Uluslararası
Sempozyum
7 – 11 Mayıs 2014
İstanbul, Türkiye
Colloque
international
7 – 11 mai 2014
Istanbul, Turquie
VIOLENCE, POLITIQUE,
EXIL / DES-EXIL DANS
LE MONDE D’AUJOURD’HUI
INVITATION
À PARTICIPER
À UN GROUPE
DE LECTURE
GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA
SİYASET,ŞİDDET,
SÜRGÜN /SÜRGÜNÜ BOZMA
Okuma
Grubuna
Katılım
İÇİN Davet
éditions İletişim, Istanbul
Le prochain Colloque international, après celui du
Chili, organisé par Programme Exil, Création
philosophique et politique du Collège International
de Philosophie (CIPh) se tiendra à Istanbul les 7, 8,
9, 10 et 11 mai 2014, en présence du philosophe
Etienne Balibar. Cette session continue, depuis la
Turquie, à tisser un lien direct entre les luttes
sociales, le terrain et la recherche académique (voir
ANNONCE, no. 1 en annexe).
Nous travaillerons principalement autour d’un livre
d’Etienne Balibar, Violence et civilité, (éd. Galilée,
Paris, 2010) en dialogue avec d’autres références,
expériences. Nous proposons à tout le monde de
lire le livre Violence et Civilité, soit en partie, soit
dans son intégralité, avant le colloque. Et d’en
débattre en le confrontant à vos expériences
autour du thème de la violence et de la civilité en
Turquie et ailleurs. Il s’agit d’essayer
d’expérimenter une nouvelle forme de participation
aux débats d’un colloque international et
permettre ainsi à un plus grand nombre de
personnes de la société civile, de jeunes
chercheurs et chercheuses, de militant.e.s, de
participant.e.s aux mouvements sociaux, de
professionnel.le.s, etc. d’apporter leur contribution
à la formation et à la recherche commune.
Sur la base de lectures communes, d’ici mai 2014
selon les rythmes et envies de chacun.e, des
débats publics seront organisés à Istanbul
dimanche matin 11 mai 2014, à Genève au Théâtre
St-Gervais (samedi 10 mai 2014 ou dimanche 11
mais, encore à déterminer) et dans d’autres villes.
L’auto-organisation des lectrices et lecteurs est
vivement souhaitée.
Violence et Civilité :
Dans son livre Violence et civilité, Etienne Balibar
questionne la notion de violence et le rapport à
l’Etat et à la politique, problème omniprésent sous
des formes diverses partout dans le monde. Pour
le philosophe, la violence est l’affaire politique par
excellence. Le concept de civilité est à la base
d’une interrogation sur la guerre, la violence et la
politique. Chaque société cherche une réponse à la
violence, mais l’Etat peut-il se passer lui-même de
la violence ? Chaque action politique contient une
interrogation sur la violence. Que faire de la
violence ? Comment, à partir de là, analyser les
transformations de la politique, de la violence, de
la guerre ? La violence contemporaine en arrive-telle à mettre en cause la possibilité même de la
politique ? Quel type de violence pouvons-nous
admettre, et de la part de qui ? Comment vivre
ensemble, c’est-à-dire qu’est-ce que la civilité
aujourd’hui ? En quoi serait-elle une alternative à la
guerre de tous contre tous ?
Collège International de Philosophie (CIPh)’nin
Sürgün, Felsefi Yaratım ve Siyaset programı
tarafından daha önce Şili’de düzenlenmiş olan
uluslar arası sempozyum, 2014 yılında 7, 8, 9, 10
ve 11 Mayıs tarihlerinde, filozof Etienne Balibar’ın
katılımıyla İstanbul’da gerçekleşecektir. Türkiye’de
de düzenlenecek olan bu oturumla, toplumsal
mücadeleler, saha ve akademik çalışmalar
arasında doğrudan bağlantılar kurulmasına devam
edilecektir (Bkz. İLAN, exil-ciph.com internet
adresinde).
Bu okuma grubunda öncelikli olarak Etienne
Balibar’ın Violence et civilité (éd. Galilée, Paris,
2010) adlı kitabını farklı referanslar ve
deneyimlerle diyalog içinde ele alacağız.
Konferanstan önce herkesin kitabın tamamını ya
da bazı bölümlerini okumuş olmasını, şiddet ve
medenilik kavramları çerçevesinde herkesin kendi
deneyimlerini, Türkiye’den ve başka yerlerden
örneklerle tartışmaya açmasını bekliyoruz. Uluslar
arası sempozyumlarda yapılan tartışmalara
katılımla ilgili yeni bir yaklaşım oluşturmayı ve
mümkün olduğunca çok sayıda sivil toplum
bileşeninin, genç araştırmacının, sosyal
hareketlere katılan gençlerin ve profesyonellerin
tartışmaya dahil olmasını, ortak bir formasyonun
oluşturulmasına katkıda bulunmasını hedefliyoruz.
Mayıs 2014’de dek yürütülecek ortak okumalar
temelinde, herkesin ritim ve istekleri
doğrultusunda 11 Mayıs 2014 sabahı İstanbul’da,
Cenevre’de (10 Mayıs 2014 cumartesi ya da 11
Mayıs) ve başka şehirlerde kamusal tartışmalar
düzenlenecektir.
Okurların kendi aralarında örgütlenmeleri teşvik
edilmektedir.
Şiddet ve Medenilik :
Etienne Balibar, Şiddet ve Medenilik (Violence et
civilité) adlı eserinde, dünyanın her yerinde farklı
biçimlerde mevcut olan bir problem olan şiddet
mefhumunu, devlet ve politikayla ilişkisi içinde
sorgulamaktadır. Filozofa göre, şiddet en
âlâsından politik bir meseledir. Her toplum şiddet
konusunda bir cevap arar, ama acaba devletin
kendisi şiddetten vazgeçebilir mi? Her bir politik
eylem şiddet üzerine bir sorgulama içerir. Peki,
şiddeti ne yapacağız? Buradan hareketle,
politikanın, şiddetin ve savaşın geçirdiği
dönüşümler nasıl çözümlenmelidir? Çağımızdaki
şiddet politikanın bizatihi imkanına halel getirebilir
mi? Ne tür ve kimin tarafından uygulanan bir
şiddeti kabul edebiliriz? Nasıl birarada
yaşayacağız, başka bir deyişle bugün medenilik ne
demektir? Herkesin herkesle savaşına nasıl bir
alternatif teşkil edecektir?
Dans un contexte de globalisation et de violence,
ces interrogations habitent nos vies quotidiennes,
le monde militant, associatif et professionnel, les
féministes, syndicalistes, militant.e.s pour les droits
humains, ou professionnel.le.s d’ONG,
d’institutions. Même si les luttes divergent, la
question de la création continue de la civilité dans
le Vivre ensemble reste la même.
Bir küreselleşme ve şiddet bağlamında bu
sorgulamalar gündelik hayatlarımızı etkisi altına
almaktadır (politik mücadele, dernek ve iş
dünyası, feministler, sendikalistler, insan hakları
aktivistleri, sivil toplum kuruluşları ve kurumlarda
çalışanlar). Mücadeleler değişse de, medenilik
içerisindeki, birlikte yaşama içerisinde sürekli
yaratım olduğu gibi kalmaktadır.
Chacun.e peut lire le livre Violence et civilité en
fonction de ses préoccupations, des problèmes
qu’il vit. Chacun.e, quel que soit son domaine
d’activité, est invité.e à participer directement et à
distance ou à Istanbul, aux lectures et débats, pour
constituer une réflexion collective publique.
Herkes Şiddet ve Medenilik’i kendi ilgileri, yaşadığı
sorunlar bağlamında okuyabilir. Etkinlik alanı ne
olursa olsun herkes, kamusal bir kolektif düşünce
oluşturmak amacıyla, İstanbul’da ya da uzaktan,
okuma ve tartışmalara katılmaya davetlidir.
Concrètement…
Mode de travail et de participation :
Venir à Istanbul ou travailler à distance en étant
connecté.e.s dans un espace public constitué par
les groupes de lecture que nous créons (site exilciph.com, retransmission des débats à distance).
D’ici à fin avril 2014 :
Constituer un groupe de lecture, au moins à 2, ou à
3, 4, personnes ou plus, lire et discuter de
l’ouvrage Violence et civilité.
Comment lire ?
Il est possible de lire un chapitre, un bout de
chapitre, la moitié du livre… en fonction de vos
intérêts et questionnements.
Des groupes de lecture, formés autour d’intérêts
communs, d’affinités particulières ou par proximité
géographique en Suisse, en Turquie, au Chili, en
Argentine, en Espagne, au Portugal, en Grèce, en
France, en Italie, en Tunisie, au Burkina Faso, au
Congo, etc., se réuniront à leur rythme, pour
réfléchir ensemble à une ou plusieurs questions
soulevées par l’ouvrage.
Que faudrait-il discuter dans des séances
publiques, lors du colloque d’Istanbul ou lors des
débats publics délocalisés? Quelle.s question.s,
remarque.s, proposition.s formuler à Etienne
Balibar, aux intervenant.e.s du colloque d’Istanbul ?
Que vous inspire le livre aujourd’hui ? Qu’en
retenez-vous ? Chaque groupe est invité à rédiger
un petit texte (en français, turc, espagnol, anglais,
etc.), écrire une question, un petit paragraphe,
plusieurs pages, envoyer un dessin, etc.
Somut olarak...
Çalışma ve katılma tarzı: İstanbul’a gelmek ya da
oluşturacağımız okuma gruplarından müteşekkil
bir kamusal alanla bağlantılı olarak uzak
mesafeden çalışmak.
Bugünden Nisan 2014’e kadar en az 2, ya da 3, 4
veya daha fazla kişilik okuma grupları oluşturmak
ve Şiddet ve Medenilik hakkında tartışmak.
Nasıl okumalı? İlgi ve sorgulamalarınıza göre bir
bölümü, bir bölümün bir kısmını, kitabın yarısını
okumanız mümkündür.
Ortak ilgiler ve özel bağlar ya da coğrafi yakınlıklar
çerçevesinde, İsviçre, Türkiye, Arjantin, Şili,
İspanya, Portekiz, Yunanistan, Fransa, İtalya,
Tunus, Burkina Faso, Kongo ve diğer ülkelerde
oluşturulacak okuma grupları, eserin ortaya attığı
bir ya da birkaç problem üzerinde beraberce
düşünmek amacıyla kendi belirleyecekleri bir
ritimde toplanacaklardır.
Halka açık oturumlarda, İstanbul’daki sempozyum
sırasında ve farklı yerlerdeki açık oturumlarda ne
tartışılmalı? İstanbul’daki sempozyuma katkı
sunacak olan konuşmacılara ve Etienne Balibar’a
ne tür sorular, tespitler ya da öneriler
yöneltilebilir? Kitap bugün size neler
düşündürüyor? Kitaptan aklınızda kalanlar neler?
Her okuma grubundan kısa bir metin (Fransızca,
Türkçe, İspanyolca, İngilizce, vb. olabilir), bir soru,
küçük bir paragraf ya da bir çizim gibi bir katkı
bekliyoruz.
Önemli: Kendi okumanızı, düşüncelerinizi
ve önerilerinizi paylaşın.
Metinlerin, yorumların ve soruların gönderilmesi
için 15 Nisan 2014’e kadar coordination.istanbul@
gmail.com adresine yazabilirsiniz.
Göndereceğiniz yorum ve sorular 8-9-10-11 Mayıs
2014’te gerçekleşecek sempozyumda kullanılacak
L’important : partager votre lecture, vos
réflexions, vos propositions.
Envoi des textes à :
[email protected]
pour le 15 avril 2014. Ils pourront ainsi être intégrés
au Colloque les 8-9-10-11 mai 2014 et publiés dans
la Revue en ligne Re-penser l’exil no. 4 du
Programme, dans la rubrique Forum.
Moyens de diffusion :
Le colloque du 8, 9, 10 et 11 mai 2014 sera
enregistré par l’association Savoir-Libre, Lausanne,
et mis sur le site exil-ciph.com. Nous prévoyons un
no de la revue en ligne, Repenser l’exil, avec un
Forum et un numéro de la revue du CIPh, Rue
Descartes, du Collège International de Philosophie
de Paris (CIPh).
Mode et moyens de participation :
Toutes et tous sont bienvenu.e.s à Istanbul en mai
2014. Il n’est cependant pas nécessaire de venir à
Istanbul pour participer au travail sur place. Les
groupes de lecture pourront organiser la
retransmission du Colloque à Genève ou ailleurs.
De plus, tous les débats seront disponibles sur
exil-ciph.com.
Nous sommes aussi en train d’organiser le suivi
des débats à distance (en français et turc,
traduction simultanée) avec un débat public au
Théâtre St-Gervais (Genève) le samedi 10 mai 2014.
En fonction des motivations des groupes de
lectures, d’autres rencontres pourraient être
auto-organisées ailleurs.
Contact. Où s’annoncer ?
Si vous êtes intéressé.e.s à faire partie d’un groupe
ou d’en constituer un, vous pouvez vous annoncer
auprès du petit Collectif de coordination constitué
par Graziella de Coulon, Pauline Milani, Hüsnü
Yilmaz, Jamshid Pouranpir, Marie-Claire CalozTschopp. Basé en Suisse à Lausanne et à Genève, il
est coordonné par Hüsnü Yilmaz. Nous préparons
un élargissement du groupe pour le travail sur
place en Turquie.
Le collectif pourra vous mettre en relation avec
d’autres groupes de lecture si besoin, ou vous
donner d’autres informations pratiques. Il vous
informera de la création de groupes près de chez
vous.
ve internet üzerinden yayınlanan Repenser l’exil
(Sürgünü Yeniden Düşünmek) dergisinin 4.
Sayısının Forum bölümünde yayınlanacaktır.
Yayın ve Dağıtım araçları :
8, 9, 10 ve 11 Mayıs 2014’te gerçekleşecek olan
sempozyum ve 11 Mayıs’ta gerçekleşecek olan
tartışma oturumu Savoir-Libre (Lausanne)
organizasyonu tarafından kaydedilecek ve exilciph.com sitesine koyulacaktır.İnternet üzerinde
yayınlanacak olan ve bir Forum kısmı da içerecek
olan Repenser l’exil (Sürgünü Yeniden Düşünmek)
başlıklı dergi hazırlamayı, ve Collège Internationale
de Philosophie’nin (Rue Descartes, Paris)
hazırlayacağı bir sayı oluşturmayı öngörüyoruz.
Katılım şekilleri:
Mayıs 2014’te gerçekleşecek sempozyuma herkes
davetlidir. Ancak çalışmalara katılım için mutlaka
İstanbul’da olmak gerekmemektedir. Okuma
grupları, Cenova’daki ya da bir başka yerdeki
sempozyumun naklen yayınını organize edebilir.
Ayrıca, tüm tartışma seanslarına exil-ciph.com
adresinden de ulaşılabilecektir. Ayrıca 10 Mayıs
2014’te St-Gervais Tiyatrosu’nda (Cenova)
gerçekleşecek olan kamuya açık tartışma
oturumuyla birlikte “uzaktan tartışmalar”ın
(Fransızca ve Türkçe simültane çeviri ile) devamını
da organize etmek üzereyiz. Okuma gruplarının
motivasyonu için çeşitli tanışma ve karşılaşmalar
grupların kendileri tarafından da organize
edilebilir.
İletişim (Okuma gruplarına katılım ya da
okuma grubu oluşturmak için nereyle
bağlantı kurmalı?)
Okuma gruplarına katılmakla ya da bir okuma
grubu oluşturmakla ilgileniyorsanız aşağıda isimleri
olan kişilerden oluşan organizasyon ekibimizle
bağlantıya geçebilirsiniz.
Graziella de Coulon, Pauline Milani, Hüsnü Yilmaz,
Jamshid Pouranpir, Marie-Claire Caloz-Tschopp.
Organizasyon ekibimiz sizi ihtiyaç duyduğunuzda
diğer okuma gruplarıyla da bağlantıya geçirebilir
ya da size pratik bilgiler verebilir. Kendi şehrinizde
bir okuma grubu oluşturmanız için de size bilgi
verebilir.
Türkiye’deki çalışma grubunu genişletmeye
hazırlanıyoruz. İlgilenenler aşağıdaki adrese
başvurabiliriler.
[email protected]
Annoncez-vous !
Mail de contact: [email protected]
Pour la Suisse et l’Europe, précisez si vous voulez
acheter un livre au prix très spécial de Fr.s. 25 frs.
(20 Euros) accordé par les Editions Galilée, Paris –
qui est une contribution à notre projet. Attention,
le nombre de livres disponibles à ce prix est limité.
Coordonnées du compte postal : Marie-Claire Caloz-Tschopp
REPENSER L’EXIL
1000 Lausanne
CCP 17-292958-7
Mention: livre Balibar
Si le livre est envoyé par poste après paiement,
compter 9frs. pour envoi en Suisse et 25 frs. pour
envoi en France ou à l’étranger.
İsviçre’de ve Avrupa’da yaşayanlar için duyuru:
Etienne Balibar’ın Editions Galilée tarafından
basılmış olan kitabını özel bir fiyata (20 Avro)
satın almak istiyorsanız lütfen bağlantıya geçin.
Bu fiyattan sınırlı sayıda satışı yapılacaktır!
Posta Adresi:
Marie-Claire Caloz-Tschopp
REPENSER l’EXIL
1000 Lausanne
CCP 17-292958-7
(Gönderi konusu: Balibar Kitap)
Etienne Balibar’ın kitabının Türkiye’de İletişim
Yayınevi tarafından hazırlanan Türkçe çevirisinin
yayınlanmasıyla ilgili de sizleri bilgilendireceğiz.
Kitabın öngörülen yayınlanma tarihi 2014 Şubat.
(Bu konuyla ilgili sorumlu kişi Prof. Dr. Ahmet
İNSEL)
Pour l’édition en turc aux éditions Itetisim, la
Turquie, nous vous tenons au courant de la
traduction du livre.
Paris, Genève, Istanbul, janvier 2014
Traduction : Gaye Çankaya Eksen et Alber Nahum
Conception graphique : studio amulette
Download

INVITATION À PARTICIPER À UN GROUPE DE LECTURE OkuMA