Załącznik nr 1 do procedury PK-1
OCENA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
I.
II.
III.
IV.
Test przeprowadza się w obecności wszystkich kandydatów.
Kandydat przystępujący do testu powinien posiadać dowód osobisty, strój i obuwie
sportowe bez kolców.
Komendant jednostki organizacyjnej PSP zapewnia obsługę medyczną na czas trwania
testu sprawnościowego,
Test sprawnościowy obejmuje:
1. próbę wydolnościową,
2. test sprawności fizycznej:
a) bieg na 1000 m
b) bieg na 50 m
c) podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej).
Jeżeli nabór jest przeprowadzany na stanowisko administracyjno-kwatermistrzowskie
kierownik jednostki może podjąć decyzję o przeprowadzeniu testu sprawności fizycznej
wg poniższych konkurencji:
d) siady proste z leżenia tyłem
e) rzut piłką lekarską (2 kg) znad głowy
f) bieg wahadłowy 4 x 10 m
W okresie zimowym zamiast:
g) biegu na 50 m wprowadza się bieg zygzakiem (koperta),
h) biegu na 1000 m wprowadza się ćwiczenie wytrzymałościowe pod nazwą
'DELFIN'.
3.
inne konkurencje określone przez komendanta jednostki organizacyjnej PSP
(wybór nie jest obowiązkowy).
IV.1. Próba wydolnościowa
1. Próba wydolnościowa jest to zmodyfikowana metoda harwardzka polegająca na
wejściu na stopień o wysokości 40 cm dla mężczyzn i 30 cm dla kobiet w tempie 30
razy na 1 minutę – metronom nastawia się na 120 uderzeń na minutę. Czas trwania
pełnego ćwiczenia wynosi 5 minut dla mężczyzn i 4 minuty dla kobiet. Pomiar czasu
wykonuje się stoperem.
2. Przed przystąpieniem do próby należy ćwiczącemu wyjaśnić sposób jej wykonania,
można pozwolić na wsłuchanie się w rytm metronomu oraz kilka próbnych wejść. Na
hasło "raz" (pierwszy takt metronomu) ćwiczący stawia swą lewą stopę na stopniu, na
hasło "dwa" (drugi takt metronomu) dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy
całkowitym wyproście w stawach kolanowych i biodrowym, na hasło "trzy" (trzeci
takt metronomu) stawia lewą stopę na podłodze, a na hasło "cztery" (czwarty takt
metronomu) prawą stopę dostawia do stopy lewej (na podłogę), przyjmując postawę
zasadniczą. Czas trwania jednego cyklu wynosi 2 sekundy. Jeżeli ćwiczący utrzymuje
przepisowy rytm, można wyłączyć komendę słowną. Przy próbie zmiany rytmu należy
pomóc ćwiczącemu donośnym sygnałem.
1
3. Po upływie czasu trwania pełnego ćwiczenia kandydat siada na krześle i wykonywane
są trzy pomiary częstości tętna przez 30 sekund, począwszy od 1 min. po zakończeniu
próby, następnie od 2 min. oraz od 4 min., które przeliczone według poniższego wzoru
daje wynik, będący wskaźnikiem FI wydolności organizmu kandydata:
czas pracy w [s} x 100
FI = ------------------------------------2 x suma trzech pomiarów tętna
4. Pomiaru tętna ćwiczącego dokonuje lekarz, pielęgniarka lub członek komisji
posiadający ukończony kurs ratownictwa medycznego ważny na dzień
przeprowadzania próby wydolnościowej.
5. Dopuszcza się mierzenie tętna za pomocą, dopuszczonych w handlu, urządzeń do
pomiaru ciśnienia i tętna, pod warunkiem, że będzie to urządzenie ramieniowe
z możliwością dopasowywania mankietu do średnicy ramienia ćwiczącego,
zintegrowane z mechanizmem pompującym powietrze do mankietu.
6. Kandydat, który nie jest w stanie wykonać próby w założonym czasie, powinien
przerwać próbę wcześniej. Próbę przerywa się również, jeśli ćwiczący w ciągu ok. 20
s nie jest w stanie skorygować lub utrzymać rytmu wykonywania ćwiczenia;
kandydatom tym oblicza się wskaźnik wydolności FI, wstawiając do licznika wzoru
cyfrę odpowiadającą ilości sekund wykonywania ćwiczenia.
Wydolnościowy wskaźnik próby harwardzkiej - ocena "harvard step-up test":
Wskaźnik wydolności
poniżej 65
65 - 79
80 - 89
90 i powyżej
Wynik - Ocena
nie zalicza
przeciętny
dobry
bardzo dobry
IV.2. Test sprawności fizycznej.
IV.2.a) Bieg na 1000 m:
Ćwiczący zajmuje pozycję startową stojącą przed linią startu; na sygnał "startera" rozpoczyna
bieg; czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety. Falstart
powoduje powtórzenie startu.
IV.2.b) Bieg na 50 m:
Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niska lub stojąca) przed linią startu. Na donośny sygnał
"startera" rozpoczyna bieg.
Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety. Falstart powoduje
powtórzenie startu.
IV.2.c) Podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej).
Ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) - ramiona
wyprostowane i pozostaje w bezruchu. Ćwiczący wykonuje podciągnięcia tak, żeby broda
znalazła się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane)
i ponawia ewolucję.
2
Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby
zaliczonych powtórzeń.
Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia.
Wyniki uzyskane podczas konkurencji: bieg na 1000 m., bieg na 50 m. oraz
podciąganie się na drążku przelicza się wg tabeli nr 1. Ocenę wystawia się na podstawie
średniej arytmetycznej uzyskanych punktów .
Przykładowa ocena kandydata, który uzyskał:
- bieg na 1.000 m – 3 min 25 sek. tj. 60 pkt,
- bieg na 50 m – 6,8 sek. tj. 65 pkt,
- podciąganie się na drążku – 11 razy, tj. 55 pkt.
Łącznie kandydat uzyskał 180 pkt. Średnia arytmetyczna (60 + 65 + 55) : 3 = 60 pkt.
Średnią arytmetyczną uzyskanych punktów z prób o których mowa w pkt. IV.2a, IV.2b i IV.2c
oraz przypisane do nich oceny określa tabela nr 3.
IV.2.d) Siady proste z leżenia tyłem
Ćwiczący przyjmuje pozycję leżącą tyłem (na plecach) - ręce wzdłuż tułowia, nogi
ustabilizowane (mogą być w lekkim rozkroku), współćwiczący przytrzymuje je w okolicach
stawów skokowych lub ćwiczący umieszcza je pod szczebelkiem drabinki.
Wykonanie ćwiczenia polega na uniesieniu tułowia do pozycji pionowej.
Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby
zaliczonych powtórzeń.
IV.2.e) Rzut piłką lekarską (2 kg) znad głowy
Ćwiczący ustawia się przed linią rzutu, nogi w rozkroku. Unosi piłkę oburącz za głowę
i wykonuje rzut. Odległość rzutu wyznacza punkt, w którym piłka zetknęła się z podłożem.
Przekroczenie linii w momencie wykonania rzutu lub bezpośrednio po rzucie unieważnia
próbę.
IV.2.f) Bieg wahadłowy 4 x 10 m
Ćwiczący ustawia się przed linią startu (mety) w pozycji stojącej, obok chorągiewki (klocka).
Na sygnał rozpoczyna bieg na odległość 10 m do linii, na której ustawiona jest chorągiewka
(klocek). Po obiegnięciu chorągiewki biegnie do linii startu (mety), obiega chorągiewkę
i ponownie przebiega 10 m do chorągiewki i powraca do miejsca startu na metę.
Oceniający zalicza wykonanie próby, jeśli ćwiczący pokonał pełne odległości pomiędzy
oznaczeniami.
Wyniki uzyskane podczas konkurencji: siady proste z leżenia tyłem, rzut piłką
lekarską (2 kg) znad głowy oraz bieg wahadłowy 4 x 10 m. przelicza się wg tabeli nr 2.
Ocenę wystawia się na podstawie średniej arytmetycznej uzyskanych punktów .
Przykładowa ocena kandydata, który uzyskał:
3
- siady proste z leżenia tyłem – 17 razy tj. 65 pkt.
- rzut piłką lekarską (2 kg) znad głowy – 7,1 m. tj. 37 pkt.
- bieg wahadłowy 4 x 10 m. – 13,5 sek. tj. 60 pkt.
Łącznie kandydat uzyskał 162 pkt. Średnia arytmetyczna (65 + 37 + 60) : 3 = 54 pkt. – co
daje ocenę 3.
Średnią arytmetyczną uzyskanych punktów z prób o których mowa w pkt. IV.2d, IV.2e i IV.2f
oraz przypisane do nich oceny określa tabela nr 3.
IV.2.g) Ćwiczenie „delfin”
Próba polega na wielokrotnym powtarzaniu cyklu następujących po sobie pozycji
gimnastycznych, wykonywanych w czasie jednej minuty. Ćwiczący przyjmuje postawę
zasadniczą, następnie wykonuje przysiad podparty z przysiadu podpartego wykonuje wyrzut
nóg w tył do podporu w leżeniu przodem, następnie z podporu leżąc przodem powraca do
przysiadu podpartego, a następnie do postawy zasadniczej. Oceniający wymienia kolejną
liczbę zaliczonych układów. Jeżeli kontrolowany wykona ćwiczenie niezgodne z opisem (np.
nie powróci do postawy zasadniczej), oceniający powtarza ostatnia liczbę zaliczonych
układów. Oceniający włącza czasomierz na komendę „Ćwicz" i zatrzymuje po upływie
1 minuty podając jednocześnie komendę „dość".
Kandydatowi, który zaliczył konkurencję przypisuje się punkty za uzyskaną ilość powtórzeń
zgodnie z tabelą nr 4.
IV.2.h) Bieg zygzakiem „koperta”:
Próba polega na trzykrotnym przebiegnięciu przez ćwiczącego, pomiędzy tyczkami
rozstawionymi na środku i rogach prostokąta o wymiarach 3x5 m. Po każdym przebiegnięciu
krótkiego odcinka (3m) należy pokonać odcinek dłuższy, obiegając tyczkę środkową.
Oceniający włącza czasomierz na komendę „start”, a zatrzymuje po trzykrotnym
przebiegnięciu przez ćwiczącego, pomiędzy tyczkami i osiągnięciu linii mety.
Kandydatowi, który zaliczył konkurencję przypisuje się punkty zgodnie z tabelą nr 4.
4
Rys. nr 1 Schemat wykonania biegu zygzakiem ( koperta)
IV.3. Inne konkurencje określone przez komendanta jednostki organizacyjnej PSP
Komendant jednostki organizacyjnej PSP może określić
sprawnościowe, np. próba akrofobii, umiejętność pływania.
Konkurencje te ocenia się w formie zaliczone/niezaliczone.
dodatkowe
konkurencje
5
Tabela nr 1.
LICZBA
PUNKTÓW
bieg na
1.000 m
(czas w
min)
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
3
3,02
3,04
3,06
3,08
3,1
3,12
3,14
3,16
3,18
3,2
3,21
3,22
3,23
3,24
3,25
3,26
3,27
3,28
3,29
3,3
3,31
3,32
3,33
3,34
3,35
3,36
3,37
3,38
3,39
3,4
3,42
3,44
3,46
3,48
3,5
3,52
3,54
bieg na
50 m
podciąganie się
na drążku
LICZBA
PUNKTÓW
(czas w sek) (liczba powt.)
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
6,9
12
7
7,1
7,2
11
10
9
7,3
8
7,4
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3,5
3
2
1
bieg na
1.000 m
bieg na
50 m
podciąganie się
na drążku
(czas w
min)
(czas w
sek.)
(liczba powt.)
7,5
7
3,56
3,58
4
4,02
4,04
4,06
4,08
4,1
4,12
4,14
4,16
4,18
4,2
4,22
4,24
4,26
4,28
4,3
4,32
4,34
4,36
4,38
4,4
4,42
4,44
4,46
4,48
4,5
4,52
4,54
4,56
4,58
5
5,1
5,2
5,3
5,4
7,6
7,7
7,8
6
7,9
5
8
8,1
4
8,2
3
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
2
1
Za wyniki gorsze niż podano powyżej, przyznaje się "0 punktów".
6
Tabela nr 2
LICZBA
PUNKTÓW
siady
proste z
leżenia
tyłem
rzut piłką
lekarską 2 bieg wahadłowy
kg znad
4 x 10 m
głowy
(liczba
powt.)
(odl. w m.)
(czas w sek.)
20
10
12
74
9,9
12,1
73
9,8
12,2
9,7
12,3
71
9,6
12,4
70
9,5
12,5
9,4
12,6
68
9,3
12,7
67
9,2
12,8
66
9,1
12,9
9
13
64
8,9
13,1
63
8,8
13,2
62
8,7
13,3
61
8,6
13,4
8,5
13,5
59
8,4
13,6
58
8,3
13,7
57
8,2
13,8
56
8,1
13,9
8
14
53
7,9
14,2
51
7,8
14,4
49
7,7
14,6
47
7,6
14,8
7,5
15
43
7,4
15,2
41
7,3
15,4
39
7,2
15,6
75
72
69
65
60
55
45
19
18
17
16
15
14
38
37
15,7
7,1
15,8
LICZBA
PUNKTÓW
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
siady
proste z
leżenia
tyłem
rzut piłką
bieg
lekarską 2 kg wahadłowy
znad głowy
4 x 10 m
(liczba
powt.)
(odl. w m.)
(czas w sek.)
13
7
16
6,9
16,2
16,3
6,8
16,4
16,5
6,7
16,6
16,7
6,6
16,8
16,9
12
6,5
17
6,4
17,2
6,3
17,4
6,2
17,6
6,1
11
6
17,8
5,9
5,8
18
5,7
5,6
18,2
5,5
5,4
5,3
18,4
5,2
5,1
10
5
18,6
za wyniki gorsze niż podano powyżej, przyznaje się "0
punktów"
7
Tabela nr 3
Średnia arytmetyczna
uzyskanych punktów z prób
o których mowa w pkt. II.
1, 2, 3, 4, 5 i 6
Ocena
poniżej 51
nie zalicza
51 - 55 pkt
3
56 - 60 pkt
4
61 - 65 pkt
5
66 - 75 pkt
6
Tabela nr 4
Koperta
Drążek
(czas w sek)
(liczba powt.)
Delfin
(liczba powt. w ciągu
1 min.)
PKT
PKT
PKT
PKT
PKT
PKT
PKT
PKT
PKT
5
4
3
5
4
3
5
4
3
25,5
25,6
÷
26,0
26,1
÷
26,5
14
10
÷
13
6
÷
9
31
29
÷
30
27
÷
28
i
mniej
i
więcej
i
więcej
8
Download

2. Ocena sprawności fizycznej (opis i sposób przeprowadzenia)