ODLICZENIA VAT OD ZAKUPÓW W JST
w tym: omówienie zmian od 1 stycznia 2016r.
KORZYŚCI ZE SZKO LENIA:
11 marca 2015r.
Jedna z podstawowych zasad VAT
zwana „zasadą neutralności”, polega
na tym, że każdy podatnik może, a
nawet powinien zapłacić VAT
budżetowi państwa podatek VAT
dopiero po odliczeniu podatku
naliczonego od nabycia towarów i
usług. Podatek VAT powinien bowiem
obciążać sprzedawane towary lub
usługi jedynie po odliczeniu podatku
naliczonego związanego z nabyciem
innych towarów i usług, służących tej
właśnie sprzedaży.
ODPOWIEMY NA PYTANIA:
Kiedy i w jakiej wysokości JST jako
czynny podatnik VAT ma prawo do
odliczenia VAT.
PROGRAM:
1. Ogólne reguły odliczenia VAT
 warunki odliczeń
 zakazy odliczeń
2. Terminy odliczeń VAT
 w ciągu trzech miesięcy od otrzymania faktury
 w ciągu 5 lat od otrzymania faktury
 w ciągu 10 lat - od wytworzenia nieruchomości
3. Wysokość odliczeń
 pełne odliczenie VAT
 częściowe odliczenie VAT
 roczny wskaźnik struktury sprzedaży
 nowe roczne pre-wskaźniki (przychodowy, kadrowy, czasowy i
powierzchniowy) od 1 stycznia 2016 roku
 odliczenia od aut
4. Korekta VAT
 5- letnia - od środków trwałych
 10 – letnia - od inwestycji
5. Zakazy odliczeń VAT – lista
6. Zwrot VAT – terminy i zasady
7. Pochodzenie środków na zakupy a prawo do odliczenia VAT
 środki unijne - kwalifikowalność VAT
8. Pytania i odpowiedzi
Omówimy konieczność lub prawo
do korekt podatku naliczonego „in
plus” i „in minus”, tych na bieżąco
i tych dokonywanych sukcesywnie,
tj. w okresie Czas
5 lat i 10
lat po nabyciu
trwania:
godz. 10.00-15.00
Prowadzący: Przez ostatnie kilkanaście lat (1994-2005) główny specjalista w
lub wytworzeniu środka trwałego.
Ministerstwie Finansów - Departament Podatku VAT. Obecnie niezależny ekspert
Szczególną uwagę zwrócimy na
zmiany w odliczeniach VAT od 1
stycznia 2016 roku
podatku VAT. Autor bardzo wielu publikacji prasowych nt. podatku VAT dla JST (np. w
czasopismach: „Wspólnota” Wyd. Municipium, „Finanse Komunalne” Wyd. Wolters
Kluwer Polska oraz „Finanse Publiczne” Wyd. Presccom”). Także autorka wielu książek.
Ostatnie publikacje: „VAT w gminach 2014” - wyd. Difin, VAT w gminach 2014” – wyd.
DIFIN; „Jak przygotować dla gmin cząstkowe deklaracje VAT-7” – wyd. Platforma
Edukacyjna. Doświadczony wykładowca i szkoleniowiec tematyki VAT dla gmin,
powiatów i województw.
Miejsce: Centrum Szkoleniowe FRDL, Szczecin ul. M. Skłodowskiej-Curie
Cena: 320 zł netto/os. przy zgłoszeniu do 25.02.2015
350 zł netto/os. przy zgłoszeniu po 25.02.2015
4
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST
oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze
środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia, lunch i serwis kawowy.
RABAT 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji
Zgłoszenia należy dokonywać najpóźniej do 04.03.2015, drogą elektroniczną
(www.frdl.szczecin.pl) lub faksem (091 4878522).
Download

Szanowni Państwo