzeum w sobotę, 17. maja podczas
„Nocy Muzeów” (połączonej z koncertem gitarowym) lub w innych wcześniej uzgodnionych
terminach. - Serdecznie zapraszam - zachęca pan Antoni. W planach są też lekcje muzealne i
warsztaty fotograficzne dla dzieci, młodzieży i starszych. O szczegółach będziemy informować
w stosownym czasie.
Foto - galeria:http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_3040.html
„W poezji chodzi o przeżywanie siebie…”
O branży transportowej dyskutują przewoźnicy
Mija 9
lat od powołania
Stowarzyszenia
Przewoźników
R e g i o n u
Janowskiego. Z tej
okazji, w sobotę
15. marca w
restauracji
„Hetmańska”
spotkało się około
6
0
przedsiębiorców z
tej branży. Na
s p o t k a n i u
dyskutowano,
m.in. na temat
Od lewej: Aleksander Chałabis, Jan Swacha
w ł a ś c i w e j
eksploatacji opon samochodowych oraz prawidłowego funkcjonowania taboru transportowego.
Mówiono też o kłopotach branży transportowej. - Dla nas największym problemem jest niska
opłacalność naszej działalności, zatory płatnicze, podatki i wysokie opłaty za przejazdy - mówi
Jan Swacha - właściciel jednej z firm, obchodzącej w tym roku 30-lecie powstania. Pan Jan
wypowiada się też w kwestii faktur. - Nie bez znaczenia dla nas jest fakt, że w Polsce nie ma
możliwości zaliczenia faktury w koszty i odliczenia podatku VAT dopiero po jej zapłaceniu. Tak
jest w normalnych krajach, ale nie u nas - krytykuje, dodając, że „Z powodu kryzysu i dużych
zmian na rynku, zatrudnienie spadło o 1/3”. A skoro przewoźnicy nie mogą zwiększyć
dochodów, to muszą szukać oszczędności, czyli tam, gdzie występują największe wydatki, a w
firmie transportowej najwięcej pieniędzy pochłania paliwo (35%), wynagrodzenie (około 30%)
i ogumienie (około 5 %). Jeśli chodzi o ogumienie... Okazuje się, że w naszym powiecie coraz
więcej kierowców zakłada opony z wyższej półki, wychodząc z założenia, że lepsza opona to
bardziej efektywny transport.
http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_2966.html
Marta Startek z „Barki” wyróżniona przez Wojewodę
Wo j e w o d a
Lubelski zauważa pracę
pracowników Domu
Pomocy Społecznej
„Barka” w Janowie
Lubelskim - najpierw
doceniono pracę Marioli
Surtel - Dyrektora
jednostki, a ostatnio
dyplomem uznania
wyróżniono Martę Startek
- Prezesa Stowarzyszenia
Przyjaciół Domu Pomocy
Społecznej „Nasz Dom” w
Janowie Lubelskim. Pani
Marta prezesem
Stowarzyszenia jest od
Od lewej: Marta Startek, Mariola Surtel
2008 roku. Na co dzień
pracuje jako kadrowa w DPS-ie. Dyplom uznania przyznano jej za „szczególne osiągnięcia i
całokształt dotychczasowej pracy charytatywnej na rzecz osób starszych, przewlekle chorych,
niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie oraz psychicznie chorych”. Dodajmy, że pani
Marta była jedną z inicjatorek powstania „Naszego Domu” i że na rzecz mieszkańców „Barki”
działa już od ponad 10 lat. Solidna i odpowiedzialna, sprawdza się i jako kadrowa, i jako prezes
organizacji pozarządowej. Pani Marto - gratulacje!
Foto - galeria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_2728.html
„Droga do świętości” Dni Dziękczynienia
za Kanonizację Jana Pawła II, 13-30 kwietnia 2014r
-24 kwietnia (czwartek), godz. 18.30 - Msza
św., Wieczornica przygotowana przez L.O.
im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w
Janowie Lubelskim – kościół pw. Św Jadwigi
Królowej
25 kwietnia (piątek), godz. 18.30 - Msza św.,
Wieczornica przygotowana przez Zespół
Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie
Lubelskim-Kościół pw. Św. Jadwigi Królowej
26 kwietnia (sobota), godz. 18.30 - Msza św.,
Wieczornica przygotowana przez Zespół
Szkół Zawodowych w Janowie LubelskimFoto: Internet
Kościół pw. Św. Jadwigi Królowej
27 kwietnia (niedziela), godz. 9.00 - przedstawienie poświęcone osobie Ojca Świętego-Łążek
Ordynacki; godz. 9.30 - transmisja kanonizacji Ojca Świętego-Rynek Starego Miasta; godz.
16.00 - Msza św., montaż słowno-muzyczny „W drodze do świętości”, przygotowany przez
Od lewej: Barbara Nazarewicz, Anna Słabczyńska, Lidia Tryka
Szkołę Podstawową w Janowie Lubelskim-Kościół pw. Św. Jadwigi Królowej; godz. 18.00 Msza św., Wieczornica przygotowana przez Janowskie Gimnazjum, występ chóru
We wtorek, 25. marca br., w Janowskim Ośrodku Kultury - z inicjatywy Muzeum
nauczycielskiego, przejście pod pomnik Jana Pawła II - Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela
Regionalnego, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki oraz Stowarzyszenia Kobiet Powiatu
28 kwietnia (poniedziałek), godz. 11.00 - turniej wiedzy o bł. Janie Pawle II przygotowany dla
Janowskiego, odbył się poetycki wieczór autorski z panią Anną Słabczyńską. Pani Anna jest
Janowskiego Gimnazjum i Zespołu Szkół w Białej - Janowski Ośrodek Kultury; -godz. 12.30również uznaną w środowisku twórczynią ludową, członkinią zaszczytnego Stowarzyszenia
rozstrzygnięcie konkursów o tematyce papieskiej i wręczenie nagród, otwarcie wystawy
Artystów Ludowych. Przewodnim motywem spotkania była zabawa słowem. - O to chodzi w
pokonkursowej (prace plastyczne dzieci i dorosłych o Janie Pawle II); otwarcie wystawy pt.
poezji, żeby się wyrazić, przeżywać siebie - mówiła poetka. Udowodniła, że każdy może
„Drzewo genealogiczne Ojca Świętego” - Janowski Ośrodek Kultury, godz. 18.00 - Msza św.,
tworzyć poezję. Zabawa słowem okazała się owocna, uczestniczki wykazały się niemałą
Wieczornica przygotowana przez mieszkańców DPS „BARKA” im. Jana Pawła II w Janowie
inwencją twórczą: „Wołam Ciebie z daleka, serce moje na Ciebie czeka. Zagrają nam skrzypce
Lubelskim i zespół „Janowianki” - Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela
Cygana, zatęsknię za Tobą kochana. Zaśpiewa nam słowik na niebie o tym, jak bardzo kocham
29 kwietnia (wtorek), godz. 18.00 - Msza św., montaż słowno-muzyczny „W drodze do
Ciebie. Chodź, weź mnie w swe ramiona, a będziesz spełniona”.
świętości”, przygotowany przez Janowską Szkołę Podstawową, występ chóru
Spotkanie było połączone z promocją najnowszego tomiku wierszy poetki,
nauczycielskiego-Kościół pw. św. Jana Chrzciciela
zatytułowanego „Poezja ludowa dla dorosłych i dla dzieci, wycinanki z papieru”. Jak sama
30 kwietnia (środa), godz. 18.00 - Msza św., Wieczornica przygotowana przez Zespół Szkół w
mówiła „Piszę krótkie wiersze, ale bardzo głębokie i zostawiam do rozmyślania, bo właśnie na
Białej - Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela
tym polega cała filozofia poezji, niech będzie w niej trochę tego zapytajnika, aby trochę dać do
Organizatorzy: Parafie Rzymskokatolickie pw. Św. Jana Chrzciciela i pw. Św. Jadwigi
myślenia odbiorcom”.
Królowej, Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski, Muzeum Regionalne, Miejska i Powiatowa
Jak na wieczór poetycki przystało, nie obyło się bez czytania i komentowania wierszy
Biblioteka Publiczna, Janowski Ośrodek Kultury, Szkoły Powiatowe i Gminne, Dom Pomocy
pani Anny.
Tekst; foto: Edyta Sołtys
Foto - galeria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_2983.html Tekst; foto: Alina Boś Społecznej „BARKA”, Stowarzyszenie Kobieta Powiatu Janowskiego.
strona 14
www.powiatjanowski.pl
e-mail: [email protected]
Panorama Powiatu Janowskiego
Fundusz stypendialny im. M. i L. Kaczyńskich - nowa inicjatywa działaczy PiS
Janowski PiS utworzył Fundusz Stypendialny im. Marii i Lecha Kaczyńskich.
Oczywiście, Fundusz został utworzony za zgodą Jarosława Kaczyńskiego - Przewodniczącego
Prawa i Sprawiedliwości. - Będzie to „żywy” pomnik pamięci Marii i Lecha Kaczyńskich.
Pierwsze stypendia chcielibyśmy przyznać jeszcze w tym roku - zapowiada Jerzy Bielecki - szef
janowskich struktur Prawa i Sprawiedliwości.
Dodajmy, że stypendia będą przyznawane dzieciom zdolnym z powiatu janowskiego,
odnoszącym sukcesy w nauce, sporcie, muzyce, malarstwie, itp. Będzie też brana pod uwagę
aktywność społeczna przyszłych stypendystów (sytuacja materialna również).
Zaznaczmy, że pierwsza zbiórka do puszek odbyła się w Niedzielę Palmową. - Akcja
będzie prowadzona od 10 kwietnia do 15 września br. w formie zbiórki publicznej do puszek
oraz w formie sprzedaży cegiełek. Przy następnej okazji, w Dzień Dziecka będą sprzedawane
również cegiełki. Dlatego też zwracamy się do ludzi dobrej woli, aby wspomogli i wspierali
działalność powstającej fundacji. Wierzymy, że inicjatywa będzie się rozwijała i przybierze
różnorodne formy, np. kwesty, zbiórki przy kościołach, sprzedaży cegiełek o różnym nominale,
licytacji charytatywnych, fundowania stypendium dla wybranego dziecka, organizowania
koncertów charytatywnych czy prezentacji filmów - czytamy w materiale informacyjnym
Komitetu Organizacyjnego.
Dalej, w liście intencyjnym inicjatorzy działania wspominają postać śp. Lecha
Kaczyńskiego - Prezydenta RP, profesora prawa, który „Ogromną wagę przywiązywał do
edukacji Polaków i roli nauki i myśli w rozwoju społeczeństwa (...), który organizował w
Lucieniu cotygodniowe seminaria, na które zapraszał intelektualistów o różnych
światopoglądach. O czym się nie mówi, ale to właśnie Lech Kaczyński jako Prezydent
Warszawy podjął inicjatywę budowy - tak lubianego przez dzieci, Centrum Nauki Kopernik,
które ukończono po jego śmierci”. Organizatorzy wspominają też postać jego małżonki Marii,
która „Była pracownikiem naukowym i władała czterema językami obcymi. Znana też była jej
znajomość i miłość do sztuki. Była ciepłą osobą o wielkiej wrażliwości społecznej, kochając
ludzi, a szczególnie dzieci, patronowała wielu organizacjom i akcjom charytatywnym”.
Dodajmy, że Komitet Organizacyjny mieści się w Janowie Lubelskim na ul.
Zamoyskiego 52.
Około 11 tys. zł na rzecz dzieci z „Promyka”
Około 11. tys. zł zebrano na balu charytatywnym w Centrum Kongresowym
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na rzecz dzieci z janowskiego „Promyka”. Akcja
charytatywna, zorganizowana z inicjatywy Zarządu Uczelnianego Związku Młodzieży
Wiejskiej w Lublinie (przy współpracy Zarządu Powiatowego ZMW w Janowie Lubelskim),
odbyła się 1 lutego. W balu uczestniczyło prawie 300 osób, w tym kilka z powiatu janowskiego
(Piotr Rzetelski - Radny Województwa Lubelskiego, Bartosz Piech - Wicestarosta Janowski,
Lucyna Czarny - Dyrektor „PROMYK-a” oraz Anna Szmidt - lider Szlachetnej Paczki). W
organizację przedsięwzięcia włączyli się także janowscy przedsiębiorcy: Ośrodek Narciarski
„Nartraj” u Rzetelskiego w Chrzanowie IV, PHU Florczak Antoni, Uroda J. Dudek, Hotel
Królewski w Janowie Lubelskim, Dom Towarowy Punkt Handlowo-Usługowy J. Marzec oraz
J. Smyl sklep „Pekin”. Najważniejszym elementem balu była aukcja przedmiotów,
przekazanych przez darczyńców ze świata biznesu i kultury. Zadowolenia z efektów akcji
charytatywnej nie kryje Bartosz Piech - Wicestarosta Janowski, Prezes janowskiego ZMW. - Tą
drogą chciałbym serdecznie podziękować wszystkim sponsorom i darczyńcom, dzięki którym
spełnią się marzenia dzieci z janowskiej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej. Szczególne
podziękowania należą się też Agnieszce Bielak - pomysłodawczyni balu na rzecz naszego
„Promyka” - tłumaczy. Dodajmy, że w „Promyk-u” jest obecnie ponad 30 dzieci. - Za część
pieniędzy zorganizujemy wycieczkę, natomiast pozostałą kwotę przeznaczymy na..., no
W środku: Bożena Czarny - Dyrektor „Promyka”
właśnie, niech na razie zostanie to niespodzianką - żartuje pani Dyrektor.
Foto: ZMW
Foto - galeria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_2921.html
Dla kobiet w... Dzień Kobiet
Ciekawy program, salwy śmiechu, rzęsiste brawa i naręcza tulipanów dla pań - tak w
wielkim skrócie można scharakteryzować Dzień Kobiet, zorganizowany 12 marca br. w
Janowskim Ośrodku Kultury przez prof. dr hab. Józefa Zająca - Senatora RP, Piotra
Rzetelskiego - Radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz Bartosza Piecha Wicestarostę Janowskiego. Spotkanie, przebiegające pod hasłem „Era Kobiet”, zgromadziło
około 250 pań z powiatu janowskiego. Trzeba przyznać, że program był nietuzinkowy, acz
bardzo ciekawy. Poezja, recytowana przy zgaszonych światłach przez Krzysztofa Hetmana -
Od lewej: Marek Grzyb, Bartosz Piech, Piotr Rzetelski, Beata Fałda, Krzysztof Hetman, Józef Zając
Marszałka Województwa Lubelskiego oraz romantyczne „kawałki” obdarowanego pięknym
głosem Karola Wnuka robiły swoje - budziły emocjonalne westchnienia, refleksję,
rozmarzenie... Inny rodzaj rozrywki zafundowali paniom kabareciarze z Liceum
Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Zawodowych - co i rusz wybuchały salwy śmiechu na sali
(niektórzy wycierali łzy z oczu). Z dużym zainteresowaniem spotkał się też występ iluzjonisty
Grzegorza Pietruszki - „magika”, wyciągającego królika z kapelusza, „czarującego”
sztuczkami z ptakami, piłkami i chustami. W programie nie zabrakło też tańczących panów energetyczny występ osiemnastolatków z Zespołu Szkół Zawodowych wywołał gromkie brawa
i okrzyki entuzjazmu. Dodajmy, że podczas spotkania organizatorzy docenili pracę (na rzecz
rozwoju kultury ludowej) pań z zespoły „Janowiacy” i Zespołu Śpiewaczego z Modliborzyc. Na
koniec, na pamiątkę spotkania każda z pań dostała wiosennego tulipana.
Przypomnijmy, że spotkanie odbyło się po raz drugi. - Kolejne odbędzie się w
następnym roku - zapowiadają organizatorzy.
Foto - galeria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_2961.html
Lubelscy studenci dla
dzieci z „PROMYK-a”
Miesiąc temu zorganizowali bal charytatywny
na rzecz dzieci z naszego „Promyk-a”, wczoraj zebraną
kwotę 11 tys. zł przekazali na ręce Lucyny Czarny Dyrektor placówki. Mowa o studentach Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie, zrzeszonych w
uczelnianym Związku Młodzieży Wiejskiej, którzy
rokrocznie angażują się w tego typu akcje pomocy dla
dzieci z różnych placówek opiekuńczo wychowawczych województwa lubelskiego.
Pomysłodawczynią balu na rzecz naszego „Promyka”
była Agnieszka Bielak, rodem z naszych stron. Oprócz
pieniędzy, studenci przywieźli słodycze, gry i zabawki,
a także uczelnianą maskotkę - misia Felka, z którym
dzieci robiły sobie zdjęcia.
http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_2925.html
www.powiatjanowski.pl
Tekst; foto: Alina Boś
e-mail: [email protected]
strona 15
Panorama Powiatu Janowskiego
Zasadnicze zmiany dla Polski „szykuje” PiS
System emerytalny - zrujnowany, system kształcenia - rozchwiany, system ochrony
zdrowia - „pod psem”, polityka prorodzinna - żadna, ale... bezrobocie „kwitnie” - „suchej nitki”
nie zostawił na koalicji rządzącej Marek Kuchciński - Wicemarszałek Sejmu z ramienia Prawa i
Sprawiedliwości, który w sobotę, 15 marca - w ramach kampanii wyborczej PiS przed
Eurowyborami, odwiedził Janów Lubelski. Według Kuchcińskiego, „Receptą na poprawę
sytuacji społeczno - gospodarczej kraju jest program wyborczy PiS”. - To wokół Prawa i
Sprawiedliwości powinien jednoczyć się obóz opozycji, bo obecna władza się nie sprawdziła, a
Polacy mają już dość liberalnych rządów - przekonywał.
W swoim programie wyborczym, PiS obiecuje stworzenie ponad 1,2 mln nowych
miejsc pracy. - Za naszych rządów (w latach 2006-2007) powstało prawie 1,3 mln miejsc pracy,
po naszych rządach bezrobocie rośnie w zastraszającym tempie, ponad 2 mln Polaków
wyjechało za granicę, drugie tyle nie ma pracy w kraju. Dzisiaj więcej miejsc pracy jest
likwidowanych, aniżeli tworzonych, a miejsc pracy przybywa jedynie w administracji - grzmiał
do mikrofonu. Kuchciński „przejechał się” też po prywatyzacji majątku Skarbu Państwa. Jego
zdaniem, „Prywatyzacja nie może być metodą ratowania wpływów do budżetu państwa”.
Zdaniem polityka, „Rząd przespał 6 lat i nie zrobił nic na rzecz polityki prorodzinnej
państwa”. - W tym roku, Rząd wdraża „Kartę Rodziny”, a co robił do tej pory? Gdzie mieszkania
dla młodych? Gdzie praca? Przecież niż demograficzny to efekt braku jednego i drugiego krytykował. Działaniom prorodzinnym PiS-u ma sprzyjać system „sprawiedliwych” podatków.
- Trzeba podnieść podatki bogatym, a obniżyć najbiedniejszym i trzeba wprowadzić trzecią
stawkę podatkową dla osób, zarabiających powyżej 300 tys. zł rocznie. Należałoby również
opodatkować instytucje finansowe i hipermarkety - takie działanie może przynieść około 7 mld
zł wpływów do budżetu państwa rocznie. Z myślą o przedsiębiorcach, chcemy wprowadzić
ułatwienia kredytowe i odpowiednie zmiany w prawie podatkowym - zapowiadał polityk.
W swoim programie wyborczym PiS deklaruje, że „Polska powinna wydać na
politykę prorodzinną państwa około 4 % PKB” i dlatego „Prawo i Sprawiedliwość zobowiązuje
się wprowadzić comiesięczny dodatek rodzinny w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dzieci
do 18. roku życia”. Esencją programu wyborczego PiS jest obrona wartości chrześcijańskich w
kraju. - Dzisiaj Kościół katolicki jest atakowany, wprowadza się ideologię gender - to są rzeczy
niedopuszczalne, tym bardziej, że w Polsce mieszka ponad 90 % katolików - tłumaczył.
W kwestii programu „zdrowotnego”, PiS proponuje likwidację Narodowego
Funduszu Zdrowia, co oznacza, że służba zdrowia byłaby prowadzona przez administrację
Od lewej: Grzegorz Czelej,
Marek Kuchciński, Jerzy Bielecki
państwową, czyli wojewodę. Powstałaby również sieć szpitali, przy czym „Żaden szpital nie
zostałby zamknięty ani sprywatyzowany, a do szkół wróciłyby gabinety lekarskie i
dentystyczne”. Zasadnicze zmiany PiS chce wprowadzić również w dziedzinie edukacji. Chcemy przywrócić 8-letnie szkoły podstawowe, 4 - letnie licea, 5-letnie studia oraz bezpłatne
studia na drugim kierunku. Chcemy też zadbać o szkolnictwo zawodowe, ale odejść od
obowiązku szkolnego dla 6-latków - wyjaśnia.
Program PiS-u zakłada również wprowadzenie zerowej stawki VAT na ubrania
dziecięce, wydłużenie urlopów macierzyńskich i wychowawczych oraz skrócenie wieku
emerytalnego. Zdaniem Kuchcińskiego, „Podstawowym zadaniem Rządu jest też
zrównoważony rozwój kraju, czyli dbałość o Polskę 'powiatową', z której 'nie wyprowadza się'
instytucji, ważnych dla lokalnych społeczności”. Dodajmy, że polityk wraz z Senatorem
Grzegorzem Czelejem przyjechał do Janowa na zaproszenie Zarządu Komitetu PiS. Spotkanie
zakończyła projekcja filmu dokumentalnego „Lider” o życiu i pracy Jarosława Kaczyńskiego.
Foto - galeria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_2964.html
O roli kobiet w polityce dyskutowano na spotkaniu SLD
Od lewej: Jacek Czerniak, Grzegorz Napieralski, Stanisław Mazur
Nietypowe tematy i - jak się okazuje, bardzo „gorące” i „na czasie” podejmuje SLD.
W sobotę, 12 kwietnia br., w „Myśliwskiej” ponad 100 osób uczestniczyło w spotkaniu, którego
tematem przewodnim była „Kobieca twarz polityki” oraz rola kobiety we współczesnym
świecie. I chociaż na spotkaniu było 80 % panów, w tym dwaj Posłowie na Sejm RP: Grzegorz
Napieralski i Jacek Czerniak, to prym wiodły kobiety - Ewa Garbacz i Barbara Nazarewicz. - W
Rządzie RP jest tylko 10 % kobiet, w Sejmie - 23, a w Senacie jeszcze mniej, mimo tego, że
statystyczna kobieta jest lepiej wykształcona od mężczyzny - zaczęła od danych statystycznych
pani Ewa. - Na Lubelszczyźnie panowie też niechętnie dzielą się władzą. Na ponad 200 gmin,
stanowisko wójta sprawuje jedynie 8 pań. Jest jeszcze jedna pani na stanowisku prezydenta
Chełma. Niestety, nie ma ani jednej kobiety na stanowisku burmistrza. W Sejmiku
Województwa Lubelskiego jest 6 pań (na 33 radnych ogółem), a wśród radnych Rady Powiatu w
Janowie Lubelskim nie ma ani jednej - informowała dalej.
Powód? „Niczym nieuzasadnione przeświadczenie, że kobieta sobie nie poradzi, a
mężczyzna... i owszem”. - Według badań opinii publicznej, kobiety nie angażują się w politykę
ze względu na obowiązki domowe i rodzinne i ze względu na przyzwyczajenia kulturowe,
według których najlepszym miejscem dla kobiety jest dom - tłumaczyła Barbara Nazarewicz.
Oczywiście, ze stanowiskiem pań nie zgodzili się panowie, twierdząc, że z tą
dyskryminacją to „lekka przesada”. - My was szanujemy, cenimy i zachęcamy do aktywnej
działalności społecznej, my was po prostu lubimy, a nie dyskryminujemy - oponował Tadeusz
Członka z Kraśnika. W sposób zabawny sytuację skomentował fraszkami Ryszard Martyna.
„Matki, żony i kochanki, domowego ogniska wy kapłanki, jeśli wam ono słabo płonie, bierzcie
go we własne dłonie”, „Kobieto, puchu marny, kotku zabawny, kotku figlarny, Ty jesteś w
swoich uczuciach spięta, chciałbym powiedzieć, że jesteś święta. Ty swoim wdziękiem zawsze
ponętna, zawiejesz grudniem i jesteś mroźna. Im więcej jesteś inteligentna, tym więcej dla
mężczyzn Ty jesteś groźna”. Do tematu roli kobiet w polityce odniósł się też Jacek Czerniak,
chwaląc ich aktywność, szczególnie na Lubelszczyźnie, natomiast w kwestii polityki krótko
wypowiedział się Grzegorz Napieralski, mówiąc, że „SLD stawia na konkrety” i że „SLD musi
się 'wcisnąć' między PO i PiS”. Dodajmy, że spotkanie prowadził Stanisław Mazur Przewodniczący Zarządu Powiatowego SLD w Janowie Lubelskim, z którego zaproszenia
skorzystali politycy. Foto - galeria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_3047.html
Prof. Piotrowski promował nową książkę
Wizyta w siedzibie PE w Strasburgu
O potrzebie ochrony życia w Unii Europejskiej w kontekście próby wprowadzania regulacji
prawnych, zezwalających na aborcję i eutanazję dzieci i dorosłych, mówił w Niedzielę Palmową na spotkaniu
z mieszkańcami Godziszowa prof. Mirosław Piotrowski - Poseł do Parlamentu Europejskiego. - Uchylenie tej
furtki jest niezmiernie niebezpieczne. W Holandii starsi ludzie boją się położyć do szpitala, bo obawiają się
eutanazji, wykonywanej często bez ich wiedzy i zgody. W Belgii, w lutym br. Parlament przyjął ustawę o
eutanazji dla nieletnich bez ograniczeń wiekowych, a ostatnio w Parlamencie Europejskim próbowano
przeforsować „Raport Estreli”, w którym domagano się aborcji na życzenie - wyliczał zagrożenia,
informując, że tego typu tematy podejmuje również w swoich felietonach. Dalej mówił o potrzebie powrotu
do wartości chrześcijańskich w Unii Europejskiej i o ochronie życia ludzkiego już od chwili poczęcia, o czym
mówi Kościół Katolicki. Podczas spotkania, poruszono również sprawę rosyjskiego embarga na polską
wieprzowinę. Spotkanie było też okazją do promocji drugiej książki profesora, zatytułowanej
„Rozmawiajmy o Europie”. Jest to zbiór ponad 40 felietonów, wydanych w języku polskim i angielskim,
będących kontynuacją pierwszej, zatytułowanej „Unia jak Titanic” (ogółem, obydwie książki zawierają 85
felietonów). Dodajmy, że na koniec spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali w prezencie książki z dedykacją
i podpisem autora. Organizatorem spotkania był Andrzej Olech - Wójt Gminy Godziszów.
Foto - galeria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_3048.html
W marcu na zaproszenie Posła do PE prof. Mirosława Piotrowskiego w
Strasburgu gościła grupa 53 osób z województwa lubelskiego, m.in. zwycięzcy
konkursów, nauczyciele, samorządowcy oraz działacze społeczni.
Wśród uczestników wyjazdu była również delegacja Stowarzyszenia
Porozumienie Inicjatyw Samorządowych w Janowie Lubelskim w osobach
Grzegorz Flis i Wojciech Król. Jednym z punktów wycieczki było zwiedzenie
Parlamentu Europejskiego, który składa się z dwóch budynków: głównego im.
Louise Weiss (tutaj mają miejsce obrady i inne wydarzenia) oraz budynku im. W.
Churchill'a (biura dla urzędników i administracji).
Uczestnicy wyjazdu spotkali się z prof. Mirosławem Piotrowskim w
jednej z sal budynku PE w Strasburgu, który przybliżył pracę parlamentarzystów, a
następnie mogli na żywo z galerii obserwować sesję plenarną PE.
Oczywiście program wycieczki pozwolił uczestnikom zwiedzić
najciekawsze miejsca w Strasburgu po których oprowadzał wycieczkowiczów
miejscowy przewodnik.
Tekst. S.D. Foto. Archiwum Stowarzyszenia
Foto - galeria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_2958.html
Prof. Mirosław Piotrowski na spotkaniu z mieszkańcami gminy Godziszów
strona 16
www.powiatjanowski.pl
Tekst; foto: Alina Boś
e-mail: [email protected]
Panorama Powiatu Janowskiego
Stowarzyszenie
Porozumienie Inicjatyw Samorządowych
zaprasza na spotkanie
z prof. Mirosławem Piotrowskim - Posłem
do Parlamentu Europejskiego.
Czwartek 8 maja 2014 roku,
godz. 17.00,
Janowski Ośrodek Kultury,
Janów Lubelski, ul. Jana Pawła II 3
Zarząd Powiatowy
Sojuszu Lewicy Demokratycznej
w Janowie Lubelskim
zaprasza na spotkanie
z Jackiem Czerniakiem Posłem na Sejm RP.
23. kwietnia 2014 roku:
godz. 17.00 - Gminny Ośrodek Kultury
w Modliborzycach
godz. 19.00 - Restauracja „Myśliwska”
Janów Lubelski
Poseł Łopata otworzył swoje biuro
Jan Łopata - Poseł na Sejm RP we wtorek, 15. kwietnia br. otworzył swoje biuro
terenowe w Janowie Lubelskim. Jest to filia biura poselskiego, które mieści się na ul.
Karłowicza w Lublinie. Podobne filie Posła Łopaty znajdują się w Opolu Lubelskim i Kraśniku.
Biuro, znajdujące się na ul. Zamoyskiego 56, będzie czynne od poniedziałku do piątku w godz.
9.00 - 15.30.
Biuro poświęcił ks. kan. dr Jacek Staszak.
Dodajmy, że Poseł Łopata biuro w Janowie ma od 10 lat - teraz zmieniła się tylko jego
lokalizacja.
Foto - galeria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_3050.html
Zarząd Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Janowie Lubelskim
zaprasza na spotkanie z prof. Waldemarem Paruchem „Jedynką” Prawa i Sprawiedliwości w wyborach europejskich w okręgu lubelskim.
Piątek, 25 kwietnia br., godz. 19.00, Dom Nauczyciela, ul. Ogrodowa 16, Janów
Lubelski. Spotkanie ma charakter otwarty. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.
Prof. Waldemar Paruch karierę naukową
rozpoczął jako asystent, a następnie adiunkt w Zakładzie
Myśli Politycznej. Na Wydziale Politologii utworzył
Zakład Teorii Polityki i Metodologii Politologii, którym
kieruje do dziś. Był również organizatorem w Lublinie
nowego kierunku studiów „Studia
wschodnioeuropejskie”. Profesor jest autorem ponad 160
publikacji naukowych, promotorem czterech doktoratów
oraz bardzo licznych prac magisterskich i licencjackich.
Był przewodniczącym Rady Naukowej Centrum Europy
Wschodniej UMCS. Jest także profesorem wizytującym
Politechniki Rzeszowskiej na kierunku studiów „Stosunki
międzynarodowe” i „Bezpieczeństwo”. Pełni funkcję
eksperta Klubu Parlamentarnego Prawa i
Sprawiedliwości, Członka Rady Programowej PiS,
uczestnika II Konferencji Smoleńskiej, Członka Ruchu
Społecznego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego
Piotr Rzetelski
oraz Wicestarosta Janowski Bartosz Piech
serdecznie zapraszają na spotkanie
z Podsekretarzem Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
Marcelim Niezgodą.
Tematyka spotkania: „Przedsiębiorczy powiat janowski”
w nowej perspektywie unijnych środków finansowych
dla firm oraz działania w ramach PROW
na lata 2014 - 2020.
Spotkanie odbędzie się
25. kwietnia (piątek) 2014 r.
godz. 15:00 w Domu Nauczyciela
w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 16.
Polska jest największym placem budowy w Europie - uważa Minister Karpiński
O trudnościach i politycznych sukcesach Platformy Obywatelskiej na przestrzeni
swoje polskie serca i uczciwie powiedzmy, że przez ostatnie lata w Polsce zostało dużo
ostatnich lat mówił 24 lutego br. w Janowskim Ośrodku Kultury Włodzimierz Karpiński zrobione, i cieszmy się z tego - po prostu zauważmy, gdzie byliśmy 10, 20, 30 lat temu, a gdzie
Minister Skarbu Państwa, szef struktur wojewódzkich PO. - Ja mam świadomość, że jestem na
jesteśmy dzisiaj - przekonywał, eksponując wartość naszego kraju.
ziemi, która niespecjalnie „kocha” Platformę Obywatelską, ale chcę pokazać - w kategoriach
W dalszej części spotkania dyskutowano, m.in.. na tematy, dotyczące służby zdrowia,
faktu, nie propagandy - jak zmieniała się Polska i Lubelskie na przestrzeni ostatnich lat obronności państwa, bezrobocia, likwidowania urzędów i wyprowadzania miejsc pracy z
zapowiedział, podając „fakty”: „Dziesięć tysięcy lepszych dróg w całym kraju (w tym 750 km w
Janowa oraz subwencji oświatowej i rzekomego zagrożenia afrykańskim pomorem świń. O
województwie lubelskim), prawie 5 mld zł na infrastrukturę kulturalną, dwa nowe lotniska (w
Euro 2012 - Mistrzostwach Europy w piłce nożnej w aspekcie budowania dobrego wizerunku
tym jedno w Świdniku”), około 70 wyremontowanych dworców kolejowych, otwarcie
Polski w Europie sporo mówiła Joanna Mucha - Poseł na Sejm RP, była Minister Sportu.
największej kopalni gazu i ropy naftowej w Lubiatowie, budowa gazoportu w Świnoujściu,
Organizatorem spotkania było Powiatowe Koło Platformy Obywatelskiej RP w Janowie
wybudowanie 4 najnowszych w Europie stadionów i 2,5 tys. boisk sportowych, tzw. „Orlików”
Lubelskim. Dodajmy, że tego dnia Minister Karpiński w Cechu Rzemiosł na ulicy Wojska
(w tym prawie 150 w naszym województwie), i ponad 30 mln zł na renowację świątyń w
Polskiego 3 otworzył swoje Biuro Poselskie. Poświęcenia Biura dokonał ks. kan. dr Jacek
Lubelskiem”. Zdaniem Ministra, „Polska jest największym placem budowy w Europie”. Staszak. Foto - galeria: powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_2912.html‎
Każdego roku, wspólnie z samorządami, na
inwestycje infrastrukturalne wydajemy około
100 miliardów zł, a do 2020 roku na
modernizację sektora energetycznego wydamy
60 mld zł. W kolejnym rozdaniu unijnym
otrzymamy ponad 400 mld zł, a na Regionalny
Program Operacyjny województwa lubelskiego
mamy przewidziane około 9 mld zł. Te słowa
kieruję do sceptyków, by na tego typu sprawy
spojrzeli uczciwie, bo w Unii nie ma mody na
Polskę - tam trzeba być mądrym i silnym, trzeba
sobie wszystko wywalczyć. Obecnie, Komisja
Europejska liczy się z naszym zdaniem, bo z
czasem Polska zmieniła się w kluczowego gracza
Unii Europejskiej, który współrządzi sprawami
kontynentu - komunikował.
- Jesteśmy jedynym krajem w Europie,
w którym w latach 2007-2013 odnotowano
prawie 20 % wzrost gospodarczy, a to jest efekt
pracowitości Polaków oraz zaangażowania
przedsiębiorców, Rządu i samorządów - waszych
też. Niestety, niektóre media kreują obraz Polski,
stojącej nad przepaścią. Ja wiem, że w Polsce jest
Od lewej: Grzegorz Gąbka, Andrzej Bundyra, Mirosław Gąska, Jakub Rążewski, Jerzy Wojciechowski,
nadal wiele do zrobienia, ale uderzmy się w Tekst; foto: Alina Boś
Włodzimierz Karpiński, Magdalena Drzazga, Rafał Żołynia (u góry), Wojciech Wilk, Andrzej Kułażyński
www.powiatjanowski.pl
e-mail: [email protected]
strona 17
Panorama Powiatu Janowskiego
INNOWACYJNY PROJEKT ZDROWEGO ODŻYWIANIA!!!
Centrum Zdrowego Odżywiania
i Odchudzania Janów Lubelski,
ul. Wesoła 22a
zaprasza na: ZDROWE ŚNIADANIE!!! Abonamenty 10- i 30-dniowe! Koncepcja
ZDROWEGO ŚNIADANIA
uwzględnia 3 naukowo
opracowane produkty odżywiania
komórkowego Każdy może
poczuć moc witamin i ziół!
Zapraszamy codziennie od
poniedziałku do soboty w godz.
6.30-9.00. Każdy organizm, bez
wyjątku, potrzebuje odżywienia
każdego dnia! Jeden
zbilansowany posiłek dziennie
może uczynić ogromną różnicę w
zdrowiu i samopoczuciu! Pomyśl
o sobie, a nie o tym, co myślą inni!
Daj sobie szansę na zdrowsze i
lepsze życie każdego dnia!
Zarezerwuj swój abonament już
dziś!
Tel. 881-480-422
Bagienne Bractwo Obserwatorów Terenowych
zaprasza do udziału w atrakcjach w czasie „Dni Otwartych Funduszy Europejskich”
- czwartek, 1 maja 2014 roku, godz. 12.00 - 17.00. Zapraszamy osoby niepełnosprawne +
opiekunów na bezpłatne przejażdżki pendzokami,
- piątek, 2 maja 2014 roku, godz. 12.00 - 17.00. Zapraszamy rodziny z dziećmi na przejażdżki
pendzokami.
- sobota, 3 maja, godz. 12.00 - 17.00. Zapraszamy rodziny z dziećmi na przejażdżki
pendzokami
- niedziela, 4 maja 12.00 - 17.00. Zapraszamy seniorów, osoby 60+ na przejażdżki pendzokami.
- niedziela, 11 maja 9.00 - 17.00. Obowiązuje rezerwacja telefoniczna: tel. 502 316 616. Spływ
kajakowy na rzece Bukowa oraz wyprawa samochodem terenowym. Zapraszamy seniorów,
osoby 60+, osoby niepełnosprawne + opiekunowie.
Artur Skiba, tel. 502 316 616, www.obserwatorzy.pl
Więcej informacji: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_3015.html
Działania w janowskim szpitalu
Rok 2013 dla oddziału chirurgii w SPZZOZ w Janowie Lubelskim to okres
intensywnych zmian. Aby zwiększyć wachlarz świadczeń medycznych zaprosiliśmy do
współpracy chirurga naczyniowego G. Borka z Lublina. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam
prowadzić poradnictwo proktologiczne i stomijne dla szerokiej grupy pacjentów. Kadra
medyczna lekarska i pielęgniarska stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe aby świadczenia
leczniczo-pielęgnacyjne były na jak najwyższym poziomie. W zawiązku z rozszerzeniem zakresu
usług w oddziale chirurgii również poza powiatem janowskim i dobrym kontaktem lekarzy
oddziału możliwe było przeprowadzenie prac remontowych. Rozpoczęto prace modernizacyjne.
Wyremontowano i urządzono kilka pomieszczeń ,które znacząco poprawiły warunki pracy
personelu. Przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych nie byłoby możliwe bez ludzi dobrej
woli, którzy nieodpłatnie przekazali materiały budowlane, wykończeniowe i meble. Sponsorami
oddziału byli: BLACK RED WHITE, AKRO-WOD T. Król, FLIS-BUD S.Flis, BUDO-MET
T.Malinowska, ZRB A.Rachwał. Wśród ofiarodawców naszego oddziału jest również właściciel
firmy TRANS-PIN z Biłgoraja, który w podziękowaniu za ofiarną walkę o życie jego dziecka i
troskliwą opiekę sfinansował instalację klimatyzacji w Sali Nadzoru Pooperacyjnego. Wszystkie
prace remontowe w oddziale zostały wykonane w sposób fachowy przez pracowników działu
technicznego naszego szpitala. W tym miejscu należy docenić również duże zaangażowanie pań
pielęgniarek i pań salowych oraz ich rodzin, bez których trudno byłoby osiągnąć efekt końcowy.
W 2014 roku chcemy kontynuować nasze działania modernizacyjne dlatego też
zwracamy się do wszystkich z prośbą o wsparcie i skorzystanie z możliwości przekazania 1%
podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)” „SAS” ,która wspiera oddział
chirurgii. Na formularzu PIT, należy wpisać: Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenia
Aktywizacji Społecznej „SAS” –ODDZIAŁ CHIRURGII , numer KRS (Krajowy Rejestr
Sądowy) 0000184074 oraz kwotę obliczonego 1% podatku.
W imieniu pracowników oddziału oraz pacjentów leczonych w tutejszym oddziale
serdecznie dziękujemy sponsorom, wykonawcom i wszystkim tym, którzy choćby w
najmniejszym stopniu przyczynią się do poprawy wizerunku placówki. Wszystkim życzymy
pomyślności oraz sukcesów zawodowych
Ordynator oddziału chirurgii Włodzimierz Kostrzewa i współpracownicy
Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
naszego Kolegi, mistrza piekarstwa - Stanisława Kwiatkowskiego. Przez 28 lat był Członkiem
Cechu Janowskiego, w 2010 r. odznaczony został srebrnym medalem imienia Jana Kilińskiego
"Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego".Zarząd oraz Pracownicy Cechu Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorców w Janowie Lubelskim
składają Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia.
Ogłoszenie
Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim informuje,
iż na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w
Janowie Lubelskim przy ul. Zamoyskiego 59 i ul.
Wiejska 3 w dniach od 19 grudnia 2013 r. do 30
stycznia 2014 r. został wywieszony wykaz
nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym
2380/15, KW Nr ZA1J/00048993/8,
przeznaczonej do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej w celu poprawy warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w
Janowie Lubelskim przy ul. Zamoyskiego 77.
W y k a z
n i e r u c h o m o ś c i :
http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_2893.
html
Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim informuje,
iż na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w
Janowie Lubelskim przy ul. Zamoyskiego 59 i ul.
Wiejska 3 w dniach od 11 grudnia 2013 r. do 22
stycznia 2014 r. został wywieszony wykaz 3
lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie,
położonych na:
1) działce oznaczonej nr ewidencyjnym 2294/18,
KW Nr ZA1J/00059281/4,
2) działce oznaczonej nr ewidencyjnym 2294/19,
KW Nr 59282,
3) działce oznaczonej nr ewidencyjnym 2294/21,
KW Nr ZA1J/00059284/5,
przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej z zastosowaniem bonifikaty.
Przedmiotowe lokale mieszkalne położone są w
Janowie Lubelskim przy ul. Zamoyskiego 147.
Wykaz lokali mieszkalnych:
http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_2894.
html
Plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Janowa Lubelskiego
5 planów zagospodarowania przestrzennego miasta: Stare Centrum, Nowe Centrum,
Wschód, Przyborowie, Zaolszynie/Ruda będzie wyłożonych do publicznego wglądu od 22
kwietnia br.
Procedura opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
rozpoczęta uchwałami Rady Miejskiej ze stycznia 2012 r. wchodzi w fazę finalną. Projekty
pięciu dokumentów będą wyłożone do publicznego wglądu:
- MPZP „STARE CENTRUM” w terminie od 22.04.2014r. do 16.05.2014r.,
- MPZP „NOWE CENTRUM” oraz MPZP „WSCHÓD” w terminie od 22.04.2014r. do
22.05.2014r.,
- MPZP „PRZYBOROWIE” oraz MPZP „ZAOLSZYNIE/RUDA” w terminie od
22.04.2014r. do 23.05.2014r.,
Wszystkie dokumenty będą udostępnione do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Janowie Lubelskim, sala nr 1, przy ul. Jana Zamoyskiego 59, od poniedziałku do piątku, w
godz. od 9.00 do 14.30.
Dokumenty podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z
zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa, w związku z tym w okresie wyłożenia do
publicznego wglądu dostępna będzie także prognoza oddziaływania na środowisko każdego z
planów.
Poszczególne plany w okresie wyłożenia będą poddane dyskusji publicznej, w której
może wziąć udział każdy zainteresowany podmiot lub osoba. Terminy dyskusji wyznaczono
każdorazowo na ostatni dzień wyłożenia planu.
strona 18
www.powiatjanowski.pl
W maju 2013r. Urząd Miejski prowadził konsultacje społeczne dotyczące wszystkich
opracowywanych planów, starając się dotrzeć do jak najszerszego grona właścicieli i bardzo
wiele wniosków zostało na tym etapie uwzględnionych. Skorygowane projekty zostały
skierowane do wymaganych ustawą uzgodnień i zaopiniowania przez instytucje publiczne.
Po naniesieniu zmian i ponowieniu niektórych uzgodnień, m.in. z Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, projekty tych pięciu planów w wersji projektu
finalnego prezentujemy i poddajemy dyskusji publicznej, zachęcając do zapoznania się ze
szczegółowymi rozwiązaniami, przeznaczeniem, warunkami zabudowy i zagospodarowania
interesujących Państwa terenów.
Uchwalenie planów przez Radę Miejską może nastąpić sukcesywnie w czerwcu i
lipcu. Plany wchodzą w życie po 14 dniach od opublikowania w dzienniku urzędowym
województwa lubelskiego.
W czerwcu przewiduje się uchwalenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Janów Lubelski, którego wyłożenie jest już w
toku i potrwa do 9 maja br.
Formalne ogłoszenia Burmistrza Janowa Lubelskiego zawierające szczegółowe
terminy wyłożenia, określające formę i terminy składania uwag i wniosków odnoszących się do
poszczególnych planów miejscowych oraz wersje elektroniczne poszczególnych projekty
planów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne będą na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, pod adresem
www.umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl, w zakładce: Planowanie przestrzenne.
JZ
e-mail: [email protected]
Panorama Powiatu Janowskiego
Ogłoszenie o projekcie
Powiat Janowski informuje, że realizuje projekt pt. ,,Utworzenie Lokalnego Systemu
Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej IV
Społeczeństwo informacyjne, Działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne, Typ projektów:
Projekty z zakresu tworzenia systemów informacji przestrzennej na poziomie powiatów.
W ramach projektu zostanie zbudowany Lokalny System Informacji Przestrzennej. W
tym celu zaplanowano uzupełnienie platformy sprzętowej i oprogramowania systemowego,
bazodanowego, wirtualizacyjnego oraz zakup oprogramowania dedykowanego GIS. LSIP
umożliwi gromadzenie, aktualizację i udostępnianie obywatelom i instytucjom baz danych o
regionie i zjawiskach w tym regionie zachodzących oraz analizowanie i monitorowanie tych
zjawisk poprzez korzystanie z usług internetowych. Dane opisowe z różnych baz danych
zostaną zaprezentowane na mapie cyfrowej. Mapy źródłowe pochodzić będą z zasobu
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w
Janowie Lubelskim. Do przeglądania map i danych opisowych, zarówno dla pracowników
urzędów jak i dla zewnętrznych użytkowników uruchomiony zostanie system mapowy w
technologii WWW. Okres realizacji: 23.04.2012 r.- 31.12.2014 r.
,,Recepta na zatrudnienie”
Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim realizuje projekt ,,Recepta na
zatrudnienie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rynek
pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności zawodowej w regionie. Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Okres realizacji projektu: od 01 stycznia 2014 r. do 31
marca 2015 r.
Uczestnicy: osoby zamieszkałe na terenie powiatu janowskiego, zarejestrowane w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Janowie Lubelskim jako osoby bezrobotne: po 50 roku życia,
długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne. Rekrutacja do projektu odbyła się w styczniu.
Wsparcie w projekcie: indywidualne poradnictwo zawodowe wraz z opracowaniem
Indywidualnego Planu Działania i specjalistyczne doradztwo psychologiczne; szkolenia
zawodowe: Technolog robót wykończeniowych w budownictwie;
Profesjonalny sprzedawca; Pracownik administracyjno-biurowy z elementami księgowości,
kadr i płac; staż zawodowy (6-miesięczny).
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie urzędu lub telefonicznie:
Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 70 tel.(15) 8720 - 240
pośrednictwo pracy pokój nr 4, tel. wew. 37, projekty i programy pokój nr 8, tel. wew. 29
„Wycinanki to Dar Boży, przy nich
„baba” się nie trwoży”
Dnia 25. marca br., w Domu Pomocy Społecznej „Barka” w Janowie Lubelskim,
odbyły się warsztaty z wycinankarstwa, prowadzone przez Annę Słabczyńską.
- Dawno temu na wsiach nasze babcie dekorowały swoje izby ludowymi
wycinankami z papieru i ozdabiały okna pająkami ze słomy- mówiła Anna Słabczyńska wycinkarka, twórczyni ludowa, pasjonatka fotografii, w wolnych chwilach poetka.
Pani Anna zaproponowała podopiecznym DPS – u wycięcie papierowego koszyczka
wielkanocnego, co spotkało się z powszechnym entuzjazmem zebranych.
Tekst; foto: Edyta Sołtys
Foto - galeria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_2981.html
Nie zaśmiecajmy naszego środowiska
Na terenie powiatu janowskiego w różnych miejscach, tj. polach, przydrożnych
rowach i lasach pojawiły się gigantyczne dzikie wysypiska śmieci. Odpowiedzialność ponoszą
ci, którzy te śmieci tam pozostawiają. Policja apeluje do wszystkich mieszkańców, aby dbać o
środowisko, które jest naszym wspólnym dobrem - dobrem bezcennym, jednocześnie
informuje, że z pełną determinacją będzie dążyć do ustalenia i ukarania sprawców.
Zaśmiecanie jest wykroczeniem, zagrożonym karą grzywny nawet do 5000 złotych
oraz wiąże się z obowiązkiem posprzątania, czyli naprawienia szkody. Ma także inny
negatywny aspekt, który rzutuje na całą społeczność. Przede wszystkim buduje wizerunek
danego miejsca i jego mieszkańców oraz negatywnie wpływa na naturalne środowisko, tym
samym przyszłość naszych dzieci. O tym, że zaśmiecony las wygląda nieestetycznie, a
wyrzucone w nim sterty śmieci stwarzają zagrożenie ekologiczne wiedzą wszyscy, ale jak
pokazuje rzeczywistość nie wszyscy się do tego stosują. Należy pamiętać, że od zeszłego roku
obowiązek wywozu śmieci spoczywa na gminach, z którymi to należy podpisać stosowną
umowę na wywóz nieczystości. Z pewnością nie wszyscy wiedzą, że za sprzątnie zaśmieconego
miejsca płacą wszyscy podatnicy. Apelujemy do wszystkich.
Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim
www.powiatjanowski.pl
e-mail: [email protected]
strona 19
Panorama Powiatu Janowskiego
„Zaszczep w sobie chęć szczepienia”
W styczniu br. w 20 polskich miastach wystartowała kampania
medialna pod hasłem „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”, której
celem jest promocja szczepień ochronnych oraz podniesienie
świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania chorobom
zakaźnym. Inicjatorem kampanii adresowanej do ogółu
społeczeństwa jest Główny Inspektorat Sanitarny.
W Polsce szczepienia ochronne wykonywane są w oparciu o
ustawę z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u
ludzi (Dz.U. 2013 r. poz. 947). Program Szczepień Ochronnych zawiera listę szczepień
obowiązkowych (bezpłatnych) oraz zalecanych (płatnych) i jest aktualizowany każdego roku.
Szczepienia obowiązkowe są prowadzone zgodnie z aktualnym kalendarzem szczepień od
chwili narodzin dziecka aż do 19 roku życia oraz u osób narażonych w sposób szczególny na
zakażenie (personelu medycznego, opiekunów, nauczycieli, osób dorosłych w celu
uodpornienia, kobiet w wieku
rozrodczym, osób przewlekle
chorych i starszych oraz osób
podróżujących za granicę).
Nie zaszczepienie zdrowego
dziecka naraża je na
zachorowania na groźne
choroby oraz niesie za sobą
możliwość wystąpienia
skutków ubocznych ciężkich
chorób zakaźnych. W ramach
miesięcznej kampanii odbyła
się emisja spotów
edukacyjnych na nośnikach
LCD w środkach komunikacji
miejskiej w Bydgoszczy,
Świdnicy, Kielcach, Legnicy,
Łomży, Nowym Sączu,
Opolu, Poznaniu, Pile,
Szczecinie, Zielonej Górze,
Wrocławiu, Białej Podlaskiej,
Chełmie, Jeleniej Górze,
B i a ł y m s t o k u ,
Skierniewicach,
Kędzierzynie Koźlu, Koninie
oraz Gdyni.
Więcej informacji na temat
szczepień, znajdą Państwo na
s
t
r
o
n
i
e
www.szczepienia.gis.gov.pl
www.szczepienia.pzh.gov.pl
Spot informacyjno e d u k a c y j n y
http://albumy.net/pub/szczepi
enia/wirusy_1_2.html
strona 20
www.powiatjanowski.pl
CHCESZ POMÓC INNYM
ALE NIE WIESZ JAK …? PRZEKAŻ SWÓJ 1%
Młodzieży, biorącej udział w projekcie „MŁODZI NIEUSTRASZENI”
Zobacz, co robimy, na stronie: www.sascd.za.pl
KRS 0000184074 z dopiskiem: „MŁODZI NIEUSTRASZENI”.
Dziękuję koordynator projektu.
Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół
„EFFATHA” w Janowie Lubelskim PROSIMY O PRZEKAZANIE 1% OD
PODATKU NA: CARITAS DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ Dla:
Stowarzyszenie :EFFATHA” KRS: 0000213751
Prowadzimy nabór na
KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU.
Szczegóły w biurze Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Janowie Lubelskim przy
ul. Wojska Polskiego 3tel. 15/ 872 12 63
Ogólnopolski konkurs „Policjant, który mi pomógł” 2014!
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
Instytutu Psychologii Zdrowia ogłasza VII edycje ogólnopolskiego konkursu pod nazwą
"Policjant, który mi pomógł" służącego wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny
sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Konkurs odbywa się pod
patronatem Komendanta Głównego Policji.
Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane będą do 31 maja 2014 roku.
Celem konkursu jest: promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie
ofiar przemocy w rodzinie; podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie; wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i
osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym; zwiększenie motywacji
policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze.
Zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji i instytucji
(nie oczekujemy zgłoszeń od jednostek policji) można nadsyłać za pomocą
elektronicznego formularza znajdującego się na stronie
http://www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php , a także tradycyjną pocztą
(„Niebieska Linia”, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa) podając: dane kontaktowe
zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz
uzasadnienie tego wyboru. Można skorzystać z formularza zgłoszeniowego do druku,
bądź z formularza który znajduje się w Komendzie Powiatowej Policji w Janowie
Lubelskim oraz w Posterunkach Policji w Godziszowie i Modliborzycach. Kandydatury
nadesłane po 31 maja 2014 r. zostaną uwzględnione w następnej edycji konkursu.
Kandydatów do nagrody spośród osób zgłoszonych wyłoni kapituła złożona z
pracowników Pogotowia „Niebieska Linia”, patrona konkursu i laureatów konkursu z
lat poprzednich. Rozstrzygnięcie VII edycji konkursu nastąpi z końcem czerwca 2014 r.
Komenda Powiatowa Policji
e-mail: [email protected]
Panorama Powiatu Janowskiego
APEL O POMOC !
W tym roku, ponownie, pragnę zwrócić się
do wszystkich ludzi dobrego serca o pomoc i
przekazanie 1% podatku dochodowego na
leczenie mojego synka Jakuba Nowickiego.
Kuba urodził się z zespołem wad wrodzonych,
obecnie ma 13 lat i od ośmiu lat leczony jest
hormonem wzrostu. Leczenie, któremu jest
poddawany, nie jest objęte refundacją NFZ, a
pieniądze na zakup leków musimy zebrać sami.
Bardzo pomocna w zbieraniu funduszy na leczenie Kuby, okazała się,
możliwość przekazania - na ten cel - 1% podatku dochodowego przez
podatników. Przez ostatnie lata, zebrane w ten sposób środki, pozwoliły
nam utrzymać ciągłość leczenia. Pomoc napłynęła głównie z okolic
Janowa Lubelskiego. Dzięki Państwa ofiarności mieliśmy możliwość
nieprzerwanie leczyć Kubę, zapewniając mu lepszy rozwój i
funkcjonowanie w swoim otoczeniu. Pragnę zatem podziękować za
przychylność i okazaną dotychczas pomoc. Jednocześnie, proszę o
dalsze wsparcie. Zdaję sobie sprawę, że osób potrzebujących jest wiele,
jeżeli jednak nie wybrali Państwo jeszcze innego celu, proszę o
przekazanie 1% na leczenie Kuby, gdyż jest mu to naprawdę potrzebne.
Czeka go jeszcze kilkuletnia terapia, a podołać tak ogromnym kosztom
leczenia jest nam coraz trudniej. Za okazaną pomoc z góry dziękuję!
Barbara Nowicka z rodziną, tel. 662-665-489
Dane do przekazania 1%podatku: Nazwa Organizacji Pożytku
Publicznego - CARITAS DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ Numer KRS
tej organizacji - 0000213751 W rubryce „Inne informacje, w tym
ułatwiające kontakt z podatnikiem” koniecznie dopisek - „Dla Jakuba
Nowickiego”
Podaruj 1% podatku na ratowanie nóżek Julki
Julka Piskorska urodziła się 24. lipca 2013 roku z bardzo
rzadką wrodzoną wadą nóżek (brak kości strzałkowych,
piętowych, skokowych, IV i V kości śródstopia i palców oraz
skrócone i zgięte golenie). Jedynie kosztowne, wieloetapowe
leczenie operacyjne może uchronić ją przed amputacją nóżek i
pozwoli samodzielnie chodzić. Wszystkich Darczyńców prosimy
o wpisanie w właściwą rubrykę zeznania podatkowego nr KRS
0000037904 z dopiskiem 22349 Piskorska Julia. Szanowni
Darczyńcy, prosimy o wyrażenie zgody w formularzu PIT na przekazanie swoich
danych organizacji pożytku publicznego - dzięki temu będziemy wiedzieli, kto
udzielił wsparcia naszym podopiecznym. Darowizny można wpłacać na konto Julki: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z
Pomocą” ul..Łomiańska 5; 01-685 Warszawa Bank BPH SA 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 z dopiskiem 22349
Piskorska Julia - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia. Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy.
1% podatku dla Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół
Domu Pomocy Społecznej „NASZ DOM”
Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „NASZ DOM” w Janowie
Lubelskim zwraca się z gorącą prośbą do Ludzi Wielkiego Serca o przekazanie 1% podatku
na rzecz naszego Stowarzyszenia. Liczy się każda złotówka! Te z pozoru drobne kwoty, ale
przekazywane przez wiele osób, stworzą możliwość pełniejszej realizacji naszych zadań
statutowych. Wystarczy tylko w odpowiednią rubrykę zeznania podatkowego wpisać nr
KRS 0000210756 i podać nazwę Stowarzyszenie „NASZ DOM”. Serdecznie dziękujemy
Wszystkim Darczyńcom, którzy dotychczas przekazali 1% swojego podatku na rzecz
Stowarzyszenia „NASZ DOM”. Jednocześnie prosimy o dalsze wsparcie w postaci 1 %
podatku.
Zarząd Stowarzyszenia „NASZ DOM”
Biura poselskie w Janowie Lubelskim
W Janowie Lubelskim funkcjonuje kilka biur poselskich
znanych polityków. I tak, na ul. Wojska Polskiego w
Cechu Rzemiosł na parterze znajduje się Biuro Poselskie
prof. Mirosława Piotrowskiego - Posła do Parlamentu
Europejskiego. Biuro jest czynne od poniedziałku do
czwartku (poniedziałek: 14.00-18.00, wtorek: 10.3014.30, środa: 15.00-18.00, czwartek: 10.30-14.30). W tym
samym budynku, funkcjonuje też Biuro Poselskie
Włodzimierza Karpińskiego - Ministra Skarbu Państwa.
Biuro czynne jest w każdą środę w godz. 16.30-18.30, a w
pierwszą środę miesiąca w godz. 10.00-14.00. Kolejne
Biuro Poselsko - Senatorskie Posłanki Elżbiety Kruk i
Senatora Grzegorza Czeleja mieści się na ul.
Zamoyskiego 52. Czynne jest od poniedziałku do piątku w
godz. 9.00-17.00. Na ul. Zamoyskiego 56 znajduje się też
Biuro Posła Jana Łopaty, czynne od poniedziałku do
piątku w godz. 9.00 - 15.30. Przypomnijmy, że biura
poselskie i senatorskie uruchamiane są w celu ułatwienia
kontaktu wyborcom z europosłem, posłem i senatorem.
„Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje...”
Pani Annie Miazdze
wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci
Matki składają
Członkowie Zarządu Powiatu, Radni Powiatowi
oraz Pracownicy Starostwa Powiatowego
„Są chwile i ludzie, których się nie zapomina”
Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci Jana Liwaka - mieszkańca Branwi w gminie
Dzwola, żołnierza walk obronnych 39 roku, wieloletniego
radnego parafialnego, który przez ponad 30 lat nosił krzyż
podczas procesji kościelnych i kompanii odpustowych.
Odszedł człowiek mądry i prawy, wielki Polak, patriota.
Będzie nam Go brakowało.
Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
składają znajomi i przyjaciele
„Nie umiera Ten, kto pozostaje w sercach bliskich ...”
Pani Marii Pianowskiej
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci Matki składają
pracownicy Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim; ul.
Zamoyskiego 59; 23-300 Janów Lub.
Adres Redakcji: Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim; ul.
Zamoyskiego 59; 23-300 Janów Lubelski; II piętro, pok. 206; tel.:
015 8725450, 8720309, fax: 015 8720559,
www.powiatjanowski.pl, e-mail: [email protected]
Zespół Redakcyjny: Alina Boś - red. nacz., Grzegorz Krzysztoń,
Edyta Sołtys. Skład: Tomasz Pastuszak. Korekta: Alina Boś. Druk:
„Echo Media” Tarnobrzeg. Nakład: 3000 egz. Tekstów nie
zamówionych Redakcja nie zwraca. Anonimów nie publikujemy.
Redakcja zastrzega sobie prawo przeredagowań, skracania i
adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Kontakt w celu
zamieszczania reklam, ogłoszeń, tekstów sponsorowanych pod nr
tel.: (015) 8725450, 8720309. Cennik reklam, ogłoszeń, tekstów
sponsorowanych: 1 strona - 450 zł; 1/2 strony - 225 zł; 1/4 strony 112,50 zł; 1/8 strony - 56,25 zł; Cena dołączenia wkładki do każdego
egzemplarza gazety wynosi 0,10 zł. Cena reklamy, ogłoszenia, tekstu
sponsorowanego, zamieszczonej (- ego) na ostatniej stronie wzrasta
o 25%. Do wszystkich cen należy doliczyć 23% VAT. Przy
zamówieniu reklam i ogłoszeń do 6 kolejnych numerów
Zamawiającemu przysługuje zniżka w wysokości 15 %, a przy
zamówieniu do 12 kolejnych numerów - w wysokości 25%. Redakcja
nie ponosi odpowiedzialności za treść i wygląd reklam, ogłoszeń,
tekstów sponsorowanych.
www.powiatjanowski.pl
e-mail: [email protected]
strona 21
Panorama Powiatu Janowskiego
strona 22
www.powiatjanowski.pl
e-mail: [email protected]
Panorama Powiatu Janowskiego
www.powiatjanowski.pl
e-mail: [email protected]
strona 23
Panorama Powiatu Janowskiego
ul. KILIŃSKIEGO 43 23-300 Janów Lubelski
Tel. 15 8722 355 Pon.-Pt. 7,30-17,00 Sob. 7,30-14,00
Korzyści z posiadania
kolektorów słonecznych
Przy obecnych cenach gazu, energii elektrycznej
i ropy naftowej wyliczenia wskazują, ze koszty
średniej instalacji solarnej zwraca się po 5-6 latach.
Oszczędność urządzeń grzewczych.
Instalacja solarna jest bezobsługowa, ciepła woda
od wiosny po późna jesień grzana jest słońcem.
Dotacje NFOŚ na kolektory słoneczne
Do uzyskania dotacji niezbędne jest
skorzystanie z preferencyjnego kredytu
w jednym z banków współpracujących z NFOŚ
OFERUJEMY
Kompleksowe przygotowanie dokumentacji
niezbędnej do uzyskania dotacji.
Przygotowania projektu instalacji solarnej
(montaż kolektorów na dachach istniejącego
budynku, montaż kolektorów wolnostojących).
MONTAŻ
Kolektorów słonecznych, nowego zasobnika wodnego,
jak i aparatury niezbędnej do ich
prawidłowego funkcjonowania.
2 lata gwarancji
W naszej ofercie mamy najbardziej niezawodne na rynku
zestawy kolektorów słonecznych. Zadzwoń lub zgłoś się do nas,
a my dojedziemy do Twojego domu, odpowiemy na wszystkie pytania
oraz przedstawimy naszą ofertę.
strona 24
www.powiatjanowski.pl
e-mail: [email protected]
Download

Aby pobrać wersję PDF kliknij TUTAJ.