^
/
.
/
I
\
l
l
l
l
l
-r\.
< -tt t^
.
,a\
. tt\'ta^
at,v
r
e
\5'
\Y
v
a.s.
gEg-g
.4,
\
l
n
TECHN ICKA tNSpEKCtA,
vtvt^
-(\\v-x\\t
SLOVENSKA
REPUBLIKA
TNTERNASoNAL
OPRAVNENIE
Evidendn6
6islo:
-TZ_ O(gq,R,M)
971412012
_ Aal ,a2,a3,a4,b1,b2,e,
.
Ba,b1,b2,e1,e2,f1
vydan6Technickou
inspekciou,
?.s.,Tl!g_u:!1.esta56, g21oj Bratisrava,
podlag 14 ods.
1' plsm' a) a S 15 ods' 4 zakona6,.124l2oolz. z. o n"jplenosti
a
octriane
Zaraviapripr6ci
a o zmene a doplnenl niektorlfchz6konov v zneni neskorsfch
pr;6;;
na z1klade
odborn6ho
stanoviska6,.:01673t412012
z preverenia
odbornejsp6sobilosti
zamestndvatel,a:
'N6zov
a sidlo:
W.L.W.s.r.o.
Novoz6mock6cesta 2 I gg62
945 01 Komirno
teo:
36 558362
Nadruh6innosti:
o
oprava vyhradenich technickfch zariadenittakornfchv rozsahu:
OU oprava a fidrtba
R
rekon5trukcia
M
montii do funkin6ho cerkuna miestebudricejprevidzky
V rozsahu:
vid'.prilohad. 1 k Oprdvneniu
6.: 97t4t2012
Pozn6mka: Bf1- lenmont6Z
Drzitel'opr6vneniaje
-q1-9i1nostipodl'a.oprdvneniapovinnf dodrziavat'podmienkyuveden6
v odbornom
stanovisku
6,.:016731412012
zo dfia20.03.2012.
V Nitredira:20.03.2012
Ing.Du5anPerni5
riaditelpracoviska
Nitra
OPRTZ6-271
Priloha6. 1 k Oprdvneniu
d.:
_ TZ _ O(OU,R,M)_ Aa1,a2,a3,a4,b1,
9Z|412012
b2,e,Ba,b1,b2,e1,e2,f1
technick6zariadeniaflakov6skupinaA
al kotly parn6,l. trieda
a2 kotly parn6a kvapalinov6,ll. trieda
a3 kotly parn6a kvapalinov6,lll. trieda
a4 kotly parn6a kvapalinov6,lV. trieda
b1 tlakov6nSdobystabirn6,neobsahujunebezpe6n6
pryny,pary,kvapariny
b2 tlakovSn6dobystabirn6,obsahujtinebezpeSn6
pryny,kvapariny
e potrubn6vedeniena rozvod nebezpeinejkvapaliny,ilak nad 1 Mpa,
DN nad 25
technickt4
zariadeniailakov6skupinaB
a kotly parn6a kvapalinov6,V. trieda
bl tlakov6nSdobystabiln6,neobsahujrinebezpe6n6
plyny,pary,kvapaliny
b2 tlakov6nidoby stabirn6,obsahujrinebezpedn6pryny,xvapaiiny
e1 potrubn6vedeniana rozvod nebezpednejrvapaiiny,-flakdo iMpa
-.
e2 potrubn6vedenias'pracovnoul{tkou voOnepara
f1 bezpednostn6prislu5enstvo,chriniace pred prekro6enimnajvysiieho pracovn6hogaku
Download

OPRAVNENIE