Ostatnia szansa dla energetyki obywatelskiej w Ustawie o OZE – poprzyj petycję do sejmu
Od pięciu lat w Polsce trwają prace nad Ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii. Projekt ustawy od
początku budził wiele wątpliwości, zwłaszcza w kontekście wsparcia mikroinstalacji OZE, które są
szansą dla rozwoju energetyki obywatelskiej. Energetyki, w której zarówno wytwórcą jak i
sprzedawcą energii jest przeciętny obywatel. Energetyki dzięki, której możliwe byłoby stworzenie w
Polsce spółdzielni energetycznych, popularnych w krajach Europy Zachodniej (rys.1). Z założenia
energetyka obywatelska stwarza możliwości produkcji energii z OZE oraz czerpania z niej zysków
przez miejscową ludność, która wykorzystując słońce, wiatr czy biomasę może generować nie tylko
energię, ale również nową wartość jaką są nowe miejsca pracy w skali regionu. Z doświadczenia
krajów Europy Zachodniej wynika, że energetyka obywatelska spotyka się z powszechną
akceptacją społeczną. Drobni producenci zwykle mają znacznie niższe oczekiwania co do marży
zysku. Nie trudno więc wywnioskować, że rozwój energetyki rozproszonej jest niewygodny dla
wielkich koncernów energetycznych, które upatrują w niej zagrożenie.
Rys.1 Orientacyjna statystyka i mapa zarejestrowanych lokalnych spółdzielni energetycznych [Źródło:
projekt REScoop (2014) Analiza EKES-u: „Odmienić przyszłość energetyki: Społeczeństwo Obywatelskie
jako główny podmiot produkcji energii ze źródeł odnawialnych”]
Jedynym zapisem w projekcie Ustawy o OZE, dzięki któremu rozwój energetyki obywatelskiej w
Polsce był realny, była zaproponowana przez posła Artura Bramorę tzw. Poprawka prosumencka,
wprowadzająca system taryf gwarantowanych (FiT). Przedstawiciele branży odnawialnych źródeł
energii zgodnie twierdzą, że był to jedyny prospołeczny zapis w Ustawie o OZE. Był, ponieważ na
ostatnim posiedzeniu Senatu poprawka posła Bramory została odrzucona przez Senat, w jej miejsce
w ustawie pojawiła się inna poprawka, która zdaniem części Senatorów jest rozwiązaniem
kompromisowym. Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) wykonał analizę poprawki zaproponowanej
przez Senatorów. Trudno mówić o kompromisie, w sytuacji kiedy stawka za kilowatogodzinę
zaproponowana prosumentom znajduje się znacznie poniżej progu opłacalności inwestycji. Co więcej
w poprawce zaproponowanej przez Senatorów nie ma już mowy o podziale instalacji według mocy,
czy 15- letniej gwarancji zapewniającej bezpieczeństwo inwestowania (zapisy takie znajdowały się w
„poprawce prosumenckiej” odrzuconej przez Senat). Nie sposób ocenić czym kierowali się
Senatorowie podczas głosowania przyjmując poprawkę, która nie jest podparta analizą społeczną
co więcej nie znajduje uzasadnienia pod względem ekonomicznym. Jedno jest pewne Ustawa o OZE
w obecnej formie, jest wymierzona przeciwko obywatelom, a Senatorom najwidoczniej zależy na
utrzymaniu scentralizowanego sektora energetycznego, który w dalszym ciągu będzie marginalizował
udział społeczeństwa obywatelskiego w wytwarzanie energii.
Aby energetyka obywatelska mogła się rozwinąć potrzebne jest stworzenie preferencyjnych
warunków. Nie ma wątpliwości, że będzie to wyzwanie wymagające nakładów finansowych zarówno
ze strony inwestora jak i Państwa. Należy jednak mieć na uwadze to, że tysiące polskich
prosumentów jest wielką szansą na rozwój innowacyjnej gospodarki, złagodzenie ubóstwa
energetycznego, poprawę jakości życia w Polsce, czy zapewnienia bezpieczeństwa i niezależności
energetycznej dla naszego kraju i tworzenie nowych miejsc pracy.
Jedyną szansą dla prosumentów jest odrzucenie zaproponowanej przez Senat poprawki i przyjęcie
w zamian „poprawki prosumenckiej”, którą posłowie poparli już 16 stycznia.
Razem przekonajmy rządzących, aby zamiast postrzegać energetykę obywatelską w kategoriach
zagrożenia i trudności dostrzegli w niej możliwości dla nowej polityki w zakresie klimatu i energii.
Fundamentalne przemiany w sektorze energetyki są potrzebne i nieuniknione. My Polacy
dostrzegamy potrzebę tych zmian, co więcej chcemy aktywnie uczestniczyć w produkcji energii ze
źródeł odnawialnych. Z najnowszych badań opinii publicznej przeprowadzonych przez CBOS,
dotyczących kierunków rozwoju energetyki w Polsce i opinii o źródłach energii i ich wykorzystaniu,
wynika, że aż 77 % Polaków chce zwiększenia zaangażowania w działania związane z rozwojem OZE w
Polsce, podczas gdy zaledwie 3% uważa, że działań tych powinno się całkowicie zaniechać.
Pod petycją w sprawie przyjęcia rozwiązań korzystnych dla obywateli, a nie koncernów
energetycznych, której inicjatorem była grupa Energetyka Obywatelska podpisało się już ponad 4000
osób i 85 organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i przedsiębiorców. Postawa społeczeństwa
świadczy o tym, że obywatele nie chcą dłużej być sprowadzani do postawy biernych konsumentów
energii, którym nie pozostaje nic poza opłatami rachunków wystawianych im przez grupy
energetyczne. Tak duże zainteresowanie jest jednoznacznym dowodem, że jesteśmy świadkami
tworzenia się w Polsce podwalin dla energetyki obywatelskiej. Energetyki, w której to właśnie
obywatele będą producentami energii w mikroinstalacjach OŹE.
Każdy kto popiera ideę energetyki obywatelskiej może podpisać się pod petycją do Sejmu.
Petycja zamieszczona jest na portalu www.zmienmy.to. Szczegółowe informacje dotyczące działań
grupy
Energetyka
Obywatelska
znajdują
się
na
stronie
internetowej
www.energetykaobywatelska.com i na FB Energetyka Obywatelska.
/źródło: Energetyka Obywatelska/
Wcześniejsze inicjatywy koalicji organizacji Energetyka Obywatelska:
• List otwarty do Pana Premiera Donalda Tuska w sprawie polityki rządu dotyczącej odnawialnych
źródeł energii z 15.01.2014 r.
• Stanowisko organizacji społecznych i gospodarczych w sprawie projektu Ustawy o Odnawialnych
Źródłach Energii z 15.01.2014 r.
• Stanowisko wspólne organizacji społecznych i gospodarczych w sprawie zrównoważonego modelu
rozwoju OZE w Polsce i przejrzystości systemu stanowienia prawa z 08.11.2013 r.
Wcześniejsze działania Energetyki Obywatelskiej popierały takie organizacje jak m. in.
Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej
Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
Stowarzyszenie Producentów, Importerów Urządzeń Grzewczych
Fundacja Rozwoju Energetyki Słonecznej
Klaster 3×20
Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne
Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła
Polska Korporacja Techniki SGGiK
Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego
Pomorskie Konsorcjum 3×20
Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość
Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki
Polska Izba Ekologii
Polska Izba Ekologii
Fundacja Zielona Lokomotywa
Koalicja Klimatyczna* – porozumienie 23 organizacji pozarządowych -Fundacja Aeris Futuro, Fundacja
ClientEarth Poland, Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii, Fundacja Ekologiczna Arka,
Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej Zielona Akcja, Fundacja EkoRozwoju FER, Fundacja GAP Polska,
Fundacja Greenpeace Polska, Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Instytut na rzecz
Ekorozwoju, Liga Ochrony Przyrody, Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski, Polski Klub
Ekologiczny Okręg Górnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Polski Klub Ekologiczny
Okręg Świętokrzyski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski, Pracownia na rzecz
Wszystkich Istot, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub
Gaja, Społeczny Instytut Ekologiczny, WWF Polska, Zielone Mazowsze, Związek Stowarzyszeń Polska
Zielona Sieć.
Download

Ostatnia szansa dla energetyki obywatelskiej w Ustawie o OZE