Sayı
Tarih
: 2014/198 – 1
: 09.04.2014
ÖZEL BÜLTEN
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA İLİŞKİN (I) SAYILI LİSTENİN (B)
CETVELİNDE KAYITLI MALLARIN İTHAL EDİLİP BU VERGİYE TABİ
OLMAYAN MALLARIN İMALİNDE KULLANILMASINDA ÖNEM ARZEDEN
HUSUSLAR
1
A- (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Kayıtlı Mallar
(I) sayılı listenin (B) cetvelinde G.T.İ.P. 2707, 2709, 2710, 2901, 2902, 3811, 3814,
3824, 2710, 2712, 3403 numaralarında kayıtlı olup, temelde sanayi girdisi olan solvent
ve benzeri ürünler ile bunların türevleri yer almaktadır.
B- (I) Sayılı Listedeki Mallar Bakımından ÖTV Uygulaması İle İlgili Yasal
Düzenlemeler
1- ÖTV Kanununa göre;
-(I) sayılı listedeki malların ithali ÖTV ye tabi değildir. İthalatçıları tarafından
teslimi ÖTV ye tabidir (md.1).
-Vergiye tabi malların vergiye tabi olan malların imali dışında her ne suretle
olursa olsun kullanımı veya sarfı teslim sayılır (md.2/3-a).
-(I) sayılı listedeki malların ithalinde, ödenecek özel tüketim vergisine karşılık
olmak üzere türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığınca
belirlenmek suretiyle teminat alınır (md.16).
2- (25) ve (1) sayılı ÖTV genel tebliğleri ile 19 sayılı ÖTV sirkülerine göre;
İthalatçı imalatçılar tarafından doğrudan ithal edilen (B) cetvelinde yer alan
malların (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılması teslim sayılacaktır.
Buna göre ithalatçı imalatçılar bu mallar için birimi itibariyle (B) cetvelinde yer alan
yürürlükteki vergi tutarları üzerinden vergi beyan ederek ödeyeceklerdir. Bu teslimlerle
ilgili hesaplanan ÖTV’nin beyan ve ödenmesi üzerine vergi dairesince GİB sistemi
kullanılmak suretiyle beyana konu teslim miktarına isabet eden ÖTV tutarı kadar
teminatın çözümü işlemi gerçekleştirilecektir.
Ancak 2012/3792 sayılı kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih olan 09.10.2012
tarihine kadar talep ve taahhütname verilerek ÖTV kanununun 8/1’inci maddesinde
düzenlenen tecil-terkin uygulaması kapsamından yaralanmak amacıyla ithal edilen,
ÖTV kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların bu tarihten sonra
imalatta kullanılması halinde bu tarihten önceki mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılması mümkün bulunmaktadır.
3- 14 sayılı ÖTV tebliğine göre;
(I)sayılı listedeki malların ithalinde mükellef tarafından gümrük idaresine teminat
verilmesi gerektiğinden, bu mallara ilişkin ÖTV mükellefiyetinin en geç ithal tarihinde
yurt içinde ÖTV yönünden bağlı olunacak vergi dairesine tesis ettirilmesi
gerekmektedir.
Diğer taraftan ÖTV mükellefiyeti tesis ettiren mükellefler, ÖTV ye tabi işlemleri
bulunmaması nedeniyle ÖTV mükellefiyetinin sona erdirilmesini, bir dilekçe ile bağlı
oldukları vergi dairesine başvurarak isteyebileceklerdir. Bu dilekçe üzerine
mükellefiyet kaydı ilgili vergi dairesince terkin edilecektir.
2
4- ÖTV kanununa göre (md.14);
ÖTV de beyan dönemi (1) sayılı listedeki mallar için her ayın ilk onbeş günlük
birinci ve kalan günlerden oluşan ikinci dönemdir. Beyanname (1) sayılı listedeki
mallar için vergilendirme dönemini izleyen ayın onuncu günü akşamına kadar
mükellefin katma değer vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilir.
C- Konuyla İlgili Olarak Cezalı Tarhiyata Muhatap Olma Riski
(1) Sayılı listenin (B) cetvelinde kayıtlı mallar genellikle ÖTV’ye tabi olmayan
malların imalatçıları tarafından imalatlarında herhangibir şekilde kullanılmak veya sarf
edilmek amacıyla ithal edilmektedir.
Yukarıda belirtildiği üzere, bu malların ithali değil, ithal eden imalatçılar tarafından
vergiye tabi olan malların imali dışında kullanılması veya sarfı ÖTV’ye tabidir. Bu
itibarla ithal sırasında ÖTV alınmamakta ancak talep ve taahhütname ile teminat
alınmaktadır.
Ancak bu malları ithal eden bazı imalatçıların ÖTV mükellefiyeti tesis ettirmedikleri
ve ÖTV beyannamesi vermedikleri görülmektedir. İthal edilen mallar genelde miktar
ve tutar olarak çok küçük olduğu için bu işlemler gözden kaçmaktadır.
Gümrük İdareleri ithal sırasında aldığı teminatları bir süre sonra vergi dairelerine
bildirmektedirler.
Bunun üzerine vergi dairesi, ithal tarihinden itibaren verilmemiş olan ÖTV
beyannamelerini imalatçıdan sormaktadır.
Verginin aslı genellikle küçük rakamlardır. Ancak ithal tarihinden itibaren geçen
her 15 günlük dönem için elektronik ortamda verilmesi gereken ÖTV
beyannamelerinin verilmemiş olması nedeniyle toplamda büyük tutarlarda özel
usulsüzlük cezaları kesilebilmektedir.
D- Yapılması Gerekenler
Bu konuda geçmişe ve geleceğe yönelik olarak,
1- (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malları ithal ederek ÖTV’ye tabi olmayan
malların imalatında kullanan veya sarf edenlerden ÖTV mükellefiyeti tesis ettirmemiş
olanların, henüz bu konuda vergi dairesinden bir yazı gelmemiş olsa bile ÖTV
mükellefiyetlerini tesis ettirerek ithal tarihinden itibaren 15’er günlük dönemler itibariyle
pişmanlıkla ÖTV beyannameleri vermelerinin ve bu dönemlerde yukarıda sözü edilen
ithal malları imalatta kullananların bu malları kullandıkları dönemlerin
beyannamelerinde göstermelerinin, (bu halde vergi aslı tarh edilecek ve zamanında
verilmemiş olan beyannamelerin herbiri için halen 1.200,-TL olan özel usulsüzlük cezası
kesilecektir.)
3
2- ÖTV mükellefiyetinin dışına çıkmak amacıyla imalatçıların bu malları ithal
etmekten vazgeçip, ithalatçısından veya yurt içindeki imalatçısından ÖTV’sini de
ödeyerek alma yolunu tercih etmelerinin ve bu nedenle vergi dairesinden ÖTV
mükellefiyetinin terkin edilmesini istemelerinin
uygun olabileceğini düşünüyoruz.
Saygılarımızla,
Hasan Zeki Süzen (YMM) - Ekrem Kayı (YMM)
4
G/K
Download

(I) Sayılı Listenin (B)