Občianske združenie neprofesionálnych umelcov ART ŠTÚDIO Liptovský Hrádok
v spolupráci so spoločnosťou WEGA LH, s.r.o.
a pod záštitou primátora Mesta Liptovský Hrádok Mgr. Branislava TRÉGERA, PhD.
vyhlasuje
IV. ročník
internetovej fotografickej súťaže hrádockých fotografov a
fotografov celého sveta
„Liptovský Hrádok vo fotografii 2014“.
Vo IV. ročníku môžete prihlásiť svoje digitálne resp. digitalizované fotografie do troch súťažných tém:
Téma A1: Krásy Liptovského Hrádku
Téma A2: Život v Liptovskom Hrádku
Téma A3: Šport v Liptovskom Hrádku
a jednej nesúťažnej témy:
Téma N1: Kronika Liptovského Hrádku - historické zábery
Autorom víťazných fotografií budú udelené finančné a vecné ceny. Samostatne budú
ocenení súťažiaci do 18 rokov. Ocenené fotografie a vybratá kolekcia fotografií bude
vytlačená a vystavená v Galérii na schodoch v Kultúrnom dome v Liptovskom Hrádku od
decembra 2014. Vytlačené fotografie budú po výstave venované autorom.
Generálny partner:
Jazyková škola Kronelingua Liptovský Hrádok
Partneri:
WANAKA Education, s.r.o.
Komunitná nadácia Liptov s NF Deti deťom
Mesto Liptovský Hrádok
Elumi, fotografické štúdio a fototlačiareň, www.elumi.sk
Cieľom súťaže je prostredníctvom fotografie dokumentovať život a dianie v meste
Liptovský Hrádok a vytvárať digitálny archív dostupný širokej verejnosti a nasledujúcim
generáciám.
Do súťaže sa prostredníctvom internetového portálu competitions.artstudiolh.sk v
súlade s cieľom súťaže prijímajú digitálne alebo digitalizované fotografie z Lipt. Hrádku.
V súťažných témach môžu zaslať fotografie len ich autori. Účastnícky poplatok sa nevyberá.
Kalendár súťaže:
Uzávierka prijímania fotografií:
Oznámenie výsledkov:
Vernisáž výstavy:
Výstava:
V Liptovskom Hrádku 1.9.2014
23.11.2014, 23:59:59
Porota:
25.11.2014
26.11.2014
05.12.2014, 16:30, Galéria na schodoch (GNS), KD Lipt. Hrádok
05.12. - 05.02. 2015
Miroslav TREPÁČ v.r.
(c) 1982 - 2014. o.z. Artštúdio Liptovský Hrádok, Liptovský Hrádok vo fotografii 2014.
1/2
Príloha č.1 - pravidlá súťaže
Vyhlasovateľom a usporiadateľom súťaže je:
o.z. ART ŠTÚDIO Liptovský Hrádok, IČO: 37974238, DIČ: 2021994590 (ďalej aj „Usporiadateľ“)
v spolupráci so spoločnosťou
WEGA LH, s.r.o., ul. SNP 750, Liptovský Hrádok (ďalej aj „Spolupracovník“)
1. Technický servis zabezpečuje spoločnosť WEGA LH, s.r.o. Liptovský Hrádok. www.wegalh.sk, ktorá je výrobcom
profesionálnych dochádzkových a identifikačných systémov a pripravila
a prevádzkuje portál
competition.artstudiolh.sk. Technická podpora Marián VOZÁRIK.
2. Termín konania súťaže je od 2.9.2014, 00:00:00 do 23.11.2014, 23:59:59.
3. Súťaž je určená pre amatérov aj profesionálov.
4. Do každej súťažnej témy je možné prihlásiť pri splnení podmienok maximálne päť digitálnych fotografií.
5. Počet digitálnych fotografií v nesúťažnej téme N1 nie je obmedzený.
6. Účastnícky poplatok sa nevyberá.
7. Podmienkou účasti v súťažných témach A1, A2 a A3 je doba vzniku fotografie v období od roku 2010 do
uzávierky fotosúťaže.
8. Digitálne fotografie je možné zaslať len prostredníctvom internetového portálu competitions.artstudiolh.sk .
9. Do súťaže budú v témach A1, A2 a A3 zaradené iba fotografie, ktoré splnia aj technické kritéria, ktorými sú
pomer strán 3:2 resp. 4:3 (rozmery napr. 3696 x 2448 bodov) a maximálna veľkosť snímky 5 MB/snímok.
10. V nesúťažnej téme N1 technické kritéria nemusia byť splnené.
11. Pri registrácii na internetovom portáli každý súťažiaci vyplní aj údaje o svojej osobe:
meno a priezvisko, telefonický kontakt, e-mail, celá adresa a prehlásenie o veku.
Údaje slúžia pre jednoznačnú identifikáciu účastníka a uľahčenie komunikácie Usporiadateľa s účastníkmi súťaže. Ich
zaslaním účastník v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. v znení Zákona č. 84/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov
dáva súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rozsahu tejto súťaže Usporiadateľovi s cieľom
vyhodnotenia súťaže, ponuky účasti v novej súťaži (súhlas s poskytnutím telefónneho čísla) a ďalšieho jeho
marketingového spracovania, ide najmä o súhlas s použitím poskytnutého mena, adresy, fotografie alebo obrazového
materiálu v oznamovacích prostriedkoch a na webových stránkach Usporiadateľov.
11. Súťažiaci zaslaním fotografie do súťaže prenecháva Usporiadateľovi a Spolupracovníkovi ku nej autorské práva v
rozsahu, ktoré im umožňujú túto vystavovať a uverejňovať za účelom ich propagácie ako aj ich partnerov pri tejto
súťaži pri zachovaní autorských práv s menom autora.
12. Súťažné fotografie vyhodnotí štvorčlenná porota. Porota pri hodnotení nebude vedieť mená autorov. Mená
autorov technický servis zverejní až po vyhodnotení.
13. Porota má právo niektorú z cien neudeliť. Porota zároveň vyberie výstavnú kolekciu. Rozhodnutie poroty je
nenapadnuteľné a právoplatné.
14. Mená súťažiacich, ktorí získali ocenenie, budú zverejnené na webovej stránke www.artstudiolh.sk. Súťažiaci,
ktorí získajú cenu, budú vyrozumení o výsledku hodnotenia telefonicky alebo e-mailom.
15. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo súťaže vyradiť fotografie, ktorých obsah môže budiť pohoršenie, urážať
ľudskú rasu, náboženské či politické cítenie, alebo snímky, ktoré nie sú v súlade s platnými zákonmi.
16. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením
týchto pravidiel zo strany účastníkov súťaže (napríklad prihlásenie fotografie, na ktorú súťažiaci nevlastní autorské
práva alebo nedisponuje súhlasom osoby zachytenej na fotografii s jej zverejnením, ak je to z dôvodu platnej
legislatívy nutné a pod.).
Vladimír ŠKUTA, AZSF v.r.
Miroslav TREPÁČ v.r.
výkonný riaditeľ súťaže
foto (c) Ivan Malárik
prezident súťaže
(c) 1982 - 2014. o.z. Artštúdio Liptovský Hrádok, Liptovský Hrádok vo fotografii 2014.
2/2
Download

„Liptovský Hrádok vo fotografii 2014“.