DP-3S DİYAFRAMLI POMPA SETİ
KULLANMA KILAVUZU
KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU
3.1 SATIN ALINAN ÜRÜNLERİN MUAYENESİ
Teçh zatı kullanmadan önce, taşıma veya uygun olmayan depolamadan kaynaklanan
hasarlar olup olmadığını kontrol etmek ç n muayene ed n z. Tüm standart ve ops yonel
parçaların tesl m ed lm ş olduğundan em n olunuz.
3.2 TESİSAT KOŞULLARI
Mak na özel tes sat prosedürler gerekt rmemekted r; sadece aşağıdak uyarıları d kkatle
okuyunuz.
UYARI
Mak nayı yanıcı ürünler n yakınına yerleşt rmey n z.
UYARI
Boya kutusu mak nanın yakınına yerleşt r lmel d r.
3.3 HAVA HATTINA BAĞLANTI
Ün te, basınçlı regülatör le teçh z ed lm şt r. Çalışma basıncının maks mum 6 bar’ı
(85 ps ) aşmadığından em n olunuz. Daha y boyama sonuçları elde etmek ç n kuru
sıkıştırılmış hava kullanınız. Aşağıdak ç z mde teçh zattan hava hattına bağlantı
noktaları göster lmekted r.
D yafram Pompa
hava regülatörü
D yafram Pompa
hava basınç aygıtı
Boya tabancası
hava regülatörü
Boya tabancası
hava basınç aygıtı
¼” konektörlü hava g r ş
(başlık somunu)
Boya Tabancası
Hava Basınç Saat
(Ops yoneld r)
D yafram Pompa
hava basınç saat
Boya Tabancası
hava regülatörü
(Ops yoneld r)
D yafram Pompa
hava regülatörü
Hava g r ş - Boya Tabancası Hava
çıkışı (1/4" Erkek)
KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU
3.4 HORTUM BAĞLANTISI
DP-3S pompa hem konteynerden boya emen b r boya emme s stem (emme hortumu +
ger dönüş hortumu) hem de b r ağırlık tankı le çalışab lmekted r. Her k durumda da,
tes sat ve operasyonların başlatılması, aşağıda tanımlanan bazı ortak prosedürlere
sah pt r. Sah p olduğunuz s steme göre farklı adımları okuyunuz.
**Pompa, operasyonları engellemeks z n ya da boya fışkırmasına sebep olmaksızın
operatör tarafından kolayca er ş leb l r yerde konumlandırılmalıdır.
**Ç ft hortumu pompaya ve boya tabancasına bağlayın. Ç ft hortum, boya ç n BEYAZ (ŞEFFAF),
püskürtücü hava ç n MAVİ’d r. Öneml : beyaz hortum parçaları mav hortumun
parçaları le özdeş olmasından ötürü, hortumları bağlarken d kkatl olun. Hortumları
ters ne çev rmey n. Boya hortumunu [beyaz(şeffaf)] boya çıkış bağlantısına (POZ1)
bağlayın. (Boya Basınç Regülatörü çıkışı) Püskürtücü hava hortumunu [mav ]
püskürtücü hava bağlantısına (POZ 3)bağlayın.
**Hava g r ş hortumunu (m n mum ç çap 8mm / 0.31 n.) hava pompası bağlantısına
bağlayın.
**Emme s stem n boya emme bağlantısına (POZ 2) sıkıca bağlayın. B r üstten boya
tankı mevcut se, tankı, tank le b rl kte ver len 90° uzatıcı yoluyla emme bağlantısına
v dalayın.
**Ger dönüş hortumunu ger dönüş küresel vana
rekoruna (POZ 5) sıkıca bağlayın. (D yafram pompa
Üst Vana G r ş )
Ağırlık tankı (Har c Depo) mevcut se, boya b r r lsan hortumu (ger
dönüş küresel vanaya v dalanacak) ve tank kapak
del ğ ne sokulacak b r eğ k metal yoluyla
ger döner.
ÇALIŞMAYA BAŞLAMA
Operasyona geçerken:
**Pompalarımızın tümü k myasal su le test ed lm şt r,
dolayısıyla boya hortumlarında nce b r
yağ tabakası kalmaktadır. İlk kez operasyona
aşlamadan önce, pompa çers nden b r
m ktar t ner geç r lmes öner l r.
**Emme s stem n t ner çeren b r kovaya
batırın.
**Ger dönüş vanasının (POZ 5) açık olduğundan
em n olun.
**Hava g r ş ne basınçlı havayı bağlayın.
D yafram pompa hava regülatörü
kolunu saat yönünde çev r n (poz. 6) ve
basıncı 2 bar’a (28 ps ) ayarlayın.
KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU
Pompa, emme hortumu yoluyla kovadan solvent emmeye başlar ve bu solvent ger
dönüş hortumu yoluyla tekrar kovaya göndererek, pompa gövdes n yıkar.
** Pompa gövdes yıkanırken, boya tabancası hava kaynağı kapatılmalıdır. tabanca
hava basınç regülatörünün kolunu saat n aks yönde çev r n (stop’a kadar).
T ner n b rkaç san yel ğ ne akmasına z n ver n.
** Ger dönüş vanasını kapatın; t ner, g r ş hortumu yoluyla püskürtme tabancasına
er şecekt r. Boya basıncını 1 bar’a (14ps ) ayarlamak ç n boya basınç
regülatörünün kolunu saat yönünde çev r n (POZ 7).
** Püskürtme tabancasını kova çeper ne doğru tutarak, t ner n b rkaç san yel ğ ne
dışarı çıkmasına z n vermek ç n püskürtme tabancası tet ğ ne basın ve ardından
bırakın.
** Ger dönüş vanasını açın ve em ş s stem n t ner kovasından kaldırın. Pompa,
ger dönüş hortumu yoluyla boşalır. S stem tamamen boşalır boşalmaz pompa
besleme havasını kapatın.
ÜSTTEN BOYA TANKI İLE ÇALIŞMAYA BAŞLAMA
**Tankı b r m ktar t ner le doldurun ve ger dönüş vanasını açın.
**Hat vanasını s steme besleme ç n açın. Hava basıncını 2 bar’a (28 ps ) ayarlayın.
Pompa solvent emer ve ger dönüş hortumu yoluyla tankın çers ne get r r.
**Ger dönüş vanasını kapatın; t ner, g r ş hortumu yoluyla boya tabancasına ulaşır.
Boya basıncını 1 bar’a (14 ps ) ayarlamak ç n boya basınç regülatörünün kolunu
sağa çev r n.
**Püskürtme tabancasını kova çeper ne doğru tutarak, t ner n b rkaç san yel ğ ne dışarı
çıkmasına z n vermek ç n püskürtme tabancası tet ğ n çek n ve ardından bırakın.
**Ger dönüş hortumunun metal ucunu tanktan çıkarın ve t ner kovasına yerleşt r n.
Ger dönüş vanasını açın ve tankı tamamen boşaltın. Boşalma gerçekleşt ğ nde,
pompa hava kaynağını kapatın.
BU OPERASYONLAR SONRASINDA, TÜM SİSTEM TEMİZLENMİŞTİR (POMPA,
HORTUMLAR VE PÜSKÜRTME TABANCASI) VE BOYAMA ÇALIŞMASINA HAZIR
DURUMDADIR.
DÜŞÜK BASINÇLI HORTUMLARIN EMNİYETİ:
UYARI
Hortumlarda dolaşan boya basınç altındadır. C lde t ner enjekte ed lmes ne veya d ğer
c dd yaralanmalara yol açab lecek kırıklara, kes klere veya hafif sızıntılara d kkat ed n.
- S stem başlatmadan önce bağlantıları kontrol ed n.
- Hortumları aksesuarlar yakınında eğmey n ve hasarlı ya da yıpranmış hortumlar
kullanmayın.
- Oluşan sızıntıları onarmaya çalışmayın.
- Hortumlar üzer nde yazılı olan tal mat ve b lg ler d kkatle okuyunuz.
KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU
- İmalatçı tarafından belirtilen maksimum basıncı asla aşmayın.
- Maksimum çalışma basınçlı hortumu boya için, diğerini ise püskürtme tabancası
hava kaynağı için kullanın.
3.5 ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ TEÇHİZAT VE KOŞULLAR
Boyama operasyonları, bir filtreleme sistemi ile donatılmış uygun bir kabin içersinde
gerçekleştirilmelidir. Filtreleme sistemi aktif değilse üniteyi kullanmayınız. Tüm vücudun
korunması için her zaman koruyucu eldivenler, gözlükler, aktif karbonlu nefes alma
filtreleri ve uygun giysiler kullanınız. Makinanın tüm standart hortumları antistatik
malzemeden imal edilmiştir.POMPA HAVA GİRİŞİ VE REGÜLATÖR ÇIKIŞLARINDAN
TOPRAKLAMA KABLO İLE BİR TOPRAKLAMA HATTINA BAĞLANMALIDIR.
4.1 GİRİŞ
Bu kısımda boyama ünitesinin nasıl kullanılacağı açıklanmakta ve ünitenin emniyetli
olarak işlev görmesi için uyulması gereken emniyet kuralları verilmektedir. Bu kısmı
dikkatle okuyunuz.
4.2 KULLANIM ESNASINDA TAKİP EDİLECEK EMNİYET
KURALLARI
Boyama ünitesini kullanmak için, aşağıda verilmekte olan tedbirler ve emniyet kriterlerine
KESİNLİKLE UYUNUZ.
ÜRETİCİ FİRMA, kullanıcının sözkonusu tedbirler ve emniyet kriterlerine uymaması durumunda
hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez, bunun ötesinde, teçhizatı kullanırken gösterilecek her türlü
ihmalden sorumlu değildir.
Tesisat çevresindeki çalışma alanını ve bunun sonucunda operatörü anı hortum
kopmalarından ve basınç altındaki elemanlardan korumak mümkün olmadığından ötürü,
AŞAĞIDAKİLER KONTROL ETMEK ZORUNLUDUR:
** Operatör her zaman solunum sistemini koruyan maskeler ve eldivenler
takmaktadır.
** Tüm parçalar yıpranmamış veya hasarsızdır.
** Filtre aksesuarları ve eklemleri sıkı durumdadır.
UYARI
** Tüm vücudun korunması için her zaman koruyucu eldivenler, gözlükler, aktif
karbonlu nefes alma filtreleri ve uygun giysiler kullanınız.
** Ünitede yüksek derecede yanıcı özellikte boyalar ve tinerler bulunmaktadır,
dolayısıyla, makinayı iyi havalandırılmış alanlarda kullanınız ve yangına sebep
olabilecek her türlü eylemden kaçınınız (örnek, sigara, yüksek sıcaklıklı cüruf veya
talaş, kıvılcım veya elektrikli elemanlar).
Ürünlerin, teknik emniyet tablolarındaki kimyasal uygunluklarını KONTROL
EDİNİZ.Üniteyi meydana getiren malzemeler hakkında daha fazla bilgi, talep üzerine,
ÜRETİCİ VEYA DİSTRİBÜTÖR firmadan elde edilebilir.
KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU
** Organik solventler içeren ürünlerin kullanımı, oluşan toksik buhardan ötürü
zehirlenmeye yol açabilir.
** Ünitey besin veya ilaçarla birlikte KULLANMAYINIZ.
** Belirtilen maksimum çalışma basıncını AŞMAYINIZ (Hava Girişi Max 6 bar)
** Her türlü söküm, temizlik, bakım veya montaj işlemine başlamadan önce,
hortumlardaki basıncı BOŞALTIN (bkz kısım 5).
** Üniteyi, bir filtreleme sistemiyle donatılmış bir boyama kabini içersinde kullanmak
ZORUNLUDUR.
** Tabancayı hiçbir zaman püskürtme yapacağınız yüzeyden başka bir şeye yönlendirmeyiniz.
** Ünite YALNIZCA EĞİTİMLİ BİR OPERATÖR tarafından kullanılmalıdır.
ÖNEMLİ
Tr kloroetan ve d kloroetan g b t nerler, pompanın ve püskürtme tabancasının büyük
kısmının ana malzemes olan alüm nyum le tepk meye g reb l r ve hatta tehl kel
patlamalara sebep olab l rler. Her zaman boya tekn k ver ler n çok d kkatl şek lde
okuyun ve sözkonusu t nerler çeren malzemeler kullanmakta kaçının. Boyaları
tem zlemek ve/veya nceltmek ç n klorlu t nerler kullanmayın. Kullanılan rejenere
(tem zl k amaçlı seyrelt lm ş) t nerler n as t ht va etmed ğ nden em n olun: bu as tler
rejenerasyondan kaynaklanmakta ve pompa ve püskürtme tabancası korozyonuna
neden olmaktadır.
Ün tey , alüm nyum veya galvan ze parçalarla temas ett ğ nde patlayab len
HALOJEN HİDROKARBON t nerler (örnek. Et lklorür, Tr klorür, vb.) le
KULLANMAYINIZ.
4.3 NORMAL KULLANIM
Tüm boyama operasyonlarını doğru şek lde gerçekleşt rmek ç n, kullanıcı:
** H çb r zaman farklı boya türler n karıştırmamalıdır
** Renk değ şt r rken, sprey kab n n , ün tey ve boyayla temas kuran herşey y ce
tem zlemel d r
** K rlenm ş olmasından ötürü, h çb r zaman filtrelerde b r km ş boyayı tekrar
kullanmamalıdır.
** Daha y sonuç almak ç n boyanacak parçaları yağdan arındırmalıdır.
** Boyanacak parçaların mükemmel kurulukta olduğundan, oks de olmadığından, sıvı
ve katı yağ lekes ya da d ğer tür kalıntılar bulunmadığından em n olmalıdır.
** Hava şartlarına d rençl ve mekan k d renc yüksek kaplamalar elde etmek ç n boya
malatçıları tarafından ver len tal matlara uymalıdır.
ÇALIŞMAYA BAŞLAMA
BOYAMA DÖNGÜSÜ:
Boyayı, malatçı tarafından ver len tal matlara uyarak karıştırın.
Em ş s stem n akışkana daldırın (veya üstte boya tankını doldurun).
KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU
S stem hava kaynağını (POZ 4) ve ger dönüş vanasını (POZ 5) açın.
Motor hava basınç regülatörünün kolunu, boya, mak nanın m n mum çalışma basıncında
ger dönüş hortumundan dışarı gelene dek yavaşça saat yönünde çev r n.
Ger dönüş vanasını kapatın; boya tabancası, devrey dolduran boyayı ter.
Boya basınç regülatörü kolu (POZ 7) yoluyla basıncı 1 bar’a ayarlayın.
Tabanca tet ğ ne basın ve boya hortumundak t ner boşaltın.
Boya dışarı çıktığında tet ğ bırakın.
boya tabancasına g den (POZ 8) tabanca hava basıncını ayarlamak ç n tabanca hava
basıncı regülatörünün kolunu saat yönünde çev r n.
Basıncı 3-5 bar’a (42-70 ps ) ayarlayın.
Ayarlamaları pürüzsüz b r yüzey üzer nde test ed n. Hava basıncı, boya v skoz tes ne
göre motor pompasına ayarlanmalıdır.
V skoz te maks mum 22 sn (ford 4).
Hava basıncını 3’ten 4 bar’a (42-56 ps ) get r n.
V skoz te 22 sn (ford 4) üzer nde.
Hava basıncını, gerekl se, 8 bar’a kadar (114 ps ) artırın.
İsten len boya m ktarını vermek ç n akışkan basınç regülatörünü (7) kullanın.
ÇALIŞMA SONUNDA
Hava kaynağının s stemle olan bağlantısını keserken, boya hortumların b r m ktar artık
basınç kalır ve vücuda öneml m ktarlarda toks k nesne enjekte etmek suret yle c dd
yaralanmalara yol açab l r.
Artık basıncı boşaltın:
S stemden havayı boşaltın.
boya tabancası ğnes n sıkıştırın.
boya tabancası püskürtme havasını kapatın.
boya tabancası tet ğ n çek n, ağzını boya konteyner ne yönlend r n.
Pompa ger dönüş vanasını açın.
Tüm ün tey çok d kkatl şek lde tem zley n (bkz. kısım 5).
4.4 TEHLİKELİ VE UYGUN OLMAYAN KULLANIMLAR
Ün ten n, malatçı tarafından bel rt lenden (Kısım 2.5) farklı b r şek lde kullanılması,
teçh zata hasar vereb l r ve operatörü tehl keye sokab l r. Ün te, tehl kel , patlayıcı
ve/veya toks k malzemeler n kullanımına göre tasarlanmamıştır. ÜRETİCİ FİRMA tarafından bel rt lenden farklı
malzemeler kullanmak ç n, operatör, malatçıya danışmalıdır.
4.5 ACİL DURUMLAR
YANGIN: Kuru toz yangın söndürücüler kullanınız. Bu t p yangın söndürücüler, YASA GEREĞİ
emred ld ğ şek lde teçh zat yakınında bulundurulmalıdır.
SU KULLANMAYINIZ. Personel, bu türden kazalarla nasıl başa çıkılacağı konusunda eğ t lmel d r.
KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU
5.1 RUTİN VE ÖNLEYİCİ BAKIM
Doğru bir bakım, teçhizatın beklenen ömrünü uzatmakta ve onu mükemmel ve verimli
çalışma koşullarında tutmaktadır. İyi bir bakım aynı zamanda emniyet standartlarının
yıllar boyunca korunmasını temin eder. Bakım operasyonlarını vasıflı personelin
gerçekleştirmesi önemle tavsiye edilmektedir.
Personel, bu durumlarda yaygın olarak kullanılan bireysel emniyet tedbirleri ile teçhiz
edilmeli ve aşağıdaki bölümde tanımlanmakta olan emniyet kurallarına uymalıdır.
5.2 KULLANIM ESNASINDA İZLENECEK EMNİYET KURALLARI
Makina üzerinde bakım operasyonları gerçekleştirirken, aşağıdakilerden emin
olunmalıdır:
** Ünitenin parçalarını sökerken veya herhangi bir parçayı değiştirirken pnömatik
kaynağın bağlantısını kesin.
** Bakım operasyonları süresince yüzük, kol saati, zincir, bilezik, vb. takmayın.
** Her zaman bireysel korunma araçları kullanın (koruyucu gözlükler, eldivenler ve
ayakkabılar).
** Yalnızca orijinal yedek parçalar kullanın.
** Çıplak alev, sivri uçlu elemanlar veya iğneler kullanmayın.
** Sigara içmeyin.
5.3 TEMİZLEME İŞLEMLERİ
Her iş günü ve her iş oturumu sonunda ünitenin
dış kısmını temizleyin. Bu, ünitenin iyi çalışma
koşulları altında kalmasını sağlayacaktır. Yandaki
resim, temiz tutulması gereken parçaları
göstermektedir:
** Pompa desteği ve basınç aygıtları.
** Pompa gövdesi ve hortumlar.
Yukarıda belirtilen parçaları temizlemek için
tiner veya deterjan solüsyonuna batırılmış
yumuşak bir bez kullanınız.
KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU
5.4 RUTİN BAKIM
K24 sistemini her çalışma sonrasında temizleyin. Filtreleri, aksesuarları ve çift hortumu
periyodik olarak muayene edin ve en yüksek sistem verimliliğini garanti etmek için
yıpranmış veya hasarlı olanları değiştirin. Verimliliği tehlikeye düşürebilecek, sistem
içersinde kurumuş hiçbir artık boya kalıntısı olmamasını sağlayın.
UYARI
BAKIM OPERASYONLARI YALNIZCA POMPA ÇALIŞMIYORKEN VE ANA
ŞEBEKEDEN BAĞLANTISI KESİLMİŞ DURUMDAYKEN GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR.
Makinayı izole etmek ve ana hortumun bağlantısını kesmek için pompa hava
bağlantısını POZ 4 kapatın.
5.5 BASINÇ BOŞALTMA
Sistemden hava kaynağının bağlantısını keserken, boya hortumlarında ciddi
yaralanmalara yol açabilecek artık basınç kalmaktadır. her şeyden önce, artık basıncı
boşaltın:
** Sistemden havayı boşaltın.
** Boya tabancası iğne ayarını tamamen sıkın.
** Boya tabancası püskürtücü havasını kapatın.
** Ağzı boya kovasına yönelterek, püskürtme tabancası tetiğini çekin.
** Pompa geri dönüş küre vanasını açın.
Püskürtme tabancasının bağlantısını kesmeksizin sistemi temizleyin:
** Emme sistemini boya kovasından kaldırın ve kurumaya bırakın. Üstten boya tankı
kullanılıyor ise, geri dönüş hortumunu çıkarın ve boya kovasına yerleştirin..
** Sistemin hava kaynağını 1 bar’a (14 psi) ayarlayın ve boya pompasını boşaltın.
** Emme sistemini tinere daldırın (veya ağırlık tankını doldurun). Tinerin birkaç saniye
boyunca pompa içersinde dolaşmasını sağlayın.
** Geri dönüş küre valfi kapatın. Tiner püskürtme tabancasına ulaşır.
** Fan ayarını kapatın, tetiği çekin ve püskürtme tabancası yoluyla kutu içindeki
boyayı boşaltın. Tiner boşaldığında tetiği serbest bırakın.
** Püskürtme tabancası yoluyla kutu içindeki tineri boşaltmak için tetiği birkaç saniye
çekin. Geri dönüş küre valfini açın ve ana hava girişini kapatın.
KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU
5.6 ÇALIŞMA SONUNDA VEYA RENK DEĞİŞİMİNDE ÜNİTENİN
TEMİZLENMESİ
Artık malzeme parçacıklarının çeperlerde kuruyup yapışmaması ve dolayısıyla uzun
vadeli verimliliği sağlamak amacıyla ünitenin boya devresini her gün veya her çalışma
sonunda temizleyin. Temizleme operasyonları, püskürtme tabancası ve hortumlar dahil
tüm ünite üzerinde gerçekleştirilmelidir. Tüm bu işlemler, herhangi bir parça sökülmeksizin gerçekleştirilir.
** Tankı tinerle doldurun ve/veya emiş sistemini tinere daldırın; geri dönüş vanasını
açın.
** Sisteme besleme yapmak için giriş vanasını açın. Hava basıncını 2 bar’a (28psi)
ayarlayın. Pompa tineri emer ve geri dönüş hortumu yoluyla tanka veya kovaya
getirir.
** Geri dönüş küre vanasını kapatın. Tiner, giriş hortumu yoluyla boya tabancasına
erişir. Boya basıncını 1 bar’a (14 psi) ayarlamak için boya basıncı regülatörünün
kolunu saat yönünde çevirin.
** Boya tabancasını tiner kovasına yönlendirin, tetiği çekin ve tinerin birkaç saniye
boyunca dışa akmasını sağlayın; ardından tetiği bırakın.
** Geri dönüş hortumunu tanktan çıkarın ve tiner kovasına koyun. Geri dönüş
vanasını açın ve üstten boya tankının tamamen boşalmasını sağlayın. Operasyon
tamamlandığında, pompa hava kaynağını kapatın.
KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU
5.8 ARIZA GİDERME
Bu bölümde ün tey etk leyeb lecek en sık görülen problemler n nasıl çözüleceğ
anlatılmaktadır.
Problem şu sembolle göster lmekted r: (x)
Problem n olası neden şu sembolle göster lmekted r: (-)
Problem n olası çözümü şu sembolle göster lmekted r: (*)
x POMPA ÇALIŞMIYOR
- Pompada basınç hatası.
* Hava besleme devres nde basınç olup olmadığını kontrol ed n; hava g r ş n ve
pompa basınç regülatörünü açın.
- Değ şt r c yanlarında bulunan başlatıcı butonları alternat f şek lde basın (bkz ç z m
27).
x POMPA ÇALIŞIYOR FAKAT BOYA PÜSKÜRTME TABANCASINA ULAŞMIYOR
- Em ş s stem filtres n kontrol ed n.
* F ltrey tamamen tem zley n veya değ şt r n.
- Em ş s stem hortumu veya em ş valfler n n boya parçacıkları le tıkalı olup olmadığını
kontrol ed n.
x BOYA VERİŞİ YETERSİZ VE KAYNAK BASINCI ARTIRILDIĞINDA DEĞİŞMİYOR.
- Emme hortumunun kısmen tıkalı olup olmadığını kontrol ed n.
* Hortum ve filtrey tem zley n.
- Boya çok kalın.
* İmalatçı tarafından ver len tal matları tak p ederek boyayı ncelt n.
- Hortum ve filtrey tem zley n.
* Kuru boya (tabaka oluşumu) yüzünden boya tabancasının ağız çapı azalmış.
- Metal nesne kullanmadan tabanca ağzını, ğney ve başlığı tem zley n
KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU
GARANTİ
Tüm ASTURO ORIGINALI MAVES Spa c hazları, aks yazılı olarak bel rt lmed kçe,
fatura üzer nde yazılı tar hten t baren 12 aylık b r dönem süres nce garant l d r. Garant ,tüm malat hataları ve
malzeme kusurlarını kapsamaktadır. Değ şt rmeler ve onarım operasyonları, yalnızca ş rket m z tarafından ve
kend serv s mağazalarımızda gerçekleşt r lm ş olması hal nde garant kapsamı altındadır.
Aşınan parçalar veya kullanıcı hatası sonucu arızalanan parçalar garant kapsamında değ şt r lmez.
Garant , tes sat veya söküm operasyonları sırasında ş rket personel m zce ver len desteğ kapsamamaktadır.
Prat kl k açısından, çalışanlarımızdan b r n n mülke gönder lmes hal nde, harcanan zaman artı seyahat ve
masraflar ç n ekstra ücret ödenecekt r.
Garant m z, c hazlarımızdan ötürü nsanlara veya mala gelen d rekt veya dolaylı hasarı ve c haz sah b ya da
üçüncü b r şahıs tarafından gerçekleşt r le onarım operasyonlarını kapsamamaktadır.
Aşağıdak ler garant m z kapsamında değ ld r:
** Doğru olmayan kullanım veya montajdan kaynaklanan arıza
** Dış etmenlerden kaynaklanan arıza
** Bakım eks kl ğ veya hmalden kaynaklanan arıza
** Aşınan parçalardan kaynaklanan arıza
** Yanlış kullanıma bağlı arıza
GARANTİNİN KAYBEDİLMESİ:
Aşağıda ekl formun doldurulup ger gönder lmemes .
Geç ödeme veya d ğer sözleşme hlaller .
Garant altında gerçekleşt r len tüm onarım operasyonları garant süres n kes nt ye uğratmaz.
Önces nde onay alınmaksızın ürün üzer nde değ ş kl k veya onarım yapılması.
Ün ten n yetk l olmayan dükkanlarda önceden onarıldığının, yetk s z kurcalandığının veya söküldüğünün
görülmes .
Hasarın yanlış kullanım veya çalıştırmadan kaynaklandığı hallerde veya mak nanınnormal çalışma koşulları
ışında çalıştırılmasından kaynaklanan arıza, darbe veya d ğer hallerde.
Tüm ht laflar İstanbul (Türk ye) adalet mahkemeler nde görülecekt r.
Download

dp3 diyaframli pompa kullanma kilavuzu