REGULAMIN PROMOCJI
„Domeny globalne i eu po obniżonej cenie”
§1
Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany w dalszej części Regulaminem), określa warunki i zasady,
według których podmioty uprawnione, na mocy postanowień Regulaminu, mogą skorzystać z
promocji „Domeny globalne i eu w obniżonej cenie 19,90 zł netto” (zwanej w dalszej części
Promocją).
2. Organizatorem Promocji jest SuperHost.pl Sp. z o. o., z siedzibą: Aleja Zwycięstwa 96/98,
81-451 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk – Północ w Gdańsku; VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000368521, posiadająca NIP: 586-21-04-148; REGON: 192895226 oraz kapitał
zakładowy w wysokości 500.000 złotych.
3. Zasady Promocji mogą ulec zmianie w okresie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie
dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą.
4. Organizator Promocji poinformuje o zakresie dokonanych w niej zmian, na stronie
internetowej www.superhost.pl , w miejscu zamieszczenia informacji o Promocji.
5. Promocja obowiązuje od 21 stycznia 2015 roku i trwa do jej odwołania przez Organizatora.
6. Organizator może zakończyć Promocję bez podania przyczyny albo zaprzestać zawierania
umów na zasadach Promocji, przez z góry oznaczony czas, w szczególności w sytuacji
wprowadzenia nowej promocji, w takim samym lub podobnym zakresie, z zastrzeżeniem, że
nie będzie miało to wpływu na umowy zawarte przed jej zakończeniem albo zawieszeniem.
7. W zakresie nieregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdą postanowienia
Regulaminu Ogólnego SuperHost.pl Sp. z o.o., Regulaminu Świadczenia Usługi Rejestracji i
Utrzymania Domeny Internetowej, oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
8. Regulamin oraz regulaminy, wymienione w § 1 pkt. 7 Regulaminu, dostępne są w siedzibie
Organizatora, a także na stronie internetowej www.superhost.pl .
SuperHost.pl Sp. z o.o.
[email protected]
al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 tel: +48 58 739-63-69
Gdynia, Polska
fax: 48 58 739-63-68
NIP: 586-21-04-148
Regon: 192895226
KRS: 368521
Sąd Rejonowy Gd-Płn w Gdyni, VIII Wydział
Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy
opłacony w całości 500.000 zł
§2
Uczestnicy Promocji
1. Z Promocji skorzystać mogą osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności,
będące Konsumentami, w rozumieniu kodeksu cywilnego, które w trakcie obowiązywania
Promocji, posiadają adres zameldowania na pobyt stały na terenie RP.
2. Z Promocji skorzystać mogą osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, które
dokonają zamówienia usługi objętej Promocją, w ramach prowadzonej przez siebie
działalności gospodarczej lub zawodowej, posiadające siedzibę na terenie RP.
3. Uczestnikami Promocji mogą zostać zarówno dotychczasowi jaki i nowi klienci
Organizatora, pod warunkiem, że podmiot dokonujący zamówienia usługi, będzie
równocześnie, abonentem domeny, zarejestrowanej w ramach Promocji.
4. Z Promocji wyłączone są podmioty, które skorzystały z promocji „Domeny za zeta”.
5. Zawarcie umowy z Organizatorem, na zasadach uregulowanych w Regulaminie, możliwe
jest po uprzedniej akceptacji Regulaminu oraz postanowień regulaminów, o których mowa w
§ 1 pkt. 7 Regulaminu.
6. Warunkiem udziału w Promocji jest podanie przez Uczestnika Promocji, w formularzu
zamówienia, aktualnych, poprawnych i kompletnych danych, niezbędnych do prawidłowego
świadczenia usługi objętej Promocją, przez Organizatora.
§3
Warunki Promocji
1. Promocja wiąże Uczestnika Promocji, który w okresie jej obowiązywania, dokonał
zamówienia objętej nią usługi, za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie
internetowej www.superhost.pl .
2. Za decydującą o udziale w Promocji przyjmuje się datę złożenia zamówienia na objętą
Promocją usługę.
3. Promocją objęta jest rejestracja, za pośrednictwem Organizatora, domen globalnych
(com., net., info., biz. Itp.) oraz domeny .eu.
SuperHost.pl Sp. z o.o.
[email protected]
al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 tel: +48 58 739-63-69
Gdynia, Polska
fax: 48 58 739-63-68
NIP: 586-21-04-148
Regon: 192895226
KRS: 368521
Sąd Rejonowy Gd-Płn w Gdyni, VIII Wydział
Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy
opłacony w całości 500.000 zł
4. W ramach Promocji Uczestnik Promocji zawiera z Organizatorem umowę na czas
określony, obejmujący okres 24 miesięcy.
5. Zawarcie umowy z Organizatorem, na okres o którym mowa w powyższym punkcie,
upoważnia Uczestnika Promocji, o którym mowa § 2 pkt. 1 i 2 Regulaminu, do obniżenia
opłaty abonamentowej za pierwszy rok świadczenia usługi rejestracji i utrzymania domeny
internetowej. Za okres, o którym mowa w niniejszym punkcie, Uczestnik Promocji jest
zobowiązany do uiszczenia opłaty abonamentowej w wysokości 19,90 zł netto + VAT.
6. Za drugi rok świadczenia usługi utrzymania domeny internetowej przez Organizatora
Uczestnik Promocji jest zobowiązany do uiszczenia opłaty abonamentowej według cen
regularnych, o których mowa poniżej:
a) domeny globalne – 49 zł netto + VAT/rok;
b) domeny .eu – 49 zł netto + VAT/rok.
7. Uczestnik Promocji, o którym mowa § 2 pkt. 1 Regulaminu, jest uprawniony, w ramach
Promocji, do rejestracji 1 spośród domen internetowych, o których mowa w § 3 pkt. 3
Regulaminu.
8. Uczestnik Promocji, o którym mowa § 2 pkt. 2 Regulaminu, jest uprawniony, w ramach
Promocji, do rejestracji 2 spośród domen internetowych, o których mowa w § 3 pkt. 3
Regulaminu.
9. Umowa, na usługę objętą Promocją, zostaje zawarta w dniu zarejestrowania domeny, z
zastrzeżeniem § 3 pkt. 10 Regulaminu.
10. Warunkiem skorzystania z Promocji może być dokonanie, przez Uczestnika Promocji,
potwierdzenia rejestracji domeny internetowej, poprzez wysłanie wiadomości SMS. Prośba o
potwierdzenie rejestracji domeny internetowej zostanie wysłana, przez Organizatora, na
wskazany w zamówieniu numer telefonu. Brak potwierdzenia, o którym mowa w niniejszym
punkcie, będzie skutkował niezawarciem umowy.
11. W przypadku kiedy Uczestnik Promocji nie opłaci faktury proforma za drugi rok
świadczenia usługi utrzymania domeny internetowej, zarejestrowanej w ramach Promocji,
tym samym rozwiąże umowę zawartą na czas określony przed upływem okresu, o którym
mowa w § 3 pkt. 4 Regulaminu, zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej o wartości
równej przyznanym zniżkom w pierwszym roku obowiązywania umowy.
12. Po upływie okresu, o którym mowa w § 3 pkt. 4 Regulaminu, Uczestnik Promocji nie jest
zobowiązany do odnowienia domeny internetowej, zarejestrowanej w ramach Promocji, na
kolejny okres rozliczeniowy, który wynosi 1 rok.
SuperHost.pl Sp. z o.o.
[email protected]
al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 tel: +48 58 739-63-69
Gdynia, Polska
fax: 48 58 739-63-68
NIP: 586-21-04-148
Regon: 192895226
KRS: 368521
Sąd Rejonowy Gd-Płn w Gdyni, VIII Wydział
Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy
opłacony w całości 500.000 zł
13. Prolongata usług, będących przedmiotem Promocji, po upływie okresu, o którym mowa w
§ 3 pkt. 4 Regulaminu, odbywa się na zasadach ogólnych, zgodnie z informacjami
umieszczonymi na fakturze proforma, wystawionej przez Organizatora i umieszczonej w
Panelu Klienta. Opłaty za odnowienie domeny internetowej wynoszą:
•
dla domen globalnych – 49 zł netto + VAT/rok;
•
dla domen .eu – 49 zł netto + VAT/rok;
14. Świadczenia, otrzymane przez Uczestnika Promocji, nie podlegają wymianie na
ekwiwalent pieniężny, inne świadczenia lub usługi
§4
Postanowienia Końcowe
1. W przypadku kolizji postanowień Regulaminu z postanowieniami zawartymi w
regulaminach wymienionych w § 1 pkt. 7 Regulaminu zastosowanie mają postanowienia
Regulaminu.
2. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta, wynikających z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności przed
postanowieniami Regulaminu.
3. Warunków Promocji nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami
specjalnymi, chyba że warunki poszczególnych ofert dopuszczają taką możliwość.
4. Regulamin wchodzi w życie 21 stycznia 2015 roku, dla usług zakupionych od tego dnia
włącznie.
SuperHost.pl Sp. z o.o.
[email protected]
al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 tel: +48 58 739-63-69
Gdynia, Polska
fax: 48 58 739-63-68
NIP: 586-21-04-148
Regon: 192895226
KRS: 368521
Sąd Rejonowy Gd-Płn w Gdyni, VIII Wydział
Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy
opłacony w całości 500.000 zł
Download

REGULAMIN PROMOCJI „Domeny globalne i eu po