REGULAMIN KONKURSU „To będzie dobry dzień z Garnierem”
1. Postanowienia ogólne
§1. Organizatorem konkursu „To będzie dobry dzień z Garnierem” jest firma MediaS Mobile
Katarzyna Mysiorek z siedzibą przy ul. Kwiatowej 30, 94-238 Łódź, wpisana do ewidencji
działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi w Referacie Handlu i
Usług Urzędu Miasta Łodzi - Delegatura Łódź Polesie pod numerem 47424, nr NIP 727-22730-98, nr Regon 473051525.
§2. Fundatorem nagród jest firma L’Oreal Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daniszewskiej 4,
03-230 Warszawa, NIP 524-030-33-75, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem
63684, kapitał zakładowy 1.886.500,00 zł.
§3. Niniejszy regulamin dotyczy konkursu, w rozumieniu art. 921 k.c., prowadzonego pod
nazwą: „To będzie dobry dzień z Garnierem”
§4. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla Klientów Drogerii Polskich.
§5. Poprzez określenie „Klient” rozumie się osobę, która dokonała zakupu na terenie Drogerii
Polskich oraz spełniła warunki o których mowa w pkt. 2.
§6. Konkurs rozpoczyna się w dniu 09 lipca 2012 r. od godz. 00:00:00, a kończy w dniu 31
sierpnia 2012 r. do godz. 23:59:59. Lista Drogerii Polskich objętych promocją stanowi
Załącznik 1 Regulaminu.
§7. Wartość puli nagród wynosi 215.820,00 zł. brutto.
§8. W konkursie nie mogą brać udziału Pracownicy Drogerii Polskich, pracownicy
Organizatora, Fundatora nagród wymienionego w pkt. 1 §2, pracownicy punktów dystrybucji
kosmetyków marki Garnier oraz innych firm współpracujących przy organizacji konkursu, ani
członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej
1
rodziny rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo,
ojczyma, macochę, teściów i rodziców.
§9. Podanie danych osobowych przez uczestników jest dobrowolne, lecz niezbędne do
wzięcia udziału w konkursie. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników
konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji konkursu oraz w celach
marketingowych, łącznie z ogłoszeniem wyników. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo
dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, bądź usuwania w dowolnym
momencie. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec
przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych w dowolnym momencie,
poprzez przesłanie Organizatorowi stosownego sprzeciwu pocztą poleconą. Dane osobowe
uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator.
§10. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda
pełnoletnia osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania w Rzeczpospolitej Polskiej, która
posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jest Klientem Drogerii Polskich.
§11. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu
konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad,
jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału
w konkursie.
2. Zasady konkursu
§1. Aby wziąć udział w konkursie należy w okresie od 09 lipca 2012 r. od godz. 00:00:00 do
22 lipca 2012 r. do godz. 23:59:59.
•
dokonać w jednej z objętych promocją Drogerii Polskich zakupu produktów marki Garnier
(lista asortymentowa z kodami stanowi Załącznik nr 2 regulaminu), za minimum 30,00 zł
brutto. Lista drogerii objętych promocją stanowi Załącznik 1 Regulaminu.
•
poprawnie wypełnić kupon konkursowy składający się z danych teleadresowych
uczestnika (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail).
2
•
wykonać zadanie konkursowe, w którym klient musi odpowiedzieć na następujące
pytanie: Co motywuje Cię rano do wstawania?
•
poprawnie wypełniony kupon konkursowy zawierający kreatywną odpowiedź należy
przekazać kasjerce Drogerii Polskich, w której prowadzony jest konkurs.
•
zachować oryginalny dowód zakupu, potwierdzający każdorazowy zakup produktów
promocyjnych (odbiór nagrody nastąpi po okazaniu paragonu/faktury).
§2. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości najpóźniej w dniu 17 sierpnia 2012 r.
i będą dostępne w siedzibie firmy Organizatora oraz Drogerii Polskich.
§3. Na każdą Drogerię Polską przypada dokładnie 10 laureatów konkursu.
3. Nagrody oraz sposób wyłaniania laureatów
§1. Nagrodami w konkursie są zestawy kosmetyków marki Garnier w ilości 2.000 sztuk,
o łącznej wartości 215.820,00 zł. brutto, gdzie wartość jednego zestawu to 107,91 zł brutto.
W skład zestawu wchodzą następujące produkty:
- BEAUTY BALM PERFECTOR Upiększający BB krem 5 w 1 - Cera Jasna o wartości 14,99 zł brutto;
- BEAUTY BALM PERFECTOR Upiększający BB krem 5 w 1 - Cera Śniada o wartości 14,99 zł brutto;
- Nawilżająca Pielęgnacja 7 Dni Skóra szorstka o wartości 15,49 zł brutto;
- Mleczko do ciała z ekstraktem z mango Nawilżająca Pielęgnacja 7 Dni Skóra sucha o wartości 15,49
zł brutto;
- Mleczko do ciała z masłem kakaowym Garnier Clean Sensation Sensation Roll On o wartości 8,99 zł
brutto ;
- Garnier Clean Sensation Clean Sensation Spray o wartości 7,99 zł brutto;
- Szampon Garnier Fructis Mega objętość 48H o wartości 7,99 zł brutto;
- Odżywka Garnier Fructis Mega objętość 48H Garnier Color Sensation o wartości 12,99 brutto.
Na każdą Drogerię Polską przypada 10 zestawów nagród.
§2. Wygrana w Konkursie nie podlega opodatkowaniu z tytułu wygranej na podstawie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r. (Dz. U. z 2010, nr 51,
poz. 307 z późn. zm.).
§3. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagród oraz decydującym o przyznaniu
nagród, o których mowa w pkt. 3, § 1, będzie Komisja, o której mowa w pkt. 6, §5 . Komisja
3
ta rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z niniejszym Konkursem. Komisja konkursowa
zostanie powołana z dniem 09 lipca 2012 r.
§4. Komisja dokonując wyboru najlepiej wykonanego zadania konkursowego, weźmie pod
uwagę prawidłowość zgłoszenia zgodnie z pkt. 2, kreatywność Uczestników, jasność i celność
przekazu. Komisja oceni wszystkie zgłoszenia w pięciostopniowej skali ocen, gdzie 5 to
najwyższa ocena, a 0 to ocena najniższa. Jeżeli u dwóch lub większej ilości uczestników liczba
punktów będzie jednakowa, Organizator wybierze te zgłoszenia i zarządzi ponowne
głosowanie komisji.
§5. Drogerie Polskie są zobowiązane do dostarczenia poprawnie wypełnionych kuponów
konkursowych do siedziby Organizatora nie później niż 03 sierpnia 2012.
4. Miejsce i termin wydawania nagród
§1. Zwycięzcy zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej za pośrednictwem
wiadomości e-mail na podany wcześniej w zgłoszeniu konkursowym adres e-mail,
niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
§2. Wydanie nagród do rąk własnych laureatów nastąpi w terminie od 20 sierpnia do 30
sierpnia 2012 za pośrednictwem oraz w siedzibach sklepów sieci Drogerii Polskich. Po
wyłonieniu zwycięzców Organizator prześle zbiorczą przesyłkę z nagrodami (10 szt.) do
każdej Drogerii Polskiej. Następnie Drogeria Polska przekaże nagrody wytypowanym przez
Organizatora laureatom. Wręczenie nagrody nastąpi za okazaniem przez laureata dowodu
zakupu, o którym mowa w pkt. 2 § 1 oraz dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
Organizator zastrzega, iż w ramach niniejszego konkursu nagrody zostaną wydane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
§3. Konkurs adresowany jest wyłącznie do pełnoletnich osób fizycznych.
§4. Nagrody rzeczowe konkursu nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
§5. Nieodebranie nagrody w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody, a zwycięzcy
nie będą z tego tytułu przysługiwać jakiekolwiek roszczenia, w szczególności Uczestnikowi
nie przysługuje prawo otrzymania równowartości nagrody pieniężnej w gotówce, ani prawo
otrzymania innej nagrody.
4
§6. W przypadku nie spełnienia przez uczestnika któregokolwiek z powyższych warunków,
nagroda przepada.
§7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zgubienie przesyłki przez
pocztę polską lub firmę kurierską oraz za działanie innych firm, w tym przewozowych oraz
Poczty Polskiej.
§8. Organizator zobowiązuje się dostarczyć listę laureatów wraz z nagrodami do Drogerii
Polskich stanowiących Załącznik nr 1 niniejszego regulaminu nie później niż do 1 sierpnia
2012 r.
§9. Organizator zobowiązuje Drogerie Polskie do przekazania nagród laureatom zgodnie z
pkt. 4 § 2.
5. Postępowanie reklamacyjne
§1. Reklamacje mogą być zgłaszane na piśmie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innych
podmiotów świadczących usługi pocztowe, podczas trwania całego konkursu, nie później
jednak niż w terminie 7 dni od daty poinformowania zwycięzców konkursu tj. od dnia 17
sierpnia 2012 r. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data
stempla pocztowego).
§2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje
zgłoszone w formie pisemnej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innych podmiotów
świadczących usługi pocztowe na adres organizatora: MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek
z siedzibą w Łodzi 94-238 Łódź, ul. Kwiatowa 30. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz dokładny adres zamieszkania wraz z kodem
pocztowym oraz powód reklamacji.
§3. Rozpatrywanie prawidłowo przesłanych reklamacji trwa 14 dni od dnia otrzymania
reklamacji, włączając w to zawiadomienie uczestnika o wyniku reklamacji (decyduje data
stempla pocztowego).
5
§4. Od decyzji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji przysługuje Uczestnikom prawo
odwołania się do sądu powszechnego.
6. Postanowienia końcowe
§1. Niniejszy regulamin jest dostępny w okresie trwania konkursu wszystkim jego
potencjalnym uczestnikom we wszystkich Drogeriach Polskich biorących udział w promocji
zgodnie z załącznikiem nr 1 w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.mediasmobile.pl.
§2. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa.
§3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie
w dowolnym czasie z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez
Uczestników Akcji. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin
opublikowania
nowej
wersji
Regulaminu,
na
www.mediasmobile.pl.
Użytkownik
bezwarunkowo akceptuje taką formę wprowadzenia zmian w Regulaminie.
§4. Medias Mobile ponosi odpowiedzialność za poinformowanie zwycięzców o wygranej,
wydanie nagród, ponosi odpowiedzialność za organizację i przebieg konkursu oraz
ewentualne reklamacje.
§5. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawuje 3-osobowa Komisja
konkursowa.
§6. Fundatorem nagród w konkursie jest L’Oreal Polska Sp. z o.o.
6
Załącznik nr 1.
Lista Drogerii Polskich biorących udział w promocji organizowanej przez firmę MediaS
Mobile:
LP
Nazwa Drogerii
Miasto
Ulica nr
NIP
1
3w1 Hurt Detal
Zawiercie
ul. Westerplatte 19
649-150-09-49
549-150-09-49
2
3w1 Hurt Detal
Zawiercie
ul. Broniewskiego, paw.
83/84
3
Adir Irena Koper
Jawiszowice
os. Paderewskiego 22
551-176-91-58
4
Adir Irena Koper
Kęty
os. 700-Lecia
551-176-91-58
5
Adir Irena Koper
Kęty
ul. Krakowska 2A
551-176-91-59
6
Adir S.C.
Wadowice
pl. Kościuszki 19A
551-242-45-91
7
Adrianna Gwara
Góra Kalwaria
ul. Dominikańska 2/4
123-050-97-59
8
Alabaster Sklep Kosmetyczny
Siedlce
ul. Świętojańska 9
821-101-06-72
9
Alabaster Sklep Kosmetyczny
Siedlce
ul. Floriańska 20
821-101-06-72
10
Amfora
Tychy
ul. Kościuszki 36
646-109-63-95
11
Amfora
Tychy
ul. Żwakowska 13c
646-109-63-95
12
Anka
Głuchołazy
ul. Kościuszki 37
755-127-34-30
13
Anna Roguska Sprzedaż
Art.Chemicznych i Kosmetycznych
Warszawa
ul. Podchorążych 18
521-219-59-10
14
Astor
Opole
ul. Krakowska 41
754-100-34-85
753-104-56-25
15
Astor
Opole
Galeria Opolanin, pl.
Teatralny 13
16
Astor
Opole
ul. Niemodlińska 23
754-100-34-85
17
Astor
Opole
ul. Wrocławska 154
754-100-34-85
18
Astor
Opole
ul. Ozimska 22
754-100-34-85
19
Astor
Opole
ul. Szarych Szeregów 23
754-100-34-85
20
Astor
Strzelce Opolskie
Rynek 10-13
754-100-34-85
Zawada
C.H. Turawa, ul. Dębowa
1
754-100-34-85
21
Astor
22
Binet
Warszawa
ul. Książkowa 9D lok. 10
527-141-61-98
23
Cedar
Ruda Śląska
ul. Niedurnego 38
641-10-04-333
24
Centrum Handlowe Panorama
Ciechanów
Powstańców Wlp 2A
566-00-10-89
25
Centrum Handlowe Panorama
Ciechanów
Powstańców Wlp 8
566-00-10-89
26
Centrum Handlowe Panorama
Ciechanów
Powstańców Wlp 2A
566-00-10-89
27
Czyścioszek Malwina Świetlik
Zalesie Górne
Pionierów 4
123-101-90-23
28
D.H. Sezam
Częstochowa
ul. Jagiellońska 3/9
573-010-49-96
29
Dalia
CzechowiceDziedzice
ul. Kolejowa 13
5470000129
30
Dalia
Bielsko-Biała
ul. Olimpijska 35
5470000129
31
Dalia
CzechowiceDziedzice
pl.Targowy 1ab
5470000129
32
Damiani
Rybnik
Rynek 6
642-101-27-42
33
Doro
Oświęcim
pl. Pokoju 5
549-000-39-70
34
Drogeria "Amfora"
Piekary Śląskie
ul. Bytomska 167
645-000-08-88
7
35
Drogeria "Euforia"
Bochnia
pl. św. Kingi 3
868-100-18-54
36
Drogeria "Justynka"
Skoczów
ul. Garbarska 1
548-101-36-50
37
Drogeria "La Rouge" Dorota
Wojtczak
Mszczonów
ul. Warszawska 13B
797-185-03-54
945-126-55-50
688-114-91-06
38
Drogeria "Na Deptaku"
Kraków
ul. Rusznikarska Deptak
6i 8
39
Drogeria "Naomi"
Janów Lubelski
ul. Zamoyskiego 28
40
Drogeria "Naomi"
Brzozów
ul. Mickiewicza 19
688-114-91-06
41
Drogeria "Naomi"
Kolbuszowa
Pl. Wolnośći 12
688-114-91-06
42
Drogeria "Naomi"
Krosno
ul. Sienkiewicza 13
688-114-91-06
43
Drogeria "Naomi"
Lesko
ul. Rynek 5
688-114-91-06
44
Drogeria "Naomi"
Lesko
ul. Rynek 17
688-114-91-06
45
Drogeria "Naomi"
Ustrzyki Dolne
ul. 29 listopada 1
688-114-91-06
46
Drogeria "Strefa Urody"
Dobczyce
Rynek 2
679-27-62-331
47
Drogeria "Strefa Urody"
Limanowa
Rynek 15
679-27-62-331
48
Drogeria "Strefa Urody"
Nowy Sącz
ul Jagiellońska 11
679-27-62-331
49
Drogeria "Strefa Urody"
Olkusz
pl. Konstytucji 3 Maja
679-27-62-331
50
Drogeria "Strefa Urody"
Rabka
ul. Chopina 16
679-27-62-331
51
Drogeria Agnieszka Bujna
Siewierz
Rynek 6
649-204-33-42
52
Drogeria Amellie
Zawiercie
ul. Piłsudskiego 12
649-150-09-49
53
Drogeria Barbara JankowskaStrupowska
Żarki
Stary Rynek 6
577-020-00-16
54
Drogeria Dla Urody
Alwernia
MK Market, I Piętro
686-116-81-01
55
Drogeria Eden
Kędzierzyn-Koźle
ul. Wojska Polskiego 10
749-122-31-37
56
Drogeria Ernst
Zdzieszowice
ul. Chrobrego 6
749-15-69-290
57
Drogeria Ernst
Zdzieszowice
ul. Akacjowa 2
749-15-69-290
58
Drogeria Ernst
Zdzieszowice
pl. 1 Maja 16
749-15-69-290
59
Drogeria Firlit
Olkusz
ul. Kazimierza Wlk. 24
679-10-07-319
60
Drogeria Katon
Gliwice
Wyszyńskiego 14a
631-001-46-72
61
Drogeria Katon
Gliwice
ul. Czajki 20A
631-001-46-72
62
Drogeria Kremowa
Ząbki
ul. Powstańców 29B
525-211-70-98
63
Drogeria Magnolia
Białobrzegi
ul. Rzemieślnicza 37
797-19-115-58
64
Drogeria Maxima
Krapkowice
Rynek 12
1990020857
65
Drogeria Maxima
Krapkowice
ul. Damrota 4
1990020857
66
Drogeria Maxima
Krapkowice
os. XXX-lecia
1990020857
67
Drogeria Maxima
Krapkowice
ul. Opolska 25
1990020857
68
Drogeria Notu
Konopiska
ul. Częstochowska 9/7
577-100-07-04
69
Drogeria Notu
Poraj
ul. Górnicza 5/10
577-100-07-04
70
Drogeria Notu
Poraj
ul. Armii Krajowej 16/7
577-100-07-04
71
Drogeria Notu
Romanów
Pawilon 8S
577-100-07-04
72
Drogeria Róża
Wadowice
ul. Westerplatte
551-208-92-01
73
Drogeria Stokrotka
Warszawa
Al. KEN 36 lok. 115
657-215-97-91
74
Drogeria Zacisze
Płońsk
Ul.Janka Krasickiego 4
567-103-89-89
75
Drogerie Polskie
Jastrzębie-Zdrój
GALERIA MOYA
ul. Harcerska 1a
633-213-51-18
76
Duet
Kalety
ul. Prusa 7
575-162-05-79
77
Duet
Kalety
ul. 1 Maja 19
575-162-05-79
8
78
F.P.H. Gardynik
Nowy Dwór
29 Listopada
531-100-03-70
79
FH DRAGON
Dąbrowa Górnicza
ul. Wybickiego 12
629-140-90-49
80
FH Wojciech Curyło Sklep Nr 1
Proszowice
ul. Mieszkowskiego 7
682-122-42-64
81
FHU Halina Penar
Sanok
ul.Witosa 9
687-100-35-36
82
FHU MIKA Katarzyna Bieniek
Płock
ul. Dworcowa 16
774-002-79-10
83
FIRMA Handlowa Radziejów
Radziejów
Jana Pawła II 10
889-109-78-72
84
Firma Handlowa Jarosław
Drozdowski
Lipno
Traugutta 1
893-000-50-59
85
Firma Handlowa Jarosław
Drozdowski
Lipno
3 Maja 8
893-000-50-59
86
Firma Handlowa Jarosław
Drozdowski
Lipno
Sierakowskiego b/n
893-000-50-59
87
Firma Handlowa Jarosław
Drozdowski
Lipno
Włocławska 56
893-000-50-59
88
Firma Handlowo-Produkcyjna Piotr
Ciuła
Libiąż
ul. 1 Maja 5
628-000-28-64
89
Fred
Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 61
754-040-30-18
522-264-25-00
90
Fresh
Warszawa
ul. Warszawska 58 c
lok.12
91
Galeria Skarbek II Piętro
Katowice
ul. Mickiewicza 4
634-013-45-18
92
Glamour
Olesno
Rynek 10
576-144-31-79
93
Grymas
Chorzów
ul. Hajducka 11
627-108-73-29
94
Handel Art.Przemyslowymi
Agnieszka Kobylinska
Warszawa
Niekłańska 33 paw 16
113-020-26-13
95
Hurt Detal
Leszczyny
ul. Broniewskiego 8
642-204-87-59
96
IMPERIAL
Jabłonna
ul. Zegrzyńska 8
536-100-72-04
97
Jaksik - Sklep Wielobranżowy
Koszęcin
ul. Powstańców 14
575-000-10-35
649-010-61-14
98
Januszewska
Zabrze
ul. Janika, kiosk przy nr
15
99
Januszewska
Ruda Śląska
ul. Szyb Powietrzny 1
649-010-61-14
100
Januszewska Atus
Ruda Śląska
ul. Joanny 14
648-22-69-027
101
Jurex
Stalowa Wola
ul. Staszica 9
865-000-04-05
102
K&M Delikatesy
Warszawa-Wesoła
ul. Wspolna 23
952-000-25-30
103
K&M Delikatesy
Warszawa-Wesoła
Trakt Brzeski 62
952-000-25-30
104
Kamel
Płońsk
ul. Płocka 16
567-100-16-67
105
Kamilla
Racibórz
ul. Solna 4
639-100-17-21
106
Kartal
Skawina
ul. Estery 9
679-000-13-26
107
Kingpol
Wręczyca Wlk.
ul. Sienkiewicza 5
574-001-17-47
108
Klaudia
Siedlce
ul. Katedralna 6
821-146-98-15
109
Kleopatra
Pisz
Pl. Daszyńskiego 2/20
849-10-14-316
551-208-92-01
110
Kopex 2
Wadowice
ul. Marcina Wadowity
11
111
Kopex 2
Zator
ul. Wadowicka
551-208-92-01
112
Kopex 2
Wadowice
ul. Mickiewicza 24
551-208-92-01
113
Kopex 2
Sucha Beskidzka
Rynek 18
551-208-92-01
114
Kopex 2-3 (Albert)
Wadowice
ul. Putka 2
551-208-92-01
115
Kozak
Pcim
Pcim 720
681-126-50-37
116
Krist
Dąbrowa
Tarnowska
ul. Berka Joselewicza 1
871-14-65-677
117
Krzychpol
Zakliczyn
Rynek 17
869-100-31-74
9
118
Landek
Gorzyczki
ul. Raciborska 17
647-241-62-60
119
LUXUSS
Piaseczno
ul. Gen J.
Grochowskiego 3 lok 60
123-120-09-23
120
Mami
Dobrodzień
ul. Oleska 2
634-146-83-80
121
Mar-Kos
Płock
ul. Kolejowa 41
774-145-06-74
122
Mar-Kos
Płock
ul. Gierzyńskiego 17
774-145-06-74
123
Mar-Kos
Płock
ul. Gradowskiego 14 A
774-145-06-74
124
Marschall Drogeria "Ala"
Ruda ŚląskaHalemba
ul. 1 Maja 47
635-134-83-64
125
Marx
Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 115
552-13-26-830
126
Millor
Cieszyn
Rynek 3
548-100-77-38
127
Nikola
Żabno
Pl. Grunwaldzki 15
993-011-28-50
128
Olech
Łazy
ul. Narutowicza 7
649-001-38-68
129
Olech
Łazy
ul. Spółdzielcza 5
649-001-38-68
130
Oleńka
Kochanowice
ul. Lubliniecka 2
575-170-84-46
131
Oleńka
Lubliniec
ul. Opolska 2f
575-170-84-46
132
Paula
Słomniki
ul. Proszowska 7
682-101-58-27
133
Perfumeria Jasmina
Jastrzębie-Zdrój
ul. Mazowiecka 1
651-138-46-54
134
Perfumeria Millor
Cieszyn
ul. Głęboka 20
548-100-77-38
135
Perfumeria Millor
Bytom
Centrum Handlowe M1
548-100-77-38
136
Perfumeria Millor
Czeladź
Centrum Handlowe M1
548-109-32-70
137
Perfumeria Millor
Zabrze
Centrum Handlowe M1
648-23-24-507
138
Perfumeria S.C.M.S. Poseł
Skała
Rynek 10
677-20-34-427
139
PH IZA Biala Podlaska Zbigniew
Makarski
Biała Podlaska
Terebelska 49/4
537-000-59-20
140
PH IZA Biala Podlaska Zbigniew
Makarski
Biała Podlaska
Terebelska 60 B
537-000-59-20
141
PH Olczak
Tarczyn
ul. Komornicka 8
797-183-70-23
142
Piotr Gralewski
PH OLMAT Promocja
Gąbin
ul. Stary Rynek 5
971-021-17-97
143
Posieszyński Grzegorz Auto As
Handel
Gostynin
ul. Wojska Polskiego 19
A
775-100-29-48
144
Profesja
Krynica Zdrój
ul. Piłsudskiego 23
734-273-38-15
145
Sara Cosmetics
Radzymin
ul. Jana Pawła II
124-085-43-82
146
Sase
Bytom
ul. Orzegowska 38
626-10-15-908
147
Sase
Piekary Śląskie
ul. ks. J. Krupy 15
653-000-31-85
148
Sezam
Zabrze
ul. Bytomska 28
648-000-88-54
149
Sezam
Zabrze
ul. Olchowa 4f
648-000-88-54
150
Sklep "Agata"
Łaziska Górne
pl. Ratuszowy 5b
635-10-01-471
151
Sklep "Centrum"
Zawiercie
ul. gen. Sikorskiego 22
649-000-05-70
152
Sklep Chemiczno Przemysłowy Jan
Smoleński
Przasnysz
ul. Ciechanowska 2
761-000-12-37
153
Sklep Chemiczny Wydmuch
Krzepice
ul. Krakowska 9
574-128-57-25
154
Sklep Chemiczny Wydmuch
Krzepice
ul. Krakowska 2
574-128-57-25
155
Sklep Ela Chemia i kosmetyki
Warszawa
ul. Rosoła rog Teligi
951-170-87-91
156
Sklep Maryla Chemia Kosmetyki
Warszawa
ul. Belgradzka 46
951-101-37-70
157
Sklep Wielobranzowy SEKRET
Elzbieta Sochacka
Żychlin
Narutowicza 7
774-179-09-09
10
158
Społem Oława Drogeria Premium
Oława
Kwadraciak, I piętro, ul.
Chrobrego 23A
912-185-07-71
159
S-Trade
Głuchołazy
pl. Basztowy 9
8862417860
160
S-Trade
Niemodlin
Rynek 46
8862417860
161
S-Trade
Boguszów Górce
Rynek, ul. Buczka 40
8862417860
162
Szok
Andrychów
pl. Mickiewicza 4
5512142958
163
Szuła Drogerie KNC
Rydułtowy
Ofiar Terroru 1
647-051-64-60
164
Szuła Drogerie KNC
Wodzisław Ślaski
Rynek 2
647-051-64-60
165
Szwacińska Hanna
Nasielsk
Młynarska 15
568-100-50-23
166
Tomi
Bytom
ul. Mochnackiego 53A
626-284-44-81
167
Tonio
Płock
ul. Wyszygrodzka 127
774-205-40-87
168
Tonio
Płock
ul. Nowy Rynek 3
774-205-40-87
169
Tonio
Płock
ul. Przemysłowa 1
774-205-40-87
170
U Renaty
Rajcza
ul. Górska 15
553-001-62-24
171
U Renaty
Rajcza
Rynek 6
553-001-62-24
172
Urszula Buks Art. Przemyslowe
Wyszogród
ul. Rebowska 43
774-107-14-74
173
Vega
Mikołów
Rynek 15
677-21-22-781
174
Visage 1
Żory
ul. Wodzisławska 14
633-213-51-18
175
Visage 2
Chrzanów
ul. Krakowska 21
633-213-51-18
176
Visage 4
Myszków
ul. Kościuszki 24
633-213-51-18
177
Visage 5
Knurów
ul. Kazimierza Wlk. 20a
633-213-51-18
178
Visage 6
Wisła
ul. 1 Maja 57
633-213-51-18
683-185-12-35
179
Wymagająca
Kraków
os. Złota Jesień 13 B
180
Drogerie Polskie
Jastrzębie-Zdrój
ul. Broniewskiego 1F
11
Załącznik nr 2.
Tabela asortymentowa Garnier z kodami biorącymi udział w promocji.
Nazwa
ACTIVE DRY ROLL
DEO ROLL-ON ACTIVE DRY FRESH 50 ml
DEO ROLL-ON ACTIVE DRY INVISI 50 ml
DEO ROLL-ON ACTIVE DRY SPORT 50 ml
SPRAY
DEO SPRAY ACTIVE DRY FRESH 150 ml
DEO SPRAY ACTIVE DRY INVISI 150 ml
DEO SPRAY ACTIVE DRY SPORT 150 ml
INKISI ROLL
GAR.DEO INVISI CALM ROLLON 50 ml
GAR.DEO INVISI COOL ROLLON 50 ml
GAR.DEO INVISI MAX PROT.ROLLON50 ml
SPRAY
GAR.DEO INVISI CALM SPRAY 150 ml
GAR.DEO INVISI COOL SPRAY 150 ml
GAR.DEO INVISI MAX PROT.SPRAY150 ml
MEN ROLL
DEO MEN EXTREME ICE ROLL-ON 50 ml
DEO MEN NEUTRALIZER ROLL-ON 50ml
DEO MEN ROLL-ON COOL 50 ml
DEO MEN ROLL-ON ENERGY 50 ml
DEO MEN ROLL-ON EXTREM 50 ml
DEO MEN ROLL-ON INVISIBLE 50 ml
DEO MEN ROLL-ON SENSITIVE 50 ml
SPRAY
DEO MEN EXTREME ICE SPRAY 150 ml
DEO MEN NEUTRALIZER SPRAY 150ml
DEO MEN SPRAY COOL 150ml
DEO MEN SPRAY ENERGY 150 ml
DEO MEN SPRAY EXTREM 150ml
DEO MEN SPRAY INVISIBLE 150ml
DEO MEN SPRAY SENSITIVE 150ml
STICK
DEO MEN EXTREME ICE STICK 40 ml
DEO MEN STICK ENERGY 40 ml
DEO MEN STICK EXTREM 40ml
MIN ROLL
DEO MIN. CLEAN SENSAT. ROLL-ON 50ml
DEO MIN. INTENSIVE72h.ROLL-ON 50 ml
GARNIER DEO ROLLON ACTION CONTROL
GARNIER DEO ROLLON BEAUTY CARE
GARNIER DEO ROLLON EXTRA CARE
GARNIER DEO ROLLON EXTRA FRESH
GARNIER DEO ROLLON INVISI CLEAR
GARNIER DEO ROLLON SENSITIVE
EAN
3600540898135
3600540898166
3600540898142
3600540902207
3600540902245
3600540902221
3600541032866
3600541032859
3600541032873
3600541033436
3600541033429
3600541033443
3600541094505
3600541151345
3600540893024
3600540893031
3600540893017
3600540893048
3600540893055
3600541094109
3600541151468
3600540889737
3600540889744
3600540889720
3600540889751
3600540889768
3600541094307
3600540887832
3600540887757
3600541162273
3600541183735
3600540801944
3600540801951
3600540801906
3600540801920
3600540801937
3600540801913
12
SPRAY
DEO MIN. CLEAN SENSAT. SPRAY 150ml
DEO MIN. INTENSIVE72h. SPRAY 150 ml
GARNIER DEO SPRAY ACTION CONTROL
GARNIER DEO SPRAY BEAUTY CARE
GARNIER DEO SPRAY EXTRA CARE
GARNIER DEO SPRAY EXTRA FRESH
GARNIER DEO SPRAY INVISI CLEAR
GARNIER DEO SPRAY SENSITIVE
STICK
DEO MIN. INTENSIVE72h. STICK 40 ml
DEO MIN. INVISI COOL STICK 40 ml
GARNIER DEO STICK ACTION CONTROL
GARNIER DEO STICK EXTRA CARE
GARNIER DEO STICK INVISI CLEAR
3600541162631
3600541184961
3600540801548
3600540801555
3600540801500
3600540801524
3600540801531
3600540801517
3600541185128
3600541033122
3600540801777
3600540801746
3600540801760
BEAUTY BALM PERFECTOR C.JASNA 50 ml
BEAUTY BALM PERFECTOR ŚNIADA 50 ml
3600541182745
3600541182783
IPS EXTRA SUCHA MLECZKO 400 ml
IPS MLECZKO DO CIAŁA ALOES 400 ml
IPS MLECZKO DO CIAŁA KAKAO 400 ml
IPS MLECZKO DO CIAŁA MANGO 400 ml
IPS MLECZKO DO CIAŁA MIÓD 400 ml
IPS MLECZKO DO CIAŁA Z OLIWKĄ400 ml
IPS MLECZKO NAWILŻAJĄCE 24H 400 ml
IPS SORBET BRZOSKWINIA 400 ml
IPS SORBET WINOGRONO 400 ml
IPS UJĘDRN. MLECZKO BODY 400 ml
PS MLECZKO NAWILŻ 24H LIGHT 400 ml
3600540352316
3600541024298
3600541024335
3600541024304
3600541024311
3600541024328
3600540761248
3600541168749
3600541168732
3600540352194
3600540835680
FRU NUTRI-GŁADKI KREM 200 ml
FRUCTIS COLOR RESIST MASKA TUBA200
FRUCTIS COLOR RESIST ODŻ 200 ml
FRUCTIS COLOR RESIST SZP 250 ml
FRUCTIS CZYSTY BLASK ODŻ 200
FRUCTIS CZYSTY BLASK SZP 250
FRUCTIS FRESH SZP 250 ml
FRUCTIS MEGA OBJETOSC 48H ODŻ 200ml
FRUCTIS MEGA OBJETOSC 48H SZP 250ml
FRUCTIS N-ODBUDOWA ODŻ 200 ml
FRUCTIS N-ODBUDOWA SZP 2W1 250 ml
FRUCTIS N-ODBUDOWA SZP KREM 250 ml
FRUCTIS N-ODBUDOWA SZP TRANS.250 ml
FRUCTIS NUTRI-GŁADKI ODŻ 200 ml
FRUCTIS NUTRI-GŁADKI SZP 2/1 250
FRUCTIS NUTRI-GŁADKI SZP 250
FRUCTIS P/ŁUPIEŻ SZP 2/1 ZIEL 250
FRUCTIS P/ŁUPIEŻ SZP 2W1 250 ml
FRUCTIS P/ŁUPIEŻ SZP CITRUS 250
FRUCTIS P/ŁUPIEŻ SZP CLASSIC 250
3600541182554
3600540629913
3600010020691
3600010020684
3600541073616
3600541073135
3600010015130
3600541172258
3600541171343
3600540478450
3600540478412
3600540824608
3600540478375
3600540019943
3600540580436
3600540020147
3600010013310
3600541097612
3600540841261
3600541097605
13
FRUCTIS P/ŁUPIEŻ SZP MENTHOL 250
FRUCTIS P/ŁUPIEŻ SZP P/WYPAD 250
FRUCTIS VOL.RESTR. ODŻ200
FRUCTIS VOL.RESTR. SZP KREM 250
FRUCTIS VOL.RESTR. SZP TRANS 250
FRUCTIS WŁ.NORMALNE ODŻ 200 ml
FRUCTIS WŁ.NORMALNE SZP 2/1 250
FRUCTIS WŁ.NORMALNE SZP 250 ml
3600540580399
3600540847904
3600540813251
3600540813169
3600540822130
3600540580597
5907245000077
3600010010807
COLOR SENSATION 1,0 ONYX BLACK
COLOR SENSATION 110 Diamond U.Blond
COLOR SENSATION 111 Silver U.Blond
COLOR SENSATION 113 Beige U.Blond
COLOR SENSATION 2,0 Ebony Black
COLOR SENSATION 3,0 PRESTIG BROWN
COLOR SENSATION 3,16 AMETHYSTE
COLOR SENSATION 4,0 DEEP BROWN
COLOR SENSATION 4,15 ICY CHESTNUT
COLOR SENSATION 4,60 RED BROWN
COLOR SENSATION 5,0 Light Brown
COLOR SENSATION 5,62 Intense Garnet
COLOR SENSATION 6,0 Dark Blond
COLOR SENSATION 6,35 Chic Brown
COLOR SENSATION 6,46Red Amber Brown
COLOR SENSATION 6,60 Intense Ruby
COLOR SENSATION 7 Opal Blond
COLOR SENSATION 8 Light Blond
COLOR SENSATION 9,13 Cristal Blond
COLOR SENSATION E0
3600541136717
3600541136878
3600541136892
3600541136885
3600541136724
3600541136731
3600541136748
3600541136755
3600541136762
3600541136779
3600541136786
3600541136793
3600541136809
3600541136816
3600541136823
3600541136830
3600541136847
3600541136854
3600541136861
3600541143265
ESS. GSN 2-FAZOWY DEMAQ SENS 200 ml
ESS. GSN DEMAKIJAŻ OCZU 150 ml
ESS. GSN DEMAKIJAŻ OCZU SENS 150 ml
ESS. GSN MLECZKO DEMAQ CNM 200 ml
ESS. GSN MLECZKO DEMAQ CSW 200 ml
ESS. GSN MLECZKO DEMAQ SENS 200 ml
ESS. GSN PEELING 150 ml
ESS. GSN TONIK CNM 200 ml
ESS. GSN TONIK CSW 200 ml
ESS. GSN TONIK SENS 200 ml
ESS. GSN ŻEL POMPKA CNM 200 ml
ESS. GSN ŻEL POMPKA CSW 200 ml
ESSENTIALS HYDR. KREM CBS MIÓD
ESSENTIALS HYDR. KREM CN WINOGRONO
ESSENTIALS HYDR. KREM CNM ŁOPIAN
ESSENTIALS HYDR. KREM CSW RÓŻA
ESSENTIALS HYDR. KREM NOC JAŚMIN
3600541164550
3600010023708
3600541126305
3600540006158
3600010018162
3600541126190
3600540592484
3600540076526
3600010018179
3600541126220
3600540592569
3600540622174
3600540125323
3600541185906
3600010018339
3600010018346
3600010018254
ME HE X-TREME TURBO BOOSTER 50 ml
ME HE X-TREME SUMMER SHOT 50 ml
3600521526132
3600522181910
14
ME HYDRA 24H KREM SK. NOR. 75 ml
ME HYDRA 24H KREM SK. WR. 75 ml
3600522233350
3600522233558
15
Download

REGULAMIN KONKURSU „To będzie dobry dzień z Garnierem” 1