Občasník samosprávy Mestskej časti Košice – Barca
Ročník XXIV.
číslo 2
Apríl
2014
Občasník samosprávy Mestskej časti Košice – Barca, Abovská 32, 040 17 Košice – Barca, IČO 00691003, [email protected], EV 3162/09, ISSN 1339-083X.
Erb udelený v roku 1785, prvá písomná zmienka o obci je z roku 1215, a to uvedená vo Varadínskom registri, pôvodne samostatná obec – od roku 1990 Mestská časť Košíc.
Barčiansky súčasník
Z rokovaní
20. zasadnutie miestneho zastupiteľstva otvoril
a viedol p. František Krištof, starosta mestskej časti Košice
– Barca. Osobitne privítal pani Moniku Sedlákovú a Ing.
Ladislava Falata. Pracovné predsedníctvo bolo v zložení
p. František Krištof, PhDr. Mária Kmecová, p. Imrich Buľko
a JUDr. Mária Želinská. Za zapisovateľku bola menovaná
Lucia Brečková, za skrutátora bol navrhnutý a schválený
p.Doc. Ing. Jozef Bilý, Csc. Za overovateľov zápisnice boli
určení p. Buľko Imrich a Jarmila Kunová.
Stála návrhová komisia pracovala v zložení Dušan
Pracko a MUDr. Beáta Buľková. Starosta František Krištof
informoval o predloženom programe rokovania, ktorý
bol schválený.
Nasledoval druhý bod, a to vzdanie sa poslaneckého
mandátu, nástup náhradníka a zloženie poslaneckého
sľubu.
Pán starosta oznámil, že Ing. Ladislav Falat sa
vzdal funkcie poslanca miestneho zastupiteľstva dňa
17.02.2014. Pán starosta poďakoval Ing. Ladislavovi Falatovi za dlhoročnú spoluprácu a vyzval ho k vystúpeniu.
Ing. Ladislav Falat vystúpil pred miestnym zastupiteľstvom,
poďakoval sa za dlhoročné spoluúčinkovanie a poprial
nastupujúcej poslankyni veľa úspechov v prebiehajúcom
volebnom období.
Pán starosta oznámil, že ak sa uprázdni mandát
v miestnom zastupiteľstve za poslanca nastupuje kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov v danom prípade je to p. Monika Sedláková. Overenie platnosti
náhradníka na uprázdnený mandát musí vykonať mandátová komisia, ktorá bola zvolená na 1. zasadnutí MZ
na celé volebné obdobie v zložení: MUDr. Beáta Buľková,
Doc. Ing. Jozef Bilý, CSc a p. Dušan Pracko. Mandátová
komisia skontrolovala zápisnicu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v mestskej časti do miestneho
zastupiteľstva a starostu mestskej časti. Predseda mandátovej komisie Doc. Ing. Jozef Bilý, Csc. predniesol overenú
správu, kde berie na vedomie zánik mandátu miestneho
poslanca Ing. Ladislava Falata vo volebnom obvode č. 1
vzdaním sa funkcie poslanca dňa 17.02.2014. Najväčší
počet hlasov t.j. 274 získala Monika Sedláková. Mandátová komisia konštatuje, že mandát náhradníka je platný a je v súlade s platnými právnymi
predpismi.
Následne bolo prijaté uznesenie miestneho
zastupiteľstva, kde
a) k o n š t a t u j e zánik mandátu poslanca
miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice –
Barca p. Ing. Ladislava Falata v zmysle § 25 ods.
2 písm. c) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;
b) b e r i e n a v e d o m i e správu mandátovej komisie o nastúpení náhradníčky p.
Moniky Sedlákovej za poslankyňu miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Barca;
c) v y h l a s u j e nastúpenie náhradníčky p.
Moniky Sedlákovej na uprázdnený mandát pos-
lankyne miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice
– Barca.
Pani Monika Sedláková zložila sľub poslanca a podpísala prevzatie osvedčenia o zvolení poslanca miestneho zastupiteľstva. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Košice – Barca prijatým uznesením o s v e d č u j e, že
p. Monika Sedláková, sa stala poslankyňou miestneho
zastupiteľstva Košice – Barca, zložením sľubu poslanca
dňom 26.02.2014.
V poradí tretím bodom boli personálne zmeny
v komisii pri MZ, kde vzdaním sa funkcie poslanca miestneho zastupiteľstva Ing. Falatovi zaniklo aj členstvo
vo finančnej komisii. Pán Maťaš ako predseda finančnej
komisie poďakoval Ing. Ladislavovi Falatovi za spoluprácu. Po hlasovaní poslancov sa členkou finančnej komisie stala Monika Sedláková.
V poradí štvrtým bodom rokovania bola žiadosť
o zverenie do správy pozemku od mesta Košice
za Základnou školou, a to za účelom urýchlenia výstavby
telocvične pre ZŠ. Materiál bol predložený v písomnej podobe a súvisí s urýchleným riešením výstavby
telocviční pri základnej škole a vznikol z úrovne mesta.
Pán starosta pripomenul, že v predchádzajúcom volebnom období sa v zastupiteľstve schválilo z rozpočtu
mestskej časti 180 000 Sk na časť projektovej dokumentácie rekonštrukcie školy.
Po rozprave poslancov a stanovisku hlavného kontrolóra prijalo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice
– Barca uznesenie, kde žiada
a) starostu MČ Barca, podať žiadosť o zverenie do
správy pozemku od mesta Košice zapísanom na LV 2090,
parcely registra „C“ č. 1151/1 o výmere 1211 m2, parcely
č. 1152 o výmere 1022 m2 , parcely 1151/5 o výmere 359
m2 v katastrálnom území Barca t.j. spolu 2592 m2, do
správy MČ Košice - Barca a udelenie súhlasu od mesta
Košice k dlhodobému prenájmu pozemku za účelom
výstavby telocviční a obslužnej infraštruktúry vrátane
parkoviska pre základnú školu, čo bolo jednomyseľne
prijaté
b) starostu o vykonanie potrebných úkonov pre
zverenie pozemkov mesta do správy bez nárokov na
finančné krytie z rozpočtu MČ Košice – Barca, čo bolo
tiež jednomyseľne prijaté
V rámci bodu „Rôzne“ pán starosta oznámil, že
prebehla kontrola rekonštrukcie verejného osvetlenia,
agentúrou SIEA, ktorá bola bez nedostatkov, protokol
je v poriadku a požiadali sme o preplatenie investície so
skrátením režimom. Táto akcia sa monitoruje 5 rokov.
Pán poslanec Dušan Pracko sa spýtal na spriechodnenie Zinkovej ulice. Pán starosta uviedol, že Zinková
ulica sa otvárať nebude. Na stretnutí občanov Niklovej,
Titánovej a Chrómovej ulice prisľúbil, že zabezpečíme
s príslušnými vlastníkmi likvidáciu starých stĺpov a s VSE
doriešime verejné osvetlenie a ozvučenie asi do dvoch
mesiacov, zároveň navrhol a predložil požiadavku
na riešenie pozemku pod komunikáciou s vlastníkmi
a mestom Košice.
Starosta ďalej oznámil, že predložil požiadavku na
zástavkovú komisiu v súvislosti s posunom zastávky na
Hečkovej ulici, ktorej bolo vyhovené s podmienkou, že
MČ zabezpečí spevnenie povrchu zastávky, pokračovanie
prechodu pre chodcov a dopravné značenie na chodníku pri škôlke. Ďalšou požiadavkou bolo zriadenie
zástavky na znamenie pri obchodnom centre Fresh. Táto
požiadavka bola zamietnutá z dôvodu veľkého pohybu
chodcov.
Starosta poďakoval poslancom za účasť a ukončil 20.
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
V poradí 21. zasadnutie dňa 12. marca otvoril
a viedol p. František Krištof, starosta mestskej časti Košice
– Barca, na ktorom privítal mestského poslanca Mgr.
Igora Sidora. Pracovné predsedníctvo bolo v zložení
p. František Krištof, PhDr. Mária Kmecová, p. Imrich Buľko
a JUDr. Mária Želinská. Za zapisovateľku bola menovaná
Lucia Brečková. Za skrutátora bol navrhnutý a schválený
p.Marián Kačmár. Za overovateľov zápisnice boli menovaní p. Iveta Lendacká a p. Miloslav Maťaš.
Stála návrhová komisia pracovala v zložení Dušan
Pracko a MUDr. Beáta Buľková.
Starosta František Krištof informoval o predloženom
programe rokovania, ktorý na svojom zasadnutí 5. 3.
prerokovala aj miestna rada. Následne vyzval poslancov na jeho schválenie a prípadné doplnenie. Pán starosta doplnil bod 10 .6. o žiadosť p. Marcela Doliňáka
o zmenu územného plánu, p. Marián Kačmár navrhol
doplniť bod 10.7. o žiadosť o doplnenie územia „Čapáš“
nad cintorínom a hospodárskym dvorom a p. Monika
Sedláková doplnila bod 10.8. – Rozšírenie požiadavky o
parcely v lokalite Kamenné pole. Doplnený program bol
schválený. Starosta navrhol v rámci rokovania dodržiavať
časový limit vystúpenia každého z poslanca ktorý požiada
o slovo max 3 minúty.
Nasledoval 2. bod „Dopyty a návrhy občanov“. V rámci neho požiadal o slovo p. Varga Štefan ohľadom stretávania sa školopovinných detí v ovocnom sade, ktorý tam
pijú alkohol, drogujú a upozornil, že sa tam zdržiavajú
prostitútky. Konštatoval, že v sade a okolo sadu je veľký
neporiadok a že tam ľudia sypú odpad, navrhol požiadať
mestskú políciu o častú kontrolu v týchto miestach, ako
aj vybudovať spomaľovací retardér na Čkalovovu ulicu
z dôvodu zvýšenej rýchlosti áut a oznámil, že sám prispeje na výstavbu retardéra.
Starosta v tejto súvislosti upozornil na skutočnosť, že
sa jedná o súkromný majetok vlastníkov a ak má niekto vedomosti o priestupkoch v sade, je potrebné volať
políciu. Opakovane požiada mestskú políciu o kontrolu
v týchto miestach a preverí možnosť výstavby retardéra v nadväznosti na finančné prostriedky s tým spojené. Poslanec p. Marián Kačmár oznámil na požiadanie
p. Štefana Vargu ohľadom výkopu na ulici Radlinského, že
túto prekopávku realizuje spoločnosť Entel ako zákazku
na kľúč pre Slovak Telekom, jedná sa o položenie optického kábla smerom na riadiacu vežu na letisko.
Ďalšie požiadavky na vystúpenie občanov neboli.
V rámci schváleného bodu 3. Informácia mestského
poslanca o činnosti vystúpil Mgr. Igor Sidor.
Podal informáciu k výstavbe telocvične v areáli ZŠ.
Informoval, že je to dlhodobý proces, vzhľadom k tomu
že primátorovi sa nepodarilo nazbierať peniaze na
výstavbu telocvične ale našla sa spoločnosť, ktorá by zo
súkromných peňazí mala záujem o výstavbu telocvične.
Prerokovaním na predošlom MZ možno dostane táto
spoločnosť pozemok pod telocvičňou do prenájmu. Jedná sa o výstavbu dvoch modulov s rozmerom 38x18m,
ktoré budú umiestnené v tých priestoroch, kde je teraz
parkovisko so spĺňaním všetkých kritérií, ktoré sa kladú na
vybudovanie športových zariadení. Za predpokladu, že
to prejde na mestskom zastupiteľstve spoločnosť prejde
do ostrých projektov, ktoré by mali byť vo finálnej podobe v apríli, stavebné povolenie by mohlo byť v máji
alebo v júni, v septembri by mohol byť jeden model na
svete, otázka je či z dvoch modulov neurobia jeden. Plocha kde bola postavená telocvičňa by sa mohla použiť
na výstavbu multifunkčného ihriska. Problémom je príjazdová komunikácia so zásobovaním k školskej jedálni,
ktorá by mohla byť situovaná zo severnej strany.
Mgr. Igor Sidor oznámil, že upozornil investora, že
škola ani obec finančne neprispejú k výstavbe. Investor
ubezpečoval, že telocvične budú spĺňať všetky kritéria,
ktoré majú telocvične spĺňať a keď škola bude potrebovať
v rámci svojich osnov telocvičňu využívať bude jej to
umožnené.
V rámci štvrtého bodu bola vykonaná kontrola
uznesení bez pripomienok.
Bod 5. Informácia starostu o činnosti od posledného
MZ materiál bol predložený v písomnej podobe.
Pán poslanec Dušan Pracko sa informoval o stretnutí s primátorom k viacúčelovému ihrisku na ploche telocvične a ako to vidí s časovým plánom výstavby.
Starosta oznámil, že tieto veci rieši mesto Košice, časť
financií poskytne mesto, časť podnikatelia, výhodou je, že
to nepotrebuje zemné úpravy a do septembra by mohla
byť aj telocvičňa postavená.
Dušan Pracko upozornil, že na materskú školu boli
vynaložené finančné prostriedky a poprosil aby sa neprijímali deti z mesta a z vidieka do škôlky, ktoré potom
nenavštevujú ani našu základnú školu. Pre deti z Barce
potom nie je miesto. Pani poslankyňa Iveta Lendacká
podľa poznatkov uviedla, že do škôlky sa prijímali deti
z mesta len z preklenutia obdobia, to znamená, že škôlka
mala málo záujemcov v nejakom čase, tak sa prijali deti
z mesta alebo okolia a potom ich už nemohla vylúčiť.
Starosta oznámil, že škôlku riadi mesto Košice,
mestská časť nemôže zasahovať do výberu detí, podľa
informácie od vedúcej školstva bol prijatý zámer, že od
tohto roku by sa mala presunúť prípravka do základnej školy čím sa zvýši kapacita pre deti a do augusta by
mal byť vybudovaný prechod detí do jedálne, k čomu je
pripravovaná príkazná zmluva.
Ing. Daniel Antal poprosil o vyjadrenie k problematike
Futbalového klubu vo veci rokovania u primátora. Starosta informoval, že primátor prijal opatrenia na riešenie
časti financií cez dotácie na šport.
Pani poslankyňa Monika Sedláková sa informovala vo
veci výstavby plynofikácie medzi Hospodárskym dvorom
a cintorínom, na rokovanie so ZMOS a na novú legislatívu v oblasti samosprávy a stavebného zákona. Pán
starosta oznámil, že časť vlastníkov chce plynovú prípojku
a časť nie, nie všetci vlastníci chcú investovať, plynárne
vôbec nie, viacerí vlastníci už majú elektrické vykurovanie,
vlastníkov na tretej ulici zaujíma výstavba vodovodu a
kanalizácie. Oznámil, že bol na rokovaní vo VVS, kde
mu bolo povedané, že výstavbu vodovodu a kanalizácie
vyhodili z plánu na tento rok. Na požiadavku ohľadom
ZMOS oznámil, že podielové dane sa zvýšili o 7 % na
úrovni mesta Košice. Ohľadom novej legislatívy so
2
stavebným zákonom oznámil, že mestské časti by boli
stavebný úradom na spoločných úradovniach a stavebné
konania by podpisoval príslušný starosta.
P. Dušan Pracko sa informoval ako je na tom ulica Niklová. Pán starosta oznámil, že na rokovaní
s prokuristom VSS sa dohodli, že vyprofiluje parcely ktoré
sa týkajú Niklovej, Chrómovej a Titánovej ulice a pokúsia sa nájsť pozemky na výmenu s mestom, ak nenájdu
pozemky na výmenu tak sa tieto pozemky ocenia znalcom a urobí sa zápočet záväzkov, ktoré má VSS vo vzťahu
k mestu. Zároveň podal žiadosť o likvidáciu elektrických
stĺpov na ulici Gavlovičovej a Niklovej. Na ulicu Niklovú
a Chrómovú sa osadia svietidlá a rozhlas. Elektrárne
súhlasia. Novekonom taktiež zmapuje svoje pozemky
a navrhnú ktoré by riešili výmenou alebo zarátaním do
záväzkov.
P. Dušan Pracko sa informoval o podchod pri VSS.
Pán starosta uviedol, že podchod je majetkovo nevysporiadaný, napriek tomu sa snaží iniciovať konkrétne kroky
na príslušných miestach.
V rámci 6. bodu - Informácia predsedov komisií
o činnosti pán Imrich Buľko, predseda stavebnej komisie oznámil, že stavebná komisia sa stretla 2x, stretnutie
bolo aj na FK, riešili sa požiadavky občanov, v bytovej
časti sa určil poradovník na voľný byt. Pani Iveta Lendacká,
predsedníčka sociálnej komisia oznámila, že sociálna
komisia sa stretla 1x kde sa riešili sociálne výpomoci pre
občanov. Pán Miloslav Maťaš, predseda finančnej komisie oznámil, že finančná komisia na stretnutiach riešila
rozpočet MČ, žiadosti o dotácie aj využite účelovej dotácie.
Ing. Daniel Antal, predseda komisie na ochranu verejného záujmu pripomenul termín podania majetkových
priznaní.
7. Plán činnosti hlavného kontrolóra a správa
o činnosti - materiál predložený v písomnej podobe.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca
schvaľuje plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky
mestskej časti Košice – Barca na I. Polrok 2014.
Pani kontrolórka oznámila, že si preštudovala
vnútroorganizačné normy, VZN a prešla majetok MČ.
Vo vzťahu k Futbalovému klubu konštatovala, že nájomná zmluva s Futbalovým klubom nie je výhodná pre
MČ, Futbalový klub má pozdĺžnosti voči MČ, odporučila
aby prednostka vstúpila do rokovania s Futbalovým
klubom o uzatvorení dodatku k nájomnej zmluve, ktorá
by bola výhodná pre MČ a navrhla presunúť žiadosť
o dotáciu podanú Futbalovým klubom na miestne
zastupiteľstvo v júli.
P. Dušan Pracko si osvojil návrh pani kontrolórky na
uznesenie, ktoré bolo v týchto intenciách schválené.
8. Návrh pravidiel kontrolnej činnosti - materiál
predložený v písomnej podobe. Miestne zastupiteľstvo
mestskej časti Košice – Barca schvaľuje pravidlá kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy, čo bolo
jednomyseľne prijaté.
3
9. Zverejnenie zámeru kúpy pozemkov s osobitným zreteľom. Materiál v písomnej podobe, pán starosta uviedol, že potrebuje spracovať geometrické
plány a znalecké posudky ku kúpe konkrétnych plôch
od konkrétnych ľudí (Zemianska ulica, Hečkova ulica)
a nakoľko ide o nehnuteľnosti, bez tohto súhlasu miestneho zastupiteľstva by nemohol konať, resp. dať
spracovať znalecké posudky a geometrické plány. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie na
vedomie zverejnenie zámeru kúpy pozemkov s osobitným zreteľom, čo bolo jednomyseľne prijaté
10 . Žiadosti o zmenu ÚPN zóny Barca a HSA. Materiál bol predložený v písomnej podobe a doplnený
pri schvaľovaní programu. V materiáloch je predložené
stanovisko mesta Košice k zmene Územného plánu zóny
Košice – Barca. Materiál bol doplnený o žiadosť Moniky Sedlákovej o znovuzaradenie územia „Kamené pole“
severne od ulice Timravy, súbežne medzi ulicami Timravy
a Svetlá orientácia západ, o žiadosť Mariána Kačmára
o znovuzaradenie územia „Čapaš“ západne od cesty
za cintorínom nad novou Barcou a o žiadosť p. Marcela
Doliňáka.
Marián Kačmár poprosil aby primátorovi bol doručený list so všetkými pripomienkami.
Ing. Doc Jozef Bilý, Csc. uviedol, že by bolo vhodné uviesť v Barčianskom sučasníku upozornenie pre
občanov, že ak podávajú korešpondenciu na MÚ aby
udávali aktuálne informácie.
Ing. Daniel Antal podporil výstavbu v MČ a taktiež
poprosil aby sme zahrnuli všetky požiadavky na zmenu
ÚPN na mesto Košice.
Starosta uviedol, že problémom je aj investorstvo
a infraštruktúra.Ing. Daniel Antal uviedol, že záujemcovia
o kúpu pozemkov by mali pozemky kupovať s vedomím,
že budú musieť investovať aj do infraštruktúry.
Po rozprave Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Košice – Barca odporúča mestu Košice riešiť návrh na
zmenu územného plánu v predloženej podobe rozsahu
požiadaviek 10.1 až 10.8 , v nadväznosti na opakovanú
žiadosť podanú starostom, čo bolo jednomyseľne prijaté
V rámci bodu 11. „Aktualizácia cenníkov prenájmu“
uviedol tento bod starosta s tým, že v súvislosti s úpravou
priestorov pri realizácií rôznych akcií v Kultúrnom dome
a v Zichyho kaštieli je potrebné upraviť cenník prenájmu.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca
schvaľuje úpravu cenníka prenájmu Kultúrneho domu
a Zichyho kaštieľa podľa predloženého materiálu, čo
bolo jednomyseľne prijaté
V bode12. Stanovisko kontrolórky k návrhu rozpočtu
na rok 2014 – 2016 pani hlavná kontrolórka JUDr. Mária
Želinská konštatovala zákonnosť predloženého návrhu,
dodržanie informačnej povinnosti, metodickú správnosť
predloženého návrhu. Konštatovala, že návrh rozpočtu
je spracovaný v súlade s rozpočtovými pravidlami, je
zostavený aby zabezpečil financovanie výkonu mestskej
časti, úhradu záväzkov, financovanie nákladov, výdavkov
spojených s úpravou a údržbou majetku.
Ďalej konštatovala, že pozitívne sa odvíja
oddĺžovanie MČ, rozpočet nemá investičný charakter nedisponuje dostatočnými zdrojmi. Súčasťou rozpočtu
je ročná splátka úveru vo výške 68 325 Eur, ktorú bude
možné splácať. MČ má povinnosť zostavovať programový rozpočet a tento je spracovaný veľmi podrobne.
Konštatovala, že je zostavený s náležitou opatrnosťou.
MČ konala s rozpočtovým provizóriom, ktoré za január
ani za február nebolo prekročené.
Odporúča návrh rozpočtu na rok 2014 schváliť
a návrh rozpočtu na rok 2015 a 2016 vziať na vedomie.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca berie
na vedomie stanovisko kontrolórky k návrhu rozpočtu na
rok 2014 – 2016, čo bolo jednomyseľne prijaté
Bod13. Návrh programového rozpočtu mestskej časti
Košice – Barca na roky 2014 – 2016
Pán starosta uviedol, že v podielových daniach sme
na úrovni roku 2007, ale napriek tomu stále hľadáme
finančné možnosti na krytie potrieb MČ a otvoril rozpravu.
Pán Miloslav Maťaš uviedol, že Stolnotenisový klub žiada
o dotáciu vo výške 500 Eur ale v rozpočte je počítaných
100 Eur a finančná komisia to aj takto schválila. FK žiada
10 000 Eur, finančná komisia schválila 100 Eur a Farský
úrad požiadal o dotáciu vo výške 1 500 Eur až po rokovaní finančnej komisie, takže finančná komisia nerátala
s týmto výdavkom ale schválila výšku dotácie 1 000 Eur
a odporúča ju presunúť z verejného osvetlenia. Pán
Dušan Pracko si osvojil žiadosť Farského úradu, navrhol
1000 Eur z verejného osvetlenia pre deti a ďalších 500 Eur
z verejného osvetlenia na opravu kostola.
Marián Kačmár sa informoval o náraste na položke „
Telocvičňa Stredná veterinárna škola“. Starosta uviedol, že
nárast je z dôvodu využívania telocvične SVŠ.
Po ukončení rozpravy Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca
a) schvaľuje použitie účelovej dotácie od mesta
Košice na „Chodník – ulica Medená“ v rámci 6. programu – Verejné priestranstvá a komunikácie v objeme
10.000,- €
b) schvaľuje programový rozpočet pre rok 2014
a berie na vedomie návrh na roky 2015-2016 podľa
predloženého návrhu so zapracovaním zmien:
celkový rozpočet včítane
finančných operácií vyrovnaný v objeme:
na rok 2014
Príjmy 683.000,- €
Výdavky 683.000,- €
na rok 2015
Príjmy 593.100,- €
Výdavky 593.100,- €
na rok 2016
Príjmy 593.250,- €
Výdavky 593.250,- €
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
Bod 14. Aktualizácia VZN o dotáciách. Pani
hlavná kontrolórka predniesla pripomienky
k predkladanému VZN o dotáciách ktoré boli
v rámci rozpravy akceptované. Následne bolo
schválené VZN č. 1/2014 o dotáciách so zapracovaním pripomienok, a to jednomyseľne.
V bode 15. Žiadosti o dotácie boli prerokované. Prijaté bolo uznesenie, kde Miestne
zastupiteľstvo
1. b e r i e d o e v i d e n c i e ž i a d o s ť
o poskytnutie dotácie pre Futbalový klub Košice Barca - jednomyseľne prijaté,
2. s c h v a ľ u j e d o t á c i u pre rímskokatolícku cirkev, farnosť Košice – Barca vo
výške 1 500 € – účel v súlade so žiadosťou –
jednomyseľne prijaté,
3. s c h v a ľ u j e d o t á c i u pre stolnotenisový
klub MČ Košice - Barca vo výške 100 € – účel v súlade so
žiadosťou – jednomyseľne prijaté
Bod rokovania 16. Náležitosti starostu pre nové
funkčné obdobie. Materiál bol predložený v písomnej
podobe. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice –
Barca určuje v zmysle § 14 ods. 3 písm. j) zákona SNR č.
401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov výkon funkcie starostu mestskej časti Košice – Barca
v rozsahu plného pracovného úväzku pre funkčné obdobie 2014 – 2018, čo bolo jednomyseľne prijaté
Bod 17. Stanovenie počtu poslancov a obvodov pre
komunálne voľby. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Košice – Barca určuje v zmysle § 14 ods. 2 písm. b) zákona
SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších
predpisov 7 poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Košice – Barca pre volebné obdobie 2014 – 2018 –
jednomyseľne prijaté
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca
určuje v zmysle § 9 ods. 1 - 4 zákona SNR č. 346/1990
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov jeden volebný obvod, ktorý sa
zhoduje s hranicami mestskej časti Košice – Barca, pre
voľbu poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Košice – Barca pre volebné obdobie 2014-2018 –
jednomyseľne prijaté
Nasledoval bod 18. Interpelácie poslancov a dopyty
Ing. Doc. Jozef Bilý Csc. upozornil na veľký neporia-
dok za Myslavským potokom – medzi mostíkom a nadjazdom.
Ing. Daniel Antal sa informoval ohľadom jarného upratovania, či by sa nedal zvýšiť počet kontajnerov v tomto jarnom období – pán starosta oznámil, že konáre sa nedávajú
do kontajnerov a ak majú občania orezané konáre nech to
nahlásia na miestny úrad - pristavíme vlečku k naloženiu a
zabezpečíme odvoz do kompostoviska.
Marián Kačmár sa informoval ohľadom montáže
rozhlasu k hospodárskemu dvoru - pán starosta uviedol
že rozhlas sa bude montovať na stĺpy verejného osvetlenia v nadväznosti na finančnú situáciu.
Dušan Pracko sa informoval o realizáciu chodníka
na Močiarnej ulici k Mačaciemu kútu – starosta uviedol,
že je to v majetkoprávnom riešení. Informoval sa či by
majitelia nízkych psov nemohli chodiť do parku na prechádzku s týmito psami – starosta uviedol, že mestskí
policajti nenapomínajú majiteľov psov ak ten pes je na
vodítku. Ďalej sa pýtal, či nebudeme do parku dopĺňať
koše na psie výkaly a Informoval sa o práci koordinátora
v MČ, či v mestskej časti pri pomocných prácach budú
pracovať aj ľudia z iných mestských častí, podotkol, že
obyvatelia Barce majú strach o svoj majetok. Starosta
uviedol, že osobitné koše sa dopĺňať nebudú, psie exkrementy patria do komunálneho odpadu, ďalej koordinátor ak bude, tak to bude pracovník úradu práce a že
v MČ budú môcť pracovať len nezamestnaní z Barce, nie
z inej obce. P. MUDr. Beáta Buľková konštatovala, že v
rámci aktivačných prác by pracovníci mohli vyčistiť okolie
Výsledky volieb prezidenta v Barci
Poradie v 1. kole
Obvod Košice - Barca / kandidát
1. Andrej Kiska
2. Róbert Fico
3. Radoslav Prochádzka
4. Milan Kňažko
5. Pavol Hrušovský
6. Helena Mezenská
7. Ján Čarnogurský
8. Gyula Bárdos
9. Stanislav Martinčko
10. Ján Jurišta
11. Milan Melník
12. Viliam Fischer
13. Jozef Behýl
14. Jozef Šimko
Barca spolu volilo v I. kole
Poradie v 2. kole
1. Andrej Kiska
2. Róbert Fico
Barcaspolu volilo v II. Kole
Počet / podiel hlasov
411
27,20
336
22,23
308
20,38
299
19,78
77
5,09
25
1,65
14
0,92
10
0,66
9
0,59
8
0,52
6
0,39
5
0,33
2
0,13
1
0,06
1 511
1 109
505
1 614
68,71
31,28
Myslavského potoka a okolie cesty smerom na
letisko – starosta : na tento účel nie sú zatiaľ schválení aktivační pracovníci a zväčša ide o cudzí
majetok, p.Monika Sedláková – upozornila na
problém áut a zvýšenú premávku medzi cintorínom a hosp. Dvorom – žiaľ ide o schválený
územný plán a daň za novú výstavbu, aj keď bola
zriadená prístupová komunikácia pre nákladné
vozidlá, o čom boli všetci majitelia informovaní,
zákaz vjazdu tam nie je možný, lebo ide o dopravnú obsluhu. P. Jarmila Kunová – pripomenula
neporiadok okolo Freshu – upozorníme majiteľa,
p.Ing. Daniel Antal – informoval sa na uvítanie
detí – prostriedky sú schválené, p. Miloslav Maťaš
– či bude výstava psov – zatiaľ starosta nevie.
Bod – Rôzne:
Starosta predložil požiadavku Futbalového
klubu na riešenie elektrického ohrevu vody a na spracovanie štúdie ohrevu vody solárnym zariadením na ihrisku,
čo by prinieslo značné úspory a takmer celoročné využite
k ohrevu vody pre športovcov a následne zníženie
prevádzkových energetických nákladov. P. Ing. Daniel
Antal sa informoval či máme na to investície, podotkol,
že podľa jeho poznatkov kolektory nie sú výhodné. Pán
poslanec Marek Rusnák reagoval že práve kolektory sú
pre túto prevádzku veľmi výhodné. Starosta : ide o spracovanie štúdie s následným posúdením realizácie v prípade finančných prostriedkov.
P. Ing. Doc. Jozef Bilý, Csc. sa informoval na volebné miestnosti pre voľby prezidenta SR 2014. P. Starosta uviedol, že nadväzne na zverejnenie volebných
miestností aj ďalšie voľby budú v na miestnom úrade, v
kultúrnom dome a vo VIA LUX.
Voľby
do Európskeho
parlamentu
Počet kandidujúcich strán pre tohtoročné
voľby do Európskeho parlamentu je 29. Okrem
menného zoznamu kandidátov museli zložiť aj
volebnú kauciu 1659 eur. O zaregistrovaní kandidátok rozhodla po ich prekontrolovaní Ústredná volebná komisia, ktorá vznikla pre eurovoľby.
Slováci volia 24. mája, v sobotu, v našej mestskej časti budú opäť štyri okrsky tak, ako to bolo
pri voľbách prezidenta SR v marci.
Slováci si dteda svojich 13 europoslancov
zvolia v sobotu 24. mája. Voliť môžu občania,
ktorí majú najmenej 18 rokov, hlasovanie je
dobrovoľné. V máji pôjde o historicky tretie
eurovoľby na území SR. V posledných, v roku
2009, dosiahla volebná účasť na Slovensku
19,64 percenta, čo bolo najmenej v celej EÚ. Na
voľbách sa zúčastnilo 16 politických strán, zvíťazil
Smer-SD, ktorý má v EP päť poslancov z celkovo
13 slovenských.
Farby Slovenska v súčasnom EP obhajujú
13 poslanci - Monika Flašíková Beňová, Monika
Smolková, Katarína Neveďalová, Boris Zala a Vladimír Maňka (všetci Smer-SD), Eduard Kukan
a Peter Šťastný (obidvaja SDKÚ-DS), Anna Záborská a Miroslav Mikolášik (obaja KDH), Edit Bauer
a Alajos Mészáros (obidvaja SMK), Jaroslav Paška
(SNS) a Sergej Kozlík (ĽS-HZDS).
4
Budovanie a modernizácia
osvetlenia
Rozhodnutím Ministerstva hospodárstva SR
o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
pre Mestskú časť Košice – Barca,
kód žiadosti ITMS : NFP 25120220831
prijatej dňa 28. 6. 2010
pre Opatrenie 2.2
Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce
a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky,
bolo pre mestskú časť schválená žiadosť s výškou NFP.
Mestská časť Košice – Barca sa tak zaradila medzi 201 obcí a miest,
ktorým bol projekt schválený.
Po ukončení verejného obstarávania bola vysúťažená cena v hodnote 106,9 tis. €,
z toho NFP predstavuje 101,6 tis. €.
Celková faktúra akcie predstavuje 105 133,33 €.
Realizácia rekonštrukcie bola pred termínom ukončená.
V súčasnosti sa zabezpečuje dokumentačná porealizačná časť projektu.
Už niekoľko mesiacov už máte možnosť porovnať nové osvetlenie s predošlým,
v najbližších dňoch bude potrebné doriešiť ozvučenie, a to hlavne v časti Nový Jarok,
nakoľko tam boli využité pôvodné „sadovky”.
5
Oprava
chodníka
na Medenej
V nadväznosti na programový rozpočet
vychádzajúci z volebného programu na toto
volebné obdobie sa podarilo začať s realizáciou opravy chodníka na ulici Medenej,
ktorý bol v dezolátnom stave. Bližšie o tom
malá fotoreportáž. Realizátorom prác na
základe výberového konania z minulého
roku bola spoločnosť Eurovia.
Postupne by sme chceli pokračovať aj
v ďalších dielčich, resp. kompaktnejších
úpravách na miestnych chodníkoch, resp.
komunikáciách. Všetko však závisí hlavne
od finančných prostriedkov.
IBV
Komunikácia s pracovným názvom “Hečkova - Pri pošte” je
konečne skolaudovaná. Nesie názov ulica Zemianska.
Ďalšie komunikácie, prvé dve - Janitorova a Zichyho v lokalite medzi cintorínom a hospodárskym dvorom majú vykonaný
archeologický prieskum, skolaudovaná voda, kanál, rozvod
elektriny s trafostanicou, ako aj rozvod verejného osvetlenia.
Vysypané je aj podložie komunikácií v spolupráci s U. S. Steel
Košice, kde aj teraz - na jar bol vykonaný dosyp. Ostáva riešiť
ešte plynofikáciu, na ktorú je stavebné povolenie (predĺžené)
no podľa vyjadrení vlastníkov stavebných pozemkov, nie každý
má záujem na plynofikácii, resp. jej participácií, pričom dnes už
plynárne neinvestujú a mestská časť na to nemá finančné pros-
Barčianska kvapka pokračuje
triedky. Jediná cesta je združenie na investíciu plynu, uvidíme,
ako sa to vyvinie.
Zložitejšia je situácia na tretej ulici “Berzeviczyho”, kde sú siete
v obdobnom stave ako na prvých dvoch, no chýba voda a kanál,
na ktorých sa mala podieľať aj Vodárenská spoločnosť. Problém
je však s gravitačnou kanalizáciou, ktorá musí počkať na spodnú
časť územia pod hospodárskym dvorom a spracovanie novej
projektovej dokumentácie, samozrejme po odsúhlasení komunikácií v spodnej časti vlastníkmi.
MS SČK a starosta MČ
Košice – Barca Vás opäť
pozýva na odber krvi,
ktorý sa uskutoční v pondelok 19. mája 2014
v čase od 7,15 do 10,15
hod. v kultúrnom dome
na Barčianskej ulici 31.
Každý darca si musí so sebou priniesť občiansky
preukaz, preukaz darcu
krvi a preukaz poistenca.
Pred odberom si môže
dať ľahké raňajky a je
potrebné piť dostatok tekutín. Nie je potrebné byť
nalačno. Občerstvenie je
zabezpečené aj po odbere
krvi. Alkohol v deň odberu
neužívajte!
Tešíme sa na stretnutie
s Vami a ďakujeme Vám
v mene všetkých, ktorým
Vaša krv pomôže.
Zástavka
na Hečkovej
V nadväznosti na závery
“Zástavkovej komisie mesta Košice”
a dopravného dispečingu mestská časť zabezpečila na základe
požiadavky občanov presun zastávky autobusu č. 12. Následne sa
rieši prechod pre peších a výmena
bezpečnostného zábradlia v tejto
lokalite.
Príprava priestorov
pre telocvičňu
V súvislosti s riešením výstavby
chýbajúcej telocvične pri základnej
škole sa začalo s prípravou aj reálnych
podmienok, a to odstránením konárov
a stromov v tesnej blízkosti budovy
školy. K likvidácii drevného odpadu
prispeli pracovníci školy spolu s deťmi,
ktoré tak „pričuchli“ prácam pri oreze
a likvidácii konárov formou nakladania na vlečku mestskej časti Barca a tie
boli vyvážané na celomestské kompostovisko za účelom ich biologického
spracovania.
6
Barčiansky park v plnej kráse
Opäť je tu jar a zvýšený pohyb ľudí
i zvieratstva v našom parku. Je to krásne
prostredie, no aj tu sa dá urobiť niečo zlé,
čo bolo v uplynulých dňoch zapálenie odpadkového koša pri altánku.
Na druhej strane príroda sa hlási
k slovu, o čom svedčia operení obyvatelia
nášho parku. Snáď niečo viac o tom povie
malá fotoreportáž :
Seniorklub bilancoval
V roku 2013 členovia Seniorklubu v Barci sa
schádzali pravidelne 2-krát mesačne v kultúrnom
dome na Barčianskej 31. Spolu sa uskutočnilo 23
stretnutí za účasti 682 členov a 9 hostí. Rôzne aktivity sa uskutočňovali podľa plánu práce, ktorý
pripravila samospráva. Každé stretnutie dokumentuje zápisnica, prezenčná listina a kronika, v
ktorej sú zaznamenané aj celomestské aktivity,
ktoré pre seniorov organizuje Rada seniorov v
spolupráci s vedením mesta Košice, na čele s pánom primátorom Richardom Rašim.
Stretnutia v klube boli tematicky rôznorodé:
prednášky pre záhradkárov, so zdravotným zameraním, spoločné cvičenie, z histórie významných dní a sviatkov, aktuality a zaujímavosti
z domova a zo sveta, spieva celý klub, oslavy jubileí našich členov, výstavky ručných prác k Veľkej
noci, ku Dňu matiek, dopestovaných plodov
z našich záhrad, fašiangové posedenie so šiškami,
mikulášska nádielka. Zúčastnili sme sa celomestských podujatí - Valentínsky večer, MDŽ, Úcta
k starším, Čarodejnícka zábava. Pekný darček
7
ženám v Barci k MDŽ pripravili Futbalový klub
Košice - Barca a Mestská časť vystúpením speváka
Petra Stašáka.
Uskutočnili sa 3 vydarené celodenné zájazdy
do Sárospataku za účelom relaxu a zdravotnej
regenerácie.
Na fašiangovom posedení sme privítali zástupcov z Klubu kresťanských seniorov v Barci,
v Deň matiek a otcov nás pozdravili p. starosta
František Krištof a zástupca starostu pán Imrich
Buľko sladkou pozornosťou a kvetom, k mesiacu
úcty k starším nás pekným programom potešil
spevokol zo ZŠ Barca pod vedením pani učiteľky
Fenkovej a pán starosta pekným príhovorom
i country skupinou. Koncom roka sa naši členovia
zúčastnili posedenia v Klube kresťanských seniorov.
V mesiaci úcty k starším sme boli poctení
Ďakovným listom od pána primátora Richarda
Rašiho za uplynulých 30 rokov činnosti nášho
klubu v prospech rozvoja seniorskeho hnutia
v meste Košice.
Hoci finančných prostriedkov v tomto roku
bolo opäť poskromne, snažili sme sa našich
členov potešiť aspoň malou pozornosťou pri
meninách, okrúhlych jubileách, významných
sviatkoch, pri návštevách v nemocnici. Modlitbou a kyticou sme sa rozlúčili s našou zosnulou
členkou p. K. Soľarovou.
Vyjadrujeme vďaku všetkým, ktorým úcta a pomoc seniorom nie je ľahostajná, najmä pánovi
primátorovi mesta Košice, pánovi starostovi, poslancom Miestneho zastupiteľstva v Košiciach - Barci,
pracovníčkam miestneho úradu v Barci, pánovi Imrichovi Baloghovi a p. Lenartovi a prosíme aj ďalších
priaznivcov, aby pamätali na nás starších a pomáhali
nám spríjemniť často neľahkú jeseň života.
Ďakujem samospráve a všetkým aktívnym členom Seniorklubu v Barci za ich ochotu,
obetavosť a podporu činnosti nášho klubu.
Radi medzi nami privítame nových členov dôchodcov z Barce.
Marcela Daruová,
preds. samosprávy Seniorklubu
Desať rokov Klubu kresťanských seniorov
V priestoroch miestneho úradu, v kaštieli na
poschodí, sa uskutočnilo stretnutie pri príležitosti
10. výročia založenia Klubu kresťanských seniorov dňa
Úvodným a sprievodným slovom celé
podujatie viedla pani Mária Rácová, ktorá
v úvode všetkých srdečne privítala, osobitne
vzácnych hostí, a to v zastúpení pána primá-
tora jeho námestníčku pani Renátu Lenártovú,
poslanca mestského zastupiteľstva za našu
mestskú časť pána Igora Sidora, starostu mestskej časti Košice-Barca pána Františka Krištofa,
zakladajúceho člena klubu pána Milana Tótha, bývalého duchovného otca pána Jozefa
Marčina, terajšieho duchovného otca pána.
Jozefa Vihonského, pána Slavkovského Jozefa,
pána Gbúrika Jozefa s manželkou, krajského
koordinátora KKS Košice, pani predsedníčku
Turčánovú Máriu z KKS Terasa, zo sesterského
klubu seniorov predsedníčku pani Marcelu
Daruovú, pani Júliu Vargovú, Iboju Bakšiovú
a pána Jána Palaščáka, zároveň pána Jozefa
Melničáka,hudobníkov zo skupiny Country
Cantors pod vedením pána Teissera.
Ako je našim zvykom pred každým zasadnutím pozdravíme nášho nebeského
otca a pannu Máriu modlitbou a spevom.
Potom so svojim programom vystúpil
detský spevácky zbor zo základnej školy,
pod vedením pani učiteľky Fenkovej.
Nasledoval slávnostný príhovor predsedníčky pani Heleny Antalovej v ktorom vykreslila postupný vznik klubu a jeho činnosť
za uplynulých 10 rokov. Na založení klubu
sa podieľal pán Milan Tóth, Ing. Jozef Melničák,
vdp. Jozef Marčin i nebohý pán Ján Babka. Ďalej
hovorila o spolupráci s miestnym úradom, starostom, so zástupcami a susednými klubmi. Hovorila o podujatiach organizovaných klubom pri
rôznych príležitostiach, osobitne poďakovala
pánu primátorovi, námestníčke, mestskému
poslancovi Igorovi Sidorovi za podnetné akcie,
ktoré pre členov klubu organizovali.
Po ukončení slávnostného príhovoru vystúpili jednotliví hostia so svojim pozdravom,
pani námestníčka Renáta Lenártova v mene
pána primátora i v mene svojom pozdravila
slávnostné zhromaždenie a odovzdala veľkú
tortu a kyticu, Po nej vystúpil mestský poslanec
pán Igor Sidor, ktorý odovzdal ruže a zákusky,
pán starosta pozdravil všetkých a členom klubu venoval košík ovocia a sladkostí, pán Milan
Tóth zase prispel aj občerstvením. Postupne vystúpili ďalší hostia so svojimi pozdravmi. Potom
vystúpili členovia hudobnej skupiny Country Cantors, ktorí hrali pesničky na počúvania
a príjemnú zábavu, ktorá trvala do večerných
hodín. Viac už povie viac malá fotoreportáž.
Socha
Panny Márie
Od decembra minulého roku v západnej časti novopripravovanej ulice Berzeviczyho, resp. v časti Čapaš, pribudla
socha Panny Márie Ružencovej, ktorú
zabezpečila pani Marta Fričovská. Veríme, že aj za pomoci tejto patrónky sa
podarí v tomto území vytvoriť postupne
dôstojnú časť Barce, ktorá umožní pokojné bývanie i príjemné prechádzky prírodou s možnosťou duchovného pookriatia
pri modlitba Svätého ruženca.
8
Bezplatné kariérne poradenstvo
V Košiciach poskytujú bezplatné kariérne
poradenstvo a vzdelávacie programy.
Poradenské centrá pre dospelých pomáhajú
zamestnaným zabezpečiť si lepšie kariérne uplatnenie.
Jednou z najväčších výhod, ktoré človek
môže pracovnému trhu ponúknuť je dôsledná
pripravenosť, odbornosť a kvalitné vzdelanie. Je
dobré, keď je príprava a orientácia na pracovnom trhu dlhodobá a kontinuálna. Ľudia však
zvyčajne myslia na získavanie či rozširovanie
si kvalifikácie a svojich odborných zručností
väčšinou až v prípade, keď sú bez zamestnania, poprípade len na začiatku svojej kariéry. Na
Slovensku sa do procesu ďalšieho vzdelávania
zapájajú len 3 % dospelých ľudí, kým priemerný
počet osôb zapojených do ďalšieho vzdelávania v ostatných európskych krajinách je 7 %.
Keďže Národný ústav celoživotného vzdelávania mal dlhodobo v úmysle tento trend
zmeniť, implementuje v týchto dňoch národný
projekt zameraný na rozvoj ďalšieho vzdelávania. V rámci projektu bolo vytvorených po
celom Slovensku 25 poradenských centier pre
dospelých, ktoré bezplatne poskytujú poradenstvo v kariérnom rozvoji a taktiež ponúkajú
bezplatné modulové vzdelávacie programy
vo vybraných odvetviach priemyslu, remesiel
a služieb. Cieľovou skupinou sú zamestnaní
ľudia v pracovnoprávnom alebo obdobnom
vzťahu, ktorí chcú získať čiastočnú alebo úplnú
kvalifikáciu, a tým si zabezpečiť do budúcnosti
lepšie kariérne uplatnenie.
V Košiciach vzniklo Poradenské centrum
pre dospelých v budove Miestneho úradu
- Staré Mesto na Hviezdoslavovej ulici č.7.
Každý pracovný deň od 9:00 do 17:00 hod.
klientom poskytujú odborné poradenstvo tri
tútorky „Kvalifikovaní poradcovia hodnotia vedomosti, zručnosti a spôsobilosti záujemcov,
ktoré doposiaľ nadobudli praxou či formálnym
vzdelávaním. Následne im navrhujú vhodné
vzdelávacie programy či skúšky, ktorými by
získali potrebnú odbornú spôsobilosť,“ informuje o práci poradenských centier riaditeľka
Národného ústavu celoživotného vzdelávania,
Zuzana Štrbíková.
Najlepším nástrojom zamestnateľnosti je
dôsledná pripravenosť na pracovný trh. K tomu
prirodzene patrí aj dostatočné vzdelanie a odborná kvalifikácia. V rámci národného projektu
je preto klientom ponúkaných 44 bezplatných
modulových vzdelávacích programov. „Medzi
najžiadanejšie profesie patrí kuchár, čašník,
kozmetička, cukrár, popr. murár, nastavovač
CNC strojov či zvárač kovov. Zaujímavým spestrením pre klientov sú často vzdelávacie kurzy
ako napríklad umelecký kováč a umelecký
knihár. Vzhľadom na rozvoj malých fariem na
východnom Slovensku sa dostávajú do po-
Potraviny PMP
Akreditované vzdelávanie
Slovenský červený kríž zabezpečuje akreditované vzdelávanie
platné a uznávané na celom svete, vysoká kvalita a Európsky certifikát.
■ Opatrovateľská služba
■ Osvedčenie: slovensko – nemecké, slovensko – anglické, literatúra bezplatne.
■ Kurz nemeckého jazyka.
■ Doplnkový 34 hodinový kurz pre absolventov od roku 2001.
■ Prvá pomoc
■ Pre žiadateľov o vodičské oprávnenia, firmy, jednotlivcov.
Svojou účasťou podporíte pôsobenie SČK v meste.
Bližšie informácie na www.cervenykriz-ke.sk, 0911 622 486, 055/622 22 05,
Územný spolok SČK Košice – mesto, Komenského 19, Košice.
9
predia aj pestovateľ poľných plodín a zeleniny
a chovateľ hospodárskych zvierat,“ povedala
tútorka Poradenského centra pre dospelých
v Košiciach, Erika Tutková.
Vzdelávacie kurzy budú ukončené
osvedčením o úplnej alebo čiastočnej kvalifikácií. Projekt ďalšieho vzdelávania už teraz
reaguje na pripravovanú úpravu legislatívy
v rámci ďalšieho vzdelávania dospelých. V praxi
by to znamenalo, že ľudia na Slovensku budú
môcť vykonávať svoje povolanie aj na základe
osvedčenia o ďalšom odbornom vzdelávaní.
Možnosť využiť služby Poradenského centra
pre dospelých majú všetci zamestnaní ľudia,
teda aj SZČO, ZŤP alebo osoby na materskej
či rodičovskej dovolenke v pracovnoprávnom
vzťahu, až do skončenia projektu, a to do septembra 2015.
Katarína Holečková, tútorka PCD Košice
Príďte nás navštíviť do novootvorenej
predajne potravín na Abovskej 49.
Predajňa je postavená na základe podnetov a potrieb zákazníka ktorý chce
pohodlne a rýchlo nakúpiť. Je situovaná priamo v obytnej zóne, aby k nám
mohli zákazníci skočiť nakúpiť hoc aj v
papučkách. Poskytujeme široký výber
čerstvého a kvalitného potravinárskeho
sortimentu. Našich malých zákazníkov
privítame v kútiku hračiek. Mamičkám
dávame do pozornosti “zvonček”
možnosť zaparkovať kočik do nášho
zázemia. Tešíme sa na Vašu návštevu.
Dušan Pracko
Objavili zázračný liek,
ktorý my poznáme už dlho: Kyslú kapustu!
Znie to neuveriteľne, ale to, čo je u nás na Slovensku už pradávno známe, teraz objavili vedci aj
vo svete. S veľkým nadšením zverejnili výsledky
posledných štúdií, podľa ktorých má byť kyslá kapusta zázračným liekom na podporu imunity a aj
na rôzne ochorenia, vrátane alergií, prechladnutí,
chrípky či kašľa.
Kyslá kapusta, ale aj uhorky, syr a jogurty!
Vedci z univerzity Cambridge uviedli, že konzumácia fermentovaných potravín, teda potravín
zakonzervovaných kvasením, môže výrazne
ovplyvniť naše zdravie, pričom najviac zo všetkého
vyzdvihujú účinky kyslej kapusty! Hneď za ňou sú
to jogurty, kefír a iné kyslomliečne produkty, kyslé
uhorky, syr s modrou plesňou, ale aj konzervované
olivy.
Prírodné probiotiká
Ide najmä o potraviny zakonzervované kvasením, pri ktorom sa uvoľňuje kyselina mliečna - tá je
prírodným konzervačným prostriedkom, okysličuje
prostredie v črevách a podporuje všetky zdraviu
prospešné, tzv. dobré baktérie a kvasinky (prírodné
probiotiká), ktoré okrem iného dokážu poškodiť
cukry a škroby a tak ich naše telo lepšie absorbuje.
Rovnako podporujú tvorbu a množenie ďalších
takýchto baktérií v črevách, ktoré sú všetky spolu
mimoriadne dôležité pre obranyschopnosť organizmu. Podľa odborníkov navyše konzumácia
takýchto potravín dokáže znížiť riziko cukrovky,
obezity, napomáha liečiť hnačku, žalúdočné vredy,
ochorenia spojené s nadúvaním a syndrómom
dráždivého čreva, ale aj vírusové ochorenia ako
chrípka, prechladnutie, kašeľ a pomáha chorým aj
pri boji s alergiami.
Ale pozor! Nie je kvasené ako kvasené
Vedci však upozorňujú na dôležitosť správneho
kvasenia, aby fermentované potraviny boli naozaj zakonzervované tým správnym spôsobom,
najlepšie kvasením vo vlastnom náleve. Odborníci
dávajú za príklad kyslú kapustu, aj kyslé uhorky
zo supermarketov, ktoré neboli konzervované vo
vlastnom náleve, ale octom a ten všetky prospešné
baktérie pozabíjal. No a konzervovanie inými,
zväčša umelými prostriedkami nepodporuje tvorbu dobrých baktérii vôbec, ba čo viac, v mnohých
prípadoch je karcinogénne.
m
niektorým typom zhubného ochorenia sa dá predísť výdatnými dávkami ovocia a zeleniny a množstvom
vlákniny. Na posilnenie svojho protirakovinového štítu
jedzte:
ochorenia. Jej dostatok, naopak, odvádza karcinogénne látky z tela.
1 x denne
Cesnak síce nevonia, ale výrazne spomaľuje delenie a rozpad buniek, vďaka nemu sa dá uchrániť až
osemdesiat percent genetickej informácie bunky. Milovníci cesnaku mávajú nižší výskyt kolorektálneho
karcinómu, lekári predpokladajú i menej zhubných
nádorov na obličkách a prostate. Odporúčajú ho
ako prevenciu aj (proti rakovine) prsníka, pažeráka
a žalúdka. Cesnak odráža karcinogénne útoky nitrozamínov, ktoré vznikajú pri grilovaní mäsa.
Každý deň
Bobuľové ovocie podporuje hynutie rakovinových
buniek. Brusnice, čučoriedky, maliny, jahody, černice
spomaľujú rast premalígnych buniek a bránia tvorbe
ciev, vyživujúcich tumor. Preventívne zaberajú (proti
rakovine) pažeráka, úst, kože a hrubého čreva. Môžete
ich jesť aj zmrazené, účinné látky si zachovávajú.
1 hrsť denne
Ľanové semienka by mali jesť najmä páni, dokážu
výrazne spomaľovať rast nádoru prostaty. Obsahujú
veľa omega-3 mastných kyselín i fytoestrogénov a
mali by byť súčasťou denného jedálneho lístka. Alebo
namiesto nich používajte v kuchyni ľanový olej.
3 šálky denne
Pravidelné pitie zeleného čaju znižuje rizikovo
vzniku rakoviny až o polovicu a zabraňuje šíreniu
metastáz v organizme. Zelený čaj je silný antioxidant,
doprajte si ho každý deň, čerstvo uvarený, nie ten z
kúpených umelých fliaš, do ktorého sa pridáva veľa
cukru, farbív, aróm a iných látok.
Zabudnite na:
* živočíšne tuky
* údeniny, salámy, mäsové polotovary, červené mäso
* pite iba minimum alkoholu
1 x týždenne
Morské ryby obsahujú zdraviu prospešné omega-3 nenasýtené mastné kyseliny, ktoré výrazne
znižujú riziko. Švédski vedci dokázali, že riziko ochorenia na rakovinu prostaty znižuje makrela.
3 dávky týždenne
Brokolica spolu s kelom, karfiolom a kapustou sú
vynikajúcim kvartetom obsahujúcim protirakovinové
látky. Brokolica má v sebe navyše veľa sulforafanu, látky, ktorá má schopnosť ochrániť bunky pred tým, aby
sa premenili na zhubné. Zvláda dokonca i usmrtenie
rakovinových buniek a vie zablokovať vývin nových
ciev. Najviac účinných látok sa zachová v brokolici pripravenej na pare.
2 šálky týždenne
Tmavá fazuľa krotí výskyt rakoviny hrubého čreva,
je v nej totiž veľa antioxidantov. Táto strukovina obsahuje aj fytoestrogény, vďaka čomu sa v organizme
zvyšuje hladina mastných kyselín a tie pomáhajú brzdiť
rast rakovinových buniek.
11 kg ročne
Rastu rakovinových buniek výrazne zabraňuje
najmä lykopén, ktorý paradajky obsahujú. Zaberajú
(proti rakovine) žalúdka, prostaty, pľúc a maternice.
Jedzte ich čo najčastejšie, surové i tepelne upravené,
najzdravšiu dvojicu tvoria s olivovým olejom.
1 x denne
Celozrnné pečivo a chlieb sú prevenciou (proti
rakovine) hrubého čreva. Patria k výdatným zdrojom
vlákniny, ktorej celkovo konzumujeme veľmi málo
a ktorej nedostatok v tele zvyšuje riziko zhubného
Kyslá kapusta je zdrojom vitamínu C, E, vitamínov skupiny B a K a rovnako v nej nájdete
železo, fosfor, flór, horčík či draslík. Okrem toho
je to jedno z najlepších prírodných probiotík,
pretože obsahuje laktobacily. Kyslá kapusta je aj
antioxidantom a požieračom tuku. Kyslá kapusta
zároveň:
• v surovom stave obsahuje dvakrát viac vitamínu C než citrón
• je prevenciou rakoviny, Alzheimera, chráni
pečeň i pľúca
• lieči žalúdočné vredy, choroby dvanástorníka,
hrubého čreva, aj hemoroidy
• zmierňuje zápaly, dezinfikuje a šťava z jej
listov odvádza škodlivé látky aj cez kožu
• zbavuje telo toxínov a detoxikuje
• bola od nepamäti považovaná za všeliek
• vraj zmierňuje aj príznaky opitosti (podľa
starých Rimanov)
• spomaľuje starnutie, podporuje chudnutie
• pomáha pri pocite plnosti, pálení záhy a grganí
10
Dňa 1.2.2014 sa v kultúrnom dome v Mestskej časti Košice – Barca uskutočnil ďalší ročník
Barčianskeho bálu, pod záštitou starostu Mestskej časti Košice – Barca Františka Krištofa,
tento krát pod motívom „Barčiansky bál a la
Casino Las Vegas“ .
Pre hostí bola pripravená Las Vegas výzdoba, darčeky, večera, tombola, bohatý program a hlavne výborná zábava a atmosféra.
Celým večerom nás sprevádzala moderátorka
a skvelá speváčka Andrea Majtnerová, hudobná skupina Synkopy a DJ Roman Ferko.
Barčiansky bál zároveň obohatil program,
a to vystúpenie dievčenského tria Ladies, hudobné filmové soundtracky huslistu Stanislava
Salanciho a tanečníci školy M. Plačka.
Pevne veríme, že každý z hostí sa našiel
v tejto atmosfére, nechali v daný večer všetky
svoje starosti a problémy za zatvorenými dverami a dobre sa zabavili a hlavne si zatancovali.
Zároveň patrí veľké poďakovanie aj našim
sponzorom, ktorý akýmkoľvek spôsobom, či už
finančným alebo vecným, podporili Barčiansky
bál.
Poďakovanie patrí predovšetkým:
■ Agentúra DAISY, konateľom Ing. Marekovi
Bérešovi a Ing. Daniele Bérešovej
■ Spoločnosti Montrúr s.r.o.
/Ing. Juraj Ondira/,
■ Spoločnosť JNT /Ing. Jozef Németh/,
■ Spoločnosť V.O.D.S. / Mgr. Igor Sidor, PhD./
11
■ Letisko Košice – riaditeľ Ing. Štefan Fedák
■ Pension Barca***
■ Spoločnosť Tatrametal, s.r.o.
/rod. Perháčova/
■ Spoločnosť My best shop /rod. Perháčova/
■ DIAGMED – MUDr. Diana Ganajová
■ Miloslav Maťaš
/poslanec MČ Košice – Barca/
■ Tomáš Gál /Magistrát mesta Košice/
■ Mestská časť Košice – Šebastovce
/starostka Monika Puzderová/
■ Spoločnosť 3H Auto spol. s.r.o.
Automobilová predajňa HYUNDAI
■ Papierservis s.r.o. Košice Južná trieda 66
Viac fotografií si môžete pozrieť
na stránke mestskej časti
http://www.barca.sk/index.php/fotogaleria
Kalendár separovaného
vrecového zberu 2014
Možno viacerí z Vás boli zaskočení, že v závere minulého roka spoločnosť
KOSIT, a.s. nezabezpečovala rozdávanie nových plastových vriec. K dispozícii bol len
nový kalendár separovaného zberu podľa ktorého v Barci bude vykonávaný zber:
• plasty+kovy+tetrapak v dňoch 2.4., 7.5., 4.6., 2.7., 6.8., 3.9., 1.10.,29.10.
a 26.11.2014.
• papier v dňoch 9.4., 14.5., 11.6., 9.7., 13.8., 10.9., 8.10., 5.11. a 3.12.2014.
• sklo v dňoch 16.4., 21.5., 18.6., 16.7., 20.8., 17.9., 15.10., 12.11. a 10.12.2014.
◀ Čo môžeš urobiť z rána, s tým do večera nečakaj.
Tacitus
◀ Ak kvet a vietor, tak prejde mladosť.
Ovidius
◀ Čas raní, čas hojí, čo nemôže rozum, vylieči čas.
Seneca
◀ Pribúda rokov, ubúda sil. Čas je vládcom na všetkým.
Po nevľúdnych časoch zas prídu lepšie časy.
Ovidius
◀ Nepozorovane sa prikráda staroba.
Sallustius
◀ Čím sú dni šťastnejšie, tým sú kratšie.
Roky bežia ako tečúca voda.
Ovidius
◀ Nie je nič cennejšie, než zdravie a čas.
Seneca
◀ Nič ľudského nie je večné.
Cicero
◀ Nie je bolesť, ktorú by dlhý čas nezmiernil.
Cicero
◀ Skúsenosť prichádza s neskorými rokmi.
Vergilius
◀ Ži, ale pamätaj na smrť, čas uteká!
Seneca
◀ Užívaj si čas, čoskoro už príde potichu blížiaca sa staroba.
Ovidius
◀ Premárnenú hodinu už nenájdeš.
Seneca
◀ Všetko čo vzniklo, zaniká, všetko má svoj koniec.
Plautus
◀ Časy sa menia a my sa meníme s nimi.
Vergilius
◀ Uteká čas a my starneme potichu ako idú roky.
Ovidius
◀ Nie je isté, čo prinesie večer.
Vergilius
Harmonogram vyloženia kontajnerov v Barci v roku 2014
Kontajner č. 1
Abovská - chodníkzeleň oproti Bistru
27.02. - 06.03.
Kontajner č. 2
Svetlá - zeleň
pri Poničanovej
27.02. - 06.03.
Kontajner č. 1
Hečkova 14 - pri
27.03. - 03.04.
Kontajner č. 2
Hraničná-chodník
27.03. - 03.04.
Kontajner č. 1
Fándlyho - Pokojná
01.05. - 08.05.
Kontajner č. 2
Medená - parkovisko pri ihrisku
01.05. - 08.05.
Kontajner č. 1
Borodáčova ulica
29.05. - 05.06.
Kontajner č. 2
Turnianska - zeleň
29.05. - 05.06.
Kontajner č. 1
Ulica Pri pošte -
26.06. - 03.07.
Kontajner č. 2
Svetlá pusta
26.06. - 03.07.
Kontajner č. 1
Kubíkova - Pri vagovni - zeleň
24.07. - 31.07.
Kontajner č. 2
Čkalovova - zeleň
pri trafostanici Radlinského
24.07. - 31.07.
Kontajner č. 1
Hraničná - Ovocná
chodník
21.08. - 28.08.
Kontajner č. 2
Ulica Timravy oproti ul. Kostrovej
21.08. - 28.08.
Kontajner č. 1
Abovská - chodníkzeleň oproti Bistru
18.09. - 25.09.
Kontajner č. 2
Svetlá - zeleň pri
Poničanovej
18.09. - 25.09.
Kontajner č. 1
Hečkova 14 - pri
16.10. - 23.10.
Kontajner č. 2
Hraničná-chodník
16.10. - 23.10.
Kontajner č. 1
Medená - parko13.11. - 20.11.
Kontajner č. 2
Ulica Timravy visko pri ihrisku
oproti ul. Horovovej
Do veľkokapacitných kontajnerov prosíme nedávajte konáre a zelený odpad!
V prípade, že máte väčšie množstvo konárov z orezov, oznámte to na miestny úrad a dohodneme postup likvidácie.
13.11. - 20.11.
12
Futbal opäť začína
Vážení športoví priatelia,
23.3.2014 sme začali 18. kolo najvyššej regionálnej futbalovej
súťaže, ročník 2013/2014, ktorá sa po reorganizácii futbalových súťaži
premenovala na IV. liga Východ. Našim súperom v prvom zápase
jarného kola je rezerva Michaloviec, s ktorou sme na jeseň na ich ihrisku
remizovali 0 : 0.
Cez zimnú prestávku sme riešili nielen otázku trénera ale aj zmeny
a doplnenie v kádri hráčov. Trénerom sa stal skúsený odborník Jaroslav Galko, ktorý už u nás trénoval a dosiahol s mužstvom veľmi dobré
výsledky. Z mužstva odišlo viacero hráčov, ale káder bol doplnený tak,
aby sme v jarnej časti súťaže dosahovali podstatne lepšie výsledky ako
na jeseň s cieľom udržať si po reorganizácii túto súťaž.
Jesenná časť skončila pre naše mužstvo veľmi zle. Pred súťažou
došlo k veľkej výmene hráčov a väčšina tých, ktorí ich nahradili
z nižších súťaži mužstvu nepomohli. Získali sme síce 4 body za remízy
na ihriskách súperov, ale doma sme prehrali 5 zápasov, svoje zohralo aj
nepriaznivé rozlosovanie a tak je naše postavenie v tabuľke na začiatku
jarnej časti veľkým sklamaním.
Zimnú prípravu sme absolvovali v domácom prostredí. Počas
prípravy sme odohrali dostatočný počet prípravných stretnutí (spolu 6,
z toho 4 na umelej tráve a 2 na našom ihrisku), v rámci ktorých mal
nový tréner dostatok priestoru na vyskúšanie nových hráčov a hľadanie
optimálnej zostavy. Môžeme teda vstúpiť do jarnej časti s odhodlaním
zvrátiť nepriaznivý stav a pokúsiť sa o návrat do stredu tabuľky.
FK KOŠICE – BARCA
Prezident:
Manažér :
Tréner:
Vedúci mužstva:
Výbor:
Lekár:
Imrich BALOGH
Ing. Jarmila Lešková
Jaroslav Galko
Milan Sedlák
Pavol Ďurica, Andrej Harčarik, Imrich Tóth
Dezider Baláž, Daniel Rác, Marek Balogh,
Ing. Jarmila Lešková a Milan Sedlák
MUDr. Bartolomej Magyar
Káder mužstva:
Tréner:
Jaroslav Galko
Brankári:
Roland Repiský a Marcel Kováč
Hráči:
Imrich Balogh ml., Tomáš Boda, Daniel Dombrádi,
Lukáš Džogan, Branislav Fabrici, Radoslav Gondoľ, Matúš Jurek, Filip
Kunca, Patrik Kuruc, Jozef Kuruc, Stanislav Macák, Stanislav Ohman, Erik
Pačut, Maroš Sinčák, Martin Valkučák, Patrik Varhoľák.
Noví hráči:
Daniel Dombrádi
Roland Repiský
Patrik Kuruc
Erik Pačut
Filip Kunca
Stanislav Macák
Radoslav Gondoľ
Odišli:
obranca MFK Košice
brankár MFK Košice
obranca Lokomotíva Košice
záložník V. Opátske
útočník V. Opátske
útočník V. Opátske
záložník MFK Košice
Jozef Belenyesi, Lukáš Baltovič Matúš Kandrik, Peter Krakovský,
Ľuboš Markovič, Martin Nickler, Ľubomír Pangrác, Jakub Csákó, Marek
Hrubovčák, Richard Lukáč, Roman Šimko, Tomáš Šimko, Michal Vaľko,
Attila Dedinský a Filip Kis
13
Prípravné zápasy
FK Košice - Barca – V.Folkmar
Góly: Balogh, Varhoľák
FK Košice - Barca – Haniska
FK Košice - Barca – Kokšov Bakša
Góly: Balogh 3, Boda a Ohman po 2, Valkučák
FK Košice - Barca – Borša
Góly: Gondoľ, Kuruc a Ohman po 2
FK Košice - Barca - Michaľany
FK Košice - Barca – V. Folkmár
2:0(1:0)
0:0(0:0)
8:0(4:0)
6:1(3:0)
0:3(0:0)
0:4(0:0)
TABUĽKA
1. Plavnica
17
10
2
5
26:11
32
2. V. Tatry
17
9
4
4
24:15
31
3. Haniska
17
9
2
6
23:19
29
4. Snina
17
9
2
6
25:23
29
5. Sabinov
17
8
4
5
30:18
28
6. Michalovce B
17
8
4
5
30:22
28
7. V. Revištia
17
8
4
5
27:20
28
8. Giraltovce
17
8
3
6
23:23
27
9. Sp. Nová Ves
17
8
3
6
21:21
27
10. V. Opátske A
17
7
5
5
38:20
26
11. Krompachy
17
6
6
5
25:24
24
12. Stropkov
17
6
5
6
28:21
23
13. Sp. N. Ves
17
5
6
6
21:18
21
14. Svit
17
3
3
11
11:36
12
15. Barca
17
1
6
10
10:36
9
16. Svidník
17
0
3
14
5:40
3
Strelci gólov: Krakovský a Jurek po 2,
Kis, Boda, Baltovič, Hrubovčák, Džogan a Ohman po 1
Ďalšie zápasy nášho mužstva - jarná časť
Košice-Barca - Giraltovce
V. Opátske - Košice-Barca
Košice-Barca – V.Revištia
Sp.N.Ves - Košice-Barca
Košice-Barca - Snina
Sabinov - Košice-Barca
Košice-Barca – V.Tatry
Plavnica - Košice-Barca
Košice-Barca - Svit
Svidník - Košice-Barca
Košice-Barca - Krompachy
Stropkov - Košice-Barca
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo
27. kolo
28. kolo
29. kolo
30. kolo
30. 3. 2014
15.00 hod.
6. 4. 2014
15.30 hod.
13. 4. 2014
15.30 hod.
20. 4. 2014
16.00 hod.
27. 4. 2014
16.00 hod.
4. 5. 2014
16.30 hod.
11. 5. 2014
16.30 hod.
18. 5. 2014
17.00 hod.
25. 5. 2014
17.00 hod.
1. 6. 2014
17.00 hod.
8 6. 2014
17.00 hod.
15. 6. 2014
17.00 hod.
Spracoval: JUDr. GluškovC
www.fkbarca.estranky.sk
Zdravotnícke okienko
Prostata strašiak päťdesiatnikov
Prostata produkuje enzýmy, ktoré prispievajú k prežívaniu a výžive spermií a ich pohyblivosti.
Uložená je tesne pod močovým mechúrom pred konečníkom. Jej stredom prechádza močová rúra.
U malých chlapcov je prostata veľká ako hrášok, v prípade mladých mužov dorastá do veľkosti
orecha. V istom veku, ktorému odborníci dokonca dávajú prívlastok “ prostatický”, sa však prostata
začne výrazne zväčšovať a môže dosiahnuť až veľkosť pomaranča.Keď sa však prostata zväčšuje,
stláča močovú rúru a sťažuje tak prietok moču. To spôsobuje problémy polovici šesťdesiatnikov a 80
percentám mužov vo veku okolo osemdesiatky.
■ Prvé problémy
Včasné - skoré štádium prostaty sa prejavuje častým, naliehavým a až nepríjemným
nutkaním na močenie. Takým naliehavým, že
sa muž začína obávať problému, že nedobehne na WC. Veľmi nepríjemným subjektívnym
príznakom je aj časté močenie v noci. Druhá
kategória príznakov zväčšujúcej sa prostaty
priamo súvisí so stláčaním močovej rúry. Mužovi dlho trvá, kým začne močiť, musí čakať
alebo tlačiť, aby vôbec začal močiť. Močí však
len slabým prúdom, ba niekedy až takým
slabým, že moč z močovej rúry doslova len
horko - ťažko vykvapkáva. U niektorých mužov
dochádza potom k tomu najnepríjemnejšiemu,
k tzv. retencii moču,čo znamená, že sa muž už
nemôže sám spontánne vymočiť. Aj napriek
nesmierne naliehavému a bolestivému nutkaniu, nedokáže dostať zo seba ani kvapku moču.
Je dôležité v takom prípade okamžite navštíviť
lekára - urológa, ktorý retenciu moču rieši
cievkovaním!
■ Pretekajúci mechúr
Chronická retencia moču je už neskorý
a zanedbaný príznak zväčšenej prostaty. Prejavuje sa tým, že pacient má preplnený močový
mechúr. V mechúre má napríklad dva litre moču,
no subjektívne zatiaľ necíti žiadne ťažkosti. Síce
ho nutká na močenie, no to je všetko. Ľudovo
sa tomu hovorí “ pretekajúci mechúr”. tento stav
môže viesť k vážnym komplikáciám, až k zlyhaniu obličiek. Muži s týmto problémom, zväčša
včasne neprichádzajú. Možno z obavy, či sa
hanbia pred vyšetrením. Mnohí si tento problém
ani nechcú priznať. Lekári aj v prípade veľkých
ťažkostí im dokážu relatívne rýchlo a efektívne
pomôcť. Muži by si mali preto uvedomiť aj
svoju vlastnú zodpovednosť nielen voči sebe,
ale aj svojej rodine. Ak sa ochorenie nelieči,
tak sa prirodzene ťažkosti zväčšujú, narastajú
a môžu skončiť veľmi zle. Každé ochorenie,
ktoré sa začína vo svojom miernom štádiu, sa
dá úspešne liečiť.
■ Vyšetrenie
Spôsob vyšetrenia je veľmi jednoduchý. Prostata sa dá ohmatať prstom cez konečník. Takto
sa dá posúdiť jej veľkosť, elasticita a štruktúra
tkaniva. Pacient vyplní dotazník, na základe
ktorého sa vypočíta tzv. prostatické skóre. Odoberie sa mu krv, v ktorej sa zistí tzv. PSA- čiže
špecifický prostatický antigén, bielkovinu, ktorú
produkujú bunky žľazy prostaty. Podľa jej koncentrácie sa dá pomerne presne odhadnúť, či
ide o benígne, teda nezhubné, alebo malígne,
teda zhubné, rakovinové ochorenie prostaty.
■ Nezhubná forma
Pri liečbe nezhubnej (benígnej) formy
prevláda liečba tabletkami .Chirurgická liečba
prichádza do úvahy až vtedy, keď pacient
nedokáže sám spontánne močiť a musí mať
zavedenú hadičku - katéter - prostredníctvom
ktorého si vyprázdňuje močový mechúr .Často
k lekárovi prichádzajú aj mladí muži s opakovaným krvácaním z močového mechúra, v ktorom sa im vytvorili močové kamene, alebo
s vydutinami v mechúre, ktorým sa hovorí divertikle. Toto sú indikácie na operáciu benígnej
prostaty.
■ Zhubná forma
Zhubná forma- rakovina prostaty sa viaže na
vek a testosterón. Je zákerná, pretože sa začne
prejavovať podstatne neskôr, už spomínanými
zmenami v kvalite močenia. Pacienti nevedia, ba
ani len netušia, že majú rakovinu prostaty. V poradí výskytu malígnych ochorení u mužov na
Slovensku je karcinóm prostaty na treťom mieste po nádoroch pľúc a hrubého čreva. Ročne
u nás sa diagnostikuje 1250 nových karcinómov
prostaty a na ochorenie ročne umiera približne
500 mužov.
Špecifické príznaky, podľa ktorých by sa dalo
zistiť, že mužovi hrozí rakovina prostaty neexistujú. Preto by mali muži po dovŕšení päťdesiatich
rokov začať chodiť na preventívne urologické
vyšetrenie. Podobne ako ženy, ktoré chodia preventívne raz do roka ku gynekológovi.
■ Čo ďalej
Čo pacienta čaká v prípade, ak mu lekár
diagnostikuje rakovinu prostaty? Diagnostikuje sa spomínaným palpačným vyšetrením
prostaty, rozborom krvi na PSA, ultrazvukovým vyšetrením, biopsiou - odobraním vzorky
tkaniva na histologické vyšetrenie, ktoré rakovinu buď potvrdí, alebo vyvráti. Podľa štádia
a stupňa ochorenia sa zvolí najvhodnejšia liečba.
Ak je rakovinové ochorenie ohraničené prostatou, indikuje sa chirurgická liečba alebo liečba
žiarením. Pri operácii sa odstraňuje celá prostata( radikálna prostatektómia) spolu so semennými mechúrikmi a rakovina sa týmto zákrokom
vylieči. Pri karcinóme prostaty s metastázami sa
indikuje aj niektorá z foriem hormonálnej liečby,
ktorá blokuje účinok mužského hormónu na
prostatu.
■ Ak príde neskoro
Za to nesie zodpovednosť len ten, kto už
prišiel príliš neskoro. Aktuálnou otázkou zostáva prevencia. Muž, ktorý má otca, brata či
strýka s touto chorobou, musí pravidelne chodiť
na preventívne prehliadky už od 40 rokov.
Pravdepodobnosť, že aj on môže ochorieť, je
vyššia ako u tých , ktorí v rodine chorobu nemajú.
■ Čo robiť, aby sme
rakovinu prostaty nedostali?
Samozrejme to je otázka prevencie, okrem
zdravej životosprávy, skladajúcej sa viac z ovocia
a zeleniny, stravy z nižším obsahom živočíšnych
tukov, pravidelného odpočinku a relaxácie zo
stresu uveďme aj fajčenie. Cigarety sú karcinogén, ktorý spôsobuje rakovinu nielen pľúc, ale aj
močového mechúra , prostaty, spôsobuje impotenciu, stresovú inkontinenciu - únik moču a iné.
V rámci sekundárnej prevencie sa odporúčajú
už spomínané preventívne prehliadky mužov vo
veku od 50 - 70 rokov.
Spracovala: Monika Sedláková
14
Reklama
V tejto časti Barčianskeho súčasníka poskytujeme platenú reklamu pre spoločnosti, ktoré svojou činnosťou či už v našej mestskej časti alebo práve
formou, že platenou reklamou prispievajú k riešeniu potrieb a zveľaďovaniu našej mestskej časti, k propagácii a zlepšovaniu životného prostredia …
PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI
VÝROBNÁ NADNÁRODNÁ SPOLOČNOSŤ FAURECIA,
svetový dodávateľ pre automobilový priemysel
PONÚKA PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI V KOŠICIACH
OPERÁTOR(KA) VÝROBY
ŠIČKA
Ponúkame: dobré platové podmienky, výkonnostné bonusy, 13.plat, príspevok
na dopravu , sociálny program...
ARIOS, Rozvojová 2, 040 11 Košice, tel.: +421 948 003 126,
e-mail: [email protected]
MANPOWER, Štúrová 27, 040 01 Košice, tel.: +421 55 683 93 00,
e-mail: [email protected]
ŠTUDENTSKÝ SERVIS, Jedlíková 5, 040 11 Košice, tel: +421 905 744 995,
email: [email protected]
Ako každý rok, aj Medzinárodný deň detí je každý rok 1. júna. Jeho oslavy sa pohybujú
v rôznych dimenziách, nakoľko takéto podujatia pripravujú takmer všetky organizácie pre svojich zamestnancov. Mestská časť Košice - Barca v tomto roku plánu oslavy MDD trochu posunúť,
a to na sobotu 7. júna v popoludňajších hodinách, a to v rámci dobrého počasia v Barčianskom
parku. Pripravujeme pre malé deti i veľké rôzne atrakcie o čom budeme včas informovať
plagátmi, aby si mohli rodičia s deťmi včas zaplánovať účasť na tejto akcii.
15
Záhradkár v apríli
■ Po opravných rezoch ovocných drevín
po odrezaní hrubších konárov pílou, ostáva
nerovná rezná plocha. Tá sa ťažšie hojí ako
hladký rez, preto ho zahladíme štepárskym
nožom a zatrieme voskom alebo balzamom.
■ Ešte stále môžeme preštepovať hybridové viničové kry odrodami ušľachtilého viniča.
Vrúbľujeme do rázštepu tesne nad zemou.
Naštepený kmeň zahrnieme dočasne zeminou,
aby nevysychal.
■ Pokračujeme v boji proti chorobám
ovocných stromov, najmä múčnatke jabloňovej.
Najvhodnejšia je mechanická ochrana tým, že
napadnuté časti listov alebo aj kvetných pukov
odstrihneme.
■ Apríl je mesiacom štepenia a preštepovania ovocných stromov. V tomto období
sa kôra dobre oddeľuje, môžeme štepiť aj za
kôru. Je to jednoduchý spôsob, vhodný najmä
pre začiatočníkov. Jadroviny môžeme štepiť aj
v období kvitnutia, musíme mať však pripravené
vrúble, ktoré nie sú vypučané.
■ Na zrezaných štepencoch vyslepujeme
nežiadúce očká a výhonky.
■ Prestrihávame tohtoročné letorasty na
kvitnúcich kríkoch. Aby nádherne zakvitli, musia
byť čo najskôr odrezané.
■ V druhej polovici apríla začíname pripravovať priesady hlúbovín na letný, jesenný
zber a zimné uskladnenie. Na výsevnú hriadku,
prípadne do pareniska vysievame poloneskoré
a neskoré odrody kapusty, kalerábu, kelu, brokolice, karfiolu. V riadkoch sejeme husto, aby
bola priesada silná.
■ V polovici mesiaca vysadíme predklíčené skoré zemiaky a prikryjeme „spolurastúcou“ fóliou (dosiahneme urýchlenie zberu).
S hľuzami manipulujeme opatrne, aby sme
nepolámali klíčky.
■ Priesady teplomilných zelenín cez noc
chránime rohožami, cez deň vetráme, ničíme
burinu, polievame, pripravujeme ich na výsadbu
v budúcom mesiaci.
■ V apríli ešte nie sú problémy s ochranou
zeleniny proti chorobám a škodcom. Sledujeme
len prvú generáciu mínerky pórovej na cibuli.
■ V apríli vysievame cibuľu na dopestovanie cibuľky sadzačky Vysievame podstatne
hustejšie ako cibuľu na konzum. Pri veľkej hus-
tote narastú drobné cibuľky a vňať skôr odumiera a zasychá.
■ Ak je sucho, začíname zavlažovať najmä zeleniny s krátkym vegetačným obdobím
(reďkovky, šalát).
■ Ešte stále je vhodné obdobie na založenie nového trávnika. Pred vysiatím pozemok
zrýľujeme, odstránime burinu, necháme oddýchnuť. Vysievame 35 - 55 g/m2.
■ Na ovocných stromoch a kríkoch sa
zo živočíšnych škodcov v tomto období môžu
vyskytovať vošky, najmä ak sme neurobili
predjarné ošetrenie chemickými prípravkami
(Oleoekalux). Pri ich zistení, najmä na ríbezliach (sú na spodnej strane listov, čo sa prejavuje červeným sfarbením), urobíme chemický
postrek špeciálnymi prípravkami len na vošky,
a to Pirimorom alebo aj niektorým insekticídom
(Sumithion, Karate a pod.). Pozornosť venujeme
aj zdureným púčikom ríbezlí, v ktorých je veľké
množstvo jedincov roztoča ríbezľového. Napadnuté púčiky odstránime.
■ Pokračujeme aj v zásahoch proti hubovitým chorobám pri jabloniach a hruškách,
a to proti múčnatke na Jabloniach a chrastovitosti. Napadnuté letorasty, listy a kvetné púčiky
odstrihneme, pretože aj tak neprinesú úrodu.
■ Začíname vrúbľovať podpníky jabloní,
hrušiek a dúl - jadroviny už majú miazgu.
Môžeme preštepovať aj staršie jadroviny zlepšenými odrodami. Najvhodnejšie obdobie na
vrúbľovanie je masový nástup kvitnutia púpavy.
■ Koncom apríla začíname okopávať na
jar vysiate zeleniny. Značkovacie plodiny ukazujú, kde sú riadky mrkvy, petržlenu a cibule.
Spočiatku, keď je burina malá, stačí medzi
riadkami potiahnuť ručnou plečkou, neskôr
musíme niektorú burinu vytrhávať ručne, najmä v blízkosti rastlín. Trváce buriny vynesieme
z porastu (pýr, púpavu), ostatné necháme
ležať v medzirade. Okopeme aj ujaté sadenice hlúbovín a dosadíme ich. Na časť plochy
skorých hlúbovín a šalátu môžeme natiahnuť
perforovanú agrofóliu, čím urýchlime rast.
■ Koncom apríla môžeme s určitým rizikom zasiať aj niektoré teplomilné zeleniny.
Napr. fazuľu kríčkovú na struky, uhorky šalátové
a nakladačky a niekoľko kusov zeleru (hustejšie
na vňať) a niekoľko rajčiakov skorých kultivarov.
■ Predpestované rajčiaky, papriku a uhorky začíname vysádzať do parenísk, fóliovníkov
a skleníkov. Pri veľmi skorej výsadbe riskujeme
poškodenie rastlín nízkymi teplotami alebo
nočnými mrazíkmi.
■ Od polovice apríla je najvhodnejší termín na sejbu uhoriek nakladačiek. Skorá sejba alebo prirýchlenie predpestovaním priesad
môže pomôcť dopestovať uhorky bez ohrozenia plesňou uhorkovou. Pri skorej sejbe na
hriadku sa osvedčilo nastieľanie na hriadku
čiernou fóliou, prípadne pestovanie na zvislej
konštrukcii.
■ Zakladáme nový trávnik a starý zlepšujeme.
16
Download

Barčiansky súčasník