Rozwi zania informatyczne
Rozwiązania
REGULAMIN II EDYCJI
WEWNĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU
INFORMATYCZNEGO
I. CELE KONKURSU
1. Podstawowym
Podstawowymi celami organizowanego w Zespole Szkół Technicznych
Konkursu Informatycznego jest aktywizacja, rozwijanie zainteresowań
informatycznych, pogłębienie wiedzy i umiejętności oraz zmotywowanie do
dalszej nauki poprzez zapewnienie atrakcyjnych nagród;
2. Wyłonienie uczniów szczególnie uzdolnionych oraz wspieranie ich w dalszym
rozwoju;
3. Motywowanie uczniów do podejmowania działań na rzecz samodzielnego
rozwoju w kierunku informatycznym oraz poznawania nowych dziedzin
i obszarów informatyki;
4. Zachęcenie uczniów do wyboru informatyki jako przedmiotu maturalnego oraz
dalszego kontynuowania nauki na uczelniach technicznych;
5. Promowanie osiągnięć indywidualnych uczniów
II. UWAGI OGÓLNE
1. Ilekroć w regulaminie wspomina się o:
Konkursie – rozumie się przez to Wewnątrzszkolny Konkurs
Informatyczny;
Stronie internetowej – rozumie się przez to stronę internetową szkoły
(www.zstrzeszow.pl
www.zstrzeszow.pl);
Organizatorach – rozumie się przez to Zespół Szkół Technicznych –
Technikum Nr 9;
9
2. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny;
3. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie aktualnie uczęszczający do
Zespołu Szkół Technicznych (Technikum Nr 9 oraz Liceum Ogólnokształcące
Nr XIV);
4. Warunkiem koniecznym
kon
przystąpienia do I Edycji Konkursu jest zgłoszenie w
terminie do dnia 27 marca 2015 roku u p. Ireneusza Balawendra
Balawe
lub p.
Piotra Kraski zgłoszenia konkursowego, stanowiącego Załącznik Nr 1 do
niniejszego Regulaminu;
5. Lista osób zgłoszonych do Konkursu zostanie udostępniona
udostępni
w gablocie obok
pracowni 81 oraz będzie dostępna do wglądu u Organizatorów Konkursu;
6. Po wyznaczonym w punkcie 4 terminie zgłoszenia na Konkurs nie będą
przyjmowane
przyjmowane;
III. PRZEBIEG KONKURSU
1. Wewnątrzszkolny Konkurs Informatyczny jest konkursem II – etapowym;
2. Pierwszy etap konkursu stanowią eliminacje. Udział w eliminacjach biorą
wszyscy uczniowie, którzy zgłosili chęć udziału w konkursie
i w wyznaczonym terminie przedłożyli karty zgłoszenia udziału w konkursie;
3. Eliminacje odbędą się w dniu 1 kwietnia 2015 roku (środa).
O dokładnym miejscu (pracowni) odbycia eliminacji Organizatorzy
poinformują uczestników w osobnym ogłoszeniu (miejsce organizacji I etapu
zależy od liczby zgłoszonych uczestników);
4. Zakres tematyczny, który obejmował będzie I etap konkursu (eliminacje)
stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu;
5. Etap eliminacyjny składa się z 70 pytań.
6. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi na każde z pytań w etapie
eliminacyjnym konkursu uczestnik otrzymuje 1 punkt. Łącznie na etapie
eliminacyjnym uzyskać można 70 punktów;
7. Łączny czas przeznaczony na rozwiązanie zadań etapu eliminacyjnego
wynosi 70 minut;
8. Do etapu finałowego Konkursu zakwalifikują się ci uczestnicy eliminacji,
którzy uzyskają łącznie na tym etapie minimum 40 punktów;
9. Szczegółowe wyniki 1 etapu Konkursu (eliminacji) zostaną wywieszone
w gablocie obok pracowni 81;
10. II etap Konkursu (etap finałowy) odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2015
roku;
11. O dokładnym miejscu (pracowni) odbycia etapu finałowego Organizatorzy
poinformują finalistów osobiście;
12. Zakres tematyczny, który obejmował będzie II etap konkursu (finał) stanowi
załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu;
13. Etap finałowy składa się z 30 pytań wielokrotnego wyboru oraz części
praktycznej zawierającej do rozwiązania 3 zadania przy stanowisku
komputerowym;
14. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi na każde z pytań w części testowej
etapu finałowego konkursu uczestnik otrzymuje 1 punkt. Za każde z trzech
zadań praktycznych uczestnik może otrzymać od 1 do 10 punktów;
15. Łącznie w drugim etapie Konkursu (finale) uczestnicy mogą otrzymać
60 punktów;
16. Łączny czas przeznaczony na rozwiązanie zadań etapu finałowego Konkursu
wynosi 150 minut;
17. Za sprawdzenie zadań i przydział punktów odpowiadają organizatorzy
konkursu;
18. Końcowe wyniki konkursu (punktacja) obejmują łącznie rezultat danego
uczestnika z części eliminacyjnej oraz części finałowej;
19. Po zakończeniu etapu finałowego sporządzona zostanie lista rankingowa
zawierająca imiona, nazwiska i łączną zdobycz punktową uzyskaną przez
każdego z uczestników;
20. Lista rankingowa opublikowana zostanie na stronie internetowej oraz
wywieszona w gablocie obok pracowni 81;
III. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
21. Dla uczestników konkursu przewidziane zostały przez Organizatorów
następujące wyróżnienia:
Za zgłoszenie i udział w konkursie każdy uczestnik otrzymuje
+10 punktów z zachowania, bez względu na zajęte miejsce;
Za zakwalifikowanie się do etapu finałowego uczestnik otrzymuje
ocenę bardzo dobrą z dowolnego przedmiotu zawodowego (dotyczy
uczestników kształcących się w zawodzie technik informatyk) lub
ocenę bardzo dobrą z przedmiotu informatyka / informatyka
rozszerzona (dla uczniów kształcących się w innym, niż technik
informatyk, zawodzie);
22. Dla laureatów konkursu – czyli finalistów, którzy zajmą po łącznym
podsumowaniu punktacji miejsca od 1 do 3 – przewidziano (poza
wyróżnieniami) atrakcyjne nagrody rzeczowe;
23. Główną nagrodę dla zwycięzcy w II Edycji Wewnątrzszkolnego Konkursu
Informatycznego stanowi nowoczesny laptop, ufundowany przez partnera
szkoły – firmę ZETO Rzeszów;
24. Uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu odbędzie się w dniu 10
kwietnia 2015 roku podczas Dnia Otwartego Szkoły oraz Dnia Techniki.
Download

Regulamin Konkursu - Zespół Szkół Technicznych im. E