FOTOWOLTAIKA – ELEKTROWNIE SŁONECZNE
To temat coraz ciekawszy, a nawet pasjonujący dla każdego, kto jest zainteresowany obniżeniem kosztów zużycia energi
elektrycznej. Co więcej, można na tym zarobić naprawdę duże pieniądze.
Co to takiego ta fotowoltaika?
Polega na przetwarzaniu energii światła słonecznego w energię elektryczną.
Stan prawny
Przyjęcie ostatecznego kształtu i wprowadzenie w życie Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE)
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/19349/69284/69285/dokument51403.pdf?lastUpdateDay=14.10.13&lastUpdateHour=14%
3A26&userLogged=false&date=poniedzia%C5%82ek%2C+14+pa%C5%BAdziernik+2013
nadal się przeciąga. Tylko na wdrożenie unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii nasz kraj miał czas do grudnia 2010
roku. W międzyczasie, w sierpniu 2013 r. wszedł w życie tzw. mały trójpak energetyczny, a prace nad projektem ustawy o OZE
są kontynuowane. Opracowanie i wdrożenie ustawy o OZE jest konsekwencją konieczności dostosowania polskiego prawa do
przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Polska
wyznaczyła Politykę energetyczną do roku 2030 ttp://www.mg.gov.pl/files/upload/8134/Polityka%20energetyczna%20ost.pdf
W ramach zobowiązań ekologicznych Unia Europejska wyznaczyła na 2020 rok cele ilościowe, tzw. „3 x 20%” tj. zmniejszenie
emisji gazów cieplarnianych o 20%, zmniejszenie zużycia energii o 20%, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii o 20%.
Poprawa efektywności energetycznej jest jednym z priorytetów unijnej polityki energetycznej.
Wg prognozy, będącej realizacją postanowień polityki energetycznej, Polska do roku 2020 powinna z odnawialnych źródeł
uzyskiwać 15% ogólnej produkcji energii.
Początek roku 2014 ma być dla Polski początkiem pełnych uregulowań rynku energetyki i OZE.
Po co nam potrzebna zielona energia?
Wykorzystanie darmowej energii słońca daje wiele korzyści, nie tylko dla środowiska ale także wymiernych zysków
finansowych.
* Dla środowiska to przede wszystkim redukcja emisji CO2, związków chemicznych i gazów cieplarnianych.
* Korzyści ekonomicznych jest znacznie więcej. Jest to główny powód całej inwestycji. Zgodnie z nowym projektem ustawy o
(OZE), właściciel instalacji będzie mógł nie tylko korzystać z własnego prądu, tak jak było to przed ustawą. Sens i wagę wejścia
w życie ustawy o OZE stanowi fakt, że właściciel instalacji fotowoltaicznej będzie mógł sprzedać nadwyżki wytowrzonej przez
siebie enerigii do sieci energetycznej a zakład energetyczny (np. Enerta) będzie musiał odkupić wyprodukowany w ten sposób
prąd. Wiele państw członkowskich Unii Europejskiej już sprawdziło te rozwiązania. Włosi, Czesi, Anglicy, Niemcy – już dawno
zarabiają na energii słońca. Niemcy nawet odchodzą od elektrowni jądrowych na rzecz elektrowni słonecznych, bo to się po
prostu opłaca. Obywatele Holandii w już ciągu pierwszego roku wyczerpali program dopłat do domowych instalacji
fotowoltaicznych. Ale to nie tylko domena Europy. W ciągu ostatnich 5 lat z energii słonecznej zaczęło korzystać ponad 2,6 mln
Australijczyków.
Nie bez znaczenia są także takie atuty jak bezobsługowe działanie systemu fotowoltaicznego i brak opłat przesyłowych, bo w
elektrowniach przydomowych energia powstaje na miejscu jej wykorzystania.
Niewątpliwą zaletą jest także niezależność od dostaw energii z sieci.
Ile na tym można zarobić?
Właściciel elektrowni słonecznej otrzyma nawet 1,30 zł. za każdą kilowatogodzinę energii, a stawka ta będzie objęta
gwarancjami na 15 lat. W porównaniu do ceny zakupu prądu, którą musimy zapłacić jeśli sami jesteśmy konsumetami, a która
wynosi, w zależności od taryfy, około 30-60 roszy, zaproponowane stawki są bardzo atrakcyjne. Jest to jednoznaczny dowód na
to jak bardzo opłacalne będzie produkowanie enegrii elektrycznej we własnym zakresie.
Gwarancja ceny dotyczy mikroinstalacji do 100 kWp mocy i zgodnie z ustawą o OZE, takie właśnie instalacje będą miały
największe wsparcie. A mikroinstalacje o mocy do 40 kW zostają zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia budowlanego.
Przykład założeń oraz kalkulacji kosztów i oszczędności:
Przydomowa instalacja fotowoltaiczna, która całkowicie zaspokoi zapotrzebowanie gospodarstwa domowego na prąd.
* Moc do 10kW
* Koszt instalacji do produkcji 1 kWp = ok. 5.000 zł.
* Stawka sprzedaży 1 kWp nadwyżek energii = 1,30 zł.
* Koszt wybudowania instalacji = ok. 50.000 zł.
* Przy założeniu, że 20% wyprodukowanej energii zostanie zużyta dla potreb gospodarstwa domowego, nakłady inwestycyjne
zwrócą się po około 6 latach. Kolejne lata użytkowania elektrowni słonecznej zapełnią czysty zysk bez żadnych dodatkowych
nakładów inwestycyjnych i nakładów pracy. A większe instalacje zwrócą się jeszcze szybciej.
* Przy założeniu, że budowa instalacji fotowoltaicznej będzie finansowana w 50% z dotacji unijnej, okres zwrotu kosztów
inwestycji będzie o połowę krótszy.
Podsumowując:
Ustawa zagwarantuje stawkę odsprzedaży przez 15 lat. Gwarancja producenta na działanie paneli może wynosić nawet 25 lat, a
sprawność instalacji zmniejszy się w tym czasie zaledwie o około 20%.
Raz zainwestowane środki w budowę małej instalacji fotowoltaicznej, będą przez co najmniej kilkanaście lat przynosić stałe i
stabilne zyski na poziomie około 100.000 zł. rocznie.
Chcę mieć własną elektrownię słoneczną. Gdzie można ją zamonotwać? Jakie warunki spełnić? I w ogóle od czego zacząć?

Wybór miejsca dla przyszłej instalacji jest uzależniony głównie od dwóch czynników. Nasłonecznienia, w tym także
zacienienia, oraz od nachylenia terenu.
Najlepiej jeśli panele będą przez jak najdłuższy czas skierowane w stronę słońca. Faktem jest, że projektowane i montowane
bywają instalacje podążające za słończem. Ale jednak w większości są to instalacje nieruchome. Dlateg powinny być skierowane
w stronę południową lub południowo-wschodnią albo południowo-zachodnią. Nie mogą być także przesłonięte żadnymi
przeszkodami – kominami, drzewami lub innymi budynkami.
Kąt nachylenia paneli powinien wynosić co najmniej 15%, dzięki temu panele będą oczyszczały się o odśnieżały samoistnie.
Najlepszym miejscem na usytuowanie instalacji są skośne dachy budynków, ale montuje się je także na pionowych,
nasłonecznionych ścianach a także na płaskim gruncie. Jeśli dach lub grunt nie zapewnia odpowieniego nachylenia, wówczas
panele montuje się na specjalnych konstrukcjach.
Dla wyprodukowania 1kWp energii potrzeba powierzchni około 6-8 m2 dachu lub 8-10m2 gruntu.

Realizacja przedsięwzięcia musi się od czegoś zacząć. Najlepiej jeśli zrobimy to wspólnie. Razem z ekspertem ocenimy
warunki umiejscowienia przyszłej instalacji, przytotujemy kalkulacje i obliczenia. Później będzie trzeba uzyskać
warunki przyłączeniowe od zakładu energetycznego. Kolejne kroki to już tylko zamówienie odpowieniej ekipy
wykonawców i zapewnienie środków finansowych na realizację inwestycji.
Skąd wziąć na to pieniądze?
Środki własne? Kredyt? Czy dotacja unijna?
Oczywiście można wszystko sfinansować środkami własnymi. Ale nie każdy posiada oszczędności lub nadywżki finansowe.
Jednak ich brak nie jest żadną przeszkodą. Budowę instalacji fotowoltaicznej można sfinansować także kredytem
inwestycyjnym, lub innym kredytem, w zależności od tego czy inwestorem będzie osoba ficzyczna czy firma. Jako pośrednik
finansowy gwarantujemy profesjonalną pomoc w uzyskaniu najelepszego kredytu na ten cel.
Dotajca ze środków Unii
Europejskiej będzie dostępna dla przedsiębiorców. I w tym zakresie także gwarantujemy naszą pomoc. Jednak nie tylko
przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze środków unijnych. Wspólnie z nami, również osoby fizyczne będą miały szansę na
dotację, nawet na 50% wartości inwestycji.
Ciekawostka
Roczny strumień energii promieniowania słonecznego docierająca do powierzchni Ziemi przekracza 30 tysięcy razy światowe,
roczne zapotrzebowanie na energię.
Opracowała: Magdalena Olszyńska
Kopiowanie i publikowanie możliwe po uzyskankiu zgody autora oraz pod warunkiem podania źródła ze wskazaniem adresu strony intenetowej.
Download

FOTOWOLTAIKA – ELEKTROWNIE