ORGANIZAČNÉ ÚDAJE
Termín konania: 13.- 14. marec 2014
Miesto konania: Hotel SOREA, S ĺ ň a v a I . Piešťany
Účastnícky poplatok:
Cena je dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. vo výške 139,00 €.
Pre člena SKSI je cena 124,00 €.
Uzávierka prihlášok: 7. marec 2014
Doprava: Hotel sa nachádza v západnej časti mesta pri zimnom štadióne,
má vlastné parkovisko
Zmluvné podmienky:
a) Zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky a uhradením účastníckeho poplatku
vzniká zmluvný vzťah medzi organizátorom a odberateľom.
b) Cena účastníckeho poplatku je stanovená dohodou podľa zákona č.
18/1996 Z.
c) Daňový doklad obdržia účastníci na požiadanie v priebehu akcie.
d) Na akcii je možná účasť náhradníka, ktorý sa prihlási pri prezentácii a
preukáže dôkaz o tom koho zastupuje, prípadne doklad o zaplatení.
ORGANIZAČNÝ VÝBOR
Ing. Jozef Kurimský, Ing. Ján Kyseľ (organizačný garant),
Ing. František Lužica, Ing. Marián Petráš
pozývajú na
19. konferenciu statikov
STATIKA STAVIEB 2014
VÝPOČTY - SANÁCIE - ZOSILŇOVANIE - ÚPRAVY
ODBORNÍ GARANTI KONFERENCIE
Doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD.
Prof. Ing. Ján Hudák, PhD.
SEKRETARIÁT KONFERENCIE
Spolok statikov Slovenska
Františkánska 27 917 01 Trnava
Tel: 033/3811776
IČO: 36079570
DRČ: 2021415165
E-mail: [email protected]
[email protected]
Generálny partner konferencie
Účastnícky poplatok uhradiť na konto usporiadateľa:
Bankové spojenie: UniCreditBank, a.s. Trnava
Číslo účtu: 6609224001/1111
Konšt. symbol: 0558
Variabilný symbol: 14 + číslo autorizácie (u členov SKSI 4-miestne číslo)
13.- 14. marec 2014
Piešťany, hotel SOREA, Sĺňava I.
CIEĽ
KONFERENCIE
Cieľom tradičnej, 19. konferencie statikov je poskytnúť projektantom nosných
konštrukcií stavieb aktuálne informácie a výmenu poznatkov o súčasnom
a výhľadovom stave navrhovania nosných konštrukcií stavieb a poznatky
a ponaučenia z riešenia sanácie, zosilnenia, rekonštrukcie, dodatočných úprav a
dodatočných zmien nosných konštrukcií.
PROGRAM
1 3 . m a r e c 2 0 1 4 – Š T V RT O K
8,15 Prezentácia účastníkov
9,00 Otvorenie konferencie
Zásady zosilňovania betónových konštrukcií
Ing. Ján Kyseľ
prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.
Niektoré fatálne konštrukčné nedostatky halových objektov
prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.
Kulturpark Košice – Analýza nosných konštrukcií a návrh rekonštrukcie
Ing. Vladimír Durbák, Ing. Viliam Hrubovčák
Drevené nosné konštrukcie maďarskej organickej architektúry
Inž. László Pongor
Úskalí interakce vnitřních sil při dimenzování dle EC2
doc. Ing. Jaroslav Navrátil, PhD., Ing. Libor Michalčík
Optimalizácia základovej konštrukcie v kontakte s hornou stavbou vysokej a
super vysokej budovy
Ing. Ján Hanzel
Výpočet reakcií voľne napnutej reklamnej plachty pre návrh jej kotvenia
Ing. Bohumil Bohunický
Šmykové namáhanie bezprievlakovej dosky v kontrolnom obvode pri jej
okraji
doc. Ing. Ivan Harvan, PhD.
Nový software pre návrh Sika CFRP systémov na zosilňovanie nosných
konštrukcií
Ing. Martin Lichý
Nosná konštrukcia heliportu na streche budovy SÚSCCH, a.s. Banská
Bystrica
Ing. Pavol Hubinský
12,30 - 13,45 Obed, prestávka
Úpravy drevených krovov pri rekonštrukciách objektov
Ing. Peter Kleiman
Zohľadnenie dlhodobého zaťaženia pri návrhu priehradových nosníkov
doc. Ing.Jaroslav Sandanus,PhD, Ing.Miloš Slivanský,PhD., Ing.Kristián Sógel, PhD.
Teoretická analýza namáhania šikmých skrutiek v prípojoch drevených
konštrukcií
Ing.Miloš Slivanský,PhD.
Konštrukcia kontajnerovej hojdačky
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Ravinger,DrSc.
Efektívna šírka trapézového plechu
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Ravinger,DrSc., Ing. Monika Nagyová,PhD., Ing. Ľuboš Šnirc
Použitie profilovaných plechov typu Cofrastra pri navrhovaní
spriahnutých plechobetónových dosiek
doc.Ing. Štefan Gramblička,PhD., Ing. Andrea Halabrínová
Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových stĺpov s plným oceľovým
jadrom
doc.Ing. Štefan Gramblička,PhD., Ing. Juraj Froló
Zabezpečenie stavebnej jamy pre technologické základy v hale
prof. Ing. Peter Turček, PhD., Ing. Jakub Stacho
Kotvenie veľkých technologických celkov a sanácie betónových
konštrukcií produktami PAGEL
Ing.Branislav Barčík
Nosné konstrukce při konverzi industriálních staveb v ČR
Ing. Svatopluk Zídek, ČR
Rekonštrukcie stavieb po explóziách plynu
Ing. Jozef Kurimský
Povodne 2013 na Slovensku a v Európe - ochranné opatrenia
prof. Ing. Jozef Hulla, DrSc.
Uplatnenie technológie Uretek v praxi
Inž. János Mazán, Maďarsko
Poznámky k posudzovaniu odolnosti stykov dielcov v montovanej bytovej
výstavbe Slovenska
Ing. Milan Čaprnda, CSc.,EUR ING
Základný pohľad na nosné konštrukcie montovaných bytových domov pri
výmene a obnove výťahov
Ing. Jiří Švaniga
Zodpovednosť pri zmene návrhu nosných konštrukcií stavby
Ing. Miloš Nevický, PhD.
17,20 Diskusia
18,30 Spoločenské posedenie
14. marec 2014 – PIATOK
8,30 Začiatok rokovania
Zosilnenie stĺpov montovanej železobetónovej haly skladu
Ing. Jozef Závacký, EUR ING
Multifunkčné pôsobenie prvkov arény Brezno doc. Ing. Alexander Tesár,DrSc.
Spoľahlivosť štíhlych železobetónových stĺpov pri zlyhaní na stratu
stability
prof.Dr.Dipl.-Ing.Vladimír Benko, PhD.
Príklady dodatočného kotvenia v praxi
Ing. Pavol Plesník
Rekonstrukce balkónů a lodžií na panelových domech HK
Ing. Bohumil Rusek, ČR
Dokedy žije panelové sídlisko?
Inž. Csaba Holló, Maďarsko
Historyczny most Rudolfa Modrzejewskiego przez Mississippi w Rock Island
Dr.-inž. Zygmunt Rawicki, Poľsko
Most na obchvate cez Biskupický kanál a Váh
Ing. Jaroslav Repa
Prestavba a prístavba obchodného centra DITURIA Levice
Ing. Peter Cápay, Ing. Ján Dobrovolský, Ing. Peter Jurík
Rekonštrukcia provizórneho hradenia
prof. Ing. Ján Hudák, PhD.
Prekvapenia statikov počas rekonštrukcií objektov
Ing. Ján Semančák
12.15 Záverečná diskusia, ukončenie konferencie, obed
ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA - OBJEDNÁVKA
Konferencia
STATIKA STAVIEB 201 4
Dátum konania
13.-14.3.2014 (štvrtok-piatok)
Miesto konania
Piešťany, hotel SO RE A , S ĺň av a I .
Uzávierka prihlášok 7.3.2014
Priezvisko, meno, titul účastníka
Tel.:
Fax:
E-mail:
Organizácia (presná adresa)
číslo účtu:
IČO:
DRČ:
Účastnícky poplatok je 139,00 €.
Pre člena SKSI je poplatok 124,00 €.
V účastníckom poplatku sú zahrnuté náklady na organizáciu podujatia,
náklady na zborník príspevkov z konferencie, ubytovanie z 13.3. na
14.3.2014, stravovanie a občerstvenie počas prestávok. V prípade
neúčasti sa poplatok nevracia; zborník príspevkov sa zašle poštou.
Prihlášku odošlite na adresu organizátora, úhradu vykonajte na účet
organizátora :
Číslo účtu: 6609224001/1111 Konšt. symbol: 0558
Variabilný symbol: 14 + 4-miestne číslo autorizačného oprávnenia
Doklad o zaplatení predložte pri prezentácii.
Dátum:
Podpis:
V prípade väčšieho počtu záujemcov je možné urobiť kópiu prihlášky.
Download

ORGANIZAČNÉ ÚDAJE