ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/661-9868
Rosupack Fuarı Hk.
Ankara, 15/05/2014
SİRKÜLER (M-2014)
Sayın Üyemiz,
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden gelen bir yazıda; 17-20 Haziran 2014
tarihleri arasında Rusya/Moskova’da düzenlenecek olan “Rosupack 2014” fuarı Türkiye milli katılım
organizasyonu, bu yıl Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) ile
Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) işbirliğinde gerçekleştirileceği ifade edilmiştir.
Rosupack 2014 Fuarı’na katılacak firmalarımız için;
Yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, stand genel ve günlük temizlik
hizmeti, firma kayıt bedeli, web'e ve kataloğa giriş bedeli, fuar alanında verilecek diğer hizmetleri
(internet bağlantısı, ikram (çay-kahve-kurabiye) hizmetleri, katılımcı broşürü, stand genel ve günlük
temizlik hizmeti v.b.) içeren katılım bedeli 350 Euro/m2’dir. Nakliye hizmeti (Ürünlerin tek yön
karayolu nakliyesi) dahil katılım bedeli ise 380 Euro/m2’dir.
T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın 2009/5 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine
ilişkin Tebliğ’i uyarınca uygulanacak destek oranı % 50 olup, azami destek tutarı 15.000 $’ı
geçmeyecektir. Ancak bahsi geçen tebliğ uyarınca Rosupack 2014 Fuarı’nın prestijli fuarlar
kapsamında yer alması nedeniyle azami destek tutarı, fuara prestijli fuar kapsamında katılmak isteyen
üyelerimiz için 50.000 $ olacaktır. İlgili tebliğ uyarınca firmalarımız yıl içerisinde sadece bir prestijli
fuardan bu kapsamda yararlanabilmektedirler.
İlgili fuara katılmak isteyen firmaların, alt kısımda yer alan Online Başvuru Formu’nu
doldurarak, katılım payı toplam bedelinin belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair ödeme dekontunu
en geç 30 Mayıs 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliğine (Fax: 0324 325 41 42; E-posta: [email protected]) göndermeleri rica olunur.
S. Tansel KÜNBİ
Genel Sekreter a.
Şube Müdürü
Ek: Katılım Şartları
Online Başvuru Formu: http://bit.ly/1ivsn4r
Banka Hesap Bilgileri;
Alıcı Adı : Akdeniz İhracatçı Birlikleri
Banka ve Şube Adı : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Mersin Şubesi (Şube Kodu :052)
IBAN (EURO): TR 54 0001 5001 5804 8000 3978 51
Ayrıntılı bilgi için: Mehmet Erinç Yanık - Uzman Yardımcısı
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince S. Tansel
Künbi (15.05.2014 12:21:42)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:5779596052014515104740
Bu Kod İle http://evrak.oaib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:5779596052014515104740. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
012343571824183
9
!"#1$3%&"'()*51++
5%1,-,2,5,.1/180123
45678978:9;98<=>?
[email protected]
BCBDC?
CBE?
FGCH?1?
I
B
=0
J
?
IJ
?
CGIJ
1
8?I?JCF>KF
F
?
J
G
L:6M?;:B666NM
J
?
?
I
B
3
?OJ
?
?K1H
1
?
:6B666N
I
B
PC
I
J
1H??
I?OJ
?
B9
I?OJ
?
?HQJ
?
?
?
FG?
?OJ
?
?CB
R9
HF
I
?
O?C?
E9RP0Q?
8
F
B
0
FG
J
?G
G1I?
G
??
?
Q01I
@@
CC
I
BS
?
FG
J
B
0
FG
?
G
1CH?
G
?
IB
T
I
IJ
@?
C
1
J
@?
I
?CB=
@?
1
?
B
UG?
KKKC
@??Q3
P
?01
H
Q
FG
J
FG?
?C1K
Q01I
I
01
C
8MF
IBUC
@??
F
C1K
01I
I
01QJ
C
1
?
Q
FG?
?
QKHGC
1
?
C
@
?
@
FG
J
B
V?
?H?
?CGWG
KKH
K
Q
IJ
G
1
?1F?
J
?
1
?CQ
?
K?
X@
KKGWG
@
KK?CGWG
J
?
B
866YW:?
SR
82;DM
Z0S
?
?SKSI
9
@KKHHG?FQ@
I
HKFSKMFQ
FG
KIW
HC
1
?
?
[@KK?
@
I
H
K
FGSKSI
9
@KKHHG?
FF
?
B
3
E1P@
I
H0SK\
J
0
?SBEB]BR?
^?S_:9666;:66;:`69`6667Ya`:;b0EcM=@?
?G
J1
C?CB
> 9
J
1
@?
=3SG
@
G
?
> 0
V
J
1KG
GJ
1b0Ec
?
H
?
Z_]defEg93
[
?
?
> 0
V0
J
?
FG1
?CB
=
QF
@?
@?
B
@5WWBW;G?9
FGJCJ
J
?G
FG
G
??FJ
?
F
J
J
F
QC
KI
Q
G
@@K
B
h5070
ijiklsayılı
mnopokqkanun
mrsrktgereğince
uvuwxryuktgüvenli
z{urpxkuelektronik
puq|v}rxqkximza
~mkxilepukximzalanmıştır.
~mpmr~o€|ovk‚ID:5779596052014515104740.
ƒ„ji…jih†‡…iˆ‰‰†iˆ‰ˆ‡ˆ…kŠs
kq}kod
‹kxpuilekŒ|http://evrak.oaib.org.tr/
|„ŽŽu{vmqmqx}vt|vŽkm‹adresinden
vulxr‹urk‹}doğrulayabilirsiniz.
wvspmnmxpxvlxrx
Bu
Download

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ