Slovenská rádiologická spoločnosť SLS
Sekcia pre mamárnu diagnostiku
Rádiologická klinika, s.r.o.
GUTTA Slovakia, s.r.o.
a
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotní0ctva
Vás pozývajú
na VII. medzinárodnú pracovnú konferenciu mamológov
„ MAMMO TREN-D´ 2011 “
17. jún 2011
aula TnUAD v TRENČÍNE
Hlavné témy
Novinky v mamografii. Skríning.
Digitalizácia. MR – 3T. Sonoelastografia. Skríningový program MZ SR a jeho
realizácia. Skríning v SR a podmienky pracovísk na vstup do skríningu.
KONFERENCIA SA KONÁ POD ZÁŠTITOU PREDSEDU
TRENČIANSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
MUDr. Pavla Sedláčka, MPH.
PROGRAM KONFERENCIE
8.00 – 8.45
Prezentácia
8.50 – 9.00
Slávnostné otvorenie konferencie
Predsedníctvo :
Prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc., rektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne
MUDr. Pavol Sedláček, MPH, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
Prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., prednosta Rádiologické kliniky,
I. Lékařská fakulta Univerzita Karlovy, Praha
Doc. MUDr. Ján Bielik, CSc., dekan Fakulty zdravotníctva, Trenčianskej univerzity A.
Dubčeka v Trenčíne
Doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., h.Prof., prezident konferencie
MUDr. Rudolf Lintner, riaditeľ Fakultnej nemocnice Trenčín
9.00 – 12.00 Novinky v mamodiagnostike, tomosyntéza, CAD, skríning – v Európe,
podmienky na skvalitnenie diagnostiky karcinómu prsníka
Predsedníctvo: Prof. MUDr. J. Daneš, CSc., Doc. MUDr. J. Slobodníková, CSc., h.Prof.
MUDr. A.Kállayová
1. J. Daneš (Praha): Mamografický skríning v Českej republike – posledné výstupy
2. M. Ondrušová, A. Kállayová (Bratislava): Trendy vybraných epidemiologických
ukazovateľov vývoja karcinómu prsníka na Slovensku vo vzťahu k (ne)aplikovanému
skríningu
3. A. Kállayová (Bratislava): Mamografický skríning rakoviny prsníka na Slovensku
v roku 2011. Čo sa vykonalo doteraz? Čo je treba ešte vykonať – Nástin Odborného
usmernenia k realizácii skríningu – kde sme?
4. R. Kutilová (Praha, Dublin): NBSP (National Breast Screening Program) Irské
republiky
5. E. Nagy (Bratislava, MZ SR): Realizácia mamografických skríningových programov
v krajinách OECD
6. J. Slobodníková (Trenčín): Skríning karcinómu prsníka – minulosť, súčasnosť
a budúcnosť v podmienkach SR - realita
7. J. Daneš (Praha): Novinky v digitální mamografii (Tomosyntésa, CAD)
8. D. Nikodémová, M. Horváthová, D. Šalát (Bratislava, Trnava, Trenčín): Požiadavky
Pracovnej skupiny pre skríning karcinómu prsníka Komisie MZ SR pre zabezpečenie
kvality v radiologii na skríningové mamografické pracoviská
9. D. Šalát (Trenčín): QA/QC na digitálnych mamografických pracoviskách
10. J. Šipoš (GUTTA): Pre hodnotnější a dlhší život našich žien
11. J. Slobodníková (Trenčín): Mamografický skríning a spolupráca so ZP
12. A. Kállayová (Bratislava): Aké podmienky (technické, personálne, IT) má splniť
pracovisko, ktoré má záujem participovať na mamografickom skríningu
12.00 – 13.00
13.00 – 17.30
prestávka, obed
Situácia a problémy súčasnej mamodiagnostiky v SR
MRI 3 - T, USG – elastografia , mammo–intervencie, varia
Predsedníctvo : doc. MUDr. V. Lehotská, PhD., MUDr. A. Kállayová,
Doc. MUDr. J. Slobodníková, CSc., h. Prof.
13. V. Lehotská, K. Rauová (Bratislava): 3T- MR prístroj v diagnostike prsníkových lézií
14. R. Kutilová (Praha): USG elastografie - klinické zkušenosti
15. K. Rauová, V. Lehotská (Bratislava): Elastografia v mamodiagnostike, naše prvé
skúsenosti
16. L. Vanovčanová (Bratislava): Manažment benígnych lézií
17. D. Houserková (Olomouc): MR mamografia v lokálním stagingu karcinomu prsu
a v diagnostice okultního karcinomu prsu
18. M. Lešková (Prešov): Čo je nové v mamodiagnostike v Prešove...
19. Z. Krajčovičová, V. Meluš, J. Slobodníková (Trenčín): Úloha prírodných látok
v prevencii a podpornej liečbe karcinómu prsníka
20. V. Meluš, Z. Krajčovičová, J. Slobodníková (Trenčín): Genetické faktory karcinómu
prsníka
21. K. Mlyneková a kol. (Sokolov): Systematické vyhledávání osob s vysokým rizikem
vzniku zhoubného nádoru prsní žlázy – spolupráce mammo-centra, genetické ambulancie
a onkologické ambulancie v Sokolově
22. J. Šulajová , E. Pritzová, D.Styková, P. Kothaj (Bánska Bystrica): Postoperačné,
postiradiačné zmeny a komplikácie pri C50
23. M. Černický (Trenčín): Pooperačné zmeny pri karcinóme prsníka, lymfostáza,
lymfodrenáž
24. M. Bôžik, J. Slobodníková a kol. rdg asistentiek (Trenčín): Prsníkové intervencie na
pracovisku RDG - naše výsledky za 6 rokov
25. G. Solár, J. Slobodníková (Bratislava, Trenčín): Vylepšená MEAG metóda
26. Z. Solárová, J. Slobodníková (Bratislava, Trenčín): Dotazník – psychika a nález na
prsníkoch
27. T. Mochnáč, J. Slobodníková (Nitra, Trenčín): Elektrodiagnostické režimy pri
vyšetrení prsníkov
28. A. Kállayová, M. Pleváková (Bratislava): Kazuistiky z diagnostiky prsníkov
z Preventívneho centra OÚSA
29. J. Slobodníková (Trenčín): Certifikovaná činnosť – mamodiagnostika – áno? nie ?
30. J. Slobodníková (Trenčín): SEMADI – správa zo zasadnutia výboru a plán aktivít na
rok 2011, 2012
17. 00 - 17. 30 Diskusia, záver
Download

Slovenská rádiologická spoločnosť SLS