Karta bezpečnostných údajov
(podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC)
Dátum vypracovania:
Dátum revízie:
02.01.2007
30.11.2012
1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
Identifikátor produktu
Chemický názov/Synonymá:
Obchodný názov:
Chiroderm dezinfekčné mydlo
Registračné číslo:
CAS:
EINECS:
ELINCS:
Identifikované použitia:
Dezinfekčné mydlo
Neodporúčané použitia:
Dodávateľ KBU
Ulica, č.:
PSČ:
Obec/Mesto:
Štát:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Núdzové telefónne číslo:
BANCHEM, s.r.o.
Rybný trh 332/9
929 01
Dunajská Streda
Slovensko
00421-(0)31-552 51 10
00421-(0)31-552 46 01
[email protected]
Národné toxikologické informačné centrum, Limbová 5, 833 05 Bratislava
Tel: + 421 2 5477 4166
Mobil: +421 911 166 066
2. IDENTIFIKÁCIA Nebezpečenstiev
Klasifikácia látky alebo zmesi
R36, R52/53
podľa §41 zákona č.67/2010 o uvedení Xi
chemických látok a zmesí na trh
Prvky označovania
výstražný piktogram
výstražné slovo
výstražné upozornenie
bezpečnostné upozornenie
obsahuje
Xi dráždivý
R36 Dráždi oči
R52/53 Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé
účinky vo vodnej zložke životného prostredia
S(2) Uchovávajte mimo dosahu detí
S26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým
množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc
S46 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento
obal alebo označenie
S61 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi
inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov
Účinné látky:
propán-2-ol
6 g/100g
propán-1-ol
6 g/100g
bifenyl-2-ol
1 g/100g
2-fenoxyetanol 1 g/100g
triklosán
0,66/100g
Obsahuje:
5 % - 15 % aniónové povrchovo aktívne látky
< 5 % amfotérne povrchovo aktívne látky
Chiroderm dezinfekčné mydlo
Strana 1 z 7
Konzervačné činidlo: methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone
parfum
Obsahuje: D-limonene((R)-1-METYL-4-(1METYLETENYL)CYKLOHEXÉN), Linalool. Môže spôsobiť alergickú
reakciu.
zoznam zložiek
www.banchem.sk
Iná nebezpečnosť
Neuvedená
3. ZLOŽENIE / INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH
Názov
alkoholy, C12-15propán-2-ol
propán-1-ol
rozvetvené a lineárne,
etoxylované (>5-<15
EO)
Koncentrácia [%]
< 10
< 10
< 10
CAS
106232-83-1
67-63-0
71-23-8
EC
932-186-2
200-661-7
200-746-9
Registračné číslo
01-2119457558-25xxxx
Symbol
Xn, Xi /
F, Xi /
F, Xi /
R vety / H výroky
22-41
11-36-67
11-41-67
Acute Tox. 4 H302
Flam. Liq.2 H225
Flam. Liq. 2 H225
Eye Dam. 1
H318
Eye Irrit.2 H319
Eye Dam. 1
H318
STOT SE3 H336
STOT Single 3 H336
Výstražné slovo
nebezpečenstvo
nebezpečenstvo
nebezpečenstvo
Najvyššie prístupné expozičné nie
áno
nie
limity (NPEL)
PBT/vPvB
nie
nie
nie
Názov
nátrium-[2-(2dodecyloxyetoxy)etyl]sulfát
1-propanaminium, 3amino-N-[2[(2-hydroxy
etyl)amino]2-oxoetyl]N,N-dimetyl-, N-C1218 acyl deriváty,
chloridy
<5
164288-56-6
427-370-1
-
2-fenoxyetanol
Koncentrácia [%]
CAS
EC
Registračné číslo
Symbol
5
3088-31-1
221-416-0
Xi /
36/38
Skin Irrit. 2 H315
Eye Irrit. 2, H319
nebezpečenstvo
nie
Xi, N /
41-50
Eye Dam. 1 H318
Aquatic Acute 1 H400
nebezpečenstvo
nie
Xn, Xi /
22-36
Acute Tox. 4 (*)H302
Eye Irrit. 2 H319
pozor
nie
nie
nie
nie
Názov
bifenyl-2-ol
triklosán
Koncentrácia [%]
CAS
EC
Registračné číslo
Symbol
1
90-43-7
201-993-5
-
< 0,7
3380-34-5
222-182-2
Xi, N /
(R)-1-metyl-4-(1-metyl
etenyl)cyklohexén
< 0,2
5989-27-5
227-813-5
Xi, Xn, N /
36/38-50/53
10-38-43-50/53
R vety / H výroky
Výstražné slovo
Najvyššie prístupné expozičné
limity (NPEL)
PBT/vPvB
1
122-99-6
204-589-7
-
Xi, N /
R vety / H výroky
Chiroderm dezinfekčné mydlo
36/37/38-50
Strana 2 z 7
Výstražné slovo
Najvyššie prístupné expozičné
limity (NPEL)
PBT/vPvB
Eye Irrit. 2 H319
STOT Single 3 H335
Skin Irrit. 2 H315
Aquatic Acute 1 H400
Eye Irrit. 2 H319
Skin Irrit. 2 H315
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic1 H410
pozor
nie
pozor
nie
Flam. Liq. 3 H226
Skin Irrit. 2 H315
Skin Sens. 1 H317
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic1 H410
pozor
nie
nie
nie
nie
4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI
Opis opatrení prvej pomoci Vdychovanie Vyviesť postihnutého na čerstvý vzduch. Ak ťažkosti pretrvávajú,
zabezpečiť lekársku pomoc.
Oči
Vyplachovať vodou min. 10 minút tak, aby sa voda dostala pod
viečka. Okamžite kontaktovať očného lekára.
Pokožka
Pokožku umyť mydlom a vodou.
Požitie
Vypláchnuť ústa vodou. Okamžite zabezpečiť lekársku pomoc.
Najdôležitejšie príznaky a
Neuvádza sa
účinky, akútne aj oneskorené
Potreba okamžitej lekárskej Pri náhodnom požití, vniknutí do očí alebo
starostlivosti a osobitného
akýchkoľvek iných ťažkostiach kontaktovať
ošetrenia
lekára.
5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA
Hasiace prostriedky
vhodné
Piesok. Hasiaci prášok, vodná sprcha. Pri vä
šom požiari použite vodnú sprchu alebo penu odolnú vo
i alkoholu
nevhodné
Nie sú známe
Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
Pri požiari môžu vzniknúť nebezpečné produkty spaľovania CO a CO2.
Rady pre požiarnikov
ochranný oblek, samostatný dýchací prístroj
6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOLNENÍ
Osobné bezpečnostné opatrenia,
ochranné vybavenie a núdzové
postupy
Primerané technické
Dodržujte pravidlá pracovnej hygieny.
zabezpečenie
Zabezpečte dostatočné vetranie. Dodržiavajte
opatrenia uvedené v bode 7 a 8.
Individuálne ochranné
Ochrana očí/tváre
Ochranné okuliare
opatrenia, osobné ochranné
Ochrana kože
Ochranné rukavice
prostriedky
Ochrana dýchacích
Ochranný respirátor
ciest
Tepelná nebezpečnosť
Neuvádza sa
Bezpečnostné opatrenia pre Prípravok nevypúšťajte do kanalizácie
životné prostredie
odpadových vôd, vodných zdrojov.
Metódy a materiál na
Pri úniku prípravok pozbierajte do vhodnej
zabránenie šíreniu a
nádoby a kontaminovaný materiál
vyčistenie
zneškodňujte podľa bodu 13.
Odkaz na iné oddiely
7. zaobchádzanie A SKLADOVANIE
Bezpečnostné opatrenia na Dodržujte všeobecné pokyny pre bezpečné nakladanie s chemickými prípravkami.
bezpečné zaobchádzanie
Používajte vhodné ochranné prostriedky (bod 8). Zabezpečte opatrenia proti
vzniku elektrostatického náboja a udržujte prípravok mimo dosahu zdrojov
zapálenia – zákaz fajčiť
Podmienky na bezpečné
Skladujte v originálnom, riadne uzatvorenom obale, na suchom dobre vetranom
Chiroderm dezinfekčné mydlo
Strana 3 z 7
skladovanie vrátane
mieste
akejkoľvek nekompatibility pri teplote 5 až 30°C. Vhodný materiál a obal je polyetylén a polypropylén.
Špecifické konečné
Neuvedené
použitie(-ia)
8. KONTROLA EXPOZÍCIE / OSOBNÁ OCHRANA
Kontrolné parametre NPEL propán-2-ol (CAS 67-63-0)
priemerný: 500 mg/m3
krátkodobý: 1000 mg/m3
Kontroly expozície
Primerané technické
Zodpovedajúce vetranie
zabezpečenie
Individuálne ochranné
Ochrana očí/tváre: Ochranné okuliare
opatrenia, ako napríklad
Ochrana kože: Nie je potrebná
osobné ochranné
Ochrana dýchacích ciest: pri bežnom používaní nie je nutná
prostriedky
Kontroly environmentálnej Zabrániť preniknutiu do kanalizácie, odpadových vôd, vodných tokov a nádrží.
expozície
Riediť veľkým množstvom vody.
9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
9.1 Informácie o základných fyzikálnych a
chemických vlastnostiach
Fyzikálny stav
kvapalina
Farba
oranžová
Zápach
po použitom parfume
Prahová hodnota zápachu
nestanovená
pH
< 7,0 (1% roztok, pri 20°C)
Teplota topenia/tuhnutia [°C]
nestanovená
Počiatočná teplota varu a destilačný
nestanovená
rozsah [°C]
Teplota vzplanutia [°C]
> 55
Rýchlosť odparovania
nestanovená
Horľavosť
nehorľavá
Teplota samovznietenia [°C]
nestanovená
Teplota rozkladu [°C]
nestanovená
Dolný limit výbušnosti
nestanovená
Horný limit výbušnosti
nestanovená
Oxidačné vlastnosti
nestanovená
Výbušné vlastnosti
nestanovená
Tlak pár [hPa]
nestanovená
Hustota pár
nestanovená
Relatívna hustota [g.cm-3]
1, 03
Rozpustnosť vo vode [g.l-1]
rozpustný
Rozpustnosť v rozpúšťadlách [g.l-1]
nestanovená
Rozdeľovací koef. n-okt./voda
nestanovená
Viskozita
nestanovená
9.2 Iné informácie
neuvedené
10. STABILITA A REAKTIVITA
Reaktivita
Neuvedená
Chemická stabilita
Stabilný za doporučených podmienok skladovania a používania.
Možnosť nebezpečných reakcií
Neuvedená
Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
Teplota nižšia ako +5oC a vyššia ako 30oC
Nekompatibilné materiály
Neuvedené
Nebezpečné produkty rozkladu
Neuvedené
11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE
Orálna
> 2000 mg/kg
Akútna toxicita LD50 Dermálna
> 2000 mg/kg
Inhalačná
nestanovená
Chronická toxicita
Chiroderm dezinfekčné mydlo
nestanovená
Strana 4 z 7
Žieravé vlastnosti
nestanovená
Dráždivosť
Oči
podráždenie (OECD 405: 1)
Pokožka
nedráždi (OECD 404: 0)
Dýchacie cesty nestanovená
Senzibilizujúce
vlastnosti
Pokožka
nestanovená
Dýchacie cesty nestanovená
Mutagenita
nestanovená
Reprodukčná toxicita
nestanovená
Karcinogenita
nestanovená
12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE
Toxicita pre vodné organizmy
Perzistencia a degradovateľnosť
Bioakumulačný potenciál
Mobilita v pôde
Výsledky posúdenia PBT a vPvB
Iné nepriaznivé účinky
Nestanovená
Biologická odbúrateľnosť > 60 % (podľa testovacích metód EN ISO 14
593:1999).
Biologická odbúrateľnosť povrchovo aktívnych látok zodpovedá
Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 z 31.
marca 2004 o detergentoch.
Neuvádza sa
Neuvádza sa
Neuvádza sa
Neuvádza sa
13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ
Metódy spracovania odpadu
Zneškodňujte v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako
nebezpečný odpad v povolenom zariadení. Kód odpadu podľa prílohy
.1 k vyhláške
. 284/2001 Z.z.:
20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpe
né látky N
14. INFORMÁCIE O DOPRAVE
Číslo OSN
UN kód: 3082
Klasifikačný kód: M7
Správne expedičné označenie
LÁTKY OHROZUJÚCE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE KVAPALNÉ, IN.
OSN
Trieda(-y) nebezpečnosti pre
9
dopravu
Obalová skupina
III
Nebezpečnosť pre životné
prostredie
Osobitné bezpečnostné
opatrenia pre užívateľa
Doprava hromadného nákladu 15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE
Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného
prostredia
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a
obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení
niektorých smerníc
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 453/2010 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady
1907/2006 REACH
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
- Nariadenie Komisie (ES) č. 790/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady (ES) č. 1272/2008
o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
Chiroderm dezinfekčné mydlo
Strana 5 z 7
- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 286/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady (ES) č. 1272/2008
o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
- Zákon NR SR č. 67/2010 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch
- Výnos MHSR č. 3/2010 na vykonanie zákona č. 67/2010 Z. z. o uvedení chemických látok a zmesí na trh
- Nariadenia vlády SR č.355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým
faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
- Obmedzenia podľa Nariadenia 552/2009 (príloha XVII Nariadenia EP a Rady REACH č. 1907/2006):
- Údaje o NPEL (Najvyššie prípustné expozičné limity plynom, parám, aerosólom s prevažne toxickým účinkom
v pracovnom ovzduší) zodpovedajú Nariadeniu vlády SR č. 471/2011.
- Vyhláška MŽP SR 127/2011, ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich obalov
a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel
v regulovaných výrobkoch
- Zákon NR SR č. 223/2001 Zb., o odpadoch a zákon NR SR č. 24/2004 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR
SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Hodnotenie chemickej bezpečnosti: pre zmes nebolo urobené
16. INé INFORMÁCIE
Chiroderm dezinfekčné mydlo
Strana 6 z 7
Dôvod revízie: Spracovanie KBU podľa Nariadenia 453/2010
Znenie R-viet a H-výrokov z bodu 3:
R10 Horľavý
R11 Veľmi horľavý
R22 Škodlivý po požití
R36 Dráždi oči
R36/37/38 Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku
R36/38 Dráždi oči a pokožku
R38 Dráždi pokožku
R41 Riziko vážneho poškodenia očí
R43 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou
R50 Veľmi toxický pre vodné organizmy
R50/53 Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé
účinky vo vodnej zložke životného prostredia
R67 Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H302 Škodlivý po požití.
H315
H318
H319
H335
H336
H317
H400
H410
Dráždi kožu.
Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Veľmi toxický pre vodné organizmy.
Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
Orientačná klasifikácia zmesi podľa Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008: Opatrenia pre obal pri uvedení do malospotrebiteľskej siete:-
Chiroderm dezinfekčné mydlo
Strana 7 z 7
Download

Karta bezpečnostných údajov