___________________________________________________________________________
Projekt „Bezpieczna stacja” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Data 16 kwietnia 2014r.
Projektodawca:
Centrum Edukacji Sp. z o.o.
Al. F. Kobylińskiego 25
09-400 Płock
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/BM/EFS/2014
Z dnia 16 kwietnia 2014r.
W związku z realizacją projektu pt. „Bezpieczna stacja” (UDA-POKL.02.01.01-00-262/13) współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej, zapraszam do składania ofert na:
przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych i doradztwa w nie więcej niż 500 przedsiębiorstwach
z branży stacji paliw (kod CPV: 79300000-7),
Projekt „Bezpieczna stacja” jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Polską Agencją
Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet II, Działanie 2.1,
Poddziałanie 2.1.1, Konkurs „Zielone Światło” i jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin obowiązywania zapytania: 16.04.2014r. – 05.05.2014r.
I. Zamawiający
Centrum Edukacji Sp. z o.o., ul. Kobylińskiego 25, 09-400 Płock
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na:
przeprowadzeniu analizy potrzeb szkoleniowych i doradztwa dla nie więcej niż 500 przedsiębiorstw z
branży stacji paliw w zakresie rozwiązań proekologicznych;
Badanie powinno dotyczyć potrzeb szkoleniowo – doradczych obejmujących aspekty środowiskowe, rozwiązania
proekologiczne, aspekty zw. z systemem zarządzania środowiskiem na stacji paliw, zagadnienia zw. ze świadomością ekologiczną w zakresie prowadzonej działalności. Ma to na celu diagnozę potrzeb szkoleniowo – doradczych w
powyższym obszarze, z uwzględnieniem luk kompetencyjnych prowadzących stacje i ich pracowników.
Przebieg procesu:
Zamawiający określił następujące warunki realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu analizy potrzeb szkoleniowych i doradztwa dla 500 przedsiębiorstw z branży stacji paliw. Usługa obejmuje:
a) opracowanie narzędzi do analizy (formularz ankiety, uzupełniająco- scenariusz rozmowy);
___________________________________________________________________________
Projekt „Bezpieczna stacja” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
badanie w formie ankiety zostanie przeprowadzone w elektronicznym formularzu, znajdującym się na podstronie
projektu.
b) na podstawie uzyskanych odpowiedzi zostaną opracowane raporty z ankiet, z uzupełnieniem o wywiady i opracowanie raportów indywidualnych z rekomendacjami kierunków wsparcia dla nie więcej niż 500 firm,
c.) na podstawie wszystkich wyników badań wśród nie więcej niż 500 firm, opracowanie raportu zbiorczego z rekomendacją kierunków wsparcia oraz zakresem merytorycznym szkoleń.
d.) druk raportów indywidualnych w 2 egzemplarzach dla 1 firmy (1 egzemplarz dla firmy, drugi na potrzeby dokumentacji projektowej) oraz druk raportu zbiorczego. Dostarczenie raportów indywidualnych do firm droga pocztową
za potwierdzeniem odbioru.
III. Okres współpracy
Analiza potrzeb szkoleniowo – doradczych dla nie więcej niż 500 firm będzie realizowana w okresie maj 2014 –
czerwiec 2014. Zamawiający będzie ustalał z Wykonawcą konkretne terminy działań w trakcie realizacji projektu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany czasu realizacji działań w porozumieniu z Wykonawcą.
IV. Wymagania dotyczące Oferentów
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2.
dysponowania min. 3 ekspertami, z których każdy w okresie ostatniego roku przed upływem terminu
składania ofert posiada doświadczenie w przeprowadzeniu min. 10 analiz oddziaływania przedsiębiorstwa na
środowisko i doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań ekologicznych w min. 10 przedsiębiorstwach
1.3. posiadania wiedzy i doświadczenia z zakresu przeprowadzania analiz potrzeb szkoleniowych i doradczych tj.
w okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie – wykonali, co najmniej jedną usługę, która spełnia wszystkie poniższe warunki:
a. dotyczyła przeprowadzenia analiz potrzeb szkoleniowych i doradczych dla przedsiębiorców;
b. miała charakter ogólnopolski, tj. realizowana była co najmniej w pięciu województwach;
c. jej wartość wyniosła co najmniej 500 000 zł brutto
1.4. posiadania wiedzy i doświadczenia z zakresu przeprowadzania działań rozwojowych (analiz potrzeb/szkoleń/doradztwa) dla branży paliwowej tj. w okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonali, co najmniej 3 usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw z branży paliwowej
2. Ocena spełniania przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą „spełnia”/ nie
spełnia” na podstawie informacji przedstawionych w wymaganych dokumentach
3. W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w ust. 1 pkt 1.11.4 muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców.
___________________________________________________________________________
Projekt „Bezpieczna stacja” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
V. Wymagane dokumenty
1.
Oferty należy składać na załączonym wzorze. Oferty złożone w innej formie nie będą podlegały ocenie.
2.
Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę do tego upoważnioną. Jeżeli Oferenci wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich;
3.
Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby, uprawnione od reprezentowania Wykonawcy
4.
W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Oferenta lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio
przez Oferenta lub te podmioty.
5.
Jeżeli Oferenci wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii
poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty.
VI. Części zamówienia. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, tj. dotyczących poszczególnych części przedmiotu postępowania. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VII. Osoba do kontaktu
Dodatkowych informacji udziela Magda Adasiewicz - Jędrzejak- Kierownik Projektu, tel. 24 365 86 27
e-mail: [email protected]
VIII. Sposób i warunki składania ofert
1.
Każdy z Oferentów składa jedną ofertę według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1.
2.
Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna zostać w pełni
uzupełniona.
3.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4.
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania.
5.
Oferent wyceni zawarte w formularzu ofertowym usługi objęte niniejszym postępowaniem.
6.
Wszelkie cła, podatki i inne należności zostaną uwzględnione przez Oferenta w kwocie oferty.
7.
Oferent poda kwotę oferty w polskich złotych (PLN).
8.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, a
każda strona ponumerowana u dołu strony i zaparafowana lub podpisana przez osobę (osoby) umocowaną(e) do złożenia podpisu w imieniu Oferenta.
9.
Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od
wyniku Postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferentów w związku z
przygotowaniem i złożeniem oferty.
___________________________________________________________________________
Projekt „Bezpieczna stacja” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
IX. Termin związania ofertą
Złożona oferta powinna zawierać 30-dniowy (trzydziestodniowy) termin związania ofertą.
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może
zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
X. Składanie ofert
Oferty należy składać: drogą pocztową, osobiście, mailem (skan podpisanej oferty wraz z wymaganymi załącznikami). W przypadku składania ofert drogą pocztową lub osobiście, oferta powinna zostać umieszczona w kopercie z
wyraźnym oznaczeniem jako „OFERTA”. Oferta powinna być oznaczona w następujący sposób:
Zamawiający:
Centrum Edukacji Sp. z o.o. , ul. Kobylińskiego 25 , 09-400 Płock
Przedmiot zamówienia:
"Bezpieczna stacja " – analiza potrzeb szkoleniowych i doradztwa
Na kopercie należy podać nazwę i adres Oferenta, co w przypadku ofert złożonych osobiście lub za pośrednictwem
poczty, umożliwi zwrot nienaruszonej oferty w przypadku złożenia oferty po terminie lub jej wycofanie.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie lub otwarcie oferty w przypadku nieoznakowania lub nieopieczętowania oferty zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego.
XI. Termin, miejsce złożenia i otwarcie ofert
W przypadku składania ofert drogą pocztową lub osobiście, oferty oznaczone zgodnie z wymogami niniejszego
zapytania ofertowego muszą być dostarczone na adres: Centrum Edukacji Sp. z o.o. , ul. Kobylińskiego 25, 09-400
Płock, do dnia 05.05.2014 r., do godziny 15.00.
Oferty przesyłane mailem muszą być wysłane na adres: [email protected] do dnia 05.05.2014
r. do godziny 15.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich złożenia.
XII. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty
1.
Ocena ofert ma charakter niejawny. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
2.
Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
- jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
- Oferent nie zgodził się na poprawienie przez Zamawiającego oczywistej omyłki pisarskiej w treści oferty,
- Oferent nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą na zasadach określonych w pkt. VIII. niniejszego zapytania ofertowego,
3.
Z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
___________________________________________________________________________
Projekt „Bezpieczna stacja” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
4.
Żadne informacje dotyczące procesu oceny oraz wyboru ofert nie zostaną ujawnione Oferentom lub innym
osobom.
5.
Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6.
Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Oferentem, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku, gdy cena podana przez Oferenta przekracza
wysokość środków przeznaczonych w budżecie Projektu na usługę objętą niniejszym postępowaniem. W
przypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, oraz do podjęcia negocjacji z Oferentem, którego oferta została uznana za kolejną najkorzystniejszą.
XIII. Kryteria oceny ofert
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriów i sposobu oceny ofert.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem
oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:
Liczba
Lp.
Kryterium
1
Całkowita cena brutto
49
2
Doświadczenie
51
RAZEM
100
punktów
(waga)
1. W ramach kryterium „Całkowita cena brutto” Wykonawca może otrzymać 49 pkt. Najwyższą liczbę punktów
otrzyma oferta zawierająca najniższą całkowitą cenę brutto, a każda następna według poniższego wzoru:
liczba punktów oferty ocenianej =
cena najniższa
cena oferty ocenianej
x 49 pkt
2. W ramach kryterium „Doświadczenie” Wykonawcy zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 51 pkt.
Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca największą liczbę przedsiębiorców, dla których wykonano
analizę potrzeb szkoleniowych i doradczych w ramach usług spełniających warunki, o których mowa w § 1 pkt. 1 3)
a każda następna według poniższego wzoru:
___________________________________________________________________________
Projekt „Bezpieczna stacja” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
liczba
liczba punktów oferty ocenianej =
przedsiębiorców
w
ofercie ocenianej
największa liczba przedsię-
x 51 pkt
biorców
Najkorzystniejsza oferta otrzyma 100 pkt.
XIV. Wynik
1.
Za najkorzystniejsze oferty uznane zostaną oferty zawierające najwyższą liczbę punktów.
2.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty
uzyskały taką samą ilość punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny.
3.
Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
4.
Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Oferent,
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania Umowy lub gdyby podpisanie
umowy z takim Oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn.
XV . Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informację o dokonaniu wyboru Zamawiający prześle do wszystkich oferentów mailowo oraz zamieści ją na stronie
www.bezpiecznastacja.pl
XVI. Zawarcie umowy
Szczegółowe warunki wykonywania zamówienia zostaną doprecyzowane poprzez zawarcie umowy z
Oferentem. Oferent stawi się i podpisze Umowę w wyznaczonym miejscu i terminie.
XVII. Istotne zapisy umowy
1.
W związku z dofinansowaniem realizacji zamówienia przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykonawca zobowiąże się do przechowywania i udostępnienia dokumentacji związanej
z niniejszym zamówieniem do 31 grudnia 2020 roku.
2.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, tj. m.in. w przypadku kiedy Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości odstąpi od realizacji Projektu z Zleceniodawcą, Zleceniodawca może odstąpić od umowy
w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Zleceniobiorca może żądać wynagrodzenia należnego mu tylko z tytułu faktycznie wykonanych usług.
3.
Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą na podstawie raportów częściowych wykonania usługi tj.:
a.
za opracowanie narzędzi do analizy II 1.1.a.) i raportu zbiorczego II 1.1. c.):
___________________________________________________________________________
Projekt „Bezpieczna stacja” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
b.
za opracowanie raportów indywidualnych z ankiet II. 1.1. b.) wraz z drukiem i dostarczeniem
II.1.1. d.): po wykonaniu każdorazowo min. 50 raportów indywidualny …………. brutto za 1 raport
na rzecz jednej formy x 500 firm, razem……………...
4.
Płatność za realizację usług: przelewem do 60 dni po zrealizowaniu poszczególnych części usługi i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi realizacje działania.
5.
Nie przewiduje się płatności zaliczkowych.
XVIII. Informacje na temat zakresu wykluczenia w zapytaniu ofertowym
Centrum Edukacji Sp. z o.o. nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Centrum Edukacji Sp. z o.o.
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Centrum Edukacji Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu Centrum Edukacji Sp. z o.o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
XIX. Dodatkowe informacje
1.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do dokumentacji postępowania (zapytania
ofertowego wraz z załącznikami). O wprowadzonych zmianach poinformuje niezwłocznie oferentów, do
których wystosował zapytanie ofertowe oraz umieści informację o zmianach na stronie internetowej.
2.
Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Postępowania bez dokonywania wyboru oferty
lub do unieważnienia Postępowania bez podawania przyczyn.
3.
Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego. W tym zakresie Oferenci zrzekają
się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.
4.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości badanych podmiotów.
___________________________________________________________________________
Projekt „Bezpieczna stacja” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
WZÓR OFERTY
OFERENT:
(nazwa i adres firmy)
POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKU WYMIENIONWEGO W IV. 1 PKT. 1.2.
Niniejszym oświadczam, że dysponuję/my min. 3 ekspertami, z których każdy posiada doświadczenie w przeprowadzeniu min. 10 analiz oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko i doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań ekologicznych w min. 10 przedsiębiorstwach.
Lp.
Imię i nazwisko doradcy
Wykaz przeprowadzonych
Wykaz przeprowadzonych
przez
przez
Eksperta
oddziaływania
biorstwa
na
analiz
Eksperta
wdrożeń
przedsię-
rozwiązań ekologicznych w
środowisko
przedsiębiorstwach wraz z
wraz z podaniem okresu
podaniem okresu realizacji
realizacji
Na potwierdzenie przeprowadzenia ww usług należy załączyć dowody czy zostały wykonane.
Za dowody uznaje się: umowy, faktury, raporty, protokoły zdawczo-odbiorcze, zaświadczenia, referencje
………………………
Podpis, pieczątka firmowa, data
POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKU WYMIENIONEGO W IV.1 PKT. 1.3.
Niniejszym przedstawiam/-y wykaz wykonanych, w okresie ostatniego roku lat przed upływem terminu składania
ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie głównych usług w zakresie niezbędnym
do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania,
miejsc realizacji i liczby podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane,
W przypadki kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej
jeden z nich
___________________________________________________________________________
Projekt „Bezpieczna stacja” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Lp.
Liczba
Przedmiot usługi
Wartość usługi
Data
wykonania
usługi
na
podmiotów,
rzecz
których
usługi zostały wy-
Województwa
na
terenie
których usługa była realizowana.
konane
Na potwierdzenie przeprowadzenia ww usług należy załączyć dowody czy zostały wykonane.
Za dowody uznaje się: umowy, faktury, raporty, protokoły zdawczo-odbiorcze, zaświadczenia, referencje
………………………
Podpis, pieczątka firmowa, data
POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKU WYMIENIONEGO W IV. 1 PKT. 1.4
Lp.
Zakres usługi rozwojowej –
Okres
analiza
usługi
po-
realizacji
Nazwa podmiotu, na rzecz którego usługa była
wykonana.
trzeb/szkolenia/doradztwo
Na potwierdzenie przeprowadzenia ww usług należy załączyć dowody czy zostały wykonane.
Za dowody uznaje się: umowy, faktury, raporty, protokoły zdawczo-odbiorcze, zaświadczenia, referencje
………………………
Podpis, pieczątka firmowa, data
___________________________________________________________________________
Projekt „Bezpieczna stacja” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
BRAK POWIĄZAŃ
Niniejszym oświadczam/-y, iż podmiot: …………………………………………………………………..…………….
(nazwa przedsiębiorstwa/konsorcjum)
nie jest w powiązany z Centrum Edukacji Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Centrum Edukacji Sp. z o.o . lub osobami wykonującymi w imieniu Centrum Edukacji Sp. z o.o.. czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
………………………
Podpis, pieczątka firmowa, data
WARTOŚĆ OFERTY
Łączna wartość brutto za zrealizowanie całości zamówienia dla 500 firm wynosi……………….…………,
wg specyfikacji:
•
za
opracowanie narzędzi do analizy II 1.1.a.) i raportu zbiorczego II 1.1. c.): razem wartość brut-
to:……………..
•
za opracowanie raportów indywidualnych z ankiet II. 1.1. b.) wraz z drukiem i dostarczeniem II.1.1. d.):
…………. brutto za raport na rzecz jednej firmy x 500 firm, razem……………..…...
………………………
Podpis, pieczątka firmowa, data
Download

pobierz - Bezpieczna stacja