T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü Sayı : 37886519/100/3437294 31/03/2015 Konu : 2014/2015 Eğitim Öğretim Yılı Medya Okuryazarlığı Dersine İlişkin Veriler DAĞITIM YERLERİNE İlgi : Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 27/03/2015 tarihli ve 70297673/ 42/3336903 sayılı yazısı. Bakanlığımızın ilgi yazısında, Genel Müdürlüğümüz ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) işbirliği ile Medya Okuryazarlığı Dersine ilişkin izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılacağı, bu nedenle Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ortaokul ve yatılı bölge ortaokullarında bu dersi seçen öğrenci sayılarına ve dağıtılan kitap sayılarına ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. Söz konusu verilerin ekte gönderilen excel tablo formatına uygun olarak doldurulup en geç 31/03/2015 Salı günü mesai bitimine kadar [email protected] adresine gönderilmesi hususunda, Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. Hayrullah ALABOYUN Vali a. İl Millî Eğitim Müdür V. EK:Form (1 Adet) DAĞITIM: ‐6 İlçe Kaymakamlığına (İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü) ‐Merkez ve Merkeze Bağlı Tüm Ortaokul Müdürlüklerine ve Bünyesinde Ortaokul Bulunan İlkokul Müdürlüklerine T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Sayı : 43769797/10.06/1320756 06/02/2015 Konu : Seçmeli Dersler ………………….. VALİLİĞİNE (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) İlgi: a) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 28/05/2013 tarihli ve 22 sayılı Kurul Kararı eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi, b) 04/09/2014 tarihli ve 86 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı eki İmam Hatip Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgesi, c) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 12/01/2015 tarihli ve 76198665/115/ 305476 sayılı (Genelge No: 2015/1) Genelgesi. Bakanlığımıza bağlı ortaokullar ve imam hatip ortaokullarında ilgi (a) ve (b) Çizelgeler uygulanmakta olup, bu Çizelgelerde zorunlu derslerin yanında seçmeli derslere de yer verilmiştir. İlgi (c) Genelge doğrultusunda; 2015‐2016 eğitim öğretim yılı için öğretmen ve öğrencilerimizin ders kitabı ihtiyaçları, 02‐27 Şubat 2015 tarihleri arasında açılacak “Kitap Seçim Modülü”ne okul müdürlüklerince girilecektir. Baskısı, ihalesi ve dağıtımı uzun bir zaman dilimi gerektiren ders kitapları/öğretim materyallerinin öğretmen ve öğrencilerimize 2015‐2016 eğitim öğretim yılı başında sunulabilmesi amacıyla ve okullardaki öğretmen norm kadrolarına yönelik yapılacak güncelleme çalışmaları da dikkate alındığında seçmeli derslerin seçimiyle ilgili iş ve işlemlerin 2014‐2015 eğitim öğretim yılının ikinci dönemin başında yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bu bağlamda; •2014‐2015 eğitim öğretim yılında ilkokul 4 ile ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda okuyan öğrencilerimiz ilgi, istek ve yeteneklerini dikkate alarak 2015‐2016 eğitim öğretim yılında okumak istedikleri seçmeli dersleri Ek’de yer alan dilekçe örneklerine göre okul müdürlüğüne 20 Şubat 2015 tarihine kadar teslim edeceklerdir. •Okul müdürlüğüne yazılı olarak beyan edilen ders seçimleri 20 Şubat 2015 tarihine kadar e‐okul sistemine okul yönetimleri tarafından işlenecektir. • 2015‐2016 eğitim öğretim yılında ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyacak öğrenciler haftada toplam 6 saat, imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7. sınıflarında okuyacak olan öğrenciler haftada toplam 2 saat, imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında okuyacak olan öğrenciler ise haftada toplam 1 saat seçmeli ders seçeceklerdir. •2015‐2016 eğitim öğretim yılında ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında okuyacak öğrenciler için ayrı ayrı hazırlanan dilekçe örnekleri ekte yer almaktadır. Öğrenciler, kendileriyle ilgili dilekçe örneğini kullanarak ders seçimlerini yapabileceklerdir. •Seçmeli derslerin hangilerinin olduğu, kaç kez ve kaç saat seçilebileceği gibi konularda ilgi (a) ve (b) Çizelge'lerin açıklamalar bölümünde yer alan hususlar dikkate alınarak ilkokul 4. sınıf öğrencileri ve velileri için sınıf öğretmenleri rehberlik edecek, okul müdürlükleri seçmeli derslerin amacı, tanıtımı ve seçimine yönelik yapılacak işlemler konusunda öğrenci ve velilere yönelik bilgilendirme yapacaklardır. •Okullarda en az 10 öğrencinin aynı dersi seçmesi durumunda ilgili seçmeli ders okutulabilecektir. •İlgili alanda öğretmen yokluğu gerekçesiyle okul yönetimlerince öğrenciler ve veliler belli derslere yönlendirilmeyecektir. •Okulda ilgili alanda yeterli sayıda öğretmen bulunmadığı derslerin seçilmesi hâlinde öncelikle diğer okullardan maaş/ek ders karşılığı görevlendirmeler yoluyla öğretmen temin edilecek, bunun da mümkün olmadığı hâllerde ücretli öğretmen temin edilmek suretiyle bu dersler açılacak ve okutulacaktır. Konuyla ilgili öğrenci ve velilerimizin bilgilendirilmesi, dilekçe örneklerinin okullarda görülebilecek yerlerde bulundurulması, 20 Şubat 2015 tarihine kadar öğrencilerimizin seçmeli ders seçimine ilişkin tüm iş ve işlemlerin yapılarak 2015‐2016 eğitim öğretim yılı için ilgi (c) Genelge doğrultusunda kitap ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla gerekli tedbirlerin Valiliğinizce alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. Yusuf TEKİN Bakan a Müsteşar EK: Dilekçe örnekleri (8 sayfa) DAĞITIM Gereği Bilgi B Planı A Planı 2015–2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İMAM HATİP ORTAOKULU 5. SINIFTA OKUYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN SEÇMELİ DERS DİLEKÇE ÖRNEĞİ ………………………………………..İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Velisi bulunduğum okulunuz .…./….. Sınıfı ……………………………………………………T.C. Kimlik No’lu ………………………………………………………. isimli öğrencinin 2015–2016 eğitim öğretim yılında aşağıda belirtilen toplamda 2 saatlik seçmeli dersleri almasını istiyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim. Öğrenci: Veli: Adı Soyadı: Adı Soyadı: Tarih ve İmza: Tarih ve İmza: İMAM HATİP ORTAOKULLARI İÇİN HAFTALIK SEÇMELİ DERS SEÇİM TABLOSU Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Dersin Adı Seçmeli Kur’an‐ı Kerim (4) Okuma Becerileri (1) Yazarlık ve Yazma Becerileri (4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Adığece)(4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Abazaca)(4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kurmancca)(4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Zazaca)(4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Lazca) (4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Gürcüce) (4) Yabancı Dil (Almanca)(4) Yabancı Dil (Arapça)(4) Yabancı Dil (Fransızca)(4) Yabancı Dil (İngilizce)(4) Yabancı Dil (Diğer)(4) Bilim Uygulamaları (4) Matematik Uygulamaları (4) Görsel Sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.) (2) Müzik (4) Spor ve Fiziki Etkinlikler (4) Drama (2) Zekâ Oyunları (2) Haftalık Ders Saati 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) Seçilecek Ders ve Saati Seçmeli derslerin ortaokul öğrenimi süresince kaç kez alınabileceği dersin adının yanında parantez içinde belirtilmiştir. Tabloda yer alan “Seçilecek ders ve saati” bölümüne seçilen ders için X işareti konulacak ve dersin 1 veya 2 saat seçileceği ilgili sütunda belirtilecektir. 2015–2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İMAM HATİP ORTAOKULU 6. SINIFTA OKUYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN SEÇMELİ DERS DİLEKÇE ÖRNEĞİ ……………………………………….. ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Velisi bulunduğum okulunuz .…./….. Sınıfı ……………………………………………………T.C. Kimlik No’lu ………………………………………………………. isimli öğrencinin 2015–2016 eğitim öğretim yılında aşağıda belirtilen toplamda 2 saatlik seçmeli dersleri almasını istiyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim. Öğrenci: Veli: Adı Soyadı: Adı Soyadı: Tarih ve İmza: Tarih ve İmza: İMAM HATİP OORTAOKULLARI İÇİN HAFTALIK SEÇMELİ DERS SEÇİM TABLOSU Sıra No Dersin Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Seçmeli Kur’an‐ı Kerim (4) Okuma Becerileri (1) Yazarlık ve Yazma Becerileri (4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Adığece)(4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Abazaca)(4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kurmancca)(4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Zazaca)(4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Lazca) (4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Gürcüce) (4) Yabancı Dil (Almanca)(4) Yabancı Dil (Arapça)(4) Yabancı Dil (Fransızca)(4) Yabancı Dil (İngilizce)(4) Yabancı Dil (Diğer)(4) Bilim Uygulamaları (4) Matematik Uygulamaları (4) Görsel Sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.) (2) Müzik (4) Spor ve Fiziki Etkinlikler (4) Drama (2) Zekâ Oyunları (2) Halk Kültürü (1) Hukuk ve Adalet (1) 

Haftalık Seçilecek Ders Ders ve Saati Saati 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) Seçmeli derslerin ortaokul öğrenimi süresince kaç kez alınabileceği dersin adının yanında parantez içinde belirtilmiştir. Tabloda yer alan “Seçilecek ders ve saati” bölümüne seçilen ders için X işareti konulacak ve dersin 1 veya 2 saat seçileceği ilgili sütunda belirtilecektir. 2015–2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İMAM HATİP ORTAOKULU 7. SINIFTA OKUYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN SEÇMELİ DERS DİLEKÇE ÖRNEĞİ ……………………………………….. ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Velisi bulunduğum okulunuz .…./….. Sınıfı ……………………………………………………T.C. Kimlik No’lu ………………………………………………………. isimli öğrencinin 2015–2016 eğitim öğretim yılında aşağıda belirtilen toplamda 2 saatlik seçmeli dersleri almasını istiyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim. Öğrenci: Veli: Adı Soyadı: Adı Soyadı: Tarih ve İmza: Tarih ve İmza: İMAM HATİP ORTAOKULLARI İÇİN HAFTALIK SEÇMELİ DERS SEÇİM TABLOSU Sıra No Dersin Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Seçmeli Kur’an‐ı Kerim (4) Yazarlık ve Yazma Becerileri (4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Adığece)(4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Abazaca)(4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kurmancca)(4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Zazaca)(4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Lazca)(4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Gürcüce)(4) İletişim ve Sunum Becerileri (1) Yabancı Dil (Almanca)(4) Yabancı Dil (Arapça)(4) Yabancı Dil (Fransızca)(4) Yabancı Dil (İngilizce)(4) Yabancı Dil (Diğer)(4) Bilim Uygulamaları (4) Matematik Uygulamaları (4) Çevre ve Bilim (1) Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (2) Görsel Sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.) (2) Müzik (4) Spor ve Fiziki Etkinlikler (4) Zekâ Oyunları (2) Halk Kültürü (1) Medya Okuryazarlığı (1) Hukuk ve Adalet (1) Düşünme Eğitimi (2) 

Haftalık Seçilecek Ders Ders ve Saati Saati 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) 2/(1) Seçmeli derslerin ortaokul öğrenimi süresince kaç kez alınabileceği dersin adının yanında parantez içinde belirtilmiştir. Tabloda yer alan “Seçilecek ders ve saati” bölümüne seçilen ders için X işareti konulacak ve dersin 1 veya 2 saat seçileceği ilgili sütunda belirtilecektir. 2015–2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İMAM HATİP ORTAOKULU 8. SINIFTA OKUYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN SEÇMELİ DERS DİLEKÇE ÖRNEĞİ ……………………………………….. ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Velisi bulunduğum okulunuz .…./….. Sınıfı ……………………………………………………T.C. Kimlik No’lu ………………………………………………………. isimli öğrencinin 2015–2016 eğitim öğretim yılında aşağıda belirtilen toplamda 1 saatlik seçmeli dersi almasını istiyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim. Öğrenci: Veli: Adı Soyadı: Adı Soyadı: Tarih ve İmza: Tarih ve İmza: İMAM HATİP ORTAOKULLARI İÇİN HAFTALIK SEÇMELİ DERS SEÇİM TABLOSU Sıra No Dersin Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Seçmeli Kur’an‐ı Kerim (4) Okuma Becerileri(1) Yazarlık ve Yazma Becerileri (4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Adığece)(4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Abazaca)(4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kurmancca)(4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Zazaca)(4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Lazca) (4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Gürcüce) (4) İletişim ve Sunum Becerileri (1) Yabancı Dil (Almanca)(4) Yabancı Dil (Arapça)(4) Yabancı Dil (Fransızca)(4) Yabancı Dil (İngilizce)(4) Yabancı Dil (Diğer)(4) Bilim Uygulamaları (4) Matematik Uygulamaları (4) Çevre ve Bilim (1) Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (2) Görsel Sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.) (2) Müzik (4) Spor ve Fiziki Etkinlikler (4) Zekâ Oyunları (2) Medya Okuryazarlığı (1) Düşünme Eğitimi (2) 

Haftalık Seçilecek Ders Ders ve Saati Saati 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Seçmeli derslerin ortaokul öğrenimi süresince kaç kez alınabileceği dersin adının yanında parantez içinde belirtilmiştir. Tabloda yer alan “Seçilecek ders ve saati” bölümüne seçilen ders için X işareti konulacak ve dersin 1 veya 2 saat seçileceği ilgili sütunda belirtilecektir. 2015–2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ORTAOKUL 5. SINIFTA OKUYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN SEÇMELİ DERS DİLEKÇE ÖRNEĞİ ………………………………………..İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Velisi bulunduğum okulunuz .…./….. Sınıfı ……………………………………………………T.C. Kimlik No’lu ………………………………………………………. isimli öğrencinin 2015–2016 eğitim öğretim yılında aşağıda belirtilen toplamda 6 saatlik seçmeli dersleri almasını istiyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim. Öğrenci: Veli: Adı Soyadı: Adı Soyadı: Tarih ve İmza: Tarih ve İmza: ORTAOKULLAR İÇİN HAFTALIK SEÇMELİ DERS SEÇİM TABLOSU Sıra No Dersin Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Kur’an‐ı Kerim (4) Hz. Muhammed’in Hayatı (4) Temel Dinî Bilgiler (2) Okuma Becerileri (1) Yazarlık ve Yazma Becerileri (4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Adığece)(4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Abazaca)(4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kurmancca)(4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Zazaca)(4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Lazca) (4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Gürcüce) (4) Yabancı Dil (Almanca)(4) Yabancı Dil (Arapça)(4) Yabancı Dil (Fransızca)(4) Yabancı Dil (İngilizce)(4) Yabancı Dil (Diğer)(4) Bilim Uygulamaları (4) Matematik Uygulamaları (4) Görsel Sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.)(4) Müzik (4) Spor ve Fiziki Etkinlikler (4) Drama (2) Zekâ Oyunları (4) 


Haftalık Seçilecek Ders Ders ve Saati Saati 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2/(4) 2/(4) 2/(4) 2 2 Seçmeli derslerin ortaokul öğrenimi süresince kaç kez alınabileceği dersin adının yanında parantez içinde belirtilmiştir. Tabloda yer alan “Seçilecek ders ve saati” bölümüne seçilen ders için X işareti konulacaktır. Görsel sanatlar, müzik, spor ve fiziki etkinlikler derslerinden birinin seçilmesi durumunda, dersin 2 veya 4 saat seçildiği ilgili sütunda belirtilecektir. 2016–2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ORTAOKUL 6. SINIFTA OKUYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN SEÇMELİ DERS DİLEKÇE ÖRNEĞİ ……………………………………….. ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Velisi bulunduğum okulunuz .…./….. Sınıfı ……………………………………………………T.C. Kimlik No’lu ………………………………………………………. isimli öğrencinin 2015–2016 eğitim öğretim yılında aşağıda belirtilen toplamda 6 saatlik seçmeli dersleri almasını istiyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim. Öğrenci: Veli: Adı Soyadı: Adı Soyadı: Tarih ve İmza: Tarih ve İmza: ORTAOKULLAR İÇİN HAFTALIK SEÇMELİ DERS SEÇİM TABLOSU Sıra No Dersin Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Kur’an‐ı Kerim (4) Hz. Muhammed’in Hayatı (4) Temel Dinî Bilgiler (2) Okuma Becerileri (1) Yazarlık ve Yazma Becerileri (4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Adığece)(4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Abazaca)(4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kurmancca)(4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Zazaca)(4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Lazca) (4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Gürcüce) (4) Yabancı Dil (Almanca)(4) Yabancı Dil (Arapça)(4) Yabancı Dil (Fransızca)(4) Yabancı Dil (İngilizce)(4) Yabancı Dil (Diğer)(4) Bilim Uygulamaları (4) Matematik Uygulamaları (4) Görsel Sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.)(4) Müzik (4) Spor ve Fiziki Etkinlikler (4) Drama (2) Zekâ Oyunları (4) Halk Kültürü (1) Hukuk ve Adalet (1) 


Haftalık Seçilecek Ders Ders ve Saati Saati 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2/(4) 2/(4) 2/(4) 2 2 2 2 Seçmeli derslerin ortaokul öğrenimi süresince kaç kez alınabileceği dersin adının yanında parantez içinde belirtilmiştir. Tabloda yer alan “Seçilecek ders ve saati” bölümüne seçilen ders için X işareti konulacaktır. Görsel sanatlar, müzik, spor ve fiziki etkinlikler derslerinden birinin seçilmesi durumunda, dersin 2 veya 4 saat seçildiği ilgili sütunda belirtilecektir. 2015–2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ORTAOKUL 7. SINIFTA OKUYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN SEÇMELİ DERS DİLEKÇE ÖRNEĞİ ……………………………………….. ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Velisi bulunduğum okulunuz .…./….. Sınıfı ……………………………………………………T.C. Kimlik No’lu ………………………………………………………. isimli öğrencinin 2015–2016 eğitim öğretim yılında aşağıda belirtilen toplamda 6 saatlik seçmeli dersleri almasını istiyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim. Öğrenci: Veli: Adı Soyadı: Adı Soyadı: Tarih ve İmza: Tarih ve İmza: ORTAOKULLAR İÇİN HAFTALIK SEÇMELİ DERS SEÇİM TABLOSU Sıra No Dersin Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Kur’an‐ı Kerim (4) Hz. Muhammed’in Hayatı (4) Temel Dinî Bilgiler (2) Yazarlık ve Yazma Becerileri (4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Adığece)(4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Abazaca)(4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kurmancca)(4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Zazaca)(4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Lazca) (4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Gürcüce) (4) İletişim ve Sunum Becerileri (1) Yabancı Dil (Almanca)(4) Yabancı Dil (Arapça)(4) Yabancı Dil (Fransızca)(4) Yabancı Dil (İngilizce)(4) Yabancı Dil (Diğer)(4) Bilim Uygulamaları (4) Matematik Uygulamaları (4) Çevre ve Bilim (1) Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (2) Görsel Sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.) (4) Müzik (4) Spor ve Fiziki Etkinlikler (4) Zekâ Oyunları (4) Halk Kültürü (1) Medya Okuryazarlığı (1) Hukuk ve Adalet (1) Düşünme Eğitimi (2) 


Haftalık Seçilecek Ders Ders ve Saati Saati 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2/(4) 2/(4) 2/(4) 2 2 2 2 2 Seçmeli derslerin ortaokul öğrenimi süresince kaç kez alınabileceği dersin adının yanında parantez içinde belirtilmiştir. Tabloda yer alan “Seçilecek ders ve saati” bölümüne seçilen ders için X işareti konulacaktır. Görsel sanatlar, müzik, spor ve fiziki etkinlikler derslerinden birinin seçilmesi durumunda, dersin 2 veya 4 saat seçildiği ilgili sütunda belirtilecektir. 
2015–2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ORTAOKUL 8. SINIFTA OKUYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN SEÇMELİ DERS DİLEKÇE ÖRNEĞİ ……………………………………….. ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Velisi bulunduğum okulunuz .…./….. Sınıfı ……………………………………………………T.C. Kimlik No’lu ………………………………………………………. isimli öğrencinin 2015–2016 eğitim öğretim yılında aşağıda belirtilen toplamda 6 saatlik seçmeli dersleri almasını istiyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim. Öğrenci: Veli: Adı Soyadı: Adı Soyadı: Tarih ve İmza: Tarih ve İmza: ORTAOKULLAR İÇİN HAFTALIK SEÇMELİ DERS SEÇİM TABLOSU Sıra No Dersin Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Kur’an‐ı Kerim (4) Hz. Muhammed’in Hayatı (4) Temel Dinî Bilgiler (2) Yazarlık ve Yazma Becerileri (4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Adığece)(4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Abazaca)(4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kurmancca)(4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Zazaca)(4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Lazca) (4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (Gürcüce) (4) İletişim ve Sunum Becerileri (1) Yabancı Dil (Almanca)(4) Yabancı Dil (Arapça)(4) Yabancı Dil (Fransızca)(4) Yabancı Dil (İngilizce)(4) Yabancı Dil (Diğer)(4) Bilim Uygulamaları (4) Matematik Uygulamaları (4) Çevre ve Bilim (1) Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (2) Görsel Sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.) (4) Müzik (4) Spor ve Fiziki Etkinlikler (4) Zekâ Oyunları (4) Medya Okuryazarlığı (1) Düşünme Eğitimi (2) 


Haftalık Seçilecek Ders Ders ve Saati Saati 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2/(4) 2/(4) 2/(4) 2 2 2 Seçmeli derslerin ortaokul öğrenimi süresince kaç kez alınabileceği dersin adının yanında parantez içinde belirtilmiştir. Tabloda yer alan “Seçilecek ders ve saati” bölümüne seçilen ders için X işareti konulacaktır. Görsel sanatlar, müzik, spor ve fiziki etkinlikler derslerinden birinin seçilmesi durumunda, dersin 2 veya 4 saat seçildiği ilgili sütunda belirtilecektir. 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORTAOKUL VE YATILI BÖLGE ORTAOKULLARINDA MEDYA OKUR YAZARLIĞI DERSİNİ SEÇEN ÖĞRENCİ SAYISI VE DAĞITILAN KİTAP SAYISI
İL
İLÇE
OKUL ADI
SINIF
MEDYA OKUR YAZARLIĞI DERSİNİ SEÇEN ÖĞRENCİ SAYISI
DAĞITILAN MEDYA OKUR YAZARLIĞI KİTAP SAYISI
Download

2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Medya Okuryazarlığı Dersine İlişkin