Dobrovolný hasičský zbor Sučany
Ročný plán prípravy mladých hasičov PLAMEŇ
rok 2011/2012
Spracoval Ing. Anton Mäčko
OBSAH A ROZSAH PRÍPRAVY
Príprava členov krúžku PLAMEŇ sa koná každý pondelok a piatok a to
v trvaní po dve hodiny. Podľa potreby prípravy najmä na súťaže môže byť aj v
stredu. Spoločné akcie ako výlety, spoznávacie zájazdy sa konajú v sobotu za
spoluúčasti rodičov.
p.č
tematika
Teoretická Praktická mesiac
časť
časť
Miesto Konania
I
Príprava a účasť na
branný pretek
2 hodiny
14 hodín
8 hodín
pretek
september
Hasičská stanica, strelnica, Sučany
pretek Blatnica
II
Prevencia v PO
12
8
október
Hasičská stanica Sučany
III
Technické prostredky
požívané v hasičských
jednotkách
10
6
november
Hasičská stanica Sučany
exkurzia do HaZZ Martin
IV
Zdravotná príprava,
príprava na vianoce
10
december
Hasičská stanica Sučany
V
Požiarna taktika
10
január
Hasičská stanica Sučany
VI
Spojenie a velenie
6
2
február
Hasičská stanica Sučany
VII
Posedenie k polroku
spojené s diskotékou
6
február
Spoločenská sála
marec
Hasičská stanica Sučany
VIII Činnosť jednotky pri
zásahu
4
4
IX
Ochrana lesov pred
požiarmi
10
marec
Okolitá príroda
X
Príprava na súťaž
40
Apríl, máj
Hasičská stanica Sučany
XI
Účasť na okresnom
kole
8
jún
XII
Účasť na ukážke ku
dňu detí
4
jún
XIII Spoločný výlet
10
jún
XIV Letné aktivity
16
Júl. august
spolu
54
136
OBSAH PRÍPRAVY
September
1. Náplň jednotlivých disciplín, spôsoby prekonávania prekážok.
2.
3.
4.
5.
Praktický výcvik v prekonávaní prekážok / prechod cez lanovú lávku, šplh na lane.
Orientačný beh v teréne a orientácia podľa mapy
streľba zo vzduchovky
ošetrovanie zlomenín a krvácania
Október
1. Úlohy a poslanie prevencie v ochrane
2. Ako sa správať v prírode, doma, vo volnom čase
3. Hlavné príčiny vzniku požiarov
4. Výlet do prírody spojený s opekaním a zberom liečivých rastlín
November
1. Grafické značky používané v hasičských jednotkách.
2. Druhy, zásady používania, starostlivosť o technické prostriedky
3. Možnosti použitia ,parametre, zásady obsluhy, ošetrovania techniky
4. Exkurzia na hasičskú stanicu HaZZ Martin
December
1. Základné vedomosti o stavbe ľudského tela, anatómii a fyziológii ľudského tela.
2. Základné postupy pri ošetrení rán,krvácania, zlomenín
3. Spôsoby a zásady nahlásenia udalosti.
4. Základné spôsoby poskytnutia prvej pomoci
5. Príprava vianočných ozdôb, vyzdobenie stanice
Január
1.
2.
3.
4.
Horenie, požiar a jeho rozvoj.
Teória prerušenia horenia a druhy hasiacich látok.
Škodlivé látky, vplyv na človeka, rozdelenie podľa účinku na človeka, ich označenie.
Zásady zdolávania požiarov
Február
1. Rádiová prevádzka.
2. Organizácia a zabezpečovanie spojenia pri zdolávaní požiarov, vykonávaní záchranných prác pri
živelných pohromách, nehodách a iných mimoriadnych udalostiach.
3. Výcvik so spojovacími prostriedkami
Marec
1. Činnosť hasičskej jednotky od výjazdu na zásah až do návratu na základňu.
2. Základné povinnosti podľa funkčného zaradenia a pridelenia úlohy pri zásahu.
3. Ostatné činnosti na požiarisku.
4. Spôsob nasadzovania síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov a pri vykonávaní záchranných
prác.
5. Identifikácia nebezpečných látok podľa medzinárodných kódov, postup pri ich likvidácii
Download

Ročný plán prípravy