Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
Podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR 9/2006 Z. z.
§ 2. ods. 1 a
Základné identifikačné údaje:
Názov školy
Adresa školy
Telefónne číslo školy
Faxové čísla školy
Internetová adresa školy
Elektronická adresa školy
Údaje o zriaďovateľovi školy
Vedúci zamestnanci školy:
Údaje o Rade školy:
Hotelová akadémia Jána Andraščíka,
Pod Vinbargom 3, Bardejov
Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov
054/472 38 30, 054/488 51 26
054/ 472 24 90
www.habj.sk
[email protected]
Prešovský samosprávny kraj
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor školstva
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Riaditeľka školy
RNDr. Eva Čajková, PhD.
Zástupkyňa RŠ pre TV
RNDr. Margita Molnárová
(do 31. 1. 2012)
Ing. Martina Šimcová
Zástupkyňa RŠ pre PV
Ing. Mária Schaderová
Ekonómka školy
Ing. Helena Ferková
Predseda Rady školy
Mgr. Jozefína Tribusová
(do 30. 4. 2012)
Ing. Zdenka Dziaková
(od 1. 5. 2012)
Zástupca ped. zam. školy Bc. Mária Klimkovská
Zástupca neped. zam.
Ing. Helena Ferková
školy
Zástupcovia rodičov
Zástupca žiakov
Zástupca zriaďovateľa:
Vedúci predmetových komisií:
PK slovenského jazyka a
literatúry
PK cudzích jazykov
PK spoločensko-vedných
predmetov
PK prírodovedných
predmetov
PK telesnej a športovej
výchovy
PK odbornoekonomických predmetov
PK odborných
gastronomických
predmetov
PK triednych učiteľov
Mgr. Miroslav Maťaš
Anna Salamonová
Alena Andrejková
(do 30. 4. 2012)
Ing. Andrej Sasarák
Mgr. Mária Maťašová
Monika Jakubašeková
(od 1. 5. 2012)
Gabriela Lučová
MUDr. Andrej Havrilla
Pavol Ceľuch
Ing. Viliam Holeva
Mgr. Ladislav Magyar
Mgr. Ľubica Michalíková
Mgr. Mária Varholová
Mgr. Vladimír Gajdošík
RNDr. Jarmila Krumlovská
PaedDr. Renáta Tulejová
Ing. Renáta Akbariová
MVDr. Katarína Vaľková
Mgr. Tatiana Džundová
2
§ 2. ods. 1 b
Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami k 15. 9. 2011
Študijný /učebný
odbor
denné štúdium
6323 6
hotelová
akadémia
6352 6 obchod
a podnikanie
6324 6 man.
reg. cest.ruchu
6444 4 čašníkservírka
6445 4 kuchár
6445 2 kuchár
2964 2 cukrár
Spolu
Počet
tried
Počet
žiakov
Počet
tried
Počet
žiakov
Počet
tried
Počet
žiakov
Počet
tried
Počet
žiakov
Počet
tried
Počet
žiakov
Spolu
tried
Spolu
žiakov
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4.ročník
5.ročník
2
45
2
60
2
62
2
64
2
50
10
281
1
17
-
-
1
25
0,5
16
-
-
2,5
58
-
-
1
15
1
25
0,5
15
-
-
2,5
55
0,5
12
1
20
0,5
16
1
29
-
-
3
77
0,5
-
14
-
1
0,5
0,5
17
12
8
0,5
-
8
-
1
-
17
-
-
-
3
0,5
0,5
56
12
8
4
88
6
132
5
136
5
141
2
50
22
547
Priemerný počet žiakov na triedu
24,9
Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 1
Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami k 31. 8. 2012
Študijný /učebný
odbor
6323 6
hotelová
akadémia
6352 6 obchod
a podnikanie
6324 6 man.
reg. cest.ruchu
6444 4 čašníkservírka
6445 4 kuchár
6445 2 kuchár
2964 2 cukrár
Spolu
Počet
tried
Počet
žiakov
Počet
tried
Počet
žiakov
Počet
tried
Počet
žiakov
Počet
tried
Počet
žiakov
Počet
tried
Počet
žiakov
Spolu
tried
Spolu
žiakov
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4.ročník
5.ročník
2
44
2
60
2
60
2
64
2
49
10
277
1
17
-
-
1
22
0,5
16
-
-
2,5
55
-
-
1
15
1
25
0,5
15
-
-
2,5
55
0,5
12
1
20
0,5
17
1
29
-
-
3
78
0,5
-
13
-
1
0,5
0,5
19
11
7
0,5
-
8
-
1
-
17
-
-
-
3
0,5
0,5
57
11
7
4
86
6
132
5
132
5
141
2
49
22
540
Priemerný počet žiakov na triedu
24,5
Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 1
3
§ 2. ods. 1 d
Údaje o počte prijatých žiakov do 1. ročníka SŠ, údaje o počte a úspešnosti
uchádzačov na prijatie
Študijný/učebný Druh
odbor
štúdia
Dĺžka
štúdia
Počet
plán.
tried
Počet
prihlásených
Úspešní
v prijí
macom
konaní
Zapísaní
v prijímacom
konaní
k 30. 6.
2011
SOŠ
5
2
92
90
45
2
2
45
SOŠ
4
1
29
29
11
1
6
17
SOŠ
4
1
24
24
0
0
0
0
SOU
4
0,5
42
38
10
0,5
2
12
SOU
4
0,5
25
25
14
0,5
0
14
6444 2 čašník
SOU
3
0,33
0
0
0
0
0
0
6445 2 kuchár
SOU
3
0,33
0
0
0
0
0
0
2964 2 cukrár
SOU
3
0,33
0
0
0
0
0
0
6323 6
hotelová
akadémia
6352 6
obchod a
podnikanie
6324 6
manažment reg.
cest. ruchu
6444 4
čašník-servírka
6445 4 kuchár
Počet Pristú
tried pili
k
do 14.
15. 9.
9.
2011 2011
Počet
žiakov
k 15. 9.
2011
Nenaplnené odbory: 6324 6 manažment regionálneho cestovného ruchu
6444 2 čašník, servírka, 6445 2 kuchár, 2964 2 cukrár
Počet
Prospeli
tried žiakov spolu
s
VD
vyz.
Neprospeli
ost. spolu
z 1.
z. 2
3
oprav.
pred. pred. a viac skúšky
Neklasifikovaní
Ročník
§ 2. ods. 1 e
Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov v študijných odboroch
so zníž.
stup.
správania
2. 3. 4.
Počet
vymeškaných
hodín
z toho
spolu
neospr.
1.
4
87
86
6
18
62
1
0
0
1
0
0
1 0 0 5241
36
2.
5
114
114 13
32
69
0
0
0
0
0
0
4 0 1 8277
209
3.
5
132
132 19
30
83
0
0
0
0
0
0 13 2 0 8923
426
4.
5
141
141 32
18
91
0
0
0
0
0
0
4 6 0 7083
214
5.
2
49
49
15
25
0
0
0
0
0
0
2 0 0 2237
28
Spolu 21
523
522 79 113 330
1
0
0
0
0
0 24 8 1 31761
913
9
4
Ročník
Počet
Neprospeli
Prospeli
tried žiakov spolu
s
z 1.
z. 2
3
oprav.
VD ost. spolu
vyz.
pred. pred. a viac skúšky
Neklasifikovaní
Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov v učebných odboroch
so zníž.
stup.
správania
2. 3. 4.
Počet
vymeškaných
hodín
z toho
spolu
neospr.
1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
1
18
18
-
2
16
-
-
-
-
-
-
4 3 1 1674
3.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
18
18
-
2
16
-
-
-
-
-
-
4 3 1 1674
Spolu
- -
-
- -
177
-
177
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov
odbor: 6323 6 hotelová akadémia
Trieda SJL 1NJ
-
2NJ
1AJ
2AJ
OBN DEJ
MAT 2FJ
2,52
2,81
CHE
EKL
-
2,19
2,62
2,38
2,57
2,57
TSV NPO TOB
EPP
NOZ EKO
-
2,48
1,14
1,00
2,52
2,75
2,1
-
-
-
2,78
1,78
1,48
2,83
2,83
2,43
-
-
TSV NPO TOB
EPP
I.H
2,14
I.G
2,91 3,09
2,08
2,58
2,64
1,74
Trieda SJL 1NJ
2NJ
1AJ
2AJ
OBN DEJ
2,1
2,10
-
1,77
2,2
2,7
-
1,4
-
1,07
-
2,7
2,37
2,4
2,73
-
1,47
-
1,14
-
2,67
2,47
2,3
TEV PXA TOB
EPP
2FJ
-
MAT 2FJ
INF
II.H
1,9
II.G
1,93 2,21
1,82
2,00
1,89
2,17
2,53
Trieda SJL 1NJ
2NJ
1AJ
2AJ
2RJ
EKO MAT ADK INF
EKL
NAN
2,59
III.G
-
2RJ
-
-
ADK
2RJ
2,4
2,57
-
2,53
2,77
-
HGM KMM
ÚCT
GOR
III.H
NOZ EKO
ADK
2,64
2,38
-
2,38
2,34
2,59
2,72
1,72
-
1,26
1,21
2,14
1,86
2,0
-
1,24
2,77 2,56
2,67
2,6
1,87
4,0
2,77
2,81
2,97
1,52
-
1,13
1,52
2,42
2,03
2,5
-
1,39
IV.H
2,5
-
2,22
2,06
-
1,78
2,44
-
-
1,13
-
1,0
1,09
-
-
1,91
2,47
-
IV.G
2,44
2,8
2,53
1,71
2,87
2,47
1,97
-
-
1,59
-
1,03
1,16
-
-
2,84
2,53
-
Trieda SJL 1NJ
2NJ
1AJ
2AJ
PRN
EKO USP
API
2,33
2,25
-
2,33
2,21
2,04
1,42
2,42
2,67
1,13
1,96
2,63
1,86
1,76
-
-
-
2,42
2,25
2,31
2,0
2,24
1,28
1,2
2,36
2,36
1,24
2,36
2,32
2,29
2,27
-
-
-
V.H
3,08
-
V.G
2,52 2,77
MEG MKT TEV ÚCT HGM ANK NJK
odbor: 6352 6 obchod a podnikanie
Trieda SJL 1NJ
I.A
2,24
-
Trieda SJL 1NJ
2RJ
2NJ
1AJ
2,88
1AJ
EKL
1,35
2AJ
2NJ
HVY OBN DEJ
MAT INF
TSV
EKO UCT ADK CHE AGE PSY
2,24
1,71
2,71
1,18
2,82
1,24
2,18
1,53
OBN MAT TEV ADK TOH UCT 2RJ
BIO
PGK
PUI
USP
-
3,06
PRN ERP
2,35
2,0
1,18
TVZ
-
-
CZT APE IVP
SLK
SOC
FIA
KAJ
KNJ
2,95
2,17
2,75
3,13
2,33
1,59
2,77
1,06
3,14
2,41
2,86
2,58
1,64
2,18
3,18
2,68
1,45
1,45
1,14
2,0
IV.AB 2,94
2,25
2,67
2,58
-
2,5
2,5
1,00
1,81
2,88
2,19
3,4
2,44
2,38
2,38
2,5
2,06
1,5
2,67
2,0
III.A
5
odbor: 6324 6 manažment regionálneho cestovného ruchu
Trieda SJL 1NJ
2NJ
1AJ
2AJ
2RJ
OBN DEJ
MAT UCT
TSV EKO
TEV KNJ
DEK
KGS
TSF
BIO
ADK INF
MKT MNZ SLK
EPR
QVC
ASL
GOR
SLK
USP
2FJ
PRN HOT
KAJ
API
I1.B
2,53
2,25
2,29
1,73
-
2,63
2,2
2,6
2,53
2,73
1,0
2,6
2,6
2,27
-
2,87
2,33
2,47
3,00
1,73
III.B
2,72
1,75
2,9
2,57
2,00
1,73
1,64
-
2,8
2,44
1,35
-
-
1,8
1,28
2,88
1,76
2,52
2,72
2,76
2,32 -
IV.AB
2,47
2,29
2,4
2,13
-
2,8
1,53
1,6
2,33
2,0
1,0
2,0
1,87
1,93
2,13
1,47
2,47
1,87
2,13
1,13 2,13
-
1,52
1,4
1,2
odbor: 6444 4 čašník, servírka
2NJ
1AJ
2RJ
OBN
DEJ
MAT CHE TSV
EKL INF
EKO TOB PVY STO ADK 2AJ
SLK OVY
I.Cč
3,25
2,5
-
2,25
2,63
1,83
2,75
2,67
2,83
1,42
1,5
1,75
2,83
2,75
2,25
-
2,67
2,0
2,08
1,83
II.C
2,75
2,86
-
3,15
3,0
2,7
3,15
2,8
-
1,5
-
1,8
3,2
2,95
2,4
-
-
-
-
1,95
2FJ
PRN
INF
OBN
MAT
API
CTB TOB
TEC
PVY
UCT
USP
OVY
Trieda SJL 1NJ
2RJ
1AJ
2NJ
CTO TEV EKO
2RJ
III.Cč
2,71
2,67
3,12
2,82
-
-
1,71
1,88
2,65
-
1,44
3,29
-
-
2,41
2,38
2,53
3,12
-
1,76
IV.C
3,31
3,42
2,83
3,35
2,5
2,79
3,08
-
2,62
1,72
1,0
2,93
1,83
3,1
2,9
3,24
3,03
2,97
2,59
1,72
OBN
DEJ
odbor: 6445 4 kuchár
Trieda SJL 1NJ
2NJ
1AJ
2RJ
2RJ
2FJ
MAT CHE TSV
USP
EKL INF
EKO TEC PVY SLK ADK 2AJ
PRN TEV API
REG
CTO OVY
TOB UCT
I.Ck
3,36
3,13
-
2,67
3,33
2,00
3,07
2,5
3,14
1,42
2,00
2,07
3,29
2,71
2,43
2,64
2,64
1,75
-
1,64
II.F
3,21
2,14
3,2
3,17
3,21
2,68
2,63
3,11
-
1,05
-
2,42
3,21
2,89
2,95
-
-
-
-
1,58
III.Ck
3,63
4,0
-
3,83
3,75
2,25
-
3,38
-
1,86
-
2,5
3,75
3,38
3,5
3,38
3,63
-
-
2,0
IV.F
3,76
2,4
3,88
3,75
3,22
-
3,0
3,12
3,65
1,75
2,12
3,29
3,65
3,29
3,53
3,82
3,82
-
2,53
2,35
odbor: 6445 2 kuchár, 6444 2 čašník, 2964 2 cukrár
2RJ
SEC
EKO
ADK MAT
EKL
ZAR
ODK
KMM
2,0
-
2,43
-
-
2,64
-
2,27
INF TSV PVY TEC OVY STO SUR STZ
Trieda SJL 1AJ
1NJ
II.Dc
3,14 3,00
3,0
3,29
3,43
2,57
-
3,14
-
2,29
1,37
2,29
2,57
2,43
-
2,43
II.Dk
3,91 2,75
3,14
3,73
3,64
-
3,55
3,45
-
1,82
1,7
3,00
3,45
2,09
3,64
-
TEV
Spolu
Študijné
odbory
Učebné
odbory
2,2
-
2,32
Trieda SJL 1NJ
-
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
2,30
2,39
2,38
2,34
2,13
Spolu
priemer
2,31
-
2,81
-
-
-
2,81
6
Výsledky externej časti MS a PFIČ MS
ANJ
B1
Počet
žiakov
69
NEJ
B2
3
86,67
42,77
NEJ
B1
51
63,92
52,71
RUJ
B1
3
46,67
53,33
SJL
-
126
73,32
52,50
MAT
-
6
-
42,22
Predmet
Úroveň
PFIČ
v%
55,22
Úspešnosť EČ
v%
40,14
Výsledky ústnej formy internej časti maturitnej skúšky
Povinné predmety
Predmet
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk - úroveň B1
Nemecký jazyk – úroveň B2
Nemecký jazyk - úroveň B1
Ruský jazyk – úroveň B1
Teoretická časť odbornej
zložky
Praktická časť odbornej
zložky
Spolu
1
2
3
4
5
126
69
3
51
3
126
29
17
2
12
0
39
46
17
2
20
1
37
43
31
0
12
1
34
8
4
0
7
1
16
0
0
0
0
0
0
126
48
42
33
3
0
MS
Priemer
nekonali predmetu
0
2,24
0
2,32
0
1,33
0
2,04
0
3,00
0
2,21
0
1,93
Predmety dobrovoľnej maturitnej skúšky
Anglický jazyk – úroveň B1
Nemecký jazyk – úroveň B1
Matematika
1
2
6
1
1
2
0
1
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1,0
1,5
1,83
Výsledky klasifikácie záverečných skúšok
Odbor
Počet
žiakov
prospeli s
vyznamenaním
prospeli
veľmi dobre
prospeli
neprospeli
ZS
nekonali
hotelová
akadémia
(6444 2 čašník)
61
27
16
18
-
-
7
§ 2. ods. 1 f
Zoznamy študijných a učebných odborov a ich zameranie, ktoré sú
zaradené v zozname študijných a učebných odborov
2964 2 cukrár
6323 6 hotelová akadémia
6324 6 manažment regionálneho cestovného ruchu
6352 6 obchod a podnikanie
6411 4 01 prevádzka obchodu – vnútorný obchod
6421 4 spoločné stravovanie
6442 4 01 obchodný pracovník – potravinársky tovar
6444 2 čašník, servírka
6444 4 čašník – servírka
6445 4 kuchár
6445 2 kuchár
6460 2 predavač
Zoznam študijných a učebných odborov, v ktorých sa zabezpečuje
výchova a vzdelávanie v hodnotenom školskom roku s uplatňovanými
učebnými plánmi
P.č.
Študijný, učebný odbor
1.
6323 6 hotelová akadémia pre 5. ročník
2.
6323 6 hotelová akadémia pre 3. – 4.
ročník
3.
6323 6 hotelová akadémia pre 1. – 2.
ročník
Uplatňovaný učebný plán
Schválilo MŠ SR dňa 31. 5. 2007
CD-2007-10430/21515-1:093
Štátny vzdelávací program: 63 Ekonomika
a organizácia, obchod a služby
Školský vzdelávací program:
Gastronomické a hotelové služby – hotelová
akadémia
Štátny vzdelávací program: 63 Ekonomika
a organizácia, obchod a služby
Školský vzdelávací program:
Gastronomické a hotelové služby – hotelová
akadémia
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
dňa 15. júna 2010 pod číslom 2010-9878/21211:3913 s platnosťou od 1. septembra 2010 začínajúc
prvým ročníkom
4.
6352 6 obchod a podnikanie pre 3. – 4.
ročník
Štátny vzdelávací program: 63 Ekonomika
a organizácia, obchod a služby
Školský vzdelávací program: Podnikanie
v obchode a cestovnom ruchu – obchod a
podnikanie
8
5.
6352 6 obchod a podnikanie pre 1.
ročník
Štátny vzdelávací program: 63 Ekonomika
a organizácia, obchod a služby
Školský vzdelávací program: Podnikanie
v obchode a cestovnom ruchu – obchod a
podnikanie
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
dňa 15. júna 2010 pod číslom 2010-9878/21211:3913 s platnosťou od 1. septembra 2010 začínajúc
prvým ročníkom
6.
7.
6324 6 manažment reg. cest. ruchu – 3. – Štátny vzdelávací program: 63 Ekonomika
4. ročník
a organizácia, obchod a služby
Školský vzdelávací program: Podnikanie
v obchode a cestovnom ruchu – manažment
regionálneho cestovného ruchu
6324 6 manažment reg. cest. ruchu – 2.
Štátny vzdelávací program: 63 Ekonomika
ročník
a organizácia, obchod a služby
Školský vzdelávací program: Podnikanie
v obchode a cestovnom ruchu – manažment
regionálneho cestovného ruchu
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
dňa 15. júna 2010 pod číslom 2010-9878/21211:3913 s platnosťou od 1. septembra 2010 začínajúc
prvým ročníkom
8.
6444 4 čašník-servírka pre 3. – 4. ročník
9.
6444 4 čašník-servírka pre 1. – 2. ročník
Štátny vzdelávací program: 64 Ekonomika
a organizácia, obchod a služby
Školský vzdelávací program:
Gastronomické a hotelové služby – čašník,
servírka 4
Štátny vzdelávací program: 64 Ekonomika
a organizácia, obchod a služby
Školský vzdelávací program:
Gastronomické a hotelové služby – čašník,
servírka 4
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
dňa 15. júna 2010 pod číslom 2010-9878/21211:3913 s platnosťou od 1. septembra 2010 začínajúc
prvým ročníkom
10.
6445 4 kuchár – 3. – 4. ročník
11.
6445 4 kuchár – 1. – 2. ročník
Štátny vzdelávací program: 64 Ekonomika
a organizácia, obchod a služby
Školský vzdelávací program:
Gastronomické a hotelové služby – kuchár 4
Štátny vzdelávací program: 64 Ekonomika
a organizácia, obchod a služby
Školský vzdelávací program:
Gastronomické a hotelové služby – kuchár 4
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
dňa 15. júna 2010 pod číslom 2010-9878/21211:3913 s platnosťou od 1. septembra 2010 začínajúc
prvým ročníkom
9
12.
6445 2 kuchár pre 2. ročník
Štátny vzdelávací program: 64 Ekonomika
a organizácia, obchod a služby
Školský vzdelávací program:
Gastronomické a hotelové služby – kuchár 3
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
dňa 15. júna 2010 pod číslom 2010-9878/21209:2913 s platnosťou od 1. septembra 2010 začínajúc
prvým ročníkom
13.
2964 2 cukrár pre 2. ročník
Štátny vzdelávací program: 29
Potravinárstvo
Školský vzdelávací program:
Gastronomické a hotelové služby – cukrár
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
dňa 15. júna 2010 pod číslom 2010-9786/21010:2913 s platnosťou od 1. septembra 2010 začínajúc
prvým ročníkom
§ 2. ods. 1 g
Údaje o počte zamestnancov a plnení
pedagogických zamestnancov školy
Pracovný pomer
Počet učiteľov
Počet
majstrov
36
4
4
2
TPP
DPP
z toho so zníženým
úväzkom
ZPS
Na dohodu
kvalifikačného
predpokladu
Počet spolu
10
2
Počet
nepedagogických
zamestnancov
19
5
1
-
4
3
4
5
65
9
7
Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov
Počet
Učiteľov
Majstrov
OV
kvalifikovaní nekvalifikovaní
spolu
39
3
42
10
-
10
Poznámka
- iné ako požadované
vzdelanie
- chýbajúce špecializačné
kvalifikačné skúšky (ADK)
10
Predmety vyučované nekvalifikovane
Počet tried
2
7
1
5
1
5
3
Predmet
ADK
ANJ
PRX
PRN
SOC
KMM, SlK
PaV
Počet hodín týždenných
2
3
6
1
2
1
2
§ 2. ods. 1 h
Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov
Forma vzdelávania
Počet absolventov
Počet študujúcich
1. atestácia
22
-
2. atestácia
3
-
DPŠ
26
-
Bakalárske štúdium – MOV
9
-
Vysokoškolské štúdium
Špecializačné inovačné štúdium :
Národné projekty ESF
Priebežné vzdelávanie MPC
Špecializačné kvalifikačné
štúdium
Štúdium manažmentu
42
-
38
2
2
-
4
-
Doktorandské štúdium
2
-
11
§ 2. ods. 1 i
Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Prehľad o účasti žiakov na súťažiach a olympiádach
Názov súťaže
Olympiáda ANJ
Olympiáda NEJ
Biblická olympiáda
Olympiáda ľudských práv
SOČ
Matematický klokan
Súťaž Genius logikus
Súťaže v oblasti telovýchovy
a športu
Súťaž v digitálnej fotografii
Cena Michala Bosáka
Gastronomické súťaže
Hviezdoslavov Kubín
Počet
žiakov
19
16
20
3
5
132
Okresné
Obvodné
kolo
2
2
81
21
78
45
4
3
Krajské kolo Národné kolo Medzinárodné
kolo
1
1
4
2
1
1
1
2
-
6
2
-
Aktivity školy a reprezentácia školy na verejnosti
I. ODBORNÉ:
1. Prezentačné akcie
a) v Ľudovej jedálni
b) v priestoroch školy
c) mimo priestorov školy
2. Súťaže
a) olympiády
b) odborné gastronomické
c) odborné ekonomické
d) matematické
e) športové
f) kultúrne
3. Kurzy (pre žiakov)
4. Hospodársky týždeň
5. Junior Achievement Slovensko
6. Besedy a prednášky
12
II. PROGAGAČNÉ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Publikačná činnosť
Informačno-propagačné ponuky
Informačné slovné a fotodokumentačné propagačné materiály
Webová stránka školy
Fotodokumentácia
Kronika
Deň otvorených dverí
III. CHARITATÍVNE
1. Zbierky
2. Návštevy
3. Darovanie krvi
IV. KULTÚRNE
1. Múzy – hudobno-poetická skupina
2. Návštevy divadelných a kultúrnych predstavení
3. Tematické exkurzie
4. Výtvarné a fotografické práce
5. Návštevy výstav, múzeí
I. ODBORNÉ
1. Prezentačné akcie
a) V Ľudovej jedálni:
- Dni zručnosti – Veľkonočná výstavka
- Barmanský kurz
- Deň otvorených dverí
- Mikuláš v Ľudovej jedálni
- Úvod kalendárneho roka
b) v Jedálni Pod Vinbargom
- Bardkontakt
- Reprezentačný ples Hotelovej akadémie Jána Andraščíka
- Rout pre rodičov a priateľov IV.H, IV.G, II.C
- Banket pre rodičov a priateľov III.H, III.G
- Vzdelávanie pre budúcnosť- seminár za účasti predstaviteľov
VŠ
13
- Slávnostné rodičovské združenie pre rodičov – podávanie
kávy a dezertu I. H, I. G
- Deň otvorených dverí
- svadby
- stužkové slávnosti
- plesy
- recepcie
- výstava slávnostných tabúľ
- záverečné skúšky – slávnostné tabule a zručnosti študentov
c) V priestoroch školy
- Deň otvorených dverí
- 50. výročie založenia školy
- Imatrikulácia prvákov
- Slávnostné rodičovské združenie s podávaním čaju a múčnika
d) Mimo priestorov školy
- ukážky miešania nápojov, príprava miešaných nápojov a free
style v reštauračných zariadeniach v Bardejove a v
Bardejovských Kúpeľoch
2. Súťaže
a) Olympiády
- školské kolo olympiády v CUJ – 15. 12. 2011 – NEJ a 14. 12. 2011 –
ANJ. Školského kola sa zúčastnilo 19 žiakov, výsledky súťaže v NEJ –
kategória 2A – I. miesto – Mária Moravcová /II.G/, II. miesto –
Marek Gazdič /II.G/ a III. miesto Tatiana Plavnická /II.G/ a v
kategórii 2B – I. miesto obsadila Mária Kačuriková /V.G/, II. miesto
– Jakub Pollák /V.H/ a III. miesto obsadil Daniel Gmitter /V.H/.
Výsledky súťaže v ANJ – kategória 2A – I. miesto – Ivan Popovec
/II.H/, II. miesto – Monika Fecková /I.H/ a III. miesto – Daniel
Katuščák /II.H/, v kategórii 2B – I. miesto obsadila Miloš Novotný
/III.G/, II. miesto Mikuláš Harbaľ /V.H/ a III. miesto Mária
Jančiová /V.H/. Víťazi prvých miest postúpili na obvodné kolo
olympiády v ANJ a NEJ, ktoré organizovala naša škola. Umiestnenie
v obvodnom kole: kategória 2A Mária Moravcová (2. miesto)..
- olympiáda ľudských práv – školského kola sa zúčastnilo 20 žiakov, do
krajského kola postúpila Katarína Štefančinová (IV.AB OaP) –
umiestnenie na druhom mieste
14
b) Odborné – gastronomické
- Eurocup 2011 – medzinárodná barmanská súťaž juniorov v miešaní
nápojov:
- R. Dvorský – IV. G – umiestnený v striebornom
pásme
- I. Adamišinová – IV. G – za dlhý nápoj získala I.
miesto, ako jednotlivec III. miesto a celkovo sa
umiestnila v zlatom pásme.
- súťaž vo vyrezávaní ovocia a zeleniny Carpatia Cup – Carving na SOŠ
vo Svidníku – žiačky Mária Kačuriková (V.G) a Terézia Chudíková
(III.H) obsadili 2. miesto v kategórii B
c) Odborné – ekonomické
- súťaž v písaní na stroji na rýchlosť a presnosť žiakov v dvoch
kategóriách - žiaci I. ročníkov a žiaci ostatných ročníkov– školské
kolo (17. 2. 2012) 16 žiakov v I. kategórii (začínajúci žiaci -– I.A,
II.H, II.G, I.C) a 14 žiakov v II. kategórii (pokročilí žiaci – II.B,
III.A, III.B, III.H, III.G, IV.AB)
- Junior Achievement, Môj nápad pre región, názov súťažnej práce
Animátorky v akcii - krajské kolo, Prešov, 11. 5. 2012, Mária Gažiová,
II.B, 1. Miesto - Mária Gažiová a kolektív spolužiakov študijného
odboru manažment regionálneho cestovného ruchu 11. 05. 2012
v Prešove získali prvenstvo v krajskom kole súťaže Môj nápad pre
región, ktorej vyhlasovateľom je Junior Achievement Slovensko,
nezisková vzdelávacia organizácia v oblasti podnikateľského,
ekonomického a finančného vzdelávania prostredníctvom praktických
vzdelávacích programov
- Junior Achievement, Môj projekt pre región - celoslovenské kolo,
Banská Bystrica, 6. 6. 2012, Mária Gažiová a kolektív 2.B triedy, 3.
miesto
- Junior Achievement v spolupráci s Úradom Banskobystrického
samosprávneho kraja - celoslovenská súťaž. Porota: Junior
Achievement, Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, SACR,
odborníci z praxe. Súťažiacich bolo 12 škôl. Podstata súťaže - študent
sám, alebo za pomoci spolužiakov vymyslí a pripraví konkrétny
produkt. Pred odbornou porotou priamo na súťaži prezentuje výstup
z projektu. Naši študenti sa zapojili do súťaže v oblasti cestovného
ruchu a svojmu nápadu dali meno Animátorky v akcii. Vytvorili sme 3
výstupy pre deti, a to: Historický lexikón o Bardejove, omaľovánku
a spoločenskú hru pod názvom Nájdi erb mesta Bardejov. Vytvorené
produkty museli prezentovať na verejnosti : Dlhá Lúka, ZŠ sv.
Faustíny, 22. 5. 2012 - anim. aktivity, Bardejovské Kúpele - Detská
liečebňa Valentína, 24. 5. 2012, Radničné námestie, VSE City run,
Deň detí 30. 5. 2012
15
d) Matematické (prírodovedné)
- prebiehala školská matematicko – zábavná súťaž
- celoslovenská súťaž Matematický klokan - zúčastnili sa 3 riešitelia
- medzinárodná súťaž Genius logicus – zúčastnili sa 3 riešitelia
e) Športové
- 12.09.2011 -
Mládežnícky olympijský deň
- 28.09.2011 -
OK v cezpoľnom behu /2.miesto – dievčatá,
Terézia Kažimírová 3. miesto/
- 11.10.2011 -
Bedminton SŠ pre chlapcov a pre dievčatá
- 26.10.2011 -
1.kolo „Ligy stredoškolákov v streľbe zo
vzduchovej pušky“
- 3.11.2011
-
- 10.11.2011 -
OK vo florbale SŠ /1.miesto /
medzitriedny volejbalový turnaj zmiešaných
družstiev „Venuj sa športu, nie drogám“
- 14.11.2011 -
„Deň študentstva“ volejbal študentiek SŠ
/4.miesto/
- 16.11.2011 -
PSK volejbalový turnaj v Snine /1.miesto/ -výber
učiteľov z Bj
- 23.11.2011 -
2.kolo „Ligy stredoškolákov v streľbe zo
vzduchovej pušky“
- 25.11.2011 -
OK vo futsale /organ. naša škola pre všetky SŠ
v okrese Bj/
- 1.12.2011
-
- 18.12.2011 -
Majstrovstvá kraja /MK / vo florbale / 4.miesto /
3.kolo „Ligy stredoškolákov v streľbe zo
vzduchovej pušky“/1.miesto N. Kolárová I.A/
- 19.12.2011 -
Volejbal dvojíc študentov a študentiek SŠ
- 19.12.2011 -
Volejbal dvojíc učiteľov SŠ
- 1.2.2012
OK v basketbale chlapcov / 4.miesto/
-
16
- 2.2.2012
-
OK v stolnom tenise dievčat /3.miesto Terézia
Kažimírová III.C, Patrícia Marušinová III.A,
Katarína Kubisová II.H /
- 6.2.2012
-
OK v stolnom tenise chlapcov / 1.miesto Damián
Palko III.C, Patrik Mašlej III.C, Dominik Ilek
IV.G, Richard Bobalik II.H /
- 20.2-24.2.2012 –
Lyžiarsky výcvikový kurz pre 1. a 2.ročníky
- 7.3.2012
Strelecká liga /Laura Adamčinová – 2.miesto, N.
–
Kolárová – 3.miesto/
- 12.3.2012
–
OK vo volejbale dievčat SŠ
- 20.3.2012
–
OK vo volejbale chlapcov SŠ – 2.miesto
- 13.3.2012
–
školský medzitriedny futbalový turnaj
- 14.3.2012
–
školský medzitriedny volejbalový turnaj
- 30.3.2012
–
OK v basketbale dievčat – 2.miesto
- 28.3.2012
–
Strelecká liga /Marcela Jančošová – 3.miesto/
- 2.5.2012
–
Strelecká liga /N. Kolárová – 3.miesto, družstvo
dievčat – 2.miesto/
- 3.5.2012
–
OK vo futbale dievčat – 3.miesto
- 4.5.2012
–
OK vo futbale chlapcov – 1.miesto
- 9.5.2012
–
Olympijský beh – účasť
- 16.5.2012
–
OK v atletike / hod oštepom- Terézia
Kažimírová-1.miesto, Denisa Šuľová-2.miesto,
Anton Kuruc-2.miesto,Vlastimil Tokarský4.miesto, skok do diaľky – Terézia Kažimírová4.miesto, vrh guľou – Vlasimil Tokarský
2.miesto,skok do výšky – Štefan Pillár-3.miesto,
beh na 1500m – Dominik Jakubkovič-2.miesto/
- 17.5.2012
–
Regionálne kolo vo futbale /organiz. naša škola/1.miesto
17
- 31.5.2012
–
Krajské kolo vo futbale /Haniska pri Prešove/3.miesto
f) Kultúrne
- Hviezdoslavov Kubín – triedne kolá (február 2012), školské kolo
(marec 2012) , víťazi v poézii: 1. miesto Michaela Mihaľová III. H,
2.miesto Jana Jusková III.B a Martina Hrivňaková III.G, 3.miesto
Timea Koscelníková V. G; víťazi v próze: 2.miesto Mária Kačuríková
V.G. Do okresného kola postúpili: Michaela Mihaľová III. H, Jana
Jusková III.B a Martina Hrivňaková III.G, Mária Kačuríková V.G.
Do krajského kola postúpila : Martina Hrivňaková III.G – bez
umiestnenia
- Andraščíkov literárny Bardejov – tvorba umeleckých textov –
Šivecová(III.H) – 1. miesto
- Súťaž Medziriadky - príprava študentky na celoslovenskú súťaž vo
vlastnej literárnej tvorbe - 1 žiačka, celoslovenské kolo, Dominika
Šivecová.
- Súťaž Rôznorodosť nás obklopuje - príprava študentov na okresnú
súťaž: Rôznorodosť nás obklopuje, máj 2012, súťaž vyhlásená
Komunitnou nadáciou Bardejov, študenti:
– Mária Kačuriková - V.G - dve práce – obraz a fotografie –
doručené v podobe farebnej tlače – 1.miesto
– Dominika Šivecová – III.H – Desivý zážitok – umelecká
povídka
– Patrik Semanek – IV.H– Pod taktovkou týranského
dirigenta – publicistická reportáž
– B. Bogdanová – I.B - Židia - prezentácia Rozlúčka
– Žili medzi nami - esej a básnický text - Kandravý,
Moravcová 3.G, Peláková, 4.G, Moravcová 4.G,
– Pieta ľudského utrpenia – báseň - Maroš Kuzma
- Súťaž „O čom sa nehovorí a malo by sa.“ - celoslovenská súťaž
v písaní eseje – Monika Fecková II. G – neumiestnila sa na
popredných priečkach
3. Kurzy
- Barmanský kurz – spolu 36 žiakov, z II. H (12 žiakov), II.G (18
žiakov), III.G (6 žiakov)
- Sprievodcovský kurz – organizovanie záverečných pohovorov – 9
žiakov IV. B triedy (prihlásení = vyhoveli a získali osvedčenie o
absolvovaní s celoštátnou pôsobnosťou)
18
- jednoduché a podvojné účtovníctvo na PC – 18 úspešných žiakov
V.H, V.G, IV.AB (OaP) získalo certifikát KROS v programe Omega
4. Hospodársky týždeň
- prebiehal v III. A triede študijného odboru obchod a podnikanie,
počet žiakov 20 (výroba a prezentácia vlastných výrobkov v predemte
činnosti – výroba nábytku – lektorka Ing. Helena Harausová, PhD.) .
5. Junior Achievement Slovensko
- Aplikovaná ekonómia – žiaci III.A triedy v študijnom odbore obchod
a podnikanie zrealizovali v rámci tohto predmetu aktivity:
Valentínsky školský ples, predaj kníh zo školskej knižnice, charitatívna
zbierka „Deň narcisov“, Štúdium on-line učebnice a písanie testov z
jednotlivých kapitol, imatrikulácia, mikulášske balíčky (22 žiakov
získalo certifikáty za úspešné absolvovanie testu z on-line učebnice
aplikovanej ekonómie)
- Krúžok podnikanie v cestovnom ruchu – 10 žiakov získalo certifikáty
v tomto programe
6. Besedy a prednášky (aj s odborníkmi z praxe)
- Ochrana životného prostredia /Ing. Hroneková /I.H, I.G/
- Kto je kto v triede /Mgr. Romanová /I.G, I.H/
- Zvládanie konfliktov /Mgr. Harňáková /III.H, II. F/
- Vieme sa správať zodpovedne? /Mgr. Romanová /I.G, I.H, III.A,
III.B, III.H, III.G, IV.G, IV.C/
- Životné krízy a nezdary /Mgr. Romanová /V.H, V.G, IV.G, IV.F,
IV.H, IV.AB/
- Vzťahy medzi rovesníkmi /Mgr. Romanová /II.G, II.H/
- Profesionálna orientácia /Mgr. Hankovská /IV.H, IV.G/
- 08. 06. 2012 Priateľstvo a rovesnícke vzťahy /Mgr. Romanová/
CPPPaP II.F,II.C, II.G/
- Priateľstvo a rovesnícke vzťahy /Mgr. Romanová CPPPaP /I.A, I.C/
- Priateľstvo a rovesnícke vzťahy /Mgr. Romanová CPPPaP /I.H/
- Racionálna výživa /Mgr. Fecková /I.A/
- Racionálna výživa /Mgr. Fecková /II.C, I.C/
- Prevencia užívania drog k Medzinárodnému dňu boja proti
zneužívaniu drog a obchodovaniu s nimi /p. Majerníčková – RÚVZ
/I.A, I.H/
- Drogy a ich zneužívanie / I.A, III.A, III.B/
- Trestná činnosť mládeže, prevencia, dôsledky – II.B, II.H, II.F, II.G
19
- Beseda o domácom týraní - združenie žien „MY MAMY“ – I.H, II.G,
III.H, III.C, I.C, II.H (Informácia o príčinách a následkoch domáceho
týrania spojená s filmovou ukážkou)
- Seminár „Kultúra pitia piva“ pre žiakov IV. ročníkov, dvojdňový
seminár
- Odborná prednáška - TOH, III.A, IV.AB, I.A - Ing. Udič Peter vedúci potrav. a nepotrav. odd., MAKOS, téma: komunikácia so
zákazníkom, zákon o ochrane spotrebiteľa
- Charita Košice – diecézna charita – II.H, II.B – problematika
ľudských práv, práca s bezdomovcami
- Rasizmus, extrémizmus – III.A – 3. 4. 2012 – Krajský policajný zbor
- Beseda s pracovníkom mestského úradu ŽP – p. Mačejovským
a s pracovníčkou obvodného úrad ŽP p. Malecovou.
- Európsky týždeň boja proti drogám – II.H, II.G
- AIDS/HIV – IV.C, IV.F, V.H, V.G, II.D
- Nebezpečenstvo drog –Mgr. Kozáková , 1.G
- Beseda a prezentácia s žiakov k Energetickému Dňu PSK
- Beseda o prevencii obchodovania s ľuďmi za spolupráce s políciou
- Beseda o prevencii
obchodovania s ľuďmi
za spolupráce
s pedagogicko psychologickou poradňou
- Beseda o ochrane ľudských práv- na hodinách OBN
- Beseda o nebezpečenstve práce v zahraničí
- Európsky deň jazykov (26.9.)
- Dni zážitkového učenia – Halloween s halloweenskou výzdobouzvyky a tradície v anglicky hovoriacich krajinách
- Renesancia a humanizmus v Bardejove
- s pracovníkmi policajného zboru o extrémizme a rasizme na
Slovensku
- Beseda s riaditeľom Komunitnej nadácie v Bardejove p. Jarinom na
tému – štátna správa a samospráva
- Význam vôd a jej ochrana - s pracovníčkou okresného úradu
životného prostredia s p. Malecovou
- Obchodovanie s bielym mäsom
- Ochrana proti ZMN
- Poskytovanie prvej pomoci
- prevencia drogových závislostí a šikanovanie
- Svetový deň Zeme
- Výber partnera pre manželský život
- Ochrana lesa
- Svetový deň nefajčenia
- Prevencia drogových závislostí – s pracovníčkou RÚVZ
- Prevencia AIDS - s pracovníčkou RÚVZ
20
-
Dospievanie –s pracovníčkou RÚVZ
Civilizačné ochorenia
Pohlavné choroby, drogy – s pracovníčkou RÚVZ
S tebou o tebe
Zdravý životný štýl
Svetový deň výživy
Svetový deň duševného zdravia
Týždeň boja proti stresu
Týždeň boja proti drogám
Význam mokradí pre životné prostredie
O utečencoch
O právach dieťaťa
O právach žien
O násilí páchanom na ženách a deťoch
Holokaust
Židovská otázka na Slovensku
Medziľudské vzťahy
Rasizmus, xenofóbia
Zvládanie konfliktov
Extremizmus, extrémy Zeme
Vzájomné vzťahy medzi rodičmi a v kolektíve
II. PROPAGAČNÉ
1. Publikačná činnosť
- v miestnej a regionálnej tlači
- v Bardejovských novostiach:
„Job2day zaujal“
„Tri zlaté poháre pre HA JA“ – Hotelieri v barmanskom nebi
„Andraščíkov literárny Bardejov“ – Umelecká tvorba
stredoškolákov na pôde HA JA
„50 rokov vzniku školy – Významné jubileum HA JA“
„ALB víťazné texty“
Tvorba publikácie 50 rokov školy: tvorba textov, jazyková
korektúra
„Učili čapovať pivo – Odborníci Pivovarov Topvar na Hotelovej
akadémii J.A.“,
„Príbeh jari – malé umelecké dielo – 2.miesto v carvingu získali
študentky Hotelovej akadémii J.A.“,
„Animátorky v akcii – odbor MRCR opäť bodoval“, „Exkurzia
v MC Donalde“,
21
„Tretí najlepší na Slovensku - Študentský projekt v cestovnom
ruchu zrealizovaný v praxi“,
„Hoteliéri vo Francúzskom Calais“
„Patrí k najlepším“ – článok pri ocenení Ing. Michalčinovej
„III. reprezentačný ples – článok“
„Kto nespozná minulosť, nepochopí možné hrozby budúcnosti“
- nahrávky v Bardejovskej televízii
- sprievodné slovo po historických a kultúrnych pamiatkach Bardejov,
slávnostné otvorenie školského roka – privítanie hostí poslancov NR
SR, PSK, Mestského zastupiteľstva
2. Informačno-propagačné ponuky
- študijné a učebné odbory našej školy
- Brožúra – charakteristika učebných a študijných odborov
- propagačné tabule na DOD
- ponuka Ľudovej jedálne a Jedálne Pod Vinbargom
- brožúrka Rytier Rolland – propagačný materiál z príležitosti konania
Rollandových hier
.
3. Informačné, slovné a fotodokumentačné propagačné materiály
(Reklamné letáky o škole)
- tvorba prezentačného CD pre žiakov ZŠ
- inovovaná brožúra o štúdiu na Hotelovej akadémii J. Andraščíka
v slovenskom jazyku
- inzeráty o odboroch školy
4. Webová stránka školy – www.habj.sk
- je pravidelne dopĺňaná novými informáciami
5. Fotodokumentácia
- z uskutočnených akcií fotodokumentáciu zabezpečuje Mgr. Kvetoslava
Čuláková
(- otvorenie školského roka 2011/2012, 50. výročie školy, DOD,
imatrikulácia pre žiakov 1. ročníka (mestský úrad, škola), charitatívne zbierky
(Biela pastelka, červená stužka), 11.ročník ALB, Hallowen, Eurocup,
Barmanský kurz, otvorenie knižnice – beseda p. Nagajová, seminár VŠ, Rout
LV,H,IV,G, vianočná výstava v ĽJ, vianočná akadémia, olympiády v
NEJ,ANJ, výmenný pobyt v Calais, III. reprezentačný ples, školský ples,
súťaž v písaní na stroji, volejbalový a futbalový turnaj, veľkonočná výstava
22
v ĽJ, banket III.G a III.H, burza kníh, seminár o pive, Hviezdoslavov
Kubín, rozlúčka s maturantmi, slávnostné rodičovské združenie I.H, I.G,
záverečné skúšky IV.H, IV.G, praktické maturitné skúšky)
6. Kronika
- kroniku z uskutočnených akcií vedie Mgr. Katarína Rubická, PhD.
- Otvorenie školského roka 2011/2012, exkurzia v Osvienčime, návšteva
Pamätníka československej armády na Dukle, Imatrikulácia prvákov,
Oslava 50. výročia založenia školy, Otvorenie školskej knižnice - beseda
s p. Nagajovou, Deň otvorených dverí, Vianoce ako z rozprávky v
Ľudovej jedálni, Vianočná akadémia, Obvodné kolo olympiády z
anglického jazyka, Obvodné kolo olympiády z nemeckého jazyka,
reprezentačný ples, športové úspechy žiakov (basketbal, stolný tenis),
študentský ples, prednáška o pive, lyžiarsky kurz, slávnostné bankety tried
3. G a 3. H,
školské kolo recitačnej súťaže, Hviezdoslavov Kubín,
veľkonočné gastronomické variácie v Ľudovej jedálni, športové úspechy
študentov, návšteva Calais – Francúzsko, tematická exkurzia v Pivovare
Šariš a Mc Donald, rozlúčka maturantov, posedenie pre rodičov žiakov 1.
ročníkov odboru hotelová akadémia, športové úspechy žiakov, úspech
žiačky Márie Gažiovej a jej triedneho kolektívu odboru manažment
regionálneho cestovného ruchu v súťaži „Projekt pre región“
- Ing. Iveta Michalčinová bola ocenená cenou Sophista pro regione za
prácu a prínos pre školu predsedom PSK dňa 19. júna 2012 – Pedagóg
a žiak PSK 2012.
7. Deň otvorených dverí na Hotelovej akadémii J. Andraščíka
- prezentácia študijného odboru manažment regionálneho cestovného
ruchu,
- prezentácia predmetu administratíva a korešpondencia, krúžku
manažment osobných financií
- prezentácia vyučovania predmetov modernou vyučovacou metódou
MOODLE,
- prezentácia zahraničnej praxe,
- prezentácia podnikateľských výsledkov hospodárskeho týždňa,
- prezentácia aktivít Aplikovanej ekonómie
- prezentácia barmanov, kuchárov, čašníkov, študentov odboru hotelová
akadémia
- otvorené vyučovacie hodiny z anglického a nemeckého jazyka,
- vyučovanie účtovníctva na PC,
23
- ukážky z činností krúžkov: fotografického, dekoratívne vyrezávanie
ovocia a zeleniny, poeticko-hudobného (Múzy),
- sprievodcovské slovo manažérov regionálneho cestovného ruchu,
- naši hostia: žiaci ZŠ, rodičia a priatelia školy, absolventi našej školy,
- barmanská šou komentovaná sprievodným slovom hotelierov,
- ukážky slávnostného stolovania, zručnosti pri stole hosťa, ochutnávky,
ukážky carvingu, flambovanej kávy.
III. CHARITATÍVNE
1. Zbierky:
- Biela pastelka v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých
- pre chorých na AIDS – Červená stužka
- pre nášho adoptívneho chlapca Joela z Indie
- Deň narcisov
- Deň belasého motýľa – pre postihnutých svalovou atrofiou
2. Návštevy
- Domovy sociálnych služieb: Alia, Dúha
- Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi
3. Darovanie krvi
- 16 žiakov IV.AB, IV.C, IV.F, IV.H, IV.G, V.H, V.G darovali krv
v rámci Vianočnej študentskej a Valentínskej kvapky krvi a
v nevyhnutných prípadoch .
IV. KULTÚRNE
1. Múzy – hudobno-poetické zoskúpenie:
- príprava kultúrneho programu na školské akcie – imatrikulácia, DOD,
slovenské a francúzske piesne
- podieľali sa na rôznych slávnostných otvoreniach svojim kultúrnym
programom
- s vianočným programom vystúpili v zariadení ALIA (ústav sociálnej
starostlivosti) a pre Úniu nevidiacich a slabozrakých,
- tradične zrealizovali sériu vystúpení na Radničnom námestí pod
názvom Koledy spod brány, Hornoosvetové stredisko – vianočné
trhy, Veľkonočná výstava v ĽJ.
24
2. Návštevy divadelných a kultúrnych predstavení:
- „Chrobák v hlave“, „O čom sa nehovorí“, „Čakanie na Turka“, „Svetové
Vianoce“.
- Vianočný koncert, výchovné koncerty: s protidrogovou tematikou Zajtrajšok začína dnes.
3. Tematické exkurzie:
- Bardejovská radnica
- Bazilika sv. Egídia
- Drevené kostolíky okresu
- exkurzia do kogeneračnej kotolne
- exkurzia do úpravovne vôd v Bardejove
- HA Kežmarok – „Oheň, darca života“,
- Tokajská vinná cesta
- McDonald, Solivar Prešov
- Pivovar Šariš
- Týždňový pobyt vo Francúzsku
- Prírodovedné múzeum
- Šarišské múzeum – ikony
- Židovské suburbium
- Mestské hradobné opevnenie
- Úpravovne pitnej vody a Bioenergy
- do Bardejovských kúpeľov
- na Duklu
- do Osvienčimu
- návšteva Pamätníka vo Svidníku a Vojenského múzea vo Svidníku
- v židovskej synagóge
- hotel Bellevue, liečebný dom Ozón a iné reštauračné zariadenia
v meste
- do Prírodopisného múzea
- do Okresnej knižnice Dávida Gutgessela
- do Vysokých Tatier
- do Viedne – Zvyky a tradície v nemecky hovoriacich krajinách
- výstavy v Hornošarišskom osvetovom centre a Slovensko-poľskom
dome
- hotel Grand Starý Smokovec
- Grandhotel Praha v Tatranskej Lomnici
- do hypermarketov a predajní mäsa
- Mestský archív
25
4. Výtvarné fotografické práce
- výstava žiackych fotografií a výtvarných prác v Poľsko – slovenskom
dome s postupom na medzinárodnú výstavu v Gorliciach
- Výtvarné a fotografické práce: - Fotosúťaž v rámci projektu „Zelená
energia“ (2 žiaci)
- 12. ročník medzinárodnej súťaže v počítačovej grafike a digitálnej
fotografii. – voľná téma- 4 žiaci
5. Návštevy výstav, múzeí
- Šarišské múzeum, Bardejovské Kúpele
- Návšteva baziliky sv. Egídia
- Návšteva výstav v Poľsko-slovenskom dome
- Návšteva radnice, Prírodovedného múzea, Múzea ikon
- Návšteva výstavy o histórii Bardejova
- Návšteva baziliky – veže – prednáška o Bardejove
- Výstava v Hornošarišskom osvetovom stredisku
- Výstava fotografií „Bardejov v minulosti a dnes“, „Miluj život a nie
drogu“, „Medzinárodné digitálne fotografie“
- Poľovnícka výstava
- Veľkonočná výstava
6. Nástenné noviny a panely
- Svetový deň jazykov
- Jeseň
- Halloween
- Zima
- Vianoce
- Zimné športy
- Valentín
- Deň zeme
- Mesiac lesov
- Svetový deň životného prostredia
- Domáce týranie, šikanovanie
- Školský ples
- Energetický deň PSK
- Svetový deň nefajčenia
- Obezita
- XXX. olympijské hry v Londýne
- Svetový deň vody
- Jarné zvykoslovie
- Medzinárodný deň materinského jazyka
- Veľká noc
26
- Jar
- Október –mesiac úcty k starším
- Medzinárodný deň študentov
Pochvala triednym učiteľom
I.A
Katarína Semanišinová
za výborný prospech
I.C
Ivana Kunstová
Pavol Pňakovič
Matúš Kravec
Martin Roman
Lukáš Semanko
za výborný prospech a vzornú dochádzku
za výborný prospech
za výborný prospech
za vzornú dochádzku
za vzornú dochádzku
II.G
Mária Moravcová
Tatiana Plavnická
Patrícia Kekeľová
Peter Hudáček
Laura Adamčínová
za výborný prospech
za výborný prospech
za výborný prospech
za výborný prospech a vzornú dochádzku
za reprezentáciu školy
II.B
Petra Nováková
Jana Martičková
Klaudia Šestáková
Klaudia Geffertová
za výborný prospech
za výborný prospech a animačné aktivity
v rámci krúžku PVCR
za animačné aktivity v rámci krúžku PvCR
za animačné aktivity v rámci krúžku PvCR
II. C
Marek Huďa
Štefan Pillár
za reprezentáciu školy v športe
za reprezentáciu školy v športe
II. F
Petronela Adamišinová
Marek Kendra
Denisa Dinisová
Jaroslav Bednár
za výborný prospech
za výborný prospech a vzornú dochádzku
za vzornú dochádzku
za reprezentáciu školy na športových
súťažiach - strelecká liga – obvodné kolo
II.D
Viktória Buzinkayová
Viera Harčariková
Nikola Plecová
za aktivitu na OV
za aktivitu na OV
za aktivitu na OV
27
III.H
Jana Hnatková
Žaneta Gajdošová
Juliana Balážová
Michaela Mihaľová
Ivana Molčanová
Ivana Bortňáková
Natália Čupeľová
Simona Hudačková
Dominika Šivecová
Jana Nálepová
za výborný prospech a účasť
v okresnom kole v basketbale
za výborný prospech
za výborný prospech
za výborný prospech
za výborný prospech
za výborný prospech
za výborný prospech
za výborný prospech
za výborný prospech
za II. miesto v OK v basketbale
III.G
Ľudmila Mihaľová
Martina Hrivňáková
Kristína Germanová
Miroslav Kandravý
Dominika Moravcová
za výborný prospech a reprezentáciu v recitácií v obvodnom kole
za výborný prospech a reprezentáciu v recitácií v obvodnom a okresnom
kole
za vzornú dochádzku
za zapojenie sa do súťaže „Rôznorodosť nás obohacuje“
za zapojenie sa do súťaže „Rôznorodosť nás obohacuje“
IV.H
Monika Zakuťanská
Zuzana Bučková
Gabriela Lučová
Erika Jusková
Silvia Ščerbová
Veronika Džmurová
Katarína Fedorčáková
Dominika Harbaľová
Katarína Šoltysová
Barbora Špirková
Valéria Švedová
Mária Švedová
Dana Vasilíková
za výborný prospech
za výborný prospech
za výborný prospech
za výborný prospech
za výborný prospech
za výborný prospech
za výborný prospech
za výborný prospech
za výborný prospech
za výborný prospech
za výborný prospech
za výborný prospech
za výborný prospech
Katarína Fedorčáková
Erika Jusková
Valéria Švedová
Mária Švedová
Barbora Špirková
Monika Vardzaľová
Alžbeta Alexovičová
Dana Vasilíková
za vzornú a aktívnu reprezentáciu školy v rámci zbierky „Červený kríž“
28
IV. G
Monika Butkovičová
Dominik Ilek
za II. miesto v OK v basketbale
za I. miesto v OK v stolnom tenise
Pochvala MOV
I.C
Matúš Kravec
Ivana Kunstová
Nikola Slotová
Daniel Sokol
za výborný prospech
za výborný prospech
za výborný prospech
za výborný prospech
II. F
Denisa Dinisová
Marek Kendra
Petronela Adamišinová
Anna Drutátovská
Viliam Džubakovský
Marek Balaščák
Martin Miháľ
Jaroslav Bednár
za vzornú dochádzku a aktivitu na OV
za vzornú dochádzku a aktivitu na OV
za vzornú dochádzku a aktivitu na OV
za vzornú dochádzku a aktivitu na OV
za vzornú dochádzku a aktivitu na OV
za vzornú dochádzku a aktivitu na OV
za vzornú dochádzku a aktivitu na OV
za vzornú dochádzku a aktivitu na OV
II. D
Martin Poperník
za vzornú dochádzku a účasť na aktivitách
29
§ 2. ods. 1 j
Údaje o zrealizovaných projektoch
Názov projektu
1.
Termín
podania
žiadosti
Výzva
apríl
2011
Elektronizácia
a revitalizácia
školských knižníc 2011
Revitalizácia školskej
knižnice TERRA
LIBRORUM
Žiadaná
suma v Sk
2 913 €
Schválená
suma
2 913 €
Revitalizácia školskej knižnice TERRA LIBRORUM
Ciele projektu:
-
vybudovanie modernej školskej knižnice ako kultúrneho centra školy,
-
rozšírenie a zvýšenie kvality knižnično – informačných služieb rozšírením knižného fondu,
elektronizáciou
knižničných
procesov
a aplikáciou
informačných
a komunikačných
technológií,
-
zvýšenie čitateľskej kultúry mládeže,
-
pomoc pri individuálnej príprave žiakov na vyučovanie,
-
podpora celoživotného vzdelávania pedagógov,
-
skvalitnenie prepojenia školy s praxou.
Aktivity projektu môžeme rozčleniť do dvoch okruhov:

základné knižnično – informačné služby,

špeciálne knižnično – informačné služby.
Základné knižnično-informačné služby
Knižnica bude aj naďalej slúžiť najmä ako zdroj aktuálnej, zaujímavej a príťažlivej beletrie, náučnej
a cudzojazyčnej literatúry. Predpokladáme, že projektom významne rozšírime existujúci knižný fond.
Z oblasti beletrie je potrebné zakúpiť knihy zo súčasnej knižnej produkcie, ktoré zvýšia záujem
o literatúru a rozšíria počet čitateľov poézie a prózy medzi študentmi. Zakúpená literatúra bude slúžiť
na individuálne čítanie ako zdroj umeleckých textov pre pravidelne prebiehajúcu celoškolskú
interpretačnú súťaž Hviezdoslavov Kubín, ako rozširujúci prameň informácií na vyučovacích
hodinách, najmä slovenského jazyka a literatúry.
Náučnú literatúru rozšírime o odborné knihy a reprezentačné publikácie, ktoré pomôžu rozšíriť
vedomosti a poznanie čitateľov. Pôjde najmä o tituly z ekonómie, marketingu, manažmentu,
gastronómie, cestovného ruchu, geografie cestovného ruchu a dejín umenia.
Databázu jazykovej literatúry doplníme o odborné učebnice, slovníky, príručky a bežnú jazykovú
literatúru (slovníky, učebnice, beletria). Dôležitou súčasťou vyučovania jazykov je využívanie
edukačných hier, súťaží, tvorba vlastných prezentácií v cudzom jazyku.
30
Požičiavanie si náučnej literatúry tohto zamerania chceme umožniť aj verejnosti, predovšetkým
študentom a pedagógom iných stredných škôl regiónu, miestnym hoteliérom, podnikateľom
v gastronómii a službách cestovného ruchu, pracovníkom príslušných odborov štátnej správy
a miestnej samosprávy a členom združení cestovného ruchu. Ponuka odbornej literatúry tohto
zamerania je v našom regióne veľmi obmedzená. Kontaktom s odbornou verejnosťou sa prehĺbi vzťah
medzi školou a praxou a predpokladáme, že výmena skúseností na pôde školskej knižnice prispeje
k rozvoju vzájomnej spolupráce.
Okrem požičiavania kníh budeme v rámci základných služieb knižnice organizovať podujatia, ktoré by
podporili oživenie týchto služieb.
V spolupráci s učiteľmi odborných predmetov to budú podujatia:
„Off line!“ – beseda s profesionálnym knihovníkom o tom ako pracovať s odbornou literatúrou,
ako v knihách hľadať potrebné informácie, ako napísať dobrý referát. Beseda bude zameraná na
prácu s knihou, nie počítačom – určená študentom prvého ročníka,
„Slovensko, Európa, svet...“ – prezentácia cestovateľských zážitkov učiteľov našej školy
spojená s vedomostnou súťažou určená študentom druhého a tretieho ročníka študijných odborov
o prírodných aj umelovytvorených predpokladoch cestovného ruchu na Slovensku, krajinách
Európy aj sveta.
V spolupráci
s učiteľmi
slovenského
jazyka
a literatúry
a spoločensko-vedných
predmetov
zorganizujeme tieto aktivity:
„Niečo ako zázrak“ – popoludnie s poéziou a prózou bardejovských autorov Jána Nagajdu,
Františka Pastirčáka a Janky Nagajovej v priestoroch knižnice v interpretácii študentov školy.
Špeciálne knižnično-informačné služby
K týmto službám patria najmä:
rešerše – vyhľadávanie informácií na istú tému v publikovanej literatúre – v databáze školskej
knižnice vytvoríme samostatnú „miniknižnicu“, ktorú budú tvoriť rešerše vytvorené žiakmi
v spolupráci so školským knihovníkom. Súčasťou „miniknižnice“ budú aj referáty, seminárne
práce, ročníkové práce, projekty žiakov, libretá (scenár slávnostnej hostiny). Táto služba bude
prístupná len čitateľom v študovni,
prístup na internet – v priestoroch študovne budú dva počítače napojené na internet, ktoré
umožnia získať informácie aj z tohto zdroja,
periodická tlač – škola je odberateľom odbornej periodickej tlače a denníkov, ktorá bude
čitateľom k dispozícii v študovni
Iné projekty
Vzdelávacie poukazy
Stredoškolské štipendiá
31
§ 2. ods. 1 k
Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
v škole
V školskom roku 2011/2012 vykonala ŠŠI kontrolu stavu i úrovne výchovy
vzdelávania k ľudským právam v školách a hodnotenie nadobudnutých vedomostí
a postojov žiakov o ľudských právach. Úroveň vedomostí sa zisťovala zadaním testu
žiakom posledného ročníka zostaveného podľa učebných osnov občianskej náuky. Na
základe vyhodnotenie testov žiaci dosiahli základné 67,85 % - tnú úspešnosť. Zo
záverov: pozitívnou stránkou školy je široká zapojenosť žiakov do mimoškolských
aktivít zameraných prevažne na šport a rozvíjanie kontaktov so školami v zahraničí.
§ 2. ods. 1 l
Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na ulici Pod Vinbargom 3 v
Bardejove.
Kapacita školy:
Školský manažment:
Kancelária riaditeľky školy,
Kancelária pre zástupkyne riaditeľky školy TV,
Kancelária pre zástupkyňu riaditeľky školy PV,
Kabinet pre výchovnú poradkyňu.
Pedagogickí zamestnanci školy:
Zborovňa pre rokovania pedagogickej rady,
Kabinety pre učiteľov cudzích jazykov, slovenského jazyka a literatúry,
ekonomických predmetov, spoločenskovedných predmetov, informatiky
Sociálne zariadenie.
Nepedagogickí zamestnanci školy:
Kancelária pre sekretariát,
Kancelária ekonómky,
Kancelária personálneho a mzdového oddelenia,
Kancelária učtovníčok,
Kancelária správcu,
Miestnosť s odkladacím priestorom,
Kotolňa,
Vzduchotechnika,
Archív.
Ďalšie priestory:
Hygienické priestory, sociálne zariadenia, šatne,
32
Sklad učebníc,
Sklad učebných pomôcok,
Sklad inventára, strojov a zariadení,
Sklad materiálov, surovín a polotovarov,
Knižnica.
Makrointeriéry:
Objekt hlavnej školskej budovy
Ľudová jedáleň – zariadenie praktického vyučovania
Budova na ulici 29. augusta
Objekt hlavnej školskej budovy – Pod Vinbargom 3, Bardejov (súčasť školy)
Recepcia
Školský blok:
Vyučovacie interiéry
1.
2.
3.
4.
5.
Klasické triedy/ - učebne pre teoretické vyučovanie (14)
Jazykové laboratórium
Odborné triedy/ - učebne pre vyučovanie informatiky (3)
Kabinety Slovenského jazyka a literatúry, ekonomických
informatiky, cudzích jazykov
Zborovňa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Blok turistická ubytovňa:
Kancelárie školského manažmentu a nepedagogických zamestnancov
Sociálne zariadenia
Kancelária výchovného poradcu
Klasické triedy / - učebne pre teoretické vyučovanie (5)
Učebne pre vyučovanie cudzích jazykov (2)
Učebňa techniky obsluhy
Učebne ADK (2)
Šatne
Ubytovacie izby pre turistov (100 osôb)
predmetov,
Športová hala (telocvičňa, posilňovňa, šatne a hygienické zariadenia)
Jedáleň a kuchyňa
Odborná učebňa techniky obsluhy
Odborná učebňa technológie
Hygienická zariadenia
Kotolňa
1.
Zariadenie pre praktické vyučovanie Ľudová Jedáleň, ul. 29. augusta, Bardejov
(10 min od školy):
Kabinety pre MOV
33
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Viacúčelová miestnosť (pre žiakov, MOV, rodičov a iných)
Odborné cvičné triedy
Kotolňa
Dielňa
Cvičná kuchyňa
Sklady pre stroje, nástroje, náradia, suroviny, materiál, polotovary
Hygienické zariadenia
Malá telocvičňa – pohybové štúdio (so sociálnym zariadením – WC, sprchy)
1.
2.
Budova na ulici 29. augusta:
Odborné učebne
Prenajaté priestory na podnikateľské účely a Domov sociálnych služieb
Vyučovacie exteriéry
1. Ihrisko s umelým trávnikom
2. Viacúčelové ihrisko
3. Atletická dráha
Zmluvné pracoviská
Hotel Bellevue
Hotel Bardejov
Hotel Artin
Hotel Šariš
Liečebné domy – Bardejovské Kúpele
Reštaurácia Rolland
Salaš Lesná
Pizza Peppino
Caffé Pohoda
Reštaurácia Fontána
Učebné pomôcky používané na zabezpečenie výučby:
- mapy – geografické, dejepisné, jazykové,
- magnetofóny s CD prehrávačom,
- videá,
- meotary,
- datavideoprojektory,
- počítače,
- reštauačný inventár a zariadenie, ponukové a flambovacie vozíky,
- odborná literatúra a časopisy.
Potrebné a pripravované:
- špecifický inventár na praktické vyučovanie,
- školská knižnica a čitáreň – vzdelávaco-kultúrno-informačné centrum školy,
34
- vybavenie ďalších učební didaktickou technikou – dataprojektor, prístup na
internet,
- notebooky a projektory pre predmetové komisie,
- inštruktážne a odborné učebne na teoretické a praktické vyučovanie
§ 2. ods.1 m
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej
činnosti (správa o hospodárení)
tvorí Prílohu Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení
§ 2. ods. 1 n
Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský
rok 2011/2012 a vyhodnotenie jeho plnenia
- podrobnejšie rozpracované vo vyhodnotení činnosti jednotlivých predmetových
komisií
1. Odovzdávať vedomosti a pripravovať žiakov na povolanie a získanie
prvej kvalifikácie
- splnený
- výchovu a vzdelávanie v prvých až štvrtých ročníkoch sme realizovali
podľa schválených školských vzdelávacích programov:
- Gastronomické a hotelové služby – hotelová akadémia,
- Gastronomické a hotelové služby – čašník, servírka 4,
- Gastronomické a hotelové služby – kuchár 4,
- Gastronomické a hotelové služby – kuchár 3,
- Gastronomické a hotelové služby – cukrár,
- Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu – obchod
a podnikanie,
- Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu – manažment
regionálneho cestovného ruchu,
ktoré vychádzali zo Štátnych vzdelávacích programov (63 Ekonomika
a organizácia, obchod a služby I, 64 Ekonomika a organizácia,
obchod a služby II) v súlade s princípmi a cieľmi výchovy
a vzdelávania podľa zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- v piatom ročníku podľa platnej základnej pedagogickej dokumentácie
študijného odboru
- pripravili sme učebné osnovy a tematické výchovno – vzdelávacie
plány pre všetky ročníky v súlade s OP na šk. rok 2011/2012
v jednotlivých predmetoch.
35
- pri zvyšovaní úrovne v oblasti vzdelávania a výchovy sme rešpektovali
pedagogické dokumenty, cieľové požiadavky, štandardy učiva
- implementovali sme prvky Národného štandardu finančnej
gramotnosti pre klasifikáciu vzdelávania ISCED 3 a zapracovali sme
ich do tematických výchovno – vzdelávacích plánov
všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov
- žiakov na MS pripravujeme v súlade s koncepciou novej MS a
v súlade s cieľovými požiadavkami a požiadavkami na MS,
- vyučovacie hodiny boli inovované modernými metódami s využitím
IKT a masmédií - internet, tlač, televízne programy a postoj žiakov
k jednotlivým témam,
- podporovali sme rozvoj ekonomických a podnikateľských schopností
pri výučbe ekonomických predmetov v rámci zavádzania IKT:
- sa vyučovalo cez internet - MOODLE
- vyučovalo sa formou e-learningu
- vyučovalo sa jednoduché a podvojné účtovníctvo a účtovanie
v programe ALFA, OMEGA, OLYMP poskytnutím
demoverzie od firmy KROS
- realizoval sa hotelový a gastronomický softwér AGNIS,
- v rámci záujmovej činnosti sa študenti zapojili do kurzu online
ekonomika – (E- learning EKO)
- študenti boli zapojení do vzdelávacieho programu aplikovaná
ekonómia neziskovej organizácie Junior Achievement Slovensko
- podporovali sme vyučovacie metódy, ktoré prepájajú učenie so
životom (hospodársky týždeň, odborné prednášky s pracovníkmi
bánk: bezhotovostný platobný styk, III. pilier dôchodkového
zabezpečenia, HACCP),
- podporovali sme samostatnú a tvorivú prácu študentov: - zadávali
sme študentom tematické práce, projekty, ktoré samostatne
prezentovali a vyhodnotili
- zrealizovali sme výskumy formou dotazníkov zamerané na zisťovanie
kvality výučby a tvorivosti v práci učiteľa. Vyplnené dotazníky sme
vyhodnotili a prijali opatrenia pre skvalitnenie výchovno –
vzdelávacieho procesu.
2. Umožniť žiakovi získať kompetencie
- ovládať aspoň dva cudzie jazyky, naučiť sa správne identifikovať a analyzovať
problémy, rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé umelecké, psychomotorické
schopnosti, získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám,
pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, naučiť sa rozvíjať
a kultivovať svoju osobnosť, naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie,
získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie.
36
-plní sa
- vo všetkých študijných a učebných odboroch sme zaviedli a realizujeme
povinné vyučovanie dvoch cudzích jazykov podľa ŠVP, ŠkVP
- rozvíjali sme schopnosti nadaných a talentovaných žiakov v týchto
oblastiach:
- v rámci obvodu Bardejov – Stará Ľubovňa sme boli organizátormi
obvodného kola olympiád z poverenia KŚÚ – olympiády v NEJ, ANJ
- účasť žiakov v školskom a obvodnom kole v olympiáde v ANJ, NEJ
- olympiáda ľudských práv (školské kolo, krajské kolo)
- účasť v súťažiach (barmanských, v písaní na stroji, v matematike, recitácii,
vo
fotografických,
športových,
odborných
ekonomických
a gastronomických, ...)
- účasť 12. ročníku medzinárodnej súťaže v digitálnej fotografii
a v počítačovej grafike
- v krúžkovej činnosti (pracovalo 28 krúžkov)
- organizácia a účasť na športových súťažiach.
- v športovej oblasti – zorganizovali sme obvodné kolo vo futsale
3. Posilnenie výchovnej funkcie školy
prístupom žiakov ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu a voľno časovým
aktivitám, motiváciou k učeniu, podporovaním špecifických záujmov,
vytváraním vzťahu k základným ľudským hodnotám.
- priebežne sa plní
Plnili sme úlohy implementácie národného plánu výchovy k ľudským právam a
úlohy implementácie protidrogovej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu,
environmentálnej výchovy, mediálnej výchovy, multikultúrnej výchovy - besedami,
nástennými novinami, výstavami žiackych prác (koláže, letáky, reklamy),
prednáškami v školskom rozhlase, exkurziami, medzipredmetovými vzťahmi
v tematicko výchovno – vzdelávacích plánoch, učebných osnovách a realizáciou
aktivít v mimoškolskej činnosti.
Zrealizovali sme prieskum o šikanovaní žiakov v škole a o dodržiavaní ľudských
práv.
4. Viesť dôsledne stratégiu školy
s prihliadnutím na: prípravu a tvorbu vlastných školských vzdelávacích
programov, posilnením úlohy a motivácie učiteľov, ich profesijným
a osobným rozvojom, podporu talentu, osobnosti a záujmu každého žiaka /
propagáciou a popularizáciou školy.
-plní sa
- tvorba ôsmych ŠkVP, reevidovanie ŠkVP
37
-
vypracovanie plánu kontinuálneho vzdelávania a podpora účasti
pedagogických zamestnancov na vzdelávacích aktivitách
- vypracovanie štruktúry kariérových pozícií
- podpora talentu u žiakov – umožnenie – účasť v rôznych súťažiach,
zahraničnej praxi, spolupráca s partnerskými školami
- aktivity na propagáciu a popularizáciu školy: DOD, RZ pre rodičov a účasť
na RZ žiakov 9. ročníkov ZŠ
5. Zabezpečiť, aby sa škola stala otvorenou inštitúciou
pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej
a spoločenskej činnosti.
- plní sa
- spolupráca s Radou rodičov, Radou školy organizovaním: Dni zručnosti pre
verejnosť, aktivity v ĽJ pre verejnosť, organizáciou 3. reprezentačného plesu
Hotelovej akadémie Jána Andraščíka, školského plesu Hotelovej akadémie
Jána Andraščíka
6. Zlepšiť estetické prostredie budovy školy, okolie a materiálno-technické
vybavenie.
- plní sa
Projektom „Stavebné úpravy Hotelovej akadémie Jána Andraščíka“ sme
zmodernizovali a upravili prostredie školy: výmena okien, zateplenie,
vykurovanie, materiálno-technické vybavenie školy – didaktická technika (13
počítačov, 4 notebooky, 2 dataprojektory, 1 interaktívna tabuľa).
Projektom revitalizácia školských knižníc sme vybudovali nové priestory pre
zriadenie školskej knižnice a zabezpečilo sa jej softvérové vybavenie.
7. Vytváranie priaznivého prostredia
na implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím:
-priebežne sa plní
- IKT na vyučovacích hodinách
interaktívnych tabuliach na vyučovacích hodinách
e – learningovej aplikácie Moodle
účtovníckeho programu Omega, Alfa a Olymp od firmy Kross
ATF Profi - All Ten Fingers (písanie všetkými desiatimi)
Tento program sa aplikuje na predmete administratíva a korešpondencia :
- výučbový program, máme multilicenciu, program na zdokonaľovanie
presnosti a rýchlosti písania, výučba základnej práce s textom, vyhodnotenie
presnosti a rýchlosti písania podľa metodiky, klasifikácia výsledného textu
- lekcie členené na hmaty, celé slová, zložité vety, súvislý text, okamžité
grafické a zvukové označenie chýb, odborne spracované texty z učebnice
Administratíva a korešpondencia – v budúcnosti ziradenie učebne ADK na
PC.
38
§ 2. ods. 1 o
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť
SWOT ANALÝZA
Silné stránky
záujem
uchádzačov
o štúdium
(predpoklad naplnenia prvých ročníkov),
komplexnosť školy a jej poloha (škola,
stravovacie zariadenie, športový areál),
kvalita a skúsenosť pedagogických
zamestnancov,
zabezpečenie
odborného
výcviku
v kmeňových
a zmluvných
gastronomických zariadeniach
záujem
podnikateľských
subjektov
o absolventov študijného odboru,
nízke % nezamestnanosti našich
absolventov v odboroch kuchár, čašník,
cukrár a pomerne vysoká úspešnosť
prijatia absolventov študijných odborov
pre štúdium na VŠ,
záujem žiakov o získavanie jazykovej
spôsobilosti hlavne v nemeckom a
anglickom jazyku, čo umožňuje žiakom
bezproblémovú komunikáciu v cudzích
jazykoch
v zahraničí
(zahraničná
odborná prax),
veľmi dobré meno a tradícia školy
v regióne,
atraktivita školy,
vysoký stupeň kvalifikácie učiteľov,
práca učiteľov aj žiakov s dostupnými
IKT s využitím moderných metód
a foriem vyučovania,
vysoká praktická odborná úroveň žiakov
našich
odborov
a schopnosť
ich
zapojenia do rôznych druhov podujatí,
účasť pedagógov na vzdelávacích
podujatiach
a záujem
o samovzdelávanie,
rozvinutá spolupráca so školami na
medzinárodnej úrovni,
spolupráca s bankovými, kultúrnymi,
vzdelávacími,
zdravotníckymi
a správnymi inštitúciami a subjektmi
tretieho sektora pri organizovaní besied,
prednášok, prezentácii,
zapojenosť zamestnancov aj študentov
v aktivitách súvisiacich so získavaním
mimorozpočtových
prostriedkov
prostredníctvom grantov.
Slabé stránky
nedostatok finančných prostriedkov na
rekonštrukciu
odborných
učební
a telocvične,
nedostatočná vybavenosť moderných
jazykových učební a iných odborných
učební,
nedostatok
kvalifikovaných
pedagogických
zamestnancov
vyučujúcich cudzie jazyky,
nižšia vedomostná úroveň
žiakov
prichádzajúcich zo ZŠ,
nedostatok učební a didaktickej techniky
pre
realizáciu
IKT
v odborných
predmetoch,
nižší záujem žiakov o vyučovanie FRJ
a RUJ,
nedostatok, resp. neexistencia učebníc
pre niektoré odborné predmety,
pasívny prístup študentov a rodičov
k dosahovaniu
lepších
študijných
výsledkov, k dochádzke žiakov na
teoretické vyučovanie a odborný výcvik,
nevhodné priestory pre vykonávanie
niektorých
mimovyučovacích
aktivít
(školská knižnica, barmanský krúžok
a iné záujmové krúžky).
39
Príležitosti
bezproblémové uplatnenie absolventov
školy v gastronomických zariadeniach
v Bardejove alebo mimo mesta prípadne
regiónu,
dobré uplatnenie našich absolventov
v zahraničných
gastronomických
prevádzkach (kontakty sa vytvárajú počas
žiackych odborných praxí),
fungujúce
partnerstvo
s podobnými
školami doma a v zahraničí (SRN, Poľsko,
Francúzsko, SK – Humenné, Prešov,
Kežmarok),
dobrá
a funkčná
spolupráca
so
zamestnávateľmi a zriaďovateľom, ŠPÚ
a ŠIOV
ako
predpokladu
dobrých
koncepčných a poradenských služieb,
zosúladenie
odbornosti
žiakov
s požiadavkami trhu práce na základe
analýz podnikateľských subjektov,
zvýšenie kvality prípravy žiakov na
budúce povolanie a štúdium,
diverzifikácia študijných odborov z dôvodu
posilnenia konkurenčných schopností
školy,
zvýšenie úrovne zapojenia do programov
medzinárodnej
spolupráce
v rámci
projektov,
možnosť ďalšieho vzdelávania učiteľov
v projektoch ESF, podpora kariérneho
rastu aj konkurencieschopnosti školy,
možnosti vykonávania praxe žiakov
študijných
odborov
v cudzojazyčnom
prostredí,
dobrá
spolupráca
školy
so
zastupiteľstvom mesta a zefektívnenie
foriem prezentácie sa školy v regióne
i v zahraničí.
Riziká
nedostatok finančných prostriedkov na
obnovu a prevádzku školy,
nízka
vedomostná
úroveň
prichádzajúcich žiakov zo základných
škôl,
nízka
priemerná
mzda
v oblasti
gastronómie,
hotelierstva,
obchodu
a cestovného ruchu,
slabá spolupráca s rodičmi z dôvodu ich
pasívneho
prístupu
k školskej
problematike,
pokles
počtu
žiakov
v budúcich
populačných ročníkoch,
rast počtu konkurenčných stredných škôl
v regióne (cirkevné a súkromné školy),
zmena hodnotových priorít spoločnosti,
kríza rodiny, nezáujem rodičov o štúdium
svojich deti,
rastúce výchovné problémy žiakov
z dôvodu vysokého počtu rodičov
zamestnaných v zahraničí.
40
§ 2. ods. 1 p
Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie
žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium
Celkový
počet
V študijných
absolventov
odboroch: 126
študujúci na VŠ
26
v zamestnaní
62
evidovaní na ÚPSVaR
38
školy:
126
Najvyšší záujem a úspešnosť prijatia na VŠ majú žiaci študijného odboru:
- manažment regionálneho cestovného ruchu – 40 %,
- hotelová akadémia – 32,7 %.
§ 2. ods. 2 b
41
Voľnočasové aktivity: 505 žiakov školy pracovalo v uvedených krúžkoch,
ktoré boli realizované na škole
Názov krúžku
Abeceda slávnostného stolovania
Administratíva a korešpondencia I.
Administratíva a korešpondencia II.
Anglicky aktívne
Barmanský krúžok – free style 1
Barmanský krúžok I.
Barmanský krúžok II.
Dekoratívne vyrezávanie ovocia a zeleniny
Florbalový krúžok
Fotografický krúžok
Historický krúžok
Knihovnícky
Komunikácia v nemeckom jazyku I.
Komunikácia v nemeckom jazyku II.
Komunikácia v nemeckom jazyku III.
Matematický krúžok
Matematika pre maturantov
Podnikanie v cestovnom ruchu
Pohybový krúžok - dievčatá
Príprava na maturitné skúšky – anglický jazyk I.
Príprava na maturitné skúšky – anglický jazyk II.
Príprava slávnostného pohostenia
Ruský jazyk
Someliersky krúžok
Spoločensko – historický krúžok
Športový krúžok
Účtovníctvo v programe Omega
Základy ekonomiky
Počet prihlásených
žiakov
20
20
22
19
53
30
30
13
16
9
17
14
17
25
5
9
9
8
10
32
27
20
8
23
28
11
16
19
§ 2. ods. 2 c
42
Spolupráca školy s rodičmi
Spolupráca s rodičmi
Zúčastňujú sa zasadnutí Rady školy. V rámci zasadnutí Rady rodičov sa
zúčastňuje vedenie školy, na ktorých rodičov informuje o výchovno-vzdelávacích
výsledkoch žiakov, krúžkovej činnosti, o zahraničnej praxi, mimoškolskej činnosti
a aktivitách na odbornom výcviku, o technickom vybavení školy, o družobných
stykoch s ostatnými školami v zahraniční, o riešení výchovných problémov,
o ochrane žiakov pred škodlivými vplyvmi na ich zdravý telesný a psychický vývin,
o stravovaní žiakov a pod.
§ 2. ods. 2 d
Vzájomné vzťahy medzi školou, žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými
a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní podieľajú
Spolupráca školy a verejnosti
Vedenie školy a pedagogickí pracovníci spolupracujú hlavne s organizáciami
v rámci mesta a okresu. Táto spolupráca je vzájomná. Týka sa hlavne týchto oblasti:
- pri príprave projektov, pri prevencii žiakov pred škodlivými vplyvmi, pri
organizovaní kultúrnych vystúpení, pri charitatívnych činnostiach, pri
skrášľovaní prostredia a pod.,
- spolupráca s podnikateľskou verejnosťou pri organizovaní praxe
a odbornom výcviku.
Organizácie, s ktorými škola najčastejšie spolupracovala
MsÚ, OÚ, HOS, MsKS, Domovy sociálnych služieb - Alia a Dúha, NsP,
SČK, Únia nevidiacich a slabozrakých, Regionálna liga proti rakovine, RÚVZ, RV a
PS, Centrum poradensko-psychologických služieb, Centrum voľného času, podniky
v rámci odbornej praxe žiakov a pod.
V Bardejove, 17. septembra 2012
RNDr. Eva Čajková, PhD.
riaditeľka školy
Správa prerokovaná a schválená na pedagogickej rade dňa: 18. septembra 2012
Prílohy:
1. Správa o hospodárení za rok 2011
2. Vyjadrenie Rady školy
3. Stanovisko zriaďovateľa
Príloha č. 1
43
Správa o hospodárení za rok 2011 - Výkaz k správe, Súvaha, Výsledovka
a Komentár k Správe o hospodárení.
Príloha č. 2
44
Rada školy pri Hotelovej akadémii Jána Andraščíka v Bardejove
Hotelová akadémia Jána Andraščíka
Pod Vinbargom 3
085 01 Bardejov
Bardejov, 18. 9. 2012
Vyjadrenie Rady školy pri Hotelovej akadémii J. Andraščíka
Rada školy pri Hotelovej akadémii J. Andraščíka v Bardejove prejednala
správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2011/2012 dňa 18. septembra 2012 a súhlasí s obsahom uvedenej
správy.
Ing. Zdenka Dziaková
predseda Rady školy
45
Príloha č. 3
Prešovský samosprávny kraj, Odbor školstva
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Hotelová akadémia Jána Andraščíka
Pod Vinbargom 3
085 01 Bardejov
Prešov, ..............................
Stanovisko zriaďovateľa
Odbor školstva PSK
sc h vaľ uj e
Správu o výchovno –
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Hotelovej akadémii Jána
Andraščíka v Bardejove za školský rok 2011/2012.
S pozdravom
.......................................................
46
Download

Správa za šk.rok 2011/2012 - Hotelová akadémia Jána Andraščíka