,.~
••
A I RP
~
,
SLIAČ
O R T
Zmluva o marketingovej spolupráci
uzavretá medzi
Prenajímateľ:
Letisko Sliač, a.s.
so sídlom Letisko Sliač, 962 31 Sliač
v zastúpení : Ing. Marian Bubelíny - predseda predstavenstva
IČO: 36633283
bankové spojenie: ČSOB a.s. pobočka Zvolen
číslo účtu: 400190992717500
spoločnosť je zapísaná: OR Okres. súdu B. Bystrica oddiel: Sa, vložka č.: 808/S
(ďalej len "prenajímateľ")
Nájomca:
Tenis Centrum, s.r.o.
So sídlom: Neresnická cesta 13, 960 01 Zvolen
IČO: 36029751
Ič DPH: SK2020067841
Číslo účtu: 0402600105/0900
Zapísaná v OR Okr. súdu v Banskej Bystrici, odd. Sro, vložka č. 5347/S
V zastúpení: Jiŕí Pŕíkazský, konateľ
(ďalej len "nájomca")
ČL. I
Predmet zmluvy
1. Prenajímateľ je oprávnený prenajať reklamnú plochu v priestoroch Letiska Sliač a na webe letiska
v rozsahu Marketingového balíka "EXCLUSIVE" v hodnote 450,- EUR (vr. DPH)/mesiac.
a) Web banner www.airportsliac.eu (6x 200 x 200 px)
b) Externý banner - verejné parkovisko Letiska Sliač (Ix 2,8x2,8m)
c) Interiérový banner - odletová hala letiska (2x šírka 0,7xvýška1m)
d) Interiérový banner - príletová hala letiska (Ix šírka 0,7xvýška 1m)
e) Roll up - odletová hala (Ix)
f) Digitálna reklama v priestoroch Letiska Sliač, a.s.
g) Distribúcia printových medií - verejné priestory Letiska Sliač
h) Sociálne siete
i) Reklamné zapájanie do súťaží, prezentácií a podobne.
2. Zmluva o marketingovej spolupráci sa uzatvára na dobu určitú/neurčitú: od 01.01.2014 do
31.12.2014
3. Účelom tejto zmluvy je v súlade so zámermi obchodnej politiky nájomcu zaistiť prostredníctvom
prenajímateľa efektívnu reklamu jeho obchodného mena, služieb a činností a pozitívne
ovplyvňovať verejné povedomie o kvalite a technickej vyspelosti jeho produkcie.
z
2
ČL. II
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Prenajímateľ sa zaväzuje zabezpečiť umiestnenie reklamy na základe obsahu Marketingového
balíka "Exclusive", ktorý je špecifikovaný v čl. 1 bod 1.
2. Nájomca sa zaväzuje dodať prenajímateľovi vyhotovené reklamy na umiestnenie na základe
pokynov prenajímateľa.
3. Nájomca sa zaväzuje poskytnúť:
- priestor na umiestnenie externého bannera (2 x výška 1m x šírka 2m) s reklamou letiska
v priestore tenisových kurtov,
- priamy link zo stránky spoločnosti na web letiska Sliač www.airportsliac.eu
- šíriť dobré meno spoločnosti Letisko Sliač a.s.
- poskytnúť priestor na umiestnenie printových propagačných materiálov letiska na recepcii hotela.
- podpora súťaží, ktoré budú organizované letiskom.
4. Nájomca je povinný v primeranom rozsahu rešpektovať vyplývajúce z interného dokumentu:
Letisková prevádzková príručka, Bezpečnostný program letiska Sliač.
ČL. III
Vzájomné vyrovnanie
1. Peňažná hodnota za plnenie prenajímateľa poskytnuté nájomcovi, bližšie uvedené v čl. 1 tejto
zmluvy, predstavuje 5 400,- EUR (vr. DPH).
2. Peňažná hodnota za plnenie nájomcu poskytnuté prenajímateľovi bližšie uvedené v čl. 1 tejto
zmluvy, predstavuje 5 400,- EUR (vr. DPH).
3. Zmluvné strany sa dohodli, že najneskôr do 15 dní po ukončení plnenia dôjde u každej zo
zmluvných strán k vystaveniu faktúry za uskutočnené plnenie. Vo faktúrach bude uvedený text
"vzájomný zápočet". Zmluvné strany sa dohodli, že takto vystavená faktúra bude predmetom
vzájomného zápočtu.
4. Pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy zaniknú uplynutím splatnosti tej faktúry, ktorá bola
doručená ako posledná, a teda dňom, kedy splatnosť poslednej faktúry uplynula, dôjde
k vzájomnému započítaniu pohľadávok.
ČL. III
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, 1 x pre každú stranu.
2. Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v zmysle § 5a zákona č.
21112000 Z.z. v platnom znení.
55 LetISkO Sliač. (:;..
l..eUSkOSII86, 982 31 Slia.::
.eo: 38833283
OIC: 2021915ťY.!~
-3-
za prenajímateľa
Ing. Marian Bubelín
výkonný riaditeľ
a predseda predstavenstva Letisko Sliač, a.s.
Download

Zmluva o marketingovej spolupráci