10 luty 2015r.
Modyfikacja zapisów SIWZ
„ Dostawy oleju napędowego na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o w Sędziszowie Młp. w roku 2015”
Szanowni
Wykonawcy !
Modyfikacja zapisów SIWZ
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ.
Pytanie nr 1.
Prosimy o zmianę dnia, z którego ma być przyjęta cena producenta
podawana na jego stronie internetowej do wyliczenia ceny ofertowej i
wprowadzenie stosownych modyfikacji do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Ze względu na to, iż ceny hurtowe paliw na rynku
nie są stałe, lecz zmieniają się każdego dnia, u różnych producentów mogą
być one różne, konieczne jest podanie ceny ofertowej w oparciu o
kalkulacje na dany dzień, jednakowy dla wszystkich wykonawców, tak aby
umożliwić porównanie złożonych ofert. Zapewni to zachowanie uczciwej
konkurencji w trakcie przetargu oraz ułatwi weryfikację zgodności ceny w
trakcie realizacji umowy z ceną ofertową. W związku z tym, że termin
składania ofert przypada na dzień 12 lutego 2015 roku na godzinę 11:00,
nie jest możliwe skalkulowanie oferty w oparciu o cenę ten sam dzień
wymieniony SIWZ oraz w projekcie umowy. Prosimy, aby dzień na który
należy skalkulować cenę był dowolnym, wskazanym przez Państwa
dniem, przed dniem złożenia oferty, jednakowym dla wszystkich
oferentów, co umożliwi wykonawcom złożenie oferty za pośrednictwem
poczty lub firm kurierskich.
Ad.1.
12.02.2015 r. jest dniem na który należy skalkulować cenę.
Pytanie nr 2.
§2 ust. 2 mówi jedynie o zmianie cen. Prosimy o wyjaśnienie jaka cena
będzie obowiązywała w trackie realizacji umowy. Sformułowanie z
formularza ofertowego „cena obowiązująca na dany dzień w okresie
realizacji umowy” nie precyzuje jednoznacznie czy będzie to cena z dnia
złożenia zamówienia, dnia w którym miała nastąpić dostawa, dnia
rzeczywistej dostawy, dnia dostarczenia faktury? Czy zmiana wymaga
aneksu? Również w § 2 ust. 3 Zamawiający posługuje się określeniem
ceny detaliczne „na dostawie”, a umowa nie dotyczy tankowania na stacji
paliw gdzie pod uwagę mogą być brane ceny detaliczne. Prosimy o zmianę
brzmienia tego ust. umowy, aby ceny były ustalane w oparciu o ceny
publikowane na stronie producenta paliwa.
Ad.2.
Będzie obowiązywała cena z dnia rzeczywistej dostawy. Zmiana nie
wymaga aneksu.
W § 2 ust.3 umowy zmienia się brzmienie, aby ceny ustalone w oparciu
o ceny publikowane na stronie producenta paliwa.
Pytanie nr 3.
§2 pkt. 2 – projektu umowy – Czy wystarczającym dla Zamawiającego
dokumentem potrzebnym do udokumentowania zmiany ceny oleju
napędowego, będzie wydruk ze strony internetowej producenta cen paliw
aktualnych na dzień dostaw?
Ad.3.
Wystarczającym będzie wydruk ze strony internetowej producenta cen
paliw aktualnych na dzień dostaw.
Pytanie nr 4.
Zgodnie z SIWZ - dostawa ma zostać zrealizowana w terminie 2 dni od
momentu złożenia zamówienia. Prosimy o podanie godzin przyjęcia
dostaw oraz udzielenie informacji czy zamówienia oraz dostawy będą
realizowane wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, z
wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych?
Ad.4.
Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych,
w godz. 7°° - 15°°
Pytanie nr 5. W hurtowym obrocie paliwami (w tym olejem napędowym)
stosuje się powszechnie rozliczenie wyrażone w litrach gotowego wyrobu
w temperaturze 15°C. Zamawiający natomiast nie precyzuje jaka ilość
podstawą rozliczenia paliwa. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób
przedstawiciel Zamawiającego stwierdzi jaką ilość produktu kierowca
uwidocznił na wyświetlaczu liczydła pomiarowego? To, że Wykonawca
przedstawi świadectwo legalizacji licznika nie gwarantuje iż to co zostanie
uwidocznione na liczniku będzie ilością w temperaturze rzeczywistej nie
przeliczoną na warunki referencyjne. W przypadku liczników
elektronicznych istnieje możliwość pokazania na liczydle pomiarowym
ilości w temperaturze rzeczywistej albo zamiennie ilości w temperaturze
15°C.
Jeśli założymy, że temperatura zewnętrzna oraz jednocześnie temperatura
dostarczonego paliwa wynosi 0°C (zero) a kierowca uwidocznił na
liczydle wydawczym ilość w temp. rzeczywistej to wówczas w zbiorniku
Zamawiającego znalazła się faktycznie ilość litrów uwidoczniona na
liczniku. Natomiast jeśli kierowca uwidocznił na liczydle wydawczym
ilość w temp. 15°C wówczas oznacza to że w zbiorniku zamawiającego
znalazło się mniej litrów niż widnieje na liczniku - przy dostawach w
ilości 5.000 około 75 litrów braku. Jak widać kluczowym pozostaje fakt
ustalenia jaka ilość została uwidoczniona na liczniku wydawczym a
konkretniej ilość w jakiej temperaturze czy 0°C czyli faktycznej
temperatury paliwa czy też 15°C. Z przytoczonego przykładu wynika
potencjalna pokusa dla wykonawców do nierzetelnego realizowania
dostaw w okresie zimowym przy rozliczaniu ich w temperaturze
rzeczywistej, w wypadku kiedy Zamawiający nie ma opomiarowanych
zbiorników.
Mając na uwadze uczciwą konkurencję proponujemy rozwiązanie
problemu
przez ustalenie w SIWZ oraz umowie rozliczenia w
temperaturze 15°C, ponieważ potencjalni wykonawcy nie będą mieć
żadnego interesu w uwidacznianiu na liczniku ilości innej niż ilość w
temperaturze 15°C gdyż będzie to dla nich nieopłacalne (oczywiście
dotyczy to okresów zimowych). Nie ma wówczas problemu z interpretacją
ilości litrów wskazanych na liczydle pomiarowym.
Ad.5.
Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa nastąpi w litrach gotowego
wyrobu w temperaturze 15°C.
Powyższe zmiany SIWZ i umowy zawarte w odpowiedziach należy
traktować jako integralną część SIWZ na etapie przygotowania ofert oraz
zostaną wprowadzone do Umowy.
Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert ulega zmianie
i wyznacza się na dzień 24.02.2015 r. do godz. 11°°
Prezes Zarządu PGKiM w Sędziszowie Młp.
Jerzy Sroka
Download

10 luty 2015r. Szanowni Wykonawcy - pgkim