Obec Pravenec,
Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá ulica č. 3
____________________________________________________________________
Podacie číslo obce: 420/2013
V Prievidzi dňa 02.09.2013
Podacie číslo SOcÚ: 369/2013/SP
Vybavuje: Ing. Hurtová
Verejná vyhláška
Zverejnená dňa:
Zvesená dňa:
Meno, podpis, pečiatka
Oznámenie
o začatí konania na povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
a nariadenie ústneho pojednávania
Stavebník, Milan Brezáni a Petra Kobetičová obaja bytom v Prievidzi, Š. Králika
č. 431/21 (ďalej len „stavebník“), podal dňa 26.07.2013 na obci Pravenec žiadosť o
zmenu stavby pred jej dokončením povolenú obcou Pravenec dňa 25.06.2012
(právoplatné dňa 27.07.2012) pod číslom obce 265/2012 (podacie číslo SOcÚ
328/2012/SP) pod názvom „RODINNÝ DOM – NOVOSTAVBA, SO 01 - Rodinný
dom a SO 02 - Záhradný dom“ v katastrálnom území Pravenec na pozemku podľa
KN registra „C“ parc.č. 836/7.
Zmena stavby pred dokončením posudzovaná v tomto konaní pozostáva z nového
dispozičného a aj architektonického riešenia pôvodného objektu SO 01, ktorý bude
prepojený cez miestnosť označenú ako 1.01 (vstup) s pôvodným objektom SO 02.
Navrhovanou zmenou sa vytvorí jeden stavebný objekt – rodinný dom, ktorý je riešený
v jednej úrovni.
Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o zmene stavby pred jej dokončením.
Obec Pravenec ako príslušný stavebný úrad podľa §-u 117 ods.1 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy
podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie,
stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
primerane v súlade s ustanovením § 61 ods.1 stavebného zákona oznamuje začatie
konania o zmene stavby pred jej dokončením dotknutým orgánom a známym
účastníkom konania a podľa ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov účastníkom konania, ktorí nie sú
správnemu orgánu známi a súčasne nariaďuje k prerokovaniu predloženej žiadosti
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na
na deň 30. 09.2013 o 14,00 h
so stretnutím na Spoločnom obecnom úrade Bojnice, pracovisku v Prievidzi, Dlhá
ulica č. 3, II. poschodie, č.dv. 213 (budova kde sídli aj úrad životného prostredia).
2
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred ústnym pojednávaním na
Spoločnom obecnom úrade Bojnice, Pracovisku Prievidza, Ulica dlhá č.3, II.
poschodie, č. dv. 204 v stránkové dni - v pondelok v čase od 7,00 h do 12,00 h a od
12,30 h do 15,00 h a v stredu v čase od 7,00 h do 12,00 h a od 12,30 h do 16,00 h
a na ústnom pojednávaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky ku žiadosti o zmene stavby pred jej
dokončením uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, v opačnom prípade nebudú
vzaté do úvahy. Stavebný úrad súčasne upozorňuje, že podľa ust. § 37 ods.3
stavebného zákona sa neprihliadne ani na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore
so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a podľa ust. § 42 ods. 4
stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliadne na námietky a pripomienky,
ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené
mohli byť. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak
dotknutý orgán v určenej alebo na jeho požiadanie v predĺženej lehote neoznámi
svoje stanovisko, má sa za to, že s navrhovanou zmenou stavby pred jej dokončením
súhlasí.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť
písomné plnomocenstvo toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
Upozornenie pre stavebníka: najneskôr na ústnom pojednávaní doplniť
- výkres situácie s vyznačením vzdialeností stavby od spoločných hraníc so
susednými pozemkami a s vyznačením odstavnej plochy pre autá,
- doložiť stanovisko obce Pravenec ako príslušného cestného správneho orgánu
v súvislosti so zmenou vjazdu (výjazdu) na miestnu komunikáciu (ak dochádza ku
zmene rozhodnutia obce Pravenec č. 368/2012 zo dňa 19.6.2012),
- doplniť stanovisko Obvodného pozemkového úradu Prievidza, ak zmenou stavby
pred jej dokončením nie je pokrytá
výmera odsúhlaseného záberu
poľnohospodárskej pôdy (OPU 899-2012/1872 zo dňa 23.05.2012).
Ing. Róbert Mikulášik
starosta obce Pravenec
3
Konanie o zmene stavby pred jej dokončením sa oznamuje:
Účastníkom konania:
1. Milan Brezáni, Š. Králika č. 431/21, Prievidza
2. Petra Kobetičová, Š. Králika č. 431/21, Prievidza
3. RR-projekt, s.r.o., Krajná 18/3, 971 01 Prievidza
(zodpovedný projektant Radovan Richter)
4. Mgr. Silvia Henželová, 972 16 Pravenec 18
5. Andrej Henžel, 972 16 Pravenec 18
6. Andrej Mašán, 971 01 Prievidza, Š. Králika č. 431/21
7. Daniela Mašánová, 971 01 Prievidza, Š. Králika č. 431/21
8. Ing. Stanislav Poliak, 972 32 Chrenovec 242
9. Ing. Svatoslav Vážan – SAP, Školská 101, 972 01 Bojnice
10. ING-PRODUKT s.r.o., Šumperská 15/5, 971 01 Prievidza (Ing. Jaroslav Vdoleček
e.č. 0129*A1, Ing. Jaroslav Vdoleček e.č. 0876*Z*5-3)
11. Obec Pravenec v zast. starostom (vlastník p.č. 829/2 – miestna komunikácia)
12. Neznáme fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné
práva k parc.č. 836/1 v k.ú. Pravenec - prostredníctvom verejnej vyhlášky
Dotknutým orgánom a dotknutým organizáciám:
1. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Červeňa 34
2. SPP-D, a.s., Bratislava, LC Prievidza, Vápenická č. 16
3. StVPS, a.s., Banská Bystrica, Závod 03 Prievidza, Clementisa č. 52
4. SSE-D, a.s., Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
5. Michlovský spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany (servisná organizácia
Orange Slovensko a.s.)
6. Slovak Telekom, a.s., 825 13 Bratislava, Karadžičova 10
7. Obvodný úrad životného prostredia Prievidza, odpadové hospodárstvo
8. Obec Pravenec v zast. starostom – správny orgán podľa cestného zákona; správny
orgán pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia; správny orgán podľa vodného
zákona
9. Do spisu úradu
Download

Oznámenie o začatí konania na povolenie zmeny