4
IMAR VE BAYINDIRLIK KOMISYONU RAPORU
Inlar vc Baylndlrhk KolllliSyOnumuzun 09.12.2014 tarihinde yaprnl,olduttu toplantlsinda,Gaybi
Efcndi ヽ4ahanesi, 37 pa■a, 1739 ada bё lgcsinde illnar planl dcЁ i§ iklitti, dOSyasl incelendi, yapllan
gё rii§ mclcr
sonucunda;
Gaybi Efcndiヽ 4ahallesi,37 pafta,1739 adada(eski 223 ada)imar planlnda Bclcdiye Hizmet
Alanl(Idari― Ticari― Sosyo― K■ lturel vb.Tcsislcr),Serbest Nizam,KAKS:3.00,TAKS aralllmayacaktlr,
Hmax:Scrbcst laandll alan bulullmaktadlr.2403 nolu imar planl dcЁ i§ iklttindCn ёnce 1739 ada,42
nolu parsel alanmda Akaryaklt Ve LPG Otogaz Satl,Istasyonu lttandll Saha bulllmaktaydl.Akaryaklt
Ve LPG Otogaz Satl,IstaSyonu laandll sahanln dtta ёnccki ycrindc belirlcllmcsi ve Bclcdiyc Hizmet
Alanl(Idari― Ticari― Sosyo― Kilturel vb.Tcsisler)laandll sahada Park alanl duzenlerlmcsi;``imar
planlnda gё rtilen Park alanl;Bclcdiyc Hizmet Alanl ile birlikte praelendirilecektir.Bu kapsamda Park
alaninln zclnin kotu altlnda kalan boliinlleri Bclcdiyc I‐ Iizmet Alanl ilc biitiinliik olu§ turacak,ekildc
in,aat alanl olarak kullanllabileccktir."plan notu cklclllmcsine yё nelik nazlln ve uygulama imar planl
detti,iklitti,uygun gё rtilmi§
olup;(PiN.NO:UIP¨ 4765.2),(PiN.NO:NIP-7858.1)3194 Saylll imar
Kanunu'nun 8b llladdesi uyarlnca onaylanmasl hususunu,
Bilgilcrinize arz ederiz.
Cafcr Cihat CEYLAN
YusufSOKMEN
3U:′
▼
IINMIV
O/
・\
ECl丁 IM HiZME丁
.ALANI..
ド ヽハ 両
iL T/A奇
ノ ..
イ ・・
ヽ
ヽ .
ヽ
ヽ・
:PARKI
I,γ ,│■
■ 11 ■ .:
│‐
KUttAHYA(MERKEZ).Q:1/19Ψ
UYG.lMAR
PLANI DECislKLiGI PIN NO:UIP-4765.lK
MAHALLE:G EFENDI
PLAN旧 ■
‐mmR
正面
.│.DEC.NO:2403△
PAFTA:37
1739-224 NOLU ADALAR BOLGESI
麻 に YAPILAMAZ.
PLANINDA 60-N Ptt ALAMJ BELEDIYE「 I‐ F ALANI LE馴 こKI
D喩 山 Ⅸ m BtJ KAPSAMDA ttК ALANNINコ 血 KOTU ALTINDA
KALAN BOL― RI BELEDtYE「 MF ALANI LE…
mAAT ALAN1 0LARAK KL― IWLECEKTR
OLtSTtMCAK SE10
Download

16.12.2014 imar ve bayındırlık komisyon raporu