Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť
Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Univezitná nemocnica Martin
Spolok lekárov v Martine
Klinika pneumológie a ftizeológie UK JLF a UNM
VI. Haľákove dni
vedecko-odborná konferencia
s medzinárodnou účasťou
Martin
10.-11. november 2011
Program
VI. Haľákove dni
Všeobecné informácie
Organizátor:
Klinika pneumológie a ftizeológie, Univerzitná nemocnica Martin,
Kollárova 2, 036 59 Martin, tel.: +421(0)434203224,
fax: +421(0)434133950, e-mail: [email protected]
Miesto konania:
Dekanát Univerzity Komenského, Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine,
Aula Magna, Malá Hora 4A
Termín konania:
10. – 11. november 2011
Prednášky:
dĺžka trvania všetkých prednášok je maximálne 10 min.
diskusia vždy po ukončení jednotlivých sekcií
Postery:
rozmery: 87 cm výška x 138 cm šírka; inštalovať 10. 11. 2011 v priestoroch
vestibulu Aula Magna; diskusia pri posteroch 11. 11. 2011 1330-1430
Registrácia:
Štvrtok 10.11.2011 1200 - 1700
Piatok 11.11.2011 800 - 1200
účastníci obdržia pri prezentácii osvedčenie o účasti
Odborný program:
Štvrtok 10.11.2011 1300 - 1900 Akadémia CHOCHP.
Piatok 11.11.2011 830 - 1815 Hrudníková chirurgia. Karcinóm pľúc. Varia.
Chronický kašeľ
Spoločenský večer: Štvrtok 10.11.2011 o 1930 v priestoroch hotela Turiec
Záštitu nad konferenciou prevzal:
prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
dekan Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
Čestné predsedníctvo konferencie:
prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
prezident SLS
doc. MUDr. Ivan Majer, CSc.
predseda SPFS
prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
riaditeľ UNM
prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.
predseda Spolku lekárov Martin
Mgr. art. Andrej Hrnčiar
primátor mesta Martin
prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.
hlavná odborníčka MZ SR pre odbor PaF
VI. Haľákove dni
Prehľad programu
Streda 9.11.2011
1700 - 2000
Zasadnutie Výboru SPFS
Hotel Turiec
Štvrtok 10.11.2011
900 - 1200
Zasadnutie krajských odborníkov v odbore PaF Hotel Turiec
1300 - 1330
Slávnostné otvorenie
Aula Magna
1330 - 1630
Akadémia CHOCHP I.
Aula Magna
1645 - 1900
Akadémia CHOCHP II.
Aula Magna
Spoločenský večer
Hotel Turiec
1930
Piatok 11.11.2011
830 - 1100
Karcinóm pľúc
Aula Magna
1115 - 1330
Hrudníková chirurgia
Aula Magna
1330 - 1430
Obed
1330 - 1430
Diskusia k posterom
Aula Magna
1430 - 1645
Varia
Aula Magna
1700 - 1815
Chronický kašeľ
Aula Magna
doc. MUDr. Ivan Majer, CSc.
predseda SPFS
doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.
vedecký sekretár SPFS
VI. Haľákove dni
Odborný program
Štvrtok 10.11.2011
Akadémia CHOCHP I. 13:30-16:30
Vedenie sekcie: Rozborilová, E., Krištúfek, P.
Aký problém predstavuje CHOCHP na Slovensku?
Rozborilová, E. (podporené edukačnými grantami Novartis, GlaxoSmithKline)
ERS audit CHOCHP
Solovič, I. (NÚ TPCHaHCH Vyšné Hágy)
Variabilita symptómov u CHOCHP
Rozborilová, E. (podporené edukačným grantom AstraZeneca)
Obštrukcia dýchacích ciest – spoločný problém pneumológa a alergológa
Pružinec, P. (podporené edukačným grantom Novartis)
Malé dýchacie cesty z klinického a funkčného hľadiska
Krištúfek, P. (Katedra PaF SZU Bratislava)
Alergická rinitída a CHOCHP
Hrubiško, M. (podporené edukačným grantom GlaxoSmithKline)
CHOCHP vo svetle novších zistení
Laššán, Š. (podporené edukačnými grantami GlaxoSmithKline, Novartis)
Biomarkery v CHOCHP a protizápalová liečba. Výsledky štúdie ECLIPSE
Tkáčová, R., Pobeha, P. (podporené edukačným grantom GlaxoSmithKline)
Nový pohľad na Fletcher-Peto model s ohľadom na progresiu CHOCHP
Kavková, D. (podporené edukačným grantom Boehringer-Ingelheim)
Východiská pre zlepšenie záťažovej kapacity u pacientov s CHOCHP
Matula, B. (podporené edukačným grantom Boehringer-Ingelheim)
Zobrazovacie metodiky pri diagnostike CHOCHP
Bořuta, P. (Katedra rádiodiagnostickej techniky SZU Bratislava)
Prehľad našich možností analýzy zloženia telesnej hmoty (body composition)
pacientov s CHOCHP
Marget, I.,1 Plutinský, J.,1 Chlebo, P.,1 Rozborilová, E.2 (1ŠN sv. Svorada, n.o. Nitra-Zobor,
2
Klinika PaF UK JLF a UN Martin)
VI. Haľákove dni
Odborný program
Štvrtok 10.11.2011
Akadémia CHOCHP II. 16:45-19:00
Vedenie sekcie: Majer, I., Solovič, I.
Vplyv exacerbácií na progresiu CHOCHP
Solovič, I. (podporené edukačným grantom Boehringer-Ingelheim)
Vieme využiť imunomodulačné vlastnosti antibiotík?
Jarčuška, P. (podporené edukačným grantom Teva)
The role of inhaled corticosteroids in the treatment of COPD
Obojski, A. (Department and Clinic of Internal Diseases, Geriatry and Allergology, Wroclaw
Medical University, Poland)
Čím skôr, tým účinnejšie
Gremeň, Ľ. (podporené edukačným grantom GlaxoSmithKline)
Liečba CHOCHP potrebuje ešte niečo viac
Laššán, Š. (podporené edukačným grantom Nycomed)
Mukolytická liečba u CHOCHP
Nosáľová, G. (podporené edukačným grantom CSC Pharmaceuticals)
Osteoporóza z pohľadu pneumológa
Rozborilová, E. (podporené edukačným grantom Novartis)
Význam očkovania pri chronických respiračných ochoreniach
Bakoš, I. (Inštitút očkovania a cestovnej medicíny, Bratislava)
Neinvazívna ventilácia u pacientov s CHOCHP
Bližniaková, S. (1. Klinik für Pneumologie, Beatmungs- und Schlafmedizin, SRH Klinikum
Suhl, BRD)
Pán doktor, mám CHOCHP, môžem letieť lietadlom?
Kocan I., Rozborilová E. (Klinika PaF UK JLF a UN Martin)
Spoločenský večer (recepcia, vystúpenie husľového tria XPLOSION)
Štvrtok 10.11.2011 od 19:30, Hotel Turiec
VI. Haľákove dni
Odborný program
Piatok 11.11.2011
Karcinóm pľúc 8:30-11:00
Vedenie sekcie: Kavcová, E., Mazal, J.
Polymorfizmy génov reparačných enzýmov vo vzťahu k riziku rozvoja karcinómu pľúc
Matáková, T.,1 Halašová, E.,2 Dzian, A.,3 Letková, L.,1 Kmeťová-Sivoňová, M.,1 Kavcová,
E.4 (1Ústav lekárskej biochémie, 2Ústav lekárskej biológie, 3Chirurgická klinika UK JLF a UN
Martin, 4Klinika PaF UK JLF a UN Martin
Molekulová patogenéza metastázovania
Mladosievičová, B. (Oddelenie klinickej patofyziológie LF UK Bratislava)
Rakovina pľúc a nefajčiari
Lauková D., Paulovič D., Detvay J. (FN Nitra)
Postavenie bronchoskopie v diagnostike a liečbe karcinómu pľúc
Majer, I. (Klinika PaF II. UN Bratislava)
Endobronchiálna ultrasonografia (EBUS) v diagnostike a stagingu karcinómu pľúc
Slivka, R., Jonner, I., Kúkoľ, P., Janík, P. (NÚ TPCHaHCH Vyšné Hágy)
Nové možnosti liečby NSCLC
Mazal, J. (Oddelenie TaRCH NsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica)
Antiangiogénna liečba u pokročilého neskvamózneho nemalobunkového karcinómu
pľúc – vlastné skúsenosti
Černá, M., Beržinec, P., Kasan, P., Chowaniecová, G., Marták, M., Veselá, M.,
Jančoková, I., Kulišková, I., Mazal, J., Kavcová, E., Denková, L., Cibulová, J., Cahajlová,
R., Mohamad N. (Klinika PaF, SZU a UN, Bratislava)
Bronchioloalveolárny karcinóm
Tamášová, M. (Klinika PaF LF UK a UNB Bratislava)
Lieková rezistencia pri karcinóme pľúc
Rybárová, S.,1 Hodorová, I.,1 Vecanová, J.,1 Mihálik, J.,1 Piovarči, D.,2 Muri, J.,2 Janík,
P.,2 Mirossay, L.3 (1Ústav anatómie LF UPJŠ Košice, 2NÚ TPCHaHCH Vyšné Hágy, 3Ústav
farmakológie LF UPJŠ Košice)
Farmakoterapia bolesti pri karcinóme pľúc – ovplyvnenie kvality života
Broďáni, D., Broďániová, V. (FNsP Žilina)
VI. Haľákove dni
Odborný program
Piatok 11.11.2011
Hrudníková chirurgia 11:15-13:30
Vedenie sekcie: Pafko, P., Hamžík, J.
Aktuálna situácia v hrudníkovej chirurgii na Slovensku a v okolitých štátoch
Hamžík, J., Dzian, A., Stiegler, P., Mištuna, D. (Chirurgická klinika UK JLF a UN Martin)
Chirurgická léčba karcinomu jícnu.
Pafko, P., Pazdro, A., Haruštiak, T. (III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Praha Motol, ČR)
Pľúcna metastazektómia – kedy a ako?
Benej, R., Krajč, T., Janík, M., Haruštiak, S. (Klinika hrudníkovej chirurgie UN
Bratislava-Ružinov)
Plicní metastazektomie
Szkorupa, M. (I. chirurgická klinika FN a LF UP Olomouc, ČR)
Je nález predoperačného CT a/alebo MR vyšetrenia dostatočnou informáciou pre
stanovenie inoperability pľúcneho karcinómu?
Rindoš, R., Rusnák, F., Gres, A. (Oddelenie cievnej chirurgie UVN-FN Ružomberok)
Akutní hnisavá mediastinitida, diagnostika a léčba
Hytych, V.1, Horažďovský, P.1, Žáčková, P.2, Konopa, Z.1, Hricíková, I.2, Müller, M.3,
Spálený, A.3, Tašková, A.1, Zazula, R.3, Vašáková, M.2 (1Oddělení hrudní chirurgie FTNsP,
2
Pneumologická klinika 1.LF UK a FTNsP, 3Anesteziologicko resuscitační klinika 1.LF UK a FT
NsP Praha, ČR)
Zadná mediastinotómia ako neobvyklý spôsob drenáže mediastina pri
descendentnej nekrotizujúcej mediastinitíde - kazuistika
Dzian, A., Hamžík J., Stiegler, P., Smolár, M., Fúčela I., Mištuna, D. (Chirurgická klinika UK
JLF a UN Martin)
Neobvyklé nádory hrudníku
Szkorupa, M., Bohanes, T., Klein, J., Neoral, Č., Chudáček, J., Kolek, V., Grygárková, I.,
Zálešák, B. (I. chirurgická klinika FN a LF UP Olomouc, ČR)
Anesteziologický manažment vnútrohrudníkových operačných výkonov
Bakošová, E., Richterová, S., Varačová, M. (KAIM UK JLF a UN Martin)
Obed 13:30-14:30
VI. Haľákove dni
Odborný program
Piatok 11.11.2011
Diskusia k posterom 13:30-14:30
Vedenie diskusie: Strapko, P., Benčová, A.
Varia 14:30-16:45
Vedenie sekcie: Hájková, M., Slivka, R.
Indikácie a kontraindikácie transplantácie pľúc
Hájková, M., Šenková, A. (Centrum pre predtransplantačnú prípravu
a posttransplantačnú starostlivosť o pacientov po transplantácii pľúc,
Klinika PaF I. UN Bratislava)
Respiračné prejavy vrodených porúch imunity v detskom veku
Jeseňák, M.1, Rennerová, Z.2, Bacmaňáková, I.1, Vojtušová, Z.3, Havlíčeková, Z.1,
Bánovčin, P.1 (1KDaD UK JLF a UN Martin, 2Pneumo-Alergo Centrum Bratislava, 3Alergoimunologické centrum EMED, s.r.o. Prešov)
Úloha pneumológa vo vakcinácii proti chrípke
Hájková, M. (Klinika PaF I. UN Bratislava)
Metabolický syndróm u pacientov s obštrukčným spánkovým apnoe
Sopková, Z., Tiško, R., Brúsik, M., Slávik, Ľ., Dorková, Z., Tkáčová, R. (Klinika PaF LF
UPJŠ a UN L. Pasteura Košice)
Kryptogénna organizujúca pneumónia
Slivka, R., Janík, P. a kol. (NÚ TPCHaHCH Vyšné Hágy)
Malígne ezofagotracheálne fistuly
Zeleňák K.1, Poláček H.1, Rozborilová E.2 (1Rádiologická klinika UK JLF a UN Martin,
2
Klinika PaF UK JLF a UN Martin)
Hereditárna hemoragická teleangiektázia - pľúcna manifestácia (kazuistika)
Bálintová, D. (Ambulancia PaF a KIA, NZZ Bytča)
Pregraduálna výučba na lekárskych fakultách – nevyužitá rezerva v prevencii chorôb
súvisiacich s fajčením
Baška, T.,1 Bérešová, A.2, Macháčová, E.3 (1 UK JLF Martin, 2LF UPJŠ Košice, 3LF UK
Bratislava)
VI. Haľákove dni
Odborný program
Piatok 1111.2011
Chronický kašeľ17:00-18:15
Vedenie sekcie: Hanáček, J., Tatár, M.
The role of airway and lung receptors in cough reflex regulation
Hanáček, J., Tatár, M. (Ústav patologickej fyziológie UK JLF Martin)
Vplyv nazálnych trigeminálnych TRPA1 kanálov na moduláciu respiračných reflexov
Biringerová, Z., Gavliaková, S., Buday, T., Plevková, J. (Ústav patologickej fyziológie UK JLF
Martin)
Súčasné možnosti objektivizácie kašľa v ambulantných podmienkach
Tatár, M.1, Martinek, J.1, Klčo, P.2, Javorka, M.2 (1Ústav patologickej fyziológie UK JLF Martin,
2
Ústav fyziológie UK JLF Martin)
Náš algoritmus analýzy zvuku pre monitorovanie frekvencie kašľa
Martinek, J.1, Klčo, P.1, Benčová, A.2, Javorka, M.1, Zaťko, T.1, Tatár, M.1 (1Ústav patologickej
fyziológie UK JLF Martin, 2Klinika PaF UK JLF a UN Martin)
Integrovaný prístup k pacientom s chronický kašľom
Plevková, J.1, Tatár, M.1, Smith, J. A.2 (1Ústav patologickej fyziológie UK JLF Martin,
2
University Hospital of South Manchester, UK)
VI. Haľákove dni
Odborný program
Piatok 11.11.2011
Postery:
Edukačný program self-manažmentu pre astmatických pacientov
Osacká, P. 1, Bóriková, I1., Ferencová, E.2 (1Ústav ošetrovateľstva UK JLF Martin, 2Klinika
PaF UK JLF a UN Martin)
Vplyv diurnálnych rytmov, atopie, expozície alergénom a farmakoterapie na
exhalovaný oxid dusnatý
Benčová A.1, Antošová M.2, Rozborilová E.1 (1Klinika PaF UK JLF a UN Martin, 2Ústav
farmakológie UK JLF Martin)
Ústup silikózy a uhľokopskej pneumokoniózy baníkov na Slovensku
v longitudinálonom pohľade
Buchancová, J.1, Švihrová, V.1, Legáth, Ľ.2, Osina, O.3, Hudečková, H.1 (1Ústav verejného
zdravotníctva UK JLF Martin, 2Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UPJŠ a UN
Košice, 3Klinika pracovného lekárstva a toxikológie UK JLF a UN Martin)
Zriedkavé nepravé nádory pľúc
Fabian, P., Janík, P., Piovarči, D., Bielik, Ľ., Holečko, R. (NÚ TPCHaHCH Vyšné Hágy)
Bronchodilatatory and antitussive activities of crac ion channel antagonist in
experimentally induced allergic inflammation of the airways
Kocmálová, M., Šútovská, M., Fraňová, S. (Ústav farmakológie UK JLF Martin)
NMDA receptory a hyperreaktivita dýchacích ciest
Strapková, A., Antošová, M. (Ústav farmakológie UK JLF Martin)
VI. Haľákove dni
Konferenciu podporili:
Generálny sponzor:
Novartis Slovakia s. r. o.
Hlavní sponzori:
AstraZeneca
Boehringer-Ingelheim
GlaxoSmithKline
Nycomed s. r. o.
Teva Pharmaceuticals s. r. o.
Sponzori:
ARIES 94 s. r. o.
CEEMED, s. r. o.
Chiesi Slovakia s. r. o.
CSC Pharmaceuticals Handels GmbH
Ferdinand Menzl, lekárska technika s. r. o.
Ján Hornáček JAEGER
Merck Sharp & Dohme, s. r. o.
Roche Slovensko, s. r. o.
Súčasťou konferencie je výstava a prezentácia firiem
vyrábajúcich a distribuujúcich farmaceutické výrobky a zdravotnícku techniku
v priestoroch dekánatu UK JLF
Organizátori VI. Haľákových dní ďakujú všetkým sponzorom,
ktorí svojou podporou umožnili realizáciu konferencie.
Download

Program (pdf)