Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Sekcja Trenerska Koła Nauk Psychologicznych PRAGMA przy Instytucie Psychologii
Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
17 listopada 2014 r. (poniedziałek)
I. Szkolenie : Problem? To tylko kwestia czasu!
1. prowadzący: Katarzyna Kocjan - w skrócie kobieta aktywna . Praktyk efektywnego
zarządzania sobą w czasie. Ma zamiłowanie do zdobywania nowej wiedzy, czego
efektem jest róŜnorodność w jej wykształceniu. Absolwentka polityki społecznej
i zarządzania, pedagog, pracownik socjalny, asystent osoby niepełnosprawnej
i mediator. W wolnym czasie lubi wybrać się na górski spacer albo popływać.
Marta Paluch - Ukończyła Psychologię Stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Przeprowadziła szereg zajęć z dziećmi, wzmacniających rezyliencję (m.in. kształtując
kompetencje społeczne, umiejętność radzenia sobie ze stresem, rozwiązywanie
problemów). Jest trenerem w programie edukacyjnym Odyseja Umysłu. Łączy on
w sobie idee rozwijania kreatywnego myślenia i wykorzystywania tego do
rozwiązywania problemów. Przez kilka lat naleŜała do sekcji trenerskiej w Kole Nauk
Psychologicznych Pragma przy UJ, w której projektowała i przeprowadzała własne
szkolenia. Współorganizowała cykliczną Konferencję trenersko-coachingową Profectus.
2. miejsce: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej,
ul. Łojasiewicza 4 , 30-348 Kraków, Sala 0.312.
3. czas trwania: 16.00 – 19.00
4. liczba osób: max 16
5. rejestracja: TAK, zapisy poprzez maila [email protected]
Czy potrafilibyśmy powiedzieć: „Nie odniosłem poraŜki. Po prostu odkryłem 10.000
błędnych rozwiązań.”? Thomas Edison potrafił i rzeczywiście nikt nie uznałby wynalazcy
Ŝarówki za człowieka, który poniósł poraŜkę. Co zatem nas powstrzymuję przed tym Ŝeby
myśleć podobnie? No tak, nie jesteśmy Edisonami. On wiedział, Ŝe jest o co się starać i, Ŝe po
prostu trzeba spróbować jeszcze raz. Henry Ford powiedział: „Jeśli sądzisz, Ŝe potrafisz to
masz rację. Jeśli sądzisz, Ŝe nie potrafisz – równieŜ masz rację”. Obaj osiągnęli sukces i obaj
wiedzieli, Ŝe jeśli się wierzy w sens podejmowanych działań, to nawet mimo trudności
i niepowodzeń, moŜna zrealizować cele i spełnić marzenia. Wierzyli – tak, to z pewnością, ale
równieŜ działali. Nieustannie podejmowali kolejne kroki i wysiłki. Czy w tym tkwi przepis na
sukces? Zapewne prostych przepisów nie ma, ale zastanowimy się wspólnie nad tym jak
urzeczywistnić wnioski ludzi sukcesu i wcielić je we własne Ŝycie. Poprzez zastosowane
techniki zaprojektujemy swoją ścieŜkę do rozwiązania problemu i osiągnięcia zamierzonego
celu.
A do efektywnego osiągania celów konieczne jest zorganizowanie! CZAS! To nasz
odwieczny wróg… Jak wiele razy to właśnie przez jego brak nie dokończyłeś a nawet nie
podjąłeś się wykonania zadania? Jeśli Twoja odpowiedź brzmi „nie jeden raz” to znak Ŝe
powinieneś zapisać się na nasze szkolenie! Gdzie nauczysz się wykorzystywać m.in. metodę
GTD Dawida Allena, Matrycę Eisenhowera, regułę Pareto oraz zasadę Pomadoro do
skutecznego zarządzania sobą w czasie. W praktyczny sposób nauczysz się jak wyznaczać
swe priorytety i planować działania by wystarczyło Ci czasu takŜe i na odpoczynek.
II. Warsztaty: „Kariera Marzeń - czyli droga do sukcesu zawodowego”
1. prowadzący: Sebastian Jakubiec - od dwóch lat prowadzi szkolenia z zakresu rozwoju
osobistego, efektywnej komunikacji i zarządzania. Szkolił w ramach Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości 2013 oraz był co-trenerem warsztatu trenerskiego StuGO.pl,
współorganizator konferencji trenersko-coachingowej Profectus. Na co dzień prowadzi
własną agencję marketingową, gdzie realizuje projekty dla małych i średnich przedsiębiorstw
z Europy.
2. miejsce: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej,
ul. Łojasiewicza 4 , 30-348 Kraków, sala 3.202.
3. czas trwania: 17:00 – 19:15
4. liczba osób: max 15
5. rejestracja:: TAK, zapisy poprzez maila [email protected]
Kariera Marzeń to warsztat na którym poznasz kilka kluczowych kroków, dzięki którym
wykorzystasz (lub obudzisz) swojego przedsiębiorczego ducha. Dowiesz się jak sprawić, by zamiast
bezowocnie szukać pracy śląc kolejne CV, samemu otrzymywać oferty i być poszukiwanym przez
headhunterów. Nauczysz się kształtować swój wizerunek oraz planować własną ścieŜkę kariery.
18 listopada 2014 r. (wtorek)
Szkolenie: „Techniki zarządzania własnym czasem”
1. prowadzący: Magdalena Popek - studentka ostatniego roku psychologii na
Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie robi pierwsze kroki jako trener. Interesuje się
nauką
języków obcych, podróŜami, szeroko pojętym rozwojem osobistym,
technikami psychologii pozytywnej, planowaniem i zarządzaniem sobą w czasie.
Przeprowadziła juŜ kilka autorskich szkoleń związanych z tematyką rozwoju
osobistego i umiejętności miękkich, koordynowała cykl szkoleń dla studentów pt.
"ProgresSfera" w ramach Sekcji Trenerskiej KNP PRAGMA UJ, obecnie pracuje w
jednej z krakowskich korporacji w dziale HR. Planuje związać swoją przyszłość z
dziedziną business coachingu. W wolnym czasie kolekcjonuje przepisy i gotuje.
2. miejsce: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ul.
Łojasiewicza 4 , 30-348 Kraków, sala 2.108
3. czas trwania: 17:00 - 20:30
4. liczba osób: max 15
5. rejestracja: TAK, zapisy poprzez maila [email protected]
Czy zaplanowany czas wolny moŜna jeszcze nazwać czasem wolnym?
Działasz w wielu dziedzinach, nie masz na nic czasu i przez to codzienność Cię nie cieszy?
Nie umiesz zdecydować pomiędzy tym co jest waŜne i warte poświęcenia czasu i energii?
Jesteś sową czy skowronkiem? Jeśli chcesz zmierzyć się z tematem mądrego i
przedsiębiorczego planowania, ustalania priorytetów i zarządzania sobą w czasie – zapraszam
Cię na moje szkolenie. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi
technikami zarządzania sobą w czasie oraz praktyczne ich zastosowanie.
Poddaj się refleksji - to pierwszy krok do świadomego sterowania własnym Ŝyciem.
Szkolenie będzie miało formę warsztatowo-dyskusyjną.
19 listopada 2014 r.(środa)
I. Szkolenie: „Bądź aktywny – wytwórz w sobie nawyk i zadbaj o organizację swojej
pracy”.
1. prowadzący: Joanna Mordawska- studentka psychologii stosowanej na Wydziale
Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Działa w Sekcji Trenerskiej Koła Nauk Psychologicznych PRAGMA, gdzie ma
moŜliwość rozwijania się jako trener. Swoje zainteresowania skupia wokół
psychoterapii oraz coachingu jako dwóch form wsparcia człowieka w optymalnym
funkcjonowaniu.
W obszarze rozwoju osobistego zainteresowana przede wszystkim zagadnieniami
dotyczącymi komunikacji społecznej, motywacji oraz organizacji czasu.
2. miejsce: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej,
ul. Łojasiewicza 4 , 30-348 Kraków, sala 1.104.
3. czas trwania: 13.30 – 16:30
4. liczba osób: max 15
5. rejestracja: : TAK, zapisy poprzez maila [email protected]
Czy często czujesz, Ŝe masz wiele rzeczy do zrobienia, ale ich liczba i poziom trudności
przytłacza Cię? Czujesz nieprzyjemne napięcie „nie zdąŜę”, „nie dam rady”, „nie potrafię”,
„to za trudne”? Cały czas zaprzątasz swoją głową myślami, co jeszcze musisz zrobić? Być
moŜe męczy Cię ciągłe zastanawianie się nad tym, co masz zrobić teraz, gdyŜ do zrobienia
jest tak wiele, Ŝe nie wiadomo od czego zacząć? Odczuwasz niechęć, brakuje Ci motywacji,
aby coś zacząć albo doprowadzić to, co zacząłeś do końca? A moŜe masz problem ze
skoncentrowaniem się na wykonywanym zadaniu? JeŜeli któreś z tych pytań jest Ci bliskie to
znaczy, Ŝe to szkolenie jest dla Ciebie. KaŜdy z powyŜszych problemów moŜe być związany
z problemem trudności w realizowaniu wyznaczanych przez nas celów, zadań, a to moŜe
utrudniać kształtowanie przedsiębiorczej postawy w codziennym Ŝyciu i sprzyjać
prokrastynacji.
W trakcie szkolenia zostaną przedstawione moŜliwe sposoby radzenia sobie z powyŜszymi
trudnościami, co pomoŜe uczestnikom w organizacji swojego czasu pracy, wyznaczania
realnej liczby róŜnych projektów do zrealizowania, a to pozwoli czerpać radość i satysfakcję
z aktywnej postawy. Kluczem do tego sukcesu okaŜe się wprowadzanie zdrowych nawyków,
które prowadzący zaprezentuje podczas szkolenia.
II. Szkolenie: ”Od dzisiaj zaczynam – sztuka wyznaczania i realizacji celów”
1. prowadzący: Magdalena Negacz - studentka trzeciego roku psychologii ogólnej na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Pasjonatka rozwoju osobistego oraz coachingowego
podejścia do budowania relacji międzyludzkich i postrzegania świata. Swoją pasję oraz
niezbędny warsztat rozwija w Sekcji Trenerskiej KNP Pragma, gdzie uczestniczy
w szkoleniach certyfikowanych coachów jak równieŜ organizuje własne autorskie
warsztaty. Z zamiłowania podróŜniczka, gitarzystka oraz poszukiwaczka nowych
inspiracji.
2. miejsce: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej,
ul. Łojasiewicza 4 , 30-348 Kraków, sala 2.107.
3. czas trwania: 16:30 – 19:30
4. liczba osób: max 14
5. rejestracja: TAK, zapisy poprzez maila [email protected]
Dlaczego cele są tak waŜne w Ŝyciu? Co sprawia, Ŝe na temat celów powstają tysiące
artykułów, ksiąŜek, organizowane są szkolenia i warsztaty? Dlaczego kaŜdy człowiek
sukcesu mówi, Ŝe kluczem do najlepszych osiągnięć są cele? OtóŜ cele nadają Twojemu Ŝyciu
kierunek, wyzwalają kreatywność, stymulują umysł do tworzenia nowych pomysłów. Dają Ci
energię i motywację do działania. Głównym zadaniem warsztatu jest przede wszystkim
wykreowanie obrazu samego siebie czyli odpowiedzenie sobie na pytanie „czego tak
naprawdę chcę”, poznanie technik pomagających stworzyć optymalny plan lotu oraz słów
kilka o motywacji po to aby nie poddać się tuŜ przed metą.
III.
Warsztaty: „5 NAWYKÓW SKUTECZNEGO DZIAŁANIA”
1. prowadzący: Marlena Momot – członek Stowarzyszenia Business Coaching Polska.
W październiku rozpoczęła magisterskie studia Zarządzania zasobami ludzkimi na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Zdobytą wiedzę stara się praktykować zarządzając
Sekcją Trenerską Koła Nauk Psychologicznych PRAGMA Uniwersytetu
Jagiellońskiego, której jest koordynatorką. Zarządzała równieŜ Pionem Finansów III
Konferencji Trenersko-Coachingowej PROFECTUS . Słucha ludzi i pomaga im
walczyć o swoje szczęście. Lubi poezję współczesną, inspirujących ludzi i
motywujące ksiąŜki. W wolnych chwilach z przyjaciółmi liczy do dziesięciu…
2. miejsce: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej,
ul. Łojasiewicza 4 , 30-348 Kraków, sala 0.311.
3. czas trwania: 16:30- 19:30
4. liczba osób: max 15
5. rejestracja: TAK, zapisy poprzez maila [email protected]
Chcesz dowiedzieć się jak działać skutecznie? Jak wykształcić w sobie nawyki, które pomogą
Ci osiągnąć sukces i stać się szczęśliwszym człowiekiem? Podczas szkolenia dowiesz się:
- czy Twoje samopoczucie uzaleŜniasz od "społecznej pogody", czy nosisz swoją własną
pogodę ducha
- czy Twoja drabina przystawiona jest do właściwej ściany
- sprawdzisz czy Twoje działania i ustalone cele, wynikają z Twoich wartości
- jak pracować nad sobą i walczyć z samospełniającą się przepowiednią: "Taki juŜ jestem. Nic
na to nie poradzę..."
- jak zarządzać sobą w czasie
- jak współpracować, a nie współzawodniczyć
- jak stworzyć zdrowe relacje z innymi, zbudowane na fundamencie zasady wygrana-wygrana
- dlaczego wygrać nie zawsze oznacza pokonać
Cała wiedza, której potrzebujesz by działać skutecznie jest juŜ w Tobie, przyjdź i odkryj ją
w sobie!
20 listopada 2014 r.(czwartek)
I. Szkolenie: „Twórcze zarządzanie konfliktem z elementami mediacji”
1. prowadzący: Karina Kozłowska - Pedagog, mediator, doktorantka w Instytucie
Pedagogiki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi
zajęcia ze studentami oraz warsztaty z zakresu mediacji i innych alternatywnych
sposobów rozwiązywania sporów, konstruktywnego zarządzania konfliktem oraz
komunikacji
interpersonalnej w ujęciu Porozumienia Bez Przemocy (NVC). Pisze
pracę doktorską z zakresu funkcjonowania dyskursu mediacji na gruncie pedagogiki.
2. miejsce: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej,
ul. Łojasiewicza 4 , 30-348 Kraków, sala 2.107
3. czas trwania: 8:30-11:30
4. liczba osób: max 15.
5. rejestracja: TAK, zapisy poprzez maila [email protected]
Praca warsztatowa z wykorzystaniem technik przygotowujących do pracy z problemem,
podejmowania decyzji w sytuacji konfliktu oraz tworzenia nowych rozwiązań
Umiejętności zarządzania konfliktem stanowią obecnie poŜądane i oczekiwane umiejętności,
które wymagają dysponowania podstawową wiedzą oraz praktyką, między innymi, z zakresu
mediacji. Dlatego, zaprezentowanie jej jako idei, postawy oraz metody rozwiązywania
konfliktów, decyduje o ujęciu sporu w jego pozytywnym i twórczym aspekcie. W ramach
warsztatu uczestnicy podejmą wyzwanie świadomego i odpowiedzialnego wykorzystania
fenomenu konfliktu do rozwiązywania problemów. Ujęcie konfliktu z interakcyjnego punktu
widzenia nie tylko oznacza, Ŝe ma on pozytywny i twórczy wpływ na jednostkę, ale jest
konieczny w funkcjonowaniu jednostki. Istota zarządzania konfliktem polega na
wykorzystywaniu jego pozytywnych oraz osłabianie bądź eliminowanie negatywnych cech.
Download

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie