ERGENLİK
AİLE TUTUMU
SINAV KAYGISI
ORTAK SINAV SİSTEMİ
FATMA SEDA GÜLSU
YASEMİN ÖZÜDOĞRU
ERGENLİK DÖNEMİ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ
GELİŞİM NEDİR?
•
–
–
–
–
•
Gelişim,
Çocuğun hareket etmeyi,
Düşünmeyi,
Hissetmeyi,
Başkalarıyla ilişki kurmayı öğrendiği, ileriye doğru
giden bir değişim sürecidir.
Gelişim ana rahminde başlar ve ömür boyu devam eder.
7-19 YAŞ GELİŞİM DÖNEMLERİ
Çocukluk
• 7-10 yaş
Ön
Ergen/Ergenlik
• 11-14 yaş
Gençlik
• 15-19 yaş
BEDENSEL GELİŞİMİN
ERKEK VE KIZLARDA HIZI
10-13
yaş
13-15
yaş
ERGENLİKTE ZİHİNSEL GELİŞİM
DUYGUSAL GELİŞİM
Duygularını Tanımak
Duygularını Uygun
Yolla İfade Etmek
Başkasının Duygusunu
Anlamak
Başkalarının Duygusunu
Kabul Etmek
ERGENLİKTE SOSYAL GELİŞİM
ARKADAŞLARLA İLİŞKİ
 Arkadaş grupları değişebilir.
 Sosyal becerileri geliştirmeye devam ederler.
 Arkadaş grupları yetişkinlerden daha
önemlidir ve onların eleştirilmesine
dayanamazlar.
 Arkadaşları ile konuşmak için fırsatlar
yaratmayı isterler.
YETİŞKİNLERLE İLİŞKİ
 Yetişkinin uzaktan denetimine ihtiyaç duyar.
 Kendisi hakkında verilecek hükümlere ilişkin
aşırı duyarlıdır.
 Ergen kendisini yetişkin olarak kabul ettirme
çabası içindedir. Çocuk muamelesi
yapıldığında isyan ederler.
 Otoriteye karşı olma, söz dinlememe,
eleştirme, hata bulma ergenin
tutumlarındandır.
TOPLUMSAL ROLLER
 Yetişkin kadın ya da erkek rollerini öğrenir
ve sergilerler.
 Mesleki eğilimler çok az da olsa görülebilir.
 Toplumsal sorumluluk almaya istekli ve bu
sorumlulukları yerine getirmeye hazırdır.
CİNSEL GELİŞİM DÖNEMİNDE
ERGENE YAKLAŞIM
• Ergenin cinsellikle ilgili her türlü sorusunu
cevaplandırın.
• Soruları sıkılmadan, gülmeden,
eleştirmeden açıkça cevaplamaya çalışın.
• Sorunun cevabı bilinmiyorsa birlikte
araştırın ve cevap bulun.
ÇOCUKLARIMIZI KORUYABİLMEK
 Çocuklarınızı korkutmadan uyarın ve onlara
gerektiğinde “Hayır” diyebilme becerisini kazandırın.
 “İyi-kötü dokunmanın” ne olduğunu çocuklarınıza
öğretin.
 Çocuğunuzla güven verici bir ilişki kurun ve onu
dinleyin.
 Çocuğun çevresi hakkında bilgi sahibi olun.
CİNSEL TACİZİN BELİRTİLERİ
 Cinsellikle ilgili konulara aşırı ilgi ya da ilgisizlik
 Uyku sorunları
 Depresyon
 Uzaklaşma / içine kapanma
 Okul sorunları
 Davranış sorunları (aşırı hareketlilik, söz dinlememe,
saldırganlık vb.)
ERGENLİKTE SUÇLULUK
Türkiye’nin de içinde bulunduğu tüm dünya ülkelerinde çocuk
suçluluğuna ilişkin yapılan araştırmalar, anti-sosyal da denilen, suçluluk
davranışının en çok 14 yaş dolaylarında görüldüğünü göstermiştir. Bu da
zorlu ergenlik dönemiyle suç arasında dinamik bir ilişkinin varlığını
kanıtlamaktadır.
Ülkemizde suçların yaklaşık yarısını, 25 yaş altındaki çocuk ve
ergenler işlemektedir. Diğer suç işleyenlerin büyük bir bölümü de
çocukluk ya da ergenlik döneminde anti-sosyal davranışlar
göstermişlerdir.
Suça Yönelmenin Nedenleri
Bilindiği gibi ergenlik dönemi hızlı bir
bedensel ve ruhsal gelişim dönemidir. Bu hızlı
gelişmenin yarattığı dengesizliğin bilgi ve
deneyim eksikliğiyle de bir arada olması gencin
sosyal normlara uymasını büyük ölçüde
zorlaştırmaktadır. Aynı zamanda çevresinden
toplumsal kabul bekleyen genç, beğenmediği
bazı toplumsal kuralları yeniden düzenlemeyi
düşünür.
Çocuk ve Ergenlerde Çeteleşme
Suçluluğun oluşumunda çocuk çeteleriyle grup
içindeki arkadaşlık ilişkisinin önemine büyüktür.
Çocuğun içinde bulunduğu oyun grubu
tarafından “sosyal kabul” görebilmesi ve “statü”
kazanması belli bir grup dayanışmasına ihtiyaç
duyar. Başlangıçta oyun grubu olarak ortaya
çıkan beraberlik ergenlik çağındaki gençlerin
özellikleri nedeni ile giderek suçlu çetesine
dönüşebilmektedir.
ERGENLİKTE DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI
Ergenlikte Depresyon
Ergenlikte Davranım Bozukluğu
• İnsana ve hayvana fiziksel zarar verme
• Eşyaya zarar verme
• Dolandırıcılık ve hırsızlık
• Kuralları çiğneme ve bozma
Ergenlikte Öfke Patlamaları
Karşıt Olma Ya da Karşı Gelme Bozukluğu
Ergenlikte Yeme Bozuklukları
• Anoraksia Nevrosa
• Bulimia Nevrosa
• Obesite
Ergenlikte Şiddet ve Saldırganlık
Ergenlik Döneminde İntihar
ANNE BABA TUTUMLARI VE BU TUTUMLARIN
ÇOCUĞA ETKİSİ
AİLE TİPLERİ
Çocuğunuza nasıl davranıyorsunuz?
Anne-babaların davranış
biçimlerinin çocukların kişiliğine
olan etkileri nelerdir?
AİLE TUTUMLARI
GEVŞEK EĞİTİM
Pasif,suçlu vs.
YETERSİZ SEVGİ
Şımarık
DEMOKRATİK
AİLE
AŞIRI SEVGİ
Güvensiz,
kaygılı,
içekapanık
Saldırgan
SIKI EĞİTİM
Aile Tipleri
• Aşırı koruyucu
• Aşırı hoşgörülü
• Mükemmeliyetçi
• İlgisiz
• Reddedici
• Tutarsız
• Baskıcı
• Parçalanmış
AŞIRI KORUYUCU ANNE-BABA TUTUMU
• Bu tip anne babalar çocuğa gerektiğinden fazla kontrol ve özen
gösterirler.
• Çocuklarına sorumluluk vermezler.
• Çocuğunun yapacağı işleri onun adına kendisi yapar.
Bunun sonucu çocukta:
* çocuk çevresindeki kişilere aşırı bağımlı
* kendisine güveni olmayan
* duygusal kırıklıkları olan bir kişiliğe sahip olur
* bağımlı olan çocuk içe kapanıktır
* utangaçtır.
AŞIRI HOŞGÖRÜLÜ ANNE-BABA
TUTUMU
• Bu tip anne babalar çocuklarının isteklerini sürekli yerine getirmeye
çalışırlar.
• Disiplin yok denecek kadar azdır.
• Çocuğun davranışları olumsuz da olsa hoşgörüyle karşılanır.
Bunun sonucunda çocukta
*Aşırı hoşgörünün getirdiği sınırsızlık,sorumsuzluk ve bencillik
görülür.
* Bir süre sonra evi çocuk yönetir.
* Sosyal uyumda güçlük çektiklerinden mutsuz bir yetişkin adayıdır.
MÜKEMMELİYETÇİ ANNE BABA TUTUMU
• Bu tip anne babalar çocuklarından en iyisini bekler,
kendi gerçekleştiremediği yaşantıları çocuklarının
gerçekleştirmesini ister.
• Çocuklarını olduğu gibi kabul etmezler, kural ve
kalıpları vardır.
• Çocuklarının dört dörtlük olmasını ve mükemmel
ölçülerde davranmasını beklerler.
Bunun sonucu çocuklarda;
• Sürekli yüksek beklentiler sonucunda çocuk
istekleri karşılayamıyorsa başarısızlığa uğrayan
çocuk nasıl olsa yapamıyorum düşüncesiyle
öyleyse neden deneyeyim düşüncesini oluşturur.
• Çocuğu kendi istedikleri kalıba sokup kendi
kapasitesinin üstünde beklentiler yüklenince
çocukta aşağılık kompleksi oluşur.
• Kendi iç dünyasında sürekli çatışma halinde olan
çocuk mutsuz ve doyumsuz olur.
• Kendi doğal iç güdüleri ile ağır kurallar arasında
sıkışıp kalan çocuk sürekli sevgi ve nefret
karışımı duygular yaşar.
İLGİSİZ (UMARSIZ)ANNE-BABA TUTUMU
• Bu tip anne babalar için çocukların varlığı ya da yokluğu belli
değildir.
• Çocuğun ihtiyaçları karşılanmaz, sevgi gösterilmez
• Çocuğun yaptığı olumlu ya da olumsuz davranışlarla
ilgilenilmez
• Çocuğa zaman ayrılmaz veya insan olarak saygı gösterilmez.
• Çocuk anne babayı rahatsız etmediği sürece çocukla
ilgilenilmez
• Kişilik yapıları değişkendir. Rahat,sessiz,yumuşak
olabildikleri gibi saldırgan da olabilirler
Bunun sunucu çocuk;
* ihmal edilmiştir ve yetişkin rolü almada zorlanırlar
* kendini değersiz hisseder
* kendisine olan saygısı gelişmez
* olumlu olumsuz davranışların ayrımını yapamaz
* toplumun kurallarını reddederler, ya içe
kapanıktırlar ya da saldırgandırlar
REDDEDİCİ ANNE-BABA TUTUMU
• Bu tip anne babalar çocuğa soğuk davranırlar
• Sevgi,sıcaklık,şefkat gösterilmez davranışları beğenilmez
• Yaptıkları sürekli eleştirilir
• Çocuğun iyi yönleri değil kötü yönleri dile getirilir
Bunun sonucu çocukta;
* güvensizlik
* saldırgan davranışlar
* suça yönelik davranışlar görülür.
TUTARSIZ ANNE-BABA TUTUMU
• Bu tip ailelerde disiplin vardır ama belirsizdir
• Tutarsızlık anne babanın çok farklı eğitim anlayışına
sahip olmasından kaynaklanabilir.
Bunun sonucu çocuk ;
• Yetişkinliğinde davranışlarını çevresindekilere göre
ayarlar
• Sürekli tedirginlik ve gerginlik yaşar.
BASKICI (OTORİTER) ANNE BABA
TUTUMU
•
•
•
•
•
Bu tip aileler çocuklarına emredici davranırlar
Suçlayan cezalandıran anne babalardır
Kurallar zinciri vardır
Çocuklar ayrı bir birey değildir
Kurallara uyulmadığında orantısız cezalar
verilir.
Bunun sonucu çocukta;
* çekingen, başkalarının etkisinde kalabilen
* aşırı hassas yapı olabileceği gibi
* isyankar, kendine ve başkalarına zarar
verebilen, suça yönelik davranışlar görülebilir
DEMOKRATİK ANNE-BABA TUTUMLARI
• Anne baba çocuğuna kabul edici ve sevgi dolu yaklaşır.
• Çocuğun yaşayarak öğrenmesine izin verirler.
• Çocuklarını ayrı bir birey olarak kabul ederler ve yaşına, durumuna
uygun seçenekler sunarlar.
• Çocuğun ilgilerini göz önünde tutarak yeteneklerini geliştirecek
ortamı hazırlar
• Anne babanın birbirlerine ve çocuklarına karşı tutum ve duyguları
açık ve nettir.
• Aile içinde güven ve şeffaflık vardır.
• Sorunları nasıl çözeceklerini birlikte tartışırlar ve çözüm yolu
araştırırlar
• Çocuklarını desteklerler
• Belirli kurallar vardır
Bunun sonucu çocuklar da;
•
•
•
•
•
Sağlıklı sosyal uyum kurabilen
İşbirliğine hazır
Arkadaş canlısı
Yaratıcı,bağımsız,başarılı
Duygusal yönden dengeli ve mutlu bireylerdir.
ÖNERİLERİMİZ…
Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için
aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
4 Çocuğunuzun
sağlık durumu ile yakından
ilgileniniz. Hastalıklardan bir kısmı, çocuğun hayat
enerjisini önemli ölçüde azaltarak onu dermansız
bırakır. Bir kısmı ise; doğurdukları devamlı acı ve
ağrılar yüzünden çocuğun ilgi ve dikkatini ders
konuları üzerinde toplamasına engel olur. Sağlık
durumu çocuğun okul başarısına etki ettiği gibi
bazı rahatsızlıkların bilinmemesi veya tedavi
ettirilmemesi birtakım uyumsuz davranışların da
sebebi olacaktır.
Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için
aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
4 Çocuğunuzun
derslerinin ve
davranışlarının daha
iyiye yönelmesi için,
öğretmenlerle sıkı bir
işbirliği kurunuz. Veli
toplantılarına mutlaka
katılınız.
Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için
aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
4 Çocuğunuzun yaşamındaki
en etkili çevre aile
çevresidir. Çocuk
yaşamında en etkili
örnekleri ailesinden alır.
Anne-baba olarak tüm
davranışlarınızla
çocuklarınıza örnek
olunuz.
Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için
aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
4 Çocuğunuzu iyi
tanıyınız.
Çocuklardan
yapamayacağı şeyleri
istemeyiniz. Onları
yeteneklerinin
ötesinde başarı
göstermeye
zorlamayınız.
Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için
aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
4 Çocuğun tüm arzularının yerine
getirilmesi ona her istediği şeyi
yapabileceği, elde edilebileceği
kanısının verilmesi veya tam tersi
isteklerinin çok sınırlandırılması, hiç
yerine getirilmemesi çeşitli uyumsuz
davranışlar geliştirmelerine neden
olacaktır. Bu konuda titiz olunuz.
Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için
aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
4 Çocuğunuza yeteri kadar
harçlık veriniz. Harçlığını
mümkünse aylık veya
haftalık olarak toptan
veriniz. Böylelikle
kendisini yönetmesini
öğrenecek ve sorumluluk
kazanacaktır.
Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için
aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
4 Çocuklarınızı başka
çocuklarla veya
kardeşleri ile
mukayese etmeyiniz.
Her insanın sahip
olduğu nitelikler
farklıdır. Onları olduğu
gibi kabul ediniz.
Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için
aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
4 Çocuklarınızla iyi
notların yanında
zayıf not almasının
da normal olduğunu
ve çalışmakla
durumunu
düzeltebileceğini
telkin ediniz.
Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için
aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
4 Çocuğunuzun
okul yaşantısı
ile ilgileniniz.
Anlattıklarını
dinleyiniz.
Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için
aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
4 Çocuğunuzun okul ve
öğretmenler hakkında
şikayetleri olursa onu
dinledikten sonra okul
yönetimi ve öğretmenler ile
görüşünüz.
Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için
aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
4 Ders
çalışırken,
çocuğunuzu
ev işi, çarşı,
pazar işi için
kaldırmayınız.
Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için
aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
4 Çocuğunuzun mümkün
olduğu kadar sosyal
yaşantılar içinde, sosyal
olmasını sağlayınız.
Okul ve çevresindeki
sosyal faaliyetlere
katılmasına izin veriniz.
Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için
aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
4 Çocuğunuzu sık sık
eleştirmeyiniz. Hele
bunu başkalarının
yanında asla
yapmayınız. Onun
aşağılık duygusuna
kapılmasını önleyiniz.
Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için
aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
4 Beğendiğiniz takdir ettiğiniz
taraflarını söyleyiniz. Onun
kendine güven duymasını
sağlayınız. Çocuklarınız
arasında ayrım yapmayınız.
Çocukları kıskandırmayınız.
Hepsine sevgi ve ilgi
gösteriniz.
“Ben önemliyim”
“Ben değerliyim”
“Beni kabul edin”
Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için
aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
4 İçinde bulundukları
yaşlarda arkadaş
çocuğunuz için çok
önemlidir. Arkadaşı
olmasına, iyi arkadaş
seçmesine yardımcı
olunuz.
Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için
aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
4 Tv izlemede çocuğunuza
iyi alışkanlıklar
kazandırınız. Sürekli TV
izlemek çocuğunuzun
başarısını olumsuz yönde
etkiler. Ancak bunu zor
kullanarak değil ikna
ederek gerçekleştiriniz.
Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için
aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
4 Evde
çocuğunuza
rahat bir
çalışma ortamı
hazırlayınız.
Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için
aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
4 Çocuklarınızın
zararlı alışkanlıklar
edinmesine engel
olunuz. Onları
zararlı
alışkanlıklara karşı
duyarlı hale
getiriniz.
Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için
aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
4 Çocuklar önünde yapılan
tartışmalar, kavgalar onların
mutsuz, güvensiz ve endişeli
olmalarına neden olur.
Sorunlarınızı çocuklarınızın
yanında konuşmayınız, münakaşa
etmeyiniz.
Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için
aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
4 Çocuğunuzun
çeşitli sorunları
için sınıf
öğretmenine ve
okul rehber
öğretmenine baş
vurunuz.
Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için
aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
4 Çocuğunuzun evde ders
çalışmasını kontrol
ediniz. Ancak sürekli
şekilde “dersine çalış”
ikazı olumsuz etki
yapmaktadır. Ona
güvendiğinizi belli ederek
uyarınız.
Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için
aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
4 Çocuğunuzun okula devam durumunu
yakından izleyiniz.
Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için
aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
4 Çocuğunuzun yanında ona
uygulanan eğitimin tartışmasını
yapmayınız. Okul ve öğretmenler
ile ilgili görüşlerinizi çocuğun
yanında açığa vurmayınız.
Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için
aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
4 Çocuğunuzun çalışma
programı yapmasına ve
uygulamasına yardımcı
olunuz. Planlı çalışma
üzerinde durunuz.
PLAN
Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için
aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
4 Çocuklarınıza karşı sabırlı, soğuk kanlı
ve anlayışlı olunuz. Doğal olarak onlar
hata yapacaklardır. Kusurları ve kötü
hareketleri
olacaktır.
Çocuklar
düşündüğünüz, istediğiniz gibi tavır ve
davranışlar göstermiş olsalardı ailede ve
okulda eğitim denilen şeye gerek
kalmazdı.
Çocuğunuzun sizden beklediği tek şey
kendisi objektif bir şekilde değerlendirmeniz
ve sonuç ne olursa olsun onun yanında
olduğunuzu hissettirmenizdir.
SINAV KAYGISI
SINAV KAYGISININ NEDENLERİ
•
•
•
•
•
•
Zamanı iyi kullanamama,
Kötü çalışma alışkanlıkları,
Beklenti düzeyi,
Mükemmeliyetçi yaklaşım,
Görev ve sorumlulukları erteleme,
Başarısız olma ve değerlendirilme korkusu vs.
SINAVLARDAN ÖNCE;
• Çalışma alışkanlıklarınızı ve sınava ilişkin tutumlarınızı
gözden geçirerek yeni bir zihinsel yapılanma
yaratmaya çalışın.
• Zamanı iyi kullanmayı öğrenin.
• Kendinizi rahat hissederseniz sınavlarda panik
yaşamazsınız.
• Beslenmenize ve uykunuza dikkat edin.
• Sınava hazırlanma çalışmalarınızı son geceye veya
sabaha bırakmayın.
• Sınavlardaki tutumunuz ve kendinize ilişkin
olumlu bir düşünce yapısı geliştirmeye çalışın.
• Mükemmeliyetçi olmayın.
• Beklentilerinizin gerçekçi ve hedeflerinizin
ulaşılabilir olmasına dikkat edin.
• Sınav kişiliğinizin değerlendirilmesi değildir.
• Sınava elinizden geldiğince hazırlanmış olma
duygusu, kendinizi rahat hissetmenize ve kaygınızı
azaltmanıza yardımcı olur.
71
SINAVLAR ÖNCESİNDE ÇOCUKLARIMIZIN
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMADA
VELİLERE DÜŞEN GÖREVLER
ÇOCUKLARINIZA HAYATLARINI SORGULATIN
•
•
•
•
•
GELECEKTEN BEKLENTİLERİNİ SORGULATIN
YAPTIKLARI İŞİN ÖNEMİNİ KAVRAMALILAR
MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİNİ VURGULATIN
KAPASİTELERİNİ ÖĞRETMENLER
YARDIMIYLA ANLAYARAK GERÇEKCİ VE
ULAŞABİLECEKLERİ HEDEFLER BELİRLEYİN.
SINAVI KAZANAMAZLARSA BUNUN
HERŞEYİN SONU OLMADIĞINI ONLARA
ANLATALIM VE MORAL VERELİM.
72
AMAÇLARIN VE ÖNCELİKLERİN
BELİRLENMESİ
SOKAKLAR
ÜNİVERSİTE
LİSE
ÖNCELİKLİ AMAÇLARIN BELİRLENMESİ
73
HEDEFLERİ BELLİ Mİ ?
• Hedefi belli
olmayan gemiye
hiçbir rüzgar
yardım etmez.
74
SINAV KAYGILARINI YENMELERİ
VE MUTLU BİR AİLE ORTAMI OLUŞTURMAMIZ İÇİN YAPMALIYIZ…
EMPATİ KURUN = EQ
(Karşılıklı anlayış)
1- Sıcak ve içten olun.
2- Kullanılan dile, Ses tonunuza, üslup ve diksiyona önem verin.
- Dostca ve candan,
- Resmi mi ve Soğuk olmamalı;
- Umursamaz (sana ayıracak zamanım yok dercesine) olmamalı?
75
SINAV KAYGILARINI YENMELERİ
VE MUTLU BİR AİLE ORTAMI OLUŞTURMAMIZ İÇİN YAPMALIYIZ…
DİNLEYEREK ONA DEĞER VERDİĞİNİZİ GÖSTERİN
1- Samimi bir havada ilgilerini ve projelerini konuşun.
2- Onun dertleriyle dertlendiğinizi hissettirin.
3- Sizlerden beklentilerini öğrenin ***.
4- Dinlerken göz kontağı kuramayı ihmal etmeyin.
- Dostca ve candan dinleyin…
- Asla umursamaz tavır takınmayın. (sana ayıracak zamanım yok dercesine)
76
SINAV KAYGILARINI YENMELERİ
VE MUTLU BİR AİLE ORTAMI OLUŞTURMAMIZ İÇİN YAPMALIYIZ…
ŞİKAYETLERİNE ve BEKLENTİLERİNE
YAPICI ÇÖZÜM ÜRETİN
77
Güzel gören güzel düşünür.
Güzel düşünen hayatından lezzet alır.
78
79
2015-2016 Öğretim Yılında
8. sınıfta okuyan öğrenciler,
Ortaöğretime yeni sınav sistemi
olan Ortak Sınavlar (TEOG) ile
yerleştirileceklerdir.
Ortak Değerlendirme Kapsamındaki
Dersler
• Türkçe
• Matematik
• Fen ve Teknoloji
• Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
• T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
•Yabancı Dil
• Ortak yapılan sınavlar, her dönem 2 yazılısı olan derslerden
birincisi, 3 yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere,
akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak
şekilde iki okul gününe yayılarak yapılacak.
pılac, o günlerde okullar tatil edilecek, ders yapılmayacak.
• ime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacokul
gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek,
ders yapılmayacak.
• Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak.
• Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.
• Sınavlarda A ,B,C ve D diye dört kitapçık türü bulunacak.
• Ortak sınavlarda öğrencilerden ücret alınmayacak.
1.DÖNEM: 26-27 Kasım 2014
2.DÖNEM: 29-30 Nisan 2015
Tarihlerinde günde 3 sınav olmak üzere
2 günde ortak sınavlar yapılacaktır.
SINAV GÜNÜ
SAATİ
DERS
SINAV SÜRESİ
29 NİSAN
ÇARŞAMBA
09.00
10.20
11.30
TÜRKÇE
MATEMATİK
DİN KÜLTÜRÜ
40 DAKİKA
40 DAKİKA
40 DAKİKA
30 NİSAN
PERŞEMBE
09.00
10.20
11.30
FEN VE TEKNOLOJİ
İNKILAP TARİHİ
YABANCI DİL
40 DAKİKA
40 DAKİKA
40 DAKİKA
MAZARET SINAVI UYARISI!
Geçerli bir mazereti sebebiyle
ortak sınava giremeyen öğrenciler
için önceden belirlenen bir hafta
sonunda mazeret sınavı yapılacak.
Mazeret sınavı, belirlenen sınav
merkezlerinde yapılacak.
Mazeret sınavı 2.dönem 16-17
Mayıs tarihlerinde yapılacaktır.
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN
AÇIKLANACAK
1.Dönem sınav sonuçları Ocak ayında
açıklanacak.
2.Dönem sınav sonuçları Haziran
ayında açıklanacak.
TEOG’DA HANGİ DERSLERDEN
KAÇ SORU SORULACAK VE
SÜRELER NE KADAR OLACAK ?
8. SINIF KONULARINDAN;
 Türkçe (20 soru: 40 Dakika)
 Matematik (20 soru: 40 Dakika)
 Fen ve Teknoloji (20 soru: 40 Dakika)
 T.C. İnkılap Tarihi (20 soru: 40 Dakika)
 Yabancı Dil (20 soru: 40 Dakika)
 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (20 Soru: 40
Dakika)
ORTAK SINAVLAR NEREDE
YAPILACAK ?
• Ortak sınavlara olağanüstü şartlar dışında
öğrenciler kendi okullarında gireceklerdir.
• Hastanede ve evde eğitim gören
öğrencilerin sınavı hastanede ve evde
yapılacaktır.
TEOG’DA DERSLERİN
AĞIRLIKLARINI BELİRLEYEN
STANDART PUAN KATSAYILARI
TÜRKÇE
TEOG
AĞIRLIKLI
PUAN
4
MATEMAT
FEN VE
İK
TEKNOLOJİ
4
4
SOSYAL
BİLGİLER
YABANCI
DİL
DİN
KÜLTÜRÜ
2
2
2
2015 TEOG’DE
PUANLAR NASIL
HESAPLANACAK
?
TEOG Puanı 700
Yerleştirme Esas Puanı 500
üzerinden değerlendirilecektir.
Ortaöğretime Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması
Dersler
I.DÖNEM
II.DÖNEM
Hafta
Ağırlık 1.Sına 2.Sına 3.Sına
1.Sına 2.Sına 3.Sına
lık
Performan
Ortalam
Performan Proj Ortalam Ağırlıklı
Katsa
v
v
v
Proje
v
v
v
Ders
s
a
Ağırlıklı
s
e
a
Ortalam
yısı Puanı Puanı Puanı
Puanı Puanı Puanı
Saati
Ortalama
a
ORT
AORT
DS
AK
SP1 SP2 SP3
PP
PRP
(1*)
(2*)
5
4
75
85
70
75
4
4
40
35
60
60
4
4
70
90
45
80
TC İnkılap Tarihi
ve Atatürkçülük
2
2
85
90
Yabancı Dil
4
2
80
60
2
2
75
90
85
95
90
100
Türkçe
Matematik
Fen ve Teknoloji
Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi
Vatandaşlık ve
Demokrasi
Eğitimi
Görsel Sanatlar
Müzik
Beden Eğitimi ve
Spor
Teknoloji ve
Tasarım
Toplam
1
90
60
80
1
75
80
80
1
85
90
85
2
100
100
100
2
90
75
90
28
18
8.Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı (3*)
76,2500 13,6161
80
55,0000
7,8571
71,2500 10,1786
88,3333
6,3095
70,0000 10,0000
83,3333
5,9524
95,0000
3,3929
78,3333
2,7976
86,6667
3,0952
100,000
0
7,1429
85,0000
6,0714
76.4137
75
90
80
80
65
75
70
80
65
70
65
90
80
80
75
70
75
85
85
90
80
90
80
80
75
81,2500 14,5089
85
75,0000 10,7143
72,5000 10,3571
80,0000 5,7143
75,0000 10,7143
81,6667 5,8333
86,6667 3,0952
80
75
90
85
85
80
90
100
100
90
85
90
78.2292
81,6667 2,9167
83,3333 2,9762
96,6667 6,9048
88,3333 6,3095
80.0446
YIL SONU BAŞARI PUANI (YBP)
NEDİR
?
•Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm
derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin
haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa
ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden
elde edilen puanı ifade eder.
•Puanlama, 6, 7, 8. sınıf düzeylerinde ayrı ayrı
100 tam puan üzerinden yapılacaktır.
AĞIRLIKLANDIRILMIŞ ORTAK
SINAV PUANI NEDİR ?
•Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı
gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi
ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların
toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık
katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle
ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı
hesaplanacaktır.
•Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır
ORTAÖĞRETİM YERLEŞTİRME
PUANININ HESAPLANMASI (OYP)
•Öğrencinin 6,7 ve 8. sınıf Yıl Sonu Başarı
Puanlarının Toplamı ile
•8.sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav (TEOG)
puanının toplamının
ikiye bölünmesiyle elde edilen puandır.
Kısacası 2015 Ortaöğretim
Yerleştirme Puanını;
- Öğrencinin okul başarısı %30
- TEOG başarısı % 70 etkileyecek.
PUAN EŞİTLİĞİ DURUMUNDA
• Tercih Önceliği
• Sırasıyla 8,7,6. sınıftaki başarı puanının
yüksekliği
• Okulda özürsüz devamsızlık oranının
azlığına bakılacak
2015 OYP ÖRNEK HESAPLAMA
OYP: TEOG + 6. SINIF YBP + 7. SINIF YBP + 8. SINIF YBP
2
ÖRNEK:
6. Sınıf YBP:
98,000
7. Sınıf YBP:
100,000
8. Sınıf YBP:
95,000
8. Sınıf TEOG: 675,000 olan bir öğrencinin
OYP’si: 98+100+95+675=968
OYP= 968/2 = 484,000 olur.
ORTAK SINAV SONUÇLARININ
BİLDİRİLMESİ
• Ortak sınavların sonuçları Bakanlık
tarafından, sınav takviminde belirtilen
tarihlerde e-Okul sistemine işlenecektir.
• Öğrencilere sınav sonuç belgesi ayrıca
gönderilmeyecektir.
EK PUAN
• Öğrencilerin, TUBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası
bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje
yarışmalarına katıldıkları yıla ait yılsonu başarı puanına;
•
•
•
•
- Altın madalya alan veya birinci olanlar için % 10'u,
- Gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için % 9'u,
- Bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için % 8'i,
- Bu etkinliklere katılanlar için de % 7'si oranında ek puan eklenir.
ORTAK SINAVLARA İTİRAZ
• Sonuçlara yapılacak olan itirazlar,
sonuçların http://www.meb.gov.tr (e-okul
sistemi) internet adresinden
yayımlanmasından itibaren en geç beş
takvim günü içinde ÖDSGM resmi internet
sayfasından yayımlanan sınav itiraz
bölümünden elektronik olarak ÖDSGM’ye
yapılabilecektir.
• Her ders için yapılan itirazların incelenmesi için
öğrenci velisi tarafından T.C. Ziraat Bankası
Başkent/ANKARA şubesi, Türkiye Vakıflar
Bankası Ankara Merkez şubesi ve Türkiye Halk
Bankası Küçükesat/ANKARA şubelerinden
herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı”
aracılığıyla 10 TL (On TL KDV Dahil) yatırılması
gerekmektedir. İtirazın haklı bulunması halinde
ücreti iade edilecektir.
ORTAK SINAVLARA İTİRAZ
• Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile
öğrencinin T.C. kimlik numarası
belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş,
imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler
dikkate alınmayacak ve
cevaplandırılmayacaktır
ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME
• Milli Eğitim Bakanlığı tarafından liselere giriş için
yapılan TEOG sisteminde okullara yerleştirmede
yaşanan sıkıntıyı çözmek için taslak bir kılavuz
hazırlandı. Buna göre, okulların genel ve özel
başvuru şartlarına dikkat ederek, istek sırasına
göre farklı il ve ilçelerdeki okullarda dahil olmak
üzere okul türlerine göre aynı veya karışık olarak
25 okul tercihi yapabilecek. Bakanlık böylece, A
grubu ve B grubu tercih listesini içeren mevcut
yerleştirme sistemi yerine, 25 okul tercihi getirmiş
olacak.
• Tercih işlemleri ekranında, “Özel okula kayıt
yaptırdım tercih yapmayacağım” ve “tercih
yapmak istiyorum” butonları seçenek olarak
sunulacak. Tercih yapacak adaylara, 25 okul
tercihini gösteren ekran açılacak. Ancak, “özel
okula kayıt yaptırdım” tercihini seçenlere okul
tercih ekranı açılmayacak. Özel okullara kesin
kayıt yaptıranlar da tercih sistemine dahil
edilmeyecek.
• Ancak her iki butonu kullanmayanların, 12 yıllık
zorunlu eğitimden dolayı sistem tarafından
otomatik olarak açık liselere kayıtları yapılacak.
• MEB bu yeni değişiklikle devlet okuluna
devam etmeyip açık liseye ya da özel okula
gidecek öğrencileri daha erkenden tespit
edecek ve böylece okulların boş kontenjanları
da daha sağlıklı verilerle belirlenecek.
• Tercih işlemleri, 6-16 Temmuz 2015’de
yapılacak. Yerleştirme sonuçları, 14 Ağustos’ta
açıklanacak, aynı tarihte boş kontenjanlar da
ilan edilecek.
Download