Program D2
Letný kurz slovenského jazyka a kultúry pre krajanov
(3 týždne)
Príchod účastníkov: v nedeľu v popoludňajších hodinách 05.07.2015.
Termín
realizácie
Trvanie kurzu: 06. 07. 2015 – 24. 07. 2015
Povinný odchod účastníkov: v piatok 24.07.2015 po ukončení výučby.
Miesto
konania
Program
vzdelávacej
aktivity
Cieľ
vzdelávacej
aktivity
Štruktúra
výučby
Organizačná
forma
vzdelávania
Študijné a kongresové stredisko CĎV UK Modra – Harmónia / cca 25 km od
Bratislavy
Jazykové vzdelávanie, t.j. zdokonaľovanie jazyka v prirodzenom slovenskom
prostredí a prezentácia slovenských reálií a kultúry. Tematicky a gramaticky
variabilná výučba, doplnená odbornými prednáškami, seminármi:
 kurzy pre začiatočníkov, mierne a stredne pokročilých, pokročilých (stupne
A1, A2, B1, B2, C), prezentácie osobností Slovenska, z oblasti jazyka a
literatúry, histórie, geografie, sociológie, politológie a iných oblastí určené
pre stredne pokročilých a pokročilých frekventantov;
 semináre o slovenskej kultúre a o slovenských reáliách, z oblasti
slovenského jazyka a rozvoja jazykových zručností ;
 projektové a tvorivé úlohy;
 aktivačné cvičenia zamerané na interkultúrnu komunikácia;
 mimoškolské aktivity, návštevy múzeí, prehliadky kultúrnych pamiatok;
 trojdňová exkurzia po Slovensku.
Jej cieľom je získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli
schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových
kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na
príslušnej úrovni . Navyše účastníci kurzov spoznajú tradície a kultúru krajiny
svojich predkov.
Vyučovanie prebieha každý pracovný deň od pondelka do piatka dopoludnia,
28 vyučovacích hodín týždenne:
1. - 2. vyučovacia hodina 8:30 – 10:00
prestávka 10:00 – 10:20
3. - 4. vyučovacia hodina 10:20 – 11:50
Obed 11:50 – 13:00
5. - 6. vyučovacia hodina 13:00 – 14:30 - slovenčina plus
Popoludňajšie nepovinné mimoškolské aktivity od 15:00.
Študenti sú zaraďovaní do skupín na základe vstupného testu a ústneho pohovoru
/okrem začiatočníkov/.
Ponúkame kurzy na všetkých úrovniach od začiatočníkov po pokročilých.
skupinová denná prezenčná forma výučby
Cieľová
skupina
Je určený pre široký okruh záujemcov bez ohľadu na vek, vzdelanie a stupeň
znalosti slovenčiny:
 krajania - potomkovia slovenských vysťahovalcov, ktorí chcú spoznať krajinu
svojich predkov, jej jazyk, kultúru, históriu i súčasnosť
 študenti slavistiky zo zahraničných lektorátov slovenského jazyka
Výstupný
doklad
osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu
Uzávierka
prihlášok
do 15.05.2015
Počet
štipendijných
miest
35
pobyt pre krajanov zdarma, dopravu do a z destinácie si platí účastník sám.
Prihláška na
kurz
Cena kurzu
pre
samoplatcov
Kontakt
Iba elektronickou formou:
http://office.studyin.sk/calendar/letny-kurz-slovenskeho-jazyka-a-kultury-prekrajanov.html
550,- eur, registračný poplatok 20,- eur
PhDr. Katarína Nevrlová
metodik jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov
tel.: +421 2 54410368
fax.: +421 2 54410902
e-mail: [email protected]
Poznámka
Download

Program D2 Letný kurz slovenského jazyka a kultúry pre krajanov