I
SERVISNA ZMLUVA
C. SF 77/213
uzatvorena v zmysle ust. § 269, odst.2 Obchodneho zakonnlka
c. 513/1991
Zb.,
v znen l neskorsfch zmien a doplnkov.
I. Zmluvne strany
Objednavatel':
~
~
J
~~
Zastupeny:
prof. Marian LAPSANSKY- generalny riaditel'
Statna pokladnica
Bankove spojenie:
Cislo uctu IBAN:
ICO:
164704
DIC :
2020829932
ldentifikacne cislo pre DPH:
SK2020829932
Statna prispevkova organizacia, zriadena zakonom 6.114/2000 Z.z o Slovenskej filharm6nif
Osoby opravnene rokovat':
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
vo veciach realizacnych:
Zhotovitel':
lng.Darina Maxianova,riaditel'ka pre ekonomiku
lng.arch.Eva Korostenska , veduca oddelenia techniky a investfcii
Ernest Korcs~k , Jano Kralik dispecing
TiTTL THERMO KING, s.r.o.
Zavodna 76
82106 Bratislava
~
~
ZastUpen:i
4
~ankove
~~
Sloyenska filharm6nia,
ako spravca majetku statu Slovenskej republfky
Medena 3
816 01 Bratislava
Vlasic Jan- konatel'
spojenie:
Sberbank
Cislo uctu:
ICO:
35776064
SK2020244677
DIC:
ldentifikacne Cislo pre DPH:
Zapisany v Obchodnom registri Okresneho sudu BAl., oddiel sro, vlozka cislo20534/B
(d'alej len ,objednavatel"')
Osoby opravnene rokovat':
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
vo veciach realizacnych:
Vlasic Jan
Vlasic Slavomir
Vlasic Slavomir
uzatvorili tuto Servisnu zmluvu
1/29
II. Predmet plnenia zmluvy
Predmetom plnenia servisnej zmluvy je vykonanie Odborneho servisu vzduchotechnicko • klimatizacnych zariadeni,
vymena filtracnych vloziek a kontrolne prehliadky poziarnych klapiek podl'a platnej legislativy nachadzajucich sa
v objekte:
Slovenska filharm6nia, budova REDUTY , Bratislava
v rozsahu specifikovanom v cl. Il l. , ods. 1, tejto zmluvy
1. Pod vykonanim pravidelnych servisnych prehliadok, povinnych revizii a pripadne nespecifikovanych opravach
sa rozumie suhrn odbornych ukonov, ktore je potrebne vykonat' na jednotlivych zariadeniach v zarucnej a aj
pozaru6nej dobe tak, aby boli zariadenia v bezchybn om prevadzkovom stave a boli splnene povinne revlzie a
prehliadky v zmysle platnej legislativy SR.
2.
Prfpadne nespecifikovane opravy budu vzdy riesene samostatnou cenovou
objednavatel'om.
ponukou odsuhlasenou
Ill. Rozsah a cas plnenia
1.
Zhotovitef sa zavazuJe vykonat' pravidelny servis vzduchotechnickych a klimatiza6nych zariadeni podra
PRi LOHY C. 1 - Specifikacia -rozsah prac, a podfa prevadzkovych pokynov pre servis a udrzbu zariadenl, za
cenu dohodnutu touto zmluvou v 61anku IV.
2. Odborne prehliadky poziarnych klapiek a poziarnych stenovych uzaverov uvedenych v prilohe c.1, 61. Ill., su
predmetom tejto zmluvy a vykonavaju sa v zmysle vyhlasky 6.478/2008 MV SR, ktora urcuje vlastnosti
poziarnych uzaverov. podmienky ich prevadzkovan ia a zabezpe6enia ich pravidelnej kontroly. Kontrolu
vykonava vyhradne technik s osvedcenim od vyrobca Systemair na vykon udrZ:by, opravy a pravidelne kontroly
poziarnych klapiek a poziarnych uzaverov v zmysle vyhlasky 4 78/2008 Z.z. .
3. Odborne kontroly uniku chladiva podfa normy STN EN 378. nariadenia (ES) 6.842/2006, 6.1 516/2007, zakona
6.286/2009 Z.z. a vyhlasky 314/2009 Z.z., ktora urcuje podmienky pre vlastnikov a prevadzkovatefov
chladiacich okruhov stacionarnych klimatiza6nych zariadeni.
4. Pravidelny servis vzduchotechnickych a klimatizacnych zariaden i sa vykonava so zabezpecenym funkcnym
stavom systemov v sucin nosti s profesiami MaR , silnoprud, vykurovanie a hydraulicke rozvody, ktore nie su
predmetom tejto zm luvy. Zhotovitel' berie na vedomie, ze servisovane zariadenia su v zarucnej dobe
a vykonom jeho prac, resp . zasahom jeho pracovn ikov na predmetnych zariaden 1ach nesm ie d6jst' k poruseniu
zarucnych podmienok.
5. Konkretny termin podl'a cl. Il l. ods. 1. nahlasi zhotoviter minimalne pat' dni vopred zodpovednemu
pracovnikovi objednavatera. Obj ednavatef urcuje osoby nasledovne osoby opravnene v jeho mene overovat' a
podpisovat' protokoly o vykonanych pracach a nahlasovat' poruchy:
Meno a priezvisko, telefonicky a e-mailovy kontakt: [email protected] .sk, [email protected] , tel.
02/20475 234. Objednavatel' oznami zhotovitel'ovi bezodkladne akekol'vek zmeny zodpovednych pracovn ikov
a ich telef6nne cisla.
Kontaktne adresy na zhotovitel'a: [email protected], [email protected] 0042 1905566345 0905604253
6.
Z kazdeho vykonu prac podl'a 61. Ill, vyhotovi zhotovitel' pre objednavatel'a pfsomny protokol , v ktorom uved ie
konkretny rozsah vykonanych prac a zoznam materialov a nahradnych dielov, ktore je potrebne vymenit', a lebo
opravit' a po kazdej kontrole klimatizacnych zariadeni odovzda protokol (kartu) o vykonan i kontroly uniku na
klimatizacnom zariadenf obsahujuce HFCs chladivo.
8. Zhotoviter sa zavazuje nastupit' na zacatie vykonu prac podfa cl. Ill. ods. 1 do 48 hodin od prijatia telefonickej.
alebo pisomnej objednavky.
2/29
I
~~--------------------------------
IV. Cena
1. Zmluvne strany dohodli cen u za vykon zmluvnych cinnosti v rozsahu PRiLOHY
18/1 996 Z.z. o cenach nasledovne:
•
C.1
v sulade so zakonom c.
•
Cena za seli(isnu cinnost' vykonavanu polrocne(jarny servis}: 4045 € bez DPH
•
Cena za servisnu cinnost' vykonavanu rocne(jesenny servis} : 4045 € bez DPH
Cena za odbornu prehliadku poziarnych uzaverov a klapiek(69ks): 1610 € bez DPH
Gena spolu servis:
9700 € bez DPH, 11640 s DPH (20%)
Slovom: devat'tisicsedemsto €
2. V cene za servisnu cinnosf vykonavanu rocne je zahrnuta aj dodanie a vymena filtracnych vloziek.
V. Platobne podmienky
1. Zmluvne strany sa dohodli na fakturacii a uhradach nasledovne :
1. 1. Cenu za zhotovenie predmetu zmluvy uhradi objednavatef na zaklade faktur vystavenych zhotovitefom
po riadno m odovzdani pred metu zmluvy a jeho prevzatf objednavatel'om, potvrdenom v zakazkovom
liste zhotovitel'a.
~
1.2. Odsuhlaseny supis vykonavanych prac a dodavok bude prflohou faktury.
1.3. Faktura musi v:Zdy obsahovaf nalezitosti faktury v sulade s § 71 zakona c . 222/2004 Z. z.
v platnom znen i a d'a lej cfslo servisnej zmluvy, typ odbornej prehliadky za ktore sa faktura vystavuj e.
1.4. Doba splatnosti faktury je 30 dnf od jej dorucenia na adresu objednavatel'a podl'a tejto zmluvy.
1.5 D6vodom na opravnene vrate nie faktury je skutocnost', ze faktura ma formalne alebo obsahove
nedostatky. V takomto prfpade nova leh ota splatnosti zacne plyn ut' odo dna dorucenia opravenej fa ktury
objed navatel'ovi.
VI. Zmluvne pokuty
1. V pripade ze zhotoviter nedodrzi term fn plnenia prac podl'a cl. Ill. , bod 1 a 8 tej to zmluvy, je povinny zaplatit'
zmluvnu pokutu vo vyske 0 ,1 % z dohodnutej rocnej ceny podra clanku IV. , bod 1 tejto zmluvy za kazdy aj
zacaty den o meskania .
1. V pripade nedodrzania povinnosti obj ednavatel'a s dodrzan im splatnosti vystavenych faktur podl'a cl. V .. bodu
1.4., ma zhotovitef narok na urok z omeskania vo vyske 0 ,1% z dlznej sumy za kazdy den omeskania.
2.
Dohodnutim zmluvnej pokuty podl'a jednotlivych ustanoveni nie je dotknute pravo na nahradu skody
sp6sobenej porusenim povinnosti, na ktoru je zmluvna pokuta viazana, a to v ciastke prevysujucej ciastku
dohod nutej zmluvnej pokuty.
VII. Zodpovednost' za vady
Zhotovitef zodpoveda za to, ze predmet zm luvy je zhotoven y podl'a podmienok tejto zmluvy a v sulade s
platnymi pravnymi predpismi a je bez vad.
2. Zhotovitel' nezod poveda za vady, ktore vznikli servisnou cinnost'ou zo strany objednavatefa .
.J
Zhotovitef poskytne na vykonane prace v zmysle cl. IIi. bod 1, zaruku 6 mesiacov odo dna odovzdania
oredmetu zmluvy objednavatel'ovi formou pisomneho protokolu podfa cl. Ill . bod 6 tejto zmluvy. Na pouzity
material, pripadne nahradny diel bude zaruka stanovena podl'a zarucnej lehoty stanovenej vyrobcom
1ahrad neho dielu.
-
l ady reklamovane objednavatefom v zarucnej dobe odstrani zhotovitef bezplatne .
3/29
VIII. Trvanie zmluvy
1. Zmluva sa uzatvara pre predmet zmluvy specifikovany v clanku II. .do 31.12.201 5 alebo do vycerpania
financneho limitu 19 999 Eur bez DPH a nadoblida platnost' a ucinnost' dnom jej podpfsania oboma zmluvnymi
stranami. Zmluvny vzt'ah skoncf vypoved'ou, alebo dohodou zmluvnych stran.
2. Zmluvne strany m6i:u zmluvu vypovedat' v lehote 3 mesiace. Vypovedna lehota zacina plynut' prvym dnom
nasledujliceho mesiaca po dni dorucenia pfsomnej vypovede druhej zmluvnej strane.
3. Zmluvu maze ukoncit' objednavatel' bez udania d6vodu.
IX. Vyssia moe
1.
Pre ucely tejto zm luvy sa za vyssiu moe povai:uju pripady, ktore nie su zavisle, an i ich nem6zu ovplyvnit'
zmluvne strany, napr. vojna, mobi lizacia, povstanie, zivelne pohromy a katastrofy, importne a exportne
obmedzenia vyh lasene vladou , strajky tretlch os6b, atcf.
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym , je povinna hociktora zmluvna strana tUto skutocnost' oznamit'
dru hej strane do 7 dni od vyskytnutia sa vyssej moci. Okolnosti vyssej moci musia byt' dolozene nezavislym
organom (policia, obchodna komora. statny organ). Strana, ktora sa bude chciet' odvolat' na vyssiu moe.
poziada druhu stranu o upravu zmluvy vo vzt'ahu k predmetu, cene a casu plnen ia . Ak ned6jde k dohode ma
strana, ktora sa odvolala na vyssiu moe, pravo odstupit' od zmluvy. Ucinky odstupenia nastanu dnom
dorucenia oznamenia.
X. Ostatne podmienky - d'alsie dojednania
1. Zhotoviter vykona predmet zmluvy vo vlastnom mene. na svoj naklad. zodpovednost' a na svoje
nebezpecenstvo.
2. Zhotovitel' sa zavazuje oznamit' objednavate~'ovi potrebu vymeny opotrebovanych casti z perspektivy moi:nej
poruchy zariaden ia
3. Sucast'ou servisnych prac pod l'a cl. Ill , bod 1, bude aj vymena vadnych dielov vytypovanych a uvedenych v
protokole po predchadzajucom servise, pokiaf to s objednavatefom nebude dohodnute inak. Potrebny material
bude dodany na zaklade doporucenia zhotovitel'a a samostatnej objednavky objednavatel'a.
4. Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a cistotu na pracovisku a je povinny od stranit' odpady a necistoty vznikn ute
jeho pracami a cinnost'ou.
5. Zhotoviter zodpoveda za bezpecnost' pri praci svojich pracovnikov, za dodrzanie predpisov BOZP a PO pri
vykonavanych pracach na stavbe a za skody sposobene porusenim prislusnych predpisov v plnom rozsahu .
6. Zhotovitel' vybavi svojich pracovn ikov potrebnym i pracovnym i a ochrannym i pom6ckami, naradim a vybaven im
potrebnym pre vykon prislusnych prac.
-
Objednavater sa zavazuje, ze po celu dobu vykonavania prac zodpoveda za to, ze riadny priebeh prac nebude
narusovany neopravnenymi zasahmi tretich os6b.
8
Objednavatel' je opravneny kontrolovat' priebeh prac a priebezne zhotovitel'a upozorn it' na pripadne vady s
poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Pre realizaciu diela budu na naklady objednavatera vytvorene nasledovne podmienky :
a) moznost' napojenia na elektricku siet' 230/400V, pripadne ine media (voda. kanalizacia a pod.)
b) prijazd a pristup na miesto vykonu servisnej cinnosti
- 0. Zhotovitel' prehlasuje, ze ma uzatvorenli poistnu zm luvu na poistenie vseobecnej zodpovednosti za skod u
u poist'ovatera ALIANZ
na poistnu sumu : .100000 E.
Zmluvne strany sa zavazuju , ze obchodne a technicke informacie, ktore im bali zverene zmluvnym partnerom
nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomneho suhlasu , alebo tieto informacie nepouziju pre ine ucely, ako
pre plnenie podmienok tejto zm luvy.
4/29
XI. Zaverecne ustanovenia
1. Vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami vyslovene zmluvou neupravene sa riad ia prfslusnymi ustanoven iam f
Obchodneho zakonnfka a pravnymi predpismi s nimi suvisiacimi a na nich nadvazujucimi.
V pripade rozporov ohradne zmeny alebo zrusenia zavazku vyplyvajuceho z tejto zmluvy jedna zo stran
poziada o rozhodnutie sudu .
2. Akekol'vek dojednan ia, zmeny alebo dodatky k tejto zmluve su pre obe strany zavazne len vtedy, ak su
vyhotovene pisomne ako dodatok k tejto zm luve a su obojstranne podpfsane.
K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvne strany zavazuj u vyjadrit' pfsomne, v lehote 7 dni od dorucenfa
navrhu dodatku druh ej strane. Potu istu dobu je tymto navrhom viazana strana, ktora navrh dodatku predlozila.
3.
Tato zm luva je platna odo dna jej podpisania zm luvnymi stranami, podlieha povinnemu zverejnovaniu
v zmysle zakona NR SR c. 211 /2000' Z.z. o slobodnom prfstupe k informaciam v znenf neskorsich predpfsov
a ucinna je dnom nasledujucim po dn i jej zverejnenia.
4. Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, kazda zo zm luvnych stran obd rzi po 2 rovnopisoch .
5. Zmluvne strany vyhlasuju, ze zmluvu uzavreli slobodne. vazne a bez omylu. nebola uzavreta v tiesni za
napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju podpisuju.
~
6. Neoddelitel'nou sucast'ou tejto servisnej zmluvy su tieto prilohy :
PRiLOHA
C.1 -
Zoznam zariadenf s cenovou pon ukou a rozsahom prac
'I Bratislave, dna:
V Bratislve, dna:
.,
.
.
•
.
Za obJednavatela . ... .....
--
51!.9
'.
_,=-~loven~ka filharmonia
:'vfedend 3, 816 01
Bratislava
Slovakta
priloha c. 2 Navrh na plnenie kriteria
NAVRH NA PLNENIE KRITERIA
Verejny obstaravater: Slovenska filharm6nia, Medena 3, 816 01 Bratislava
Nazov predmetu zakazky: ,Odborny servis vzduchotechnicko • klimatizacnych zariadeni, vymena filtracnych
vloiiek a kontrolne prehliadky poiiarnych klapiek podl'a platnej legislativy v objekte SF" .
Uchadzac (nazov a sidlo): TITIL THERMO KING, s.r.o., Zavodna 76, 821 06 Bratislava
ICO: 35 776 064
IC DPH: SK 2020244677
IBANK: SK5031 000000004040242600
p.c
Cena
celkom €
bez DPH
3
4045€
Specifikacia ceny
Vyska
DPH
4
2
809€
Cena za jarny servis vzduchotechnicko-klimatizacnych zariadeni
vratane vymeny filtracnych vloziek, revizii klimatizacnych
zariadeni
{na vsetkych zariadeniach c.1 az 31).
Cena za jesenny servis vzduchotechnicko-klimatizacnych
809€
2
4 045€
zariadeni vratane vymeny filtracnych vloziek, revizii
klimatizacnych zariadeni
~ ··
(na vsetkych zariadeniach c.1 az 31).
Odborna prehliadka poziarnych uzaverov a klapiek
1 610 €
322 €
3
(v pocte 69 ks poziarnych klapiek )
*Cena celkom s DPH za cely predmet zakazky vratane vsetkych suvisiacich nakladov {t.j
vratane dopravy a ostatnych suvisiacich sluzieb) spojenych s predmetom zakazky.
(sucet stipca 5}
1
1
Potvrdzujem, ze udaje uvedene v tomto navrhu su uvedene v sulade s predlozenou ponukou.
Zaroven vyhlasujem, ze som/nie som platiterom DPH.
V Bratislave, dna 9.10.2013
Peciatka a pod pis statutarneho zastupcu ucMdzaca
Strana 29 z 29
*Cena
celkom€
vratane DPH
5
4 854€
4 854€
1 932 €
11 640 €
priloha c. 1 Specifikacia podrobny zoznam pozadovanych sluzieb
Udrzba vzduchotechnickych a klimatizacnych zariadeni hlavneho stavebneho objektu. Slovenska filharm6nia
zar.c1 teplovzdusne vetranie suterenu pod Casinom
Polrocne
Vzt jednotka Remak
a. Kontrola a vycistenie filtra
b. Kontrola odvzdusnovacieho ventilu na vymenniku vodneho ohrievaca
Rocne
-
Vzt jednotka Remak
a Kontrola a vymena filtra
b. Kontrola odvzdusriovacieho ventilu na vymenniku vod neho ohrievaca
c. Kontrola vymennika a jeho vycistenie
d Kontrola a vycistenie ventilatora
e. dezifenkcia zariadenia
Venti lator K
a Vycistinie obezneho kolesa ventilatora
?otrubne rozvody
:: Preverif ulozenie a zavesy potrubia
: Vycistit' vyustky a stenove mriezky
: Preverit' skrutkove spoje, utesnit' pripadne netesnosfl ·.
Nazov
Mj
za r.c1 te~lov zdus ne vetranie suterenu 1PP
• Z1 jednotka Remak
. entilator K
. , Jstka VK
=: :nJbie ~ozinkovane hranate a kruhove
ks
ks
ks
kpl
Zar.c2 tepl.vetranie a chladenie priestorov skusobne ladiarne satne a Juzneho kridla
Polrocne
.-:- centra la KLM 16
~ · : -:-::>Ia a vycistenie VZT filtra
- 3· : -:rolovat' pripevriovacie skrutky,spoje a pruzne ulozenia motorov
: =- -'= . s'Tf loziska motora kondenzatora
: = .s-ra vycistit' rekuperator,vymennik tepla a chladu
~ =-~ . s-i a znovu nastavit' vstupnu regulacnu klapku
· = s-t oripadne opravit' vodive prepojenie tlm iacich vloziek
=
=.
: ~·7 : y vyvijac pary
- : ::: 3arny valec
· 3 :-:-::: .at' had ice m na paru,vodu a odvoz kondenzu
- 3·: -:-: :: .ar napustaci a vypuSt'aci ventil
- · :-:-:a a e. troniky spinania ochran
61'29
Mn
I
I
I
I
I
1
1
6
1
Parapetna jednotka Carrier
a. Kontrola a vycistenie vzduchoveho filtra
b. Kontrola a vycistenie odvodu kondenzu
Rocne
VZT centrala KLM 16
a. Vymena vzduchoveho filtra
b. Skontrolovat' pripevriovacie skrutky, spoje a pruzne ulozenia motorov
c. Preverif loziska motora ventilatora
d. Preverif a vycistit' rekuperator, vymennik tepla a chladu
e. Preverif a znovu nastavit' vstupnu regulacnu klapku
f Preverit', pripadne opravit' vodive prepojenie tlmiacich vloziek
g. Dezinfekcia zariadenia
Elektricky vyvijac pary
a Vycistit' parny valec
::> Skontrolovat' hadice m na paru,vodu a odvoz kondenzu
: Skontrolavat' napustaci a vypusfaci ventil
: 1\ontrola elektroniky spinania ochran
Parapetna jednotka Carrier
,
:; r<ontrola a vycistenie vzduchoveho filtra, pripadne vy'mena
: r\ontrola a vycistenie vycistenie odvodu kondenzu
: ervisna prehliadka zariadenia- vycistenie vY"mennika, ventilatora, lamiel, kontrola elektroniky, kontrola ovladaca a ventilov.
: ezinfekcia zariadenia
"oziarne klapky
a. Odborna prehliadka poziarnych uzaverov a klapiek podl'a vyhlasky 478/2008
Zar.c2 tepl.vetranie a chl.priestorov skusobne ladiarne satne a Juineho kridla
. : jednotka KLM16
. •r 1
avyustka VVKR
. !Jstka VK, tanierovy ventil
, s ".-:oplosna vyustka VVL
-~: J ator prietoku RPV
:::-=Jetny fan coil FC
: : :-Jbie pozinkovane hranate a kruhove
: . - ~vac-ele ktric ky vyvyjac pary
I
ks
ks
ks
ks
ks
ks
kpl
ks
38
I
50
11
I
35
I
2
17
Zariadenie c.3 - Vetranie kotolne
Polrocne
,ednotka KLM06
~ - : -:-:a a vycistenie vzduchoveho filtra, prlpadne vymena
: - :-::-: 3 rapnutia klinovych remeriov a upevnenie remen ic, skontrolovat' pripevriovacie skrutky, spoje, pruzne ulozenia
~
:
=~ · = -:
:i.s-<a motora ventilatora
: ==.-= -: 3 . cst:r vymennik tepla
1
7/29
: :::>reverit' a znovu nastavit' vstupnu regulacnu klapku
' 0 reverit' prfpadne opravit' vodive prepojenie tlmiacich vloziek
Rocne
VZT jednotka KLM06
a Kontrola a vymena vzduchoveho filtra
o Kontrola napnutia klinovych remenov a upevnenie remenlc, skontrolovaf pripevnovacie skrutky, spoje, pruzne ulozenia
motorov
c Preverit' loziska motora ventilatora
d. Preverit' a vycistif vymennik tepla
e Preverit' a znovu nastavit' vstupnu regulacnu klapku
' Preverif pripadne opravit' vodive prepojenie tlmiacich vloziek
~ Dezinfekcia zariadenia
·
Potrubne rozvody
a Preverit' ulozenie a zavesy potrubia
: Preverit' funkcnost' a nastavenie distribucnych elementov a vycistit' ich
: Preverit' skrutkove spoje, utesnit' pripadne netesnosti
d Kontrola stavu tepelnej izolacie
Zar c.3-Vetranie kotol'ne
. zt jednotka KLM06
/ zt jed notka KLM04
. yustka VP
:otrubie p9zinkovane hranate a kruhove
ks
ks
ks
kpl
Zariadenie c.4· Vetranie skladov
Polrdcna
IZT jednotka KLM04
a
:
:
-
Kontrola a vycistenie vzduchoveho filtra, prlpadne vymena
: :>reverit' loziska motora ventilatora
: :>reverit' a vycistit' vymennik tepla a chladu
:Jreverif a znovu nastavit' vstupnu regulacnu klapku
= :Jreverit' pripadne opravit' vodive prepojenie tlmiacich vloziek
: ektricky vyvijac pary
2 . JCistit' parny valec
- 3-:ontrolovaf hadice m na paru,vodu a odvoz kondenzu
- 3· :J'ltrolavat' napustaci a vypusfaci ventil
- • : -rrola elektroniky
Rocna
•:- ,ednotka KLM04
= · :·:·ala a vycistenie vzduchoveho filtra, pripadne vymena
• :: ·::. eni' loziska motora ventilatora
. =·= .s-r a vycistit' vymennik tepla a chladu
- =-=. =-t' a znovu nastavit' vstupnu regulacnu klapku
_=-=, :nt' pripadne opravit' vodive prepojenie tlmiacich vloziek
: =--..i cky vyvijac pary
_
: 5: ( aamy valec
- 3· :·::-Jiovat' hadice m na paru,vodu a odvoz kondenzu
3• : ·:-:J avat' napustaci a vypust'aci ventil
- · :-:-: a elektroniky spinania ochran
:.. ::··--s<'f oh rievac EOS
= . : =::.-s xontrola cistoty
8/29
1
1
9
1
b Kontrola funkcnosti spinania ochran
Potrubne rozvody
a ?reverit' ulozenie a zavesy potrubia
t: 0 reverit' funkcnosf a nastavenie distribucnych elementov(regulacne klapky, vyustky, regulaciu prietoku) a vycistit' ich
::: =>reverif skrutkove spoje, utesnit' pripadne netesnosti
j Kontrola stavu tepelnej izolacie
Poziarne klapky
a. Odborna prehliadka poziarnych uzaverov a klapiek podl'a vyhlasky 478/2008
Zar.c4·Kiimatlzacia skladov h udobn~ch
.'zt jednotka KLM04
elektricky ohrievac EOS
. entilator K
z1lhcovac-elektricky vyvijac pary
.yustka VK
regul prietoku RPV
:otrubie pozinkovane hranate a kruhove
n~st roj ov
ks
ks
ks
ks
ks
ks
kpl
I
I
1
1
1
1
18
2
1
Za riadenie c.5-Teplovzdusne vetranie s chladenim priestorov skusobni zboru a bufetu
Polrocna
."ZT jednotka KLM06
~ -'ontrola a vycistenie vzduchoveho filtra, pripadne Vymena
: ..'ontrola napnutia klfnovych remenov a upevnenie remenic, skontrolovat' pripevnovacie skrutky, spoje, pruzne ulozenia
- ::orov
: ::reverit' loziska motora ventilatora
: ::-everit' a vycistit' vymennik tepla
= :>everit' a znovu nastavit' vstupnu regulacnu klapku
· ::-everit' prfpadne opravit' vodive prepojenie tlmiacich vloziek
=: ~<:t ri cky vyvijac pary
: . ': stif parny valec
- ~ · :mrolovat' hadice m na paru,vodu a odvoz kondenzu
- ~ · : · trolavat' napustaci a vypust'aci ventil
- · : · :-ola elektroniky spinania ochran
~:: -~ :etna jednotka Carrier
_ · : ·:·J a a vycistenie vzduchoveho filtra
- · : -:·::: a a vycistenie vycistenie odvodu kondenzu
Rocna
.:- .?-: notka KLM06
= · :-·-: a a vymena vzduchoveho filtra
: · :-··: a napnutia klinovych remenov a upevnenie remenic, skontrolovat' pripevr'\ovacie skrutky, spoje, pruzne ulozenia
: =-= ~-i oziska motora ventilatora
: =-= :-: a vycistit' vymennik tepla
= =-= =·:a znovu nastavit' vstupnu regulacnu klapku
- =~
;
~-·
:· : >adne opravit' vodive prepojenie tlmiacich vloziek
:~:.-·= · : a
zariadenia
91'29
::Jektricky vyvijac pary
c . ycistif parny valec
: S~ontrolovaf hadice m na paru,vodu a odvoz kondenzu
: S ontrolavat' napustaci a vypust'aci ventil
: -\onirola elektroniky spinania ochrc'm
;:larapetna jednotka Carrier
a <onirola a vycistenie vzd uchoveho filtra, pripadne vymena
: -<ontrola a vycistenie vycistenie odvodu kondenzu
: Servisna prehliadka zariadenia- vyCistenie vymennika, ventilatora, Iamie!, kontrola elektroniky, kontrola ovladaca a ventilov.
: jezinfekcia zariadenia
Potru bne rozvody
c =>reverit' ulozenie a zavesy potrubia
: ::>reverit' funkcnost' a nastavenie distribucnych elementov(regulacne klapky, vyustky, regulaciu prietoku) a vycistit' ich
: ::>reverit' skrutkove spoje, utesnif pripadne netesnosti
: <ontrola stavu tepelnej izolacie
;:,oziarne klapky
_ Jdborna prehliadka poziarnych uzaverov a klapiek podfa vyhlasky 478/2008
Za r.c5-Teplovzdusne vetranie s chladenim priestorov skusobnf zboru a bufetu
. :: 1ednotka KLM06
. :: rednotka KLM06
=~ Jzie PZ
.='k.oplosna vyustka VVS, VVI
. , JStka VK, tanierovy ventil
·=-JJI prietoku RPV
:c~Jbie pozinkovane hranate a kruhove
:=·apetny fan-coil FC
:-. -~ovac-elektric k~ vyvijac pa~
Zariadenie c.6· Teplovzdusne vetranie s chladenim- Foyer
Polrocna
•-::- ~entral a KLM1 0
:::. · ~-:·ola a vycistenie vzduchoveho filtra, prlpadne vymena
: · : -:-J!a pripevnovacich skrutiek, spojov, pruzneho ulozenia motorov
: : 7. s :~t' loziska motora ventilatora
: ==.sira vycistit' vymennik tepla a chladu
= e--:r a znovu nastavit' vstupnu regulacnu klapku
· =~ . =~- pripad ne opravit' vodive prepojenie tlmiacich vloziek
==.
=
~ :sma jednotka Carrier
_ · :-:.-: 3 a vycistenie vzduchoveho
- · : - ::-::::: 3
filtra, pri padne vymena
vycistenie vycisten ie odvodu kondenzu
Rocna
10/29
ks
ks
ks
ks
ks
ks
kpl
ks
ks
I
1
1
6
9
8
13
1
8
1
.= :tontrola a vymena vzduchoveho filtra
: S· ontrolovat' pripevnovacie skrutky, spoje, pruzne ulozenia motorov
: ::-everit' loziska motora ventilatora
: ::-everif a vycistit' vymennik tepla
~ ::reverit' a znovu nastavit' vstupnu regulacnu klapku
' =>everit' pripadne opravit' vodive prepojenie tlmiacich vloziek
; ::::azinfekcia zariadenia
:;arapetna jednotka Carrier
.= .l'ontrola a vycistenie vzduchoveho filtra, pripadne vymena
: -<ontrola a vycistenie vycistenie odvodu kondenzu
: Servisna prehliadka zariadenia- vycistenie vymennika, ventilatora, lamiel, kontrola elektroniky, kontrola ovladaca a ventilov.
: jezinfekcia zariadenia
:Jotrubne rozvody
.= ::-everit' ulozenie a zavesy potrubia
- ::-everit' funkcnost' a nastavenie distribucnych elementov(regulacne klapky, vyustky, regulaciu prietoku) a vycistit' ich
- > everif skrutkove spoje, utesnit' pripadne netesnosti
- ~ ontrola stavu tepelnej izolacie
=-oziarne klapky
a Odborna prehliadka poziarnych uzaverov a klapiek podra vyhlasky 478/2008
: ar.c.6 teplovzdusne vetranie s ch ladenim foyer .
:: ednotka KLM10
~ -"o~losn a vyustka VVL
·:- :oil FCX62P
, ~stka VK
: ::~Jbie ~ozi nkovane hranate a kruhove
. ..
.
Zanaden1e c.7 - Kl1mat1zac1a maleJ koncertnej saly
Polrocna
•:- central a KLM12
:-irola a vycistenie vzduchoveho filtra
- 3· :1trolovat' pripevnovacie skrutky, spoje, pruzne uiozenia motorov
: =-~. ent' loziska motora ventilatora
: =-~. er t' a vycistif vymennik tepla
~ =-~. enr a znovu nastavif vstupnu regulacnu klapku
=-~. e<~t' pripadne opravit' vodive prepojenie tlmiacich vloziek
.= -
Rocna
•:- : entrala KLM12
: · :-:·o a a vymena vzduchoveho filtra
- 3·: -:ro ovat' pripevnovacie skrutky, spoje, pruzne ulozenia motorov
: =-~. e-t loziska motora ventilatora
: =·e.:-; a vycistit' vymenn ik tepla
~ =-7. e-; a znovu nastavit' vstupnu regulacnu klapku
= ~ ::-· :· ::1adne opravit' vodive prepojenie tlmiacich vloziek
: =-=.: -'=·: 3 zariadenia
: 7-_ :-: ·ozvody
:
=~
=-· _:z~- e a zavesy potrubia
11 /29
ks
ks
ks
ks
kpl
i
1
18
15
3
1
: :: -everif funkcnosf a nastavenie distribucnych elementov(regulacne klapky, vyustky, regu!aciu prietoku) a vycistit' ich
: =-everit' skrutkove spoje, utesnit' pripadne netesnosti
.: • ontrola stavu tepelnej izolacie
=:>ziarne klapky
~
: 'Clborna prehliadka poziarnych uzaverov a klapiek pod Fa vyhlasky 478/2008
: ar.c.7 ·klimatizckia malej saly
:: ednotka KLM 04
: : :rJbie pozinkovane hranate a kruhove
ks
kpl
1
1
: ariadenie c.8- Teplovzdusne vetranie s chladenim maleho foyeru, zvukovej a svetelnej techniky
Polrocna
.:- centrala KLM04
::. • : ~trola a vycistenie vzduchoveho filtra, pripadne vymena
: 3· ontrolovat' pripevnovacie skrutky, spoje, pruzne ulozenia motorov
: =·everit' loziska motora ventilatora
: =-everit' a vycistit' vymennik tepla
~ =-: ;erit' a znovu nastavif vstupnu regulacnu klapku
· =·:. ent' pripadne opravif vodive prepojenie tlmiacich vloziek
=c·apetna jednotka Carrier a nastenna jednotka Mitsubishi c.1
= · : 1trola a vyCistenie vzduchoveho filtra
: - : -:·ola a vycistenie vycistenie odvodu kondenzu
Rocna
•:- : entrala KLM04
= · :-:;o a a yYmena vzduchoveho filtra
: 3· :-:·olovaf pripevnovacie skrutky, spoje, pruzne ulozenia motorov
: =-: . s'lt' loziska motora ventilatora
: =
-t a vycistit' vymenn ik tepla
~ =-: .:-:a znovu nastavifvstupnu regulacnu klapku
Jripadne opravit' vodive prepojenie tlmiacich vloziek
=~= - 'e~ ::ia zariadenia
=.:
· == :-:
;
=~~ :e: "~a
jednotka Carrier a nastenna jednotka Mitsubishi c.1
= : -·-: :l s JYCistenie vzduchoveho filtra, pripadne vymena
: -·-: :: :: I)'Cistenie vycistenie odvodu kondenzu
:7- ~ -:: Yehliadka zariadenia- vycistenie vymennika, ventilatora, Iamie!, kontrola elektroniky, kontrola ovladaca a ventilov.
· ===-'=·: azariadenia
::..: -_:- : '0LYOdy
=. =~
: ze11e a zavesy potrubia
: nost' a nastavenie distribucnych elementov(regulacne klapky, vyustky, regulaciu prietoku)
--~ : .e spoje, utesnit' pripadne netesnosti
:. · ---: =3'~. _ ::::elnej izolacie
=-· _
.: == :·: :_-..
- == =- :·
=.. ::::-..:
==- ::::·a poziarnych uzaverov a klapiek podl'a vyhlasky 478/2008
12/29
a vycistit' ich
Zar.c.8 teplovzdusne vetranie a chladenie maleho fo~eru
. :t Jednotka KLM04
. vustka VK
:arapetny fan coil FC
. : rKoplosna vyustka VVL
:::nrubie pozinkovane hranate
· '"1atizacne zariadenie pre serveroviiu
ks
ks
ks
ks
kpl
1
I
I
6
2
2
1
1
Zariadenie c.9- Teplovzdusne vetranie s chladenim, klub reduta
Polrocna
, ZT central a KLM08
: 1 ontrola a vycistenie vzduchoveho
.-
:
:
:
:
·
filtra, pripadne vymena
s~ontrolovat' pripeviiovacie skrutky, spoje, pruzne ulozenia motorov
::;·everit' loziska motora ventilatora
>everif a vycistit' vymennik tepla
::-everif a znovu nastavif vstupnu regulacnu klapku
:::lreverif pripadne opravit' vod ive prepojenie tlmiacich vloziek
Jdsavac par
: • ::>1trola a vycistenie vzduchoveho lapacu tukov - Vykonava najomca
Ro¢na
.:- centrala KLM08
: • :1trola a vymena vzduchoveho filtra
• 3· ontrolovaf pripeviiovacie skrutky, spoje, pruzne ulozenia motorov
: :: ·a·1erit' loziska motora ventilatora
: =-averit' a vycistit' vymennik tepla
: =-~ 1erit' a znovu nastavif vstupnu regulacnu klapku
· =·=. erit' pripadne opravit' vod ive prepojenie tlmiacich vloziek
; ::: "''ekcia zariadenia
: =~ ~ :ac par
= ·:-:·::>,a a vycistenie vzduchoveho lapacu tukov - Vykonava najomca
: ::.-- bn e rozvody
= =·=. s'~t ulozenie a zavesy potrubia
: =-::.
=-t funkcnost' a nastavenie distribucnych elementov(regulacne klapky, vyustky, regulaciu prietoku) a vycistif ich
: :-:: .::-: s~rutkove spoje, utesnif pripadne netesnosti
: · :-:·:a s:avu tepelnej izolacie
~·
: 3 :eplovzdu sne vetranie s ch ladenfm klub red uta
~:-:: s KLM08
::::. :: :2· 0PC 1000x3050
: ::-_: :: ::z.,nkovane hranate a kruhove
-=
~ ..; adeni e
ks
ks
kpl
c.10- Teplovzdusne vetranie s chladenim, kancelarske priestory na 5 · 6 NP.
13/29
I
I
I
1
1
1
1
Polrocna
."2:- Jednotka Duplex
: • :1;rola a vycistenie vzduchoveho filtra
- ~ · ontrolovaf pripevnovacie skrutky, spoje, pruzne ulozenia motorov
: :: ·e ;erit' loziska motora ventilatora
- =·e.'erit' a vycistit' rekuperator
= =·e .erit' a znovu nastavit' vstupnu regulacnu klapku
:: : !(tricky vyvijac pary
= . ] c:stit' parny valec
- S· Jntrolovat' hadice m na paru,vodu a odvoz kondenzu
S· ontrolavat' napustaci a vypusfaci ventil
- • : ..,trola elektroniky spinania ochran
Rocna
,:- Jednotka Duplex
_ • :1j"ola a vymena vzduchoveho filtra
3· :;:~irolovat' pripevnovacie skrutky, spoje, pruzne ulozenia motorov
=·e .erit' loziska motora ventilatora
- =·e :erit' a vycistif rekuperator, vymennik tepla
_ =·e :erit' a znovu nastavit' vstupnu regulacnu klapku
- = erit' pripadne opravit' vodive prepojenie tlmiacich vloziek
; : -:: ..,:ekcia zariadenia
·=.
::. : ·-:· cky vyvijac pary
: s; t parny valec
- 3· : ·:·olovat' hadice m na paru,vodu a odvoz kondenzu
- ~ · : - ~ola va t' napustaci a vypust'aci ventil
· : - :-~ a elektroniky spinania ochran
= ~ ::::1a jednotka
Carrier
: -··: ~ a vycistenie vzduchoveho filtra, pripadne vymena
- - :-·-: " a vycistenie odvodu kondenzu
:-:- s- 5 Jrehliadka zariadenia- vycistenie vymennika, ventilatora, lamiel, kontrola elektroniky, kontrola ovladaca a ventilov.
:-=: -::.;cia zariadenia
=:::-.: · e rozvody
=~ e-: Jlozenie a zavesy potrubia
=-: .:.J l cnost' a nastavenie distribucnych elementov(regulacne klapky, vyustky, regulaciu prietoku) a vycistif ich
s·~""Jlkove spoje, utesnif pripadne netesnosti
s:s tu tepelnej izolacie a hadic
~
- ==
== ::.-:
- -_: --= : :
- --- ~-- -':'
..._a• pky
- : ::: -: :·e- iadka poziarnych uzaverov a klapiek podl'a vyhlasky 478/2008
:.:: : .·:
::~.ov.v e t ranle
s chlad .kancelarske priest.na 5 a 6 NP
-- - - ~=- --·~ ~- - _::
::- .= - ~- s·ovy ventil
~x
- --
. ~===-
-~· :::
~--
ks
ks
ks
ks
. . r\R.strbina
: -:
-c
14/29
1
56
7
32
Zariadenie c.11 - Teplovzdusne vetranie s chladenim, nahravacie studio.
Polrocna
·~S : nn a a kanalova jednotka Mitsubishi c.2
_ · :-:-Jia a vycistenie vzduchoveho filtra
: · : -:·Jia a vycistenie odvodu kondenzu
:·..:ajsia kondenzacna jednotka c.2
~ · :-:·via a vycistenie kondenzatora a vnutra jednotky
- · :-::via a vycistit' lopatky ventilatora, hlucnost'
· · : -:·J a uchytenia, kotvenia, krytovania jednotky a tepelnej izolacie
• • : - :- ::1a kompresora chladivovej a elektrickej casti
...
:~·
: · : -:·ola a vycistenie filtra na privode cerstveho vzduchu
;~:1n a a kanalova jednotka Mitsubishi c.3
: · :-::-::a a vycistenie vzduchoveho filtra
: · :-:::: a a vycistenie odvodu kondenzu
: - : jsia kondenzacna jednotka c.3
:. · : -::-:a a vycistenie kondenzatora a vnutra jednofky.
- · :-:.-: a a vycistit' lopatky ventilatora, hlucnost'
- · :-::-:a uchytenia, kotvenia, krytovania jednotky a tepelnej izolacie
· · :-:-: 2 ompresora chladivovej a elektrickej casti
- -=--..
:: ·:· :-:a a vycistenie filtra na privode cerstveho vzduchu
Rocna
~?- -a
a kanalova jednotka Mitsubishi c.2,3
a vymena vzduchoveho filtra
: • : - - 3 a ·'Ycistenie odvodu kondenzu
- =-=- ~ -a :·e11liadka zariadenia- vycistenie v)'mennika, ventilatora, lamiel, kontrola elektroniky, kontrola ovladaca a ventilov.
:. :.-=.::::-=~·:a zariadenia
:.. • : · :-: 3
~
::.
=::·
.{VE
-: :-:: .: :.st f obezne koleso
-:::-.:-:: ·: • •ody
.=.
~e a zavesy potrubia
· =~ =--- ---·:·ost' a nastavenie distribucnych elementov(regulacne klapky, vyustky, regulaciu prietoku)
=~ 7 - ~· --· · o·1e spoje, utesnit' pripadne netesnosti
· --- .= ~-a . .. ::;:;elnej izolacie a hadic
==
_:::-
•: s:e- e filtra na privode cerstveho vzduchu
15/29
a vycistit' ich
=-== ~ · "'e
kl apky
prehliadka poziarnych uzaverov a klapiek podl'a vyhlasky 478/2008
=. :: ::~a
- ~- :, · 1-Teplovzdusne vetranie s ehladenfm nahravaeie studio
-=::acne zariadenie pre serverovnu
• - 2: : a zariadenie pre studio
• - 2 •1 Jstka VVKR
~~·a /K
2 : :y ventilator
: :-_ -: - 1 filter
: ::-_:; e pozinkovane hranate a kruhove
·=-
ks
ks
ks
ks
ks
ks
kpl
1
1
4
3
3
1
1
Zariadenie c.12- Vetranie We v administrativnej casti budovy
Rocne
. ~- :;: a tor TFSK,TFSR,K,DX
=. · , -:.Cne vycistit' obezne koleso
-=:-:.-_one rozvody
= ~ -s .s11 ulozenie a zavesy potrubia
.enf funkcnost' a nastavenie distribucnych elementov(regulacne klapky, vyustky, regulaciu prietoku) a vycistit' ich
: =-~.s it' skrutkove spoje, utesnit' pripadne netesnosti
: · :-:-ola stavu hadic
: ==
- ~ · c · 2 vetranie We v administratfvnej casti budovy
~-=::::;·ox
ks
ks
ks
ks
ks
kpl
=--: :::y K
~- : s:Y TF stres n~
· _-_-: . a strieska KS
·~:· :: /K.Tanierovy ventil
=:-_: s ::JOzinkovane hranate a kruhove
u
I
I
5
7
2
3
26
1
Zariadenie c.13 - Vetranie We v ostatnyeh castiach budovy
Rocne
-::-e 1yCistit' obezne koleso
=-:-:-_: -s rozvody
: =--= =-: .. oi.enie a zavesy potrubia
~= =-: :.... .,~cno st' a nastavenie distribucnych elementov(regulacne klapky, vyustky, regulaciu prietoku) a vycistif ich
-=-= ::--: 3· -.2ove spoje, utesnit' pripadne netesnosti
:. • :-.:: 3:a.J hadic
: uani e we V ostatnyeh castiaeh budovy,
ks
6
ks
8
..;:: =- -.
ks
7
ks
23
..:;::- . .
.
kpl
::::-_.::...=:::-. : 'ane hranate a kruhove
-
:..::.- :
• •
I
16/29
Zariadenie c.14- Vetranie We technickej miestnosti v suter(me
Polrocna
. entilaror K
= ·, rocne vycistit' obezne koleso
:: ~ :m b ne
rozvody
= =>everif ulozenie a zavesy potrubia
- =>everif funkcnost' a nastavenie distribucnych elementov(regulacne klapky, vyustky, regulaciu prietoku) a vycistit' ich
: ==-everit' skrutkove spoje, utesnit' prfpadne netesnosti
C14 vetran ie technickej miestnosti v suterene m.c 0,08
- ~ r.
K
. . JS!ka VP
·---,ova strieska KS
: :::rJbie pozinkovane hranate a kruhove
:: - ~later
ks
ks
ks
kpl
1
1
1
1
- =i adenie c.15- Preloienie odsavacieho zariaden ia z Juineho kridla a vyfukove potrubie z restauracie a kuchyne
~
.,
Polrocna
1 t •stenia filtra Fir6n
Rocna
, !
-:1~n a
Filtra- Fir6n
::-:::Jbne rozvody
.: ==.erit' ulozenie a zavesy potrubia
==. erit' funkcnost' a nastavenie distribucnych elementov(regulacne klapky, vyustky, regulaciu prietoku)
: : · : -;:rolovat' pripevnovacie skrutky, spoje, pruzne ulozenia motorov
===- 3
ne klapky
.: .= ::crna prehliadka poziarnych uzaverov a klapiek podl'a vyhlasky 478/2008
=· :..1 5 pre Iozen ie odsavacieho zar.z juzneho kridla a vyfu k potrubie z rest.
·:-: ·a jednotky WOLF
ks
ks
: -,: .:-zator
=~- = e oozinkovane hranate a kruhove
kQI
1
1
1
Zariadenie c. 16- Vetranie poziarne CHUG
Polrocna
::-
=
~:'"' ot k a
=--=.:
KLM16
l apnutia klinovych remenov a upevnenie remenic, skontrolovat' pripevnovacie skrutky, spoje, pruzne ulozenia
---.-:
17/29
:
:
=~ =-:
=~ ~-:
:isf-a motora ventilatora
; znovu nastavit' vstupnu regulacnu klapku
: == ~-: :' oadne opravit' vodive prepojenie tlmiacich vloziek
Rocna
:- ::- trala KLM 16
::.. :-:-: :: napnutia kli novych remenov a upevnenie remenic, skontrolovat' pripevnovacie skrutky, spoje, pruzne ulozenia
:
=~ . ~ -:
oziska motora ventilatora
== : "l a znovu nastavit' vstupnu regulacnu klapku
== =-: pripad ne opravit' vodive prepojenie tlmiacich vloziek
:: : -=~ -'2 cia zariadenia
, ~-: ~:or REMAK RP
:. · :-:-J,a funkcnosti a vycistenie vzduchoveho filtra
=:=--one rozvody
:. ==I srf ulozenie a zavesy potrubia
=-=. snf funkcnost' a nastavenie distribucnych elementov(regulacne klapky, vyustky, regulaciu prietoku)
== .srit' skrutkove spoje, utesnif prlpadne netesnosti
a vycistif ich
- · : - :-ola stavu poziarnej izolacie
- =· c 16 vetranie poziarne chranenvch unikovych ciest
==-df"lotka KLM20
ks
ks
ks
ks
ks
kpl
~-= ;:or
RP
-- ;~ vlozka TVH 800x500
=~:.; acna klapka RK
- ~· <2 VK
: ::-_: e pozinkovane hranate a kruhove
1
3
5
2
2
1
Zariadenie c.17 - Vetranie skladu odpadkov
Rocna
7·: atorTFSR
= , -:.cne vycistif obezne koleso
=: :::ubne rozvody
: =-s. erit' ulozenie a zavesy potrubia
- =·s .erif funkcnosf a nastavenie distribucnych elementov(regulacne klapky, vYUstky, regulaciu prietoku) a vycistif ich
1erit' skrutkove spoje, utesnit' prlpadne netesnosti
: =-=
-=·
c.17 Vetranie skladu odpadkov
ator K
_ ~s:ka VP
· - _- )'Ia strieska KS
=: ~ j:: e pozinkovane hranate a kruhove
ks
ks
ks
kpl
~-:,
Zariadenie c.18- Vetran ie plynomeru
18/29
1
1
1
1
Rocna
=:-:-_=-2 rozvody
.; =~ ~--: _ozenie a zavesy potrubia
-
~
=-: ""J!lkcnosf a nastavenie distribucnych elementov(regulacne klapky, vyustky, regulaciu prietoku} a vycistif ich
=~
=--: s·.rutkove spoje, utesnif pripadne netesnosti
I
:::::::- : · 5 1etranie plynomeru
.=-=.
.
-c =_.:.._
.~ --~· ==
=-:-_:
ks
ks
kpl
.~
=:x)llnkovane hranate a kruhove
I
I
I
2
2
1
Zariadenie c.19- Vetranie trafostanice
Rocm1
?--: =tor MUB
= -::-e vycistit' obezne koleso
==--~- e
rozvody
:: =-= =-: ulozenie a zavesy potrubia
- =-o:- =-: s'-<rutkove spoje, utesnif pripadne netesnosti
: 3:S'1 e zaluzie
kl apky
_ ::::-a orehliadka poziarnych uzaverov a klapiek pod l'a vyhlasky 478/2008
=::: :. ~e
-=-: ·g Vetranie trafostan ice
I
_=- ~::· '.~U B
ks
ks
kpl
::;-===2
=:::-_: :: :ozrnkovane hranate a kruhove
I
I
I
1
2
1
Zariadenie c.20 - Vetranie strojovne historickeho vyt'ahu
Rocna
::-:: ::: • TFSR
-::-=.,Cistit' obezne koleso
=:x-_: -: ·ozvody
=-o:- =-: _ozenie a zavesy potrubia
=~ '="-· ~ · -ut ove spoje, utesnit' prlpadne netesnosti
=- _::_- =· 2oky
: :::-=: ·er 1adka poziamych uzaverov a klapiek podra vyhlasky 478/2008
::r :._:_~ , ;:·ani e strojovriehistorickeho Vlt'ahu vyt'a hu
-:: - =- =siresny
=...:.. : ,=::: ~ . ovane hranate a kruhove
ks
kpl
Zariaden ie c.21 - Vetranie satnf a sprcharni v · 1PP
19/29
1
1
Polrocna
:- :-:,otka Remak
·.:--::-: a a vycistenie vzduchoveho filtra, pripadne vymena
: =~ a-t chod a spravnu funkciu ventilatora
=~ =-~ loziska motora ventilatora
:. =-= =-: a vycistit' vymennik tepla a chladu
a-; a znovu nastavit' vstupnu regulacnu klapku
=-! oripadne opravit' vodive prepojenie tlmiacich vloziek
~
- ==
==
=-.:r! . rl hcovac
::. ·.:-:-:a parneho valca, jeho vycistenie, pripadne vymena aksu opotrebovane elektr6dy ( valec)
:-:~ ovat' had ice na paru ,vodu a odvoz kondenzu
~ : -:::·avat' a vycistit' napustaci a vypust'aci ventil
: :
:. ·.:-:a elektroniky
::-. -;ovac
:. .:-:-::a a vycistenie vzduchoveho filtra, pripadne vymena
: =-=' :elne vylievat' vodu z nadrzky- blika indikator
::..:-c-. :"e rozvody
.:. == s·: ulozenie a zavesy potrubia
:. =-= =-i funkcnost' a nastavenie distribucnych elementov(regulacne klapky, vyustky, regulaciu prietoku)
=-= · = ~t skrutkove spoje, utesnit' pripadne netesnosti
: s·: vyustky zaluzie
- · .: --: a poziarnej izolacie
Rocna
-:-- . =-.::notka Remak
· : -_a a vycistenie vzduchoveho filtra, pripadne vymena
=-i :;hod a spravnu funkciu ventilatora
=~ ~i ska motora ventilatora
· =-= =~ a .rycistit' vymennik tepla a chladu
- =~ =-: a znovu nastavit' vstupnu regulacnu klapku
=-= =-: :·1pad ne opravit' vodive prepojenie tlmiacich vloziek
"7 · :a zariadenia
-=
==
==
: ==-
=:.-. :-. .. covac
• .:"-: a :aTeho valca, jeho vycistenie, pripadne vymena aksu opotrebovane lektr6dy
: --.: .al nadice na paru,vodu a odvoz kondenzu
.;, ---: a.a: a vycistit' napustaci a vypust'aci ventil
_:- _a~~ troniky, spinania a ochran
- ---
:::
.: -_ a a ; .: s:enie vzduchoveho filtra, pripadne vymena
=~ :-=
evat' vodu z nadriky- blika indikator
·= .,
-::e- = .: s: : obezne koleso
20/29
a vycistit' ich
.::. -=-~ = ~f ulozenie a zavesy potrubia
:: -= ~ =- t' funkcnosf a nastavenie distribucnych elementov(regulacne klapky, vyustky, regulaciu prietoku) a vycistit' ich
: ::=. : '1f skrutkove spoje, utesnit' pripadne netesnosti
: 3:·( vyustky zaluzie
• :-·"Jia poziarnej izolacie
~
_:· : 21 Vetranie satni a SpJcharni
, :: : : -:otka KLM04
:: =::~otk a KLM04
_.::•a VK,tanierovt ventil
-. - -::: ;ac-elektricky v~vijac ear~
. - -:J•Jac OF 12
-:-_: e pozinkovane hranate a kruhove
ks
ks
ks
ks
ks
kpl
1
1
20
1
1
1
Zariadenie c.22- Vetran ie strojovne ch ladenia
Rocna
ator K
· : ·xne vycistit' obezne koleso
~-:.,
~
= ::.~_ on e rozvody
.: :: ·:: . ent' ulozenie a zavesy potrubia
srf funkcnosf a nastavenie distribucnych elementov(regulacne klapky, vyustky, regulaciu prietoku) a vycistif ich
s"'f skrutkove spoje, utesnif pripadne netesnosti
- : ·=.
- ==.
-
"'
- =· : Z2 Vetranie strojovne chladenie
.. ~- : ;:or K
• •- ~:· ; /K
:: :-:-_: s ,::xn inkovane hranate a kruhove
ks
ks
kpl
1
2
1
Zariadenie c.23- Vetranie We a precerpavacej stanice ·1PP cast' 8
Rocna
=--- :~::>r K
-::-e JYcistit' obezne koleso
=
=::;:-_:- e rozvody
: =---= :-: Jlozenie a zavesy potrubia
_ =---= :-: 'unkcnost' a nastavenie distribucnych elementov(regulacne klapky, vyustky, regulaciu prietoku)
s' rutkove spoje, utesnif pripadne netesnosti
== :-:
a vycistit' ich
·=· : !3 ·:etra nie WC aQ_recerpiiVacej stan ice 1PPcast' 8
.
-.- . ;a m erov~ ventil
--• · -::-- _::. KS
=--_: =::: --<ovane hranate a kruhove
ks
ks
ks
kpl
'
::·- e~ ''<a
Zariadenie c.24- Zariadenia pre podium- Vel'ka sala
21129
3
2
2
1
Polrocna
=:-::-_: -: rozvody
:: =~ :::-: Jlozenie a zavesy potrubia
: =~ · =-: "'unkcnost' a nastavenie distribucnych elementov(regulacne klapky, vyustky, regulaciu prietoku)
- =~ =-: s. rvtkove spoje, utesnit' pripadne netesnosti
a vycistit' ich
: • : ·:-: :: s:avu poziarnej izolacie
=: :---:-: 'f vyvijac pary
_ : s::-: Jarny v~llec
- : :-:·:::)Vat' hadice m na paru,vodu a odvoz kondenzu
- : :-:--: avat' napustaci a vypusfaci ventil
- ·:--: a elektroniky, spinania a ochran
Rocna
=::-_:,e rozvody
;
:
:
=-, Jlozenie a zavesy potrubia
=~
=~
=-i runkcnost' a nastavenie distribucnych elementov(regulacne klapky, vyustky, regulaciu prietoku) a vycistit' ich
s-:· skrutkove spoje, utesnit' pripadne netesnosti
=~
:- ~~ a stavu poziarnej izolacie
=: -:-•-...-..c y vyvijac pary
: s:.i parny valec
:
~ :-:~ lovat' had ice
m na paru,vodu a odvoz kondenzu
:. :-:.-:: avat' napustaci a vypust'aci ventil
• ·:-·-:a elektroniky, spinania a ochran
~
=: := ~ -
: klapky
: ::::-a prehliadka poziarnych uzaverov a klapiek podra vyhlasky 478/2008
::..:_,. : 2.! zariadenie ere eodium vel'ka sala
r .:S•:; . K
ks
kpl
ks
=-::-.: =JOzinkovane hranate a kruhove
_=-::-: :: :::>Ziarnej izolacie
~i
15
adenie c.25 / zariadenie c.1 v PO Z 06/2011 - Teplovzdusne vetran ie s chladenim • Skusobna orchestra
Polrocna
:- :-: - ::>tka KLM06
·-: :: ; vycistenie vzduchoveho filtra
~ =-: Jziska motora ventilatora
=- =--- :: /'fCistit' vymennik tepla a chladu
== a znovu nastavit' vstupnu regulacnu klapku
Jadne opravit' vodive prepojenie tlmiacich vloziek
=-:
:: =:::-·· :·
.=ec:- :·1
:yvijac pary
- :::- y valec
--: : ..::thad ice m na paru,vodu a odvoz kondenzu
-_ =.a:· napustac1 a vypust'aci ventil
Rocna
22/29
1
1
::- .ednotka KLMOG
= .: - :rola a vymena filtra
- ~= ,erif loziska motora ventilatora
==.erit' a vycistit' vYmennik tepla a chladu
- ==terit' a znovu nastavif vstupnu regulacnu klapku
- ==1erit' pripadne opravit' vodive prepojenie tlmiacich vloziek
=~ = nfekcia zariadenia
:: =---.ricky vyvijac pary
;;. : stif parny valec
.: 3· :ntrolovat' hadice m na paru,vodu a odvoz kondenzu
: ~ · :ntrolavat' napustacl a vypusfacl ventil
- · : "irola elektroniky, spinania a ochran
=: ~ri cky ohrievac EOS
. :~trola cistoty
: · : lifo!a funkcnosti spinania a ochran
~
=:::-ubne rozvody
~ = 1erit' ulozenie a zavesy potrubia
=
=·2 .erit' funkcnost' a nastavenie distribucnych elementov(regulacne klapky, vyustky, regulaciu prietoku)
-: ==.
erit' skrutkove spoje, utesnit' pripadne netesnosti
a vycistif ich
: · : w ola stavu poziarnej a tepelnej izolacie
=: .::me klapky
.: .:: ::oma prehliadka poziarnych uzaverov a klapiek podfa vyhlasky 478/2008
·.:· ::.25 Teplovzdusne vetranie s chladenim skusobna orchestra
,=-
=Jnotka KLM06
= : · -evac EOS
-- -:.: 1ac ele ktrick~ v~vijac ~ary
, __ -: IByYUS!ka
,-. -~· :; VK,tanierovy ventil
.:-=-- 2:Jr K
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
kpl
~ ~2 =>Z
: :-_: e pozinkovane hranate a kruhove
1
1
1
5
12
1
1
1
:.;:- adenie c.26/ zariadenie c.4 v PD Z 06/2011 - Vetranie poziarnych unikovych ciest typu 8
Rocna
=--: :~ or
REMAK RP
·::-s vycistif obezne koleso
=. . :-e rozvody
.: == =-: ulozenie a zavesy potrubia
== =--:
=- funkcnosf a nastavenie distribucnych elementov(regulacne klapky, vyustky, regulaciu prietoku)
==
suutkove spoje, utesnit' pripadne netesnosti
_-:-: =sravu poziarnej izolacie
23/29
a vycistit' ich
::S r c.26 Vetranie ~oziarn~ch unikov~ch ciest
~~u l ator
RP
. Jstka VK
: ::.-Jbie pozinkovane hranate a kruhove
: ::Jrna prehliadka poziamych uzaverov a klapiek pod fa vyhl.478/2008
: ~= 3ci a dezinfekcny prostried W/Sab 51
~ :.c kondenzatorov a vymennikov
= ~ = nfekcny prostriedok Germex
:
ks
ks
kpl
m
ks
ks
ks
3
7
1
I
69
1
1
4
Zariadenie 27/ Zariadenie c.3 v PO Z 06/201 1 - Vetranie socialnych zariadeni
Rocna
~ - rilator
~
KVKE
· , ·ocne vycistit' obezne koleso
=:::rubne rozvody
=·sverif ulozenie a zavesy potrubia
: =·sverit' funkcnost' a nastavenie distribucnych elementov(regulacne klapky, vyustky, regulaciu prietoku) a vycistit' ich
: :: ·s terit' skrutkove spoje, utesnit' pripadne netesnosti
~
- =• c.27 vetranie socialnych zariadeni
::·: ator Remak RP
: : :.-_bie pozinkovane hranate a kruhove
I
ks
kpl
.. ..
I
I
1
1
Zariadenie 28 / Zariadenie c.3 v PO Z 06/201 1
Rocna
~-:,
ator KT
·:cne vycistit' obezne koleso
~.: 1 e
=-
rozvody
=-=::-r ulozenie a zavesy potrubia
- =~
s"it' funkcnost' a nastavenie distribucnych elementov(regulacne klapky, vyustky, regulaciu prietoku)
a vycistit' ich
::7. s1t' skrutkove spoje, utesnit' pripadne netesnosti
:·:.-:a stavu poziarnej izolacie
- ,.... :_ 28 Vetranie
-~ ~: :·
ks
kpl
r<VKE
__ ..: s JOzinkovane hranate a kruhove
Zariaden ie c.29
=- -:-:_-J<ka KLM06
Polrocna
- - ~2
vycistenie vzduchoveho filtra
: ziska motora ventilatora
::: ·'Ycistit' vymenn1k tepla a chladu
~ : novu nastavif vstupnu regulacnu klapku
Jadne opravit' vodive prepojenie tlmiacich vloziek
== =-::.-~ 7=-= 7-=-= =- :-
24/29
I
I
I
1
1
::.:c-:- ::l<y vyvijac pary
=-- : s:t' parny valec
: :: : -:rolovat' hadice m na paru,vodu a odvoz kondenzu
: ~ : - :rolavaf napustaci a vypust'aci ventil
Rocna
:- ;ednotka KLM06
.:. · : ""'trola a vymena filtra
: :> s terif loziska motora ventilatora
: =-=verif a vycistit' vymennik tepla a chladu
: :: ·-sverif a znovu nastavit' vstupnu regulacnu klapku
==-averit' pripadne opravit' vodive prepojenie tlmiacich vloziek
: ~z i n fekcia zariadenia
.=: =-ctricky vyvijac pary
= . J cistit' parny valec
: 3~ontro lovat' hadice m na paru,vodu a odvoz kondenzu
: 3"ontrolavaf napustaci a vypusfaci ventil
: - :>ntrola elektroniky, spinania a ochran
=:ziarne vetracie mrieiky- miestnost' c. 4.38
= Jdborna prehliadka poziarnych uzaverov a klapiek, podl'a
vyhlasky 478/2008
.,
~ri adenie
c. 29 Poziarne vetracie mriezk~
s1lilator KT
: :::>erna prehliadka QOZiarn~ch uzaverov a klaQiek QOdl'a v~h l.4 78i2008
I
ks
m
I
I
1
1
Zariadenie c. 30- Hl'adisko koncertna sala
Polrocna
.:: :rubne rozvody
= :Jreverit' ulozenie a zavesy potrubia
: :Jreverit' funkcnost' a nastavenie distribucnych elementov(regulacne klapky, vyustky, regulaciu prietoku} a vycistit' ich
: =reverit' skrutkove spoje, utesnif pripadne netesnosti
: ..!ontrola stavu poziarnej izolacie
=. :ktricky vyvljac pary
= . ycistif parny valec
: Skontrolovaf hadice m na paru,vodu a odvoz kondenzu
. 3kontrolavat' napustaci a vypust'aci ventil
: -<ontrola elektroniky, splnania a ochran
Rocna
=-: uubne rozvody
= ::~ reve rif ulozenie a zavesy potrubia
: =reverit' funkcnost' a nastavenie distribucnych elementov(regulacne klapky, vyustky, regulaciu prietoku) a vycistit' ich
_ ::reverit' skrutkove spoje, utesnit' prfpadne netesnosti
25/29
.: · ontrola stavu poziarnej izolacie
: ektricky vyvijac pary
/ycistit' parny valec
: Skontrolovaf hadice m na paru,vodu a odvoz kondenzu
: Skontrolavat' napustaci a vypusfaci ventil
: i<ontrola elektroniky, spinania a ochran
~
=>oziarne klapky
Odborna prehliadka poziarnych uzaverov a klapiek podl'a vyhlasky 478/2008
~
Zar.c-30 vetranie klimatizacie vel'kej sa l~ -Hiadisko
Jednotka TROGES
zdroj chladu chladiaci okruh- Kompresor-Hiadisko
zdroj chladu chladiaci okruh - Kom ~ resor-P6dium
Zvlheovac elektricky_ vyvijac pary
vyustka VK
1 kondenzator GUNTNER
•• potrubie pozinkovane hranate a kruhove
' ..., zaluzie PZ
ZDROJ chladu a rozvody
Zdrol_ chladu CARRIER
Kondenzator CARRIER
cerpadlo
filter
akumulacna a expanzna nadoba
.. .,
armatu ~ vodneho okruhu +~repoje
ks
Ks
ks
ks
ks
ks
kpl
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
2
~I
1
10
4
1
2
3
3
5
5
2
1
1
Zariadenie c. 31 - Zdroj chladu Velin
Nastenna a kanalova jednotka Mitsubishi c.4
~ Kontrola a vycistenie vzduchoveho filtra
: Kontrola a vycistenie odvodu kondenzu
/on kajsia kondenzacna jednotka c.4
'o\ontrola a vycistenie kondenzatora a vnutra jednotky
: Kontrola a vycistit' lopatky ventilatora, hlucnost'
: Kontrola uchytenia, kotvenia, krytovania jednotky a tepelnej izolacie
: Kontrola kompresora chladivovej a elektrickej casti
~
Rocna
·.astenna a kanalova jednotka Mitsubishi c.4
~ o\ontrola a vymena vzduchoveho filtra
: o\ontrola a vycistenie odvodu kondenzu
: Servisna prehliadka zariadenia- vycistenie vymennika, ventilatora, Iamie!, kontrola elektroniky, kontrola ovladaca a ventilov.
: ::ezinfekcia zariadenia
Kondenzacne jednotky
ilatizacne zariaden ie c.1 • Hl'adisko Koncertnej saly
:- ajsia kondenzacna jednotka
= · :"trola a vycistenie kondenzatora a vnutra jednotky
26/29
: -<ontrola a vycistif lopatky ventilatora, hlucnosf
: -<ontrola uchytenia, kotvenia, krytovania jednotky a tepelnej izolacie
: Kontrola kompresora chladivovej a elektrickej casti
~ Vizualna kontrola vsetkych casti
' Revizia klimatizacneho zariadenia podfa zakona 6.286/2009 a vyhlasky MZP SR cislo 314/2009
r<li matizacne zariadenie c.2 - Podium koncertnej saly
Vonkajsia kondenzacna jednotka
a. Kontrola a vycistenie kondenzatora a vnutra jednotky
b. Kontrola a vycistit' lopatky ventilatora, hlucnost'
c. Kontrola uchytenia, kotvenia, krytovania jednotky a tepelnej izolacie
d. Kontrola kompresora chladivovej a elektrickej casti
e. Vizualna kontrola vsetkych casti
f. Revizia klimatizacneho zariadenia podl'a zakona c.286/2009 a vyhlasky MZP SR cislo 314/2009
Klimatizacne zariadenie c.3- Nove zariadenie Carrier
Vonkajsia kondenzacna jednotka
a. Kontrola a vycistenie kondenzatora a vnutra jednotky
b. Kontrola a vycistit' lopatky ventilatora, hlucnost'
c. Kontrola uchytenia, kotvenia, krytovania jednotky a tepelnej izolacie
d. Kontrola kompresora chladivovej a elektrickej casti
e. Vizualna kontrola vsetkych casti
f. Revizia klimatizacneho zariadenia podfa zakona 6.286/2009 a vyhlasky MZP SR cislo 314/2009
Klimatizacne zariadenie c.4- Nove zariadenie Carri~r ·
Von kajsia kondenzacna jednotka
a. Kontrola a vycistenie kondenzatora a vnutra jednotky
b. Kontrola a vycistit' lopatky ventilatora, hlucnost'
c. Kontrola uchytenia, kotvenia, krytovania jednotky a tepelnej izolacie
d. Kontrola kompresora chladivovej a elektrickej casti
e. Vizualna kontrola vsetkych cast1
' Revizia klimatizacneho zariadenia podl'a zakona c.286/2009 a vyhlasky MZP SR cislo 314/2009
r\l imatizacne zariadenie c. 5- Nove zariadenie Carrier
/onkajsia kondenzacna jednotka
~ Kontrola a vycistenie kondenzatora a vnutra jednotky
: Kontrola a vycistit' lopatky ventilatora, hlucnost'
: -<ontrola uchytenia, kotvenia, krytovania jednotky a tepelnej izolacie
: r\ontrola kompresora chladivovej a elektrickej casti
7 lizualna kontrola vsetkych casti
~evizia klimatizacneho zariadenia podfa zakona 6.286/2009 a vyhlasky MZP SR cislo 314/2009
11atizacne zariadenie c.1 - Hl'adisko Koncertnej saly
:11presor c.1 - 20,3kg obsah F-plynu
· :11presor c.2 - 21kg obsah F-plynu
:.11presor c.3 - 21,6 kg obsah F-plynu
: =.1zia klimatizacneho zariadenia podl'a zakona 6.286/2009 a vyhlasky MZP SR cislo 314/2009
• -atizacne zariadenie 6.2 - Podium koncertnej saly
: -Jresor c.1 - 18kg obsah F-plynu
?.7/29
:-:
r<ompresor c.2 . . : ~ • ; : =~ ,.-u
Rev1zia klimatiza~ =- : ~-~:~-: ::-:::ra zakona c.286/2009 a vyhlasky MZP SR cislo 314/2009
Klimatizacne za r~:=- =: : - :. s :anadenie Carrier Kompresor- 47,5 kg obsah F-plynu
Revizia klimatizac.- =-: :..:.·:.:=-; :::xlra zakona c.286/2009 a vyhlasky MZP SR cislo 314/2009
Klimatizacne zar a:=- =: -- ·.: .: :anadenie Carrier Kompresor - 54,5 kg obsah F-plynu
Revizia klimatiza~-=- : :..:.-~==- 2 :ocHa zakona 6.286/2009 a vyhlasky MZP SR clslo 314/2009
Klimatizacne zar-z:=- =: : - ·.: .: :ariadenie Carrier Kompresor- 50 kg obsah F-plynu
Revizia klimatiza~~=-: : .:-::=- a :xxlfa zakona c.286/2009 a vyhlasky MZP SR cislo 314/2009
Filtre pre VZT Slovenska filharm6nia
lar.c 1 - Kf 3 -~ - : 5 RE:- 1.-\ K GJ - 495x245x420/4
I Ks
Zar.c 2- Typ : :~5 - ?. \ 1--: 3.5
- 4 Ks
- 4 Ks
G-+ - 54:;.._ 5q:;..d60/5
G.! - 5o: .._.l<}O:d 60/5
/ ,ar.c 3 - 285 x590x .3 60 3 -
1 Ks
1 Ks
-W5x590:d 60/4 Zar.c 4 - K P!\K 35 G4
59.? x-FJ0x360/5Zar.c 5 - KS P.- \K 35
G-l - -l02x: 92x36013
G-l - .?87x5 92x360/2
1 Ks
-
4 Ks
4 Ks
~
Zar.c6 - G4 PAK 35 K '
G4- 897x287x360/7 - 3 Ks
KS- W/96, G4 897x287x96- 3 Ks papierova kazeta
Zar.c 7 - KS PAK 35
G4 - 592x592x360/5 - 2 Ks
G4 - 592x287x360/5 - 2 Ks
KS - W/96. G-I- 2 Ks papiero va kazeta
G4 - 592x 5nx96
- 2 Ks papierova kazcta
G4 - 287x592x96
Zar.c 8- KS - W /96 - G4 - 490x592x96
Zar.c 9 - KS PAK 35
G4- 287x592x360/2
G4 - 592x592x360/5
-
2 Ks papierova kazeta
2 Ks
4 Ks
Zar.c 10 - Plechova vlozka Fir6n G4 - 2120x400- 2 Ks
Zar.c 11 - Systcmair ART.NR 5200 DTM 225x 195 - lhs
Lar.c 15 - Plcchova vlozka Fir6n G4 - 1100x650 - ~ Ks
Zar. c 21 - KF 5-60-30 REMAK FS - 595 x .? 92-.: 5~0 5- i ~
-
-~
7.ar.c
~5 -
r-:.s - \\
K: -.. _
· - - 1.
.
- --
::, s o::x96: ~ 5 9 2x 96 -
~
Ks- papierod kazeta
2 .Ks - papierova kazeta
Vel'ka sala H:.._.;::::· - , )- :.-. - - P.-\K 35. - G4 - 592x592x360/6- 4 Ks
- 287x592x360/6- 2 Ks
- 592x287x360/6- 2 Ks
- 287x287x360/4 - I Ks
Vel'ka sa!a POD!" \~- K:- PAK 35, 04-
592x592x360/6 - IKs
287:\59:2x360/6 - 2 Ks
287x287x360/4 - 1 Ks
Zar.c. 3 1 - \"e li;: - stropnajednotka Mitsubishi PLA- RP7 18A 5 10x510 vycistit' alebo vymenit'
..
29/29
Download

SERVISNA ZMLUVA C. SF 77/213