REGULAMIN REKRUTACJI
na szkolenia w zakresie stosowania różnych instrumentów współpracy finansowej dla
przedstawicieli jednostek samorządu gminnego i powiatowego oraz organizacji pozarządowych
w ramach projektu „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej
z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych”
Część I
Postanowienia ogólne
1.
§1
Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:
1) Szkoleniach – należy przez to rozumieć 32 dwudniowe (po 7 godzin każdego dnia) szkolenia
z zakresu stosowania różnych instrumentów współpracy finansowej dla przedstawicieli JST i
organizacji pozarządowych, realizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej
(FRDL) przy współpracy z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie (MSAP) i Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) w
ramach projektu, o którym mowa w pkt. 4.
2) Uczestnik szkolenia – osoba zakwalifikowana do udziału w szkoleniu zgodnie z niniejszym
regulaminem rekrutacji.
3) Grupa szkoleniowa – grupa docelowo 20 przedstawicieli JST (po 2 osoby z 10 JST) oraz
docelowo 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych jako uczestników szkolenia, która
musi mieć w składzie przynajmniej jeden rodzaj JST (gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska,
gmina miejska, powiat ziemski, powiat grodzki), chyba że w danym województwie nie zgłosi
się żadna gmina/powiat danego rodzaju, oraz która musi mieć w składzie przynajmniej
jedną JST z dochodami na jednego mieszkańca w 2013 r. w przedziałach do 1000zł, 10012500zł, 2501 – 4000 zł i powyżej 4000 zł, chyba że w danym województwie nie zgłosi się
żadna gmina/powiat danego rodzaju.
4) Projekcie – należy przez to rozumieć projekt nr POKL.05.04.01-00-005/13 pn. „Wzmocnienie
mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami
pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych” (Mechanizmy Współpracy),
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V. Dobre
Rządzenie, działanie 5.4Rozwój potencjału trzeciego sektora, poddziałanie 5.4.1 Wsparcie
systemowe dla trzeciego sektora – projekty systemowe.
5) Umowie partnerskiej – należy przez to rozumieć Umowę partnerską na rzecz realizacji
Projektu „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z
organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych” zawartą w dniu 10
kwietnia 2014 r. roku w Warszawie pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a
Partnerami projektu (FRDL i MSAP),
6) Regulaminie rekrutacji – należy przez to rozumieć niniejszy dokument,
7) Stronie
internetowejprojektu
–
należy
przez
to
rozumieć
stronę:
www.mechanizmywspolpracy.pl.
8) Stronach internetowych FRDL i MSAP - należy przez to rozumieć strony
www.frdl.mazowsze.pl oraz www.msap.uek.krakow.pl.
9) JST – należy przez to rozumieć jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i
powiatowego.
10) organizacje pozarządowe – należy przez to rozumień fundacje, stowarzyszenia oraz inne
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie.
§2
Szkolenia skierowane są do następujących grup docelowych:
1) 640 przedstawicieli JST (kobiety i mężczyźni) – w tym kierownictwo, średnio 2 osoby na
urząd,
2) 320 przedstawicieli organizacji pozarządowych (kobiety i mężczyźni) – jedna osoba z
kierownictwa (lub osoba oddelegowana) organizacji współpracującej z daną JST.
2. W ramach rekrutacji muszą zostać wybrani przedstawiciele JST i organizacji pozarządowych z
każdego województwa (podział na szkolenia w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu rekrutacji).
3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest łączne zgłoszenie dwóch przedstawicieli JST i jednego
przedstawiciela organizacji pozarządowej. Za rekrutację przedstawiciela organizacji
pozarządowej odpowiada JST, która zgłasza się na szkolenie.
4. Rekrutacja ma charakter jawny i otwarty, co oznacza, że prowadzona jest wśród wszystkich JST
szczebla lokalnego z terenu całej Polski.
5. Postępowanie kwalifikacyjne jest obligatoryjne do otrzymania wsparcia szkoleniowego.
6. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi FRDL we współpracy z MPiPS oraz MSAP.
7. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny – szkolenie jest finansowane ze środków projektu, o którym
mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, tzn. jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
8. W ramach szkolenia Uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe, poczęstunek i
nocleg (w pokoju dwuosobowym lub ewentualnie w trzyosobowym) oraz refundację kosztów
podróży do wysokości średnio 70,00 zł na osobę
9. Ze względu na dużą liczbę uczestników szkoleń odbywających się w tym samym czasie, zwrot
kosztów podróży wymaga złożenia poprawnie wypełnionego rozliczenia kosztów podróży (wraz
z kopią biletu lub wydrukiem cennika na danej trasie) w dniu szkolenia – zgodnie z wcześniej
przekazanym wzorem. Uczestnik będzie miał zapewniony dostęp do ksero w ośrodku
szkoleniowym.
10. Ponieważ każdy uczestnik szkolenia, który będzie ubiegał się o refundację kosztów podróży musi
zostać zarejestrowany w systemie księgowym, przelewy będą dokonywane sukcesywnie w
terminie do 4 miesięcy od daty szkolenia.
1.
Część II
Zasady rekrutacji
1.
2.
3.
4.
5.
§3
Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu będzie wypełnienie elektronicznego formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej projektu (według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu rekrutacji) a także wypełnienie w dniu rozpoczęcia
szkolenia kwestionariusza szkoleniowego (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
niniejszego regulaminu).
W ramach formularza zgłoszeniowego JST będą zobowiązane do wskazania przedstawicieli danej
JST oraz przedstawiciela organizacji pozarządowej ze swojej gminy/powiatu, którzy wezmą
udział w szkoleniach.
Dokumentacja rekrutacyjna będzie dostępna na stronie internetowej projektu.
Termin rozpoczęcia rekrutacji będzie ogłoszony na stronie internetowej projektu oraz stronach
internetowych MSAP, FRDL i MPiPS.
Termin zakończenia procesu przyjmowania zgłoszeń będzie ogłoszony na stronie internetowej
projektu oraz stronach internetowych MSAP, FRDL i MPiPS na co najmniej 3 dni robocze przed
terminem zakończenia przyjmowania zgłoszeń.
2
§4
Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:
1) zgłoszenie przez JST chęci wzięcia udziału w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego wraz ze wskazaniem przedstawicieli zarówno danej JST, jak i lokalnej
organizacji pozarządowej, który również zostanie objęty szkoleniem,
2) rejestracja prawidłowych zgłoszeń w bazie FRDL,
3) utworzenie listy podstawowej oraz rezerwowej przedstawicieli JST oraz organizacji
pozarządowych zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach,
4) umieszczenie wyników na stronie internetowej projektu oraz powiadomienie za pomocą
poczty elektronicznej JST,które pozytywnie przeszły proces rekrutacji (dana JST ma
obowiązek poinformowania wskazanej przez siebie organizacji pozarządowej
o zakwalifikowaniu się na szkolenie),
5) ustalenie harmonogramu uczestnictwa w szkoleniach przedstawicieli JST oraz organizacji
pozarządowych, którzy pozytywnie przeszli proces rekrutacji.
2. Zgłoszenia do udziału w szkoleniach przyjmowane są wyłącznie w oparciu o poprawnie
wypełniony formularz zgłoszeniowy wypełniony za pośrednictwem strony internetowej–
nieprawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy, jak również dostarczony w sposób inny niż
wymagany, będzie odrzucony ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w
szkoleniu.
4. Kompletne i poprawne zgłoszenia będą rejestrowane według daty ich wpływu w bazie zgłoszeń
utworzonej na potrzeby szkoleń (generującej dane ze strony internetowej projektu).
5. Zgłoszenia na listę podstawową będą przyjmowane w ustalonym terminie lub do momentu
uzyskania wymaganej wielkości grupy docelowej. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie będą
rejestrowane na liście rezerwowej.
6. Przedstawiciele JST oraz organizacji pozarządowych przed przesłaniem formularza
zgłoszeniowego mają obowiązek zapoznać się z całością Regulaminu Rekrutacji. Przystąpienie do
procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu Rekrutacji.
7. Ostateczną listę JST zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia w ramach szkoleń zatwierdza
FRDL.
8. FRDL spośród przedstawicieli JST i organizacji pozarządowych, które z powodu wyczerpania
limitu miejsc nie zostały zakwalifikowane do udziału w szkoleniach, utworzy listę rezerwową.
9. JST oraz organizacje pozarządowe, które znalazły się na liście rezerwowej, zostaną włączone do
otrzymania wsparcia w ramach szkolenia w przypadku wolnych miejsc, rezygnacji lub nie
spełnienia warunków uczestnictwa podmiotów wcześniej zakwalifikowanych. Włączenie do
wsparcia w ramach szkoleń nastąpi według kolejności na liście rezerwowej. W przypadku
wyczerpania listy rezerwowej FRDL ogłosi rekrutację uzupełniającą.
10. Rekrutacja na szkolenia (w tym rekrutacja na podstawie listy rezerwowej) prowadzona jest w
podziale na województwa. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach będzie można wziąć
udział w szkoleniu spoza województwa.
1.
§5
1.
Kryteria rekrutacji:
1) Każda grupa szkoleniowa musi mieć w składzie przynajmniej jednej rodzaj JST (gmina
wiejska, gmina miejsko-wiejska, gmina miejska, powiat ziemski, powiat grodzki),chyba że w
danym województwie nie zgłosi się żadna gmina/powiat danego rodzaju – przy ocenie tej
kategorii decyduje liczba punktów i potem kolejność zgłoszeń.
2) Każda grupa szkoleniowa musi mieć w składzie przynajmniej jedną JST z dochodami na
jednego mieszkańca w 2013r. w przedziałach do 1000zł, 1001-2500zł, 2501 – 4000zł i
powyżej 4000 zł, chyba że w danym województwie nie zgłosi się żadna gmina/powiat
danego rodzaju – przy ocenie tej kategorii decyduje liczba punktów i potem kolejność
zgłoszeń.
3
3)
2.
Zgłoszenie przez daną JST zainteresowania wdrożeniem po szkoleniach nowej formy
współpracy finansowej, niestosowanej w urzędzie przez ostatni dwa lata (regranting,
pożyczki, poręczenia i gwarancje, inicjatywa lokalna, dotacje inwestycyjne, tryb małych
zleceń, inne) (0,5 punktu za każdy instrument)
4) Posiadanie przez JST rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na
2014 r. (2 punkty).
5) Zgłoszenie do udziału przez JST przedstawiciela organu wykonawczego powiatu/gminy:
prezydenta, burmistrza, wójta, starosty, innego członka zarządu powiatu (1 punkt).
W przypadku JST, które otrzymały równą liczbę punktów decydować będą kryteria strategiczne
(rodzaj i wielkość JST, wysokość dochodów) a następnie kolejność zgłoszeń.
Część III
Obowiązki uczestników szkoleń
1.
2.
3.
4.
5.
§6
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest podanie wszystkich danych w kwestionariuszu
szkoleniowym i wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych.
W celu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu Uczestnik zobowiązuje się do podpisywania listy
obecności.
Uczestnik jest zobowiązany aktywnie uczestniczyć w szkoleniu. Uczestnik, który samowolnie
opuści jeden z dni szkoleniowych może być obciążony kosztami niewykorzystanych posiłków.
Po zakończeniu szkolenia Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej na
formularzu przekazanym przez FRDL.
Uczestnik jest zobowiązany wziąć udział w badaniach ankietowych, które zostaną
przeprowadzone na wybranej grupie beneficjentów ostatecznych projektu, o którym mowa w §1
ust. 1 pkt. 3, po zakończeniu realizacji projektu przez Instytucję Wdrażającą lub przez podmiot
zewnętrzny na zlecenie instytucji wdrażającej, w celu oceny efektywności wsparcia udzielanego z
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
4
Download

REGULAMIN REKRUTACJI - Mechanizmy Współpracy