OBEC
Jesenské
Č.j.: A/2013/0044
Vybavuje : Csank
V Jesenskom dňa 20.02.2013
ROZHODNUTIE
verejná
vyhláška
Navrhovateľ : BPS Jesenské s.r.o.
Garbiarska 2
040 01 Košice - Staré mesto
IČO:36 866 954
v konaní zastúp. : Ing. Marián Sedaj
Halalovka 66
911 08 Trenčín
podal/a/ dňa 10.01.2013 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu :
"Bioplynová stanica Jesenské -0,999 MW na umiestnenie, ktorej bolo vydané Obcou Jesenské
územné rozhodnutie pod č.A/2012/00201 dňa 20.11.2012.
Obec Jesenské zastúp, starostom obce, ako príslušný správny orgán podľa § 13 ods.5 a §
27 ods.l zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnení rozhodol
podľa § 66, § 117 a § 140 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
/stavebný zákon/ v znení zmien a doplnení, podľa § 10 vyhlášky Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č.453/2000Z.z.,ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona v súvislosti s § 2 zák.č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z
orgánov štátnej správy na obce a podľa § 46 zák.č.71/1967 Zb. o správnom konaní prerokoval
žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi
účastníkmi
konania
a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto :
Stavbu : Bioplynová stanica Jesenské - 0,999 MW
Členenie stavby - stavebné objekty
SO
SO
SO
SO
01
02
03
04
SO 05
SO
SO
SO
SO
SO
06
07
08
09
10
-
Homogenizácia s odkvapovou plochou
Základy dávkovacieho zásobníka
Fermentory so základom strojovne
Dohnívacia nádrž so základom strojovne,
základy skladovacej nádrže
- Základy pre kontajnery, stľpy potrubných rozvodov,
horák zostatkového plynu a pod.
- Sanitárny kontajner, ŽB prefabrikovaná žumpa 2 m3
- Prívod technologickej vody, kanalizácia
- Spevnené plochy, terénne úpravy a oplotenia
- Vnútroareálové osvetlenie
- Bleskovod
-2Prevádzkové súbory
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
01 - Vystrojenie homogenizácie
02 - Príjmový dávkovací zásobník
03 - Vystrojenie fermentorov, strojovne a doh. nádrže
04 - Skladovacia nádrž vrátane vystrojenia
05 - Strojovňa plynu vrátane kontajnera
06 - Vykurovanie - UK, strojovňa tepla
07 - Kogeneračné jednotky v kontajnery, úprava plynu
08 - Horák zostatkového plynu
09 - Vonkajšie potrubné rozvody vrátane stĺpov
10 - Rozvody bioplynu
11 - Elektrorozvodňa + velín v kontajneri, prevádzkový
rozvod silnoprúdu, uzemnenie, bezpečnostné zóny
PS 12 - Riadiaci systém, MaR
PS 13 - Trafostanica, VN prípojka
na pozemku parc.č.E KN 924/10, 924/20, 924/30, 924/4 - / C KN 924/17, 924/52, 924/53,
924/55, 924/67, 924/68 /
v katastrálnom území obce : Jesenské
stavebníkovi: BPS Jesenské s.r.o.,
Garbiarska 2, 040 01 Košice - Staré mesto
sa podľa § 66 stavebného zákona v znení jeho noviel
p o v o ľ u j
e
A/ Základné údaje charakterizujúce stavbu :
Účelom navrhovanej činnosti je výstavba a prevádzka poľnohospodárskej bioplynovej
stanice,
slúžiacej
na
ekologické
a
efektívne
spracovanie
biomasy
z
poľnohospodárskej výroby pre produkciu elektrickej a tepelnej energie a organického
hnojiva. Dôvodom pre výstavbu bioplynovej stanice je účelné spracovávanie odpadov a
súčasná výroba elektrickej
energie z obnoviteľných zdrojov. Novostavba BPS a sňou
súvisiace objekty sa bude nachádzať v susedstve hospodárskeho strediska spoločnosti
Pigagro s.r.o. Napojenie prevádzky BPS bude napojená na vnútroareálové komunikácie
hospodárskeho strediska a na príjazdovú cestu k stredisku Domafala. Príjazdová cesta je
napojená
na
štátnu
cestu
E
571
Fiľakovo
Jesenské.
B/ Vplyv stavby a prevádzky na životné prostredie
Počas prevádzky bude areál vplývať na úroveň hluku činnosťou strojných mechanizmov
potrebných na vykonávanie
predmetu
činnosti
a
prepravou
vstupných surovín a
produktov. Vplyv znečistenia ovzdušia, tepla, žiarenia nebudú mať významný vplyv na
obyvateľstvo. Vplyv pachových
látok z areálu sa vzhľadom na vzdialenosť a optimalizáciu
technologických postupov nepredpokladá. Lokálne sa tento
vplyv môže vyskytnúť pri
nepriaznivých poveternostných podmienkach a vývoze digestátu za účelom hnojenia
poľnohospodárskej pôdy. Jedná sa však
iba o krátkodobý
charakter
vplyvu.
-3Na realizáciu predmetnej stavby sa určujú tieto záväzné
podmienky:
1. Stavba - Bioplynová stanica Jesenské - 0,999 MW bude umiestnená v katastrálnom území
obce Jesenské na pozemku
parc.č.E KN 924/10, 924/20, 924/30, 924/4 - / C KN 924/17,
924/52, 924/53, 924/54, 924/55, 924/67 a 924/68 /.
2. Stavba bude zrealizovaná podľa overeného projektu stavby
pri dodržaní platných stavebných
predpisov, STN a
ustanovení zák.č.50/1976 Zb. a súvisiacich predpisov. Na
znak overenia
boli výkresy projektu stavby opatrené
pečiatkou stavebného úradu. Tento projekt stavby s
zakreslenými zmenami je investor povinný predložiť ku kolaudačnému konaniu.
3. Zmeny a odchýlky od schválenej projektovej dokumentácie
je možné vykonať len so
súhlasom stavebného úradu.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy
týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržiavané
ustanovenia stavebného zákona,
ktorý upravuje
všeobecno-technické požiadavky na výstavbu a príslušné
technické
normy, zvlášť stavebné, bezpečnostné, požiarne
a hygienické.
6. Stavba bude uskutočnená najneskôr do 30.06.2015
Spôsob uskutočnenia stavby : Dodávateľský - bude určení
po výberovom konaní. Stavebník
je povinný oznámiť
stavebnému úradu meno a adresu zhotoviteľa stavby do 15
dní po
skončení výberového konania.
7. Počas výstavby bude dbané na zamedzenie znečisťovania
verejných komunikácií a
komunikačných priestorov.
8. Vzhľadom k tomu, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia
priestorovej polohy stavby
oprávnenou osobou, za súlad
priestorovej polohy s dokumentáciou zodpovedá stavebník.
Doklady
o vytýčení
priestorovej
polohy predloží
stavebník stavebnému úradu pri
kolaudácii. Stavebník je povinný viesť jednoduchý záznam o stavbe.
9. Napojenia stavby na inžinierske siete bude v súlade s
požiadavkami štátnych a verejných
orgánov a organizácií.
10.Pri realizácii a užívaní stavby zabezpečí investor
/stavebník/ stavby plnenie
podmienok
z
vyjadrení
k projektu
stavby, nasledovných orgánov a organizácií:
* Obvodný úrad životného prostredia v Rimavskej Sobote
a/ Vyjadrenie Č.sp. 12/00703-1 MAD z 29.06.2012 súhlasné za podmienky :
S odpadmi vznikajúcimi realizáciou stavby sa bude nakladať, ako je uvedené v PD v
súlade so zákonom
č.223/2001 Z.z. o odpadoch. Pri vykonávaní akýchkoľvek
zmien
stavby, ktoré by mali vplyv na odpadové hospodárstvo, je potrebné znovu požiadať o vydanie
vyjadrenia. Pôvodca odpadu je povinný nakladať s odpadmi v zmysle zákona, t.j. zhodnotiť
odpad pri svojej činnosti, odpad takto nevyužitý
ponúknuť na zhodnotenie oprávnenému
subjektu, zabezpečiť zneškodnenie odpadov, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich
zhodnotenie. V prípade, že realizáciou
stavby počas výstavby vznikne viac ako 100 kg
nebezpečných
odpadov,
je
dodávateľ
stavby
povinný
mať
súhlas
na
nakladanie s nebezpečným odpadom od príslušného orgánu štátnej správy podľa § 7 ods. 1
písm. g/ zákona o odpadoch. Pri kolaudácii stavby je potrebné predložiť doklady o spôsobe
zhodnotenie alebo
zneškodnenia všetkých
odpadov,
ktoré vzniknú realizáciou stavby,
b/Vyjadrenie č.2012/00981-Ad z 27.08.2012 súhlasné podľa § 1 7 ods.l písm. a/ zákona
č. 137/2010 Z.z. o ovzduší. Súhlasom sa určujú tieto podmienky :
K žiadosti o súhlas na vydanie rozhodnutia o užívaní zdroja
priložiť
- vypracovaný
prevádzkový poriadok, resp. pokyny
obsluhy z hľadiska ochrany ovzdušia. Návrh postupu
výpočtu množstva emisií zo zdroja znečisťovania so žiadosťou o schválenie tohto postupu.
Návrh prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch. V rámci
skúšobnej prevádzky vykonať jednorázové meranie emisií ZL z
kogeneračných jednotiek.
-4Zabezpečiť analýzu bioplynu pred spaľovaním
z hľadiska
obsahu sulfátu. Priebežne
minimalizovať prašnosť v súvislosti realizácie stavby.
c/ Súhlas č.2013/00120 ŠVS z 28.01.2013 podľa § 27 ods.l
písm.c/ vodného zákona
č.364/2004 Z.z. za podmienok : Prevádzkovateľ je povinný počas realizácie a prevádzky
stavby rešpektovať ustanovenia vodného zákona a ostané súvisiace predpisy a technické
normy, predovšetkým ustanovenia § 39 vodného zákona v znení neskorších predpisov a §
3, § 3, § 4 vyhl. MŽP SR č. 100/2005 Z.z., ktorou sa upravujú podrobnosti o zaobchádzaní so
škodlivými obzvlášť škodlivými látkami.
d/Vyjadrenie č.2012/00705 z 26.06.2012 z hľadiska zákonač.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a
krajiny súhlasné, že pri výkopových prácach a uskladnení, resp. využiť prebytočnej zeminy
je
nevyhnutné
zamedziť
šíreniu
inváznych
druhov
rastlín,
e/ Rozhodnutie č.2012/00755 - MMV z 11.09.2012 v zmysle zákona č.24/2005 Z.z., že sa
nebude posudzovať vplyvov na životné prostredie. Ak sa
zistí, že skutočné vplyvy
posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný
zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade
s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov
* Obvodný úrad Rimavská Sobota, Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia - Záväzné
stanovisko
č.OCOaKR-2012/2-34
z
02.07.2012
súhlasné
bez
pripomienok.
* Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici - stanovisko č.
KRHZ-BB-OPP-1580/2012 z 17.7.2012 súhlasné bez pripomienok. Toto stanovisko a s
nami
overenou
projektovou
dokumentáciou
predložiť
pri kolaudačnom konaní.
* Krajský pamiatkový
úrad Banská Bystrica
- záväzné stanovisko č.BB/2012/19237/7335/BRE
z 09.11.2012. Pri realizácii predmetnej stavby nie je vylúčené narušenie
doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality, KPÚ požaduje : Oznámiť termín začatia
výkopových prác min.7 dní v predstihu KPÚ v Banskej Bystrici písomne alebo telefonicky
na tel. č.048/24 55 834. Umožniť zrealizovať obhliadku zemných prác s predmetnou stavbou
odborným zamestnancom KPÚ Banská Bystrica. Ak počas obhliadky dôjde k zisteniu
archeologických nálezov, určí podľa § 127 ods.l a 2/ zákona č.50/1976 Zb. o územnom
plánovaním a stavebnom poriadku / stavebný zákon / príslušný stavebný úrad po dohode s
krajským
pamiatkovým
úradom
podmienky
zabezpečenia archeologických nálezov.
Oznámenie o náleze ihneď nahlásiť na KPÚ a zabezpečiť do doby obhliadky proti poškodeniu,
znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu.
* Okresné
riaditeľstvo Policajného
zboru v Rimavskej Sobote,
okresný
dopravný
inšpektorát
stanovisko č.ORPZ-RS-ODI-142-014/2012
z
13.07.2012
súhlasné bez
pripomienok.
* Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota - Záväzný posudok
č.2012/1104 z 17.7.2012 : Súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou k stavebnému
konaniu.
* Slovák Telecom a.s., vyjadrenie č.545 59 2012 RS z 19.08.2012. Na uvedenom území sa
nenachádza telekomunikačné vedenie.
* Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s., závod 04 Rimavská Sobota vyjadrenie Č./04/2012 z 28.6.2012.V záujmovom území sa vodárenské zariadenia v našej
správe nenachádzajú. Objekt bude zásobovaný vodou napojený na vnútro-areálový vodovod
Pigagro s.r.o.
* Banskobystrická regionálna správa ciest a.s. Banská Bystrica vyjadrenieč.BBRSC/452/2012
z 09.07.2012 dáva nasledovné stanovisko :
-5Rešpektovať existujúcu trasu uvedenej cesty. Mimo zastavané územie rešpektovať výhľadové
šírkové usporiadanie cesty II. triedy v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb./cestný zákon/v znení
neskorších úprav. Realizáciou prác nesmie dôjsť k zásahu do telesa cesty ani do priľahlého
cestného pozemku. Vjazd a výjazd vozidiel na cestu 11/571 môže byť len v miestach
existujúcich vjazdov. V prípade napojenia účelovej komunikácie na cestu 11/571 a v prípade
zásahu do uvedenej cesty je nutné požiadať správcu komunikácie o určenie podmienok
napojenia,
ako
aj
o
určenie
podmienok
zásahu
do
telesa
cesty.
* Slovenský vodohospodársky podnik š.p.,OZ Banská Bystrica- vyjadrenie č.CS 234/2012/CZ
14521/2012-230 z 22.11.2012 dáva nasledovné pripomienky :Ku kolaudácii bude dokladované,
že zrealizovaná stavba s ohľadom na svoj charakter a umiestnenie v území s pomere vysokou
hladinou
spodnej
vody
spĺňa
technickým
riešením
všetky
relevantné
požiadavky
na
zaobchádzanie so
škodlivými látkami pre vody
vyplývajúce z § 39 vodného
zákona č.364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a
súvisiacej vyhl.č. 100/2005 Z.z. najmä: - zabezpečené bude monitorovanie vplyvu celej prevádzky
B PS na kvalitu podzemných vôd v zmysle vodného zákona, a to spôsobom navrhnutým v
monitorovacom poriadku vypracovanom odborne spôsobilou osobou, od ktorého je možné
ustúpiť len na základe stanoviska hydrogeológa a jeho odsúhlasenie s príslušným orgánom
štátnej vodnej správy /ObÚŽP v Rimavskej Sobote /, - všetky nádrže s tekutým obsahom
budú zabezpečené kontrolným systémom proti ich preplneniu a kontrolným
systémom
tesnosti,- všetky manipulačné plochy aj iné spevnené plochy BPS budú
vodohospodársky
zabezpečené t.j. riešené izoláciou proti preniku a pôsobeniu škodlivých látok, s ochranou proti
úniku vôd z nich do okolia a s odvodnením do zbernej homogenizačnej nádrže,- predložený
bude v zmysle § 39 ods.4 vodného zákona vypracovaný " havarijný plán " pre celý areál BPS
v súlade s náležitosťami vyhl.č. 100/2005 Z.z. žiadosti o jeho schválenie príslušným orgánom
štátnej
správy
/SIŽP-IŽP_Banská_Bystrica/,
- havarijný plán bude predložený na vyjadrenie aj SVP š.p.OZ Banský Bystrica ako správcovi
povodia ešte pred jeho schválením,
- ku koaludácii stavby bude dokladovaný vývoz obsahu žumpy a fermentačného zvýšku /
digestátu / na nezávadné zneškodnenie zmluvou s oprávnenými osobami,
- investor najneskôr pri kolaudácii stavby predloží doklady o vodotesnosti všetkých nádrží
budovaných v rámci areálu BPS,
- na stavbe používať materiály, technológie a zariadenia tak, aby nedošlo k zhoršeniu kvality
podzemných prípadne povrchových vôd,
- v prípade, že vody zo všetkých spevnených plôch v areáli BPS nebude možné odvodniť do
zbernej homogenizačnej nádrže, je potrebné riešiť ich odvodnenie osobitne po vyhovujúcom
predčistení v zmysle § 9 NV SR č.269/2010 Z.z.,
- k odvodneniu nekontaminovaných zrážkových vôd zo striech objektov resp. čistých spevnených
plôch voľne do okolitého terénu bude dokladované s ohľadom na umiestnenie stavby v
území s predpokladanou vysokou hladinou podzemnej vody aj odborné posúdenie, či takéto
riešenie je v danom území vhodné,
- k žiadosti o vydanie povolenia podľa § 21 ods.l písm.d/ vodného zákona je potrebné aj
stanovisko správcu povodia , o ktoré je potrebné požiadať v dostatočnom predstihu a
predložiť k tomu všetky potrebné doklady,
- pokiaľ bude zakladanie niektorých objektov stavby pod úrovňou terénu, ktoré si vzhľadom
na predpokladanú vysokú hladinu podzemnej spodnej vody môže vyžadovať odčerpávať
tieto podzemné vody, potom k takémuto osobitnému užívaniu vôd je potrebné povolenie
príslušného orgánu
štátnej vodnej správy /ObÚŽP/
v zmysle vodného
zákona,
- stavby s ohľadom na svoj charakter podlieha vyjadreniu príslušného orgánu štátnej vodnej
správy podľa § 28 vodného zákona .
* Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. Žilina Vyjadrenie k PD č. 1001 -01 /Oč/526-2012 z 2012-07-12 súhlasné za dodržanie nasledovných
podmienok:
-6Pre potrebu merania dodávky a odberu elektriny požadujeme 3ks MTP
30/5 A, 10 VA
tr.pr.0,5S%, úradne overené. Prúdové okruhy viesť neporušene káblom 3x CYKY-0 2x4 mm2 od
každého MTP samostatným káblom až do skúšobnej svorkovnice Z s l b v skrini merania.
Uzemnenie sekundárnych "K" svoriek MTP má byť vodičom CY 6 mm2 zelenožltej farby.
Požadujeme 3 ks MTN22000/ 3/100/ 3, 30VA,
tr.pr.0,5% úradne overené. Napäťové
okruhy
viesť
neprerušene
káblom
CYKY-0
4x2,5
mm2
od
MTN
cez
trojfázový 6A istič do skúšobnej svorkovnice Z s l b v skrini merania. Kryt ističa sa musí dať
zaplombovať a samotný istič
sa musí
dať
zaplombovať
v zapnutej prílohe. Ako
hlavné rozpojovacie miesto/HRM/bude použití istič OM3 v RH. Na HRM musí pôsobiť sieťová
ochrana a musí byť diaľkovo ovládané z dispečingu PDS povelmi - vypni a povolenia
zapnutia. Prípojné miesto vybaví investor zariadenímumožňujúcim prenos signalizácie stavu
vypínacích prvkov aprevádzkových meraní
P, Q, U, i, f do riadiaceho systému PDS.
Komunikačný protokol bude IEC 101, resp. IEC 104.Ochrana siete musí zabezpečovať
funkcie: nadprúd, skrat, podpätová,
nadpätová,
podfrekvečná,
nadfrekvečná, nesymetria,
spätná wattová. Sieťová ochrana musí byť samostatné zariadenie. Sieťové ochrany musia
byť nastaviteľné.
Nastavenie sieťových ochrán postačuje 1 stupňové. Prípadné zmeny
nastavanie na základe lokálnych prevádzkových hodnôt veličín siete v bode pripojenia môžu
vykonať iba pracovníci ochrán skupiny SSE. Pripojenie k DS bude pomocou nového ÚV na
jest. p.b. VN vedenia č.311. Vzhľadom na možné prekračovanie dovolenej napätovej zmeny
mimo základného stavu napájania musí investor a budúci prevádzkovateľ výrobne zmluvne
súhlasiť s odstraňovaním výroby vždy, keď stav VN sústavy bude iný ako základné zapojenie.
Pred uvedením zdroja do prevádzky musí investor a budúci prevádzkovateľ predložiť PDS na
schválenie miestny prevádzkový predpis /MPP/. Pred skúškami technológie a nastavením
parametrov musia požiadať PDS, útvar Projektový manažment o prebratie a odovzdanie stavby.
Všetky ďalšie stupne PD podliehajú schváleniu SSE-Distribúcia a.s. Dátum preberacieho
konania je potrebné PDS nahlásiť písomne aspoň 60 dní dopredu. K oznámeniu je potrebné
priložiť odsúhlasenú projektovú dokumentáciu, digitálne zakreslenie vybudované zariadenia v
DGN formáte.V prípade, že počas skúšobnej prevádzky sa objavia preukázateľné negatívne
vplyvy
u zariadenia
výrobcu elektriny na DS
SSE-Distribúcia a.s. bude nesúhlasné
stanovisko až doby odstránenia závad. Zmluva o výkupe elektriny bude uzatvorená po
predložení Zápisu o odovzdaní stavby
a
po
predložení
právoplatného
Kolaudačného
rozhodnutia.
* Technická inšpekcia a.s. SR, pracovisko Banská Bystrica
Odborné stanovisko k PD
č.02758/2/2012 z 10.07.2012 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci a bezpečnosti zariadení uvádzajú zistenia a pripomienky, ktoré je potrebné doriešiť
a
odstrániť v procese výstavby. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na
vyhradenom technickom zariadení plynovom, elektrickom vykonať úradnú skúšku v zmysle §
12 vyhlášky č.508/2009 Z.z. a § 14 ods.l písm.b/ a d/ zákona č. 124/2006 Z.z. v znení
a neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, ktorou je aj Technická inšpekcia a.s.
Technická inšpekcia a.s. vykonáva
na základe
žiadosti podľa
STN EN ISO/IEC
17020.2005 posúdením súladu vyhotovenia stavby a technických zariadení, ktoré sú v nej
inštalované alebo namontované,
s
požiadavkami
bezpečnosti
technických zariadení /
predkolaudačnú inšpekciu/.
Ďalšie povinnosti stavebníka :
-Stavebník je povinný oznámiť 15 dní pred ukončením stavby, že stavba je pripravená na
kolaudáciu a požiadať o vydanie súhlasu na začatie skúšobnej prevádzky pred vydaním
kolaudačného rozhodnutia na skúšobnú prevádzku.
-Oznámenie určitého štádia stavby na účely výkonu štátneho stavebného dohľadu :
Stavebník je povinný umožniť oprávnením pracovníkom stavebného úradu vstup na pozemok
a stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
-Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle
- 7§ 52 ods.l zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnení.
- Rozpočtový náklad stavby : 3 600 tisíc EUR
- Správny poplatok: 800,0 EUR /uhradené v hotovosti na ObÚ/
Stavebný úrad k stavebnému povoleniu pripája overenú projektovú dokumentáciu stavby.
Odôvodnenie :
Stavebný úrad - Obec Jesenské v stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné
povolenie z hľadísk uvedených ustanoveniach § 62 ods.l a 2 podľa zákona č.237/2000 Z.z.
ktorým sa mení a dopĺňa zák.č.50/1976 Zb . o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /
stavebný zákon/ v znení neskorších
predpisov
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov.
Stavebný úrad zistil, že uskutočnením /ani budúcim užívaním/ stavby nie sú ohrozené záujmy
spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov
konania.
Stanoviská účastníkov konania - vlastníkov susedných nehnuteľností, resp. tých, ktorý budú
stavbou dotknutí sú kladné a nie sú záporné.
Vzhľadom na to, že areál BPS Jesenské je situovaný vo vzdialenosti 2,0 km od trvalo
obývanej
zóny,
vplyv znečistenia ovzdušia, žiarenia nebudú mať významný vplyv na
obyvateľstvo. Výrobný proces - prevádzka kogeneračnej jednotky v uzatvorenom priestore
odvetranom cez tlmiče hluku
nebudú
významnejším
zdrojom hluku
pre životné
prostredie.
Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné požiadavky na výstavbu v súlade s § 47 až 53
stavebného zákona a príslušného ustanovenia STN.
Toto povolenie stráca platnosť, ak sa s výstavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia
jeho platnosti.
V súlade s § 62 ods.3 stavebný úrad preskúmal vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a
organizácii a ich vzájomný súlad posúdil. Ich stanoviská a pripomienky boli zahrnuté
do podmienok tohto rozhodnutia. Stanoviská sú súhlasné a nie sú protichodné. Stavebný úrad
v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Kedže stavebník splnil
požiadavky a podmienky vydania stavebného povolenia, stavebný úrad rozhodol tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
ľ o n č e n i e
:
Podľa § 5 4 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať
odvolanie. Odvolanie sa podáva na Obecnom úrade v obci Jesenské v lehote do 15 dní
odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 stavebného zákona v znení zmien
a doplnení. Rozhodnutie musí byt' vyvesené po dobu
15 dní na úradnej tabuli obce.
Vyvesené
Zvesené dňa
Pečiatka a podpis
oprávnenej osoby
Príloha pre stavebníka :
- overená dokumentácia stavby
Rozhodnutie sa doručí:
1. BPS Jesenské s.r.o.,Garbiarska 2, 040 01 Košice-Staré mesto
2. Pigagro s.r.o., 935 75 Ipeľský Sokolec 360
3. Ing.Marián Šedaj, PDS-Projekt Development Slovakia s.r.o.
Halalovka 66, 911 08 Trenčín
4. Ing.Milan Janek, proj.kancelária - AGROKONTAKT,
Hlavná 170, 033 01 Podtureňa
5. Ing.Štefan Bojtoš, ul.Okružná 3, 979 01 Rimavská Sobota
6. Oľga Kureková, Jantárová 2, 041 01 Košice
7. Dušan Kurek, 980 02 Jesenské-Aduš 422
8. Obec Jesenské / na založenie do spisu/
Na vedomie :
- Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- Obvodný úrad životného prostredia v Rimavskej Sobote,
Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
- Obvodný úrad Rimavská Sobota, Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia,
Nám.M.Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
- Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici,
Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru,
ul.Okružná 118, 979 01 Rimavská Sobota
- Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ul.8, 975 65 Banská Bystrica
- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., závod 04 Rim. Sobota,
ul.Dukelských 1.hrdinov 42, 979 01 R.Sobota
- Slovák Telecom a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava
- Slovenský vodohopsodársky podnik š.p. OZ Banská Bystrica,
Partizánska cesta 6, 974 98 Banská Bystrica
- Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., závod 13,
Pod Šib.Vrchom, 979 01 Rimavská Sobota
- Okresné riaditeľstvo PZ SR, Okresný dopravný inšpektorát v Rim. Sobote,
979 01 Rimavská Sobota
- Regionálna veterinárna a potravinová správa,
Kirejevská 22, 979 01 Rimavská Sobota
- Tehnická inšpekcia a.s., Partizánska cesta 71, 974 00 Banská Bystrica
- Obec Gortva - starosta obce
Download

OBEC Jesenské ROZHODNUTIE