Załącznik do uchwały Nr XII/124/2003
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 29.XII. 2003
STATUT DOMU KULTURY W STĘSZEWIE
I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Dom Kultury w Stęszewie jest gminną instytucją kultury.
2. Siedziba Domu Kultury mieści się w Stęszewie , a terenem działania jest miasto
i gmina Stęszew .
§ 2. Dom Kultury działa w szczególności na podstawie:
1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (DZ. U. Nr 13 z 2001 r. poz. 123 z późn. zm).
2. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości t.j. (Dz. U. Nr 76 poz. 694
z 2002 r. ze zmianami).
3. Postanowienia niniejszego Statutu.
§ 3. Dom Kultury posiada osobowość prawna i samodzielnie prowadzi gospodarkę
administracyjno- finansową.
§ 4 .Bezpośredni nadzór nad Domem Kultury sprawuje Burmistrz Gminy Stęszew.
§ 5. Dom Kultury korzysta z doradztwa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
II .CEL I ZAKRES DZIAŁANIA
§ 6. 1. Podstawowym zadaniem Domu Kultury jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych
społeczności Gminy poprzez upowszechnianie różnych dziedzin kultury
oraz sztuki amatorskiej i profesjonalnej.
2. Dom Kultury realizuje swoje działania w dziedzinie wychowania , edukacji,
upowszechniania kultury oraz wypoczynku.
4. Dom Kultury w szczególności:
a) upowszechnia dobra kultury
b) rozwija zainteresowania umysłowe i artystyczne
c) organizuje wystawy
d) organizuje konkursy w różnych dziedzinach życia artystycznego
e) organizuje koncerty , przeglądy, odczyty, spotkania
f) podnosi kulturę życia codziennego
g) organizuje imprezy oświatowe, rozrywkowe i rocznicowe
h) stwarza możliwość i zachęca do uczestniczenia w stałych formach , takich jak:
kółka zainteresowań , kluby, zespoły.
i) rozwija społeczną i samorządową aktywność kulturalno- wychowawczą
j) współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, a przede wszystkim
ze szkołami i przedszkolami.
k) prowadzi działalność środowiskową , m.in. kursy językowe, ognisko muzyczne.
1
§ 7. 1. Dom Kultury może prowadzić działalność gospodarczą , z której przychody
przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności
bieżącej , w szczególności polegającą na:
a) wynajmowaniu pomieszczeń na cele kulturalne i rozrywkowe oraz na doraźne
potrzeby organizacji społecznych
b) wypożyczaniu sprzętu
c) prowadzeniu galerii promującej dzieła sztuki amatorskiej i profesjonalnej.
2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 nie może kolidować z realizacją
zadań statutowych.
III. ORGANY ZARZĄDZAJĄCE
§ 8. 1. Domem Kultury kieruje Dyrektor powołany i odwołany przez Radę Miejską Gminy Stęszew.
2. Powołanie Dyrektora może nastąpić w drodze konkursu przeprowadzonego
przez Burmistrza Gminy Stęszew w oparciu o zasady określone w regulaminie konkursu
uchwalonego przez Burmistrza Gminy Stęszew.
3. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
a) kierowanie działalnością bieżącą
b) reprezentowanie Domu Kultury na zewnątrz
c) zarządzanie majątkiem Domu Kultury
d) zatrudnianie i zwalnianie pracowników
e) wydawanie zarządzeń , instrukcji i poleceń służbowych
f) ustalanie rocznego planu działalności merytorycznej oraz rocznego planu finansowego
g) sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej
h) występowanie, w zależności od potrzeb z wnioskami o dotację na dofinansowanie
bieżących zadań własnych.
4. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Domu Kultury upoważniony jest Dyrektor.
§ 9. Organizację wewnętrzną Domu Kultury określa regulamin organizacyjny nadany przez
Dyrektora.
§ 10. 1. Bezpośredni nadzór nad Domem Kultury sprawuje Burmistrz Gminy Stęszew.
2. Nadorowi temu podlega:
a)prawidłowość dysponowania przyznanymi środkami budżetowym oraz
gospodarowanie mieniem.
b) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw
pracowniczych.
3.W celu przeprowadzenia czynności nadzorczych Burmistrz ma prawo wydelegować
pracowników Urzędu , do których obowiązków służbowych należą sprawy kultury.
4.Osoby, o których mowa w ust 3 mają prawo:
a) wstępu do domu Kultury w godzinach otwarcia
b) wglądu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu nadzoru.
§ 11. Zasady wynagradzania pracowników Domu Kultury określone są na podstawie
obowiązujących przepisów dla instytucji kultury.
2
IV. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ
§ 12. 1. Dom Kultury prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z rozdz. 3 ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o rachunkowości.
2. Źródłami środków finansowych są:
a) dotacja z budżetu gminy
b) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej
c) darowizny i spadki.
3. Podstawą gospodarki jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę Miejską
Gminy Stęszew według zasad określonych w art. 27 i 29 ustawy o organizowaniu
działalności kulturalnej.
V. ZMIANA STATUTU
§ 13. Projekt zmian z uzasadnieniem przedkłada Dyrektor Domu Kultury Burmistrzowi
wraz z wnioskiem o skierowanie go pod obrady sesji i podjęcie uchwały w sprawie
zmian statutu.
§ 14. Likwidacja Domu Kultury następuje na podstawie uchwały rady Miejskiej Gminy Stęszew.
§ 15. Akt o likwidacji Domu Kultury stanowi podstawę do wykreślenia go z rejestru instytucji
kultury.
§ 16 . Zobowiązania i wierzytelności w przypadku likwidacji Domu Kultury przejmuje gmina.
§ 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem maja zastosowanie odpowiednie
przepisy powszechnie obowiązujące.
3
Download

STATUT DOMU KULTURY W STĘSZEWIE