EP io default website
23-01-2015
O zyskach i zagroeniach wynikajcych z umowy TTIP podczas debaty "Co nam da TTIP?"
"Mdrze skonstruowana umowa o partnerstwie w
dziedzinie handlu i inwestycji midzy UE i USA (TTIP)
moe by bodcem do rozwoju zarówno dla Unii
Europejskiej jak i USA" - powiedziaa w czasie debaty "Co
nam da TTIP?" prof. Danuta Hübner – posanka do
Parlamentu Europejskiego, przewodniczca Komisji
Spraw Konstytucyjnych PE oraz czonkini Komisji
Gospodarczej i Monetarnej PE. W spotkaniu
zorganizowanym przez Biuro Informacyjne Parlamentu
Europejskiego w Polsce i Instytut Spraw Publicznych wzili take udzia przedstawiciele Komisji
Europejskiej, rzdu RP, organizacji przedsibiorców, stowarzysze przeciwnych podpisaniu umowy
TTIP oraz ponad 120 zgromadzonych w sali osób, które aktywnie bray udzia w burzliwej dyskusji
na temat skutków wprowadzenia umowy TTIP.
W wystpieniu otwierajcym debat prof. Hübner podkrelia, e niedawny kryzys ekonomiczny pokaza,
jak duy jest niewykorzystany potencja handlowy pomidzy UE i USA. Poniewa UE i USA s bliskie
progu odnoszenia korzyci handlowych poprzez zmniejszanie ce, które ju s do niskie, konieczne
jest bardziej kompleksowe znoszenie barier w handlu za pomoc porozumienia o handlu i
inwestycjach. Prof. Hübner zauwaya, e wród najwaniejszych zysków dla Europy wynikajcych z
negocjowanej wanie umowy byoby uatwienie dostpu firmom europejskim do amerykaskiego
rynku zamówie publicznych. Odnoszc si do krytyki porozumienia TTIP, która skupia si na braku
przejrzystoci procesu negocjacyjnego, prof. Hübner stwierdzia, e aden wczeniejszy proces
negocjacji tego typu umowy prowadzony przez Komisj Europejsk nie by tak transparentny. Na
zakoczenie posanka podkrelia, e naley pamita o wielkim strategicznym znaczeniu tej umowy,
której odrzucenie byoby cofniciem si Europy o wiele lat i niewykorzystaniem wielkiej szansy na
szybszy rozwój gospodarczy.
Maria wietlik ze stowarzyszenia Internet Society Poland
zwracaa uwag na zagroenia wynikajce z umowy TTIP,
takie jak jej negatywny wpyw na standardy dotyczce
prawa pracy, ywnoci czy ochrony rodowiska, które w UE
s zdecydowanie surowsze ni te obowizujce w USA.
Maria wietlik ocenia równie, e umowa nie ma nic
wspólnego z wolnym handlem, ale jest prób
wprowadzenia uprzywilejowanej pozycji i wysokiej
ochrony dla duych korporacji kosztem maych i rednich
przedsibiorstw oraz obywateli UE. Przedstawicielka Internet Society Poland zaapelowaa te o
powane traktowanie wyników konsultacji spoecznych przeprowadzonych przez Komisj Europejsk
w sprawie mechanizmu rozwizywania sporów midzy pastwami i inwestorami (ISDS) oraz o
niebagatelizowanie gosu spoeczestwa obywatelskiego w kwestii umowy TTIP i wiksz przejrzysto
procesu negocjacji.
Zastpca dyrektora Departamentu Polityki Handlowej w
Ministerstwie Gospodarki Adam Orzechowski zauway, e
TTIP jest umow o handlu towarami i usugami, co
oznacza, e wiele obaw podnoszonych przez jej
przeciwników nie jest bezporednio zwizanych z jej
zakresem. Celem TTIP jest uatwienie handlu midzy UE
a USA, wic nie bdzie ona dotyczy takich obszarów jak
1/11
EP io default website
szkolnictwo czy te narodowe systemy ochrony zdrowia.
W odniesieniu do ISDS, dyrektor Orzechowski podkreli,
e proces rozstrzygania sporów w ramach TTIP bdzie
zbudowany na zasadzie przejrzystoci i naley wykluczy
jakkolwiek "zmow midzynarodow" w tym zakresie.
Ewa Synowiec, dyrektor
Przedstawicielstwa Komisji
Europejskiej w Polsce, na wstpie
zaznaczya, e na zawarciu umowy TTIP skorzystaj równie mae i rednie
przedsibiorstwa, poniewa due korporacje maj wystarczajce zasoby, aby radzi
sobie z barierami w handlu, natomiast to MP najbardziej potrzebuj uatwie w
handlu transatlantyckim. Dyrektor Synowiec wyrazia te zadowolenie z moliwoci ujawnienia czci
dokumentów dotyczcych procesu negocjacji umowy i zwrócia uwag, e to pastwa czonkowskie UE
decyduj o odtajnieniu dokumentów, a Komisja Europejska jest zobowizana do postpowania
zgodnie z ich decyzjami.
Marcin Wojtalik z Instytutu Globalnej Odpowiedzialnoci i
koalicji uwagattip.pl zwróci uwag suchaczy na
negatywny wpyw umowy TTIP na moliwoci
wprowadzania nowych regulacji przez pastwa UE –
przysze zmiany w prawie, które bd powodowa
negatywne skutki finansowe dla inwestorów
amerykaskich, mog pocign za sob konieczno wypacania
miliardowych odszkodowa. Reprezentant koalicji
uwagattip.pl jeszcze raz podkreli obawy zwizane z
mechanizmem ISDS, m.in. brak przejrzystoci ju istniejcych podobnych mechanizmów oraz fakt, e
ISDS nie zapewnia równoci podmiotów gospodarczych, gdy skierowany jest tylko do inwestorów
zagranicznych, a nie firm krajowych. Nie bez znaczenia pozostaj te wysokie koszty korzystania z
ISDS, które mog wykluczy z niego wikszo maych przedsibiorstw. Marcin Wojtalik zauway te, e
obawy wobec TTIP nie s tylko domen organizacji pozarzdowych, ale s równie wyraane przez
parlamenty narodowe m.in. we Francji i Austrii. Na zakoczenie przedstawiciel koalicji uwagattip.pl
stwierdzi: "Gboko wierz, e Parlament Europejski nie zgodzi si na umow, która bdzie suya jako
narzdzie midzynarodowych korporacji".
Ostatni z panelistów Jakub Wojnarowski, zastpca
dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan, podkrela
ogromne znaczenie, jakie ma umowa TTIP dla maych i
rednich przedsibiorstw, gdy pozwoli im ona na
zwikszenie aktywnoci gospodarczej i lepsze
funkcjonowanie. Wedug bada przeprowadzonych przez
Konfederacj Lewiatan jedn z najwikszych barier
zapobiegajcych zwikszeniu eksportu przez polskie firmy
s trudnoci regulacyjne, a wanie te trudnoci maj by
zlikwidowane przez TTIP. Dziki uproszczeniom systemu regulacyjnego firmy bd miay szans
zwikszy produkcj i zatrudnienie, co sprawi, e kocowym beneficjentem tego porozumienia bdzie
kady obywatel.
Wicej analiz dotyczcych TTIP
Pokaz slajdów
2/11
EP io default website
3/11
EP io default website
4/11
EP io default website
5/11
EP io default website
6/11
EP io default website
7/11
EP io default website
8/11
EP io default website
9/11
EP io default website
10/11
EP io default website
Nagranie z debaty
Podsumowanie na platformie Storify
[ View the story "Co nam da TTIP?" on Storify]
11/11
Download

Co nam da TTIP? - Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego