Tezy do programu wyborczego dla Włocławka
"Włocławek moim miejscem"
Ocena dotychczasowej jakości zarządzania miastem w liczbach
W dzisiejszych czasach miasta mają być napędem gospodarczym dla regionu,
generatorem innowacji, inkubatorem zmian społecznych i centrum życia kulturalnego. Czy
taką rolę pełni Włocławek? Żeby odpowiedzieć na tak zadane pytanie i w sposób
odpowiedzialny skonstruować program dla miasta, trzeba przeprowadzić diagnozę stanu
gospodarczego miasta.
Przyjrzyjmy się faktom
1. Poziom bezrobocia we Włocławku
20,6% - poziom bezrobocia w styczniu 2014 r.
Jest to najwyższe bezrobocie w województwie kujawsko-pomorskim spośród byłych
miast wojewódzkich naszego regionu (bezrobocie w Toruniu w analogicznym okresie
wynosiło 10.8%, zaś w Bydgoszczy 9,1%). W raporcie Adzuna.pl z badania rynku pracy
wskazano na to, że we Włocławku o jedno stanowisko pracy stara się 56 chętnych!!! . W
niechlubnym rankingu miast w Polsce, gdzie najtrudniej znaleźć pracę jesteśmy na
pierwszym miejscu!
2. Poziom zamożności mieszkańców
Wysokość dochodów osiągana przez mieszkańców obrazuje wskaźnik tzw. P
(dochody podatkowe powiatu na jednego mieszkańca). Zgodnie z informacjami ministerstwa
finansów wskaźnik ten wynosi dla Włocławka: 186 zł i jest zdecydowanie najniższy w
porównaniu w innymi miastami naszego regionu (Bydgoszcz 211 zł , Toruń, 216 zł).
3. Liczba mieszkańców Włocławka
W 1995 roku Włocławek liczył prawie 124 tys. mieszkańców. Obecnie - według
danych Głównego Urzędu Statystycznego - jest nas nieco ponad 111 tys. Jeśli tendencja się
nie zmieni to według prognoz GUS, za około 20 lat będzie we Włocławku żyło tylko 93 tys.
osób.
4. Podatki i opłaty lokalne
Prezydent wspólnie z radą miasta posiadają silne władztwo w zakresie ustalania
podatków lokalnych, spośród, których najistotniejszą rolę pełni podatek od nieruchomości.
Czy z uwagi na trudną sytuację gospodarczą mieszkańców mamy niższe podatki od miast
naszego regionu? Niestety, przeciętny mieszkaniec Włocławka, a także przedsiębiorca
prowadzący działalność gospodarczą w naszym mieście zapłaci wyższy podatek od
nieruchomości!!!, niż mieszkaniec Torunia posiadający taki sam grunt, czy budynek.
Stawki w podatku od nieruchomości na rok 2014
Rodzaj przedmiotu
opodatkowania
Włocławek
Toruń
Podatek za m2 gruntu dla 0,78 zł
przedsiębiorców
0,77 zł
Podatek za m2 budynku 0,63 zł
mieszkalnego
0,59 zł
5. Opłata śmieciowa
Obecna konstrukcja opłaty śmieciowej we Włocławku jest bardzo wątpliwa z punktu
widzenia racjonalności wysokości stawek za gospodarowanie odpadami oraz sposobu
naliczania opłaty. Poniższy przykład obrazuje, że w innych miastach problem ten rozwiązano
w sposób mniej dokuczliwy dla portfela mieszkańców.
Rodzaj przedmiotu
opodatkowania
Włocławek
Toruń
Odpady niesegregowane w
gospodarstwie domowym
jednoosobowym w
zabudowie wielorodzinnej
18 zł
14 zł
Odpady niesegregowane w
gospodarstwie domowym
wieloosobowym w
zabudowie wielorodzinnej
35zł dla dwóch osób
50 zł dla trzech osób
64 zł dla czterech i więcej
osób
27zł dla dwóch osób
38 zł dla trzech osób
48 zł dla czterech i więcej
osób
Odpady segregowane w
gospodarstwie domowym
jednoosobowy w zabudowie
wielorodzinnej
12 zł
11 zł
Odpady segregowane w
gospodarstwie domowym
jednoosobowy w zabudowie
wielorodzinnej
23zł dla dwóch osób
33 zł dla trzech osób
42 zł dla czterech i więcej
osób
21zł dla dwóch osób
30 zł dla trzech osób
38 zł dla czterech i więcej
osób
f. Wykorzystanie funduszy z Unii Europejskiej
Samorządy w Polsce są największy beneficjentem środków europejskich. W sumie
otrzymały ich więcej niż przedsiębiorcy i administracja rządowa. Środki europejskie mogą
wspomóc inwestycje infrastrukturalne i społeczne miast ale żeby tak się stało potrzeba wiedzy
i zaangażowania władz miasta. Niestety Włocławek w wyścigu o środki europejskie nie
wypada najlepiej. Według danych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ilość środków
finansowych pozyskanych ze środków UE przez podmioty z Włocławka jest poniżej średniej.
Miasto
Dotacja UE na jednego mieszkańca w zł
Średnia w Polsce
8185
Toruń
9 910
Włocławek
4 216
7. Zadłużenie miasta
Zadłużenie samorządów od 1 stycznia 2014 roku jest uzależnione od średniej
arytmetycznej tzw. nadwyżki operacyjnej z ostatnich trzech lat. Według wcześniej
obowiązujących przepisów, Włocławek niebezpiecznie zbliżał się górnej granicy zadłużenia
miasta. Według sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013, na koniec tego roku
zadłużenie Włocławka wyniosło ponad 347 milionów zł, co oznacza, że na przeciętnego
Włocławianina przypada około 3100 zł pożyczki zaciągniętej przez władze miasta.
Wizja Prezydentury
Prezydent to menadżer miasta, który w swych działaniach robi wszystko
dla dobra i rozwoju Włocławka. Budowa marki Włocławek - jest kluczem do
przyszłych sukcesów miasta, żeby miasto mogło odnieść sukces, jego
mieszkańcy muszą czuć dumę z miejsca, z którego się wywodzą. Rozwój miasta
to nie tylko unowocześnianie i rozbudowa infrastruktury miejskiej, to także, a
może przede wszystkim, pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych,
przyczynianie się do zwiększenia liczby miejsc pracy w mieście, do wzrostu
liczby mieszkańców, sprzyjanie inwestycjom budownictwa mieszkaniowego i
obiektów użyteczności publicznej.
Współczesny Włocławek potrzebuje Prezydenta, który potrafi przekonać
do współpracy dla dobra miasta wszystkich włocławian bez względu na poglądy
polityczne i światopoglądowe, wszystkim potrafi przedstawić wspólny cel,
którym jest dobro i rozwój miasta, bo "Włocławek jest naszym miejscem na
ziemi". Nowoczesny Prezydent nie marnuje swojego czasu na kłótnie
międzypartyjne i walkę o władzę, ale swój czas poświęca miastu i jego
mieszkańcom.
I.
Rozwój gospodarczy Włocławka
Wykorzystać nasze atuty
Od 2013 r. Włocławek połączony jest z autostradą A1. Zdecydowana większość miast
zlokalizowanych w pobliżu bliskości autostrad potrafi wykorzystać ten atut. Dzięki dobrej
lokalizacji ściąga do nich biznes, maleje bezrobocie, rośnie wartość gruntów, a mieszkańcy
się bogacą.
W Strykowie, gdzie krzyżują się autostrada A1 z autostradą A2 bezrobocie wynosi 5%,
zaś jego budżet wzrósł z 10 do 60 mln zł. Korzystne uwarunkowanie geograficznoinfrastrukturalne potrafiły też wzorcowo wykorzystać Nowy Tomyśl, Torzym i wiele innych
miast położonych przy węzłach autostradowych.
Niestety bezrobocie we Włocławku nadal wynosi około 20%. Dotychczas niewiele
zrobiono aby w pełni wykorzystać korzystne położenie Włocławka. Aktywność władz miasta
w ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz w ramach realizacji projektu
Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo-Technologiczny jest
niewystarczająca. W okolicach Włocławka w ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej zagospodarowano jedynie kilka hektarów, w kilkukrotnie mniejszym
Strykowie inwestycje objęły obszar ponad 300 ha.
Co należy zrobić aby stworzyć nowe miejsca pracy i zmniejszyć bezrobocie we
Włocławku?
Proponuję przyjrzeć się jak działają najlepsi w Polsce i brać od nich przykład jak
skutecznie dbać o mieszkańców Naszego Miasta.
Pismo „fDi Magazine,” które specjalizuje się w problematyce zagranicznych
inwestycji bezpośrednich, opublikowało na początku 2014 r. wyniki rankingu „Europejskie
miasta i regiony przyszłości 2014/2015”. Miasta oceniane były pod względem potencjału
inwestycyjnego dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Według rankingu Wrocław
sklasyfikowany został na 2 miejscu spośród miast Europy Środkowo-Wschodniej. Wrocław
od lat jest liderem w tworzeniu pozytywnych warunków rozwoju gospodarczego i może
pochwalić się wysokimi zarobkami mieszkańców oraz niską stopą bezrobocia (ok. 5 %).
We Wrocławiu za pozyskiwanie inwestycji odpowiada Agencja Rozwoju Aglomeracji
Wrocławskiej utworzona w 2005 roku z inicjatywy Prezydenta Wrocławia i przedstawicieli
gmin otaczających metropolię. Agencja odpowiada za kompleksową obsługę firm
zainteresowanych lokowaniem inwestycji na terenie aglomeracji wrocławskiej,
przygotowanie wizyt inwestorów, opracowanie ofert inwestycyjnych, pomoc w budowaniu
relacji z otoczeniem biznesu, wsparcie w procesach administracyjnych, opiekę
poinwestycyjną. Są to zadania podobne do tych, które leżały u podstaw powołania
Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego, nie mniej jak Państwo sami doświadczacie,
realizacja założeń jest w Naszym Mieście nie jest wystarczająca.
Proponuję rozwinąć działalność Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego, w
postaci zmiany sposobu zarządzania strefą, a także rozszerzenia jej działalności m.in. w
obszarze takich działań jak: wsparcie włocławskich przedsiębiorców i inwestorów w zakresie
wyszukiwania poddostawców i partnerów handlowych, wsparcie przedsiębiorców w
procesach administracyjnych, doradztwo w zakresie pomocy publicznej, tworzenie
programów wspierający włocławskie firmy w procesie internacjonalizacji, inicjowanie
tworzenia klastrów. Chciałbym również aby działalność Włocławskiej Strefy Rozwoju
Gospodarczego wspierała Rada Programowa, jako zespół o charakterze opiniodawczodoradczym dla podejmowanych przez zarząd Strefy inicjatyw służących ożywieniu życia
gospodarczego i społecznego we Włocławku. Do Rady Programowej chcę zaprosić
specjalistów reprezentujący świat biznesu, nauki i administracji, turystyki, mediów i public
relations oraz szeroko rozumianego doradztwa, co równocześnie sprzyjać będzie integracji i
zacieśnieniu współpracy tych środowisk.
Reforma działalności Powiatowego Urząd Pracy
Podstawowymi zadaniami PUP jest pozyskiwanie i gospodarowanie środkami
finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy, rejestracja
bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy oraz świadczenie podstawowych usług
rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy nie powinien jednak podchodzić do swych zadań
wyłącznie formalnie, powinien również brać pod uwagę efektywność podejmowanych
działań.
Efekty decyzji podejmowanych przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w
znacznym stopniu zależą od stosowanych przez nich procedur identyfikacji bezrobotnych.
Chciałbym w najbliższej przyszłości wprowadzić innowacyjne rozwiązania w zakresie
identyfikowania kompetencji osób poszukujących pracy i dopasowywania ich do oczekiwań
pracodawców. Nowe rozwiązania mają opierać się na ekonometrycznym modelowaniu
procedur profilowania bezrobotnych oraz adresowania aktywnych polityk rynku pracy.
Profilowanie daje możliwość wczesnej i trafnej klasyfikacji bezrobotnych według stopnia
zagrożenia ryzykiem długotrwałego pozostawania bez pracy. Z kolei adresowanie pomaga
prognozować indywidualny efekt uczestnictwa w danym programie aktywizacyjnym dla
każdego bezrobotnego. Jednoczesne użycie wymienionych procedur standaryzuje sposób
świadczenia usług przez publiczne służby zatrudnienia, a przy tym poprawia jakość oraz
przejrzystość tych działań.
Powiatowy Urząd Pracy ma być przyjazny i funkcjonować przede wszystkim dla tych,
którzy pracy poszukują. Należy przeprowadzić ewaluację skuteczności poszczególnych form
pomocy oferowanych przez Urząd Pracy. To petenci Urzędu Pracy powinni oceniać i
kształtować działania urzędu. Urząd ma być dla nich, a nie przeciwko nim.
II. Finanse i rozwój infrastrukturalny miasta
Podatki i opłaty
Musimy przeprowadzić dokładną diagnozę sytuacji finansowej jednostek
organizacyjnych miasta. Nie możemy pozwolić na to, by w przyszłości zobowiązania
zaciągnięte przez obecne władze hamowały rozwój inwestycji miejskich oraz wpływały na
jakość świadczonych usług dla mieszkańców.
Weryfikacji należy poddać system stawek w podatku od nieruchomości oraz stawki w
opłacie śmieciowej, kierując się zasadami jawności, dogodności, taniości i sprawiedliwości
podatkowej.
Fundusze Europejskie
Musimy zwiększyć aktywność miasta w sięganiu po fundusze europejskie. Z budżetu
polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.
Prawdopodobnie jest to ostatnia szansa dla samorządów i ich jednostek na tak duże
zewnętrzne wsparcie finansowe inwestycji, modernizację infrastruktury miejskiej,
skorzystanie z możliwości wsparcia umiejętności i kompetencji mieszkańców.
Jednostki samorządu terytorialnego, które nie skorzystają z okazji wsparcia swych
budżetów środkami europejskimi skazane są na recesję. Nie chcę aby Włocławianie za kilka
lat zazdrościli mieszkańcom innych miast, które z takiej szansy skorzystają. Chcę aby
Włocławek efektywnie zabiegał o środki z puli Regionalnego Programu Operacyjnego,
Programu Polska Cyfrowa, Programu Inteligentny Rozwój, Programu Infrastruktura i
Środowisko oraz Programu Wiedza Edukacja Rozwój.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego chciałbym aby Włocławek
wnioskował o wsparcie finansowe rozbudowy i modernizacji dróg, odnowienia taboru
komunikacji miejskiej, renowacji obiektów zabytkowych, inwestycji w infrastrukturę
zdrowotną i społeczną, wsparcie działań na rynku pracy.
W zakresie Programu Polska Cyfrowa chcę starać się o dofinansowanie podniesienia
dostępności i jakości e-usług publicznych świadczonych przez urząd i jego jednostki, a także
podjąć działania na rzecz e-integracja i e-aktywizacja związanych ze zwiększeniem
aktywności oraz jakości korzystania z Internetu. Zwiększenie cyfrowej aktywności
Włocławka jest konieczne, aby wszyscy mieszkańcy mogli korzystać z efektów skoku
cywilizacyjnego. By umożliwić wszystkim mieszkańcom korzystanie z rozwoju cyfrowego
chcę zapewnić trwałe mechanizmy podnoszenia przez całe życie kompetencji cyfrowych na
różnych poziomach zaawansowania m.in. chcę stworzyć darmowe szkolenia z zakresu
obsługi komputera i Internetu.
W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój chciałby poprzez Włocławską
Strefę Rozwoju Gospodarczego zabiegać o promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania
i innowacje oraz rozwijanie powiązań między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczorozwojowymi i instytucjami szkolnictwa wyższego w zakresie rozwoju produktów i usług
świadczonych przez włocławskie przedsiębiorstwa.
W ramach programu Infrastruktura i Środowisko chcę aby Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej zabiegało o środki finansowe na: wspieranie efektywności energetycznej,
inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w
infrastrukturze publicznej, a także na rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczej. Chcę
aby pracownicy urzędu miasta aplikowali również o środki na przedsięwzięcia mające na celu
poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację, rekultywację i dekontaminację
terenów poprzemysłowych oraz propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu.
Ponadto należy wnioskować o dofinansowanie zachowania, ochrony i rozwój włocławskiego
dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Ponadto chcę aby Miasto złożyło wnioski o
dofinansowanie inwestycji
w infrastrukturę zdrowotną szpitala oraz w zakresie dróg
publicznych.
W zakresie Programu Wiedza Edukacja Rozwój chciałbym aby Powiatowy Urząd
Pracy aplikował o finansowanie wsparcia dla osób młodych bez pracy. Środki finansowe mają
być przeznaczone na opracowanie indywidualnych planów działania dla osób poszukujących
pracy, staże, szkolenia, przygotowanie zawodowe, dofinansowanie studiów podyplomowych,
dofinansowanie kosztów egzaminów oraz kosztów uzyskania licencji, pożyczki szkoleniowe,
stypendia na kontynuowanie nauki, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Ponadto w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój należy wykorzystać szansę na rozwój
narzędzi polityki edukacyjnej, w tym podniesienie jakości kształcenia oraz zapewnienie
równego dostępu i równych szans, wsparcie szkół w zakresie pracy z uczniem, wdrożenie
rozwiązań wspierających wykorzystywanie nowoczesnych technologii w nauczaniu
wszystkich przedmiotów, w tym rozwijanie oferty otwartych elektronicznych zasobów
edukacyjnych.
Partnerstwo publiczno-prywatne
Partnerstwem publiczno-prywatnym jest współpraca pomiędzy jednostkami
administracji publicznej a podmiotami prywatnymi w sferze usług
Podział środków unijnych na programy. Ile z nich uda się pozyskać dla Włocławka?
Program Infrastruktura i Środowisko
27,41 mld euro
Program Inteligentny Rozwój
8,61 mld euro
Program Polska Cyfrowa
2,17 mld euro
Program Wiedza Edukacja Rozwój
4,69 mld euro
Program Regionalny
2 mld euro
publicznych. Jest to zjawisko znajdujące powszechne zastosowanie w krajach Europy
Zachodniej i coraz częściej stosowane w polskich miastach. Z uwagi na brak wystarczających
publicznych środków finansowych niektóre zadania publiczne mogą być realizowane
wspólnie z podmiotami prywatnymi. Sądzę, że możemy korzystać z dobrych praktyk tej
formuły. W takich miastach jak Karczew, Radzionków, Kluczbork w ramach partnerstwapubliczno prywatnego dokonano modernizacji energetycznej w obiektach należących do
gminy (szkoły, przedszkola, urzędy). Zarządzanie energią w zmodernizowanych budynkach
umożliwia uzyskanie poziomu redukcji zużycia energii zagwarantowane przez partnera
prywatnego - tj. osiągnięcie oszczędności rzędu 50% w energii cieplnej oraz ponad 20%
w energii elektrycznej. Z doświadczeń wymienionych miast możemy również skorzystać we
Włocławku, w którym w zasobach miejskich znajduje się 108 budynków i lokali. Ciekawym
pomysłem, który warto przyjąć we Włocławku, jest program budowy przyszkolnych hal
sportowych z zapleczem do odnowy biologicznej. Z tych boisk i z tych hal będą korzystały
nie tylko dzieci ze szkół, przy których one powstaną.
III. Społeczeństwo obywatelskie, kultura i rekreacja
Włocławek to nasza mała ojczyzna. Otaczająca nas urbanistyka, przyroda, a przede
wszystkim ludzie stanowią całość.
Jej harmonijny rozwój wyzwoli aktywność społeczną,
upiększy miasto, poprawi stan życia jego obywateli a także wpłynie na bezpieczeństwo i
atrakcyjność turystyczną. Filarami tych zmian, w mojej ocenie powinny być mechanizmy
pozwalające każdemu mieszkańcowi, a także organizacją pozarządowym uczestniczyć w
dysponowaniu środkami finansowymi gminy, a także wspólnie kreować nową wizję miasta.
Jestem przekonany, że to się uda. Według TNS Polska -
Polacy doceniają potencjał
wspólnego działania. Niemal 90 proc. uczestników badania wierzy, że działając w grupie
są bardziej skuteczni i mogą osiągnąć więcej, a aż 80 proc. zadeklarowało, że wspólne
działanie daje im satysfakcję.
Wykorzystajmy ten potencjał również w naszym mieście!
Budżet obywatelski
Zmienimy zasady działania budżetu obywatelskiego. Zwiększymy sumę na niego o 1
mln zł. Przy czym wydzielimy dwie pule środków – na projekty duże, w których będą
uczestniczyć takie podmioty jak szkoły, przedszkola oraz środki na projekty lokalne małe organizowane przez środowiska, które reprezentują małe społeczności lokalne. Umożliwimy
glosowanie na propozycję projektów przez Internet.
Rady osiedli
Wzmocnimy działanie rad osiedli – przeznaczymy na ich działanie środki z budżetu miasta.
Konsultowanie inwestycji miejskich z poszczególnymi radami osiedli stanie się normą.
Konsultacje
Konsultacje – czyli
samorząd bliżej mieszkańców. Oznacza to, że przy inwestycjach
miejskich poza głosem radnych oraz przedstawicieli rad osiedli, brane będą pod uwagę głosy
mieszkańców, którzy znają najlepiej wszelkie problemy w miejscu zamieszkania, mając
również pomysły na ich rozwiązanie.
Seniorzy
Miasto nie może
zapominać o seniorach. Dla ludzi 60+ przygotuję specjalny Program -
Miejska Karta Seniora. Będzie to projekt skierowany do osób powyżej 60 roku życia
mieszkających na terenie Włocławka. W ramach programu Seniorzy będą mogli korzystać z
ulg, zniżek, promocji i ofert, które będą przygotowane dla nich przez instytucje kulturalne i
rekreacyjne oraz firmy.
Bezpieczeństwo
Liczba przestępstw popełnianych we Włocławku jest niestety spora. Istotny problem
stanowi w szczególności wzrost liczby przestępstw popełnionych przez osoby nieletnie.
Chociaż zapewnienie bezpieczeństwa nie jest zadaniem samorządowym, a rządu, mam
świadomość, że w dużym stopniu to właśnie poczucie bezpieczeństwa decyduje o jakości
życia. Dlatego też chciałbym
wspomagać działania policji i straży pożarnej w formie
dofinansowania określonych działań (m.in. zwiększenie patroli policji). Chciałbym również
rozbudować monitoring wizyjny, który zwiększa nasze bezpieczeństwo.
W celu poprawy bezpieczeństwa kluczowe jest:
-
działanie prewencyjne w szkołach;
-
zmiana trybu pracy straży miejskiej;
-
oddziaływanie na grupy lokalne;
-
rozszerzenie monitoringu miejskiego.
Od lat znana jest Teoria rozbitych okien – jest to koncepcja socjologii
miasta zakładająca, że brak reakcji na łamanie mniej ważnych norm społecznych, np.
tłuczenia szyb w oknach w danej dzielnicy, sprzyja wzrostowi przestępczości i łamaniu
innych norm na zasadzie bezkarności i zaraźliwość. Właściwa praca nie tylko organów
ścigania ale również oświaty, rodziców, grup lokalnych przyczyni się do dezaprobaty tzw.
teorii rozbitych okien. Ważna jest reakcja a nie bierność.
Czyściej
Większość z nas przyzwyczaiła się już do tego, że ma w domu bieżącą wodę i kanalizację
sanitarną. Ale są niestety i tacy Włocławianie, którzy nadal nie mogą korzystać z tego,
wydawać by się mogło, naturalnego atrybutu życia w mieście. Należy intensyfikować prace
dążące do zapewnienia dostępu do kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wszystkim
mieszkańcom.
Profilaktyka zdrowotna
Chciałbym, opierając się na przykładzie rozwiązań zastosowanych w Gdańsku, objąć w latach
2015-2018 naszą młodzież - Włocławian w wieku od 6 do 14 roku życia programem
profilaktycznym polegającym na zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym. Każdego roku
nasze dzieci będą diagnozowane pod względem zagrożenia cukrzycą, otyłością, wadom
postawy i chorobom układu krążenia. Rewolucja w medycynie szkolnej polegać będzie
również na szeroko pojętej edukacji zarówno dzieci, jak i rodziców i pedagogów w
wyspecjalizowanych ośrodkach promocji zdrowia w konsultacji ze specjalistami chorób
dzieci.
Stypendia
Chciałbym rozbudować system stypendialny dla najlepszych studentów z Włocławka,
uczniów włocławskich szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, techników i szkół
zawodowych. Do uczestnictwa w programie stypendialnym chcę zaprosić włocławskich
przedsiębiorców i sponsorów. Wierzę, że warto i należy inwestować w wiedzę i zapał
młodych ludzi. Bowiem to oni staną się w przyszłości ambasadorami Włocławka.
Mieszkania komunalne
Nie każdego stać na kupno własnego mieszkania. Problem ten dotyczy wielu osób, w tym
także młodych, nie posiadających zdolności kredytowej. Będę zabiegał o powstawanie
nowych mieszkań komunalnych. Rozważyć należy również podwyższenie progów
dochodowych dla osób ubiegających się o lokale komunalne. Z uwagą przyglądam się
realizacji przez Toruń przedsięwzięcia w formie partnerstwa publiczno-prywatnego
polegającego na zaprojektowaniu, budowie oraz zarządzaniu kompleksem budynków
mieszkalnych wielorodzinnych. Partner prywatny wybuduje kompleks 11 budynków
wielorodzinnych z lokalami komunalnymi wraz z zagospodarowaniem terenu (parkingi, place
zabaw, śmietniki itp.) w ramach wieloletniego kontraktu, którym następnie będzie zarządzał.
W przypadku pomyślnego sfinalizowania projektu, sądzę, że podobne rozwiązania również
można zastosować we Włocławku.
Komunikacja miejska
Darmowe przejazdy dla osób powyżej 65 roku życia.
Place zabaw
Nie zapominamy o najmłodszych. Budujmy dla nich place zabaw. W nowej kadencji
zamierzam wybudować lub zmodernizować dziesięć nowych placów zabaw.
Kultura i rekreacja
Oferta kulturalna Włocławka jest stosunkowo skromna, wynika to oczywiście ze szczupłości
środków finansowych, ale w dużej mierze również braku odpowiednich bodźców
stymulowanych przez samorząd.
Grant na kulturę
Organizacje pozarządowe, a także osoby prywatne będą mogły starać się o uzyskanie grantu
na działalność kulturalną i artystyczną w przestrzeni miejskiej lub na tworzenie wydarzeń
angażujących mieszkańców Włocławka.
Granty przeznaczone będą na wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr,
podtrzymywanie tradycji narodowej, promocję osiągnięć kulturalnych Włocławka, edukację
artystyczną. Zadania mogą być realizowane w różnych formach, np. poprzez organizację
cyklicznych festiwali, przeglądów, wystaw, konkursów; pojedynczych wydarzeń
kulturalnych; konferencji, sesji, plenerów, seminariów naukowych.
Czy na wszystko trzeba pieniędzy?
Przede wszystkim – nowy mechanizm ma polegać na przekazaniu części środków miejskich
przeznaczonych na kulturę organizacją pozarządowym. Ma to na celu wspieranie inicjatyw
oddolnych i obywatelskich, przy dużym zaangażowaniu różnego typu grup społecznych.
Rowerowy Włocławek
Chcę również zachęcić mieszkańców do przesiadania się na rowery. Wspólnie ze
środowiskiem rowerzystów chciałbym opracowań plan „rowerowy Włocławek”, określający
kompleksowy projekt tras i parkingów rowerowych na lata 2014-2020 umożliwiających
swobodnie przemieszczanie się rowerzystów na terenie całego miasta. Doraźnie chciałbym
poprawić bezpieczeństwo na drogach rowerowych poprzez modernizacja wysokich
krawężników i ostrych łuków.
Szanowni Państwo
Włocławek wymaga reform. Aby stały się możliwe potrzebne są zmiany na górze.
Musimy wspólnie prowadzić mądrą politykę miejską i pracować nad zmianą sposobu, w jaki
dzisiejsza władza użytkuje miasto. Wszyscy powinniśmy być odpowiedzialni za Włocławek.
Domagając się „praw do miasta” powinniśmy przyjąć jednocześnie nasze obowiązki
względem Włocławka i lokalnej wspólnoty.
Wybór mądrych i uczciwych władz to jeden z nich. Lista rzeczy, które możemy zrobić
dla lepszego rozwoju Włocławka jest bardzo długa i nie musi wymagać od nas wyjątkowych
poświęceń bądź radykalnej zmiany sposobu naszego życia.
Zachęcajmy znajomych do czynnego uczestnictwa w życiu publicznym, do
upominania się o godne traktowanie, sprawiedliwy podział przestrzeni publicznej,
wzmacniania więzi społecznych, wspierania aktywności społecznej osób starszych. Bierzmy
udział w konsultacjach, włączajmy się w procesy partycypacji obywatelskiej.
Obecny Prezydent tylko deklaruje chęć współpracy z mieszkańcami i troskę o
przyszłość Naszego miasta, ale jakie są czyny? Jak zmieniło się życie w naszym mieści na
przestrzeni ośmiu lat?
Włocławek
niestety mocno odstaje od ośrodków miejskich o podobnej wielkości.
Wysokie bezrobocie, spadek liczby mieszkańców, zubożenie, niewystarczająca liczba
inwestycji – czy tak jak jest, tak być musi?
Wierzę, że mądra polityka miejska pomoże stworzyć miasto, o jakim marzymy.
Miasto nowoczesne, estetyczne i przyjazne. Miasto, w którym będzie praca, z którego nie
będzie trzeba wyjeżdżać w poszukiwaniu godnego życia. Miasto, w którym władze są
uczciwe, otwarte na potrzeby i współpracę z mieszkańcami.
Download

Program Włocławek moim miejscem