SENKVICE
OBEC
Obecnv ilrad Senkvice. N6m. G. Kolinovida d.5. 900 81 Senkvice
Vyist.
1
25il
1
Senkvice, dna
08-SP l2O1 3-Ky
STAVEBI{E POVOLENIE
11
.6.2013
dnai
Navrhovatel': RAPID -lS,
Adresa :
poZiadal dia :
s.r.o
Lombardiniho 17, 831 03 Bratislava
3.4.2013 o vydanie stavebn6ho povolenia na stavbu : ,,Obytn6
zona- Alej Sdry Patricie
- komunikScie a inZinierske siete" v Senkviciach.
Uzemn6 rozhodnutie bolo vydan6 Obcou Senkvice pod c. Vfst. Vlist. 1251537UR/201 3-Kf dna 22.3.2013.
Obec Senkvice, ako prislu5nli stavebnli frad podl'a S 2 plsm. e) zdkona c.
41612001 Z.z. o prechode niektonich pdsobnosti z orgdnov St6tnej sprdvy na obce a
podl'a S 117 zAkona e.5011976 Zb. v zneni neskor5fch zmien a doplnkov (d'alej len
stavebni zAkon), prerokovala Ziadost' stavebnika v stavebnom konani s dotknutfmi
org6nmi Stdtnej spr6vy a so zn6mymi vlastnlkrni konania a po preskrimani podl'a $
62 stavebn6ho zAkona v stavebnom konani rozhodla takto:
S TAV BA: Obytn6 z6na-Alej S6ry Patricie-komunikiciea iniinierskesiete
Objektova skladba:
SO 06-1 Prlpojky NN
SO 08 Verejn6 osvetlenie
SO 09 Obecnf rozhlas
SO 10 Slabopr0dov6 rozvody s pripojkami
na pozemku parc.d. 536/37, 543117, 547134, 5471299, 555
v katastr. tzemi: Vel'k6 Senkvice
sa podl'a $ 66 stavebn6ho zAkona
POVOUUJE
Pre uskutodnenie stavby sa urdujti tieto podmienky
:
1. Stavba bude uskutodnend podl'a dokument6cie overenej v stavebnom konani.
Prfpadn6 zmeny nesm[ byt' uroben6 bez predchAdzllceho povolenia Obce
Senkvice. Overend projektov6 dokument6cia v stavebnom konani je sridast'ou
stavebn6ho povolenia a- je priloZen6 k stavebn6mu povoleniu, ktor6 obdrlal
stavebnik a Obecnf 0rad Senkvice.
/.
2. Stavebnikzabezpeci vytfcenie stavby t.j. jej priestorovej polohy podl'a rozhodnutia
umiestneni stavby fyzickou osobou (resp. organizdciou) na tfto cinnost'
opr6vnenou.
o
3. Pri uskutodnovanI stavby je nutne dodrZiavat predpisy tfkaj0ce sa bezpecnosti
prdce a technickych zariadeni a dbat' na ochranu zdravia os6b na stavenisku.
4. Pri stavbe a jej uskutocnovani musia byt' dodrZan6 prislu5n6 ustanovenia stav.
zAkona, ktory, upravuje v5eobecno - technicke poZiadavky na vystavbu a prislu5ne
technick6 normy.
5. Specifick6 podmienky pre navrhovanu stavbu :
SO 06-1 Pripojky NN rodinn6 domy bud0 napojen6 z rozpojovacich a istiacich
skriniach PRIS (1 ks). zkazdej PRIS bude vedenf k6bel typu NAW-J 4 x 25 mmz.
do pripojovacej skrinky SPO (41 ks). Skrinka SPO bude prepojend s elektromerov;i
rozvAdzacom RE osadenfm na hranici pozepku k6blom typu NAYY-J 4 x25 mm4.
K6ble bud0 veden6 vo vol'nom ter6ne a pod chodnlkom vo vfkope v pieskovom
l62ku. Pod.komunik6ciou bud0 kable zatiahnute do chr6nicky. Kiible bud0 veden6
v s0behu s k6blom VO a s chrdnidkou pre slabopr0d.
SO
Verejn6 osvetlenie pre vonkaj5ie osvetlenie (VO) navrhovanyich
komunik6cii s0 navrhnut6 osvetlovacie body pri plote na chodnfku - Ziarovozinkovan6
stoZiare vlSky 4,0 m.s viiloZnikom 0,5 m, 5' s 0spornfmi svetelniim zdrojom (LED)
15 ks. Rozvod bude kdblami typu CYKY 5x6 ffiffi', ktoni bude ulo2enli vo vyikope
v pieskovom l6Zku v sfibehu s k6blami pripojok NN a s chr6nidkou pre slabppr0d.
K6ble bud0 veden6 vo volnom ter6ne a pod chodnikom vo vfkope v pieskovom
l6Zku. Pod komunik6ciou budri k6ble zatiahnut6 do chr6ni6ky.
SO 09 Obecnf rozhlas - signSl je navrhovanf pre prenos bezdr6tovo (r6diovlm
signdlom). Na stoZiaroch VO d. A-4, A-8, A-12 bud0 in5talovan6 zostavy dvoch
reproduktorov a jednej skrinky prijimada a zosilfiovada. Skrinka prijimada
a zosilfiovada bude napojene z istiacej skrinky GURO stoZiara VO k6blami typu
CYKY-J 3x1,5 mm'.
SO 10 Slaboprfdov6 rozvody s pripojkami navrhovan5 priestorovA rezerva
reprezentovand plastovou chr6nidkou FXKVS 160 dl2ky 370,0 m, do ktorej bude
moZn6 zatiahnuf d6tovf k6bel.
-
08
-
-
-
6. Podmienky napojenia na inZinierske siete a 0prava staveniska : stavba sa napoji
na existujuce miestne verejn6 rozvody.
7. Podmienky zariadenia staveniska /POV stavby, privod energii, vyuZivanie
verejn6ho priestranstva na sklddku materidlu apl.
Skl6dky materiSlu sa umiestnia najmii na vlastnom pozemku. Podmienky
umiestnenia skl6dok materi6lu na verejnom priestranstve je potrebn6 dohodnUt' s
Obecnfm 0radom Senkvice.
8. Stavba bude ukondend do: 24 mesiacov od pr6voplatnosti SP.
L Stavbu bude realizovaf: dod6vatel' stavby urdenf vliberovyim konanim
navrhovatel' je povinnf do 15 dni od ukondenia vliberov6ho konania ozn6mit'
stavebn6mu 0radu doddvatel'a. RN stavby je 100.000 €,
10. N 6 m i e t k y udastnfkov konania : bezn6mietok.
Stanoviska a podmienky dotknutyich orgdnov 5t6tnej spr6vy: bez ndmietok.
Obec Senkvice - zeminu a stav. odpad vyviezt' na regulovan0 sklddku, zabezpedit'
distenie komunik6cie pri realizAcii stavby.
3
l l.Stavebnik je povinn! viest' o stavbe jednoduchf stavebnf zaznam, ktorf
spolupodpisuje osoba vykon6vajuca odbornyi dozor, resp. pri doddvatel'skom
sp6sobe vfstavby stavebny dennik vedie dod6vatel'skd organizilcia. Stavebnik je
povinnf ozn6mit' za6,atie stavby.
12.Pri vstupe na stavenisko bude umiestnen6 tabul'ka "Stavba povolend" s 0dajmi:
stavebnik, nAzov stavby, cislo stav. povolenia, stav. dozor, zaciatok a koniec
vyTstavby, dod5vatel' stavby.
13.Po ukondeni stavby je stavebnfk povinni poliadat o kolaud6ciu stavby prislu5nf
stavebn! 0rad - Obec Senkvice.
Pri kolaud6cii stavby preuk6zaf dokladmi nakladanie s odpadom vzniknutfm
stavebnou dinnost'ou (doklad o likviddcii odpadu).
E
lE
S TAVE B N
P O VO L E N
strdca platnost, akdo dvoch rokov ododria
kedy nadobudlo pr6vnu moc, nebola stavba z a d, a t it .
Odovodnenie
Obec Senkvice oznlmila podl'a $ 61 stavebn6ho zAkona dna 10.4.2013 zacatie
stavebn6ho konania v5etkfm znAmym 06astnikom konania a dotknutyim orgdnom
St6tnej spr6vy a upustila zmysle $ 61 ods.2 stav. zdkona od miestneho zisfovania a
0stneho konania.
Obec Senkvice predloZen0 Ziadost' prerokovala z hl'adisk uvedenfch v $ 62
stavebn6ho z1kona, prerokovala ju s ridastnikmi stavebn6ho konania a s dotknutfmi
org6nmi Stdtnej spr6vy a zistila, Ze uskutodnenfm a ani bud0cim uZivanim stavby nie
s0 ohrozene z1ujmy spolodnosti, ani neprimerane obmedzen6, alebo ohrozen6 prdva
a oprdvnene zAujmy ridastnikov konania.
Dokumentdcia stavby splna poZiadavky stanoven6 stav. z6konom. Posudenie
stavby si podla $ 63 stavebn6ho zAkona vyhradili org6ny: Z6padoslovensk6
distribudnd, ?.s., ObU ZP Pezinok - 5t. vodn6 spr6va, Okr. riaditel'stvo HaZZb v
Pezinku, Obvodnf 0rad pre cestnri dopravu a PK v Pezinku, Regiondlne cesty
Bratislava, a.s. - ich stanoviska boli zahrnut6 do podmienok tohto rozhodnutia.
Podl'a z6vdzn6ho stanoviska obce Senkvice je stavba v zastavanom 0zemi obce
je
a
v s0lade so schv6lenou UPN-SU.
V priebehu stavebn6ho konania nena5la Obec Senkvice tak6 dOvody, ktor6, by
znemoZiovali moZnost' povolenia stavby.
Na zdklade vySSie uveden6ho rozhodol stav. rirad tak, ako je uveden6 vo
vfrokovej dasti.
Poudenie
Proti tomuto rozhodnutiu sa moZno odvolat' do 15 dni odo dfia jeho
.-a-
ozndmenia na Obvodni 0rad v Bratislave podanim na Obec Senkvice.
,//
\\
{_
I
itz
Mgr. Peter F
starosta obce
Dorudi sa:
1. stavebnik: RAPID- lS s.r.o., Lombardinlho 17, 831 03 Bratislava
2. vlastnici pozemku: Michal Kobza, Lietavska 5, 851 06 Bratislava
Peter Hapl, ZAhradn172, 900 81 Senkvice
Obec Senkvice, Ndm. G. Kolinovica d. 5, 900 81 Senkvice
Novdk Vladimir, Vi5tuckd 3, 900 81 Senkvice
lN - SPART s.r.o., Petrovanska d. 36, 080 O1 pre5ov
3. susedia: Ing. Daniel Radko a Mgr. Zuzana Rackovd, Budmerice 87, 900 86 Budmerice
4.
Erik Sajda, N6lepkova 50, 900 27 Bernoldkovo
5.
Stanislav Buddd a Lucia Budddovd, ul. mar5dla Malinovsk6ho 1 1, 984 0.1 Lucenec
6.
Martin Horridk a lngrid Horri6kovd, Bulikovd 17, 85104 Bratislava
7.
Anja, s.r.o., Opavskd 18/A, 831 01 Bratislava
8. projektant: Ing. Franti5ek Vrbovskf, Exndrovd 18; 82103 Bratislava
Na vedomie:
9. starosta obce Senkvice
Download

stavebné povolenie -SO 06-1, SO 08, SO 08, SO 09, SO 10