Regulamin konkursu „Mistrzostwo na drodze z Ghostcar” (dalej zwany „Regulaminem”)
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Organizatorami konkursu jest:
Legia Warszawa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3, 00-449 Warszawa, wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000097402
oraz
FORM 4 Damian Tomaszkiewicz z siedzibą w Łazach przy ul. Przyszłości 7/16, 05-552 Łazy ,
nr NIP 829 158 80 99
zwani dalej łacznie „Organizatorami”
2. Konkurs polega na wyłonieniu 1 (jednej) osoby biorącej udział w konkursie (zwana dalej „Uczestnikiem”),
która opracuje najlepszy projekt oklejenia samochodu osobowego/elementu nadwozia samochodu osobowego
w motywy związane z Legią Warszawa(zwany dalej „Projektem”) (zwany dalej „Konkursem”).
3. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, które w okresie od 6 czerwca 2014 r. do 13
czerwca 2014 r. prześlą, zgodnie z § 2 Regulaminu, swój projekt oklejenia samochodu osobowego/elementu
nadwozia samochodu osobowego w motywy związane z Legią Warszawa na adres [email protected]
4. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Konkursie wyłącznie za zgodą ich przedstawicieli ustawowych. W
przypadku osób niepełnoletnich, warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie wraz z pracą konkursową na
adres wskazany w ust. 3 oraz § 2 ust. 2 Regulaminu, kopii popisanego przez przedstawiciela ustawowego
oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie uczestnika będącego osobą niepełnoletnią, zgodnie ze
wzorem załączonym do niniejszego Regulaminu.
5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele, współpracownicy i członkowie organów
Organizatorów. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz Organizatorów, który ich
zatrudnia bez względu na podstawę prawną (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna).
6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być także członkowie rodzin osób wymienionych w ust. 5 powyżej. Przez
członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz wstępnych, zstępnych i
rodzeństwo małżonków.
7. Organizatorzy ponoszą odpowiedzialność solidarną z tytułu zorganizowania i przeprowadzenia niniejszego
Konkursu.
§2
ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs prowadzony jest w terminie od 6 czerwca 2014 r. do 13 czerwca 2014 r. Powyższy okres nie
obejmuje okresu trwania ewentualnych postępowań reklamacyjnych.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez uczestnika konkursu drogą elektroniczną
(mailem) na adres: [email protected], w terminie wskazanym w ust. 1, pracy konkursowej zawierającej
stworzony i wymyślony przez uczestnika Konkursu Projekt. Projekt powinien nawiązywać tematycznie do Legii
Warszawa. Praca konkursowa powinna być przesłana w dowolnym formacie graficznym.
3. Projekt może zawierać wszelkie znaki towarowe zastrzeżone przez Legię Warszawa w urzędzie Patentowym
Rzeczpospolitej Polskiej, chronione prawnie ustawą Prawo własności przemysłowej, w szczególności herb (logo)
Legii Warszawa oraz nazwę „Legia Warszawa”
4. Zwycięski projekt zostanie dostosowany do wymiarów rzeczywistych samochodu przez grafika firmy
Ghostcar.
5. W treści wiadomości przesłanej na podany powyżej adres, o temacie „Konkurs Ghostcar” należy podać imię i
nazwisko, wiek, adres, kontakt telefoniczny oraz adres poczty elektronicznej.
6. Przesłanie Projektu na adres podany w pkt 2 powyżej jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego
regulaminu Konkursu.
7. Przesłanie Projektu przez uczestnika Konkursu zgodnie z ust. 2 powyżej jest równoznaczne z wyrażeniem
przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie Projektu, który został przesłany w ramach Konkursu.
8. Zgłoszenie Projektu do udziału w Konkursie przez uczestnika może nastąpić wyłącznie indywidualnie przez
uczestnika (lub jego przedstawiciela ustawowego), przy czym uczestnik może nadesłać i zgłosić do Konkursu
jeden Projektu.
9. Projekty przesłane niezgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu lub po terminie wskazanym w ust. 1
powyżej nie będą przyjmowane i nie biorą udziału w Konkursie.
§3
PRAWA DO PROJEKTU
1. Przesyłając Projekt do Konkursu uczestnik oświadcza, że:
a. Projekt stanowi przejaw jego indywidualnej i oryginalnej twórczości oraz, że przysługują mu wszelkie prawa
do Projektu i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone. Uczestnik gwarantuje, iż w czasie trwania
Konkursu prawa te nie zostaną zbyte ani obciążone na rzecz osób trzecich;
b. korzystanie ze Projektu zgodnie z Regulaminem nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw, dóbr, prawa,
dobrych obyczajów ani tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania.
2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich dotyczące Projektu
zgłoszonego do Konkursu, wynikające z tytułu naruszenia ich praw autorskich, osobistych lub
majątkowych.
3. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek naruszeń lub roszczeń przez osoby trzecie, co do praw
przysługujących do przesłanego przez uczestnika w ramach Konkursu Projektu, Organizator zastrzega sobie
prawo do wykluczenia tego Projektu z Konkursu.
4. Uczestnik z chwilą przesłania Projektu do Organizatorów, zgodnie z § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu, w celu
zgłoszenia go do Konkursu - udziela Organizatorom niewyłącznej licencji na korzystanie z projektu w ramach
stron internetowych, portali, serwisów, jak również publikacji wydawanych drukiem przez Organizatorów i inne
osoby, w tym utrwalania, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechniania za pomocą mediów strumieniowych i
w celu pobrania oraz zezwalania na to osobom trzecim w tym innym uczestnikom, niezależnie od ich liczby,
niezależnie od formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu, także w celach promocyjnych i reklamowych.
Licencja obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji).
5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że licencja, zezwolenia i zgody, o których mowa powyżej
wydane są bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i ilościowego oraz bez wynagrodzenia dla Uczestnika i
innych podmiotów uprawnionych do Projektu, w zamian za możliwość uczestniczenia w Konkursie.
6. Uczestnik niniejszym oświadcza, iż Projekt został wykonany wyłącznie na potrzeby Konkursu i zobowiązuje
się do nieudostępniania Projektu jakimkolwiek osobom trzecim, niepublikowania Projektu lub nie wyrażenia
zgody na jego publikację za pośrednictwem jakichkolwiek środków komunikacji lub w internecie, w
szczególności na portalach społecznościowych, w tym „facebook”, „instagram” i „twitter”.
7. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatorów do wykonywania praw zależnych do stworzonego przez
niego i zgłoszonego do Konkursu Projektu oraz do dysponowania nim. Organizatorzy lub wskazana przez nich
osoba jest uprawniona do dokonywania opracowań Projektu i do korzystania i rozporządzania tymi
opracowaniami w pełnym zakresie opisanym w Regulaminie.
§4
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU. NAGRODY
1. Spośród nadesłanych przez uczestników prac komisja konkursowa wybierze najlepszy jej zdaniem Projekt.
2. Autor wybranego Projektu otrzyma nagrodę w postaci możliwości oklejenia samochodu w swój Projekt
(zwane dalej „Nagrodą”) na koszt firmy Ghostcar. Wskazany samochód musi stanowić własność zwycięzcy lub
Uczestnik musi posiadać pisemną zgodę właściciela samochodu na oklejenie go w zwycięski Projekt.
3. O składzie komisji konkursowej, o której mowa w Regulaminie decydują Organizatorzy.
4. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony na stronie legia.com najpóźniej do dnia 16 czerwca 2014 r.
5. Nagroda zostanie wydana poprzez zgłoszenie się zwycięzcy wraz z samochodem do warsztatu firmy Ghostcar
w umówionym z firmą Ghostcar terminie i oklejenie tego samochodu bez zbędnej zwłoki zgodnie z ust. 2
powyżej.
6. Warunkiem koniecznym do umożliwienia realizacji Uczestnikowi, który zajął pierwsze miejsce w Konkursie,
Nagrody w przypadku zwycięskiego Uczestnika będącego osoba niepełnoletnią jest:
przekazanie Organizatorom, przed odbiorem nagrody, w dwóch oryginalnych egzemplarzach, pisemnej zgody
jego przedstawicieli ustawowych, o której mowa w § 1 ust 4 Regulaminu.§ 5
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu winny być zgłaszane wyłącznie i pod
rygorem nieważności w formie pisemnej i przesłane listem poleconym na adres Legii Warszawa S.A. wskazany
w § 1 pkt. 1 Regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zaistnienia podstawy reklamacji.
2. Reklamacja, aby była ważna, powinna również zawierać: imię, nazwisko uczestnika, adres korespondencyjny
oraz e-mail, jak również wskazywać powód/powody reklamacji oraz ich dokładny opis.
3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji
Organizatorzy zwrócą się do uczestnika/uprawnionego składającego reklamację o ich uzupełnienie we
wskazanym zakresie.
4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 30 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie
wysłana, według wyboru Organizatorów w formie pisemnej na adres korespondencyjny lub pocztą
elektroniczną na adres e-mail podany w ramach reklamacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
Organizatorzy mogą wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres
korespondencyjny lub adres e-mail.
5. Spory odnoszące się i wynikające ze sposobu przeprowadzenia Konkursu będą rozpatrywane przez właściwy
sąd powszechny.
§6
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatorów Konkursu (Legia Warszawa SA z
siedzibą w Warszawie 00-449, ul. Łazienkowska 3 oraz FORM 4 Damian Tomaszkiewicz z siedzibą w Łazach przy
ul. Przyszłości 7/16, 05-552 Łazy ) wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to
jest w celu identyfikacji uczestnika Konkursu i wydania nagrody zwycięzcy.
2. Uczestnik Konkursu zgadza się na publiczne ujawnienie jego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania w
przypadku zwycięstwa w Konkursie. Wymienione dane mogą być podane na stronie www.legia.com wyłącznie
w zakresie udziału w niniejszym Konkursie. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, ale ich niepodanie przez
uczestnika uniemożliwia udział w Konkursie.
3. Organizatorzy będą przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w
szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4. Organizatorzy nie będą przekazywać danych osobowych innym podmiotom.
5. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma
prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.
6. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do klubu Legia
Warszawa SA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa. y
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia Organizatorów do podjęcia
decyzji o utracie przez tego uczestnika prawa do nagrody. W takim przypadku Komisja jest uprawniona do
wyboru nowego zwycięzcy na zasadach wskazanych w Regulaminie.
2. Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać w siedzibie
Legii Warszawa S.A. (ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa) oraz na www.legia.com.
3. Zmiany niniejszego Regulaminu Organizatorzy będą ogłaszał na oficjalnej stronie internetowej
www.legia.com. W innym przypadku zostaną uznane za nieważne. Zmiany Regulaminu następują z
poszanowaniem praw nabytych uczestników.
4. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
5. Postanowienia niniejszego Regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem.
Download

Regulamin konkursu „Mistrzostwo na drodze z Ghostcar” (dalej