Kampaň – hygiena a dezinfekcia rúk ako prevencia
nozokomiálnych nákaz
Dňa 5. mája 2011 sa uskutoční 3. ročník kampane " Save Lives : Clean Your
Hands" ( " Umývaj si ruky – zachrániš život"), ktorý je súčasťou programu Svetovej
zdravotníckej organizácie ( WHO ) " First Global Pacient Safety Challange – Clean Care Is
Safer care ". Na realizácii aktivít 3. ročníka kampane " Save Lives : Clean Your Hands" na
regionálnej úrovni participuje aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej
Bystrici.
Hlavným cieľom kampane je poukázať na to, že správna hygiena rúk je najúčinnejším
spôsobom prevencie nozokomiálnych nákaz a šírenia rezistencie mikroorganizmov na
antibiotiká.
Pozornosť kampane sa upriamuje na 5 hlavných momentov v hygiene a dezinfekcii
rúk :
1. pred kontaktom s pacientom
2. pred aseptickým zákrokom
3. po kontakte s biologickým materiálom
4. po kontakte s pacientom
5. po kontakte s okolím
Aktivity sú zamerané predovšetkým na zdravotníckych pracovníkov.
Na podporu kampane si môžete pozrieť edukačné prezentácie na nasledovných stránkach:
www.ruvztn.sk , alebo na stránke WHO: http://who.int/gpsc/5may/en/ .
Spracovala: RNDr. PhDr. Martina Mutalová , informácie na t.č. 042-4327115
Download

hygiena a dezinfekcia rúk ako prevencia nozokomiálnych nákaz