W numerze m. in.:
• Wywiad
z Burmistrzem.
• Działalność
Rady Miasta
Kowala w kadencji
2010-2014.
• Fotograficzne
kalendarium
wydarzeń
mijającej kadencji
i inne ważne
informacje
o naszym Mieście
2
To był czas dobrych zmian
– wywiad „rzeka” z burmistrzem Eugeniuszem Gołembiewskim:
o dorobku samorządu Miasta w kadencji 2010-2014. Panie Burmistrzu,
kończy się już kolejna Pana kadencja jako
włodarza naszego Miasta. Porozmawiajmy o
Kowalu z burmistrzowskiej perspektywy...
Bardzo chętnie, ale
umówmy się, że ze
względu na toczącą się
kampanię wyborczą,
tematem tej rozmowy
będą tylko sprawy związane z kończącą się kadencją. Nie
będziemy więc rozmawiać o zawartości programów wyborczych, mojego także.
Zgoda. Czym różniły się minione cztery lata od
wcześniejszych kadencji?
Po wyborach 2010 roku zrozumiałem wiele rzeczy,
także i to, że znaczna część mieszkańców Kowala ma na
jego temat bardzo powierzchowną wiedzę, na temat pracy burmistrza także. Dlatego też na różne sposoby, dużo
więcej niż to było wcześniej, usiłowałem się kontaktować
z mieszkańcami i to nie tylko za pośrednictwem Informatora Kowalskiego. Oprócz wielu spotkań o charakterze konsultacyjnym i informacyjnym, organizowałem też
otwarte zebrania np. na temat budżetu Kowala. Spotykałem się ze wszystkimi, którzy chcieli ze mną rozmawiać
o naszym mieście. Rozmawiałem z pracownikami instytucji miejskich, bezrobotnymi, nauczycielami, uczniami
gimnazjum i szkoły rolniczej. Na bieżąco kontaktowałem
się również z tymi naszymi mieszkańcami, którzy działają w kowalskich organizacjach społecznych, sportowych,
z radami rodziców naszych szkół i przedszkola, a także
z młodzieżą. Nie dane mi było tylko spotkać się z uczniami i pracownikami LO oraz mieszkańcami DPS, bo dyrektorzy tych placówek nie życzyli sobie tego. Od początku
kadencji wprowadziłem też zwyczaj pisania corocznych
Listów do Podatników o najważniejszych sprawach Kowala. Kilkakrotnie spotykałem się także z mieszkańcami
naszych ADM-ów. Robiłem to, bo zauważyłem, że wielu
mieszkańców myśli, że burmistrz „może wszystko”, a jak
czegoś nie robi, to widocznie nie chce. Są też i tacy, którzy obarczają mnie odpowiedzialnością dosłownie za
wszystko, także i za to, że nie mają mieszkania, pracy
i że w ich życiu dzieje się źle. Nie brakuje też takich, którzy uważają, że budżet Kowala jest „bez dna”, więc jeśli
wykonuje się wiele prac w naszym mieście, to nie jest
to moja i moich współpracowników zasługa, tylko dotacji unijnych. Myślą, że każdy inny burmistrz, który byłby
na moim miejscu, zrobiłby to samo, albo może i jeszcze
więcej. Owszem, w ostatnich latach pojawiły się unijne
dotacje na inwestycje, ale trzeba też to wiedzieć, że by je
dostać, należy najpierw opracować dobry projekt, potem
prawidłowo wypełnić setki stron dokumentów, a przede
wszystkim wygospodarować pieniądze na wkład własny
w inwestycjach, bo UE nigdy nie pokrywa ich w 100 proc.
W naszej sytuacji to ostatnie jest najtrudniejsze.
W tej kadencji nastąpiły duże zmiany w gospodarce odpadami i w zarządzaniu oświatą w naszym mieście. Czy przyniosły coś pozytywnego?
Zmiany w gospodarce odpadami nastąpiły na mocy
ustawy w całej Polsce. Choć nowe prawo „śmieciowe” nie
jest doskonałe, robiliśmy wszystko, aby w Kowalu nowy
system był, jak najbardziej przyjazny dla mieszkańców i ich
kieszeni. Cieszę się z tego, że nasze wysiłki zostały docenione. Dostaliśmy nagrodę za zajęcie I miejsca w województwie w kategorii miast. Co zaś się tyczy oświaty,
aby usprawnić jej zarządzanie połączyliśmy szkołę podstawową i gimnazjum w zespół. Przy tej okazji udało się
też doprowadzić do korzystnych, moim zdaniem, decyzji
kadrowych. Nastąpiło to po ciężkich bojach z politykami
powiatowymi i ich stronnikami w naszych szkołach, dzięki jednoznacznemu wsparciu Rady Miasta i Rady Rodziców oraz znacznej części nauczycieli. Myślę, że dzięki temu
udało się wreszcie wyprowadzić politykę z miejskich
szkół. To może wydawać się niewiarygodne, ale wkrótce po wyborach w 2010 r. w pokoju nauczycielskim na
tablicy szkoły podstawowej przez wiele tygodni wisiało
szkalujące mnie pismo autorstwa męża byłej dyrektorki.
To nie tylko skandal, ale wręcz łamanie polskiego prawa,
które stanowi, że szkoła musi być apolityczna.
Mam nadzieję, że zmiany w kierownictwie naszej
oświaty zaowocują przede wszystkim poprawą wyników
nauczania, bo nie było z tym najlepiej w ostatnich latach.
Są już tego pierwsze „jaskółki”- absolwenci naszej szkoły podstawowej w ubiegłym roku znakomicie napisali
końcowy test. Napisali go lepiej od średniej powiatu, województwa i kraju, lepiej niż wszystkie szkoły w naszym
powiecie, lepiej niż we Włocławku, Bydgoszczy czy Toruniu. Ten sukces to nie przypadek, ale efekt ciężkiej pracy
nowej dyrekcji, nauczycieli i uczniów.
W całej Polsce wiele samorządów narzeka, że ma
za mało pieniędzy na oświatę. A jak to jest w Kowalu?
Oświata to największa część wydatków budżetu Kowala. Dzięki mojej żelaznej konsekwencji w wydatkach
szkolnych - zwłaszcza tych płacowych – naszą oświatę finansujemy prawie w całości z pieniędzy przekazywanych nam na ten cel przez rząd w postaci subwencji
oświatowej, podczas gdy większość gmin dokłada do
oświaty nawet i wielomilionowe kwoty. Oświata znaczy
bardzo wiele w budżecie każdego samorządu, dlatego
pieniądze na jej utrzymanie trzeba wydawać bardzo rozważnie. Dzięki wyprzedzającym działaniom nie było u
nas konieczności przymusowego zwalniania nauczycieli,
co miało miejsce w większości samorządów, także i tych
sąsiednich. Od momentu przejęcia zadań oświatowych
przez Miasto w 1997 r. robiłem wszystko, aby poprawić
warunki funkcjonowania szkoły. Nigdy też nie żałowałem
pieniędzy na wychowanie przedszkolne, tak jak to było
w wielu gminach, gdzie przedszkola zlikwidowano z powodów ekonomicznych. Wielkim sukcesem samorządu
Kowala w kończącej się kadencji jest to, że jako bodaj
jedyny samorząd w naszym województwie zapewniamy
3
miejsce w przedszkolu nie tylko dla wszystkich naszych
dzieci w wieku od 3 do 6 lat, ale przyjmujemy także z
sąsiednich gmin. Wspierając nasze rodziny nie hasłami,
ale konkretami, od nowego roku szkolnego zwolniliśmy
wszystkich rodziców z opłat za przedszkole, z wyjątkiem
refundacji kosztów zakupu produktów żywnościowych.
A jak to jest w budżecie Kowala ze środkami na inwestycje?
Z tym jest niestety gorzej. Nasz samorząd ma bardzo
mały budżet i to nie dlatego, że w Kowalu mieszkają
Burmistrz wraz z prezydentami: Bełchatowa, Gdyni, Opola i Torunia
oraz marszałkiem Woj. Wielkopolskiego nagrodzony Samorządowym Oskarem – Nagrodą im. G. Palki.
biedni ludzie. Są i biedni, i zamożni. Cieszę się z tego, że
wielu nowych mieszkańców sprowadzających się do Kowala, to ludzie, którzy dobrze dają sobie radę w życiu. Widać to nie tylko po nowo wybudowanych, pięknych domach, ale także po dochodach budżetu Kowala z tytułu
podatku PIT, czyli od dochodów osobistych. Tempo jego
wzrostu jest o wiele wyższe niż średnia ogólnopolska,
a to świadczy, że części spośród nas wiedzie się coraz lepiej. Nasz samorząd pod względem własnych dochodów
podatkowych z kwotą na jednego mieszkańca wynoszącą w bieżącym roku 852 zł zajmuje 7 miejsce w powiecie
na 13 gmin i 99 miejsce w województwie na 144 gminy.
Z poziomem dochodów własnych naszego budżetu nie
jest więc tak źle. Jeśli jednak uwzględni się to, co otrzymujemy z budżetu państwa w postaci subwencji wyrównawczej, to wówczas z kwotą 1087 zł rocznie na jednego
mieszkańca spadamy na ostatnie miejsce w powiecie
i województwie, i jedno z ostatnich w Polsce. System finansowania samorządów w naszym kraju jest bowiem
zbudowany „na jednego mieszkańca gminy”. Z tej racji,
że Kowal ma tylko 3,5 tys. mieszkańców nasz samorząd
na pokrycie wszystkich bieżących wydatków oraz na inwestycje ma tylko ok. 4 mln zł rocznie.
W Biuletynie Informacji Publicznej jest napisane,
że tegoroczny budżet Kowala ma mieć dochody wynoszące o wiele więcej, bo 15 mln zł. Więc jak to jest naprawdę z tym naszym budżetem?
Oprócz własnych dochodów podatkowych i subwencji
wyrównawczej z Ministerstwa Finansów w łącznej wysokości 4 mln zł, są jeszcze w naszym budżecie: subwencja
oświatowa i dotacje na opiekę społeczną, ale to są „pieniądze znaczone” - nie można ich wydać na inne cele, niż zostały
przyznane. Są jeszcze co prawda w budżecie przychody z
tytułu opłat za wodę, ścieki i odpady, ale one pokrywają - i to
4
nie w całości - wydatki Miasta z nimi związane. Jeśli wszystko
dodamy i dołożymy do tego unijne dotacje na inwestycje, to
razem będzie 15 mln zł.
To bardzo ważne i dlatego powtórzę to raz jeszcze:
na nowe inwestycje, spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu inwestycji już zrealizowanych, na drogi
- ich budowę, remonty, utrzymanie i oświetlenie, na
bibliotekę, na kulturę, na dopłaty do świadczeń z opieki
społecznej, na utrzymanie zieleni miejskiej, na dotacje dla Kujawiaka Kowal, straży pożarnej i jej orkiestry, na organizację takich imprez, jak Jarmark Kazimierzowski czy Piknik Strażacki, na szeroko pojętą
promocję naszego Miasta oraz na pensje wszystkich
urzędników, ze mną włącznie, mamy tylko ok. 4 mln
zł rocznie. Trzeba naprawdę bardzo uważać, żeby starczyło na wszystko, żeby nie stracić płynności finansowej,
co przydarzyło się w ostatnich latach nie jednej gminie
w Polsce. Pomimo bardzo skromnych finansów póki co,
dajemy sobie nieźle radę. Ze sporządzonego niedawno
przez „Tygodnik Wspólnota” rankingu – uwzględniającego rozwój gmin w oparciu o ich możliwości społeczno-gospodarcze - wynika, że nasze Miasto w ostatnich
czterech latach rozwinęło się najlepiej spośród wszystkich gmin naszego powiatu. W tym samym rankingu zajęliśmy 20 miejsce w województwie na 144 gminy i 422
lokatę na ok. 2500 gmin w całej Polsce. To niewątpliwie
powód do satysfakcji, zwłaszcza jeśli się weźmie pod
uwagę, że pod względem wzrostu poziomu jakości życia
ranking ten plasuje nas na 304 miejscu w kraju. Potwierdzeniem radykalnej poprawy jakości życia w Kowalu jest
także wręczony mi parę dni temu przez wicepremiera
Janusza Piechocińskiego certyfikat dla Kowala - „Dobre
Miejsce Zamieszkania”. Jak może wyglądać małe miasto,
o podobnych możliwościach do naszych, wystarczy pojechać do Nieszawy. Nasi radni niedawno to zrobili i byli
z lekka zszokowani.
Czy samorządy mają wpływ na swoje finanse ?
Zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą o dochodach samorządów – z wyjątkiem ok. 200 najbogatszych
gmin, a Kowal niestety do takich nie należy, pozostałych
W Pałacu Prezydenckim na kawie u p. Prezydenta
2300, otrzymuje z budżetu państwa subwencje wyrównującą ich niskie dochody. Tak jest skonstruowany system, bo Państwo chce wszystko trzymać pod kontrolą.
Subwencjonowane samorządy w gruncie rzeczy nie
mają żadnego wpływu na wielkość swojego budżetu.
Jeśli nawet postarają się o większe dochody podatko-
we, to Ministerstwo Finansów automatycznie zmniejsza
im subwencję wyrównawczą. Wszystkie samorządy mają
natomiast wpływ na swoje wydatki, choć oczywiście w
bardzo ograniczonym zakresie. Aby wygenerować środki w naszym budżecie nie tylko na bieżącą działalność,
ale również na rozwój Miasta, robiłem wszystko, aby
oszczędnie wydawać nasze wspólne pieniądze. Jako
pierwsi w regionie zaczęliśmy organizować przetargi na
zakup energii elektrycznej, co przyniosło nam znaczne
oszczędności. Do dziś jesteśmy liderem grupy zakupo-
W Kancelarii Premiera w trakcie obrad Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu.
wej, która hurtowo zakupuje prąd. Należą do niej prawie wszystkie gminy z naszego powiatu oraz miasto
Włocławek. Po przejęciu przez Urząd Miasta - ze zlikwidowanego ZGKiM – zadań z zakresu gospodarki wodno–ściekowej odzyskujemy całość podatku VAT, nie tylko
od wydatków bieżących, ale także z tytułu inwestycji. W
ostatnim czasie z tytułu zwrotu podatku VAT odzyskaliśmy z Urzędu Skarbowego niebagatelną kwotę ok. 2 mln
zł. Oszczędzamy na wszystkim. Ja sam zrezygnowałem z
komfortu posiadania służbowego samochodu z kierowcą. Zamroziłem też od 6 już lata swoje burmistrzowskie
pobory, pomimo tego, że radni chcieli mi je kilkakrotnie
podnieść. Sami radni pobierają symboliczne, najniższe w
naszym powiecie diety. Pragnę zapewnić, że zawsze pamiętam o tym, że pieniądze, które wydaję jako burmistrz
w imieniu mieszkańców, nie są własnością moją, ale nas
wszystkich. Nigdy tego też nie zapominam, że burmistrz
jest człowiekiem „wynajętym” przez mieszkańców do wykonania pracy na ich rzecz.
A jak Pan myśli: czy wiedza na temat Kowala, którą chce Pan przekazać mieszkańcom, trafia do nich
wszystkich ?
Budżet, cyfry, trudne, a podstawowe dla samorządu
pojęcia typu: subwencje, dotacje to nie są rzeczy pasjonujące dla większości. Wielu Kowalan nie zadaje sobie trudu,
aby o tym myśleć. Pochlebiam sobie, że często dzieje się
tak dlatego, bo mi ufają, bo wiedzą, że nie zrobię krzywdy
naszemu Miastu. Inni z kolei są bardzo zapracowani, mają
swoje problemy i dlatego nie wnikają w sprawy miejskie,
które przecież toczą się właściwie. Jak jest z tą wiedzą o
mieście, uświadomił mi niedawno telefon od jednego
z mieszkańców. Parę tygodni temu pewien zacny Pan z
Kowala zadzwonił do mnie i z rozbrajającą szczerością
powiedział: „Wiesz burmistrz, byłem ze swoją żoną w klinice w Warszawie i zobaczyłem, jak ludzie ćwiczą tam na
siłowni „pod chmurką”. Kiedy przyjechałem do Kowala,
to mówię do swoich synów, że powiem burmistrzowi, że
coś takiego przydałoby się w Kowalu. A moi synowie na
to: ależ ojciec, w Kowalu taka siłownia już jest od dwóch
lat”. Podobnych historyjek mógłbym przytoczyć więcej.
Mam nadzieję, że lektura tej rozmowy, która odbyła się
w czasie sprzyjającym zainteresowaniu sprawami publicznymi, przybliży Kowal właśnie takim osobom, które
na co dzień są tak zaganiane, że nie dostrzegają tego, jak
funkcjonuje i zmienia się miasto, w którym wszyscy razem żyjemy.
Co ważnego Pańskim zdaniem zdarzyło się w Kowalu w mijającej kadencji w życiu społecznym?
Jeśli mówimy o zmianach w szeroko pojętym życiu
społecznym, to sądzę, że wszyscy zauważyli, jak bardzo
wypiękniało nasze miasto, jego zieleń – ta w przestrzeni
publicznej, i ta w ogródkach naszych mieszkańców. Dzięki
programowi telewizyjnemu „Maja w ogrodzie” podziwiała nas cała Polska. „Kowalski” odcinek bardzo pozytywnie
oceniło 93% internautów z całego kraju. Zmieniliśmy też
nasze imprezy plenerowe, które odbywają się teraz nie
tylko na stadionie, ale też na kowalskim „podzamczu”.
Staraliśmy się zapraszać na te imprezy renomowanych
artystów, ale jednak nie takich, którzy zrujnowaliby nasz
budżet. Jedną z tych imprez współorganizujemy dzięki
środkom pozyskiwanym przez dyrektora Gostynińsko
-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Cieszę się, że
nowy dyrektor GWPK zakończył po 15 latach przerwy
budowę obiektu administracyjno -edukacyjnego przy ul.
Kołłątaja. Dzięki temu, że namówiłem do tego radnych,
GWPK otrzymało od Miasta jednak nie na własność, ale
w użyczenie na 20 lat, część starego targowiska. Powstanie tutaj ze środków pozyskanych przez GWPK piękny
ogród dydaktyczny. Skoro o targowisku mowa, myślę, że
to nowe, wybudowane w tej kadencji podoba się mieszkańcom i – co bardzo ważne – przynosi budżetowi miasta więcej dochodów niż podatek od wszystkich domów
w całym Kowalu. Dzięki temu możemy pokrywać z kasy
miejskiej całkowicie nowe zadanie, jak choćby odśnieża-
Spotkanie z Donaldem Tuskiem w Kancelarii Premiera
nie chodników w całym mieście, także przy prywatnych
domach, co nie jest naszą powinnością. Nową formą pomocy dla naszych mieszkańców jest też darmowe robienie im zdjęć do dowodów. To niby drobiazg, ale pomogliśmy w ten sposób 500 osobom. Nie słyszałem, żeby poza
naszym samorządem, ktoś jeszcze w Polsce takie rzeczy
dla wygody mieszkańców robił.
5
Jeśli o życiu społecznym w Kowalu mowa, warto też
podkreślić zaangażowanie setek mieszkańców w organizację naszego miejskiego święta – Jarmarku Kazimierzowskiego. Cieszę się z tego, że oprócz tradycyjnie aktywnych organizacji społecznych, takich jak OSP, KGW,
Towarzystwo Miłośników Kowala, Hodowców Gołębi
Pocztowych, Związków Emerytów, Rencistów i Kombatantów czy PCK w działalność publiczną w naszym środowisku zaangażowało się bardzo wiele nowych osób.
Myślę tu m.in. o Stowarzyszeniu Aktywny Kowal, o młodzieży z miejskiego Klubu Puchatek i honorowych
krwiodawcach, o dziecięcych drużynach piłkarskich, o
szachistach, motocrossowcach, ale także i o pływakach
z Kowala. Jestem pod wrażeniem działalności rodziców wspomagających działalność Klubu Karate oraz już
wspomnianych dziecięcych zespołów piłkarskich. Znakomicie z rodzicami swoich uczniów potrafi pracować p.
Janina Czarniak. Prowadzony przez nią i jej męża teatrzyk
„Bajka” odnosi wielkie sukcesy w całym województwie.W
tej kadencji wiele zrobiliśmy dla młodzieży, z myślą o której kompleksowo zmodernizowaliśmy budynek byłego
dworca, który stał się Centrum Społeczno-Kulturalnym.
Bardzo dobrze funkcjonuje w nim Klub Puchatek, który
w bieżącej kadencji całkowicie zmienił formułę swojego działania. Polega to m.in. na tym, że jest zarządzany
w dużym stopniu przez samą młodzież. Jestem dumny
z naszej orkiestry i mażoretek, z tych ponad 50-ciu wspaniałych młodych ludzi. Wielką rzecz dla zachowania spuścizny kulturowej naszego środowiska zrobili pp. H. i B.
Łukaszewiczowie otwierając Galerię Kujawską. Z sympatią myślę też o zespole Melodia i Kapeli spod Kowala.
Wiele dobrego dzieje się też w naszej bibliotece, zwłaszcza po połączeniu jej w tej kadencji z biblioteką szkolną.
A co z inwestycjami?
Oceniając cztery lata temu kadencję 2006–2010 mówiłem, że była najlepsza z dotychczasowych, choćby ze
względu na zainwestowane w mieście pieniądze państwowe, zwłaszcza te związane z budową obwodnicy
i remontem „starej” jedynki. Kadencja 2010– 2014 jest
natomiast zdecydowanie najlepsza, jeśli się weźmie pod
uwagę ilość i wartość inwestycji przeprowadzonych
przez sam samorząd miasta Kowala. Wartość tych inwestycji to gigantyczna, jak na możliwości naszego budżetu kwota - 15 mln zł, z czego 12 mln zł kosztowały
inwestycje w gospodarce wodno-ściekowej. Wykorzy-
Spotkanie szefów ogólnopolskich organizacji samorządowych
z Premierem i Ministrem Administracji
6
stując maksymalnie możliwości pozyskania dotacji unijnych wybudowaliśmy z ich udziałem nową oczyszczalnię
ścieków i dokończyliśmy budowę kanalizacji sanitarnej
w całym mieście, rozbudowaliśmy i przebudowaliśmy
sieć wodociągową, wyłączając z eksploatacji wszystkie
stare rurociągi cementowo – azbestowe - najpierw te
w centrum, a ostatnio także w ulicy Tylickiego. „Rzutem
na taśmę” udało się nam jeszcze w ostatnich tygodniach
zdobyć kolejną unijną dotację na rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody, na zakup i montaż kompletu
pomp do studni głębinowych i drugiego, obok już istnie-
Siedziba Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie – inauguracja
ogólnopolskiej akcji protestacyjnej samorządów „Stawka większa
niż 8 mld” . Na zdjęciu obok Burmistrza przewodniczący Związku
Gmin Wiejskich RP Mariusz Poznański, Ryszard Grobelny Prezydnent Poznania – przewodniczący Związku Miast Polskich oraz
Andrzej Porawski -dyr. Biura Związku Miast Polskich
jącego, zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności 100 m3 oraz na powiększenie wydajności istniejących
przepompowni ścieków oraz na budowę wodociągu w
ul. Wolskiej. Wszystkie te wymienione prace zostały już
wykonane, albo zostaną dokończone jeszcze w tym roku.
Czy warto było inwestować aż tyle pieniędzy w gospodarkę wodno-ściekową?
Dobra, zdrowa i podawana w praktyce bez przerw
woda do wszystkich domów oraz oczyszczone ścieki z
terenu całego miasta to najważniejsze zadanie każdego
samorządu. Wyniki badań jakości naszej wody, a jest ona
badana cyklicznie, jednoznacznie pokazują, że z kranów
w naszych domach leci naprawdę bardzo dobra i zdrowa
woda. Jej skład chemiczny można porównać z niejedną
wodą mineralną kupowaną w sklepach. Przy tej okazji przypomnę, że w bieżącej kadencji uporaliśmy się
też z problemem niskiego ciśnienia wody w sieci w porze letniej. Jeszcze niedawno było to dużym kłopotem,
przede wszystkim w związku z dużym zużyciem wody do
podlewania ogródków, czy napełniania przydomowych
basenów. Właściwie funkcjonuje nowa oczyszczalnia.
Jest ona kontrolowana na bieżąco, a wyniki okresowych
badań oczyszczonych ścieków wypadały zawsze pozytywnie. Z tego, co zauważyłem we wnioskach pisanych
przez inne samorządy o dotacje z nowego budżetu unijnego, Miasto Kowal jest bodaj jedynym, który nie zamierza ubiegać się o nowe dotacje na gospodarkę wodno-ściekową, bo wszystkie większe zadania w tym zakresie
już wykonaliśmy. Te „drobiazgi”, które nam jeszcze zostały, jesteśmy w stanie zrobić we własnym zakresie.
Czy inwestycje w tej kadencji obejmowały tylko
gospodarkę wodną ściekową?
Oczywiście, że nie. Oprócz nich z udziałem środków
unijnych na Osiedlu Piastowskim wybudowaliśmy od
podstaw jezdnie w ul. Łokietka i w części ul. Długosza.
Własnymi siłami - w ramach robót publicznych – zbudowaliśmy podbudowę i nawierzchnię z kostki betonowej
w ul. Chrobrego i w części ul. Piastowskiej. Na tym samym
osiedlu wykonaliśmy też betonową podbudowę odcinka ul. Piwnej - od ul. bł. D. Jędrzejewskiego do ul. Polnej.
Nowe nawierzchnie dróg z kostki brukowej zbudowa-
Najwyższa Izba Kontroli. Burmistrz jako ekspert samorządowy
wziął udział w panelu na temat problemów finansowania oświetlenia ulicznego
liśmy też w innych częściach Kowala. Myślę tu o odcinkach ul. Piłsudskiego, Kopernika, pieszojezdni łączącej ul.
Młynarską z Tylickiego oraz o utwardzonej betonowymi
płytami „Węglówce”. Jeśli pogoda pozwoli, to zmodernizujemy jeszcze w tym roku ok. 200 m. ul. Polnej - od
strony dawnej „jedynki”. Przypomnę też, że udało się
w tej kadencji pokryć asfaltowym mikrodywanikiem
nawierzchnie ulic: Jagiełły, Szkolnej, Zamkowej, Mickiewicza, Kilińskiego, Śniadeckich, oraz części ulic Kopernika (od Pl. Rejtana do Kościuszki) i Kazimierza Wielkiego
(odcinek od Hurtowni LUX do ul. Polnej). We współpracy
z Powiatem udało się też zmodernizować ul. Dobiegniewską i końcową część ul. Kopernika. Po wielu moich
prośbach władze wojewódzkie położyły wreszcie nowy
dywanik w ul. Wojska Polskiego. A niedawno – w oparciu o środki własne – wyremontowaliśmy też asfaltem ul.
Zieloną i Konopnickiej. Skoro o inwestycjach drogowych
w minionej kadencji mowa, do już wymienionych dodałbym jeszcze budowę chodników w ul. Zielonej oraz
w końcowej części ul. Kopernika, a ponadto czterech
parkingów dla samochodów osobowych – jeden przed
nowym targowiskiem, drugi przed blokiem WSM przy ul.
Kościuszki, trzeci – na tyłach sali gimnastycznej przy ul.
Piwnej, a czwarty w ul. Mickiewicza - przy budynku szkoły rolniczej. Mamy w Kowalu – generalnie rzecz biorąc –
dobre drogi. Pomimo tego, że zabudowana część Kowala
ciągle nam się rozrasta, samorządowi udaje się utrzymać
bardzo dobry wskaźnik – twardej: asfaltowej, bądź betonowej drogi k. swojego domu nie ma tylko nieco ponad
1% mieszkańców. Zapewniam, że to bardzo, bardzo dobryUczestnicy
wskaźnik.porozumienia
Nie oznacza
to oczywiście,
włocławskiego
ZIT że nie ma potrzeb w tym zakresie. Pod przyszłe inwestycje drogowe
kupiliśmy w tej kadencji działki nie tylko wzdłuż ul. Po-
lnej, ale także w ul. Wolskiej i odcinek nowej drogi – od
ul. Piłsudskiego do bloków. Jesteśmy też na etapie „dogadywania” działki pod poszerzenie ul. Cichej. Ciągle też
myślę o nowej ulicy na Starym Mieście, która jest moim
zdaniem w przyszłości bardzo tam potrzebna.
Nie udało się jednak wybudować nowej sali gimnastycznej?
Prawda podstawowa jest taka, że budżetu Kowala nie
stać jest na budowę hali we własnym zakresie. Dlatego
salę chciałem budować z Powiatem i robiłem wszystko,
aby się w tej sprawie dogadać. Powiat wykorzystał to, że
szkoła rolnicza w Kowalu, na potrzeby której zgodnie
z porozumieniem Powiat miał dołożyć swoje środki na
budowę sali, przestała być szkołą powiatową, bo przeszła
pod Ministerstwo Rolnictwa. Pomimo moich licznych
próśb i wniosków, Powiat nie zgodził się na wspólną
z Miastem budowę sali na potrzeby kowalskiego LO. Aby
wybudować halę w Kowalu na podstawie projektu, który
posiadamy, potrzeba 6 mln zł. Z budżetu województwa
moglibyśmy dostać co najwyżej 30% kosztów inwestycji,
czyli nie więcej niż 2 mln. zł dotacji. Brakujące 4 mln zł,
trzeba byłoby pokryć kredytem, co „zarżnęłoby” nas na
długie, długie lata. Gdybyśmy podjęli decyzję o budowie hali na takich warunkach, to wówczas pozostawilibyśmy „odłogiem” całą gospodarkę wodno-ściekową,
a warto przypomnieć, że inwestycje w tej dziedzinie były
dofinansowane o wiele wyżej, bo w 65-85% ich kosztów. Nie trzeba być ekonomistą, żeby wyliczyć, co się
bardziej opłacało. Nie tylko ja, ale cały samorząd Miasta,
wszyscy radni zgodnie uznaliśmy, że należy inwestować
w gospodarkę wodno-ściekową, bo to zdrowie mieszkańców, ochrona środowiska, a także uniknięcie bardzo
wysokich kar z tytułu ścieków, które nad nami wisiały. Nie
zapomnieliśmy jednak o bazie sportowej. Gruntownie
wyremontowaliśmy i zmodernizowaliśmy przecież dwie
sale gimnastyczne, a z udziałem środków unijnych wybudowaliśmy także drugi etap „Orlika” i skatepark oraz
Spotkanie z Ministrem Rolnictwa Markiem Sawickim w sprawie
budowy hali sportowej dla Szkoły Rolniczej w Kowalu
miasteczko ruchu drogowego. Nie oznacza to jednak, że
temat hali sportowej w Kowalu uważam za zamknięty.
Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to już wkrótce dyr. Wojciech Rudziński rozpocznie wielką inwestycję przy ul. M.
Konopnickiej, której częścią jest m.in. pełnowymiarowa
sala sportowa. Jej wymiary uzgodniłem z p. Dyrektorem
na etapie opracowywania dokumentacji. Z tej sali będą
mogli korzystać nie tylko uczniowie szkoły rolniczej, ale
wszyscy mieszkańcy.
7
Panie Burmistrzu, miała być gazyfikacja, a nie ma,
bo podobno nie dogadał się pan z wójtem w sprawie
budowy przepompowni...
Nieprawdą jest, że przeszkodą był brak dogadania się
z wójtem gminy Kowal w sprawie „przepompowni gazu”.
Przepompownie skądinąd buduje się i owszem, ale nie
do gazu, tylko do ścieków. Do gazyfikacji Kowala konieczna jest natomiast stacja redukująca wysokie ciśnienie gazu, ale na ten temat także nie rozmawiałem ani
z poprzednim, ani z obecnym wójtem. Nie rozmawiałem
o tym, bo nie było takiej potrzeby. Z całym szacunkiem,
ale to nie od wójta i Rady Gminy Kowal zależy gazyfikacja
naszego Miasta. Gaz w Kowalu byłby na 100 proc. i to od
co najmniej kilku lat, gdyby nie to, że w 2005 r. na wspólnej sesji rad: Miasta Kowala oraz Gmin: Kowal i Baruchowo, podjęto jednobrzmiące uchwały wyrażające zgodę
na gazyfikację naszego terenu przez niemiecko-polską
spółkę GenGaz. Na tej samej sesji radni odrzucili jednocześnie wynegocjowaną przeze mnie ofertę państwowej
spółki, która chciała zgazyfikować jednak nie wszystkie
trzy gminy, ale tylko miasto Kowal, żądając jednak za
przyłącze do gospodarstwa domowego od 1000 zł do
2000 zł, a nie 429 zł, jak wspaniałomyślnie oferował GenGaz. Od kilku lat usiłuję naprawić skutki tego błędu. Odbyłem wiele rozmów, wysłałem wiele pism, poprosiłem
też o protekcję wywodzącego się z naszego województwa wicemarszałka senatu Jana Wyrowińskiego, który od
lat specjalizuje się w problematyce energetycznej. Przełomu jednak w tej sprawie – jak dotąd – nie ma. Nie jest
to łatwe, bo po podziale Polskiego Górnictwa Gazowego
i Naftowego na odrębne spółki zajmujące się przesyłem,
hurtem i detaliczną sprzedażą gazu, trudno jest „gazownikom” znaleźć ekonomiczne uzasadnienie wielomilionowej inwestycji w Kowalu. Z punktu widzenia gazowników potrzebny jest w Kowalu bardzo duży odbiorca
gazu.Tyle udało mi się wskórać, że zarząd Polskiej Spółki Gazowniczej w Warszawie niedawno zlecił ponowną
analizę ekonomiczną jednoczesnej gazyfikacji nie tylko
Kowala, ale także gminy Kowal i Lubień Kujawski.
W Kowalu bezrobocie, a Panu nie udało się doprowadzić do wybudowania fabryki....
A któremu z moich sąsiadów to się udało? W Kowalu problem ten jest na takim samym poziomie, jak we
wszystkich gminach naszego powiatu, który ma najwyższe bezrobocie w całym województwie. Odpowiedzialnością za ten stan rzeczy usiłują mnie obarczyć kowalscy pomocnicy p. Starosty, który przecież zgodnie z
ustawą jest odpowiedzialny za walkę z bezrobociem
w całym powiecie. Starosta ma do swojej dyspozycji
nie tylko Powiatowy Urząd Pracy, ale także wielkie
środki na tworzenie nowych miejsc pracy i walkę z
bezrobociem. W mojej ocenie Starosta zwalcza bezrobocie, ale w pierwszej kolejności w szeregach swoich zwolenników. W Kowalu jest aż nadto wiele tego
przykładów. Cztery lata moi krytycy pokazywali Lubień
Kujawski - jako wzór walki z bezrobociem. Istotnie, na
terenie 150 ha byłego lotniska, które lubieński samorząd dostał za darmo od skarbu państwa, powstał jeden
większy zakład i kilka mniejszych, które zatrudniają łącznie ok. 500 osób. My podobnych możliwości nigdy nie
mieliśmy. Cała powierzchnia Kowala to tylko 471 hektarów, do tego w większości zabudowanych. Warto przypomnieć, że obszar Kowala kończy się od zachodu - na
obwodnicy, od wschodu - na ogródkach działkowych, od
południa - na ulicy Grodzkiej, a od północy na ulicach:
8
Burmistrz jako Prezes Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego
- z M. Kuchcińskim wicemarszałkiem Sejmu RP i R. Chomą prezydentem
Przemyśla- tuż po otwarciu odbudowanej baszty na zamku królewskim
w Przemyślu, w której na honorowym miejscu znajduje się herb Kowala.
Przylesie, Granicznej i Polnej. Poza tym terytorium kończy się władza Rady Miasta i burmistrza oraz możliwości
naszego działania. Miasto, oprócz dwóch działek o powierzchni 0,5 ha, nie posiada żadnych terenów pod inwestycje.
W związku z brakiem własnych terenów nie jest łatwo
samorządowi ściągnąć większego inwestora. Kiedy więc
pojawiła się szansa, że swój zakład w Kowalu na prywatnych gruntach może pobudować niemiecka firma WIKA,
robiłem ze swoimi współpracownikami wszystko,wszystko co tylko możliwe, aby ta, tak potrzebna w Kowalu inwestycja została sfinalizowana. Właściciele gruntów się
zgodzili, a ja sam, aby dopomóc szczęściu rozmawiałem,
pisałem i jeździłem wszędzie: od Włocławka, poprzez Toruń, Bydgoszcz, wielokrotnie Łódzką Strefę Specjalną
i kilkakrotnie Ministerstwo Gospodarki. Pisałem też do
niemieckiego właściciela WIKI. Było bardzo blisko, stąd
moje bolesne rozczarowanie, bo niemiecki inwestor wybrał nie Kowal, choć nasze Miasto bardziej mu się podobało, ale teren specjalnej strefy ekonomicznej przy Anwilu we Włocławku. W ekonomii nie ma sentymentów, jest
tylko chłodna kalkulacja. Dzięki inwestycji w strefie specjalnej WIKA otrzyma z budżetu państwa zwrot 50 proc.
wszystkich poniesionych nakładów. Ja mogłem tylko
zaoferować wszelkie administracyjne ułatwienia, dobrą
infrastrukturę i ulgę w podatku od nieruchomości. Dla
inwestora było to jednak za mało. Cała ta sprawa czegoś
mnie jednak nauczyła - jeśli mają powstać na naszym terenie większe zakłady, to musi także powstać strefa specjalna. Trzymam kciuki za p. Wójta i jego pomysł urządzenia terenów inwestycyjnych przy węźle autostradowym
we wsi Dąbrówka. Jeśli się to uda, to będą nowe miejsca
pracy, także dla mieszkańców Kowala.
Skoro mówimy o tym, co się nie udało zrobić –co
z ulicą Polną?
Sprawy nie poszły tak, jak bym sobie tego życzył.
Przypomnę, że przez ul. Polną przebiega granica między
miastem a gminą Kowal, a jej szerokość wynosi w wielu
miejscach tylko 4 m. Niestety, nasi sąsiedzi z gminy odmówili pomocy w pozytywnym załatwieniu te sprawy.
Ktoś puścił głupią plotkę, że burmistrz chce wybudować
nie ulicę o miejskich standardach, a obwodnicę o szerokości 12 m i zamierza wprowadzić tam tiry. To oczywiście
bzdura, ale żyje ona własnym życiem i niektórzy ciągle
w nią wierzą. Ja jestem konsekwentny i sprawy nie odpuściłem. Za zgodą Rady Miasta kupiłem od kilku osób
paski ziemi o długości ok. 400 m na poszerzenie tej ulicy
- do max. 10 m szerokości. Ponadto, co się pośrednio wią-
że z poszerzeniem ul. Polnej, kupiliśmy też pas drogowy
o długości 230 m i szerokości 9 m pod nową ulicę, która
połączy ulicę Polną z ulicą bł. D. Jędrzejewskiego. Jest
więc realna perspektywa poszerzenia ul Polnej na jej odcinku od skrzyżowania z ul. Dobrzyńską do skrzyżowania
z ul. Piwną, a być może jeszcze dalej – do skrzyżowania
z nowo wytyczoną ulicą, która jeszcze nie ma nazwy.
Najgorzej jest z końcówką ul. Polnej od jej wschodniej
strony. Jeśli samorząd gminy i zainteresowani mieszkańcy nie zmienią nastawienia, to będą mieli, to co mają
– nie ulicę - tylko dróżkę o szerokości 4–5 m. Tylko moi
pracownicy wiedzą, jak trudno ją odśnieżać, gdy przyjdą
większe opady śniegu i zawieje.
A może by więc tak miasto z gminą z powrotem
połączyć? Co Pan na to?
Ja jestem za, ale pod jednym warunkiem. Wielokrotnie
rozmawiałem z władzami gminy na ten temat, pisałem
też o tym w Informatorze Kowalskim. Za każdym razem
odpowiedź naszych partnerów z gminy na sugestie połączenia była na „nie”. Jednym z ważnych i prawdziwych
argumentów była możliwość pozyskiwania podwójnych
dotacji unijnych przez oba samorządy. Moje obiekcje
związane z połączeniem miasta i gminy dotyczą tego,
że to musi być zgodna inicjatywa obu środowisk. Z tej
racji, że w połączonej radzie miasta i gminy przedstawiciele naszych sąsiadów będą mieli większość, a to rada
przecież decyduje o budżecie, o inwestycjach, to bez
zgody obu stron na etapie połączenia potrzeby miasta
mogą być później ignorowane przez przedstawicieli
gminy. W kronice prowadzonej w latach 80-tych przez
ówczesnego sekretarza miasta i gminy Kowal Kazimierza
Nowackiego są takie lata, kiedy to w mieście, poza sprzątaniem, pielęgnacją zieleni i usuwaniem awarii, nie prowadzono żadnych prac. Inwestycje, jeśli były, to tylko na
terenie gminy. Przypomnę, że to przecież głównie przedstawiciele gminy doprowadzili do rozwodu z miastem. Ja
na tę decyzję nie miałem żadnego wpływu, bo nie byłem
wtedy nawet radnym. Dla zainteresowanych - w archiwum Urzędu Miasta zachowały się wszystkie dokumenty
dotyczące tego procesu, więc można się z nimi zapoznać.
W tej kadencji był Pan bardzo aktywny także poza
Kowalem. Spotykał się Pan z prezydentem Komorowskim, premierem Tuskiem, ministrami. Był Pan jednym z liderów ogólnopolskiej akcji „Stawka większa
niż 8 miliardów” oraz „Porozumienia Ciechocińskiego” walczącego z dyktatem spółek energetycznych.
Został Pan laureatem Samorządowego Oskara – Nagrody im. Grzegorza Palki. Pisał Pan do poważnych
gazet, udzielał im Pan wywiadów, występował w radiu i ogólnopolskich i regionalnych kanałach TV.
Działa Pan też w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Po co to wszystko?
Dla dobra publicznego, Kowala i – przyznaję – także
dla własnej satysfakcji. Z tytułu tej działalności nie zarobiłem nawet złotówki, ale dorobiłem się wielu cennych
znajomości i kontaktów. Z rzeczy konkretnych - cieszę
się, że doprowadziłem do dwóch zmian w ustawach
ważnych dla samorządów w całej Polsce. Pierwsza z nich
dotyczy sposobu podziału rezerwy subwencji ogólnej,
a druga - możliwości organizowania prac społecznie-użytecznych przez samą gminę, z czego już korzystamy. Dzięki mojej aktywności w tej kadencji dla Kowala
udało mi się „wyrwać” z budżetu państwa dodatkowy,
„nieznaczony” milion zł. Było to niezwykle ważne, bo
dzięki temu udało się rozwiązać bardzo trudny problem
zwrotu nadpłaconego podatku dla Spółki ENERGA OPE-
RATOR i zostało nam jeszcze 300 tys. zł na remonty dróg.
Największą osobistą satysfakcję dała mi natomiast możliwość wystąpienia w senacie, po którym zostałem zaproszony do wygłoszenia referatu na bardzo ważnej konferencji w
Jachrance pod Warszawą. Miałem zaszczyt przedstawić tam
najwybitniejszym naukowcom z całego kraju- specjalistom
od finansów samorządowych - swój program naprawy finansów miast i gmin. Referat ten został przyjęty z bardzo dużym
zainteresowaniem, czego potwierdzeniem jest jego publikacja w renomowanym periodyku „Finanse Komunalne”.
Poproszę Pana teraz o końcową refleksję
Kowal to moja pasja, to najważniejsza rzecz w całym
moim zawodowym życiu. Mam wielką osobistą satysfakcję z udziału w pozytywnych przemianach naszego miasta. Nie zapominam jednak o tym, że dla wielu Kowalan
dużo ważniejszy od piękniejącego Kowala jest brak pracy.
Przez całą kadencję robiłem co tylko mogłem, aby łagodzić
ten bolesny problem. W ostatnich czterech latach zorganizowaliśmy o wiele więcej miejsc pracy dla bezrobotnych
niż to było wcześniej. W ramach prac społecznie użytecznych pomogliśmy łącznie 162 różnym osobom. Natomiast
83 osoby były zatrudnione w ramach robót publicznych,
byłoby ich więcej, gdyby powiat przeznaczał więcej środków na ten cel. Z własnego budżetu na pełen etat zatrudnialiśmy ponadto co roku od kilku do kilkunastu osób,
które pracowały w zieleni miejskiej, albo przy budowie
dróg i chodników. Najbardziej boleję nad tym, że brak jest
w Kowalu miejsc pracy dla młodych, dobrze wykształconych ludzi. Tak jest niestety w całej Polsce, gdzie pracy nie
ma 200 tys. osób z wyższym wykształceniem. Te miejsca
pracy, które mam do swojej dyspozycji, staram się natomiast dzielić uczciwie i sprawiedliwie. W Urzędzie Miasta
i podległych mi jednostkach nie pracowali i nie pracują
ludzie z politycznego awansu. Wszystkie osoby sprawujące w naszym samorządzie kierownicze funkcje, zaczynały
pracę od najniższych stanowisk. Jeśli uznałem, że ktoś się
sprawdził i było wolne stanowisko, to wówczas dostawał
awans. W ten sposób skarbnikiem został Karol Bednarek,
a na sekretarza i mojego zastępcę powołałem w połowie
kadencji Szymona Strucińskiego, który dobrze przejął
obowiązki po mojej wieloletniej zastępczyni p. Bożenie
Wyżykowskiej. Jestem zadowolony ze wszystkich swoich
pracowników. Doceniam to, jak bardzo starają się moi kierownicy: Jadwiga Giełdzińska. Edyta Dorsz, Ilona Majewska, Robert Piszczan i Jacek Domżał. Myślę też, że jeśli nie
wszyscy, to większość mieszkańców zauważyła, jak bardzo
sumiennie pracuje główny konserwator zieleni miejskiej –
Piotr Nyklewicz oraz Krzysztof Chrobociński, który z takim
zaangażowaniem, odpowiedzialnością, a jednocześnie
z wielkim spokojem kieruje niełatwym odcinkiem pracy,
jakim są inwestycje w ramach robót publicznych. Swoje
podziękowania kieruję też z tego miejsca dla p. Grażyny
Snopkowskiej, która wniosła w życie społeczno-kulturalne
Kowala tak wiele inicjatyw i zaangażowania wykraczającego daleko poza jej pracownicze obowiązki. Byłbym wielkim niewdzięcznikiem, gdybym nie podziękował w tym
miejscu wszystkim współpracującym z samorządem miasta organizacjom społecznym. Jednak swoje największe
podziękowania kieruję pod adresem przewodniczącego
Rady Miasta Marka Giergielewicza i wszystkich radnych,
przede wszystkim za to, że potrafili – oceniając całą kadencję - być odpowiedzialnymi gospodarzami miasta, że
chcieli ze mną zgodnie współpracować dla dobra Kowala.
Wszystkim za wszystko serdecznie dziękuję, a jeśli z mojej
strony było coś nie tak – przepraszam.
Red.
9
Działalność Rady Miasta Kowala
w kadencji 2010 – 2014
W wyniku wyborów samorządowych w 2010 r. w składzie
Rady Miasta Kowala znaleźli się Panie i Panowie radni: Maria
Bujalska, Marianna Gerc, Ewa Mazierska, Wanda Murzyńska,
Alina Ziółkowska, Joachim Bieniek, Marek Giergielewicz,
Jerzy Kaźmierski, Wiesław Kościński, Sławomir Nakonowski, Tadeusz Nakonowski, Krzysztof Pasiecki, Cezary Piątek,
Zdzisław Szadkowski, Ireneusz Trzebuchowski. Przewodniczącym Rady wybrany został Marek Giergielewicz, a jego
zastępcą Krzysztof Pasiecki. Zgodnie z uchwalonym w tej
kadencji nowym statutem Gminy Miasta Kowal radni pracowali w dwóch komisjach: Rewizyjnej, której przewodniczącym został Joachim Bieniek oraz Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, na czele z jej przewodniczącym Sławomirem
Nakonowskim.
Największe emocje na forum Rady wzbudziła próba
destabilizacji jej pracy, poprzez złożenie kilku doniesień do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o przeprowadzenie kontroli ważności mandatów radnych: Krzysztofa Pasieckiego, Zdzisława Szadkowskiego, Sławomira
Nakonowskiego, Ewy Mazierskiej i Aliny Ziółkowskiej z
powodu rzekomego złamania przez nich przepisów antykorupcyjnych. Pod pierwszym z tych doniesień podpisali się: Maciej Zieliński, Agnieszka Kierzkowska, Stanisław Kaźmierski, Marianna Gerc, Maria Bujalska, Renata
Wróblewska – Czaplicka, a także radny powiatowy Marek Jaskulski z Rakutowa, Piotr Jacek Zbonikowski z
Grodztwa i Henryk Kierzkowski, zamieszkały w gminie
Baruchowo. Pod kolejnymi doniesieniami, wymierzonymi głównie w radnego Zdzisława Szadkowskiego – naczelnika straży, podpisywał się tylko Maciej Zieliński.
Postępowanie wyjaśniające Wojewody trwało ponad
rok i zakończyło się 15 listopada 2012 r. stwierdzeniem
braku zasadności doniesień. Gdyby Wojewoda
stwierdził naruszenie prawa przez w/w radnych,
wówczas w Kowalu musiałyby się odbyć wybory
uzupełniające do Rady Miasta, co z pewnością zdestabilizowałoby pracę całego samorządu. Poza tym
godnym ubolewania incydentem przez pozostałą
część kadencji praca rady układała się dobrze.
W okresie całej kadencji Rada Miasta Kowala obradowała na 45 sesjach, w trakcie których podjęto 307
uchwał. Oprócz sesji odbyły się też 34 posiedzenia
Komisji Rewizyjnej, a także 48 wspólnych posiedzeń
komisji. W mijającej kadencji powołano też dwie komisje doraźne: mieszkaniową i statutową. Ponadto
radni zorganizowali też wspólne wyjazdowe posiedzenie komisji do Nieszawy i okolicznych gmin, w
celu porównania efektów pracy samorządu Kowala
z innymi samorządami o podobnych możliwościach
budżetowych. Należy podkreślić, że decyzją Rady na
dotychczasowym poziomie utrzymano dietę przewodniczącego rady w wysokości 1000 zł miesięcznie,
ale obniżono diety pozostałych 14 członków Rady
ze 100 zł do kwoty 50 zł za każde posiedzenie. Koszt
utrzymania Rady Miasta Kowala jest najniższy w naszym powiecie i jeden z najniższych w całej Polsce.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Rada
Miasta w każdym roku podejmowała uchwały: w sprawie
budżetu miasta, przyjmowania sprawozdań z wykonania
budżetu i udzielania burmistrzowi absolutorium z tego tytułu, wysokości podatków, a także zatwierdzała wysokość
opłat za wodę, ścieki i śmieci. Absolutorium Burmistrzowi
w trakcie całej kadencji radni udzielali jednogłośnie.
Red
Na zdjęciu: Radni Rady Miasta Kowala - kadencja 2010 - 2014, wraz z burmistrzem Eugeniuszem
Gołembiewskim (na zdjęciu z powodu choroby brakuje radnej Marianny Gerc i radnego
Wiesława Kościńskiego).
10
Dorobek Miasta
i jego Mieszkańców
w kadencji samorządu
2010 – 2014
2010
Eugeniusz Gołembiewski zaprzysiężony na Burmistrza, Marek Giergielewicz wybrany na przewodniczącego Rady Miasta, a Krzysztof
Pasiecki na jego zastępcę.
Budowa oświetlenia ulicznego
w ul. bł. D. Jędrzejewskiego
na Osiedlu Piastowskim.
Po zakończonym remoncie – z udziałem aktora Jana Nowickiego - otwarty został młodzieżowy Klubu Puchatek.
28 grudnia – na uroczystej Gali Miejskiej dokonano podsumowania mijającego roku i wręczono
medale za „Zasługi dla Obronności” rodzicom,
których co najmniej trzech synów odbyło służbę
w wojsku. Medale Minister Obrony Narodowej
przyznał: U. J. Chrobocińskim, M.B. Czapowskim,
K.K. Ignaczakom, M.A. Jabłońskim, H.K. Piszczanom i J.J. Trzebuchowskim.
11
2011
W szkole przy ul. Piwnej pojawiły się pierwsze, nowoczesne tablice interaktywne. W trakcie kadencji z udziałem
środków unijnych zakupiono łącznie 6 takich tablic.
Kolejny bal dobroczynny zorganizowany przez
Radę Rodziców SP. Zebrano14, 5 tys. zł
z przeznaczeniem na dofinsowanie
wycieczek szkolnych.
Pierwsze porozumienie dot. finansowej pomocy miasta i gminy dla parafii z tytułu wywozu śmieci cmentarnych. W imieniu PGK Saniko porozumienie podpisał nowy prezes Edward Ziemski - mieszkaniec Kowala.
Bal karnawałowy dla niepełnosprawnych zorganizowany
przez samorządy miasta i gminy.
12
Andrzej Lewandowski Prezesem OSP Kowal.
Trwa budowa oczyszczalni ścieków – na zdjęciu budynek wielofunkcyjny stanowiący zaplecze oczyszczalni.
Burmistrz na czele Porozumienia Ciechocińskiego zrzeszającego gminy z 7 województw protestujących przeciwko zamiarom spółki Energa dotyczących drastycznych podwyżek konserwacji oświetlenia ulicznego.
Ulica Dobiegniewska – prace ziemne rozpoczynające
budowę nowego targowiska na ponad 200 stanowisk
handlowych - inwestycja z udziałem dotacji unijnej.
Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego z siedzibą w
Kowalu, zorganizowało sesję naukową „Król KAZIMIERZ
III – sławny i z czynów WIELKI”, w trakcie, której potwierdzono m. in. fakt urodzin Króla w naszym mieście.
Przed Nadzwyczajną Komisją Sejmową „Przyjazne Państwo” Burmistrz złożył postulaty kilkuset samorządów
dotyczące złamania monopolu spółek energetycznych
w zakresie oświetlenia ulicznego, które komisja jednomyślnie poparła, ale później odrzucił je Rząd.
Wystawa fotograficzna na Pl. Rejtana
związana z zakończeniem przez fundację Ari-Ari projektu Piper-Jasiński. Starsza
Jarmark Kazimierzowski AD 2011 – w jego organizację po raz pierw- pani na zdjęciu to córka Ottomara Pipera.
szy czynnie włączyło się bardzo wielu mieszkańców, m. in. poprzez
udział w korowodzie i przebranie się w historyczne stroje.
13
W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci
wodociągowej z rur cementowo-azbestowych na PEHD” dofinansowanego z środków UE - przebudowano najstarszą część wodociągu miejskiego, z wyłączeniem z eksploatacji rur cementowo-azbestowych - odcinek o długości
prawie 2 km – na zdjęciu - w ul. Matejki...
...w części ul. Kopernika,...
...w ul. Śniadeckich i ul. Zamkowej
...w ul. Szkolnej, ...
...na Pl. Rejtana, ...
14
Wykonanie w ramach robót publicznych betonowej
podbudowy części ul. Piwnej – od ul. Polnej do
ul. Bł. D. Jędrzejewskiego.
Budowa w ramach robót publicznych chodnika w końcowej części ul. Kopernika - za obwodnicą. Przed wybudowaniem chodnika wykonano kanalizację deszczową.
W lipcu jako pierwszy samorząd w woj. kuj. - pom.
Miasto Kowal zakończyło budowę nowego „unijnego”, targowiska przy ul. Dobiegniewskiej.
Z udziałem środków unijnych na Osiedlu Piastowskim
zbudowano podbudowę i jezdnię z kostki brukowej
w ul. Łokietka i części ul. Długosza.
Remont budynków gospodarczych oraz ułożenie nowej
nawierzchni z kostki brukowej przy budynkach ADM
u zbiegu ulic Kościuszki – Kopernika.
Mieszkaniec Kowala Arkadiusz Iwański zdobył tytuł Mistrza
Polski w lotach balonowych. Fot. Wojciech Nawrocki.
Na zdjęciu od lewej: A. Iwański i członkowie jego rodziny.
Parafia rozpoczyna kompleksową modernizację „Białego
Domu” - poprzez dobudowanie trzeciej kondygnacji wraz
z dwuspadową konstrukcją dachu, pokrytą blachodachówką.
Ponadto w budynku wymieniono wszystkie okna.
15
W sierpniu nastąpiło otwarcie Galerii Kujawskiej pp. Haliny i Benedykta Łukaszewiczów, dzięki którym Miasto
wzbogaciło się o cenną placówkę kulturalną.
Na kolejnym XII Pikniku Strażackim wystąpili
m. in. zespół Akcent, Trubadurzy i Nocna Zmiana Bluesa.
Uczestnicy finału Konkursu Poetyckiego Kujawy 2011
pod pomnikiem króla Kazimierza Wielkiego.
Budowa nowego oświetlenia w części ulic Kołłątaja, Dobiegniewskiej i Piastowskiej oraz w ul. Chrobrego.
Straż pod nowym dachem - dzięki staraniom
naczelnika Zdzisława Szadkowskiego firma
Pruszyński S.A. przekazała gratis blachodachówkę na cały dach i materiały obróbkowe.
Wrzesień - przed zakończeniem swojej działalności Komitet
Budowy Pomnika Króla Kazimierza Wielkiego sfinansował ze
środków pozostałych z publicznej zbiórki wykonanie granitowego herbu Kowala.
16
W ramach modernizowanej przez powiat włocławski oraz
samorządy gmin: Kowal, Włocławek i miasto Kowal drogi
powiatowej Kowal-Mostki zmodernizowano w Kowalu
ul. Dobiegniewską poprzez ułożenie nowej nawierzchni
jezdni oraz chodnika po jednej stronie tej ulicy. Miasto
z własnej inicjatywy wybudowało ponadto podziemną instalację odwadniającą ulicę oraz rów umocniony kamieniami.
Z udziałem dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska zdemontowano i zutylizowano cementowo-azbestowe pokrycie dachów 24 prywatnych domów.
2 października oddano do użytku nową oczyszczalnię
ścieków.
W ramach robót publicznych wybudowano aleję łączącą
Osiedle Piastowskie z parkiem im. Kazimierza Wielkiego,
wraz z jej oświetleniem i nasadzeniem ozdobnej zieleni.
W różnych częściach miastach nasadzono kilka tysięcy Wykonanie iluminacji budynku byłego dworca autobusosadzonek bylin, krzewów i drzew, w tym wiele platanów. wego – jest ładniej i bezpieczniej.
17
Na uroczystej gali w Poznaniu „Kamień 2011” pomnik króla Kazimierza
Wielkiego w Kowalu wykonany przez rzeźbiarza Tadeusza Biniewicza
otrzymał Grand Prix w kategorii rzeźba.
Po wielu miesiącach prac konserwatorskich
zakończona została renowacja głównego
ołtarza w kościele parafialnym św. Urszuli
przeprowadzona ze środków parafialnych.
W dniu Święta Niepodległości nastąpiło otwarcie pierwszej wystawy
fotograficznej „Kowal - wczoraj i dziś”, dofinasowanej ze środków UE.
Anna Marcinkowska
z Kowala wydała
z pomocą samorządu
debiutancki tomik
poetycki „Zapatrzenia”.
W studiu Polskiego Radia PIK w Bydgoszczy orkiestra dęta naszej straży nagrała swoją
pierwszą płytę, wydaną potem ze środków miasta.
18
16 grudnia - pierwsza akcja Honorowego
Oddawania Krwi zorganizowana przez Klub
Puchatek - zebrano 16,2 l krwi.
Z inicjatywy Burmistrza po raz pierwszy powstał Komitet Bożonarodzeniowej Akcji Dobroczynnej „Św. Mikołaj przyjeżdża do Kowala”,
na czele z przewodniczącą Jadwigą Śpibida. Zebrano ponad 10 tys. zł,
które w całości wykorzystano na zakup prezentów dla 30-tu niepełnosprawnych dzieci z Kowala i okolic.
Mieszkaniec naszego miasta starszy brygadier Robert Majewski powołany na
stanowisko Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.
Z okazji 20-lecia samorządu miasta Kowala zorganizowano uroczystą
Galę Miejską, w trakcie, której podsumowano dwie dekady samorządu
Kowala. Burmistrz Eugeniusz Gołembiewski został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski.
Po raz pierwszy w Kowalu, w remizie OSP zorganizowano miejską wigilię,
na którą zaproszono wszystkich samotnych mieszkańców Kowala. Wigilię
uświetnił występ dzieci z teatrzyku „Bajka” Janiny Czarniak.
XX jubileuszowy tomik poetycki
Marzenny Lewandowskiej „Cichy
szept wśród gałęzi drzew”, jego
wydanie sfinansowano z budżetu
miasta.
19
2012
W Urzędzie Stanu Cywilnego Burmistrz wręczył przyznane przez Prezydenta RP medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” następującym parom pp. T.W. Balińskim, pp. S.J. Borzęckim, oraz pp. J.T. Lewandowskim.
W trakcie uroczystości wręczono także medale „Za zasługi dla obronności
kraju” przyznane przez Ministra Obrony Narodowej pp. T.W. Janasikom,
pp. I.J. Kacprzykom, pp. E.J. Rogalskim oraz pp. E.W. Zimeckim.
Metodą przewiertu sterowanego w ul. Szkolnej (odcinek od ul. Piwnej do ul. Sadowej) wybudowano ok. 150 m kanalizacji sanitarnej, co
umożliwiło skanalizowanie ul. Sadowej.
Parafia kontynuuje modernizację budynku parafialne- Pracownicy referatu gospodarki komunalnej UM Kowal, w czygo m.in. poprzez termomodernizację ścian i wykona- nie społecznym - w czasie wolnym od pracy - wykonali odcinek
wodociągu zasilającego nową część cmentarza.
nie nowej estetycznej elewacji.
W związku ze 110 rocznicą OSP pracownicy UM oraz pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych wybrukowali z ozdobnej betonowej kostki cały plac przed remizą, drogę dojazdową oraz parking. Materiały i robociznę
sfinansowała straż z dotacji przekazanej przez Miasto.
20
W ul. Kopernika – w celu uchronienia przed zniszczeniem wyremontowanej nawierzchni ul. Kościuszki metodą przewiertu sterowanego wykonano 2 odcinki
kanalizacji: sanitarnej i deszczowej o długości 70 m
każdy z nich.
Z udziałem licznych mieszkańców Kowala odbył się
kolejny Jarmark Kazimierzowski. Jego atrakcją był
m.in. występ średniowiecznych wojów, spektakl teatralny „Dawno, dawno temu” i kabaretu „Truteń”.
W technologii asfaltowego mikrodywanika wykonano
remont starych, asfaltowych nawierzchni w ulicach:
Pl. Rejtana,...
...Jagiełły,...
...w części ul. Kazimierza Wielkiego,...
...Mickiewicza,...
...w części ul. Kopernika,...
21
...Szkolnej,...
...Zamkowej,...
...Śniadeckich i M. Reja.
Z udziałem 70 gości z całej Polski odbyła się w Kowalu zorganizowana
przez Związek Miast Polskich i Unię Miasteczek Polskich, której wiceprezesem jest Eugeniusz Gołembiewski - Ogólnopolska Konferencja Burmistrzów pn. „Oblicza Małych Miast. Rozwój, czy regres?” Jej celem było wypracowanie postulatów samorządów w stosunku do rządu dotyczących
zwrócenia uwagi na problemy małych miast.
Z materiałów przekazanych przez kowalskich przed- W trakcie dwóch akcji Honorowego Oddawania Krwi
siębiorców: Mirosława Bińkowskiego i Jarosława Su- w 2012 r. zebrano 25,5 l bezcennego leku.
domira wybudowano parking przed blokiem WSM
przy ul. Kościuszki na 19 stanowisk.
22
Na administrowanym przez ZGM bloku „drogowym” przy ul. Piłsudskiego wymieniono pokrycie
dachowe z eternitu na blachodachówkę.
Siłami pracowników miejskich w ul. Sadowej wybudowano kanalizację deszczową i sanitarną oraz
nowy wodociąg, wraz z przyłączami do domów jej
mieszkańców. Przyłącza Miasto wykonało gratis.
Na placu szkolnym przy ul Piwnej urządzono największy,
siódmy już w naszym mieście plac zabaw dla dzieci
- dofinasowany środkami UE.
Z okazji Dnia Dziecka samorządy miasta i gminy
zorganizowały kolejny bal dla niepełnosprawnych.
Jubileusz 15-lecia Domu Pomocy Społecznej w Kowalu
i pożegnanie Jadwigi Rosiak, która po 15 latach pracy na
stanowisku dyrektora DPS w Kowalu przeszła na emeryturę.
Na jej następcę władze powiatu wybrały Piotra Jacka Zbonikowskiego.
Promocja książki A. B. Łukaszewicza. „Kujawskie legendy, gawędy i gadki”.
23
Udrożnienie kanalizacji deszczowej w centrum miasta W ul. Dobiegniewskiej obłożono kamieniem (pozyskapoprzez montaż nowych, wydajnych wpustów ulicznych nym z częściowej rozbiórki ul. Kopernika po budowie wodociągu) rów o długości ponad 200 m.
w ul. Kołłątaja i Kościuszki.
Na prośbę okolicznych samorządów Miasto Kowal zorganizowało przetarg na zakup energii elektrycznej dla
siebie oraz gmin z powiatu włocławskiego. Połączony
zakup przyniósł znaczące oszczędności dla budżetów
wszystkich uczestników przetargu.
Rozpoczęto budowę odcinka autostrady A1 z Torunia do
Dąbrówki w gminie Kowal, w której zlokalizowano węzeł
autostradowy. Dzięki staraniom Burmistrza węzeł otrzymał nazwę „Kowal”, co sprzyja rozpoznawalności i promocji naszego miasta.
Ze względu na to, że pod powierzchnią ul. Dobrzyńskiej Biedronka w Kowalu - otwarcie marketu nastąpiło 20 lipca.
znajdują się źródła wody w czasie zimy jej zamarzanie
powoduje pękanie nawierzchni. Na zdjęciu wymieniony
fragment nawierzchni z asfaltowej na kostkę brukową.
24
W ul. Łokietka i części ul. Długosza wykonano oświetlenie uliczne. Nowe oświetlenie wykonano też w ul. Leśnej.
Pracownicy Urzędu Miasta wybudowali w ul. Chrobrego
ostatni element infrastruktury podziemnej tej ulicy – kanalizację deszczową.
Z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska nasadzono nową efektowną zieleń
w parku miejskim im. L. Stankiewicza.
Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalu została wyposażona w nowoczesny samochód bojowy marki Mercedes
Z udziałem środków unijnych wybudowano drugi etap zakupiony za kwotę 727 tys. zł, pochodzącą z dotacji Zazespołu boisk Orlik 2012 składający się z lekkoatletycznej rządu Wojewódzkiego OSP RP w Toruniu w wysokości
bieżni, skoczni, boiska do siatkówki plażowej oraz siłowni 150 tys. zł, Komendy Głównej PSP w Warszawie w wysokości 182 tys. zł oraz budżetu miasta - 395 tys. zł.
do ćwiczeń gimnastycznych na świeżym powietrzu.
25
Zokazji 110 rocznicy założenia OSP w imieniu fundatorów z burmistrzem na czele, kowalskim strażakom wręczono nowy sztandar.
Gwiazdą niezwykle udanego Pikniku Strażackiego AD 2012
był zespół T. Love. Aplauz bardzo licznej widowni wzbudził
też wspólny występ z Muńkiem Staszczykiem jego przyjaciela
Jana Nowickiego oraz Dariusza Pasieckiego w piosence Ring
Dong, której refren brzmi: „Tylko popiół pozostanie z nas...”.
Staraniem samorządu miasta wydany został
nowy, efektowny folder Kowala.
Z inicjatywy nowego dyrektora GWPK Witolda Kwapińskiego Miasto
i Park zorganizowali wspólnie w centrum Kowala imprezę plenerową pn. „Pożegnanie Lata”.
Dzięki środkom unijnym od 1 września w Przedszkolu Z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ŚrodowiMiejskim uruchomiono dodatkowy oddział przedszkolny, ska urządzono zieleń wzdłuż ogrodzenia pomiędzy staco stworzyło możliwość przyjmowania do przedszkola dionem a ogródkami działkowymi.
wszystkich dzieci z Kowala.
26
W ul. Zielonej - jednej z najdłuższych w naszym mieście
– w ramach robót publicznych wybudowano odcinek
chodnika po jej zachodniej stronie – od ul. Wojska Polskiego do ul. Kopernika oraz 100 m odcinek po stronie
wschodniej.
13 listopada nastąpiło otwarcie autostrady Kowal-Stryków - nasze Miasto zyskało autostradowe
połączenie do Warszawy i do Europy Zachodniej.
Na prośbę działkowców Miasto wybudowało im
wodociąg o długości ponad 300 m.
W ramach robót publicznych wybudowany został około 200 m chodnik w ul. Bł. D. Jędrzejewskiego - od strony ul. Dobrzyńskiej.
Rafał Zbonikowski, syn pp. Anny i Marka Zbonikowskich z Kowala odniósł wielki sukces zostajac laureatem wojewódzkiego konkursu z chemii i podwójW ul. Polnej w miejsce rowu ułożono sposobem gospodar- nym finalistą konkursu z biologii i geografii. Jest
czym kolejny odcinek kanalizacji deszczowej o średnicy fi 500, pierwszym mieszkańcem Kowala, który został przyco pozwoliło poszerzyć pas drogowy o ok. 3 m.
jęty do elitarnego Liceum Akademickiego w Toruniu.
27
W ul. Piastowskiej wykonano w ramach robót publicznych betonową podbudowę jej odcinka od ul.
Piwnej do ul. bł. D. Jędrzejewskiego.
Zespół Melodia wydał sfinansowaną przez Urząd
Miasta swoją pierwszą płytę, nagraną (gratis) w
kowalskim studiu p. Jagody Sobolewskiej i p. Piotra Matuszkiewicza.
W remizie OSP odbyło się otwarte zebranie
w sprawie projektu budżetu miasta na 2013 r.
Kowalscy strażacy, wraz z przedstawicielami innych jednostek z całego województwa, otrzymali
nowoczesny sprzęt ratownictwa drogowego.
Druga edycja Bożonarodzeniowej Akcji Dobroczynnej Święty Mikołaj przyjeżdża do Kowala
przyniosła dochód w wysokości ponad 10 tys. zł,
który został przeznaczony na zakup świątecznych prezentów dla niepełnosprawnych i osieroconych dzieci.
28
W remizie strażackiej samorząd zorganizował drugą wigilię dla wszystkich samotnych mieszkańców. Z zaproszenia skorzystało dużo więcej
osób niż za pierwszym razem.
W centrum miasta zainstalowano
nową, efektowną iluminację świąteczną, która została rozbudowana
w następnym roku.
Na uroczystej Gali Miejskiej wybitny
działacz społeczny Mieczysław Piotrowski otrzymał tytuł „Zasłużony dla
Miasta Kowala”, a paulin o. August
Bojakowski – wieloletni strażnik obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
w klasztorze na Jasnej Górze - godność „Honorowego Obywatela Miasta Kowala”. Podczas Gali medale
Prezydenta RP „Za długoletnie pożycie małżeńskie” otrzymali: pp. Z.R.
Snopkowscy, pp. J.W. Marczewscy,
pp. A.L. Czupryniak oraz J.E. Kleips.
29
2013
Uroczyste pożegnanie wieloletniej zastępczyni Burmistrza i sekretarza miasta Kowala p. Bożeny Wyżykowskiej.
Pracownik Urzędu Miasta Szymon Struciński powołany
przez Burmistrza na jego zastępcę i sekretarza miasta.
Dzięki zakupowi nowego sprzętu służby miejskie rozpoczęły odśnieżanie chodników we wszystkich ulicach miaNowy zarząd „Kujawiaka” Kowal z prezesem
sta, także przy prywatnych posesjach.
Grzegorzem Szeflerem na czele.
Biblioteka Miejska organizuje kursy: j. angielskiego,
matematyki i komputerowe - dla seniorów.
30
Z udziałem 170 młodych zawodników z wielu miast i gmin
odbył się w Kowalu pierwszy turniej karate tradycyjnego
zorganizowany przez nowo powstały Klub Karate Tradycyjnego Kowal.
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej zorganizowała kolejny tradycyjny Bal Dobroczynny - jego dochód netto w wysokości 15 tys. zł został przeznaczony m. in. na dofinansowanie wycieczek szkolnych.
Samorządy Miasta i Gminy Kowal zorganizowały kolejny bal dla
niepełnosprawnych i ich opiekunów z Kowala i okolic.
Grzegorz Kopyciński odniósł sukces w programie TVN
X FACTOR przechodząc do drugiego etapu z piosenką
Patricka Swayze „She’s like the wind”.
Z kostki pozyskanej po rozbiórce starego targowiska za salą gimnastyczną przy ul. Piwnej wykonano parking dla 20 samochodów osobowych.
Kolejny sukces teatrzyku szkolnego p. Janiny Czarniak związany z wystawieniem bajki muzycznej „TOTO”. Na premierze była obecna żona
jej kompozytora śp. Marka Sarta, znanego m.in. jako autora przeboju
wszechczasów „Wspomnienie” (Mimozami jesień się zaczyna...).
Nasadzenia ozdobnych drzew i krzewów
przy oczyszczalni.
31
Kolejny Jarmark Kazimierzowski. Jego atrakcją było
m.in. wypuszczenie tysiąca gołębi przez członków
kowalskiego koła PZHGP,
wystrzał z armaty Bractwa Kurkowego, występ
Teatru „Trójkąt”, recital
uczestnika programu X
Factor Grzegorza Kopycińskiego oraz występ zespołu Wędrowne Gitary.
Imprezę brawurowo poprowadziła nauczycielka
szkoły podstawowej p. Alicja Czekaj.
Na zaproszenie władz Wilna orkiestra OSP i mażoretki (na
zdjęciu w wileńskim ratuszu) koncertowała w stolicy Litwy.
Wyjazd dofinansowany został przez straż i Miasto.
Na stadionie miejskim w Kowalu odbyły się V Mistrzostwa Powiatu w sportach pożarniczych podczas, których nasi druhowie
zajęli pierwsze miejsce. Kowal reprezentowali: Dawid Ogłodziński, Wojciech Osiecki, Dominik Rzadkowolski, Paweł Arkuszewski, Marcin Klitkowski, Maciej Waleczko, Kacper Majewski, Jakub
Klitkowski, Andrzej Rakociński i Radosław Masłowski.
32
Kolejny Dzień Dziecka dla niepełnosprawnych
zorganizowany przez samorządy miasta i gminy.
Ze środków budżetu miasta, za kwotę 300 tys. zł,
kompleksowo zmodernizowano i wyremontowano 2 sale gimnastyczne wraz z ułożeniem nowych
podłóg sportowych. Powiat dołożył tylko 30 tys. zł.
W ramach prac związanych z modernizacją oświetlenia
ulicznego wymieniono nowe słupy przy skrzyżowaniu
ulic: Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, Tylickiego i Kołłątaja (wysepki).
W ul. Piłsudskiego pracownicy miejscy pod kierownictwem
Krzysztofa Chrobocińskiego wybudowali wraz z betonową
podbudową nową nawierzchnię z kostki brukowej na odcinku ponad 250 mb.
W ramach przygotowań do wdrożenia nowych zasad w gospodarce odpadami Miasto
zakupiło i przekazało gratis każdemu właścicielowi posesji duży 120 l pojemnik oraz 2
mniejsze pojemniki do segregacji odpadów. Zakończenie jednego z wakacyjnych turniejów na Orliku dla młodzieży.
Na prośbę rodziców powołana została dziecięca
drużyna piłkarska z trenerem Jarosławem
Rudzińskim. Jej działalność jest w znacznej części Największa firma w Kowalu - Lumac wybudowała nową halę produkcyjdofinansowywana z budżetu Miasta.
ną o powierzchni ponad 2600 m2, oddaną do użytku - 14.08.2013 r.
33
Gwiazdami Pikniku Strażackiego A.D. 2013 byli Jacek
Stachursky oraz Don Vasyl Jr. Udanie wystąpili również
młodzi mieszkańcy Kowala: Dominik Gawłowski i Piotr
Żakowski wykonując piosenki w stylu hip-hop.
Przy współpracy z Gostynińsko-Włocławskim Parkiem
Krajobrazowym 31 sierpnia zorganizowany został kolejny Festyn Przyrodniczy „Lato w Parku”. Gwiazdą był
zespół „Partita”.
Ze środków budżetu miasta zatrudnieni bezrobotni i pracownicy komunalni wybudowali z kostki brukowej nawierzchnię
odcinka ul. Piastowskiej (od ul. Piwnej do ul. bł. D. Jędrzejewskiego) oraz ul. Chrobrego - wraz z podbudową.
Ze środków z nagrody za zajęcie I miejsca wśród miast
woj. kuj.-pom. - z tytułu najlepszego wdrożenia nowych
zasad gospodarki odpadami wybudowany został punkt
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Dobiegniewskiej (obok oczyszczalni ścieków).
Staraniem Wojciecha Rudzińskiego, od ponad 20 lat dyrektora szkoły rolniczej wykonano termomodernizację budynku
szkoły przy ul. Kazimierza Wielkiego, połączoną z upiększe- Z betonowych płyt pozyskanych w wyniku rozbiórki
niem elewacji. Wewnątrz szkoły zagospodarowano podda- nawierzchni ul. Piłsudskiego Miasto na wniosek kowalskich rolników utwardziło dojazd do ich pól, tzw.
sze gdzie urządzono izbę tradycji i salę lekcyjną.
„Węglówkę”.
34
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowalu Małgorzata Z dniem 1 września utworzono Zespół Szkół SamorządoKierzkowska przechodzi na swój wniosek na emeryturę. wych w Kowalu. Na dyrektora Burmistrz powołał Jadwigę
Śpibida – jej zastępczynią została Jadwiga Wiśniewska.
... oraz po obu stronach końcowej części ul. Kazimierza
W ramach zadania inwestycyjnego dofinansowanego
przez UE pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ście- Wielkiego, wraz z przyłączami.
kowej w Kowalu” wybudowano kanalizację sanitarną
w ul. Kopernika (odcinek od Kościuszki do bloków)...
Zgodnie z wieloletnią tradycją w przeddzień
Wszystkich Świętych Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady Miasta zapalili znicze
na grobach Zasłużonych dla Naszego Miasta Obywateli, Społeczników i Pracowników
Urzędu Miasta. W tym samym roku na grobach Zasłużonych dla Miasta Kowala wymieniono pamiątkowe tabliczki.
Po wieloletnich staraniach Burmistrza Kowala – dzięki obecności w Kowalu pomnika Króla Kazimierza Wielkiego - nasze Miasto zostało wpisane do turystycznego Szlaku Piastowskiego.
35
ADM – utwardzono kostką brukową chodnik i drogę we- Utwardzono kostką brukową drogę wewnętrzną prowawnętrzną położoną pomiędzy ul. Jagiełły i Piłsudskiego dzącą do budynków ADM i prywatnych posesji od strony
(300m2).
ul. Zamkowej (100m2).
W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej w Kowalu” wybudowano
metodą przewiertu sterowanego magistralne odcinki
wodociągu miejskiego w ul. Kościuszki – (odcinek od ul.
Kopernika do ul. Tylickiego)...
W listopadzie odbyło się spotkanie z mieszkańcami
w sprawie projektu budżetu Miasta na 2014 rok.
36
... oraz odcinek od ul. Kazimierza Wielkiego (przy
Szkole Rolniczej) do głównego węzła - przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Tylickiego. Dzięki grzeczności pp. J.J.
Sudomir, którzy użyczyli swojej działki nie trzeba było
niszczyć asfaltu w ul. Kościuszki.
W centrum zainstalowano, rozbudowaną iluminację
świąteczną.
Podczas Bożonarodzeniowej Akcji Dobroczynnej pn. „Św.
Mikołaj przyjeżdża do Kowala” została zebrana rekordowa kwota ponad 19 tys. zł, którą przeznaczono na zakup
prezentów dla 70 niepełnosprawnych dzieci oraz tych
pochodzących z wielodzietnych rodzin.
W remizie OSP odbyła się zorganizowana po raz trzeci
Wigilia dla Samotnych. Ponadto zgodnie z kilkuletnią
tradycją, w okresie przedświątecznym wszyscy chorzy
i mający więcej niż 75 lat mieszkańcy Kowala otrzymali
życzenia świąteczne od Burmistrza i Przewodniczącego
Rady Miasta wraz z opłatkiem i świąteczną czekoladą.
W trakcie corocznej Gali Miejskiej Miasto Kowal otrzymało Złoty Medal Króla Kazimierza
Wielkiego, a Hanna Błażejczak otrzymała tytuł
„Zasłużonej dla Miasta Kowala”. Ten sam tytuł
pośmiertnie przyznany został Jerzemu Kopycińskiemu - wieloletniemu prezesowi Kombatantów i Związku Pszczelarzy. W trakcie Gali,
którą prowadziła Izabela Piotrowska, siedmiu
parom świętującym złote gody: pp. L.W. Adamskim, pp. J.B. Kempara, pp. I.S. Kruszewskim,
pp. J.F. Malinowskim, pp. M.A. Rosiak, pp.
J.S. Snopkowskim, pp. J.W. Zimeckim wręczono medale Prezydenta RP „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, a pp. I.C. Sarnowscy otrzymali medal „Za zasługi dla obronności”.
Rok 2013 przyniósł awans naszemu mieszkańcowi Mirosławowi
Kędroniowi, który został powołany na zastępcę Nadleśniczego
Nadleśnictwa Włocławek.
Mieszkanka Kowala Martyna
Pułanecka w mistrzostwach
Polski Viet Vo Dao zdobyła brązowy medal powtarzając swoje
osiągnięcie z 2010 r.
Łukasz Zakrzewski, mieszkaniec Kowala - 26
miejsce na 726 startujących w międzynarodowym festiwalu biegowym Tour Rennes Court
we Francji w 2013 r. oraz I miejsce w przełajowym biegu we Francji. Pierwsze miejsce w
występie przełajowym (XXXV Textilcorss), tytuł
Akademickiego Mistrza Woj. Łódzkiego w lekkiej atletyce, I miejsce w biegu ul. Piotrkowską
w Łodzi (pokonał 2957 zawodników).
37
Nasze miasto się zmienia, co dobrze dokumentują wykonane przez Burmistrza
zdjęcia z pokładu helikoptera – dzięki
uprzejmości Nadleśnictwa Włocławek
oraz z podnośnika udostępnionego
przez OSP Kowal.
38
2014
Nowa iluminacja budynków Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kowalu.
Kolejny Bal dobroczynny organizowany przez Radę
Rodziców przyniósł ponad 16 tys. zł dochodu.
Ks. Proboszcz Piotr Głowacki wydaje swój tomik poezji „Bóg Na parterze budynku parafialnego 10 marca nastąpiło
otwarcie nowej siedziby Poczty Polskiej w Kowalu.
jest kapitalny”.
31 marca na zaproszenie Burmistrza i stowarzyszenia „Aktywny
Kowal” do naszego
Miasta przybyła
z wizytą Prezydentowa
Anna Komorowska.
39
Na wniosek mieszkańców wybudowano odcinek
kanalizacji deszczowej w części ul. Szkolnej.
W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Kowalu” - dofinansowanego z
UE - kontynuowano budowę kanalizacji sanitarnej w końcowej części ul. Tylickiego, wraz z przepompownią ścieków...
Droga wojewódzka 269 - ul. Wojska Polskiego z nowym
dywanikiem asfaltowym.
... oraz w ul. Konopnickiej...
W ul. Kościuszki - od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w stronę
południowych granic miasta - wybudowano kanalizację sanitarną
wraz z przepompownią ścieków oraz
wodociąg po obu stronach ulicy.
40
Z licznym udziałem mieszkańców odbył się kolejny Jarmark Kazimierzowski.
Jego atrakcją był m.in. występ szkolnego teatrzyku „Bajka”, który zaprezentował
„Rzepkę” Juliana Tuwima; gwiazdą imprezy był zespół Akcent.
Pracownicy miejscy wybudowali 400 mb kanalizacji
deszczowej w ul. Kopernika - od skrzyżowania
z ul. Kościuszki do ul. Zielonej.
Przed ułożeniem nowej nawierzchni w ulicy Kopernika Miasto wykonało gratis przyłącze wodociągowe do
Domu Pomocy Społecznej.
Przy finansowym
wsparciu Miasta
staraniem prezesa
Grzegorza Szeflera wyremontowano pomieszczenia
zaplecza klubu
„Kujawiak”.
W parku Kazimierza Wielkiego 2 czerwca zamontowano ławkę - dar od Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego i jego żony Anny,
wraz z inskrypcją - Na pamiątkę wizyty 31 marca 2014 r. z myślą o tych którzy chcą tu usiąść,
odpocząć i cieszyć się pięknem polskiej przyrody.
Anna i Bronisław Komorowscy.
Przy finansowym wsparciu samorządu Miasta
Kowala - staraniem prezesa Karola Jankowskiego - wyremontowano świetlicę Polskiego
Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.
Po otwarciu odcinka autostrady A1 pomiedzy
węzłami w Dąbrówce i Pikutkowie Kowal zyskał połaczenie autostradowe z Trójmiastem.
Z inicjatywy Burmistrza w 25-lecie Wolności
mieszkańcy Kowala trzema autokarami pojechali na swój koszt nowo otwartą autostradą
A1 z Kowala do Gdańska pod pomnik Poległych
Stoczniowców.
41
Miasto Kowal, jako
jeden ze współorganizatorów Turnieju
Kujawy Cup, gościło
14 młodzieżowych
drużyn piłkarskich
z Polski i z zagranicy.
Orkiestra OSP Kowal wraz
z mażoretkami koncertowała
w Berlinie i w Poczdamie.
Na zdjęciu orkiestra w centrum Berlina
na Alexanderplatz.
Przy współpracy z Gostynińsko-Włocławskim Parkiem
Krajobrazowym 28 czerwca odbył się trzeci Festyn Przyrodniczy „Lato w Parku”. Gwiazdą festynu był znany aktor
Andrzej Grabowski.
W lipcu z udziałem środków pochodzących z UE otwarto miasteczko ruchu drogowego i skatepark
zbudowany na wniosek młodych
mieszkańców Kowala.
42
Jedno z kolejnych w kadencji 2010/2014 spotkań
władz Miasta z mieszkańcami ADM-ów w sprawie
termomodernizacji budynków ADM.
Gwiazdą Pikniku Strażackiego była Urszula oraz zespół
Wędrowne Gitary. Na scenie wystąpili również pochodzący z Kowala Grzegorz i Janusz Janiccy - członkowie
zespołu Keep Rockin.
W ramach robót publicznych i prac społecznie –
użytecznych sposobem gospodarczym ułożono
z kostki brukowej nową nawierzchnię w ul. Kopernika - od ul. Kościuszki do ul. Zielonej.
Z inicjatywy członków klubu „Puchatek” zorganizowano
pierwszy rajd pieszy szlakami turystycznymi Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.
Remont asfaltowej nawierzchni w ul. Zielonej
W czasie wakacji w szkole wykonano kompleksowy
remont auli...
... oraz dokonano remontu sześciu klasopracowni
i korytarza na parterze od strony południowej i zachodniej.
43
W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Tylickiego” dofinansowanego z UE wybudowano 1150 mb nowego wodociągu; w ramach inwestycji zdemontowano
i zutylizowano około 800 mb rur cenentowo-azbestowych. Mieszkańcy zyskali nowe przyłącza do
swoich domów.
Na zaproszenie Burmistrza po raz drugi do Kowala przyjechała Maja Popielarska nagrywając kolejny odcinek programu
„Maja w ogrodzie” - „Kowal miasto ogrodów”. Po jego telewizyjnej emisji, udostępnionej na na internetowej stronie programu, 94% internautów z całej Polski wystawiło Kowalowi
pozytywne opinie i wiele bardzo pochwalnych wpisów.
19 września w remizie OSP uroczyście
obchodzono jubileusz 60-lecia klubu
sportowego Kowalanka/Kujawiak
Kowal. Jego uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale i liczne odznaczenia.
Z udziałem środków pochodzących z UE na rogatkach miasta przy obwodnicy zamontowano
dwa promujące miasto Kowal witacze. Podróżnych wita król Kazimierz Wielki,...
Pracownicy miejscy wykonali bezpłatnie przyłącza kanalizacji sanitarnej do kilku domów mieszkańców ul. Tylickiego - od strony
ul. Poprzecznej. Wcześniej Miasto wykonało gratis nowe przyłącza
kanalizacyjne i wodociągowe dla mieszkańców końcowej części
ulic: Kazimierza Wielkiego, Kościuszki i Konopnickiej. Łącznie wykonano w ten sposób około stu nowych przyłączy.
44
... a żegna nasz rodak aktor Jan Nowicki.
Z udziałem środków unijnych w budynku b. dworca au...i wnętrze kompleksowo wyremontowanego i zmotobusowego utworzono Centrum Społeczno-Kulturalne dernizowanego Klubu „Puchatek”.
Miasta Kowala, na zdjęciu dobudowana scena...
17 października odbyła się kolejna akcja Honorowego Krwiodawstwa. Zebrano ponad 19 l krwi,
a w ramach wszystkich dziesięciu akcji przepro„Łagodna” wg scenariusza Jana Nowickiego na podstawie opo- wadzonych w tej kadencji zebrano łącznie 178 l.
wiadania F. Dostojewskiego w kowalskiej remizie, czyli wielki te- Pomysłodawcą akcji jest Dawid Ciemski – lider
atr w naszym małym mieście w wykonaniu aktorów Teatru ECCE młodzieżowego Klubu „Puchatek”.
HOMO z Kielc.
... budowie wodociągu
w ulicy Wolskiej...
W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej w Kowalu - etap II” - dofinansowanego z UE - 1. października została rozpoczęta modernizacja stacji uzdatniania wody polegająca na jej doposażeniu, uporządkowaniu jej otoczenia, budowie zaplecza
socjalnego dla pracowników, wymianie wszystkich pomp
głębinowych, montażu dodatkowego zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności 100 m3,...
... oraz modernizacji i zwiększeniu wydajności trzech wybudowanych kilkanaście
lat temu przepompowni ścieków, wraz z
wykonaniem kolektora tłocznego. Finał
prac zaplanowano na koniec roku.
45
W ramach robót publicznych i prac społecznie–
użytecznych sposobem gospodarczym wybudowano z kostki brukowej pieszo-jezdnię łączącą
ul. Młynarską z ul. Tylickiego.
Po 15 latach przerwy dyrekcja Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego zakończyła budowę nowej
pracowni dydaktycznej przy ul. Kołłątaja. Pod jej budowę
Miasto przekazało GWPK część starego targowiska.
Wydano książkę mieszkańca Kowala Mariusza Szczepaniaka pt.
„Centrum małego miasta na podstawie Kowala” dofinansowaną ze
środków UE i samorządu Miasta
Kowala.
Wymiana pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych
administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Kowalu u zbiegu ulic Kościuszki i Kopernika.
Miasto zagospodarowało zaniedbane przez GDDKiA tereny zielone przy
obwodnicy Kowala.
46
Wicedyrektor Zespołu Szkół
CKR Arkadiusz Ciechalski wydał
książkę „Kłóbka – wieś na Szlaku
Chopinowskim”.
Rok szkolny 2013/14 - absolwenci SP w Kowalu najlepiej w historii szkoły
napisali końcowy sprawdzian - lepiej od wszystkich szkół w powiecie, we
Włocławku, Toruniu i Bydgoszczy.
Kolejne sukcesy naszych karateków - na zawodach w Pile zdobyli 2 medale - złoty (M. Pirowski), brązowy (M. Chirkowski) a czwarty był J. Górski.
Paweł Mazierski, lat 24 (na zdjęciu drugi od lewej) wśród międzynarodowych stypendystów w słynnym ośrodku noblistów na uniwersytecie Paris Sud, Orsay, we Francji. Paweł z wynikiem celującym
i Złotym Medalem Rektora ukończył studia z chemii na Politechnice Gdańskiej. Jest autorem kilku rozpraw naukowych drukowanych
w prestiżowych wydawnictwach. Obecnie pisze jednocześnie dwa
doktoraty w jęz. polskim i francuskim. Wybitny talent!
Pływak Mateusz Kostrzewski zajął
II i III miejsce w zawodach
o Puchar Prezydenta Bydgoszczy.
Motocrossowcy: Marcin Olejnik dwukrotnym wicemistrzem Pucharu Polski
i Mistrzem Strefy Północnej w klasie
Strefy Północnej Polski MX1C (450cm3)
a Kacper Dybowski zdobywcą VII miejsca Strefy Północnej Polski w klasie
MX2C (250cm3).
Adam Piątek - koszy- Damian Ostrowski - zawodnik szerokiej kadry
karz, mistrz Polski
Polski w koszykówce.
Młodzików w U-14
(2014).
47
O świadczeniach
rodzinnych i pomocy społecznej
w Kowalu w latach 2010-2014
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalu zatrudnia
łącznie 6 pracowników, w tym 4 osoby na etatach urzędniczych. W minionej kadencji MOPS udzielał w każdym roku
świadczeń dla ok. 400 rodzin – jedno i wieloosobowych.
Należy bardzo mocno podkreślić, że ze świadczeń
przyznawanych przez MOPS w Kowalu w dużej mierze korzystają interesanci, którzy trafili tam nie z powodu biedy
i ubóstwa, a jedynie z tytułu zmiany ustaw: o świadczeniach rodzinnych i o funduszu alimentacyjnym. Wcześniej bowiem świadczenia te były wypłacane bezpośrednio przez ZUS lub zakłady pracy. Grupa uprawnionych do
świadczeń rodzinnych, oprócz samych zasiłków rodzinnych,
może także ubiegać się o tzw. dodatki do świadczeń z tytułu:
urlopu wychowawczego, dojazdu do szkół, kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, rozpoczęcia roku szkolnego, z tytułu urodzenia dziecka, a także jego samotnego wychowywania. Osoby uprawnione do świadczeń rodzinnych
mogą też otrzymać jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia
dziecka - tzw. „becikowe”, mogą skorzystać z zasiłku pielęgnacyjnego, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku
opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. Wszystkie wymienione wyżej świadczenia, włącznie z wysokością każdego
z nich wypłacane są nie uznaniowo, ale na podstawie
przepisów prawa. W skali roku wydatki MOPS związane z
wypłatą świadczeń rodzinnych i dodatków z nimi związanych
kształtują się na poziomie nieco powyżej 1 mln zł. Środki te
pochodzą z dotacji przekazywanej do budżetu miasta przez
Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Od października 2008r.
MOPS realizuje także z mocy prawa zadania związane z wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla matek samotnie wychowujących dzieci, których ojcowie uchylają się
od obowiązku płacenia zasądzonych przez sąd alimentów.
Obecnie z tego funduszu korzysta w Kowalu 37 matek. Wypłacone przez MOPS świadczenia z tego tytułu w skali roku
to kwota ponad 170 tys. zł.
Skoro mowa o tych interesantach MOPS, którzy trafiają
tam z innych powodów niż ich trudna sytuacja materialna,
należy dodać, że w ramach rządowego programu dla rodzin
wielodzietnych w 2014r. członkom 27 rodzin z naszego miasta,
wydano 132 Karty Dużej Rodziny, uprawniające do różnego
rodzaju ulg, takich jak np. wstęp do teatru czy muzeum.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kojarzony jest
przede wszystkim jako źródło pomocy dla osób i rodzin,
które z różnych powodów znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Takich rodzin w Kowalu, które korzystają z pomocy
MOPS z tytułu niedostatku jest w ostatnich latach średnio
ok. 200 - 210. Są to rodziny jedno i wieloosobowe, w których
żyje łącznie 400 osób.
Osoby te korzystają z następujących świadczeń: zasiłków
stałych (23 osoby – roczny wydatek budżetu to ponad 110
tys. zł), zasiłków okresowych ( średnio dla 180 rodzin, co daje
w skali roku ok. 370 tys. zł), dodatków mieszkaniowych (ok.
40 rodzin – koszt 65 tys. zł rocznie) oraz z zasiłków celowych,
głównie na zakup żywności. Z zasiłków tych korzysta 190 rodzin, otrzymujących jednocześnie i inne świadczenia socjalne – w skali roku kosztuje to ok.100 tys. zł. Środki na realizację
swoich zadań MOPS otrzymuje przede wszystkim w postaci
dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, a w znacznej
mierze także z dochodów własnych budżetu miasta. Z tego
ostatniego źródła finansowanych jest ok. 15% wszystkich wydatków pomocy społecznej w Kowalu - średnio jest to ok. 300
tys. zł w skali roku. Z własnych dochodów podatkowych, czyli
pieniędzy wpłacanych do kasy miejskiej przez tych mieszkańców Kowala, którzy są podatnikami, finansowane są w
48
całości: świadczenia celowe, np. z powodu choroby, dodatki
mieszkaniowe, dopłaty do świadczeń finansowych na zakup
żywności dla dorosłych oraz dofinansowywanie dożywiania
dzieci w szkole - w wysokości 20% kosztów tych świadczeń.
W kwocie 300 tys. zł mieści się także dopłata do pensji pracowników MOPS i materialnych kosztów jego utrzymania,
bowiem środki przekazywane na ten cel przez Wojewodę
są niewystarczające. Z własnych dochodów budżetowych
dopłacamy także 20% łącznej wysokości stypendiów socjalnych dla uczniów. Po zsumowaniu dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz pieniędzy pochodzących
z kieszeni miejskich podatników - w skali roku - na pomoc
społeczną z budżetu miasta wydatkujemy łącznie 2,1 mln zł.
Do kwoty tej należałoby dodać jeszcze ok. 100 tys. zł, które
co roku przeznaczamy z własnych dochodów podatkowych
z tytułu dopłat do kosztów organizacji robót publicznych i
prac społecznie użytecznych. Powyższe dane finansowe nie
ujmują wartości świadczeń rzeczowych w postaci żywności
dla potrzebujących, która finansowana jest przez Unię Europejską.
Faktem, który bulwersuje wielu mieszkańców jest to, że
deklarowane przez część petentów MOPS dochody nie zawsze są zgodne ze stanem faktycznym. Pracownicy socjalni
MOPS - poza możliwością wykonania wywiadu środowiskowego - nie mają jednak dużych możliwości weryfikacji prawdziwości składanych deklaracji o ubóstwie. Najlepszą formą
tej weryfikacji jest sprawdzanie gotowości petentów MOPS
do udziału w organizowanych przez samorząd miasta pracach społecznie użytecznych. Udziału w nich odmówiło, albo
nie potrafiło sprostać ich minimalnym rygorom kilkanaście
osób, które zostały pozbawione z tego powodu świadczeń
socjalnych. Opinię społeczną bulwersuje też to, że uzależnieni od alkoholu petenci MOPS często przeznaczają otrzymaną
pomoc na zakup alkoholu właśnie. Aby proceder ten ograniczyć, część świadczeń przyznawana jest nie w formie finansowej, ale bonów uprawniających do zakupu żywności. Ci
spośród naszych mieszkańców, którzy mają problem z uzależnieniami mogą również skorzystać z bezpłatnych porad
specjalistów, tj. terapeuty uzależnień i psychologa, którego
samorząd zatrudnia od dwóch lat.
Jeśli o świadczeniach społecznych w Kowalu mowa, trzeba również dodać, że oprócz MOPS pomoc socjalną, świadczy także Inspektorat Edukacji i Sportu przy Urzędzie Miasta
Kowal. Przyznaje i wypłaca on uczniom pomoc materialną
w formie stypendiów socjalnych, zasiłków szkolnych. Finansowo wspomagany jest także zakup podręczników. I tak,
pomocy tej udzielono: w 2010 r. na kwotę 104 tys. zł dla 215
uczniów, w 2011r. - 111 tys. zł dla 206 uczniów, w 2012r. - 109
tys. zł dla 235 uczniów, a w 2013r. - 99 tys. zł dla 161 uczniów.
Na podstawie dotychczasowych wydatków poczynionych już
w tym roku można stwierdzić, że tegoroczna pomoc socjalna dla uczniów nie będzie mniejsza niż w latach ubiegłych.
Wysokość świadczeń, jak i ustalenie uczniów do nich uprawnionych uzależnione jest tylko i wyłącznie od przepisów prawa. Dodatkowo uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum
mogą korzystać z darmowych gorących posiłków.
W podsumowaniu informacji o pomocy społecznej w
Kowalu warto dodać, że pracownicy samorządowi pomocy
społecznej starali się pomagać bezrobotnym wykorzystując
do tego celu środki unijne pomagające podnosić ich kwalifikacje. W kończącej się kadencji MOPS w Kowalu realizował
projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Aktywizacja
bezrobotnych w mieście Kowal”. Do chwili obecnej 126 beneficjentów tego projektu zdobyło nowe kwalifikacje zawodo-
we, takie jak: sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, kucharz,
opiekunka osób starszych, kelner, fryzjer, prawo jazdy kat. ”B”,
”C”, operator sprzętu ciężkiego, brukarz, monter rusztowań.
Wszyscy beneficjenci skorzystali z warsztatów prowadzonych przez doradców zawodowych i tzw. treningu kompetencji społecznych. Na realizację powyższego projektu, który trwa już 6 lat, pozyskaliśmy 587 tys. zł środków unijnych,
przy wkładzie własnym budżetu miasta w kwocie 69 tys. zł.
Oprócz zadań realizowanych na podstawie ustaw o pomocy społecznej od wielu już lat Samorząd Miasta Kowala z
inicjatywy Burmistrza organizuje co roku dla niepełnosprawnych dzieci i ich opiekunów okolicznościowe zabawy w karnawale i z okazji Dnia Dziecka. Natomiast w okresie świąt
Bożego Narodzenia składa życzenia, wraz ze słodkim upominkiem, które trafiają do mieszkańców naszego Domu Pomocy Społecznej - „Domu pod Serduszkiem” oraz do wszystkich mieszkańców Kowala, mających powyżej 75 lat, lub
zmagających się z ciężką chorobą. W okresie świąt Bożego
Narodzenia organizowane są także „Wigilie dla samotnych”,
które z roku na rok cieszą się coraz większą frekwencją.
Natomiast z myślą o profilaktyce dzieci i młodzieży MOPS
- na zlecenie samorządu miasta - prowadzi „Klub Puchatek”.
Jest on w całości finansowany ze środków pochodzących z
koncesji wydawanych na sprzedaż napojów alkoholowych.
Bezrobocie w Kowalu w liczbach i statystykach
w latach 2010-2014
2010 - 365, w tym 155 kobiet i 210 mężczyzn,
2011 - 356, w tym 179 kobiet i 177 mężczyzn,
2012 - 434, w tym 202 kobiet i 232 mężczyzn,
2013 - 401, w tym 182 kobiet i 219 mężczyzn,
Liczba bezrobotnych według podziału na wykształcenie:
Rok
Wyższe
Policealne i
średnie zawodowe
Średnie
ogólnokształcące
Zasadnicze
zawodowe
Gimnazjalne i
poniżej
2010
23
47
2011
22
51
2012
26
69
2013
23
68
47
49
55
46
123
115
151
137
125
119
133
127
Od bieżącego roku na podstawie nowych przepisów prawa Powiatowe Urzędy Pracy w całej Polsce po przeprowadzonych rozmowach z bezrobotnymi podzieliło ich na trzy
profile:
- Profil I , czyli bezrobotni najmniej oddaleni od rynku pracy, którzy aktywnie poszukują jej we własnym zakresie,
- Profil II – to bezrobotni chętni do podjęcia pracy czy
podnoszenia swoich kwalifikacji, lecz potrzebujący wsparcia
Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie poszukiwania pracy,
przeszkalania, itp.
- Profil III – to długotrwale bezrobotni, najbardziej oddaleni od rynku pracy, nie wyrażający chęci podjęcia zatrudnienia
czy zdobycia kwalifikacji.
W oparciu o te kryteria Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku bezrobotnych z naszego miasta podzielił w następujący sposób: profil I – 17 osób, profil II – 237osób, profil III
– 80 osób. Zaliczenie do III, najniższego profilu - ku zaskoczeniu wielu bezrobotnych, którzy chcieli być zaliczeni do tego
profilu - skutkuje m.in. tym, że osoby z tego profilu nie mogą
otrzymać skierowania z PUP na prace społecznie użyteczne
zorganizowane przez Urząd Miasta w Kowalu.
Bezrobocie to nie jest tylko problem naszego miasta. Poniżej publikujemy sporządzoną przez Powiatowy Urząd Pracy
we Włocławku tabelę z aktualnymi danymi na temat bezrobocia w naszym powiecie.
PUP Włocławek - Powiat Ziemski
ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDłUG MIAST I GMIN
stan na koniec miesiąca września 2014 roku
L.p
Wyszczególnienie
1 Miasto
Kowal
2 Miasto
Brześć Kujawski
obszar
wiejski
3 Miasto
Chodecz
obszar
wiejski
4 Miasto
Izbica Kujawska
obszar
wiejski
5 Miasto
Lubień Kujawski
obszar
wiejski
6 Miasto
Lubraniec
obszar
wiejski
7 Gmina
Baruchowo
8 Gmina
Boniewo
9 Gmina
Choceń
10 Gmina
Fabianki
11 Gmina
Kowal
12 Gmina
Lubanie
13 Gmina
Włocławek
Ogółem PUP
Zamieszkali na wsi w PUP
Liczba
bezrobotnych
Bezrobotni z
prawem do
zasiłku
Razem Kobiety
48
27
68
28
Ogółem
334
477
Kobiety
185
264
588
202
332
107
50
20
23
8
506
277
278
166
33
33
10
14
451
246
45
22
167
89
15
8
546
320
285
186
34
50
21
27
621
324
42
11
348
377
942
893
343
363
642
8397
6620
181
201
520
495
170
212
348
4589
3592
25
29
70
93
35
33
81
804
570
10
16
37
43
14
20
40
379
267
DEMOGRAFIA MIASTA KOWALA
Dane dotyczące liczby mieszkańców to najważniejsza informacja dla każdego samorządu. Większość polskich gmin
boryka się od wielu lat ze spadkiem liczby zamieszkałych
na jej terenie osób. Jest to spowodowane przede wszystkim przewagą zgonów nad narodzinami, a także migracją
mieszkańców, którzy wybierają inne miejsca pobytu w kraju,
bądź za granicą. Z porównania liczby mieszkańców Kowala
na początku kadencji ze stanem obecnym wynika, że liczba
kowalan zwiększyła się o 6 osób - z 3506 do 3512. Z zestawienia liczby urodzeń ze zgonami wynika, że w czasie ostatnich
czterech lat urodziło się w Kowalu 117 osób, a zmarło 155.
Dodatni bilans demograficzny spowodowany jest tym, że w
tym samym czasie w Kowalu zameldowało się 185 nowych
mieszkańców, a wymeldowało 128. Trzeba się bardzo cieszyć
z tego, że nasze miasto jest atrakcyjnym miejscem do życia
dla osób z zewnątrz. W ostatnich czterech latach w Kowalu
znacząco rozbudowanych zostało 16 domów, wybudowanych od podstaw 31 domów, a dalszych 32 jest w trakcie budowy. Na podstawie nie tylko wywiadu środowiskowego,
ale także umów na dostarczanie wody i odbiór ścieków wiemy jednak, że w naszym mieście przebywa co najmniej kilkadziesiąt osób więcej, niż mówią o tym oficjalne dane. Osoby
te mieszkają w swoich nowo wybudowanych domach, które
jeszcze formalnie nie zostały odebrane po zakończeniu ich
budowy. Warto w tym miejscu podkreślić, że od 2016r. zniesiony zostanie obowiązek meldunkowy. W związku z tym wydawane po 1 stycznia 2015r. dowody osobiste nie będą zawierały adresu miejsca zamieszkania. Przepis ten oznacza też,
że nie trzeba będzie zmieniać od 2016r. dowodu osobistego,
jeśli zmieni się miejsce zamieszkania. Po zniesieniu obowiązku meldunkowego będzie tworzony rejestr mieszkańców na
podstawie dokonanych zgłoszeń przez samych zainteresowanych. Władzom miasta bardzo zależy na tym, aby było nas
w Kowalu jak najwięcej. Jeden mieszkaniec Kowala więcej, to w roku bieżącym o 1081 zł więcej dochodów w
49
naszym budżecie. Do tych mieszkańców, którzy z takich bądź
innych powodów nie chcą, bądź nie mogą zameldować się
w naszym mieście serdeczna prośba, aby w rocznym zeznaniu podatkowym – nawet jeśli zameldowani są gdzie indziej
– podawali Kowal jako miejsce zamieszkania. Dzięki temu ok.
40% zapłaconego podatku od osób fizycznych trafi do budżetu Kowala. Korzystasz z miasta tu mieszkasz, tu płać swoje
podatki.
Poniżej podajemy dane dotyczące demografii miasta Kowala
w latach 2010 – 2014.
Rok
urodzenia
zameldowania Razem
urodz +
zameld.
zgony
wymeldowanie
Razem zgony i
wymeldowania
Stan ludności
na 31.12.
1
2
2011 33
3
44
4
77
5
32
6
42
7
74
8
3506
2012
2013
2014 *
Stan
Ogółem
na
33
27
24
54
47
46
49
95
3503
40
87
74
64
51
26
11
26
62
52
3497
3512
117
185
302
155
128
283
* Dane z 2014 r. - stan na dzień 31października
Tyle Kowala nam przybyło!
W wyniku inwestycyjnej działalności samorządu Kowal
wzbogacił się o:
- nową oczyszczalnię ścieków o przepustowości 900 m3 ,
- 4,5 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 121 nowych przyłączy do domów,
- dwie nowe i trzy zmodernizowane przepompownie ścieków,
- zmodernizowaną od podstaw stację uzdatniania wody,
- 4,2 km nowej sieci wodociągowej wraz z 57 przyłączami,
- 1,1 km sieci kanalizacji deszczowej,
- targowisko miejskie o powierzchni 7 tys. m2,
- zbudowane od podstaw, wraz z betonową podbudową i
nawierzchnią z kostki brukowej ulice o łącznej długości 2,5 km,
- 1,3 km chodników,
- 56 miejsc parkingowych na 4 parkingach,
- 12,5 tys. m2 powierzchni ulic pokrytych asfaltowym mikrodywanikiem,
- wyremontowaną nawierzchnię ulicy Zielonej,
- 42 lampy oświetlenia ulicznego, głównie na Osiedlu Piastowskim,
- nowe obiekty sportowe w kompleksie przy ulicy Piwnej,
w tym: tartanowa bieżnia i skocznia w dal, boisko do siatkówki plażowej oraz siłownia do ćwiczeń na świeżym powietrzu
i skatepark,
- zmodernizowany od podstaw budynek byłego dworca
autobusowego, w którym urządzono Centrum Społeczno-Kulturalne Miasta Kowala oraz Klub Puchatek,
- zmodernizowane gruntownie: aulę szkolną przy ul. Piwnej, dwie sale gimnastyczne wraz z wymianą podłóg sportowych oraz wyremontowane 6 klasopracowni i 2 korytarze, w
których ponadto wymieniono instalację elektryczną,
- miasteczko do nauki zasad ruchu drogowego na stadionie i trzy place zabaw dla dzieci,
- nowy dach na budynku remizy OSP oraz wybrukowane z
szlachetnej betonowej kostki: plac przed remizą, droga dojaz-
50
dowa do garaży i parking,
- nowy samochód bojowy marki Mercedes oraz samochód
z drabiną do prac na wysokości dla OSP Kowal,
- nowy dach z blachodachówki na bloku drogowym przy
ul. Piłsudskiego 44 i na budynkach ADM u zbiegu ulic: Kopernika i Kościuszki oraz wyremontowane gruntownie dachy w komunalnych budynkach mieszkaniowych przy ul. K. Wielkiego 1,
Dobiegniewskiej 18 i 12 oraz Wojska Polskiego 21 i efekty innych
drobniejszych prac remontowych
- 108 wymienionych okien w budynkach ADM, dzięki czemu zakończono proces ich wymiany we wszystkich budynkach administrowanych przez ZGM,
- 400 m2 nowych nawierzchni z kostki brukowej, placów i
dróg wewnętrznych przy budynkach ADM,
- zmodernizowane zaplecze klubu Kujawiak Kowal i świetlicę koła Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych,
- nową iluminację świąteczną oraz iluminację budynku Centrum Społeczno-Kulturalnego Miasta Kowala i remizy OSP,
- nowy sprzęt do odśnieżania chodników typu quad,
- samochód towarowo-osobowy marki Citroen Jumper,
- nasadzone kilka tysięcy drzew i krzewów w parkach oraz
ulicach miejskich,
- rozbudowany monitoring miejski w obu parkach i w okolicach dworca,
- dwa witacze Kowala przy obwodnicy,
Nasze miasto wzbogaciło się ponadto:
- o zmodernizowaną we współpracy z powiatem i sąsiednimi gminami drogę powiatową Kowal Mostki – której kowalski
odcinek to ulica Dobiegniewska,
- o nową asfaltową nawierzchnię powiatowej drogi – odcinek ul. Kopernika za obwodnicą,
- o nową asfaltową nawierzchnię ul. Wojska Polskiego.
W minionych czterech latach znacząco powiększył się także majątek naszych mieszkańców i firm działających na terenie
Kowala. Powierzchnia mieszkalna w Kowalu powiększyła się z
ok. 76 tys. m2 w roku 2011 do ok. 93 tys. na koniec października 2014r. Powiększyła się także powierzchnia budynków wykorzystywanych do działalności gospodarczej prowadzonej w
Kowalu z 15. 744 m2 – na początku 2011r. do 22. 219 m2 na
koniec października 2014 r.
Majątek komunalny
Ogólna powierzchnia gruntów – zabudowanych i niezabudowanych, które stanowią własność Miasta lub są przez
nie zarządzane w czasie kadencji zwiększyła się o ok. 6 ha,
w tym 1,26 ha to grunty nabyte od mieszkańców pod nowe
drogi i poszerzenie już istniejących za kwotę 256 tys. zł. Łączna powierzchnia majątku komunalnego wynosi obecnie ok.
44 ha, przy czym 2 największe niezabudowane działki mają
powierzchnię nieco ponad 0,5 ha.
W trakcie kadencji sprzedano 8 działek o łącznej powierzchni ok. 0,43 ha za kwotę 346 tys. zł. Sprzedano ponadto 9 lokali mieszkalnych za łączną kwotę 343 tys. zł, z tego 7
w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
Majątek Gminy Miasto Kowal na dzień 30 września 2014r.
przedstawia się następująco:
- 28 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi administrowanych przez Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu z tego: 15 budynków
stanowi w całości własność gminy, a w pozostałych 13 miasto
jest współwłaścicielem wraz z osobami fizycznymi (wspólnoty
mieszkaniowe);
- inne nieruchomości zabudowane takie jak: siedziba Urzędu i ZGM, budynki szkolne przy ul. Piwnej, budynek Centrum
Społeczno – Kulturalnego, biblioteka, oczyszczalnia ścieków
wraz z kanalizacją sanitarną, stacja uzdatniania wody wraz z
siecią wodociągową, kanalizacja deszczowa, stadion wraz z
zapleczem i świetlicą Polskiego Związku Hodowców Gołębi
Pocztowych, kompleks boisk sportowych - Orlik 2012;
- grunty zabudowane drogami i parkingami – 23.5858 ha;
- grunty zabudowane prywatnymi budynkami mieszkalnymi oraz obiektami pod działalność gospodarczą, które stanowią
własność miasta , a są w użytkowaniu wieczystym - 3.7376 ha;
- niezabudowane grunty pod inwestycje - 3 działki o łącznej powierzchni -1,36 ha;
- niezabudowane grunty pod budownictwo mieszkaniowe: wielorodzinne o powierzchni 0,4420 ha i jednorodzinne
- 0,3071 ha;
- pozostałe grunty stanowiące własność miasta to działki, na których znajdują się: targowisko, tereny zielone, rowy,
zbiorniki wodne i place zabaw.
Maria Stawicka-Madej - mieszkanka „Domu pod
Serduszkiem” wydała dwa tomiki wierszy, a we
wrześniu 2014 otrzymała nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim zorganizowanym
przez PTSM w Warszawie.
Samorząd jako pracodawca
Samorząd Miasta Kowala zatrudnia w Urzędzie Miasta i w
innych podlegających mu jednostkach organizacyjnych następującą liczbę pracowników.
W Urzędzie Miasta zatrudnionych jest 25 osób na stałych
etatach, w tym 9 etatów to pracownicy gospodarki komunalnej i obsługi. Dwóch pracowników na etatach urzędniczych
zatrudnionych jest w wymiarze ½ etatu – pozostałą część
etatu uzupełniają w MOPS i ZGM. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 6 osób w wymiarze 5 i
½ etatu, w tym opiekun socjalny i lider Klubu Puchatek. W
Bibliotece Miejskiej zatrudniona jest tylko 1 osoba.
Najwięcej pracowników opłacanych z kasy miejskiej jest
zatrudnionych w naszej oświacie: w szkołach, przedszkolu i w
Inspektoracie Edukacji i Sportu. Miasto zatrudnia łącznie 47
nauczycieli oraz 10 osób w administracji i obsłudze.
Z powyższych danych wynika, że Gmina Miasto Kowal zatrudnia na pełen etat 92 osoby. Dane te należałoby uzupełnić
o 3 osoby sprzątające szkołę, które są zatrudnione w ramach
umów zleceń, przy czym wynagrodzenie tych osób przekracza poziom najniższego wynagrodzenia wraz z pełną składką
ZUS oraz opiekuna Orlika. Ponadto Urząd Miasta zatrudnia co
roku, w oparciu o środki własnego budżetu od 7 do 10 osób,
które pracują przy utrzymaniu miasta oraz inwestycjach realizowanych sposobem gospodarczym. Miasto zatrudnia także
co roku pracowników w ramach robót publicznych. Z tej formy zatrudnienia w czasie kadencji skorzystały 83 osoby, a w
ramach prac społecznie użytecznych 162 osoby.
Red
17 października w Hotelu Bristol w Warszawie z rąk
wicepremiera Janusza Piechocińskiego Burmistrz
otrzymał dla naszego Miasta Certyfikat i Godło
Promocyjne Programu „Przyjazna Polska”: Gmina
Miasto Kowal Laureat Certyfikacji Dobre Miejsce
Zamieszkania.
51
52
Download

W numerze m. in.: • Wywiad z Burmistrzem. • Działalność