PROGRAM ŠKOLENIA
Vzdelávacie aktivity zamerané na rozvoj kľúčových kompetencií učiteľov a rozvoj ich osobnosti (modul 2)
Názov školenia:
Dátum školenia:
Miesto konania:
Lektorky:
25. - 27. jún 2010
Brusno, hotel Brusno
Mgr. Miroslava Kiripolská, Mgr. Anna Sýkorová
PIATOK
Aktivita
16:30 – 17:00
Príchod, ubytovanie a registrácia
17:00 – 17:30
Otvorenie
17:30 – 19:00
Analyzovanie stavu hodnotenia
a preverovania vedomostí žiakov
19:00 – 19:30
Večera
19:30 – 21:30
Analyzovanie stavu hodnotenia
a preverovania vedomostí žiakov
Rozbor hodnotenia žiakov
Lektor
Metóda
Charakteristika
Slovo na úvod
a predstavenie
M. Kiripolská
Prednáška, diskusia
Predstavenie cieľov a programu školenia, lektorov. Krátky prieskum
skúseností a očakávaní účastníkov.
Čo škola hodnotí a čo by mala hodnotiť.
Rôzne spôsoby hodnotenia žiakov.
Normatívne a kriteriálne hodnotenie.
Individualizácia hodnotenia.
M. Kiripolská
Prednáška, diskusia
Alternatívne prístupy k hodnoteniu (autentické hodnotenie, portfóliá,
vrstovnícke hodnotenie, sebahodnotenie, záverečný projekt).
Rozbor vlastného uplatňovaného spôsobu hodnotenia žiakov.
SOBOTA
Aktivita
07:30 – 08:30
Raňajky
08:30 – 10:00
Kritéria hodnotenia žiakov
(časť 1)
Prestávka
M. Kiripolská
10:30 – 12:00
Kritéria hodnotenia žiakov
(časť 2)
M. Kiripolská
12:00 – 13:00
Obed
13:00 – 14:30
Návrh systému hodnotenia
a preverovania vedomostí
žiakov (časť 1)
14:30 – 15:00
Prestávka
15:00 – 16:30
Návrh systému hodnotenia
a preverovania vedomostí
žiakov (časť 2)
16:30 – 16:45
Prestávka
16:45 – 18:15
Komunikácia v edukácii a ako
zvládať stres (časť 1)
18:15 – 19:00
Večera
10:00 - 10:30
Lektor
Metóda
Charakteristika
Prednáška, diskusia
Stanovovanie kritérií pre hodnotenie v súlade so stanovenými cieľmi.
Validita hodnotenia.
Prednáška, Workshop
Stanovovanie kritérií pre hodnotenie v súlade so stanovenými cieľmi.
Validita hodnotenia.
Workshop
Praktické cvičenie - vytvorenie návrhu systému hodnotenia a preverovania
vedomostí v kurikule, vzhľadom na stanovený obsah a ciele vzdelávania.
Príprava návrhov na hodnotenie žiakov v súlade so stanovenými cieľmi,
obsahom vzdelávania a použitými metódami. (Výstup musia odovzdať!)
Workshop
Praktické cvičenie - vytvorenie návrhu systému hodnotenia a preverovania
vedomostí v kurikule, vzhľadom na stanovený obsah a ciele vzdelávania.
Príprava návrhov na hodnotenie žiakov v súlade so stanovenými cieľmi,
obsahom vzdelávania a použitými metódami.
Prednáška
Úvod do problematiky
Vzájomné ovplyvňovanie komunikačných signálov osobnosti
Psychofyzická jednota
Neverbálna komunikácia
M. Kiripolská
M. Kiripolská
A.Sýkorová
NEDEĽA
Aktivita
7:30 – 8:30
Raňajky
8:30 – 10:00
Komunikácia v edukácii a ako
zvládať stres (časť 2)
10:00 – 10:30
Prestávka
10:30 – 12:00
Lektor
Metóda
Charakteristika
A.Sýkorová
Prednáška,
workshop
Verbálna komunikácia
Profesionálne techniky hovoreného prejavu
dýchanie
posadenie hlasu
artikulácia
Komunikácia v edukácii a ako
zvládať stres (časť 3)
A.Sýkorová
Prednáška,
workshop
Ako hovoríme a ako počujeme hovorené
Prozodické prvky reči, modulácia vety
Rozdiel medzi písaným a hovoreným prejavom
12:00 – 13:00
Komunikácia v edukácii a ako
zvládať stres (časť 4)
A.Sýkorová
13:00 – 13:30
Vyhodnotenie školenia
13:30 – 14:30
Obed
Prednáška,
workshop
Neštandardné situácie, stres
Zvládanie komunikácie v neštandardných situáciách
Skupinová diskusia
Zhrnutie školenia, možnosť na vysvetlenie nejasných bodov.
Download

PROGRAM ŠKOLENIA